کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 6 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 27 خردادماه 1314 (16 ربیع‌الاول 1354)  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌ مجلس‏

2 - قرائت اسامى اعضای منتخبه کمیسیون‌ها

3 - معرفى هیئت دولت و بیانات آقاى رئیس‌الوزرا راجع ‌به مشى هیئت دولت

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

5- شور و تصویب لایحه فوری اختیارات به کمیسیون قوانین عدلیه‏

6 - اجراى مراسم تحلیف از طرف عده از آقایان نمایندگان‏

7 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 6

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 27 خردادماه 1314 (16 ربیع‌الاول 1354)

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌ مجلس‏

2 - قرائت اسامى اعضای منتخبه کمیسیون‌ها

3 - معرفى هیئت دولت و بیانات آقاى رئیس‌الوزرا راجع ‌به مشى هیئت دولت

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

5- شور و تصویب لایحه فوری اختیارات به کمیسیون قوانین عدلیه‏

6 - اجراى مراسم تحلیف از طرف عده از آقایان نمایندگان‏

7 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى حاج میرزا حسن‌خان اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت‌ مجلس روز یکشنبه 25 خرداد را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌ مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان: فرشی - اقبال - نمازی - شیرازی - معدل - علی‌قلی‌خان هدایت - افشار - زوار

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: ناصری - همراز - اردبیلی - منصف - دکتر ادهم - شباهنگ

1 - تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس - در صورت‌ مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌ مجلس تصویب شد.

2 - اعلام اسامى اعضای منتخبه براى کمیسیون‌ها

رئیس - شروع می‌شود به قرائت اسامى اعضای کمیسیون‌هاى انتخابى از مجلس که پریروز در مجلس انتخاب شدند و در خارج استخراج شده است:

کمیسیون عدلیه- حائزین اکثریت:

1. آقاى جمشیدى

2. آقاى رهبرى‏

3. آقاى همراز

4. آقاى کفائى‏

5. آقاى دکترجوان

6. آقاى لیقوانى‏

7. آقاى سلطان شیخ‌الاسلامى

8. آقاى طباطبائى‌دیبا

9. آقاى آقاسیداحمد بهبهانى

10. آقاى ملک‌مدنى‏

11. آقاى احتشام‌زاده

12. آقاى ارکانى‏

13. آقاى جهان‌شاهى

14. آقاى رضوى‏

15. آقاى منصف

16. آقاى نقابت‏

17. آقاى مؤیداحمدى

18. آقاى مولوى‏

کمیسیون قوانین مالیه- حائزین اکثریت:

1. آقاى دادور

2. آقاى دبیرسهرابى‏

3. آقاى هزارجریبى

4. آقاى میرزائى‏

5. آقاى امیر ابراهیمى

6. آقاى نائینى‏

7. آقاى مخبر فرهمند

8. آقاى دهستانى‏

9. آقاى اعتبار

10. آقاى مسعودى‌خراسانى‏

11. آقاى محمدخان وکیل

12. آقاى مؤیدقوامى‏

13. آقاى مرتضى‌خان امین

14. آقاى رفیعى‏

15. آقاى معتضدى

16. آقاى صفارى‏

17. آقاى مژدهى

18. آقاى مجدضیائى

+++

کمیسیون معارف- حائزین اکثریت:

1. آقاى تربیت

2. آقاى اورنگ‏

3. آقاى دکتر سنک

4. آقاى صفوى‏

5. آقاى میرزائى

6. آقاى دبستانى‏

7. آقاى دکتر ضیاء

8. آقاى دکتر غنى‏

9. آقاى دکتر قاسم‌خان اهرى

10. آقاى دکتر طاهرى‏

11. آقاى وثوق

12. آقاى آقازاده سبزوارى‏

13. آقاى مؤیدثابتى

14. آقاى کاشف‏

15. آقاى نواب‌یزدى

16. آقاى میرزا موسى‌خان مرآت‏

17. آقاى روحى

18. آقاى شیخ‌الاسلام ملایرى‏

کمیسیون اقتصاد ملى- حائزین اکثریت :

