کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11
[1396/05/09]

جلسه: 58 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه نوزدهم مهر ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. اقتراع شعب‏

3. انتخاب کمیسیون‌های پارلمانى‏

4. قرائت نتیجه آرای مستخرجه کمیسیون‌ها

5. موقع ودستور جلسه آینده - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 58

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه نوزدهم مهر ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. اقتراع شعب‏

3. انتخاب کمیسیون‌های پارلمانى‏

4. قرائت نتیجه آرای مستخرجه کمیسیون‌ها

5. موقع ودستور جلسه آینده - ختم جلسه‏

مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز پنجشنبه چهاردهم مهر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده

غایبین بااجازه: آقایان دبیر سهرابی - صدر - نراقی

غایبین بی‌اجازه: آقایان فرشی - آصف - وکیل - دکتر ضیاء - امیر ابراهیمی - معدل - فتوحی - مؤید ثابتی - مجد ضیایی - ناصری - محمد‌تقی اسفندیاری - کازرونیان - دبستانی - وکیلی - شباهنگ - علوی - قراگوزلو - پناهی

دیرآمدگاه بی‌اجازه: آقایان منصف - بوداغیان - تهرانچی - نیکپور - صفوی - ارکانی)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. اقتراع شعب‏

رئیس - شروع می‌شود به اقتراع شعب عده حاضر یکصد و بیست و دو نفر به هر شعبه بیست نفر می‌رسد بعد به ترتیب به شعبه اول و دوم هر یک یک نفر اضافه می‌شود.

(آقاى سمیعى اقتراع نمودند نتیجه این طور حاصل گردید)

شعبه اول آقایان: حسین فاطمى - دکتر طاهرى - مسعودى خراسانى - میرزایی - دکتر جوان - رهبرى - معتصم سنگ - دکتر غنى - پارسا - لاریجانى - ناصرى - گودرزى - مصدق جهانشاهى - دکتر ادهم - شاهرودى - مسعودى - فتوحى - دکتر اهرى - صفارى - هدایت‏

شعبه دوم آقایان: نقابت - مولوى - محمد‌تقى شیرازى - دبیر سهرابى - دولتشاهى - ملک‌زاده آملى - خلیل حریرى - مشار - نراقى - کیخسرو شاهرخ - دکتر ملک‌زاده - ذوالقدر - اقبال - هدایت‌الله پاریزى

+++

معینى - بیات - اوحدى - موسى مرآت - روحى - توانا.

شعبه سوم آقایان: دکتر لقمان - اردبیلى - دکتر ضیاء - غلامحسین ملک - آصف - حمزه تاش - دهستانى - مشیر دوانى - دبستانى - افشار - دکتر نیرومند - ملایرى - محمد‌تقى اسفندیارى - ایزدى - ثقةالاسلامى - موقر - تهرانچى - نیکپور - ناهید - مژده‌ای‏

شعبه چهارم آقایان: نمازى - شباهنگ - تاج‌بخش - بیات ماکو - آزادى - سلطانى - نایینى - على وکیلى - طالش - حیدرى - اعظم زنگنه - فرشى - بوداغیان - حبیبى - مؤید قوامى - نوبخت - محسن صدر - تربیت - زوار - تولیت‏

شعبه پنجم آقایان: ابراهیم سمیعى - اورنگ طلوع - دکتر سنگ - خواجه نورى - پالیزى - مقدم - دادور - ملک مدنى - افخمى - همراز - رضوى - محمود عزیزى - دکتر سمیعى - حسن اسفندیارى - مرآت اسفندیارى - ارگانى - شجاع - اعتبار - مخبر فرهمند

شعبه ششم آقایان: صفوى - جرجانى - محیط - دکتر قزل ایاغ - جلیلى یزدى - لیقوانى - معتضدى - ابراهیمى ریگى - ساکینیان - جعفر اصفهانى - کاشف - خواجوى - جلایى - طباطبایى - مجد ضیایی - مهدوى - نواب یزدى - مؤید احمدى - بهبهانى - رفیعى‏

