کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19
[1396/05/31]

جلسه: 5 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 27 خردادماه 1335  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - اجراى مراسم تحلیف به وسیله چهار نفر از آقایان نمایندگان‏

3 - قرائت اسامى اعضا کمیسیون‌هاى منتخبه از شعب‏

4 - تصویب اعتبارنامه آقایان: دکتر اصلان افشار و دکتر حبیب دادفر

5 - معرفى هیئت دولت و تقدیم برنامه به وسیله آقاى علا نخست‌وزیر

6 - اخذ رأى و عدم تصویب پیشنهاد عده‌اى از آقایان نمایندگان دایر به انتخاب نظارت بانک

7 - تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقاى قنات‌آبادى‏

8 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19

 

 

جلسه: 5

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 27 خردادماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - اجراى مراسم تحلیف به وسیله چهار نفر از آقایان نمایندگان‏

3 - قرائت اسامى اعضا کمیسیون‌هاى منتخبه از شعب‏

4 - تصویب اعتبارنامه آقایان: دکتر اصلان افشار و دکتر حبیب دادفر

5 - معرفى هیئت دولت و تقدیم برنامه به وسیله آقاى علا نخست‌وزیر

6 - اخذ رأى و عدم تصویب پیشنهاد عده‌اى از آقایان نمایندگان دایر به انتخاب نظارت بانک

7 - تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقاى قنات‌آبادى‏

8 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس‏

رئیس - اسامى غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه - آقایان: اردلان - بهبهانى - دکتر شاهکار - محمود ذوالفقارى - کشکولى - سلطان‌مراد بختیار - دکتر راجى - دهقان - دکتر سعید حکمت.

غایبین بى‌اجازه - آقایان: دکتر طاهرى - خزیمه علم - تجدد - دکتر رضایى - حشمتى - هدى.

رئیس - نسبت به صورت جلسه قبل نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2 - اجراى مراسم تحلیف به وسیله چهار نفر از آقایان نمایندگان‏

رئیس - چند نفر از آقایان باید امروز سوگند یاد کنند. آقاى بزرگ ابراهیمى - بفرمایید.

(در این ‌موقع کلام‌الله مجید را با احترامات لازمه به تالار جلسه آورده و عموم حضار به احترام قیام نموده و آقاى بزرگ ابراهیمى متن سوگندنامه را به شرح زیر قرائت و امضا نمودند)

ما اشخاصى که در ذیل امضا مى‌کنیم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به ما رجوع شده است مهماامکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع و عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظورى نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران.

رئیس - آقایان: طباطبایى قمى - رستم گیو - فیلیکس آقایان، بفرمایید قسم‌نامه را امضا کنید. (آقایان نامبرده به ترتیب قسم نامه را امضا کردند.

3 - قرائت اسامى اعضا کمیسیون‌هاى منتخبه از شعب‏

رئیس - نام آقایانى که براى کمیسیون‌ها انتخاب شده‌اند قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملى

محترماً صورت کمیسیون‌هاى پارلمانى را که در تاریخ شنبه 26 خرداد ماه 35 از شعب شش‌گانه انتخاب شده‌اند براى استحضار خاطر مبارک به پیوست تقدیم می‌دارد.کمیسیون بودجه.

آقایان: دولتشاهى - موسوى - قوام - بزرگ‌نیا - بوربور - بیات ماکو - امیر نصرت اسکندرى - رامبد - افخمى - شادمان - عرب شیبانى - بهادرى - جلیلى - دکتر پیرنیا - دولت‌آبادى - مسعودى - فرود - نصیرى.

کمیسیون برنامه - آقایان: دکتر شاهکار - دکتر بینا - مهندس شیبانى - مهندس فروغى - صدرزاده - راجى - قنات‌آبادى - تیمورتاش - مهندس جفرودى - دکتر سید امامى - قباد ظفر - پناهى - معین‌زاده - صراف‌زاده - سالار بهزادى - حمیدبختیار.

کمیسیون قوانین دادگسترى  - آقایان: استخر. دکتر شاهکار - دکتر بینا - نورالدین امامى - احمد طباطبایى - دکتر سعید حکمت - دکتر جهانشاهى - قنات‌آبادى - افخمى - عامرى - دکتر دادفر - سراج حجازى - امیر بختیارى - دولت آبادى - سلطانى - خلعتبرى - دکتر هدایتى - عمیدى - نورى‏.