1. آقاى سمیعى

2. آقاى طهران‌چى‏

3. آقاى وکیلى

4. آقاى نیک‌پور

5. آقاى نراقى

6. آقاى لاریجانى‏

7. آقاى کازرونیان

8. آقاى مهدوى‏

9. آقاى پارسا

10. آقاى قزوینى‏

11. آقاى مختار مشیرى

12. آقاى علوى‏

13. آقاى محیط

14. آقاى ملک‌زاده آملى‏

15. آقاى شاهرودى

16. آقاى طالش‌خان‏

17. آقاى شباهنگ

18. آقاى بهبهانى‏

کمیسیون داخله عده آراء مأخوذه 122 حائزین اکثریت آقایان: اسکندرى- دادور- دکتر احتشام- حاج میرزا حسین‌خان فاطمى- صفارى- مژدهى- انوشیروانى- جلائى- گودرزى- ساگینیان -آزادى- خواجه‌نورى.

کمیسیون امور خارجه عده آراء مأخوذه 121 حائزین اکثریت آقایان: دکتر ادهم- دکتر ملک‌زاده- افخمى- طالش‌خان- مهدوى- اعتصام‌زاده- بیات‌ماکو- مؤیدثابتى- سمیعى- مقدم- ناصرى- ثقة‌الاسلامى.

کمیسیون طرق عده آراء مأخوذه 120 حائزین اکثریت آقایان: هزارجریبى- فتوحى- افشار- معتضدى- قزوینى- سهراب‌خان ساگینیان- اسدى- پناهى- چاغروند- شاهرودى- رضوى- گرگانى.

کمیسیون نظام عده آراء مأخوذه 120 حائزین اکثریت آقایان: اعظم زنگنه- جهان‌شاهى- مرآت‌اسفندیارى- حبیبى- پالیزى- معتضدى.

کمیسیون پست و تلگراف عده آراء مأخوذه 120 حائزین اکثریت آقایان: ارباب کیخسرو- مخبر فرهمند- ساگینیان- دربانى- حاج غلام‌حسین ملک- امیر نیرومند.

رئیس - آقاى رئیس‌الوزراء فرمایشى داشتید؟

3 - معرفى هیئت دولت و بیانات آقاى رئیس‌الوزرا در مشى هیئت

رئیس‌الوزراء (آقاى فروغى) - به اطلاع خاطر نمایندگان محترم مى‌رسانم که اراده مقدس اعلیحضرت اقدس شهریارى بر این است که هیئت دولتى که مشغول خدمتگزارى بوده‌اند باز هم برقرار باشند و بنده را مفتخر فرموده مأموریت داده‌اند که هیئت دولت را به مجلس شوراى ملى معرفى کنم بنابراین آقاى جم به وزارت داخله آقاى داور به وزارت مالیه آقاى منصور به وزارت طرق آقاى کاظمى که در مسافرت هستند و عنقریب مراجعت خواهند کرد به وزارت امور خارجه آقاى صدر به وزارت عدلیه آقاى نظام‌الدین‌خان حکمت به وزارت پست و تلگراف آقاى میرزا على‌اصغر‌خان حکمت به وزارت معارف آقاى امیر لشگر نخجوان به کفالت وزارت جنگ آقاى مظفرخان اعلم به ریاست اداره کل تجارت آقاى مصطفى‌قلی‌خان بیات به ریاست اداره کل فلاحت و آقاى امین به ریاست اداره کل صناعت به مجلس محترم معرفى می‌شوند. خاطر آقایان مسبوق است که مقرراً در موقعى که مجلس شوراى ملى در دوره تقنینیه جدیدى مشغول کار مى‌شوند هیئت دولتى که به مجلس شوراى ملى معرفى می‌شوند پرگرام عملیات خود را به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنند ولکن البته خاطر آقایان هست که اعلیحضرت همایونى چند روز قبل که مجلس شوراى ملى را افتتاح فرمودند در خطابه افتتاحیه به ملاحظاتى که

