کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 55 صورت مشروح مجلس روز شنبه نهم شهریور ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 301 تا 354

3 - تصویب سه فقره مرخصی

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 55

صورت مشروح مجلس روز شنبه نهم شهریور ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 301 تا 354

3 - تصویب سه فقره مرخصی

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 3 شهریور ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: سزاوار- جلایی- شیرازی- دهستانی.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر ضیا- شجاع- علوی- آصف- وکیل- وزیری- فرخ- امیر تیموری- ثقةالاسلامی- مکرم افشار- معدل- تولیت- فیاض- محیط- کامل ماکو- مشیر- نوبخت- امامی- مشار- صدر- دکتر طاهری- نواب یزدی- اعظم زنگنه- اورنگ- کیوان- شاهرودی.

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: لیقوانی- نقابت)

-1)تصویب صورت مجلس‏(

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نیست) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 301 تا 354)

رئیس- بقیه شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به آیین دادرسى کیفرى از ماده 301 مطرح است ماده سیصد و یک خوانده می‌شود:

ماده 301- بازپرس باید گواهى کسانی را که از امور مربوط به بازجویى اطلاع دارند و براى کشف حقیقت مفید می‌داند استماع نماید.

هر کس اهلیت گواهى را دارد و تشخیص اعتبار گواهى با دادرس است.

جز در مواردی که قانون تعیین نموده هیچ کس نمی‌تواند از گواهى دادن خوددارى کند.

رئیس- ماده 302:

ماده 302- بازپرس باید از هر پرسشى که شائبه تلقین داشته یا به نحو دیگرى به طبیعى بودن و سادگى پاسخ خلل وارد آورد خوددارى کند.

از گواه باید در موضوعات معینى پرسش شود.

بازپرس نباید از گواه نظریات شخصى او را پرسش کرده و یا بگذارد که اظهار نظر نماید مگر آن که اظهارنظر و گواهى قابل تفکیک نباشد.

بازپرس نمی‌تواند کلانتر را به ابراز اسامى اشخاصى که به او اطلاعاتى داده‌اند الزام نماید.

اطلاعات کسانی که کلانتر معرفى آنها را مقتضى نمی‌داند در صورت مجلس وارد نمی‌شود.

+++

رئیس- ماده 303:

ماده 303- هیچ گواهى را نمی‌توان در رسیدگى کیفرى رد نمود.

رئیس- ماده 304:

ماده 304- زن و شوهر و اسلاف و اعقاب و برادر و خواهر متهم یا شریک یا معاون در همان اتهام می‌توانند از گواهى خوددارى کنند مگر این که اعلام کننده بزه یا شاکى یا خواهان خصوصى بوده یا بزه بر ضرر یکى از خویشان متهم یا شریک و یا معاون او در همان اتهام ارتکاب شده یا از طریق دیگرى تکمیل و یا تحصیل دلیل بزه یا کیفیات آن ممکن نباشد.

رئیس- ماده 305:

ماده 305- اشخاص زیر راجع به اموری که به مناسبت کار خود از آن اطلاع یافته‌اند ملزم به گواهى نمی‌شوند:

1 - وکیل دادگسترى و مدافع و سر دفتر و دفتر یار.

2 - پزشک و جراح و داروگر و قابله و امثال آنها مگر در مواردی که قانون آنها را اعلام الزام کرده باشد هر گاه مقامى که مشغول رسیدگى است خوددارى این اشخاص را غیر موجه بداند آنان را الزام به گواهى می‌نماید.

رئیس- ماده 306:

ماده 306- خدمتگزاران دولتى و مأمورین به خدمات عمومى را هر چند در سر خدمت هم نباشد نمی‌توان براى اموری که به مناسبت کار خود اطلاع یافته‌اند و باید مخفى بماند به گواهى الزام کرد.

از این اشخاص در مورد اسرار سیاسى یا نظامى یا مسائل دیگر که ممکن است به امنیت کشور یا به منافع سیاسى داخلى یا خارجى کشور مضر باشد پرسش نمی‌شود.

اگر مقامى که مشغول رسیدگى است اظهار آن را در باب سرى بودن مطلب موجه نشناخت به دادستان استان گزارش می‌دهد و او وزیر دادگسترى را مستحضر می‌کند و در این مورد تعقیب کیفرى آنان منوط به اجازه وزیر دادگسترى است.

