کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

5.0 (1)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 5 صورت مشروح مجلس عصر یکشنبه 20 آبان ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. تصویب نمایندگى آقاى شیخ‌الاسلامى از بهبهان

3. معرفى هیئت دولت

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف کفیل وزارت دادگسترى

5. انتخابات اعضای کمیسیون‌ها

6. اجراى مراسم تحلیف از طرف بیست و نه نفر از آقایان نمایندگان

7. اعلام نتیجه اعضای کمیسیون‌ها

8. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 5

صورت مشروح مجلس عصر یکشنبه 20 آبان ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. تصویب نمایندگى آقاى شیخ‌الاسلامى از بهبهان

3. معرفى هیئت دولت

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف کفیل وزارت دادگسترى

5. انتخابات اعضای کمیسیون‌ها

6. اجراى مراسم تحلیف از طرف بیست و نه نفر از آقایان نمایندگان

7. اعلام نتیجه اعضای کمیسیون‌ها

8. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس سه ساعت و ربع بعد از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس صبح یکشنبه 20 آبان را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرایت نمودند.

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. تصویب نمایندگى آقاى شیخ‌الاسلامى از بهبهان

رئیس - آقاى آزادى‏

(گزارش شعبه دوم راجع به نمایندگى آقاى سلطانى شیخ‌الاسلامى به شرح زیر قرایت شد)

انتخابات حوزه بهبهان براى دورازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 28 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 11772 رأى بوده است آقاى سلطانعلى سلطانى شیخ‌الاسلامى به اکثریت 10455 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى سلطانعلى شیخ‌الاسلامى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى سلطانى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3. معرفى هیئت دولت

رئیس - آقاى نخست وزیر

نخست وزیر (آقاى دکتر متین دفترى) - نهایت افتخار را درام که از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونى شاهنشاهى مأموریت تشکیل هیئت دولت جدید به بنده تفویض شده و هیئت دولت را به ترتیبى که به تصویب پیشگاه مبارک همایونى رسیده به مجلس شوارى ملى معرفى می‌کنم:

آقاى على‌منصور وزیر پیشه و هنر

آقاى على‌اصغر حکمت وزیر کشور

آقاى اعلم وزیر امور خارجه‏

آقاى مرآت وزیر فرهنگ

+++

آقاى دکتر سجادى وزیر راه‏

آقاى علم وزیر پست و تلگراف و تلفن‏

آقاى سرتیپ امیر خسروى وزیر دارایى‏

آقاى سرتیپ احمد نخجوان کفیل وزارت جنگ‏

آقاى وثیقى کفیل وزارت بازرگانى‏

آقاى محمد سرورى کفیل وزارت دادگسترى‏

آقاى سرتیپ تاج‌بخش کفیل اداره کل کشاورزى‏

برنامه دولت در پیروى از اوامر مطاعه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى هنگام گشایش مجلس تعقیب و انجام اصلاحاتى است که پایه آن در کشور گذاشته شده و امیدوارم با همکارى مجلس موفق به اجرای نیات مقدس ملوکانه بشویم.

اینک از مجلس شوراى ملى تقاضاى رأى اعتماد می‌کنم.

رئیس - مطابق قاعده رأى به قیام و قعود باید گرفت ولیکن چون پنج نفر از آقایان نمایندگان تقاضا کرده‌اند که رأى باورقه گرفته شود با ورقه رأى می‌گیریم. آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده یکصد و دو ورقه سفید تعداد شد)

)اسامی رأی دهندگان - آقایان: محمد‌تقی شیرازی - پناهی - کازرونیان - اصفهانیان - دکتر قاسم غنی - حبیب‌الله لاریجانی - نمازی - دکتر سمیعی - گودرزی - تربیت - اقبال - خواجه نوری - دکتر ادهم - جعفر اصفهانی - حسنعلی دولتشاهی - محسن صدر - اهری - مؤید احمدی - دادور - ابراهیمی ریگی - نقابت - علی‌قلی هدایت - دکتر محمد‌قلی آصف تاج‌بخش - روحی - لطفعلی معدل - معتصم سنگ - خلیل حریری - کخسرو شاهرخ - مسعودی خراسانی - چایچی - باقر شاهرودی - دهستانی - حسین فاطمی - نواب یزدی - سید کاظم یزدی - مجیدی فیاض - ابوالقاسم نراقی - طوسی - محمد طباطبایی - دکتر هادی طاهری - لیقوانی - مستشار - نایینی - علی سلطانی - عیسی مشار - هدایت‌الله مکرم افشار - عبدالله شهدوست - عبدالله ناهید - محمد‌تقی ذوالقدر - اعتبار - محمد‌علی اوحدی - محمد هاشمی - مسعودی - نیکپور - بیات - محیط - معتضدی - دکتر ضیاء - دبستانی - مخبر فرهمند - آزادی - موسی مرآت - محمد وکیل - ملک مدنی - احمد مهذب - سزاوار - مصدق جهانشاهی - اردبیلی - دکتر قزل ایاغ - دکتر لقمان - فهورای - حسین جلایی - ارکانی - یار احمدی - مولوی - دکتر ملک‌زاده - امامی - دکتر سنگ - محسن مهدوی - امیر تیمور - فرخ - موسی فتوحی - غلامحسین فرشی - حیدری - پارسا - مشیری - رفیعی - ملایری - صفاری - صادق وزیری - ملک‌زاده آملی - غلی وکیلی - صفوی - سهراب ساکینیان - مجد ضیایی - رهبری - جبراییل بوداغیان - محمود عزیزی - غلامرضا رحمت سمیعی - ابراهیم سمیعی(