کمیسیون دارایى - آقایان: اریه - کورس - کدیور - اخوان - خرازى - صارمى - دکتر جهانشاهى - دادگر - باقر بوشهرى - سعید مهدوى - مشایخى - محمودى - معین‌زاده باقرى - حکمت - سلطانى - تجدد - صفارى - عمیدى - نورى.

کمیسیون کشور - آقایان: توماج - قبادیان - موسوى - بزرگ نیا - ثقة‌الاسلامی - فضایلى - ذوالفقارى - افخمى - دهستاى - سعیدى - مهدوى - عباسى - امیر بختیار - شادلو - سلطانى - جلیلوند - صفارى - قراگزلو.

کمیسیون فرهنگ - آقایان: دیهیم - دکتربینا - استخر - دکتر عمید - صدرزاده - علامه وحیدى - قنات‌آبادى - دکتر نیرومند - ساگینیان - سعیدى - دکتر ضیایى - دکتر سید امامى - پروفسور جمشید اعلم - دکتر امین - حکیمى - دشتى - دکتر افشار - اردلان.

کمیسیون راه - آقایان: قبادیان - دکتر مشیر فاطمى - یارافشار - بهبودى - صادق بوشهرى- محید ابراهیمى - دکتر عدل - فیروز - رامبد - عرب شیبانى - مهندس هدایت - بهادرى - مشار - شادلو - پناهى - کاظم شیبانى - عمید نورى - مسعودى.

+++

کمیسیون کشاورزى - آقایان: یارافشار - مهندس شیبانى - کدیور - عماد - تربتى - صادق بوشهرى - مجید ابراهیمى - دکتر عدل - دهستانى - دکتر وکیل - کشکولى - مهدوى - عامرى - مرتضى حکمت - قرشى - محسن اکبر - دهقان - خلعتبرى - جلیلوند.

کمیسیون امور خارجه - آقایان: دکتر نفیسى - کورس - دکتر آهى - ثقةالاسلامى - دکتر حسن افشار - بوربور - محمود ذوالفقارى - امید سالار - فیروز - سنندجى - تیمورتاش - مرآت‌اسفندیارى - محسن اکبر حکیمى - دکتر امیر حکمت - دکتر هدایت - فرود - عزیز اعظم زنگنه.‏

کمیسیون بازرگانى - آقایان: گیو – اریه - اخوان - خرازى - بزرگ‌نیا - ساگینیان - باقر بوشهرى - دهستانى - شادمان - مشایخى - دکتر دادفر - معین‌زاده - قرشى - مشار - صفارى - صراف‌زاده - قراگزلو.

کمیسیون صنایع و معادن - آقایان: کورس - بزرگ‌ابراهیمى – دولتشاهى- مهندس بهبودى - صادق بوشهرى- مهندس فروهر – کیکاوسى - فیروز- ساگینیان – شادمان – هدایت- . دکتر ضیایى - دکتر پیرنیا - مهندس قباد ظقر - مهندس اردبیلى - دکتر فریدون افشار- دهقان- مسعودى.

کمیسیون بهدارى - آقایان: دکتر نفیسى - دکتر آهى – دیهیم - دکتر سعید حکمت – صدرزاده – دکتر حسن افشار – دکتر راجی – دیبا - دکتر نیرومند - دکتر سید امامى - دکتر ضیایى – محمودى - دکتر امیر حکمت - دکتر اعلم - دکتر امین – اردلان - سالار بهزادى - دشتى.

کمیسیون نظام - آقایان: قبادیان – توماج - احمد طباطبایى – بهبودى – کیکاوسى - دکتر وکیل – عباسى – فولادوند – غضنفرى – شادلو - کاظم شیبانى - دشتى.

کمیسیون پست و تلگراف - آقایان: دولتشاهى – قبادیان – خرازى - دکتر سعید حکمت - امیر نصرت اسکندرى – کیکاوسى – سعیدى – فولادوند – غضنفرى – قرشى – زنگنه - نصیرى.