رئیس- آقاى اوحدى:

اوحدى- چون نظر آقاى وزیر دادگسترى بیشتر متوجه به وضوح قوانین است و در این ماده به نظر بنده یک اجمالى هست از این نظر عرض می‌کنم: اجمال مذکور این است که مستخدم می‌گوید این مطلب سرى است و من نباید اظهار بکنم و آن مستخدمى که بازجو است می‌گوید تو باید اظهار کنى و به همین مناسبت گزارش قضیه را به دادستان می‌دهند و می‌گوید از آن اسرارى نیست که او موظف به کتمان آن باشد و همین اندازه که بین بازپرس و مستخدم دولت اختلاف‌نظر پیدا می‌شود خودش معلوم می‌دارد که این ماده اجمال دارد و بنابراین بنده معتقد هستم که آن مواردى که جزء اسرار است و حق ندارد آن بازپرس یا بازجو سؤال کند و آن مستخدم دولت هم موظف است که همان قسمت را حفظ کند این تصریح شود وقتى که تصریح شد در این موارد این قضایا این طور است آن وقت اختلاف‌نظر و تطویل کار هم فراهم نمی‌شود دیگر توضیح این قسمت بسته به نظر آقاى وزیر محترم دادگسترى است.

وزیر دادگسترى (آقاى آهى)- به طوری که نماینده محترم اطلاع دارند در کمیسیون هم این ماده مورد نظر واقع شد اگر چه در آنجا هم تذکر داده شد که موارد خاصى ندارد و لازم نیست ذکر شود ولى به طور کلى براى شور دوم آن در نظر گرفته خواهد شد که اگر توضیحى لازم باشد و عبارت واضح‌تر بشود اقدام کنیم و ایشان هم اگر پیشنهادى دارند بدهند تا در کمیسیون مورد دقت واقع بشود. (صحیح است)

رئیس- ماده 307:

ماده 307- گواه به وسیله احضاریه که باید محتوى مطالب زیر باشد دعوت می‌شود:

1 - مشخصات او.

2 - روز و ساعت و محل حضور و مقامى که باید نزد او حضور به هم رساند.

3 - نتیجه عدم حضور.

رئیس- ماده 308:

ماده 308- دعوت گواه در صورت اقتضا ممکن است

+++

زبانى به عمل آید و خود او می‌تواند بدون دعوت حاضر شود و در این صورت چنانچه بازپرس گواهى شخص حاضر شده را همان وقت استماع نماید حضور او را بدون دعوت بوده در صورت مجلس قید می‌کند.

رئیس- ماده 309:

ماده 309- براى استماع گواهى مأموریت دولت که در خارج کشور است درخواستى به توسط وزارت دادگسترى به وزارت خارجه فرستاده می‌شود که به وسیله یکى از مأمورین انجام شده و نتیجه به وزارت دادگسترى فرستاده شود.

رئیس- ماده 310

ماده 310- بازپرس گواه را آگاه می‌کند که باید تمام حقیقت را گفته و چیزى بر خلاف واقع نگوید کیفرهایى را که براى گواهى دروغ در قانون مقرر است به او تذکر می‌دهد سپس از هویت او و از هر گونه رابطه خویشى یا منفعتى که ممکن است با اطراف خصوصى دعوى داشته باشد و از سایر اوضاع و احوالى که براى اطمینان به صحت اظهاراتش مؤثر است پرسش نموده و پس از سوگند دادن گواهى او را استماع و تمام این نکات را در صورت مجلس قید می‌کند.

رئیس- ماده 311

ماده 311- از گواهان جدا جدا و بدون حضور متهم بازجویى می‌شود و آنها می‌توانند قبل از امضاء خود را بخوانند.

تجدید بازجویى و مواجهه آنان با یکدیگر و با متهم جایز است.

رئیس- ماده 312

ماده 312- بازپرس می‌تواند گواهى را که دعوت شده و از جهت عذر موجهى نمی‌تواند حاضر شود در همان محلى که هست شخصاً یا به وسیله نماینده که می‌فرستد یا یکى از مأمورین فضایى آن محل استماع نماید.