به شعبه اول اضافه شد - آقاى هدایت‌الله مکرم افشار

به شعبه دوم اضافه شد - آقاى عبد‌الله شهدوست‏

رئیس - بعد از جلسه آقایان قبول زحمت فرموده و هیئت رئیسه شعب خودشان را تعیین می‌فرمایند و همچنین بعد از تعیین هیئت رئیسه شعب کمیسیون عرایض و مرخصى و کمیسیون مبتکرات را هم تعیین خواهند فرمود

3. انتخاب کمیسیون‌های پارلمانى‏

رئیس - شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون‌های مجلس بدواً پنج نفر به قرعه اتنخاب می‌شوند که آرا را استخراج کنند.

“آقاى سمیعى اقتراع نمودند و آقایان: جعفر اصفهانى - شهدوست - توانا - غلامحسین ملک - و مجید موقر معین شدند”

رئیس - انتخاب کمیسیون دارایی شروع می‌شود عده اعضای کمیسیون هیجده نفر عده حاضر یکصد و دوازده نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس - کمیسیون دادگسترى انتخاب می‌شود عده اعضای کمیسیون هیجده نفر عده حاضر یکصد و یازده نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس - کمیسیون کشور. اعضای کمیسیون هیجده نفر عده حضار یکصد و یازده نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس - کمیسیون فرهنگ انتخاب می‌شود عده اعضای کمیسیون هیجده نفر عده حضار یکصد و یازده نفر

(آرا گرفته شد)

رئیس - کمیسیون پیشه و هنر. عده اعضای کمیسیون هیجده نفر عده حضار یکصد و یازده نفر

(آرا گرفته شد)

رئیس - کمیسیون بازرگانى عده اعضای کمیسیون هیجده نفر عده حضار یکصد و نه نفر

(آرا گرفته شد)

رئیس - کمیسیون امور خارجه عده اعضای کمیسیون دوازده نفر عده حضار یکصد و نه نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس - کمیسیون کشاورزى انتخاب می‌شود عده حضار یکصد و نه نفر عده اعضای کمیسیون دوازده نفر

(اخذ آرا شد)

رئیس - کمیسیون راه - عده اعضای دوازده نفر عده حضار در موقع اعلام رأى صد و هشت نفر

(آرا اخذ شد)

رئیس - کمیسیون نظام عده اعضای کمیسیون شش نفر عده حضار یکصد و هشت نفر

(آرا اخذ شد)

+++

رئیس - کمیسیون پست و تلگراف انتخاب می‌شود. عده اعضای کمیسیون شش نفر عده حضار یکصد و نه نفر

(آرا اخذ شد)

رئیس - چون لوایحى از دولت هست که تأکید دارند زودتر اقدام شود این است اگر تصویب می‌فرمایید تنفسى داده شود و آقایان جعفر اصفهانى و توانا و غلامحسین ملک و شهدوست و موقر به اتفاق آقاى سمیعى (از طرف هیئت رئیسه) ترتیب استخراج آرا را بدهند که زود به اطلاع مجلس برسد و همچنین هیئت رئیسه خودشان را زودتر تعیین فرمایند براى این که خواهش کرده‌اند که کمیسیون‌ها زودتر تشکیل شود که از فردا شروع به کار کنیم. (نمایندگان - صحیح است)

(در این موقع (مقارن ظهر) جلسه براى تنفس تعطیل و سه ربع ساعت بعد از ظهر مجدداً تشکیل گردید)

4. قرائت نتیجه آرای مستخرجه کمیسیون‌ها

رئیس - راپرت استخراج آرای کمیسیون‌ها به اطلاع مجلس می‌رسد:

کمیسیون قوانین دارایی 18 نفر عده حضار در موقع اخذ رأى صد و دوازده عده آرای مأخوذه یکصد و شش حائزین اکثریت - آقایان: دادور - مجد ضیایی - مسعودى خراسانى - رفیعى - طباطبایى - زوار - مؤید قوامى - اعتبار - محمد وکیل - حسین افشار - گودرزى - دهستانى - موسى مرآت - نایینى - نمازى - فتوحى - آصف - امیر ابراهیمى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى 18 نفر عده حضار موقع اخذ رأى 111 عده آراء 109 حائزین اکثریت آقایان: جهانشاهى - نقابت - دکتر جوان - رضوى - مولوى - آزادى - ملک مدنى - طباطبایى - همراز - سلطانى - لاریجانى - بهبهانى - رهبرى - مؤید احمدى - اوحدى - میرزایی - محیط - لیقوانى‏