کمیسیون امور اجتماعى و کار - آقایان: بهبهانى - دکتر مشیر فاطمى- دکتر حسن افشار.- احمد طباطبایى - سلطان‌مراد بختیار – ابتهاج – مشایخى - مهندس هدایت – جلیلى- دولت‌آبادى – برومند - دکتر هدایتى.

کمیسیون امور استخدام - آقایان: یار افشار – قوام – صارمى - بیات ماکو - دکتر جهانشاهى - دکتر وکیل - سراج حجازى - دکتر دادفر - دکتر پیرنیا – حکیمى – اردلان - قراگزلو.

کمیسیون عرایض - آقایان: استخر – فضایلى – ابتهاج – محمودى - محسن اکبر خلعتبرى.

کمیسیون محاسبات - آقایان: بهبهانى – بوربور - دکتر نیرومند – بهادرى – شادلو - نصیرى.

رئیس - آقاى مهندس اردبیلى فرمایشى دارید بفرمایید.

مهندس اردبیلى - اسم بنده را جز کمیسیون معادن و صنایع نوشته‌اند. چون انتخاب اینجانب با تحصیل و شغل بنده تناقض دارد به این جهت استعفا کردم و استعفاى خودم را به اداره کمیسیون‌ها تسلیم کردم.‏

رئیس  - البته شعب باید تشکیل بشود و یک نفر دیگر را به جاى آقاى مهندس اردبیلى انتخاب کنند نفر بعدى هر کس که اکثریبت دارد و روز سه‌شنبه هم ممکن است آقایان کمیسیون‌ها را تحت ریاست مسن‌ترین فرد تشکیل بدهند و هیئت رئیسه خودشان را انتخاب بکنند.

4 - تصویب اعتبارنامه آقایان دکتر اصلان افشار و دکتر حبیب دادفر

رئیس - گزارشى است از شعبه اول قرائت می‌شود. آقاى دکتر بینا بفرمایید.

(آقاى دکتر بینا گزارش شعبه اول راجع به انتخابات شهرستان مراغه و نمایندگى آقاى امیر اصلان افشار را به شرح زیر قرائت نمودند)

طبق محتویات پرونده انتخابات شهرستان مراغه به موجب دعوت فرماندار در تاریخ 25/2/35 طبقات شش‌گانه و معتمدین محل در عمارت فرمانداری مجتمع و از بین خود اعضا اصلی و علی‌البدل انجمن مرکزی انتخابات دوره 19 قانونگذاری را تعیین و پس از انتخاب هیئت‌رئیسه و تشکیل انجمن‌های فرعی از تاریخ 3/3/35 مدت سه روز در تمام حوزه‌ها تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل می‌آید و از روز 6/3/35 شروع به استخراج و قرائت آرا می‌شود در نتیجه از مجموع 20003 رأى مأخوذه آقاى دکتر اصلان افشار با اکثریت 20175 رأى و آقاى دکتر حبیب دادفر با اکثریت 20079 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب می‌گردند و چون در مدت مقرر جهت رسیدگى به‌ شکایات هیچ‌‌گونه اعتراضى واصل نمى‌گردد در تاریخ 1/3/35 انجمن به نام آقایان نامبرده اعتبارنامه صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید پرونده مزبور در جلسه مورخه 26/3/35 شعبه اول مطرح و مورد رسیدگى قرار گرفت و چون اعتراضى به مجلس شوراى ملى واصل نگردیده بود شعبه با توجه به محتویات پرونده صحت جریان انتخابات شهرستان مراغه و نمایندگى آقاى دکتر امیر اصلان افشار را تأیید و گزارش آن‌را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه اول - دکتر بینا

رئیس - نمایندگى آقاى امیر اصلان افشار از مراغه تصویت شد (نمایندگان - مبارک است) آقاى دکتر بینا بفرمایید.

(گزارش شعبه اول راجع به نمایندگى آقاى دکتر دادفر به شرح زیر توسط آقاى دکتر بینا قرائت شد)

پیرو گزارش شماره 18 دایر به صحت جریان انتخابات شهرستان مراغه و نمایندگى آقاى امیر اصلان افشار شعبه صحت نمایندگى آقاى دکتر حبیب دادفر را که در درجه دوم به نمایندگى دوره 19 قانونگذارى از شهرستان مزبور انتخاب گردیده‌اند نه تأیید و اینک گزارش آن ‌را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه اول - دکتر بینا

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر دادفر تصویب شد.