اگر گواه حاضر نشود یا عذرى که آورده است موجهه نباشد بازپرس می‌تواند با موافقت دادستان او را جلب کند مگر این که بازپرس در خارج از مقر دادستان به انجام وظیفه مشغول باشد و دادستان یا نماینده او در محل نباشد که در این صورت کسب موافقت لازم نیست.

رئیس- ماده 313

ماده 313- حکم قست اول ماده قبل نیز شامل مواردى است که عده گواهان زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند یا بازجویى شاگردان دبستان و دبیرستان لازم شود.

رئیس- ماده 314

ماده 314- در هر موردى که بازپرس می‌خواهد خارج از مقر خود بازجویى کند باید وقت آن را به دادستان اطلاع دهد.

این حکم در موردی که رئیس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس انجام وظیفه می‌کند جایز نیست.

رئیس- پیشنهادى رسیده است به کمیسیون فرستاده می‌شود. ماده 315:

ماده 315- درخواست بازجویى که از بازپرس حوزه دیگرى می‌شود به وسیله دادستان آن حوزه ارسال می‌گردد و او می‌تواند کار را به هر یک از بازپرسان که مقتضى می‌داند رجوع نماید.

رئیس- ماده 316

ماده 316- در صورتی که گواه براى حضور مطالبه هزینه مسافرت و توقف بکند بر طبق تعرفه وزارت دادگسترى هزینه خواهد شد.

رئیس- ماده 317

ماده 317- هر گاه گواهى ادعا شناسایى کسی را نموده باشد در صورت اقتضا بازپرس علایم او را از گواه مى‌پرسد و اگر لازم شود از او پرسش می‌کند که خود آن شخص و یا صورت او را که خود آن شخص و یا صورت او را که از طریق نقاشى یا عکاسى یا از طریق دیگر تهیه شده بعد از واقعه دیده یا نه و بعد در صورت لزوم دو نفر یا بیشتر که به شخص مطلوب شباهتى داشته باشند با او در یک محل قرار داده می‌شود و به قدر امکان سعى می‌شود که آن شخص به همان وضعى که ممکن است دیده شده باشد قرار گیرد سپس شخصى که باید او را بشناسد وارد می‌شود و بازپرس از او می‌پرسد آیا در میان اشخاص حاضران شخص

+++

را به طور جزم مى‌شناسد یا نه و چنانچه مى‌شناسد کدام یک است و پاسخ‌هاى او در صورت مجلس درج می‌شود.

اگر بازپرس از روى اوضاع و احوال گمان برد گواه ممکن است از روبه رو شدن با شخص مطلوب مرعوب شود یا تحت تأثیرات مخل به کشف حقیقت واقع گردد می‌تواند با قید در صورت مجلس ترتیبى اتخاذ نماید که شخص مطلوب نتواند گواه را ببیند.

این حکم در دادرسى قابل اعمال نیست.

رئیس- ماده 318

ماده 318- چنانچه گواه ادعا شناسایى چیزى را نموده باشد بازپرس قبل از ارائه آن از او مشخصات آن را می‌پرسد و او باید توضیح دهد آن چیز را به چه کیفیت و در چه موقع شناخته است پس از این بازپرس براى شناختن آن چیز مقررات ماده پیش را تا اندازه‌اى که جا دارد اجرا می‌کند.

رئیس- ماده 319

ماده 319- هر گاه چند گواه شناختن شخص یا چیزى دعوت شده‌اند از آنها جداگانه بازجویى می‌شود و باید مواظبت شود که هر کدام از آنها از اظهارات خود را نمودند با دیگران ملاقات نکرده و ارتباطى پیدا نکنند.

رئیس- ماده 320

ماده 320- هرگاه بین اظهارات اشخاصى که از آنها بازجویى می‌شود اختلاف مهمى مشاهده گردد باید اقدام به مواجهه آنها بشود.

رئیس- ماده 321

مبحث ششم- بازپرسى از متهم‏

ماده 321- بازپرس بدون تأخیر به بازپرسى متهم شروع مى‌کند و بازپرسى متهم شروع مى‌کند و بازداشته بر دیگران مقدم است.‏

متهمى که در بازداشت است نزد بازپرس به حالت آزادى قرار داده می‌شود مگر آن که براى جلوگیرى از فرار یا حمله احتیاط لازم باشد.