+++

البته خاطر آقایان متوجه است فرمودند دستور داده‌اند که هیئت دولت در این دوره پرگرام خودشان را مشتمل بر فصول و موادى نکنند و فقط کار کردن را پرگرام خود قرار دهند البته آقایان محترم این فرمایش ملوکانه را این طور تعبیر نمى‌کنند که هیئت دولت داراى یک پرگرام و موادى راجع‌به پرگرام نیستند. اگر نظر مبارک شاهنشاهى بر این قرار گرفته است حکمت‌ها و علت‌هایى دارد که گمان مى کنم بر خاطر محترم آقایان هم مستور نیست (صحیح است) اجمالاً این است که اولاً هیئت دولت تجدید نشده است تغییرى در هیئت‌دولت پیدا نشده و مجلس شوراى ملى هم اگر به دوره تقنینیه تازه وارد شده است ولى اکثر نمایندگان محترم بِحمدالله مراجعت کرده‌اند و تغییر مهمى در مجلس شوراى ملى پیدا نشده است. منویات خاطر ملوکانه هم در اداره کردن مملکت و وظایفى که هیئت دولت باید به آن بپردازد مکرر چه از طرف نفس نفیس ملوکانه و چه از طرف خدمتگزاران ایشان در مجلس شوراى ملى و در خارج مجلس شوراى ملى بیان شده است و بر همه آقایان معلوم است عملیات دولت‌هایى راکه تحت توجه و سرپرستى اعلیحضرت همایونى اداى وظیفه می‌کنند و من جمله این دولت که حالا قریب دو سال است شرف خدمتگزارى مملکت را دارد ملاحظه فرموده و مى‌دانند شاید برخورده باشند به این نکته که اگر هیئت دولت مى‌خواست پرگرامى پیشنهاد کند و وارد در فصول و مواد بشود خیلى مفصل می‌شد و با وجود استحضارى که خاطر محترم آقایان به منویات خاطر ملوکانه و هیئت دولت دارند حاجت نبود به این که در پرگرام مباحثاتى بشود و اگر مى‌خواستیم کلیات را ذکر کنیم فقط مکرراتى بود که تازگى نداشت و شاید فقط تضییع وقت بود و البته مى‌توانستیم بنویسیم و بگوییم که دولت مشى خودش را در سوق دادن مملکت به سوى ترقیات مقاومت خواهد داد. کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات در تکمیل انتظامات و تشکیلات خودشان و فراهم کردن اسباب حسن جریان امور زائد أعلى ماسبق اهتمام خواهند کرد ترتیب اداره کردن ایالات و ولایات بهبودى پیدا خواهد کرد و دستوراتى و من جمله قوانین راجع‌به این موضوع به مجلس شوراى ملى پیشنهاد خواهد شد. وزارت مالیه کماکان سعى خواهد داشت بر این که عایدات دولت را زیاد کند و مراقبت در خرج نماید. به طورى که نظارت در خرج و جلوگیرى از افراط و تفریط و حیف و میل بشود در عین اینکه با ازدیاد عایدات دولت چنان که سابقاً هم مى‌شده است بار مردم از حیث تحمیلات و عوارض هم سبک شود وزارت طرق عملیات خود را در ساختن راه‌ها مداومت خواهد داد. راه‌هاى مملکت تکمیل خواهد شد. راه‌آهن در ساختمان جریان خواهد داشت و امیدواریم که قبل از انقضاء این دوره تقنینیه مجلس شوراى ملى راه‌آهن شمال به طهران رسیده باشد و راه‌آهن جنوب هم قسمت مهم و دشوارش ساخته شده باشد تکمیل مؤسسات عدلیه وهم چنین وسائل ارتباطیه و پست و تلگراف منظور نظر هست و عمل خواهد شد. توسعه معارف تأسیس مدارس از ابتدایى و متوسطه و عالى و مؤسسات دیگر معارفى و علمى و بهبودى در کیفیت تعلیم و تعلم و تربیت چه تربیت‌بدنى‏ و چه تربیت اخلاقى و چه تربیت علمى مخصوصاً منظور نظر ملوکانه هست همچنین تکمیل قواى تأمینیه و انتظامیه و دفاعیه مملکت که دائماً رو به تکامل می‌رود و بالاختصاص ترقى و بهبودى امور اقتصادى مملکت که آقایان محترم می‌دانند چقدر محل اهتمام ذات ملوکانه هست و هیئت دولت دائمأ موظف هستند به اینکه در آن خط کار کنند از حیث فلاحت محصولات مملکتى را ترقى و ازدیاد و بهبودى بدهند در صنعت ساختن کارخانه‌جات را ادامه دهند. و کارخانه‌جات موجود را تکمیل بکنند و بالاخره در امر تجارت هم به وسیله تأسیس شرکت‌هاى ممکنه و اقدامات دیگرى که در دست است به قدرى که ممکن است پیشرفت و سرعت حاصل بشود البته اینها امورى است که آقایان محترم می‌دانند همه منظورنظر هست ولیکن با همه این تفصیلات گمان می‌کنم آقایان محترم تصدیق بفرمایند آن کلمه واحدى که اعلیحضرت