نمایندگان - مبارک است‏.

رئیس - دستور امروز انتخاب دو نفر براى نظارت بانک ملى است، آقاى امیر نصرت اسکندرى بفرمایید.

امیر نصرت اسکندرى - براى نظارت بانک ملى قرار شد که با آقایان فردا صحبت کنیم و توافق کنیم که تشتت در مجلس نشود، اجازه بفرمایید براى روز بعد انتخاب شود. (صحیح است)

رئیس – اگر آقایان موافق باشند مانعی ندارد. (صحیح است)

صارمى - اعضا نفت را انتخاب بفرمایید.

رئیس - چون امروز دولت باید به مجلس معرفى شود عجالتاً تنفس می‌دهیم.

(دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و یک ساعت و نیم پیش از ظهر مجدداً تشکیل گردید.)

5 - معرفى هیئت دولت و تقدیم برنامه به وسیله آقاى علا نخست‌وزیر

رئیس - جناب آقاى نخست‌وزیر بفرمایید.

نخست‌وزیر (آقاى علا) – آقایان: نمایندگان محترم براى بنده که افتخار نمایندگى تهران را در دوره پنجم داشته‌ام مایه خرسندى و مباهات است که در آغاز دوره نوزدهم تقنینیه در مجلس شوراى ملى حاضر می‌شوم براى معرفى سومین کابینه خودم بو کلاى محترم ملت که اغلب از دوستان دوره هجدهم هستند. به ضمیمه یک عده رجال جوان تحصیلکرده علاقمند ترقى و تعالى کشور و برنامه دولت را قرائت و رأى اعتماد تقاضا خواهم کرد. بنده امیدوار هستم که این دوره از بهترین و مشعشع‌ترین ادوار باشد (انشاءالله) و انشاءالله تعالى آقایان مانند دوره پیش مصدر خدمات مهمى به کشور خواهند بود بنده یقین دارم که با همکارى صمیمى و حسن‌تفاهم بین دولت و مجلس شوراى ملى انشاءالله در اصلاح امور کشور توفیق حاصل خواهیم کرد (انشاءالله) بر خلاف چهارده ماه قبل که در مجلس شوراى ملى حاضر شدم حالا با مزاج سالم‌ترى و نیرو عرض نمى‌کنم نیروى بمب هیدرژنى که به مصرف صلاح و صلح مصرفى نشود ولى با قوت بیشتر و با عزم را سخت‌ترى در فداکارى و خدمت به میهن و شاهنشاه در اینجا حضورى به هم می‌رسانم و انشاءالله تعالى با تأییدات الهى و هدایت شاهنشاه معظم و پشتیبانى مجلس امیدوار هستم که لااقل تا پایان اجراى برنامه هفت ساله (خنده حضار) با پشتیبانى و تشریک مساعى آقایان مصدر کار باشم. حالا از آقایان اجازه مى‌خواهم که اسامى همکاران محترم را به عرض برسانم. جنابان آقایان عباس‌قلى گلشاییان وزیر دادگسترى (مبارک است) عبدالله انتظام نایت نخست‌وزیر و وزیر مشاور (مبارک است) غلام‌حسین فروهر وزیر دارایى (مبارک است) دکتر احمد مقبل وزیر مشاور (مبارک است) امیر اسدالله علم وزیر کشور (مبارک است) دکتر جهانشاه صالح وزیر بهدارى (مبارک است) مهندس اشرافى وزیر پست و تلگراف که اینجا نیستند و خارجه هستند (مبارک است) محمد نمازى وزیر مشاور ایشان هم اینجا نیستند (مبارک است) دکتر محسن نصر وزیر کار ایشان هم در ژنو هستند (مبارک است) تیمسار سرلشگر وثوق وزیر جنگ (مبارک است) دکتر محمود مهران وزیر فرهنگ (مبارک است) تیمسار سرلشگر ولى انصارى وزیر راه (مبارک است) ابراهیم کاشانى وزیر بازرگانى (مبارک است) دکتر علی‌قلى اردلان وزیر امور خارجه (مبارک است) مهندس رضا گنجة وزیر صنایع و معادن (مبارک است) محمود ناصرى وزیر بازرگانى (مبارک است) معاونین، جناب آقاى محمود هدایت معاون ادارى و جناب آقاى ناصر ذوالفقارى معاون پارلمانى (مبارک است) و اکنون با اجازه آقایان برنامه دولت را قرائت می‌کنم.

