کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/04]

جلسه: 5 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 29 فروردین‌ماه 1312 (22 ذى‌الحجه 1351)  

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورت‌مجلس.

2) اعلام نتیجه انتخاب کمیسیونهاى نهگانه.

3) تصویب دو فقره اعتبارنامه.

4.)اجراى مراسم تحلیف از طرف عده از آقایان نمایندگان.

5) معرفى هیئت دولت، تقدیم و قرائت پروگرام.

6) معرفى معاونین وزرا.

7) موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 5

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 29 فروردین‌ماه 1312 (22 ذى‌الحجه 1351)

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورت‌مجلس.

2) اعلام نتیجه انتخاب کمیسیونهاى نهگانه.

3) تصویب دو فقره اعتبارنامه.

4.)اجراى مراسم تحلیف از طرف عده از آقایان نمایندگان.

5) معرفى هیئت دولت، تقدیم و قرائت پروگرام.

6) معرفى معاونین وزرا.

7) موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورتمجلس روز یکشنبه بیست و هفتم فروردینماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.)

1- تصویب صورتمجلس‏

رئیسـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورتمجلس تصویب شد.

-2اعلام نتیجه انتخاب کمیسیونهاى نه‌گانه‏

رئیسـ نتیجه استخراج آراء کمیسیونها به قراری است که قرائت میشود:

مقام منیع ریاست محترم مجلس شوراى ملى:

نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه 27 فروردین 1312 راجعبه انتخاب هیجده نفر آقایان اعضاء کمیسیون قوانین عدلیه به ترتیبى است که ذیلاً به عرض میرسد: عده آراء مأخوذه 115 ـ عده حضار 118

حائزین اکثریت: آقاى مفتى 112 رأى- آقاى همراز 112 رأى- آقاى مؤید احمدى 111 رأى ـ آقاى شریعتزاده 111 رأى ـ آقاى طهرانى 110 رأى ـ آقاى دکتر قزلایاغ 109 رأى ـ آقاى لیقوانى 108 رأى ـ آقاى مولوى 108 رأى ـ آقاى افسر 108 رأى ـ آقاى رهبرى 107 رأى ـ آقاى جمشیدى 106 رأى ـ آقاى مرآت اسفندیارى 106 رأى ـ آقاى عراقى 105 رأى ـ آقاى کفائى 105 رأى- آقاى احتشامزاده 103 رأى ـ آقاى جهانشاهى 101 رأى ـ آقاى ارگانى 100 رأى ـ آقاى طباطبایى دیبا 78 رأى.

+++

نتیجه استخراج آراء کمیسیون قوانین مالیه: عده حضار 118 ـ عده آراء مأخوذه 114.

رئیسـ آقاى دشتى فرمایشى داشتید؟

دشتىـ خواستم بپرسم آیا خواندن عده آراء لازم است یا نه؟ و به عقیده بنده بهتر این است همان صورت اعضاء منتخبه کمیسیونها را بخوانند و قرائت عده آراء لازم نیست (صحیح است.)

رئیسـ اشکالى ندارد همان اسامى را میخوانیم: حائزین اکثریت: آقاى ملکزاده آملى، آقاى میرزا یانس، آقاى طالش خان، آقاى معتصم سنگ، آقاى محیط لاریجانى، آقاى امامى، آقاى باستانى، آقاى امیر ابراهیمى، آقاى خواجوى، آقاى محسن مهدوى، آقاى کازرونى، آقاى فزونى، آقاى مؤید قوامى، آقاى دبیر سهرابى، آقاى مجید ضیائى، آقاى هزار جریبى، آقاى ناصرى، آقاى شریفى.

نتیجه استخراج آراء کمیسیون اقتصاد ملى: عده حضار 120- عده آراء مأخوذه 114. آقاى نمازى، آقاى فرشى، آقاى حاج میرزا حبیبالله امین، آقاى شیرازى، آقاى موقر، آقاى محلوجى، آقاى حاج ملک، آقاى نیکپور، آقاى پارسا، آقاى چایچى، آقاى فهیمى، آقاى لاریجانى، آقاى شاهرودى، آقاى کاشف، آقاى یونسآقا، آقاى وکیلى، آقاى ملکمدنى.