+++

همایون شاهنشاهى در واقع نسبت به پرگرام هیئت دولت اظهار فرمودند یک کلمه جامعى است مختصر و مفید که شامل همه این امور هست (صحیح است) فقط در خاتمه عرایض خودم یک نکته را مى‌خواهم خدمت آقایان عرض کنم و توجه بدهم و آن این است که توجه خاصى بکنند به قسمت آخر بیانات ملوکانه که فرمودند این پرگرام را من میل دارم تنها پرگرام هیئت دولت نباشد بلکه پرگرام کلیه اهل مملکت باشد (صحیح است) اعم از نمایندگان ملت و افراد ملت و این یک فرمایش بزرگى است که بنده و هیئت دولت میل داریم که به طور سهولت از آن عبور نشود. متأسفانه در نتیجه پیش‌آمدهایى که در دوره‌هاى گذشته به این مملکت وارد شده است مى‌توان گفت که تا یک اندازه اهل این مملکت کار کردن را فراموش کرده و متوجه نیستند که یگانه راه سعادت و نجات و ترقى و شرافت هر قومى این است که تمام افراد آن قوم کار کنند و خیلى هم کار کنند (صحیح است) اگر افراد اهل مملکت در این خط نباشند و این اهتمام را نداشته باشند هیئت دولت هراندازه که کار و جدیت بکنند آن موفقیتى که باید حاصل به شود نمى‌شود و مى‌توان گفت زحمات دولت هدر می‌رود و زحمات دولت وقتى ثمر خواهد داشت که همه کار کنند (صحیح است) این است که نمایندگان محترم باید توجه مخصوصى داشته باشند و بیشتر در این که عرض مى‌کنم روى سخن به سوى همه افراد مملکت است. البته نمایندگان ملت هم به سهم خودشان در این ارشاد و ارائه طریق سعى خواهند کرد که مملکت ما در واقع مملکت کار بشود زیرا تا وقتى که این طور نشده است انتظارى که داریم از براى ترقیات مملکت حاصل نخواهد شد چند هفته قبل که مجلس شوراى ملى سابق دوره نهم خاتمه پیدا می‌کرد بنده اینجا مناسبت پیدا کرد که عرض کردم مملکت ایران امروز یک سعادت بزرگى دارد که باید قدر آن را بداند و آن این است که قائدى دارد و شاهنشاهى دارد که هرگاه اهل مملکت همه مصداق آن مثل معروف‌الناس على دین ملوکهم بشوند مى‌توان مطمئن بود که به سوى سعادت خواهند رفت. و اگر قدرى هم توجه فرموده باشید حتى در موقع افتتاح مجلس در ضمن بیانات ملوکانه اشاره فرمودند که اول من این شیوه را دارا هستم و آقایان محترم مى‌دانند که پادشاه ما امروز عیش و نوش و تفنّن و تفریح و همه‌چیز را بر خود حرام کرده است و غیر از کار و مراقبت کردن در امور مملکت کارى ندارد (صحیح است) این را باید قدر دانست و قدردانى بر این است که به همان مفادالناس على دین ملوکهم تمام مردم مملکت تبعیت کنند از این شیوه و کار کنند تا مملکت به سعادت عالیه خودش نایل شود دیگربنده بیش از این نمی‌خواهم مصدع اوقات آقایان بشوم و اگر فرمایشى دارند براى استماع حاضرم.

