کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/11]

جلسه: 52 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 امرداد 1319  

فهرست مطالب:

1 -تصویب صورت مجلس

2 - بقیه شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به آیین دادرسی کیفریاز ماده 182 تا 232

3 - تصویب سه فقره مرخصی

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 52

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 امرداد 1319

فهرست مطالب:

1 -تصویب صورت مجلس

2 - بقیه شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به آیین دادرسی کیفریاز ماده 182 تا 232

3 - تصویب سه فقره مرخصی

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 12 امرداد ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: آصف- نمازی- فرخ- معینی- فیاض

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر ضیا صادق وزیری- شهدوست- ثقةالاسلامی- معدل- شیرازی- کامل ماکو- مجد ضیایی- علی حیدری- مشیر دوانی- مشار- اعظم زنگنه.

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: مهدوی- دکتر سمیعی- دکتر جوان- نیک‌پور- دکتر ادهم)

(1 - تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بقیه شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به آیین دادرسى کیفرى از ماده 182 تا 232)

رئیس- گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به آیین دادرسى کیفرى از ماده 182 مطرح است. ماده 182 خوانده می‌شود:

مبحث سوم- دادستان‏

ماده 182- در امور جنحه مطلقا و در جنایات مشهود دادستان می‌تواند شخصاً یا به وسیله دادیار یا معاون ادارى خود یا مأمورینى که قانوناً می‌تواند به آنها انجام کار را به طور موقت رجوع نماید بازجویی‌هاى لازم را از قبیل بازجویى از متهم و استعلام از گواه و به دست آوردن آلات و ادوات بزه و معاینه محل و غیره به عمل آورد.

اقدام در این موارد موافق ترتیبى خواهد بود که براى بازجویی‌هاى مقدماتى مقرر است. معاونین ادارى دادستان از بین خدمتگزاران وزارت دادگسترى معین خواهند شد.

رئیس- ماده 183:

ماده 183- دادستان در صورتی که احتیاج به بازجویى در خارج از حوزه خود داشته باشد از دادستان محلی که باید بازجویى در آنجا به عمل آید انجام آن را می‌خواهد.

رئیس- ماده 184:

+++

ماده 184- دادستان در مواردی که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت داشته به علاوه می‌تواند دستور انجام دادن هر یک از اقدامات بازجویى را که لازم می‌داند بدهد.

هر گاه بازپرس در اجرا دستور دچار اشکال شود به دادستان رجوع می‌نماید.

رئیس- ماده 185:

ماده 185- در تمام عملیات بازپرسى دادستان حق حضور دارد ولى نمی‌تواند جریان بازجویى حاضر می‌شود می‌تواند پرسش‌ها و ایراداتى را که لازم می‌داند بنماید و بازپرس مکلف به قید آنها در صورت مجلس است.

رئیس- ماده 186:

ماده 186- بازپرس قبل از اقدام به اعمالى که دادستان درخواست حضور در حین اجرا آن داشته وقت آن را به دادسرا اطلاع می‌دهد ولى بازجویی را به تأخیر نمی‌اندازد.

رئیس- ماده 187:

ماده 187- هرگاه درخواست بازجویى از بازپرس محل دیگرى شده باشد دادستان استان یا دادستان شهرستان می‌تواند از دادسراى محل درخواست کند که یکى از کارمندان خود را نماینده او قرار دهد.

رئیس- ماده 188:

ماده 188- در صورتی که دادستان عملیات باز پرس را ناقص بداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد هر چند به نظر بازپرس کامل باشد.

رئیس- ماده 189:

ماده 189- نظارت در بازجویى به عهده دادستان دادگاه شهرستانى است که در حوزه مأموریت او بازجویى به عمل می‌آید هر چند بازجویى راجع به امرى باشد که از مقام قضایى حوزه دیگرى ارجاع شده باشد.