رئیس- ماده 322

ماده 322- بازپرس قبل از بازپرسى هویت متهم پرسیده سپس می‌گوید به چه بزه متهم است‏

پرسش باید مفید و روشن باشد و هرگاه متهم به پرسش بازپرس پاسخ ندهد مراتب در صورت مجلس قید مى‌شود و بازپرس به اقداماتی که براى کشف حقیقت لازم است مبادرت مى‌کند.

بازپرس در ضمن تعیین هویت متهم قبل از آن که متهم مسکن خود را معرفى نماید به او خاطر نشان می‌نماید محل اقامتى را که معین می‌کند محل اقامت قانونى او شناخته شده و هر برگى به آن محل ابلاغ شود آن ابلاغ قانونى محسوب خواهد شد و در صورت تغییر محل باید 24 ساعت قبل از تغییر بازپرس را کتباً از قصد خود مستحضر نموده و مسکن جدید خود را به طور وضوح که بتوان پیدا نمود تعیین نماید هرگاه متهم مسکن خود را تغییر داد و بازپرس را مطلع نکرد هر ابلاغى که به مسکن را اطلاع داد ولى نشانى او واضح و روشن نبود به طوری که برگ‌ها را نتوان ابلاغ نمود بازپرس در صورت لزوم او را جلب می‌نماید در هر حال ابلاغ هر برگ به محل اقامت سابق او قانونى محسوب است‏.

رئیس- ماده 323

ماده 323- متهمین جدا جدا بازپرسى می‌شوند.

رئیس- ماده 324

ماده 324- پاسخ باید به همان طوری که اظهار می‌شود بدون تغییر نوشته شود متهمین با سواد می‌توانند پاسخ‌هاى خود را بنویسند.

رئیس- ماده 325

ماده 325- بازپرس باید تمام امور و کیفیاتى را که متهم در بازپرسى اظهار نموده و ممکن است به کشف حقیقت کمک کند مورد توجه قرار دهد.

رئیس- ماده 326

مبحث هفتم- ختم بازجویى- قرار بازپرس- اختلاف بین باز پرس و دادستان

+++

ماده 326- پس از خاتمه بازجویى بازپرس عقیده خود را نوشته پرونده را نزد دادستان شهرستان می‌فرستد.

رئیس- ماده 327

ماده 327- اگر ادله کافى براى تعقیب بزه موجود باشد قرار تعقیب متهم در دادگاه صالح صادر می‌شود

در طى همان قرار می‌توان مقررات مذکوره در ماده 259 اعمال نمود یا اگر قبلاً اعمال شده آن را تغییر داد یا گسیخت‏

رئیس- پیشنهادى رسیده است به کمیسیون ارسال می‌شود.

ماده 328:

ماده 328- اگر عمل موضوع اتهام واقع نشده یا متهم مرتکب آن نبوده یا مسئولیت کیفرى نداشته یا از جهت دیگر قابل کیفر نیست یا بزه ساقط شده یا تعقیب کیفرى مورد نداشته یا نمی‌توان تعقیب را مداومت داد بازپرس قرار منع تعقیب با ذکر علت صادر می‌کند.

صدور قرار منع تعقیب از جهت عدم وقوع عمل یا عدم ارتکاب متهم اعم از این است که دلیل بر وقوع عمل یا عدم ارتکاب متهم موجود بوده و یا دلیل بر عمل یا ارتکاب او موجود نباشد.

اگر دلیل کافى براى تعقیب متهم در دادگاه موجود نباشد بازپرس قرار منع تعقیب از جهت عدم کفایت دلیل صادر می‌کند.

رئیس- ماده 329

ماده 329- هر گاه با وجود منع تعقیب مجعولیت سندى ثابت شده باشد باید در قرار منع تعقیب قید شود و در این صورت مقررات مواد 421 و 422 رعایت می‌شود.

رئیس- ماده 330

ماده 330- اگر متهمى که قرار منع تعقیب او صادر شده و در بازداشت بوده یا آزادى او محدود شده باشد بازپرس پس از موافقت دادستان شهرستان امر به آزاد کردن او می‌دهد.

همچنین کیفرهاى تبعى و اقدامات تأمینى که در نتیجه منع تعقیب گسیخته می‌شود موقوف می‌گردد و سایر اقدامات تأمینى بر طبق مقررات قانون کیفر اعمال می‌شود.