رئیس- براى احدى محل تردید نیست که جامع‌تر و کامل‌ترین پرگرام همین است که در نطق افتتاحیه اعلیحضرت همایونى مقرر شده است و دیروز هم در موقع شرفیابى و تقدیم عریضه افتتاحیه مجلس بیاناتى راجع‌به این مسئله تأکید فرمودند (صحیح است) و امروز هم آقاى رئیس‌الوزرا با بیانات فوق‌العاده کافى مشعر به این مسئله اظهاراتى که لازم بود فرمودند البته همه کس می‌دانند که از اول تأسیس دولت شاهنشاهى همیشه کار واقعاً پرگرام دولت بوده است (صحیح است) و نتیجه کار هم به طورى بر همه روشن است که نمى‌توان انکار کرد اقدامات و همت عالیه که براى اصلاح این مملکت از هر جهت به عمل آمده است اثرات آنها از روى واقع باید گفت که مملکت مرده را زنده کرد (صحیح است) البته آن روزى که فقط کار مى‌کردند و نمى‌گفتند این همه اثرات بزرگ داشت امروز که این کرده را به گفته می‌آورند یقین است که در آتیه امیدوارى‌هاى خیلى عالی‌تر و بالاترى براى این ملت حاصل خواهد شد (صحیح است) بنده نمى‌دانم کسى باشد که نداند این الهامات و دستورات و اهتمامات و همت عالیه که از طرف اعلیحضرت شاهنشاهى و دولت

+++

معظم شاهنشاهى در این مملکت به عمل آمده است واقعاً در افراد مملکت یک روح جدیدى تولید نکرده باشد (صحیح است) همه کس مى‌داند که در واقع یک روح جدیدى در مردم مرده و خامد این مملکت تولید شده و همه رو به یک ترقى و تعالى دائمى حرکت مى‌کنند اما همت عالیه ملوکانه از بس بلند است این ترقیات به نظر مبارک‌شان کم مى‌آید که دولت همایونى را مأمور فرموده بودند که کار را در این دوره نصب‌العین فرموده و پرگرام خود قرار بدهند مجلس شوراى ملى امیدوار است که دولت شاهنشاهى با موفقیت‌هاى خیلى عالیه در این دوره خدماتى بکنند که عبرت سایرین باشد و همچنین مجلس شوراى ملى در کمک و همراهى و تشریک مساعى با هیئت دولت اعلیحضرت شاهنشاهى از وظائف خود امیدوار است که قصور نکند و البته همان‌طور که دیروز باز می‌فرمودند و امروز هم آقاى رئیس‌الوزرا فرمودند یقین است که تمام ملت که کوشش‌شان به آواز همایونى و دل‌شان مطیع امر پادشاه مهربان است و مى‌دانند که همه این خیرات و برکات و زحماتى که کشیده مى‌شود براى سعادت مملکت و رفاه مردم است امید است که همگى از این نیات مقدّس پیروى کرده و رفتار خودشان را طورى قرار دهند که مرضى خاطر ملوکانه باشد (صحیح است) و به نظر بنده با این اظهارات که آقاى رئیس‌الوزرا و با این تعیین پرگرام جامعى که فرمودند محتاج به دخول در جزئیات نباشیم تا نظر آقایان نمایندگان محترم چه باشد اظهار خواهند کرد.

اورنگ- پیشنهادى از طرف عده‌اى از آقایان نمایندگان به مقام ریاست عرض شده است استدعا مى‌شود مقرر فرمایید آن را براى آقایان قرائت کنند.

رئیس - پیشنهاد آقایان نمایندگان قرائت مى‌شود.