رئیس- ماده 190:

ماده 190- دادستان قبل از این که تعقیب بزه را از باز پرس بخواهد می‌تواند اجرا هر یک از اقدامات تعقیبى را از او درخواست کند در این صورت بازپرس مکلف است فقط به اقدام مورد درخواست قناعت کرده و نتیجه را نزد دادستان بفرستد و در خارج از مورد درخواست نباید اقدامى به عمل آورد و یا در اصل موضوع اظهار عقیده کند.

رئیس- ماده 191:

ماده 191- دادستان قبل از رجوع امر به بازپرس می‌تواند اعمالى را که وظیفه کلانتر است مستقیماً یا به توسط سایر ضابط‌هاى دادگسترى انجام دهد.

رئیس- ماده 192

ماده 192- دادستان استان می‌تواند در موردی که دادستان شهرستان شخصاً مباشر بازجویى است قبل از طرح دعوى در دادگاه پرونده امر را بخواهد و بازجویى را به شعبه بازپرسى رجوع کند.

در موردی که دادستان شهرستان خود مباشر بازجویى است و اظهارنظر به منع تعقیب قضیه می‌نماید باید پرونده را بلافاصله نزد دادستان استان بفرستد و دستور او را نسبت به آن اجرا نماید.

در صورت موافقت دادستان استان با عقیده داستان شهرستان قرار منع تعقیب به خواهان خصوصى ابلاغ می‌شود و او حق شکایت به دادگاه استان دارد.

رئیس- ماده 193:

ماده 193- دادستان استان نظارت می‌کند که بازجویى به سرعت انجام گیرد و در هر مورد که یک سال از شروع بازجویى گذشته و هنوز خاتمه نیافته باشد دادستان استان چگونگى را با ذکر علت تأخیر به وزیر دادگسترى اطلاع می‌دهد.

رئیس- ماده 194:

ماده 194- در موارد معین در موارد 173 و 174 دادستان شهرستان می‌تواند امر به دستگیر متهم بدهد.

اگر امر به دستگیرى زبانى باشد در اول زمان امکان کتباً آن را تأیید می‌کند.

رئیس- ماده 195

+++

ماده 195- دادستان شهرستان به محض آن که متهم تحت اختیار او گذاشته شد براى بازپرسى او اقدام لازم به عمل می‌آورد. اگر عذر موجهى باشد بازپرسى ممکن است به تأخیر افتد ولیکن در این صورت به محض رفع مانع باید بازپرسى عمل آید و علت تأخیر در صورت مجلس قید شود.

در غیر مورد مذکور در قسمت اول ماده 33 اگر شخص دستگیر شده طورى بیمار باشد که نتوان او را بازداشتگاه یا نزد مقام قضایى برد دادستان شهرستان اقدام لازم براى باز پرسى او در همان محل باز داشت به عمل می‌آورد.

و اگر مورد مقتضى رهایى او نباشد امر به نگاهدارى او در همان جا که هست یا در صورت لزوم در یکى از بیمارستان‌هاى دولتى یا شهردارى می‌دهد که تا موقع امکان بردن او به بازداشتگاه از او نگاهدارى نمایند.

رئیس- ماده 196:

ماده 196- قواعد مقرر براى اعمال بازجویى در مواردى که دادستان مباشرت در بازجویى می‌نماید قابل اجرا است مگر اقداماتى که براى اخذ تأمین لازم است که به درخواست دادستان توسط بازپرس به عمل می‌آید.

رئیس- ماده 197:

ماده 197- در هر مورد که دادستان بازجویى می‌نماید و سپس که به بازپرس مراجعه می‌شود اعمالى که به وسیله دادستان به عمل آمده به اعتبار خود باقى می‌ماند.

رئیس- ماده 198:

مبحث چهارم- بازپرس‏

ماده 198- هر باز پرسى فقط در حوزه دادگاه شهرستان که در آن مأموریت دارد انجام وظیفه می‌کند.

رئیس- ماده 199:

ماده 199- بازپرس می‌تواند به بازجویى‌هاى کلانتر رسیدگى کرده و هرگاه تغییرى در اقدامات او یا تکمیلى در بازجویى لازم باشد به عمل آورد.