نتیجه استخراج آراء کمیسیون معارف: عده حضار 117 ـ عده آراء مأخوذه 116.

حائزین اکثریت: آقاى تربیت، آقاى ساکینیان، آقاى میرزا سید احمد بهبهانى، آقاى پیرنیا، آقاى نوبخت، آقاى سلطانى شیخالاسلامى، آقاى اورنگ، آقاى دکتر سنگ، آقاى دکتر ضیائى، آقاى دبستانى کرمانى، آقاى دربانى، آقاى دکتر طاهرى.

نتیجه استخراج آراء کمیسیون داخله: عده حضار 117 ـ عده آراء مأخوذه 116.

حائزین اکثریت: آقاى فتوحى، آقاى آصف، آقاى مسعودى خراسانى، آقاى نواب یزدى، آقاى ملکزاده آملى، آقاى حمزهتاش، آقاى مژدهى، آقاى مقدم، آقاى اسکندرى، آقاى صفارى، آقاى میرزایی، آقاى ایزدى.

نتیجه استخراج آراء کمیسیون امور خارجه: عده حضار 115 ـ عده آراء مأخوذه 115.

حائزین اکثریت: آقاى هدایت، آقاى قراگزلو، آقاى بختیار، آقاى اسعد، آقاى طالشخان، آقاى امیرتیمور، آقاى اسدى، آقاى دکتر سمیعى، آقاى افخمى، آقاى رهنما، آقاى روحى، آقاى مسعود ثابتى.

نتیجه استخراج آراء کمیسیون طرق و شوارع: عده حضار 118 ـ عده آراء مأخوذه 114.

حائزین اکثریت: آقاى بیات، آقاى محیط لاریجانى، آقاى علوى سبزوارى، آقاى محمد آخوند، آقاى افشار، آقاى محلوجى، آقاى حاج میرزا حسینخان فاطمى، آقاى منصف، آقاى حمزهتاش، آقاى بنکدار، آقاى همراز، آقاى کاشف.

نتیجه استخراج آراء کمیسیون نظام: عده حضار 107 ـ عده آراء مأخوذه 107.

حائزین اکثریت: آقاى اعظم زنگنه، آقاى قوام، آقاى آصف، آقاى میرزائى. آقاى مرآت اسفندیارى، آقاى مژدهى.

نتیجه استخراج آراء کمیسیون پست و تلگراف و تلفن: عده حضار 111 ـ عده آراء مأخوذه 109.

حائزین اکثریت: آقاى ارباب کیخسرو، آقاى دربانى، آقاى مخبر فرهمند، آقاى چایچى، آقاى ساکینیان، آقاى پناهى.

-3 تصویب دو فقره اعتبارنامه‏

رئیسـ آقاى مؤید احمدى (احضار براى قرائت راپرت) (آقاى مؤید احمدى مخبر شعبه ششم خبر نمایندگى آقاى دکتر حسینخان بهرامى را از خرمآباد به شرح ذیل قرائت نمودند.)

+++

خبر شعبه:

جریان انتخابات خرمآباد به ترتیبى است که به عرض میرسد در تاریخ 25 بهمن 1311 انجمن نظارت خرمآباد تشکیل و از اول اسفند 1311 در ظرف 15 روز در حوزه مرکزى و شعبات فرعیه 24066 ورقه تعرفه توزیع و اخذ رأى شده پس از قرائت در نتیجه آقاى دکتر حسین خان بهرامى به اکثریت 17039 رأى به سمت نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شدهاند و چون شکایتى نرسیده بود شعبه شش صحت نمایندگى آقاى دکتر حسین خان بهرامى را تصدیق و خبر آن را تقدیم مینماید.

رئیسـ رأى میگیریم آقایانی که با صحت انتخاب آقاى دکتر حسین خان بهرامى موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند.)

رئیسـ تصویب شد. آقاى مؤید احمدى. (خبر دیگر شعبه ششم راجعبه نمایندگى آقاى فتحالله خان سگوند از خرم‌آباد این طور قرائت شد.)

خبر شعبه 6:

جریان انتخابات خرمآباد به طورى است که در طى نمره 18 به عرض رسیده در نتیجه آقاى فتحالله خان سگوند به اکثریت 15319 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شدهاند شعبه ششم صحت نمایندگى ایشان را تصویب و خبر آن را تقدیم مینماید.