کمیسیون کشور 18 نفر عده حضار در موقع اخذ رأى 111 نفر عده آرای مأخوذه 106 حائزین اکثریت آقایان: خواجه نورى - فاطمى - اردبیلى - ملایرى - صفارى - جلالى - مژده‌ای - منصف - بیات - ماکو - ملک‌زاده آملى - موسى مرآت - گودرزى - دکتر تاج‌بخش - رضوى - ارگانى - مکرم افشار - شجاع - دکتر ادهم‏

کمیسیون فرهنگ 18 نفر عده حضار موقع اخذ رأى 111 نفر عده آرا 103

حائزین اکثریت آقایان: دکتر ملک‌زاده - دکتر غنى - دکتر طاهرى - تربیت - نراقى - دکتر ضیاء - دکتر نیرومند - مسعودى - دکتر سنگ - نوبخت - صفوى - روحى - موقر - نواب - سلطانى - شاهرودى - منصف - آزادى‏

کمیسیون پیشه و هنر 18 نفر عده حضار در موقع اخذ رأى 111 نفر عده آرای مأخوذه 104

حائزین اکثریت آقایان: هدایت - اقبال - دادور - دبستانى - دکتر نیرومند - ملک‌زاده آملى - ساکنیان - صفوى - مهدوى - مختار مشیر دوانى - اصفهانى - ناصرى - کاشف - پارسا - جلالى - خلیل حریرى - ناهید - مخبر فرهمند

کمیسیون بازرگانى 18 نفر عده حضار در موقع اخذ رأى 109 عده آرای مأخوذه 109

حائزین اکثریت آقایان: فرشى - شیرازى - اردبیلى - موقر - کازرونیان - نمازى - پارسا - عزیزى - کاشف - خلیل حریرى - تهرانچى - اصفهانى - وکیلى - توانا - شباهنگ - بوداغیان - نیکپور - بیات‏

کمیسیون امور خارجه 12 نفر عده حضار موقع اخذ رأى 109 نفر عده آرای مأخوذه 107

حائزین اکثریت آقایان: ثقةالاسلامى - طالش - مقدم - فرهمند - محمد‌تقى اسفندیارى - افخمى - معینى - اقبال - قراگزلو - ابرهیم سمیعى - نایینى - هدایت‌الله پالیزى‏

کمیسیون راه 12 نفر عده حضار 108 عده آرای مأخوذه 106

+++

حائزین اکثریت آقایان: صفارى - دکتر لقمان - شباهنگ - دکتر ضیاء - شهدوست - ذوالقدر - خلیل حریرى - تولیت - دبستانى - قراگزلو - تهرانچى - غلامحسین ملک‏

کمیسیون کشاورزى - 12 نفر عده حضار 109 عده آرای مأخوذه 106

حائزین اکثریت آقایان: هدایت – عطاء‌الله پالیزى - بیات ماکو - جرجانى - حسین افشار - خواجوى - مشار - مرآت اسفندیارى - شاهرودى توانا - دهستانى - شهدوست‏

کمیسیون نظام 6 نفر عده حضار 108 عده آرا 107

حائزین اکثریت - آقایان: مقدم - آصف - مشار - دکتر تاج بخش - نراقى - اعظم زنگنه‏

کمیسیون پست و تلگراف 6 نفر عده حضار 109 عده آرا 107

حائزین اکثریت آقایان: کیخسرو شاهرخ - حیدرى - منصف - حبیبى - ریگى - ساکینیان‏

رئیس - خواهش می‌کنم اقایان هیئت رئیسه خودشان را زودتر تعیین فرمایند که شروع به کار کنیم‏

5. موقع ودستور جلسه آینده - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم

(نمایندگان - صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 24 مهر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایحى که موجود است.

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293674!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)