رئیس- ماده 200:

ماده 200- درخواست قانون بازپرس را باید کلانتر و مقامات رسمى فوراً به موقع اجرا بگذارند.

رئیس- ماده 201:

ماده 201- بازپرس می‌تواند تحصیل اطلاعات یا اجراى بازرسى یا بازجویى از گواه یا جمع‌آورى دلایل بزه یا هر اقدام دیگرى را که براى کشف آن لازم بداند به کلانتر یا مأمور بخش یا افسر امینه با تعلیمات لازمه رجوع نماید.

در هر موقعى که بازپرس اقدامات مأمورین مزبور را ناقص دید می‌تواند آن را خود تکمیل یا تکمیل آن را درخواست کند.

رئیس- ماده 202:

ماده 202- هرگاه نسبت به بازپرس در حین انجام وظیفه او مقاومتى شود حق دارد از قواى عمومى استمداد کند.

رئیس- ماده 203:

فصل دوم‏

احضار متهم و اقداماتی که براى جلوگیرى از فرار او یا تبانى به عمل می‌آید.

مبحث اول- در احضار و بازداشت‏

ماده 203- هر کس مطلع شود که تعقیب کیفرى نسبت به او اعمال شده یا در شرف اعمال است می‌تواند نزد مقامى که صلاحیت بازجویى دارد براى اظهار مطالب خود حاضر شود بازجویى که به این طریق می‌شود در حکم بازپرسى است که پس از احضار متهم به عمل آمده باشد.

رئیس- ماده 204:

ماده 204- بازپرس به وسیله احضاریه امر می‌دهد که متهم به بازداشتگاه برده شود یا در جاى دیگر در حال بازداشت و تحت اختیار او بماند و ب وسیله امر به جلب دستور می‌دهد که متهم نزد او آورده شود.

رئیس- ماده 205:

ماده 205- براى صدور قرار یا امر به احضار یا جلب لازم است قراین کافى بر بزهکارى کسى که این اقدام نسبت به او به عمل می‌آید موجود باشد.

رئیس- ماده 206:

+++

ماده 206- بدون اجازه کتبى مقامى که قرار بازداشت یا امر به جلب صادر کرده مأمورین نمی‌توانند براى اجراى آن بعد از غروب تا طلوع آفتاب به مسکن اشخاص وارد شوند اگر گمان برود که متهم می‌خواهد از اجرا قرار یا امر احتراز کند یا این که تأخیر باعث اشکال مهم در اجرا قرار یا امر می‌شود یا تمام آثار بزه یا قسمتى از آن محو خواهد شد اجرا قرار یا امر در مسکن اشخاص در شب هم جایز است‏.

رئیس- ماده 207:

ماده 207- در غیر موارد مذکور در ماده 224/ 225 فقط می‌توان متهم را احضار یا جلب و در اقتضا اقدام به اخذ التزام یا کفیل یا وثیقه نمود.

پس از صدور دستور احضار یا امر به جلب می‌توان در صورتی که جهات مجوز بازداشت حادث شود قرار بازداشت صادر کرد.

رئیس- ماده 208:

ماده 208- احضاریه و یا امر به جلب یا قرار بازداشت هر گاه قانون ترتیب دیگرى مقرر نموده باشد باید شامل نکات زیر باشد.

1- نام و سایر مشخصات متهم و هر چیزی که ممکن است باعث شناختن او شود و اگر ممکن باشد تعیین محلی که می‌توان متهم را در آنجا یافت.

2- تاریخ و امضاء کسی که آن را صادر کرده و مهر ادارى در قرار بازداشت در صورت امکان و اقتضاى مورد نشانه‌هاى مخصوص متهم نیز قید مى‌شود و به هر حال باید حاوى امر به بازداشت متهم و بردن او به بازداشتگاه و گذاشتن تحت اختیار مقامى که قرار را صادر کرده باشد.

