کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 6 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 آبان ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. تقدیم و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین دادگسترى

3. اجراى مراسم تحلیف از طرف سى و پنج نفر از آقایان نمایندگان

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 6

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 آبان ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. تقدیم و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین دادگسترى

3. اجراى مراسم تحلیف از طرف سى و پنج نفر از آقایان نمایندگان

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس عصر یکشنبه 20 آبان را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه آقایان: رفیع – آصف – مقدم – شباهنگ – علوی – همراز – تهرانچی – مسعودی

غایبین بی‌اجازه آقایان: رضوی – منصف – جرجانی – ثقةالاسلامی – امیر ابراهیمی – افشار – ایزدی – دکتر جوان – افخمی – ناصری – حمزه تاش – مؤید قوامی – فروهر – اعظم زنگنه – هدایت‌الله پالیزی – عطاءالله پالیزی – کامل ماکو – نوبخت – معینی

دیرآمده بی‌اجازه آقای وکیلی)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - درصورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. تقدیم و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین دادگسترى

رئیس - آقاى کفیل وزارت دادگسترى.

کفیل وزارت دادگسترى (آقاى سرورى) – لایحه‌ای است مربوط به اعطاى اختیار به کمیسیون قوانین دادگسترى براى تصویب بعضى از لوایح قانونى تقدیمى وزارت دادگسترى به مجلس شوراى ملى تقدیم و تقاضاى دو فوریت هم می‌کنم.

رئیس - لایحه قرائت می‌شود:

مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که مقتضى است بعضى از لوایح پیشنهادى وزارت دادگسترى قبل از این که در مجلس شوراى ملى طرح و تصویب گردد مطابق پیشینه موجوده درکمیسیون قوانین دادگسترى مطرح و پس از تصویب کمیسیون به موقع اجرا و آزمایش گذارده شود تا بعد از رفع نواقص ثانیاً به مجلس شوراى ملى پیشنهاد گردد ماده واحده ضمیمه راجع به اجازه اجرای لوایح با قید دو فوریت پیشنهاد و درخواست تصویب آن می‌شود.

ماده واحده - کفیل وزارت دادگسترى مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى به موقع اجرا گذارده پس

+++

از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید. لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول چاپ و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دو م بعد از انقضای هشت روز به عمل آید.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به فوریت اول این لایحه آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. رأى گرفته می‌شود بفوریت دوم لایحه آقایانی که موافقند برخیزند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده واحده خوانده می‌شود:

(به شرح سابق خوانده شد)

رئیس - آقاى نقابت.

نقابت - عرض کنم این ماده واحده سابقه دارد در تمام ادوار مجلس تصویب می‌شده و این اختیارات به کمیسیون قوانین دادگسترى داده می‌شده است نظر بنده این است که چون این جا نوشته شده است کفیل وزارت دادگسترى داراى این اختیار هستند اگر موافقت بفرمایند قید شود وزارت دادگسترى مجاز است چون منظور شخص نیست مقام است.

کفیل وزارت دادگسترى - بنده موافقت می‌کنم با پیشنهاد آقاى نقابت‏

رئیس - موافقین با ماده واحده با اصلاحى که شد برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

3. اجراى مراسم تحلیف از طرف سى و پنج نفر از آقایان نمایندگان

رئیس - شروع می‌شود به اجراى بقیه مراسم تحلیف (صحیح است)

(اجراى مراسم تحلیف شروع و در این موقع عموم حضار به احترام ورود کلام الله مجید بر پا خاستند و آقایان نامبرده زیر به ترتیب هر یک در پشت کرسى خطا به با حضور کلام الله مجید قسم‌نامه را به این ترتیب قرائت و امضا نمودند)

بسم الله الرحمن الرحیم‏

من که در ذیل امضا می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران.

آقایان: هدایت‌الله پالیزى - بیات - علوى سبزوارى - آصف - ساکنیان - ملک مدنى - امیر تیمور – محمد‌رضا اردبیلى - جعفر اصفهانى – محمد‌ابراهیم اصفهانیان - لیقوانى - غلامحسین فرشى - تربیت – على‌اصغر چایچى – محمد‌تقى رفیعى - ربیع جهانشاهى - رحمت سمیعى - مکرم افشار - شاهرودى - دکترقاسم اهرى - معدل - تولیت - صفارى - جلالى - اوحدى - ناصرى - روحى - نراقى - فتوحى - ابراهیمى ریگى - نقابت – دکتر جوان - نمازى - مهذب - شیرازى.

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آینده روز یکشنبه چهارم آذر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده و از آقایان هم مخصوصاً خواهش می‌شود که هیئت رئیسه کمیسیون‌ها را معین بفرمایند که کمیسیون براى کار آماده باشد.

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

قانون

اجازه اجراى لوایح پیشنهادى وزارت دادگسترى پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى‏

ماده واحده - وزارت دادگسترى مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید. لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول چاپ و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضای هشت روز به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:293732!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)