کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/11]

جلسه: 50 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 6 مرداد ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت

2 - بیانات آقای مؤید احمدی راجع به نفت ایران و انگلیس

3 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 129 تا 152

4 - انتخاب یک نفر کارپرداز

5 - تصویب دو فقره مرخصی

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 50

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 6 مرداد ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت

2 - بیانات آقای مؤید احمدی راجع به نفت ایران و انگلیس

3 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 129 تا 152

4 - انتخاب یک نفر کارپرداز

5 - تصویب دو فقره مرخصی

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 30 تیر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: معینی- اقبال- شهدوست

غایبین بی‌اجازه- آقایان: ثقةالاسلامی- دکتر ضیا- حیدری- اعظم زنگنه- آصف- کامل ماکو- معدل- صدر- شیرازی- مشیر دوانی- نمازی- وزیری

دیر امدگان با اجازه- آقایان: دکتر ادهم- پالیزی

دیر آمدگان بی‌اجازه-آقایان: بیات- مسعودی- منصف)

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد). صورت مجلس تصویب شد.

(2- بیانات آقاى مؤید احمدى راجع به نفت ایران و انگلیس‏)

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏.

مؤید احمدى- خاطر مبارک آقایان کاملاً مستحضر است در چند جلسه قبل مجلس شوراى ملى جناب آقاى وزیر دارایى گزارشى راجع به اختلافات دولت با شرکت نفت ایران و انگلیس دادند و بیاناتى هم از طرف آقایان نمایندگان در اطراف آن موضوع شد و جناب آقاى نخست وزیر مخصوصاً در جواب اظهارات نمایندگان محترم مجلس وعده فرمودند که دولت اقدامات را تعقیب می‌نماید و نتیجه را به مجلس شوراى ملى گزارش خواهند داد. (صحیح است) حال مدتى است از آن تاریخ گذشته و افکار عمومى کاملاً متوجه این موضوع است و مجلس شوراى ملى هم منتظر نتیجه اقدامات دولت (صحیح است) و چون هنوز نتیجه اقدامات دولت بر مجلس معلوم نیست نظر به اهمیت موضوع تقاضا می‌نمایم آقاى وزیر دارایى به مجلس بیایند و نتیجه اقدامات را به اطلاع نمایندگان برساند. (صحیح است- صحیح است) بیش از این نمی‌توان افکار عمومى و مجلس شوراى ملى در انتظار گذارد (صحیح است) از مقام ریاست استدعا می‌کنم به آقاى وزیر دارایى

+++

اطلاع فرمایند در مجلس حاضر شده نتیجه اقدامات دولت را به عرض مجلس برسانند. (عموم نمایندگان- صحیح است)

رئیس- به دولت اطلاع داده خواهد شد.

(3- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 129 تا 152)

رئیس- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 129 مطرح است. ماده 129 خوانده می‌شود:

مبحث پنجم- طرق شکایت‏

ماده 129- مواردى را که می‌توان از رأى دادرس شکایت کرد و همچنین طریق شکایت را قابل معین می‌کند.

رأیى که در قانون صریحاً قابل شکایت شمرده نشده قطعى و غیر قابل شکایت است هر چند در ضمن رأى قابل شکایت صادر شده باشد.

حق شکایت فقط براى کسى است که قانون صراحتاً این حق را به او داده اگر قانون بین اطراف از این جهت تفاوتى قائل نشده باشد هر یک از آنها حق شکایت دارد.

مقررات این ماده نسبت به رأیى که در حواشى دعوى صادر می‌شود رعایت مى‌گردد.

رئیس- ماده 130:

ماده 130- دادستان شهرستان و دادستان استان در مواردی که قانون مقرر داشته می‌توانند شکایت کنند هر چند نماینده دادسرا بر طبق رأى مورد شکایت اظهارنظر کرده باشد و نیز با وجود شکایت دادسراى کرده باشد و نیز با وجود شکایت دادسراى درجه پایین با تسلیم آن به حکم دادسراى درجه بالا می‌تواند شکایت کند.

رئیس- ماده 131:

ماده 131- متهم می‌تواند شخصاً یا به وسیله وکیل شکایت کند و همچنین وکیل او که دادرسى مداخله داشته از پیش خود می‌تواند اقدام به شکایت نمایند.

رئیس- ماده 132:

ماده 132- در مورد قسمت دوم ماده پیش متهم می‌تواند شخصاً اظهار مخالفت کند و در این صورت آثار شکایت وکیل از بین می‌رود مگر در مورد حکم اعدام.