مقام مقدس ریاست مجلس مقدس شوراى ملى‏

نظر به این‌که نطق افتتاحیه اعلیحضرت اقدس همایونى خلدالله ملکه متضمن این نکته مهم بود که هیئت دولت شاهنشاهى کار را پرگرام خود قرار دهند و نظر به این که بیانات حضرت اشرف آقاى رئیس‌الوزرا مشعر به همین موضوع بود و نظر به اینکه مجلس شوراى ملى هم داراى همین عقیده است و با این نظر موافق است لذا از طرف امضاکنندگان ذیل پیشنهاد مى‌شود براى هیئت دولت رأى اعتماد گرفته شود با ورقه (صحیح است)

(امضاى هفده نفر از آقایان نمایندگان)

رئیس - آقایانى که با پیشنهاد نمایندگان محترم موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 124 ورقه سفید شماره شد)

رئیس - عده حاضرین در موقع اعلام رأى 124 نفر به اتفاق آرا رأى اعتماد به هیئت دولت داده شد. (صحیح است- مبارک است)

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: نوبخت - ابراهیمی‌ریگی - دکتر قزل‌ایاغ - شباهنگ - صادقی - اردبیلی- حاج میرزاحسین‌خان فاطمی - اسکندری - مصدق جهان‌شاهی - رفیعی - فرشی - امیر ابراهیمی - احتشام‌زاده - ارکانی - دکتر طاهری - دکتر ادهم - طهران‌چی - طباطبائی‌دیبا - مولوی - لیقوانی - فتوحی - دکتر سنک - عراقی - مسعودی‌خراسانی - نائینی - اعتصام‌زاده - آزادی - کفائی - مسعودی - میرزائی - کیخسرو شاهرخ - اعتبار - حیدری - ابراهیم سمیعی - کمالی - پالیزی - مرآت‌اسفندیاری - آصف - ایزدی - فتح‌الله‌خان فزونی - رضوی - حاج محمدرضا بهبهانی - اورنگ - ملایری - منصف - افخمی - حاج غلام‌حسین ملک - نقابت - تربیت - سلطانی شیخ‌الاسلامی - بیات‌ماکو - دکتر لقمان نهورای - احمد مؤیدقوامی - وثوق - جلائی - امیر نیرومند - علوی - خواجوی - دکتر جوان - میرزا موسی‌خان مرآت - دبیرسهرابی - میرزا علی‌خان وکیلی - میرزا محمدخان وکیل - دکتر احتشام - اهری - همراز - جمشیدی - هزارجریبی - دربانی - شجاع - مقدم - اعظم‌زنگنه - نراقی - طباطبائی‌بروجردی - رهبری - مرتضی امین- ثقة‌الاسلامی - ملک‌مدنی - نیک‌پور - معتصم‌سنک - نصرالله هدایت - کاشف - گودرزی - دهستانی - انوشیروانی - جرجانی - مصباح‌فاطمی - سهراب‌خان ساگینیان - پناهی - معتضدی - مژدهی - دادور - لاریجانی - طالش‌خان - صفاری - مجدضیائی - شاهرودی - مخبرفرهمند - مؤیداحمدی - پارسا - مشیری - علی مؤید - دکتر ضیاء - دکتر غنی - دکتر سمیعی - کازرونیان - حبیبی - حسن‌علی میرزا دولت‌شاهی - روحی - خواجه‌نوری - ملک‌زاده آملی - بیات - حمزه‌تاش - صدیق - اسدی - علوی‌سبزواری - سیدکاظم یزدی - صفوی - دکتر ملک‌زاده - محیط - نواب‌یزدی - دبستانی - محسن آقامهدوی.

+++

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

رئیس - آقاى وزیر عدلیه‏.

وزیر عدلیه (آقاى صدر)- البته خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است که رویه بنده در پیشنهاد قوانین عدلیه مبنى بر اصلاحات قوانین است این است که نظر دارم همیشه در مجلس شوراى ملى مطرح شود و مورد بحث و نظر واقع شود ولى بعضى اوقات اتفاق مى‌افتد که بعضى از قوانین می‌بایستى حالت آزمایش داشته باشد و مناسب است که در کمیسیون بگذرد این است که یک لایحه تقدیم مى‌کنم به قید دو فوریت که به کمیسیون عدلیه اختیاراتى داده شود که در مواقع ضرورت لوایحى به کمیسیون عدلیه ارجاع شود.

