کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 50 صورت مشروح مجلس یکشنبه 16 فروردین 1315  

فهرست مطالب:

تصویب صورت مجلس‏

2ـ انتخاب هیئت‌رئیسه‏

اقتراع شعب‏

4ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 50

صورت مشروح مجلس یکشنبه 16 فروردین 1315

فهرست مطالب:

تصویب صورت مجلس‏

2ـ انتخاب هیئت‌رئیسه‏

اقتراع شعب‏

4ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.)

صورت مجلس 28 اسفند را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه ـ آقایان: منصف ـ جرجانی

غایبین بی‌اجازه ـ آقایان: طهران‌چی ـ زنگنه ـ دربانی ـ ناصری ـ هدایت

دیرآمدگان بی‌اجازه ـ آقایان: نیک‌پور ـ وکیلی ـ شباهنگ ـ افخمی.

تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس ـ در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفتند ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2ـ انتخاب هیئت ‌رئیسه‏

رئیس ـ خاطر آقایان محترم مسبوق است که در روز چهاردهم فروردین‌ماه قاعدتاً بایستى هیئت‌رئیسه را انتخاب کرد، به واسطۀ تصادف با ایام تعطیل و تعزیه‌دارى به امروز منجر شد (صحیح است) قبل از انتخاب سه نفر به قرعه تعیین می‌شوند براى نظارت در استخراج آرا. آقاى پالیزى (آقاى پالیزى اقتراع نمودند و آقایان جمشیدى ـ ابراهیم سمیعى و پارسا معین شدند)

رئیس ـ شروع می‌شود به انتخاب یک نفر رئیس به انتخاب فردى. آقاى جمشیدى ـ آقاى پارسا ـ آقاى سمیعى تشریف بیاورند. (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 104 اوراق رأى 104

آقاى اسفندیارى 95 رأى‏

آقاى بیات 3 رأى‏

آقاى دادور 2 رأى‏

آقاى اسکندرى 1 رأى‏

ورقه سفید 3 رأى

+++

رئیس ـ اوراق رأى یکصد و چهار حسن اسفندیارى با نود و پنج رأى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شد (نمایندگان ـ صحیح است ـ مبارک است انشاء‌الله) آقاى سهام السلطان سه رأى آقاى دادور دو رأى آقاى اسکندرى یک رأى ورقه سفید 3.

بیان بنده چون قاصر از تشکر و حق گذارى توجهاتى است که آقایان همکاران بنده نسبت به بنده مرعى می‌فرمایند این است که از خداوند متعال درخواست دارم انشاء‌الله همه آقایان نمایندگان محترم و این بنده ضعیف را موفق بدارد که در خدمت به مملکت و خدمتگذارى به پادشاه عظیم‌الشأن خودمان مقامى را پیدا کنیم که اسباب افتخار و سربلندى همه باشد (نمایندگان ـ انشاء‌الله ـ صحیح است.)

شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب‌رئیس به انتخاب فردى. آقاى جمشیدى ـ آقاى پارسا ـ آقاى سمیعى تشریف بیاورند. (اخذ و استخراج و قرائت آراء این طور به عمل آمد)

اوراق رأى 106 مهره تفتیشیه 107

آقاى بیات 52 رأى‏

آقاى دادور 45 رأى‏

آقاى دکتر طاهرى 4 رأى‏

آقاى حیدرى 2 رأى‏

آقایان ثقة‌الاسلامى ـ زوار هر کدام یک رأى‏

ورقه سفید 1

رئیس ـ اوراق رأى 106، آقاى بیات 52 رأى، آقاى دادور 45 رأى، آقاى دکتر طاهرى 4 رأى، آقاى حیدرى 2 رأى، آقایان ثقة‌الاسلامى و زوار هر کدام یک رأى. سفید یک ورقه. اکثریت حاصل نشد تجدید انتخاب می‌شود. آقایان نظار تشریف بیاورند. (اخذ و استخراج و قرائت آرا به قرار ذیل به عمل آمد:)

