کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 51 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 18 فروردین 1315  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - انتخاب کمیسیون‌ها

3 - اعلام نتیجه انتخاب کمیسیون‌ها

4 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 51

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 18 فروردین 1315

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - انتخاب کمیسیون‌ها

3 - اعلام نتیجه انتخاب کمیسیون‌ها

4 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 16 فروردین را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه-آقایان: منصف- مژدهی- رحمت سمیعی- صدیق.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: حاج غلام‌حسین ملک- دبستانی- تهران‌چی-اعظم‌زنگنه- مصباح‌فاطمی- مشیر- صادقی.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: دکتر ادهم- وکیلی.

1 - تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2 - انتخاب کمیسیون‌ها

رئیس - براى استخراج آراء کمیسیون‌ها پنج نفر به قرعه معین می‌شود.

اقتراع به عمل آمد و آقایان دکتر سمیعى، تربیت محسن مهدوى- ناصرى- نائینى انتخاب شدند.

رئیس - یک نفر از طرف هیئت رئیسه تعیین می‌شود آقاى مؤیداحمدى. شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون‌ها کمیسیون قوانین مالیه عده حاضر 98 عده منتخبین هجده نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس - کمیسیون قوانین عدلیه عده حاضر 101 عده منتخبین هجده.

(اخذ آرا شد)

رئیس - کمیسیون داخله عده حاضر 101 عده منتخبین هجده.

(اخذ آرا شد)

+++

رئیس - کمیسیون معارف عده حاضر 101 عده منتخبین هجده.

(اخذ آرا شد)

رئیس - کمیسیون اقتصاد ملى عده حاضر 99 عده منتخبین هجده.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس - کمیسیون طرق عده حاضر 102 عده منتخبین دوازده.

(اخذ آرا شد)

رئیس - کمیسیون امور خارجه عده حاضر 100 نفر عده منتخبین دوازده.

(اخذ آرا شد)

رئیس - کمیسیون پست و تلگراف عده حاضر 101 عده منتخبین 6 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس - کمیسیون نظام عده حاضر 102 عده منتخبین 6 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس - انتخاب کمیسیون‌ها تمام شد و باید ترتیب کمیسیون‌ها زودتر داده شود چون کارهاى معوقه هست که باید انجام داده شود اجازه می‌فرمایید نیم ساعت تنفس داده شود که آقایان آرا را استخراج بکنند و به مجلس معرفى بشود شروع به کار بکنند.

(جلسه براى تنفس تعطیل و پس از یک ساعت مجدداً تشکیل گردید)

3 - اعلام نتیجه انتخاب کمیسیون‌ها - معرفى اعضا

رئیس - اسامى اعضای کمیسیون‌ها قرائت می‌شود:

ریاست مجلس شوراى ملى‏

نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه 18 فروردین 1315 راجع‌به انتخاب اعضای کمیسیون‌ها به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد.

کمیسیون مالیه: عده حاضر 97- عده رأى 96- حائزین اکثریت: آقایان: نمازى- هزارجریبى- دهستانى- وکیل‌الملک- مرتضى امین- فزونى- مسعودى‌خراسانى- حمزه‌تاش- گودرزى- مرآت- مؤیدقوامى- دبیرسهرابى- مجدضیائى- ابراهیمى- میرزایى- دادور- معدل- اعتبار.

کمیسیون داخله: عده حاضر 101- عده آراء مستخرجه 97- حائزین اکثریت: آقایان: فتوحى- دکتر ضیاء- ارکانى- معتضدى- ملک‌زاده آملى- قزوینى- انوشیروانى- مسعودى‌خراسانى- ملایرى- حمزه‌تاش- میرزایى- خواجه‌نورى- دبیرسهرابى- بیات‌ماکو- نواب- غلام‌حسین ملک- اسکندرى- صفارى.

کمیسیون معارف: عده حاضر 101- عده آراء مستخرجه 97 حائزین اکثریت: آقایان: دکتر سنک- وثوق- دکتر احتشام- نواب- نوبخت- دکتر ملک‌زاده- اورنگ- لیقوانى- شاهرودى- دکتر طاهرى- تربیت- موسى مرآت- لاریجانى- روحى- سلطانى- دکتر غنى- معدل- ساگینیان.

کمیسیون امور خارجه: عده حاضر 100- عده آراء مستخرجه 97- حائزین اکثریت: آقایان: مقدم- ثقةالاسلامى- سمیعى- افخمى- امین- اعتصام‌زاده- دکتر ادهم- مهدوى- مجدضیائى- اقبال- صفوى- پالیزى.

کمیسیون قوانین عدلیه: عده حاضر در موقع اعلام رأى 101- عده آراء مستخرجه 99 حائزین اکثریت: آقایان: نقابت- مولوى- دکتر جوان- جمشیدى- مرآت اسفندیارى- شیرازى- کفائى- لیقوانى- بهبهانى- جهان‌شاهى- ملک‌مدنى- احتشام‌زاده- رضوى- سلطانى- طباطبائى‌دیبا- رهبرى- مؤیداحمدى- همراز.

کمیسیون طرق: عده حاضر 102- عده آراء مأخوذه 101- حائزین اکثریت: آقایان: نائینى- معتضدى- خواجوى- فتوحى- علوى- شجاع- ابراهیمى‌ریگى- رفیعى- نیرومند- اردبیلى- رضوى- شباهنگ.

کمیسیون اقتصاد: عده حاضر 99- عده آراء 98

+++

حائزین اکثریت: آقایان: محمدرضا بهبهانى- نمازى- آزادى- اردبیلى- سمیعى نبیل- نیک‌پور- قزوینى- اعتصام‌زاده- شاهرودى- فرشى- افشار- رفیعى- مهدوى- کازرونیان- پناهى- کاشف- پارسا- وکیلى.

کمیسیون پست و تلگراف: عده حاضر 101- عده آراء 100- حائزین اکثریت: آقایان: ارباب کیخسرو- شاهرخ- آزادى- مشیرى- مخبرفرهمند- آصف- صفوى.

کمیسیون نظام: عده حاضر 102- عده آراء 76 حائزین اکثریت: آقایان: اعظم‌زنگنه- آصف- حیدرى- مقدم- حبیبى- انوشیروانى.

رئیس - آقایان در اول فرصت باید قبول زحمت فرموده هیئت رئیسه خودشان را معین بکنند که شروع شود به کار و همچنین براى کمیسیون عرایض و مرخصى و مبتکرات بایستى شعب یک و دو و سه و چهار منتخبین خودشان را انتخاب بکنند که آنها هم مشغول کار بشوند اگر امروز هم مجال نکنند در اول جلسه آینده صبح این کار را انجام بدهند که وظایف کمیسیون‌ها معوق نماند و کمیسیون‌ها هرچه زودتر تشکیل شود بهتر است به جهت این که قدرى از کارهاى عدلیه باقى است که باید انجام شود (صحیح است)

4 - موقع جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده سه‌شنبه 25 فروردین سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293555!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)