در احضاریه و برگ جلب مقامی که باید متهم نزد او حاضر شود و محل و روز و ساعت حضور با رعایت مهلتى کافى براى حضور قید می‌شود.

رئیس- ماده 209:

ماده 209- احضاریه براى متهم در دو نسخه فرستاده می‌شود یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور رد می‌کند.

رئیس- ماده 210:

ماده 210- احضاریه باید به متهم ابلاغ شود.

برگ جلب و قرار بازداشت را در موردی که متهم به اتهام دیگر در بازداشت است مأمورین مربوطه با تسلیم رونوشتى از آن برگ یا قرار به متهم و تنظیم صورت مجلس اجرا می‌نماید.

رئیس- ماده 211:

ماده 211- احضار شده باید شخصاً حاضر شود و اگر نمی‌تواند حاضر شود باید عذر موجه خود را با دلیل اعلام دارد و گرنه به حکم بازپرس جلب می‌شود.

رئیس- ماده 211:

ماده 211- احضار شده باید شخصاً حاضر شود و اگر می‌تواند حاضر شود باید عذر موجه خود را با دلیل اعلام دارد و گرنه به حکم باز پرس جلب می‌شود.

رئیس- ماده 212:

ماده 212- جهات زیر عذر موجه محسوب است.

1- نرسیدن احضاریه یا دیر رسیدن آن قسمى که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

2- بیمارى که مانع حرکت باشد.

3- فوت یکى از پدر یا مادر یا زن یا شوهر و یا فرزند و یا بیمارى سخت یکى از اشخاص مذکوره.

4- ابتلاى بزرگى از قبیل حریق و امثال آن.

5- عدم امکان مراوده به واسطه بلیات از قبیل بیماری‌هاى مسرى (وبا- طاعون و غیره) یا طغیان رودخانه و امثال آن.

6- در بازداشت یا زندانى بودن.

رئیس- ماده 213:

ماده 213- علاوه بر مذکور در ماده 211 بازپرس می‌تواند در موارد بازداشت اختیارى در صورتی که بازداشت متهم را لازم نداند و همچنین در هر مورد که احضار متهم بى‌نتیجه باشد امر به جلب او نماید.

رئیس- ماده 214:

ماده 214- مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می‌نماید که با او نزد بازپرس برود هر گاه متهم امتناع نماید مأمور از قواى عمومى استعانت می‌نماید.

رئیس- ماده 215:

ماده 215- در صورتی که دسترسى به متهم نباشد برگه جلب به شهربانى یا کلانترى داده می‌شود که متهم را جلب نماید.

+++

رئیس- ماده 216:

ماده 216- از زمانی که برگ جلب به متهم ابلاغ می‌شود تا وقتی که در نزد مقام دستور دهنده جلب حاضر شود در تحت‌نظر خواهد بود.

رئیس- ماده 217:

ماده 217- هرگاه شخصى که امر به حضار یا جلب او داده شده به علت بیمارى نتواند نزد بازپرس حاضر شود بسته به اهمیت و فوریت و اوضاع و احوال امر کیفرى بازپرس خود به منزل او رفته باز پرسى لازم را به عمل می‌آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود.

رئیس- ماده 218:

ماده 218- بازپرس مکلف است در ظرف 24 ساعت از زمان حاضر شدن یا حاضر کردن متهم بازپرسى‌هاى اولیه را به عمل آورد و در ظرف این مدت اگر شروع به بازپرسى نشده باشد مستحفظین متهم را نزد دادستان شهرستان برده و او بازپرسى فورى او را از بازپرس می‌خواهد و هرگاه بازپرس غایب بوده یا این که عذر موجهى در تأخیر بازپرسى داشته باشد اگر بزه از آنهایى است که دادستان اختیار دارد شخصاً بازجویى کند می‌تواند بازجویى کرده و اگر نه بازپرسى او را از بازپرسى دیگر می‌خواهد اگر بازپرس دیگرى نباشد دادستان از رئیس دادگاه می‌خواهد اگر بازپرسى متهم را می‌خواهد و او می‌تواند بر حسب اقتضا شخصاً بازجویى کرده یا به یکى از دادرسان حوزه خود رجوع نماید.

