کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏13
[1396/05/15]

جلسه: 5 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ششم آذر ماه 1320  

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- عرض خطابه به پیشگاه ملوکانه دایر به حاضر بودن مجلس براى کار

3- اجراى مراسم تحنیف از طرف چهل نفر از آقایان نمایندگان

4- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏13

جلسه: 5

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ششم آذر ماه 1320

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- عرض خطابه به پیشگاه ملوکانه دایر به حاضر بودن مجلس براى کار

3- اجراى مراسم تحنیف از طرف چهل نفر از آقایان نمایندگان

4- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفند‌یارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز چهارم آذر ماه را آقاى طوسى (منشى) خواندند (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: آصف- صادق وزیری- شهدوست- دکتر غنی- پارسا- کامل ماکو- دکتر ادهم- مستشار- دبستانی- دولتشاهی- عطاء‌الله پالیزی- هدایت

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: سزاوار- حسن اکبر- نیک‌پور- اعظم زنگنه- موقر)

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد

2- عرض خطابه به پیشگاه ملوکانه دایر به حاضر بودن مجلس براى کار

رئیس- به طوری که خاطر آقایان محترم مسبوق است بایستى در اول هر دوره مجلس خطابه به پیشگاه همایونى تقدیم شود و حاضر بودن مجلس را برای انجام وظایف محوله به عرض برسانند اینک خطابه در جواب خطابه همایونى تدارک شده است که به اطلاع آقایان می‌رسد و براى تقدیم آن هم عده به قرعه معین می‌شوند که به اتفاق هیئت رئیسه شرفیاب شده تقدیم نمایند. (صحیح است)

(خطابه را آقاى طوسى به شرح ذیل خواندند)

پیشگاه اعلیحضرت همایونى شاهنشاهى‏

مجلس شوراى ملى که به عنایات الهى و توجهات شاهنشاهى براى سیزدهمین دوره قانون‌گذارى افتتاح یافته افتخاراً حاضر بودن خود را براى انجام وظایف ملى که عهده‌دار است مطابق اصل دهم قانون اساسى به عرض پیشگاه همایونى می‌رساند. (صحیح است)

+++

رئیس- اقتراع می‌شود براى عده دوازده نفرى که باید با هیئت رئیسه براى تقدیم خطابه به پیشگاه همایونى بروند. (اقتراع به عمل آمده آقایان: آزادى- سلطانى- منصف طالش- رحمت سمیعى- پناهى- پارسا- دکتر سنگ- نقابت- طباطبایى نایینى- مکرم افشار- حسین افشار و اعتبار معین گردیدند)

3- اجراى مراسم تحلیف از طرف چهل نفر از آقایان نمایندگان‏

رئیس- شروع می‌شود به اجراى مراسم تحلیف.

(در این موقع کلام الله مجید را به مجلس آورده و عموم حضار به احترام قرآن مجید قیام نمودند)

بدواً آقاى اسفندیارى رئیس در پشت کرسى خطابه حاضر و در مقابل کلام الله مجید قسم‌نامه را به شرح زیر خوانده و امضاء نمودند:

بسم الله الرحمن الرحیم‏

من که در ذیل امضا می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکلیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى وجد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز قواید و مصالح دولت و ملت ایران.

سپس آقایان:

بیات- مؤید احمدى- هاشمى- مجد ضیایى- اصفهانیان- مرآت اسفندیارى- طوسى- مهدوى- حریرى- رضوى- روحى- دکتر سمعیى- اقبال- افخمى- مسعودى خراسانى- سبزوار- رهبرى- جلیلى- فیاض- شهدوست- دکتر طاهرى- مؤید ثابتى- اوحدى- ملایرى- فرخ- ذوالقدر- صفوى- نواب یزدى- اورنگ- ملک مدنى- ریگى- طالش رحمت- سمیعى- دکتر تاج بخش- شاهرودى- صدر- محیط لاریجانى- گودرزنیا- ناصرى- مشیردوانى‏

هر یک در مقابل کلام الله مجید حاضر و به شرح مذکور قسم‌نامه را قرائت و امضا نمودند فقط آقای اورنگ در آخر قسم‌نامه به جاى جمله (جز قواید و مصالح دولت و ملت ایران) اظهار نمودند (جز فواید و مصالح مملکت و ملت ایران.)

رئیس- بقیه اجرا مراسم تحلیف مى‌ماند براى بعد (صحیح است)

(در این موقع کلام الله مجید را از مجلس بردند و حضار به احترام برخاستند)

4- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

رئیس- کمیسیون‌هاى بودجه و محاسبات مجلس و عرایض و مبتکرات که باید از شعب معین شوند هنوز انتخاب نشده‌اند آقایان اقدام خواهند فرمود که امروز شعب را تشکیل بدهند و این کمیسیون‌ها را انتخاب بفرمایند.

دکتر طاهرى- بماند براى روز شنبه حالا نمی‌شود (عده از نمایندگان- صحیح است)

رئیس- بسیار خوب براى تقدیم خطابه روز شنبه صبح شرفیابى حاصل می‌شود. اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه نهم آذر ماه سه ساعت به ظهر دستور بقیه اجرا مراسم تحلیف‏

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند‌یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293871!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)