رئیس- ماده 331

ماده 331- در قرار منع تعقیب نسبت به بزهى که جز به شکایت متضرر قابل تعقیب نبوده شاکى به هزینه که دولت پرداخته محکوم می‌شود مگر آن که منع تعقیب از جهت سبب مسقط بزه بوده که بعد از تاریخ شکایت حاصل شده است.

بازپرس در صورت درخواست شاکى را به هزینه که متهم متحمل شده محکوم می‌کند و اگر شاکى سمت خواهان خصوصى اتخاذ کرده به هزینه که مسئول مدنى نموده در صورت درخواست او محکوم می‌شود و در صورت منع تعقیب از جهت عدم کفایت ادله یا از جهت وجود سبب مسقط بزه که بعد از تاریخ تقدیم شکایت حاصل شده باشد حکم محکومیت به هزینه داده نمی‌شود.

اگر شکایت در اثر خبط فاحشى شده باشد بازپرس مى‌تواند شاکى را به جبران خسارت وارده بر متهم و بر کسى که مسئول مدنى است نیز در صورت در خواست محکوم نماید.

رئیس- ماده 332

ماده 332- براى رسیدگى به هزینه دعوى و خسارات مذکور در ماده پیش دادرسى که قرار منع تعقیب را می‌دهد صلاحیت دارد.

رئیس- ماده 333

ماده 333- قرار بازپرسى باید محتوى امور زیر باشد:

1 - مشخصات متهم و سایر چیزهایى که به شناسایى او کمک می‌کند و مشخصات خواهان خصوصى و کسی که مسئول مدنى است.

2 - عمل مورد اتهام و عنوان بزه و کیفیات مشدده و کیفیاتى که ممکن است موجب اعمال اقدامات تأمینى شود با تعیین مواد قانونى مربوطه.

3 - رأى و ادله آن.

4 - تاریخ صدور رأى به روز و ماه و سال.

5 - امضاء بازپرس.

رئیس- ماده 334

ماده 334- همین که قرار بازپرس به دادستان رسید باید پرونده را بررسى نماید و اگر نقصى مشاهده کرد مى‌تواند

+++

شخصاً بازجویى را تکمیل نماید آن که مورد از مواردى نباشد که مباشرت بازپرس در بازجویى الزامى است و یا تکمیل آن را از بازپرس و یا سایر ضابط‌هاى دادگسترى بخواهد.

رئیس- ماده 335

ماده 335- هرگاه بازپرس و دادستان شهرستان در قابل تعقیب نبودن یا قابل تعقیب بودن متهم موافق بودند در صورت دوم اگر بزه پرونده نزد دادستان استان فرستاده می‌شود و در صورت دوم اگر بزه از درجه جنحه است دادستان شهرستان آن را در دادگاه جنحه طرح می‌نماید و اگر از درجه جنایت است با اظهارنظر به دادسراى استان براى تنظیم ادعانامه می‌فرستد.

رئیس- ماده 336

ماده 336- در مورد قسمت اخیر ماده قبل که پرونده به دادسراى استان فرستاده می‌شود اگر دادسراى استان بازجویى را کامل نداند پرونده را با دستور تکمیل به بازپرس عودت می‌دهد و او دستور را انجام داده پرونده را به دادسراى استان ارسال می‌دارد. هرگاه دادستان استان عقیده منع تعقیب داشته باشد به دادگاه استان رجوع می‌کند و دادگاه نام برده طبق ماده 338 اقدام می‌نماید.

رئیس- ماده 337

ماده 337- اگر بین بازپرس و دادستان در تعقیب متهم اختلاف باشد هرگاه بزه از درجه جنحه است در هر حال قضیه به وسیله دادستان در دادگاه جنحه براى دادرسى طرح می‌شود و اگر از درجه جنایت است هر چند دادستان استان معتقد به منع تعقیب باشد به دادگاه استان رجوع می‌شود و دادگاه نام برده طبق ماده بعد اقدام می‌نماید.

رئیس- ماده 338:

ماده 338- در مواردی که طبق قسمت اول ماده 335 پرونده به دادسراى استان فرستاده می‌شود و موضوع اتهام جنایت است اگر دادستان استان با نظر بازپرس و دادستان شهرستان موافق نباشد و بازجویى را هم کامل بداند قضیه را در دادگاه استان طرح نموده و آن دادگاه خارج از نوبت در جلسه ادارى رسیدگى کرده و امر به تعقیب یا منع تعقیب متهم را می‌دهد و اگر موضوع اتهام جنحه است و دادستان استان با نظر بازپرس و دادستان شهرستان موافق نیست به دادستان شهرستان امر می‌دهد که قضیه را در دادگاه شهرستان طرح نماید.