رئیس- ماده 219:

ماده 219- هرگاه متهمى بر جسب احضار یا جلب بیش از 24 ساعت تحت نظر بماند و به طوری که در ماده قبل ذکر شده اقدامى در بازپرسى او نشود مثل این است که بازداشت غیر قانونى شده باشد.

رئیس- ماده 220:

ماده 220- کسانی که تحت تعقیب کیفرى هستند نباید از محلى که بازپرس معین می‌کند بدون اجازه خارج شوند.

رئیس- ماده 221:

ماده 221- براى جلوگیرى از فرار یا تبانى یا پنهان شدن متهم باز پرس می‌تواند به یکى از طرق زیر تأمین بدهد.

1- التزام عدم حرکت از محل اقامت (بدون اجازه بازپرس) و حاضر شدن براى بازپرسى و دادرسى و اجراى حکم در مواقعی که به متهم اخطار می‌شود با قید وجه التزام که متهم در صورت تخلف خواهد پرداخت.

2- دادن کفیل‏

3- دادن وثیقه وجه یا مال دیگر (اعم از منقول یا غیر منقول)

4- بازداشت.

ترتیب دادن کفیل و وثیقه به طوری است که در مبحث دوم این فصل مقرر است.

رئیس- ماده 222:

ماده 222- تأمین باید به اهمیت بزه و شدت کیفر و دلایل اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن اثرات بزه و همچین سابقه متهم و حالت مزاجى و سن و اخلاق و حیثیت او متناسب باشد.

رئیس- ماده 223:

ماده 223- بازپرس از پیش خود و یا به درخواست دادستان می‌تواند در تمام مراحل بازجویى قرار تأمین و یا تبدیل آن را صادر نماید.

در صورتی که بازپرس از پیش خود قرار بازداشت بدهد مکلف است تا 24 ساعت کتباً دادستان را از آن مطلع نماید.

رئیس- ماده 224:

ماده 224- در موارد زیر قرار بازداشت متهم صادر می‌شود.

1- در مورد بزه بر ضد شخصیت کشور که حداقل کیفر آن دو سال حبس با کار یا کیفر شدیدترى باشد.

2- در مورد قتل عمدى یا شروع به آن صدمه و جراحت بدنى سخت سرقت مسلحانه یا با تهدید یا آزار اخذ مال به صدمه و فشار یا بازداشت اشخاص به قصد سرقت با اخذ مال‏

3- در مورد هر بزه دیگرى که حداقل کیفر آن پنج

+++

سال حبس با کار یا کیفر شدیدترى است.

4- در صورتی که متهم بزهکار به عادت اعلام شده باشد یا شرایط مذکور در ماده 145 قانون کیفر عمومى براى بزهکار به عادت اعلان شدن درباره او موجود یا آن که بنگاه کشاورزى یا کار گذاشته شده یا در آزادى تحت نظر باشد.

رئیس- ماده 225:

ماده 225- در موارد زیر بازداشت متهم جایز است.

1- در جنایت در غیر موارد مندرج در ماده قبل.

2- در امور جنحه وقتی که متهم محل اقامت نداشته یا ولگرد بوده یا قادر به معرفى کامل خود نبوده و یا تبعه خارجه بوده و کفیل یا وثیقه ندارد.

3- در هر موردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب از بین بردن دلایل بزه شده و یا باعث تبانى گردیده یا سبب شود که گواه از ادا گواهى امتناع کند و همچنین در موقعى که بیم فرار یا پنهان شدن متهم بوده و به طریق دیگرى نتوان از آن جلوگیرى نمود.

رئیس- ماده 226:

ماده 226- در تشخیص کیفر از جهت لزوم بازداشت متهم کیفرى در نظر گرفته می‌شود که قانوناً با رعایت جهات مشدده براى هر یک از بزه‌ها مقرر است ولى بین جهات مخففه فقط سن متهم منظور می‌شود.