اظهار مخالفت به ترتیب مقرر در ماده 141 به عمل می‌آید در مورد محجور براى این که مخالفت مزبور معتبر باشد موافقت ولى یا قیم لازم است.

اگر مدافع و متهم هر دو شکایت کنند در صورت وجود تعارض دو دادخواست شکایت خود متهم معتبر است و در غیر این مورد هر گاه یکى از دو دادخواست مطابق مقررات داراى شرایط قانونى بوده و دیگرى از این حیث ناقص باشد دادخواست اخیر نیز معتبر شناخته خواهد شد.

رئیس- ماده 133:

ماده 133- در مورد که متهم حق شکایت دارد مسئول مدنى نیز از محکومیت خود و همچنین از محکومیت متهم حق شکایت دارد به شرط آن که مسئولیت او در حکم قید شده باشد مسئول مدنى حتى در صورتى هم که خود متهم شکایت نکند یا اظهار کند که شکایت نخواهد کرد یا شکایت خود را استرداد کند و حق شکایت دارد.

رئیس- ماده 134:

ماده 134- اگر رأى قابل شکایت از طرف دادسرا باشد خواهان خصوصى هم در موارد ذیل حق شکایت دارد.

1- در مورد محکومیت متهم در اصل اتهام از رأى راجع به منافع مدنى خواهان خصوصى.

2- در مورد تبرئه متهم از محکومیت خود به هزینه دادرسى و جبران خسارت متهم.

رئیس- ماده 135:

ماده 135- دادسرا در صورت محکومیت متهم می‌تواند در قسمت راجع به دعوى خصوصى که بر طبق ماه 43 اقامه کرده شکایت نماید.

رئیس- ماده 136:

ماده 136- شکایت به وسیله دادخواست به عمل می‌آید در دادخواست رأى مورد شکایت و تاریخ صدور و اعلام یا ابلاغ آن و مقامی که آن را صادر کرده و دعوایی که رأى مربوط به آن است تعیین می‌شود و الا پذیرفته نخواهد شد.

+++

رئیس- ماده 137:

ماده 137- موعد شکایت از تاریخ اعلام یا ابلاغ رأى (اگر اعلام نشده باشد) ده روز است مگر آن که قانون ترتیب دیگر مقرر کرده باشد.

مهلت شکایت براى دادستان استان براى دادگاه‌هاى شهرستان حوزه خود شصت روز از تاریخ صدور رأى است.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار: پیشنهاد می‌کنم در ماده 137 در آخر ماده نوشته شود: از تاریخ ابلاغ.

رئیس- ماده 138:

ماده 138- جز در مواردی که قانون طور دیگر مقرر داشته شکایت از قرارهاى غیر قطعى دادگاه باید در ضمن شکایت از حکم به عمل آید به شرط آن که شاکى این حق را بلافاصله پس از اطلاع براى خود در صورت مجلس یا به وسیله لایحه محفوظ کرده باشد.

شکایت باید از حکم و قرار هر دو باشد و گرنه پذیرفته نمی‌شود.

اگر حکم غیر قابل شکایت باشد قرار هم غیر قابل شکایت است رسیدگى به شکایت از قرار و از حکم با هم به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون غیر از این مقرر کرده باشد.

رئیس- ماده 139:

ماده 139- طریق شکایت از رأى دادرس در قسمت منافع مدنى و طرز رسیدگى به آن بر وفق ترتیبات دادرسى کیفرى است ولى از حیث هزینه دادرسى تابع مقررات آیین دادرسى مدنى است.

شکایت مربوط به منافع مدنى رسیدگى را منحصر به مسئولیت مدنى و هزینه دادرسى می‌کند و باعث توقیف اجراى قسمت‌هاى کیفرى و اقدامات تأمینى نیست.

رئیس- ماده 140:

ماده 140- اجراى حکم در ظرف مهلتى که براى شکایت مقرر شده و در مدت رسیدگى به آن متوقف می‌نماید مگر آن که قانون طور دیگر مقرر کرده باشد.

رئیس- ماده 141:

ماده 141- دادسرا و طرف‌هاى خصوصى می‌توانند شکایتى را که از رأى نموده‌اند پس بگیرند.

دادسراى درجه بالا می‌تواند شکایتى را که نماینده دادسراى درجه پایین از رأیى نموده پس بگیرد.

پس گرفتن شکایت به وسیله لایحه یا قید آن در صورت جلسه دادرسى به عمل می‌آید.

پس گرفتن شکایت از طرف دادسرا منوط به تصویب قبلى وزارت دادگسترى است.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار:

پیشنهاد می‌کنم در ماده 141 عبارت آخر ماده این نوع باشد؛

پس گرفتن شکایت به وسیله لایحه یا قید آن در صورت جلسه دادرسى به عمل می‌آید عبارت بعد حذف شود.