رئیس- ماده 339:

ماده 339- دادستان استان یا شهرستان تکمیل بازجویى را در صورتى می‌تواند بخواهد که نقصان مهمى در آن تشخیص داده باشد.

رئیس- ماده 340:

ماده 340- دادستان در حینى که اظهارنظر به تعقیب یا عدم تعقیب متهم می‌کند می‌تواند نسبت به اقداماتى که براى جلوگیرى متهم از فرار یا مخفى شدن به عمل آمده است از بازپرس درخواست تخفیف یا تشدید نماید.

رئیس- ماده 341:

ماده 341- ادعانامه دادستان باید متضمن نکات زیر باشد:

1 - نام و شهرت و سن و محل اقامت متهم و خواهان خصوصى و مسئول مدنى و سایر مشخصاتى که باعث شناختن آنها می‌شود.

2 - بازداشت یا آزاد بودن متهم.

3 - شرح قضیه و عنوان بزه و کیفیات مشدده و کیفیاتى که ممکن است باعث اعمال اقدامات تأمینى شود با تعیین مواد مربوطه قانونى.

4 - تاریخ و محل وقوع بزه و درخواست رسیدگى و صدور حکم مقتضى ار دادگاه.

5 - تاریخ ادعانامه و امضاء

در مواردى که دادستان عقیده بر منع تعقیب دارد باید نظر خود را با جهات منع تعقیب ذکر نماید.

رئیس- ماده 342:

ماده 342- اگر رسیدگى به بزه از صلاحیت دادگاه جنایى باشد ادعانامه به دفتر دادگاه استان و اگر از صلاحیت دادگاه جنحه باشد به دفتر آن دادگاه داده می‌شود.

+++

پرونده و همچنین اشیاء بازداشت شده در صورتی که نگاهدارى آنها در محل دیگر لازم نباشد با ادعانامه فرستاده می‌شود.

رئیس- ماده 343

ماده 343- نسبت به قرارهاى بازپرس خواهان خصوصى فقط از قرار منع تعقیب که مورد موافقت دادستان شهرستان و استان واقع شده و قرار رد درخواست تأمین خسارت حق شکایت دارد.

رئیس- ماده 344

ماده 344- قرار باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ صدور ابلاغ شود مگر در مورد قرار منع تعقیب که در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ برگشت پرونده از دادسراى استان به دادسراى شهرستان ابلاغ به عمل می‌آید.

رئیس- ماده 345

ماده 345- شکایت به دادگاه شهرستان داده می‌شود مگر این که موضوع شکایت قرار قابل تعقیب نبودن متهم جنایى باشد که در این صورت مرجع شکایت دادگاه استان است. دادگاه خارج از نوبت در جلسه ادارى رسیدگى می‌کند و در صورتی که لازم بداند از طرفین توضیحات لازم می‌خواهد دادستان دادگاه رسیدگى کننده حق دارد در جلسه حاضر شده اظهار عقیده نماید.

دادگاه می‌تواند در صورت کافى نبودن بازجویى قرار تکمیل آن را بدهد این رسیدگى موجب رد دادرس براى رسیدگى ماهوى نخواهد بود.

دادگاه شهرستان چنانچه عمل متهم را قابل تعقیب بداند خود به موضوع اتهام رسیدگى کرده حکم می‌دهد و دادگاه استان چنانچه رأى به تعقیب متهم بدهد پرونده را براى رسیدگى به دادگاه صالح می‌فرستد.

رئیس- ماده 346

ماده 346- رأیى که از دادگاه استان به عنوان رفع اختلاف و از دادگاه نام برده و دادگاه شهرستان به عنوان رسیدگى به شکایت صادر می‌شود فقط وقتى قابل فرجام خواهد بود که دادگاه عمل را بزه تشخیص نداده و یا مشمول مرور زمان دانسته باشد.