رئیس- ماده 227:

ماده 227- هرگاه به نظر رسد عمل در حین انجام وظیفه یا اعمال حق قانونى ارتکاب شده قرار بازداشت صادر نمی‌شود و اگر صادر شده به موجب قرار دیگر گسیخته می‌گردد.

رئیس- ماده 228:

ماده 228- اگر متهم در موقع تعقیب زائد بر 15 سال داشته ولى هنوز به 18 سال تمام نرسیده دادرس می‌تواند به جاى قرار بازداشت امر به تسلیم او به بنگاه‌هایى که براى حمایت اطفال وجود دارد بدهد.

رئیس- ماده 229:

ماده 229- هرگاه دادستان با بازداشت موافق نبوده و همچنین در موردی که دادستان درخواست بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف در دادگاه شهرستان محل به عمل خواهد آمد و متهم بر حسب مورد به دستور بازپرس یا دادستان تا صدور رأى دادگاه بازداشت خواهد شد.

در این مورد و همچنین در صورتی که دادستان و بازپرس در بازداشت توافق داشته باشند متهم می‌تواند تا ده روز از روز ابلاغ یا اعلام قرار بازپرس یا دستور دادستان راجع به بازداشت به دادگاه شهرستان محل رجوع کند.

این حق شکایت باید در ضمن قرار بازپرس یا دستور دادستان راجع به بازداشت صریحاً قید شود.

هر وقت علتى که موجب بازداشت است مرتفع شده و موجب دیگرى براى ادامه آن نباشد بازداشت با موافقت دادستان و بازپرس رفع خواهد شد.

اگر بین بازپرس و دادستان نسبت به رفع بازداشت اختلاف باشد دادگاه شهرستان حل اختلاف خواهد کرد و تا زمان رفع اختلاف متهم در بازداشت می‌ماند.

رسیدگى در جلسه ادارى به عمل می‌آید و دادگاه می‌تواند متهم را در مواردی که لازم بداند احضار نماید.

رأى دادگاه قابل پژوهش و فرجام نیست.

رئیس- ماده 230:

ماده 230- نیروى عمومى که بر حسب دستور یا قرار مقام قضایى اقدام به بازداشت کسى کرده باید او را به بازداشتگاه تسلیم و صورت مجلس بازداشت را به مقامی که دستور یا قرار را صادر کرده بفرستد.

رئیس- ماده 231:

ماده 231- در مورد ماده پیش هرگاه مسلم شود در شخص بازداشته اشتباه شده باید بلافاصله آزاد شود. این تصمیم همیشه باید به دادستان محل بازداشت اطلاع داده شود و اگر دستور یا قرارى صادر شده باشد به مقامی که آن را صادر کرده نیز اطلاع داده می‌شود.

رئیس- ماده 232:

ماده 232- اگر متهم حین ارتکاب مبتلا به بیمارى دماغى

+++

بوده به نحوی که قوه فهم یا اراده او زائل شده دادرس در صورت لزوم با ذکر دلیل کتباً امر می‌دهد که موقتاً در تیمارستان نگاهدارى شود مقررات ماده 262 نیز رعایت خواهد شد. اگر بیمارى دماغى بعد از ارتکاب عمل حادث شده باشد مقررات ماده 132 اعمال می‌شود.

(3- تصویب سه فقره مرخصى‏)

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود.

گزارش مرخصى آقاى فرخ:

آقاى فرخ درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ پنجم امرداد ماه 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى فرخ برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى همراز:

آقاى همراز درخواست نوزده روز مرخصى از تاریخ 12 امرداد/ 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى همراز قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى علوى سبزوارى:

آقاى علوى سبزوارى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 12 امرداد/ 1319 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى علوى سبزوارى قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد.

(4 - موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است).

جلسه آتیه روز یکشنبه 27 امرداد ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور هم لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293780!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)