رئیس- ماده 142:

ماده 142- شکایت ممکن است به دفتر دادگاه صادر کننده رأى یا دفتر دادگاه صالح براى رسیدگى به شکایت و یا دفتر دادگاه شهرستان یا بخش محل اقامت شاکى و یا نزدیک‌ترین محل اقامت او داده شود و در مورد متهم زندانى یا بازداشته به دفتر زندان یا بازداشتگاهى که در آنجا است تسلیم می‌گردد.

هر یک از این دفاتر مکلف است بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدى مشتمل بر نام شکایت کننده و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روى کلیه برگ‌هاى دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتداى درخواست رسیدگى به شکایت محسوب است. در صورتی که دادخواست به دفاترى غیر دفتر دادگاه صالح براى رسیدگى به شکایت داده شده باشد مدیر دفتر مکلف است دادخواست و برگ‌هاى ضمیمه را بلافاصله براى دادگاه صالح به رسیدگى شکایت بفرستد.

رئیس- ماده 143:

ماده 143- شکایت متهم فرارى یا مدافع او از حکم محکومیت او به حبس که اقلاً یک سال از آن باقى است و اجرا نشده وازده می‌شود مگر این که متهم تا روزى که

+++

براى رسیدگى به شکایت او معین شده خود را تسلیم زندان کرده باشد.

رئیس- ماده 144:

ماده 144- جز در مواردى که قانون صریحاً استثنا کرده هیچ کارى در دادگاه بالا ماهیتاً رسیدگى نمی‌شود مگر آن که در دادگاه پایین به نحوى از انحا خواه در ماهیت و خواه در حواشى آن از قبیل مرور زمان و صلاحیت رسیدگى شده باشد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- مختصر عرض بنده در اطراف این ماده مربوط به قسمت اخیر این ماده است که نوشته شده از قبیل مرور زمان و صلاحیت یعنى اگر عنوان مرور زمان و عنوان صلاحیت در دادگاه نخست رسیدگى نشد در دادگاه بالاتر هم رسیدگى نمی‌شود این عبارت اولاً مخالف با منطق است ثانیاً مخالف با صراحت قسم اول از ماده 148 است در ماده 148 می‌نویسد عدم رعایت مقررات زیر موجب بطلان است این بطلان در کجا است؟ البته این بطلان باید در دادگاه بالاتر باشد. یک دادگاه پایین که نمی‌گوید خودش که عمل من باطل است دادگاه پایین وقتى این رعایت را نکرد این رعایت که نشد بایستى دادگاه بالاتر بگوید باطل است پس دادگاه بالا در قسمت اول که راجع به صلاحیت است می‌گوید باطل است حالا ما در اینجا می‌گوییم صلاحیت در ابتدایى اگر رسیدگى نشده است در بالا هم قابل رسیدگى نیست؟ در صورتی که حکمى که با عدم رعایت صلاحیت صادر شده باشد دادگاه را مکلف می‌کنیم که بهش بگوید باطل است اگر به او گفتیم بگو باطل است پس چطور آن وقت می‌تواند رسیدگى کند با این عبارت؟ این است که بنده پیشنهاد می‌کنم این جمله حذف شود در این ماده زیرا در مرحله بالا در ماهیت قضایا آنچه که در پایین رسیدگى شده آنجا هم رسیدگى مى‌شود و خودش آنجایى را که باید مستثنى شود قانون مستثنى کرده است و یکى از آن مستثنیات صلاحیت است و یکى هم مرور زمان است‏.

مخبر- راجع به قسمت مرور زمان و صلاحیت راجع به دادگاه این از مواردى است که از طرف متهم یا مدافع او باید اظهار شود و دادگاه مکلف است در این دو مورد رسیدگى کند و قرار خودش را بدهد و همان ماده 148 که آقاى اوحدى استناد کردند همان جا که اشاره شده به به طلان در صورتی که دادگاه رعایت نکرده باشد یعنى مورد از مواردى باشد که دعوى مشمول مرور زمان باشد یا آن که از صلاحیت دادگاه خارج باشد و اگر رعایت نکند البته دادگاه تکلیفش را معین می‌کند یعنى یک همچو حکمى باطل است بنابراین شما هم پیشنهاد می‌فرمایید در کمیسیون هم مذاکره خواهد شد.