(به شرح ذیل قرائت شد)

آقایان نمایندگان محترم از صدماتى که جنگ دوم به کشور عزیز ما وارد ساخته به خوبى مسبوقند بحران داخلى چند سال اخیر کشور نیز که صدمات سابق را مضاعف نمود از خاطرها محو نگردیده است - نتیجه این صدمات و بحران پایین آمدن ارزش پولى کشور - عدم تعادل بودجه - گرانى هزینه زندگى - بى‌نظمى و بى‌ترتیبى - اضافه شدن تعداد کارمندان دولت - محسوس نبودن هماهنگى بین دستگاه‌هاى دولتى - کمى همکارى و حسن‌تفاهم بین مردم و پاره‌اى از مستخدمین دولت - یأس مستخدمین دولت به علت

+++

عدم توجه به حقوق و مناقع آنها و سایر امورى بوده است که مولود خرابى اوضاع مالى اقتصادى است.

غالب دولت‌هاى گذشته بالاخص دولت سپهند زاهدى هر یک به نوبه خود قدم‌هایى براى اصلاح این امور برداشته‌اند ولى عدم تناسب بین حجم کار و امکانات و کمى وقت به آنها مجال آن‌ که به کمال مطلوب برسند نداده است.

دولت سابق اینجانب نیز آنچه در قوه داشت براى انجام وظایف سنگینى که بر عهده گرفته بود کوشید و تحت حمایت و راهنمایى ذى‌قیمت اعلیحضرت همایون شاهنشاه و به یارى نمایندگان دوره هجدهم مجلس شوراى ملى و به کمک و تقویت مجلس سنا موفقیت‌هایى کسب نمود که تعدیل نسبى بودجه - اصلاح قانونى مالیات بردرآمد - شروع عملى برنامه‌هاى عمرانى هفت ساله - تشکیل انجمن شهر در اکثر نقاط کشور به منظور سپردن کار شهر‌ها به دست نمایندگان‌شان - احداث مدارس جدید - اجرا قانون منع کشت خشخاش و ریشه کن کردن قساد استعمال تریاک - ایجاد امنیت در سرتاسر کشور ایجاد حسن روابط و حسن‌تقاهم بیشترى به اتمام ممالک مخصوصاً ممالک هم جوار الحاق به پیمان بغداد و سایر امورى که از ذکر آنها براى احتراز از تقصیل خوددارى مى‌گردد و قوانیى مصوبه دوره هیجدهم مجلس شوراى ملى و لوایحى که فعلاً در مجلس سنا موجود و در دست رسیدگى می‌باشد شاه آن است.

معذلک ناگفته نمى‌گذارم که دولت سابق اینجانب هم به واسطه ضیق وقت و زیادى مشکلات مخصوصاً مشکلات مالى توفیق نسبى بوده نمی‌توانسته است کامیابى کاملى که باید به تدریج و از راه تکامل صورد گیرد به دست آورد - بنابراین تعقیب برنامه سابق مخصوصاً جدیت در ریشه کن کردن بنیان فساد از وظایف دولت جدید خواهد بود.

دولت به خوبى متوجه این حقیقت مى‌باشد که وظیقه اصلى او ترقبه حال و تأمین سعادت ملت است.

پس با تمام قوى سعى می‌کند این حقیقت را بین افراد خدمتگذاران و کارمندان دولتى تقویت کند که نه تنها مستخدمین دولت را بر افراد ملت رجحان و مزیتى نیست و نباید حتى تحت عنوان منافع دولت بین افراد ملت و دستگاه‌هاى دولتى تبعیضى نمود بلکه هر مستخدم از هر مقام که باشد باید بداند که او جیره‌خوار و خادم ملت بوده و براى خدمتگذارى به ملت به ‌عنوان مقامى که دارد برگزیده شده است و باید بداند احترام به قوانین و اجرا عدالت در درجه اول از وظایف و واجبات خود مستخدم است.