مهره تفتیشیه 105 اوراق رأى 105

آقاى بیات 57 رأى‏

آقاى دادر 45 رأى‏

آقاى اسکندرى 1 رأى‏

ورقه سفید 2

رئیس ـ اوراق رأى 105 آقاى بیات 57 رأى، آقاى دادور 46 رأى، آقاى اسکندرى یک رأى، ورقة سفید .2 آقاى بیات به اکثریت 57 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند (نمایندگان ـ صحیح است) شروع می‌شود به انتخاب نایب‌رئیس دیگر به انتخاب فردى. آقاى جمشیدى ـ آقاى پارسا ـ آقاى سمیعى بفرمایید.

(اخذ و استخراج رأى به قرار ذیل به عمل آمد)

مهره تفتیشیه 101 اوراق رأى 101

آقاى دکتر طاهرى 72 رأى‏

آقاى دادور 15 رأى‏

آقاى مرآت 3 رأى‏

آقاى مولوى 2 رأى‏

آقاى دیبا 2 رأى‏

آقایان معدل و اورنگ هر کدام یک رأى، ورقه سفید 5.

رئیس ـ اوراق رأى 101، آقاى دکتر طاهرى 72 رأى، آقاى دادور 15 رأى، آقاى مرآت 3 رأى، آقاى دیبا 2 رأى، آقاى مولوى 2 رأى، آقاى معدل و اورنگ هر کدام یک رأى، ورقه سفید 5.

آقاى دکتر طاهرى با هفتاد و دو رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند (صحیح است.)

شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ آرا و قرائت آن به عمل آمده نتیجه این طور معلوم شد.)

مهره تفتیشیه 104 اوراق رأى 104

آقاى مؤیداحمدى 81 رأى‏،

آقاى پالیزى 71 رأى‏،

آقاى آزادى 62 رأى‏،

آقاى اعتصام‌زاده 57 رأى‏،

آقاى زوار 56 رأى‏،

آقاى مؤیدثابتى 34 رأى

+++

آقاى کاشف 7 رأى‏،

آقاى احتشام‌زاده 3 رأى‏،

آقایان اورنگ- اقبال- ناصرى- رضوى- صدیق هرکدام یک رأى.

ورقه سفید 2.

رئیس ـ عده آرا 104، آقاى مؤیداحمدى 81 رأى- آقاى پالیزى 71 رأى، آقاى آزادى 63 رأى، آقاى اعتصام زاده 57 رأى به اکثریت به منشى‌گرى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند (صحیح است) آقاى زوار 56 رأى دارند، آقاى مؤید ثابتى 34 رأى- آقای کاشف7 رأی- آقای احتشام‌زاده3 رأی- آقایان: اورنگ- اقبال- ناصرى- رضوى- صدیق هر کدام یک رأى دارند. ورقه سفید 2 شروع می‌شود به انتخاب سه نفر مباشر به انتخاب جمعى. آقاى جمشیدى، آقاى پارسا، آقاى سمیعى بفرمایید (اخذ و شماره آرا به عمل آمده این طور استخراج شد.)

مهره تفتیشیه 104 اوراق رأى 104

آقاى مخبر فرهمند 75 رأى‏،

آقاى ارباب کیخسرو 69 رأى‏،

آقاى مرآت اسفندیارى 63 رأى‏،

آقاى صفوى 56 رأى‏،

آقاى حیدرى 13 رأى‏،

آقایان: جلایى-دبیر سهرابى-، پناهى- زوار- دکتر سنک- اسکندرى هر کدام یک رأى، ورقه سفید 4.

رئیس ـ عده آرا 104، آقاى مخبر فرهمند 75 رأى، آقاى ارباب کیخسرو 69 رأى، آقاى مرآت اسفندیارى 63 رأى به مباشرت مجلس انتخاب شدند (صحیح است) آقاى صفوى 56 رأى، آقاى حیدرى 13 رأى، آقاى جلایى، آقاى دبیرسهرابى، آقاى پناهى، آقاى زوار، آقاى دکتر سنک، آقاى اسکندرى هر کدام یک رأى، ورقه سفید 4 (صحیح است.)