لایحه دیگرى هم هست که تقدیم مى‌کنم راجع‌به وکالت و وکلاى عدلیه که پس از شور در کمیسیون عدلیه در مجلس مطرح می‌شود.

5- شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه‏

رئیس - قرائت مى‌شود:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به اینکه مقتضى است بعضى از لوایح پیشنهادى وزارت عدلیه قبل از اینکه در مجلس شوراى ملى طرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و پس از تصویب کمیسیون به موقع اجرا و آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً به مجلس شوراى ملى پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل راجع‌به اختیارات کمیسیون فعلى قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن می‌شود.

ماده‌واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید. لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضا هشت روز به عمل آید.

رئیس - آقایانى که با فوریت اول لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد آقاى اورنگ اجازه خواستید؟

اورنگ - بنده موافقم براى این اجازه خواستم‏.

رئیس - رأى می‌گیریم به فوریت دوم آقایان موافقین قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد در ماده‌واحده هم مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) رأى مى‌گیریم به ماده‌واحده آقایانى که با ماده‌واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه دیگر هم می‌رود به کمیسیون و بعد از مطالعات به مجلس برمی‌گردد آقایانى که براى کمیسیون و بعد از مطالعات به مجلس برمی‌گردد آقایانى که براى کمیسیون‌ها معین شده‌اند قبول زحمت فرموده جلسه خودشان را تشکیل داده و هیئت‌رئیسه خودشان را معین خواهند کرد (صحیح است)

6 - اجراى مراسم تحلیف از طرف عده‌ای از آقایان نمایندگان‏

رئیس - تصویب مى‌فرمایید شروع کنیم به اجراى مراسم تحلیف‏

(در این موقع کلام‌الله مجید را به مجلس آورده و عموم حضار به احترام قیام نموده و 27 نفر از آقایان طبق اصل یازدهم قانون اساسى قسم‌نامه را به شرح ذیل قرائت و امضا نمودند)

بسم الله الرحمن الرحیم‏

«من که در ذیل امضا می‌کنم خداوند را به شهادت مى‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهماامکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس

+++

سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.»

آقایان: اسدى- میرزاعلى‌خان وکیلی- میرزاصادق‌خان خواجوى- هزارجریبى- حاج‌میرزا حسین‌خان فاطمى- مسعودى‌خراسانى- دکتر احتشام- جلائى- مژدهى- ملک‌مدنى- قادرخان انوشیروانى- دکتر قاسم‌خان اهرى- اسکندرى- فرشى- امین- ثقةالاسلامى- صادقى- تربیت- رفیعى- مصدق- جهان‌شاهى- لیقوانى- طالش‌خان- میرزا ابراهیم‌خان سمیعى- عراقى- میرزاجعفرخان خواجه‌نورى- حسن‌على میرزا دولت‌شاهى- محیط‌لاریجانى.

رئیس - اگر تصویب مى‌فرمایید مراسم تحلیف را براى امروز خاتمه بدهیم (صحیح است)

7 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه آینده روز یک‌شنبه اول تیرماه باشد (صحیح است) و بعد از جلسه هم آقایان اهتمام بفرمایند که هیئت‌رئیسه کمیسیون‌ها را انتخاب بفرمایند که از این بابت هم کارى نباشد. (صحیح است)

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

تصمیم‏

مجلس شوراى ملى دائر به ابراز رأى اعتماد به کابینه آقاى فروغى‏

مجلس شوراى ملى در جلسه 27 خردادماه 1314 نسبت به کابینه آقاى میرزامحمدعلی‌خان فروغى رئیس‌الوزرا به اتفاق آراء عده حاضر (124 نفر) رأى اعتماد داده است.

تصمیم فوق در جلسه بیست و هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اجازه اجراى لوایح قانونى پیشنهادى وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه‏

ماده‌واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید- لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع‏ به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضا هشت روز به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293508!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)