دولت حاضر به همکارى با افراد ملت و تولید وحدت اتفاق بین آنها براى اجرا و پیشرفت برنامه‌هاى اصلاحى نیاز‌مند است بالا رفتن سطح زندگى افراد - ترقى افکار در طرز فکر توأم با میهن‌پرستى ذاتى ایرانى - استقبال قاطبه مردم ایران از تعلیم و تربیت علی‌رغم تمام مشکلات موجود خود دلیل بارز بر رشد اخلاقى ملت ایران است.

دولت حاضر احتیاج دارد که از این رشد ملت استقاده کند و با همکارى آنها بر مراتب اعتماد عمومى بیفزاید.

یقین حاصل است که از راه جلب اعتماد بر فعالیت‌هاى اقتصادى مردم نیز اعم از کشاورزى و صنعتى و معدنى و بازرگانى افزوده خواهد گشت و هر کس از سرمایه و مایملک خود حداکثر بهره‌بردارى را به منظور آن ‌که خود و بالنتیجه کشور را غنى سازد خواهد نمود و از این راه به تقلیل هزینه زندگى که علت اصلى بالا رفتن آن کمى تولید و عدم تعادل آن را میزان مصرف است کمک خواهد شد.

قطع نظر از وظایفى که بر عهد سازمان برنامه و وزارتخانه‌ها گذارده شده ملت باید خود را در امور فرهنگى و بهداشت عمران و آبادى دهات - تأسیس شرکت‌هاى تولیدى از صنعتى و معدنى و کشاورزى مخصوصاً تهیه آب - استخراج معادن - تشکیل بانک‌هاى تأسیس کارخانه‌جات - خانه‌سازى ساختن مهمانخانه‌ها و آنچه عموم از آن منتقنع مى‌گردند پیشقدم گردد چه بدیهى است دولت بیش از مالیات که مى‌گیرد با عواید دیگرى که با اجازه قوانین دارد قادر بر خرج نیست و این مالیات‌ها و عواید نمى‌توانند متناسب با خرجى باشند که براى تمام این اصلاحات ضرورى است.

گفته مى‌شود مقررات و تشریقات زاید در راه پیشرفت ابتکارات خصوصى و امور مردم موانعى ایجاد کرده است دولت حاضر مصمم است مقررات و تشریقات زاید را که با متقاضیات کنونى کشور و احتیاجات ملت وفق نمى‌دهد موجب تعویق کار مردم است لغو نماید و جریان کارها را مختص و ساده کند.

دولت اینجانب اطمینان می‌دهد که در ترفیه حال مستخدمین دولت هم فروگذار نکند و اگر افرا ملت را از تجاوزات احتمالى آنها مصون خواهد کرد حقوق و منافع خود آنها را هم محفوظ خواهد داشت تا آنها نیز به ‌نوبه خود بتوانند با امید و اعتماد کامل به نحو اکمل وظایف محوله را که اولین آن خدمتگذارى به مردم است انجام دهند.

با توجه به این مقدمات برنامه دولت اینجانب ضمن مواردی که به ‌عرض مى‌رسد تنظیم و خلاصه گشته ولى محدود به آنها نمى‌گردد.

1 - اهتمام لازم براى تعدیل بودجه از راه دقت در وصول درآمد‌ها و احتراز از مخارج زاید.)

2 - مراقبت در امنیت و آرامش در سراسر کشور و تقویت قواى دفاعیه و تأمینیه متناسب با شئون وسعت کشور.

3 - اصلاح تشکیلات دادگسترى به وسیله تجدیدنظر در قوانین آن و اصلاح سایر سازمان‌هاى دولتى به منظور حذف دستگاه‌هاى زاید و ایجاد هماهنگى بیشترى بین آنها و تعیین وظایف هر یک.‏

4 - تجدیدنظر در قانون استخدام کشورى و وضع فعلى کارمندان دولت با رعایت اصل طبقه‌بندى مشاغل و تقویت مستخدمین لایق و فعال و تنبیه شدید مستخدمین خاطى.‏

5 - حذف کلیه مقررات و نظامات زاید که با زندگى حاضر متناسب نبوده و موجب تعویق در پیشرفت امور است.‏

6 - اقدامات براى اصلاح مقررات مربوطه به بازرگانى خارجى و تعرفه گمرکى و وضع مقررات جدید به منظور حمایت مصنوعات داخلى و تشویق ابتکارات فردى و تعیین حدود آن براى حفظ منافع مصرف کننده.