رئیس - به اتفاق آرا تصویب شد. رأى اعتماد خودش را مجلس به هیئت وزرای شاهنشاهى تقدیم می‌کند.

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف کفیل وزارت دادگسترى

رئیس - آقاى کمیل وزارت دادگسترى‏

کفتیل وزارت دادگسترى - لایحه است راجع به امور جسبیه از قبیل محجورین و امور متوفى که براى تصویب تقدیم شوراى ملى می‌شود.

رئیس - به کمیسیون ارجاع می‌شود.

5. انتخابات اعضای کمیسیون‌ها

رئیس - شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون‌ها. بدوراً پنج نفر به قرعه براى نظارت در استخراج آرا معین می‌شوند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان: مکرم افشار - دکتر لقمان - محیط - خلیل حریرى و ملک‌زاده آملى تعیین شدند)

رئیس - آقایان به اتفاق آقاى نبیل سمیعى استخراج آرا خواهند کرد. شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون دارایى عده حاضر صد نفر عده اعضای کمیسیون هیجده نفر

(اخذ آرا به عمل آمده)

رئیس - کمیسیون دادگسترى عده حاضر صد. عده اعضا هیجده.

(آرا گرفته شد)

رئیس - کمیسیون کشور عده حاضر صد - عده اعضا هیجده.

(اخذ رأى به عمل آمد)

رئیس - کمیسیون فرهنگ عده حاضر صد. عده اعضا هیجده.

(اخذ آرا شد)

رئیس - کمیسیون پیشه و هنر عده 99 عده اعضا هیجده.

(اخذ آرای این کمیسیون نیز به عمل آمد)

رئیس - کمیسیون بازرگانى عده حاضر صد. عده اعضا هیجده.

(آرای این کمیسیون نیز گرفته شد)

رئیس - کمیسیون امور خارجه عده حاضر 99. عده اعضا دوازده‏

(اوراق رأى جمع‌آورى شد)

رئیس - کمیسیون راه عده حاضر 98 عده اعضا دوازده

+++

(اخذ رأى تمام شد)

رئیس - کمیسیون کشاورزى عده حاضر 99. عده اعضا دوازده‏

(اخذ آرا شد)

رئیس - کمیسیون نظام. عده حاضر 99. عده اعضا شش‏

(اوراق رأى جمع شد)

رئیس - کمیسیون پست و تلگراف عده حاضر صد. عده اعضا شش‏

(آرای این کمیسیون نیز جمع‌آورى شد)

رئیس - آقاى مکرم افشار - دکتر لقمان - محیط - خلیل حریرى و ملک‌زاده آملى به اتفاق آقاى نبیل سمیعى زحمت خواهند کشید و نتیجه را انشاء‌الله زودتر به عرض مجلس خواهند رسانید.

6. اجراى مراسم تحلیف از طرف بیست و نه نفر از آقایان نمایندگان

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید شروع می‌کنیم به اجراى مراسم تحلیف (صحیح است)

(اجراى مراسم تحلیف شروع و در این موقع تمام حضار به احترام ورود کلام الله مجید بر‌پا خاستند)

«آقایان نامبرده زیر هر یک پشت کرسى خطابه باحضور کلام الله مجید قسم‌نامه را به این ترتیب خوانده و امضاء نمودند»

بسم الله الرحمن الرحیم‏

من که در ذیل امضا می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران.