رئیس- ماده 347

ماده 347- پس از صدور ادعانامه تا جلسه مقدماتى دادگاه جنایى و جلسه دادرسى دادگاه جنحه اگر دادستان مقتضى بداند که بازجویى تکمیلى به عمل آید خواه این بازجویى به نفع متهم و خواه به ضرر او باشد می‌تواند از بازپرس تکمیل بازجویى را بخواهد و اگر دادسرا مباشر بازجویى بوده می‌تواند خود اقدام نماید.

اگر در دادگاه جنایى بین جلسه مقدماتى و جلسه دادرسى احتیاج به بازجویى تکمیلى پیدا شود دادستان با موافقت دادگاه می‌تواند اقدام به آن نماید.

اگر بازجویى تا جلسه خاتمه نیافت دادستان این معنى را به دادگاه اطلاع می‌دهد که اگر ادامه بازجویى را لازم می‌داند تجدید جلسه به عمل آید.

رئیس- ماده 348

مبحث هشتم- تجدید بازجویى‏

ماده 348- هرگاه ادله جدیدى بر ارتکاب کسی که در بازجویى به علت فقد دلیل یا عدم کفایت آن قرار منع تعقیب او صادر شده است به دست آید ممکن است براى همان مجدداً مورد تعقیب واقع شود مگر آن که بزه ساقط شده باشد.

رئیس- ماده 349

ماده 349- در موردی که به عنوان رفع اختلاف یا رسیدگى به شکایت دادگاه به علت فقد دلیل یا عدم کفایت آن بر قابل تعقیب نبودن متهم رأى دهد دیگر نمی‌توان او را تعقیب نمود مگر در صورت کشف ادله جدید و اجازه همان دادگاه.

رئیس- ماده 350

ماده 350- دادسرا از بازپرسى که قرار منع تعقیب داده تجدید بازجویى را درخواست می‌کند و اگر خود مباشر بازجویى بوده می‌تواند خود اقدام نماید.

رئیس- ماده 351

ماده 351- رد درخواست صادر از دادگاه مانع نیست

+++

که دادسرا بعداً به استناد دلایل جدید اجازه تجدید بازجویى را درخواست نماید.

هرگاه بازجویى تجدید شد تمام قواعد راجع به بازجویى قابل اجرا است.

رئیس- ماده 352

باب سوم- دادرسى‏

فصل اول- قواعد مشترکه براى دادگاه‌ها

مبحث اول- مقدمات دادرسى‏

ماده 352- دادرسى متهمى که در بازداشت است باید در نزدیک‌ترین وقت آزاد مقدم بر دادرسى سایر متهمین به عمل آید.

رئیس- ماده 353:

ماده 353- رئیس دادگاه براى تسریع پیش از شروع به رسیدگى می‌تواند مقرر دارد دادرسى چند موضوع یک جا به عمل آید به شرط این که تعقیب‌ها مرتبط به هم باشد یا براى بزه منتسب به چند حکم یا ادعانامه صادر شده و همگى براى رسیدگى و صدور حکم حاضر باشد در هر مورد دیگرى که رئیس دادگاه دادرسى یک جا را مفید بداند اقدام به آن جایز است به شرط آن که تأخیر زیادى نشود.

رئیس- ماده 354.

ماده 354- در دادرسى راجع به بزه منتسب به چند نفر یا راجع به چند بزه منتسب به یک یا چند نفر دادگاه می‌تواند به موجب قرارى امر به تفکیک رسیدگى بدهد.

(3- تصویب سه فقره مرخصى‏)

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود:

گزارش مرخصى آقاى دکتر طاهرى‏

آقاى دکتر طاهرى درخواست 20 روز مرخصى از تاریخ 20 امرداد 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش دیگر:

گزارش مرخصى آقاى حیدرى:

آقاى حیدرى به واسطه عارضه کسالت در مهاباد قادر بر حرکت نبوده‌اند و در نتیجه یک ماه از تاریخ 22 تیر 1319 غایب بوده‌اند و درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى عذر ایشان را موجه و با بیست روز آن موافقت نموده و اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى بیست روزه آقاى حیدرى برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش دیگر:

گزارش مرخصى آقاى فیاض:

آقاى فیاض درخواست هشت روز مرخصى از تاریخ 12 امرداد 1319 نموده‌اند وکمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى هشت روزه آقاى فیاض برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 17 شهریور ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس بیست دقیقه به ظهر مانده ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:293783!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)