7 - تهیه مسکن براى مرم بالاخص مستخدمین دولت که راه کمک به تشکیل شرکت‌هاى تعاونى ساختمان دسته‌جمعى به وسیله تقویت بانک رهنى و ساختمانى و مؤسسات مشابه‌ آن و تجدیدنظر در مقررات مربوط به اجاره مستغلات و سکنى.

8 - ازدیاد تولید به اتمام وسایل ممکنه منجمله تقویت بانک‌هاى کشاورزى و صنعت مخصوصاً اکتشاف و استخراج منابع نفتى جدید و اقدام در جلب سرمایه خارجى و اشباه نظایر آن.

9 - توجه بیشتر به آبادى و عمران شهرستان‌ها و امور فرهنگى و بهداشت آنها به طوری‌ که حتى‌الامکان افراد ملت به یک نسبت از خدمات دولتى در ترفیه حال و تأمین سعادت آنها بهره‌مند گردند. از رعایت جلو‌گیرى از تمرکز کارها در مرکز و حتى‌المقدور واگذارى کارهاى مردم در ولایات خودشان.

سیاست خارجى دولت اینجانب مانند پیش مبتنى بر منشور ملل‌متحد مسالمت و دوستى با کلید دول براساس احترام متقابل و تقویت پیمان بغداد به منظور تحکیم صلح جهانى است. امید کامل دارد که آقایان نمایندگان محترم اینجانب و همکارانم را در اجرا وظایفى که به عهده می‌گیریم کمک و تقویت فرمایند. (انشاءالله)

رئیس - برنامه دولت چاپ و بین آقایان توزیع مى‌شود و جلسه آینده مطرح خواهد شد.

6 - اخذ رأى و عدم تصویب پیشنهاد عده‌اى از آقایان نمایندگان دایر به انتخاب نظارت بانک‏

رئیس - آقاى دکتر افشار

دکتر حسن افشار - یک پیشنهادى به امضاى 15 نفر از نمایندگان محترم رسیده تقدیم می‌شود.

رئیس - پیشنهاد آقایان قرائت می‌شود.

( به شرح ذیل قرائت شد )

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌نماییم که ناظرین بانک در همین جلسه انتخاب شوند.

رئیس - آقاى دکتر افشار بفرمایید.

دکتر افشار - چون عده‌اى از آقایان که داوطلب براى نظارت بانک ملى هستند چهار یا پنج یا شش نفرند و مذاکراتى هم که شد نتیجه‌اش این شد که هیچ‌ یک از آقایان حاضر نیستند صرف‌نظر کنند چون قبلا ًاین موضوع جزو دستور گذاشته بود بنده تقاضا مى‌کنم که در همین جلسه به این کار خاتمه داده شود.

رئیس - آقاى بزرگ ابراهیمى مخالفید بفرمایید.

بزرگ‌ابراهیمى - عرض کنم بنده خودم کاندید نیستم و نخواهم بود  ولى این مسئله در اولین جلسه مسأله نشت بین رفقا ایجاد خواهد کرد اجازه بفرمایید همان‌‌طور که آقاى امیر نصرت اسکندرى فرمودند در خارج مذاکره کنیم و بعد در جلسه آینده نظار بانک انتخاب بشوند (صحیح است)

رئیس - آقاى قنات‌آبادى‏

شمس قنات‌آبادى - بنده موافقم.

چون اول یک مذاکره‌اى شد و آقایان موافقت کردند این انتخاب در جلسه بعد به عمل بیاید حالا رأى می‌گیریم که انتخاب دو نفر ناظر بانک در این جلسه به عمل بیاید آقایان موافقین قیام بفرمایند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد بنابراین روز سه‌شنبه انتخاب نمایندگان بانک و نمایندگان نفت خواهد بود.

7 - تقدیم چند فقره سؤال به وسیلة آقاى قنات‌آبادى‏

رئیس - آقاى قنات‌آبادى‏

قنات‌آبادى - بنده چند سؤال از دولت دارم که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.‏

8 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس‏ - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه دستور برنامه دولت و انتخاب دو نفر نظار بانک و دو نفر جهت شرکت نفت‏

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت

+++

یادداشت ها
Parameter:295067!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)