کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 60 صورت مشروح مجلس زوز یکشنبه 14 مهر 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - انتخاب رئیس مجلس شورای ملی

3 - بیانات آقای رئیس دایر به اظهار تشکر از انتخاب ایشان

4 - انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه

5 - اظهارات آقای رئیس راجع به انتخاب کمیسیون‌ها

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 60

صورت مشروح مجلس زوز یکشنبه 14 مهر 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - انتخاب رئیس مجلس شورای ملی

3 - بیانات آقای رئیس دایر به اظهار تشکر از انتخاب ایشان

4 - انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه

5 - اظهارات آقای رئیس راجع به انتخاب کمیسیون‌ها

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ساعت و چهل دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 7 مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: خلیل حریری- خواجه نوری

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر ضیا- علوی سبزواری- آصف- محمد وکیل- صادق وزیری- ثقةالاسلامی- امیر تیمور- فرشی- معدل- پارسا- کامل ماکو- مؤقر- اعظم زنگنه- اورنگ)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

( 2- انتخاب رئیس مجلس شوراى ملى‏)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب هیئت رئیسه. بدواً سه نفر براى استخراج آراء به قرعه معین می‌شوند.

(آقاى نبیل سمیعى اقتراع نمودند و آقایان: مقدم کیوان اردبیلى تعیین شدند)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب رئیس مجلس به انتخاب فردى. آقایان کیوان- مقدم- اردبیلى تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء و نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

اوراق رأى 92 مهره تفتیشیه 92

آقاى اسفندیارى 88 رأى آقاى دادور 1 رأى ورقه سفید 3

رئیس- اوراق رأى 92 اسفندیارى 88 رأى- آقاى دادور یک رأى- ورقه سفید 3

اسفندیارى با اکثریت 88 رأى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شد. (نمایندگان- مبارک است انشاءالله)

(3- بیانات آقاى رئیس دایر به اظهار تشکر از انتخاب ایشان‏)

رئیس- بنده چون توجهات آقایان همکاران محترم خود را نسبت به خودم همیشه بدون ریب و ریا و از روى واقع می‌دانم نمی‌خواهم عرضى کنم که تظاهر باشد فقط از صمیم قلب از خداوند متعال می‌خواهم که همه را با سعادت و سلامت موفق بدارد که در خدمت شاهنشاه معظم محبوب‌مان و کشور عزیزمان و ملت شریف‌مان آنچه وظیفه دارند عمل نمایند

+++

و انشاءالله در این وظیفه طورى اقدام کنند که در پیش دور و نزدیک اسباب افتخار و سربلندى همه باشد و بنده هم از این سعادت بى‌بهره نباشم انشاء‌الله تعالى(نمایندگان انشاء‌الله)

(4 - انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب نایب رئیس به انتخاب فردى. آقایان مستخرجین آراء تشریف بیاورند.

(آقایان مقدم اردبیلى و کیوان اخذ آراء نمودند و نتیجه این طور حاصل شد:)

اوراق رأى 100 مهره تفتیشیه 100

آقاى جعفر خواجه نورى 51 آقاى بیات 42 رأى ورقه سفید 4

آقایان: دادور دکتر طاهرى و صدر هر کدام یک رأى‏

رئیس- عده اوراق رأى یک صد آقاى خواجه نورى 51 رأى- آقاى بیات 42 - ورقه سفید 4

آقایان دادور و دکتر طاهرى و صدر هر یک یک رأى آقاى خواجه نورى با اکثریت به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند.

حال شروع می‌شود به انتخاب یک نایب رئیس دیگر:

آقایان مقدم کیوان و اردبیلى تشریف بیاورند براى اخذ و استخراج آراء

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به ترتیب زیر بود)

اوراق رأی 104 مهره تفتیشیه 104

آقاى دکتر طاهرى 68 رأى- آقاى بیات 22 رأى- ورقه سفید 10

آقایان: خواجه نورى- انوار- تولیت و صدر هر کدام یک رأى‏

رئیس- اوراق رأى 104- آقاى دکتر طاهرى 68 رأى- آقاى بیات 22 رأى- ورقه سفید 10 بقیه هم چند نفر از آقایان یک رأى دارند آقاى دکتر طاهرى با اکثریت 68 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند.

شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى آقایان تشریف بیاورند.

(آقایان مستخرجین اخذ و استخراج آراء نموده و نتیجه به قرار زیر حاصل شد)

اوراق رأى 99 مهره تفتیشیه 99

آقاى طوسى 82 رأى- آقاى پالیزى 62- رأى آقاى نبیل سمیعى 58 رأى- آقاى آزادى 57- رأى آقاى مؤید احمدى 55 رأى- آقاى لیقوانى 7 رأى- آقاى بوداغیان 2 رأى- ورقه سفید 5

آقایان: محمد آخوند- ریگى تولیت- صفارى- دکتر طاهرى- افخمى- حیدرى- صدر مخبر فرهمند- دبستانى و مولوى هر کدام یک رأى‏

رئیس- اوراق رأى 99 آقاى طوسى 82 رأى آقاى پالیزى 62 رأى آقاى نبیل سمیعى 58 رأى آقاى آزادى 57 رأى آقاى مؤید احمدى 55 رأى آقاى لیقوانى 7 رأى بقیه هم چند رأى دارند.

آقایان: طوسى پالیزى نبیل سمیعى و آزادى با اکثریت براى منشى‌گرى انتخاب شدند.

شروع می‌کنیم به انتخاب سه نفر کار پرداز به انتخاب جمعى آقایان مستخرجین آراء تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمد نتیجه این طور حاصل شد.)

اوراق رأى 99 مهره تفتیشیه 99

آقاى مخبر فرهمند 62 رأى- آقاى على حیدرى 58 رأى- آقاى هدایت 56 رأى- آقاى مرات اسفندیارى 50 رأى- آقاى بوداغیان 2 رأى آقاى صفارى 2 رأى- آقاى تولیت 2 رأى- ورقه سفید 5

آقایان: محمد آخوند- جلایى- لیقوانى- منصف ذوالقدر- دکتر سمیعى- دادور- نمازى- عزیزى- مشیرى- اوحدى- صفوى- نقابت و نائینى هر کدام 1 رأى‏

رئیس- عده آراء 99: آقاى مخبر فرهمند 62 رأى آقاى حیدرى 58 رأى آقاى هدایت 56 رأى آقاى مرآت اسفندیارى 50 رأى بقیه هم چند رأى دارند.

آقایان مخبر فرهمند و حیدرى و هدایت با اکثریت آراء براى کارپردازى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند.

+++

(5- اظهارات آقاى رئیس راجع به انتخاب کمیسیون‌ها)

رئیس- مقتضى است روز چهارشنبه آقایان تشریف بیاورند و شعب را تشکیل بدهند و راجع به انتخاب کمیسیون‌ها معمولاً تبادل نظرى بن‌مایند که براى جلسه آتیه ترتیب انتخاب کمیسیون‌ها به تأخیر نیفتد.

(6- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه 21 مهر ماه سه ساعت بعد از ظهر دستور هم انتخاب کمیسیون‌ها

(مجلس پنج ساعت و چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293788!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)