آقایان: حسن اسفندیارى - جعفر خواجه نورى - دکتر طاهرى - مؤید احمدى - آزادى - سمیعى - کیخسرو شاهرخ - مخبر فرهمند - مرآت - اسفندیارى - اعتبار - یاراحمدى - دکتر ضیاء - دکتر قزل ایاغ - دکتر ملک‌زاده - سزاوار - صفوى - عزیزى - شجاع گودرزى - معتضدى - محمد وکیل - صادق وزیرى - مسعودى خراسانى - بوداغیان - ملایرى - شهدوست - ناهید - دکتر تاج‌بخش - فرخ.

7. اعلام نتیجه اعضای کمیسیون‌ها

رئیس - نتیجه استخراج آرای کمیسیونظها قرائت می‌شود:

کمیسیون کشور: عده حاضر 100 عدد آرا 95

حائزین اکثریت: آقایان طوسى - جلایى - هدایت - شجاع - جرجانى - آزادى - صادق وزیر ى - مکرم افشار - یاراحمدى - هاشمى - خواجه نورى - منصف - دکتر ادهم - دکتر تاج‌بخش - ملک‌زاده آملى - دکتر غنى - دکتر ملک‌زاده - دکتر لقمان.

کمیسیون دادگسترى: عده حضار 100 عده آرا 95

خائزین اکثریت: آقایان ملک مدنى - جهانشاهى - اوحدى - لیقوانى - مؤید احمدى - محیط - لاریجانى - دکتر قزل ایاغ - نقابت - همراز - دکتر جوان - سزاوار - رضوى - مولوى - رهبرى - فرخ - بهبهانى - مهذب.

کمیسیون بازرگانى: عده حضار 100 عده آراء 98

حائزین اکثریت: آقایان شیرازى - شباهنگ - حریرى - فرشى - اردبیلى - نمازى - امامى - اصفهانیان - چایچى - وکیلى - پارسا - کازرونیان - بوداغیان - عزیزى - مهدوى - نیکپور - جعفر اصفهانى - پناهى.

کمیسیون پیشه و هنر: عده حضار 99 آراء 97

حائزین اکثریت: آقایان جلایى - ناصرى - دادور - تهرانچى - فرشى - شاهرودى - امامى - اصفهانیان - ناهید - پالیزى - منصف - محمد وکیل - حیدرى - دهستانى - ساکنیان - دبستانى - هاشمى - صفارى.

کمیسیون فرهنگ: عده حضار 101 عده آرا 99

حائزین اکثریت: آقایان دکتر ضیاء - دکتر سنگ - دکتر ملک‌زاده - دکتر ادهم - دکتر طاهرى - دکتر غنى

+++

موقر - مسعودى اطلاعات - آزادى - صفوى - نراقى - مستشار - طباطبایى تجدد - روحى - فیاض - مؤید ثابتى - شاهرودى - تربیت.

کمیسیون کشاورزى: عده حاضر 99 - عده آرا 96

حائزین اکثریت: آقایان دکتر اهرى - مشار - اقبال - گودرزى - امیر ابراهیمى - نواب - ریگى - مرآت اسفندیارى - تاج‌بخش - افشار - هدایت - معدل.

کمیسیون دارایى: عده حاضر 100 آرای مأخوذه 95

حائزین اکثریت: آقایان دادور - سمیعى - موسى مرآت - مؤید قوامى - اعتبار - رفیعى - پارسا - نمازى - مسعودى خراسانى - فتوحى - نواب - مجد ضیایى - اوحدى - آصف - پناهى - دهستانى - موقر - امیر تیمور.

کمیسیون راه: عده حاضر 98 عده آرا 87

حائزین اکثریت: آقایان مؤید قوامى - دکتر لقمان - مشیر دوانى - مخبر فرهمند - معینى - تولیت - حمزه تاش - کازرونیان - معتصم سنگ - شهدوست - ذوالقدر - دکتر اهرى.

کمیسیون امور خارجه: عده حاضر 99 عده آرا 91

حائزین اکثریت: آقایان سمیعى - ناصرى - مقدم - طالش - صادق وزیرى - ناهید - افخمى - دکتر سمیعى - تولیت - هدایت‌الله پالیزى - ثقةالاسلامى.

نسبت به یک نفر دیگر باید تجدید انتخاب شود.

کمیسیون پست و تلگراف: عده حاضر 100 عده آرا 96

حائزین اکثریت آقایان: مخبر فرهمند - منصف - شهدوست - شاهرخ - ایزدى - ریگى‏

کمیسیون نظام: عده حاضر 99 عده آرا 97

حائزین اکثریت: اعظم زنگنه - مشار - مقدم - نراقی - آصف - محمد وکیل.

8. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آینده روز یکشنبه 28 آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور هم بقیه تحلیف‏

مجلس پنج ساعت بعد از ظهر ختم شد

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293731!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)