رئیس- ماده 145

ماده 145- نسبت به اقدامات تأمینى که در ضمن حکم محکومیت یا تبرئه مورد حکم واقع شده در صورتى که از آن حکم شکایت شود رسیدگى مى‌شود به شرط آن که شکایتى که به عمل آمده منحصراً راجع به منافع مدنى نباشد در سایر موارد طرف ذى‌نفع مى‌تواند بر طبق ماه 600 شکایت نماید.

رئیس- ماده 146

ماده 146- در حکمى که به موجب آن دادخواست وازده و یا شکایت با مورد تشخیص مى‌شود متهمى که شکایت کرده به تأدیه هزینه دادرسى محکوم می‌شود متهمى که در مرحله رسیدگى به شکایت محکومیت کیفرى پیدا کند به هزینه دادرسى‌هاى سابق نیز محکوم می‌شود هر چند در آن دادرسى‌ها تبرئه شده باشد.

رئیس- ماده 147

ماده 147- هرگاه چند نفر براى یک بزه محکوم شده باشند شکایت یکى از آنان و همچنین جهات آن شکایت نسبت به سایرین هم موثر است به شرط آن که جهت اختصاص به شخص او نداشته باشد.

در صورتی که محکومیت آنان براى بزه‌هاى مختلف باشد شکایت یکى از متهمین نسبت به سایرین مؤثر نیست مگر در موردى که جهت شکایت تخلف از آیین دادرسى کیفرى باشد

+++

و اختصاصى به شاکى نداشته باشد

شکایت مسئول مدنى نسبت به متهم نیز مؤثر است در صورتى که شکایت این باشد که عمل واقع نشده یا متهم مرتکب آن نبوده یا عمل قانوناً بزه نمی‌باشد یا آن که بزه ساقط شده یا شروع به تعقیب یا مداومت دادن آن مورد نداشته‏

رئیس- آقاى انوار.

انوار- یک موضوعى را می‌خواستم به عرض مجلس برسانم و توجه مخصوص مقام وزارت را جلب کنم گر چه خودشان فرمودند شور اول است و بنده هم پیشنهاد مخصوصى ندارم ولى این مطلب را براى تذکر عرض می‌کنم ندرء‌الحدود بالشبهات در این باب در مسائل جزایى باید تا اندازه تخفیف و ارخاء و تخفیفى براى او قائل می‌شود به قدر امکان که اگر یک شبهه پیدا شد آن حد رفع می‌شود و عمل هم منوط بر همین است حالا وارد نمی‌شویم در بحث این که مجازات براى چه چیز است یا براى اخلاق تصفیه کردن است یا براى حفظ انتظامات است وارد آن نمی‌شویم که چرا مجازات بنایش بر تخفیف است از این نقطه‌نظر این که درست نظرم هست که این ماده چنین بیان می‌کند که عده اتهام دارند به یک جرمى و اقامه دعوى بر یک نفرشان واقع شد و آن یکى که اقامه دعوى برش می‌شود محکوم شد آن وقت می‌گوید این حکم درباره سایرین هم جارى است و حال آن که نظر در مجازات بر تخفیف است و در اینجا باید فرق گذاشت چرا؟ چون احتمال می‌دهیم که آن دیگرى یک دلیلى داشته باشد آن دلیل را این شخصى که تحت تعقیب آمده است نتوانسته باشد آن دلیل را بیاورد. عرض کردم در اینجا نقطه‌نظر مخصوصى ندارم این قسمت را خواهش می‌کنم نظرشان باشد براى شور دوم.

مخبر- تصور می‌کنم آقاى انوار درست به ماده توجه نفرموده باشند و به عکس استدلال ایشان اینجا یک ارفاقى با متهم شده است می‌نویسد هر گاه چند نفر براى یک بزه محکوم شده باشند. (صریحاً می‌گوید اگر محکوم شده باشند) و یکى از آنها شکایت کند. براى ارفاق می‌گوید اگر او شکایت کند و دیگران نکنند این شکایت استینافى یا شکایت فرجامى نسبت به آنها هم موثر است و این یک ارفاقى است‏.

رئیس- ماده 148:

مبحث ششم- بطلان‏

ماده 148- عدم رعایت مقررات زیره موجب بطلان است.

1 - قواعد مربوط به صلاحیت شخص دادرس و تشکیل دادگاه‏

2 - درخواست دادسرا در تعقیب امور کیفرى و دخالت آن در دادرسى و در هر اقدامى که قانون مداخله او را الزامى قرار داده است 3 - دخالت متهم و مدافع او در موارد به تربیتى که قانون مقرر داشته است.

4 - مراسمى که قانون براى انجام اعمال رسیدگى مقرر داشته به شرط این که مراسم نامبرده مؤثر در رأى مقامى باشد که کار نزد او مطرح است.