اقتراع شعب شش‌گانه‏

رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید شعب ششگانه را هم اقتراع کنیم (صحیح است) چون موعد شعب منقضى شده است. عده حاضر 119 به هر شعبه 19 نفر از شعبه اول تا شعبه پنج هم هر یک یک نفر علاوه می‌شود.

(اقتراع به عمل آمده شعب شش‌گانه به ترتیب آتى معین شدند)

شعبه اول ـ آقایان: دهستانى- مقدم- نائینى- نقابت- سیدکاظم جلیلى‌یزدى، وثوق- معتضدى- دکتر سنک-ارکانى- مولوى- حاج محمدرضا بهبهانى- دکتر جوان- ناصرى- کیخسرو شاهرخ- دکتر احتشام- هزارجریبى- کمالى- جمشیدى- دکتر ادهم.

شعبه دوم ـ آقایان: فتوحى- ثقة‌الاسلامى- نیک‌پور- ملک‌زاده آملى- آزادى- مرتضى امین- حیدرى- شیرازى- مرآت اسفندیارى، دکتر ملک‌زاده- خواجوى- بیات‌ماکو- حبیبى- اردبیلى- نواب‌یزدى- ابراهیم سمیعى- افخمى- اعتبار- نوبخت.

شعبه سوم ـ آقایان: اعتصام‌زاده- محیط- مسعودى- قزوینى- جلایى- آصف- بهبهانى- شاهرودى- فزونى- شجاع- دکتر لقمان نهوراى، اورنگ، لیقوانى- مشیرى- دبستانى- کفائى، فاطمى، اسکندرى، انوشیروانى.

شعبه چهارم ـ آقایان: فرشى- دکتر ضیاء- دولت‌شاهى- رفیعى- مصدق جهان‌شاهى- ملک‌مدنى- تربیت- دکتر طاهرى- گودرزى- سهراب ساگینیان- موسى مرآت- طباطبائى‌بروجردى- مخبرفرهمند- ابراهیمى‌ریگى- ملایرى- حمزه‌تاش- اهرى- یزدى- مؤیدقوامى.

شعبه پنجم ـ آقایان: دکتر سمیعى- لاریجانى- نیرومند- کازرونیان- بیات- ابراهیمى- مسعودى‌خراسانى- روحى- صادقى- زوار- همراز- سلطانى شیخ‌الاسلامى- احتشام‌زاده- پناهى- صفارى- دربانى- دبیرسهرابى، مجدضیایى- محسن مهدوى.

شعبه ششم ـ آقایان: اقبال- دکتر قزل‌ایاغ- میرزایى- رضوى- رهبرى- کاشف- معدل- اسفندیارى- پالیزى- پارسا- خواجه‌نورى- شباهنگ- وکیلى- دادور- مؤیداحمدى- عراقى- دکتر غنى- طباطبایى‌دیبا- صفوى.

+++

به شعبه اول افزوده می‌شود ـ آقاى نمازى.

به شعبه دوم افزوده می‌شود ـ آقاى محمد وکیل.

به شعبه سوم افزوده می‌شود ـ آقاى علوى.

به شعبه چهارم افزوده می‌شود ـ آقاى افشار.

به شعبه پنجم افزوده می‌شود ـ آقاى اعظم‌زنگنه.

4ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ از آقایانى که اعضای محترم شعب هستند خواهش می‌شود امروز اگر بتوانند زودتر از هر شعبه سه نفر منتخب کنند که فردا بعد از ظهر جلسه کنند و اعضایى که مطابق معمول براى کمیسیون است معین کنند که روز سه‌شنبه اعضا کمیسیون‌ها انتخاب شوند. چون کارى دیگر نداریم اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز سه شنبه 18 فروردین سه ساعت قبل از ظهر دستور انتخاب اعضای کمیسیون‌ها.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293554!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)