رئیس- ماده 149:

ماده 149- هرگاه قانون الصاق تمبر را به برگى لازم شمرده باشد عدم الصاق آن یا الصاق به مقدار غیر کافى باعث قبول نشدن آن برگ است و اگر برگى با این حال قبول شود دادرسى کیفرى و دعواى خصوصى که ضمن آن به عمل آمده باطل نمی‌شود.

رئیس- ماده 150:

ماده 150- دادرس در صورت ملاحظه یکى از موجبات بطلان فوراً به رفع آن اقدام می‌کند و اگر ممکن نباشد قرارى مبنى بر بطلان با رعایت ماده 152 صادر می‌کند مگر در مورد رعایت مقررات قسمت 1 ماده 477. دادسرا یا سایر اطراف دعوى نمی‌توانند بطلانى را که خود باعث آن بوده آنها ذی‌نفع نبوده‌اند مستند به شکایت خود قرار دهند.

هر گاه یکى از اعمال رسیدگى کیفرى به علت عدم رعایت

+++

مقررات قانونى باطل بوده در صورتی که منظور از آن نسبت به تمام اشخاص حاصل شده و یا شخص ذى‌نفع ولو تلویحاً آثار آن عمل را پذیرفته باشد بطلان مرتفع می‌شود.

رئیس- ماده 151:

ماده 151- بطلان احضاریه و بطلان آن علاوه بر جهات عمومى آثار بطلان که قانوناً مقرر است به حضور شخص ذى‌نفع هر چند حضور او به قصد اظهار بطلان باشد مرتفع می‌شود مگر این که دادرس تشخیص دهد که ممکن است خللى به حق دفاع وارد شود که در این صورت جلسه را تجدید می‌کند.

رئیس- ماده 152:

ماده 152- دادرس ضمن اعلام بطلان عملى نسبت به سرایت آن به سایر اعمال اظهارنظر نموده به تجدید یا تصحیح آن اعمال نیز در صورت امکان و لزوم امر می‌نماید.

(4- انتخاب یک نفر کارپرداز)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب یک نفر کارپرداز. آقاى جلایى.

جلایى- در جلسه گذشته عده از آقایان اظهار لطف نسبت به بنده فرمودند ولى چون بنده داوطلب نیستم استدعا می‌کنم آقایان بنده را معاف فرمایند.

رئیس- آقاى اوحدى.

اوحدى- بنده هم خواستم خاطر مبارک آقایان را مستحضر کنم که از التفاتى که در جلسه قبل نسبت به بنده فرموده بودند متشکرم ولى تقاضا می‌کنم که بنده را هم معاف کنند. (صحیح است)

رئیس- آقاى سزاوار آقاى دکتر طاهرى آقاى دکتر امامى تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و پس از شماره مهره‌ها تفتیشیه و اوراق رأى این طور نتیجه حاصل شد.)

مهره تفتیشیه 89- اوراق رأى 89..

آقاى هدایت 44 رأى آقاى گودرزنیا 33 رأى آقایان مهذب و اعتبار هر یک یک رأى ورقه سفید 10

رئیس- آقاى هدایت 44 رأى آقاى گودرزى 33 رأى اکثریت حاصل نشد. تجدید انتخاب می‌شود. آقاى گودرزى‏

گودرزى- بنده هم از اظهار مرحمت آقایان متشکرم ولى استدعا می‌کنم آقایان بنده را معاف بدارند.

رئیس- شروع می‌شود به اخذ رأى. آقایان نظار تشریف بیاورند.

(مجدداً اخذ آرا به عمل آمده و مهره‌هاى تقتیشیه و اوراق رأى شماره و آراء خوانده شده نتیجه به این ترتیب حاصل شد)

مهره تفتیشیه 85- اوراق رأى 85

آقاى هدایت 57 رأى آقاى گودرز نیا 9 رأى آقایان مهذب و جلایى هر کدام یک رأى ورقه سفید 17

رئیس- عده آراء 85 آقاى هدایت با 57 رأى براى کار پردازى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. (صحیح است)

(5- تصویب دو فقره مرخصى‏)

رئیس- دو فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است. گزارش مرخصى آقاى آصف:

آقاى آصف درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 23 تیر ماه 1319 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى آصف برخیزند. (اکثریت قیام نمودند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى نمازى:

آقاى نمازى درخواست بیست روز مرخصى از 23 تیر ماه 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى نمازى برخیزند. (اغلب برخاستند). تصویب شد.

(6- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آینده روز شنبه 12 امرداد سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293778!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)