رئیسـ رأى میگیریم آقایانی که با صحت انتخاب آقاى سگوند موافقت دارند قیام فرمایند. (عده زیادى برخاستند.) تصویب شد.

-4 اجراى مراسم تحلیف از طرف عده‌ای از آقایان نمایندگان‏

رئیسـ شروع میکنیم به اجراى مراسم تحلیف (صحیح است). (در این موقع تمام حضار به احترام حاضر نمودن کلامالله مجید قیام و آقایان ذیل فرداً فرد در پشت کرسى خطابه حاضر و مطابق اصل 11 قانون اساسى در حضور قرآن مجید قسم یاد نمودند و قسمنامه را نیز امضاء نمودند). ارباب کیخسرو (به قرآن مجید و تمام مقدسات خدا) حاج میرزا حبیبالله امین ـ مخبر فرهمند ـ آقا محمد مهدى نمازى ـ آقا سید کاظم یزدى ـ شیرازى ایزدى ـ حاج غلامحسین ملکـ دهستانى ـ ثقةالاسلامى مفتى ـ حسنعلى میرزا دولتشاهى ـ مؤید قوامى ـ اسدى نواب یزدى ـ لیقوانى ـ دبستانى.

-5 معرفى هیئت دولت‏

رئیسـ آقاى رئیسالوزرا فرمایشى داشتید؟

رئیسالوزرا (حاج مهدیقلیخان هدایت)ـ افتخار تشکیل کابینه در این وهله هم به بنده مرحمت شده است این است که هیئت وزرا را معرفى میکنم: آقاى فروغى وزیر امور خارجه، آقاى تقىزاده وزیر مالیه، آقاى منصور که وزیرداخله بودند در غیبت مجلس به سمت وزارت طرق معین شدند، آقاى دادور وزیر عدلیه، آقاى فرخ کفیل صنایع و فلاحت، آقاى زرین کفش کفیل وزارت داخله، آقاى اسعد وزیر جنگ، آقاى بهرامى وزیر پست و تلگراف و تلفن، آقاى یاسایى همان ریاست کل تجارت، معاونین را هم وزراء خودشان معرفى خواهند کرد فقط چون وزیر معارف کسالت دارند و نتوانست حاضر شود معاون ایشان را هم آقاى رهنما بنده معرفى میکنم.

فروغى ـ وزیر معارف را اسم نبردید.

رئیسالوزرا ـ یحیى خان را عرض کردم اعتمادالدوله پروگرام را هم تقدیم میکنم. (پروگرام به شرح آتى قرائت شد.)

ساحت محترم مجلس شوراى ملى:

نیات مقدسه اعلیحضرت اقدس شاهنشاهى روحنا فداه در تکمیل موجبات ترقى و سعادت مملکت در ضمن خطابه ملوکانه در موقع افتتاح مجلس نهم به سمع نمایندگان محترم رسیده و رئوس مسائلى که باید نصبالعین متصدیان امور باشد مشخص گردیده است. هیئت وزرا که در این موقع به مجلس شوارى ملى معرفى میشود سعى در متابعت از مقاصد عالیه ذات اقدس همایونى را وظیفه حتمى خود شمرده و مواد ذیل را که اصول و نکات برجسته پروگرام اقداماتى است که از طرف دولت در این دوره باید به عمل آید پیشنهاد مجلس شوراى ملى مینماید:

+++

سیاست خارجى دولت همواره مبنى بر تشیید مناسبات دوستانه با دولت متحابه میباشد و در این باب بهترین وسیله را صیانت منافع دولت و ملت و استوار بودن روابط ملل را بر اساس تساوى حقوق و احترام متقابل شرط لازم میداند. بهبودى اوضاع اقتصادى مملکت کماکان محل توجه کامل است. براى حصول این مقصود مساعى که در تأسیس انواع کارخانجات از قبیل قندریزى و ریسمانتابى و پارچهبافى و سیمانسازى به عمل آمده تعقیب خواهد شد و به علاوه از تشویق ابنا وطن در تشکیل شرکتها و اهتمام در این که حوائج مملکتى را در داخله و به وسایل ملى فراهم آورند فروگذار نخواهد شد در ازدیاد صادرات مملکتى و توازن و تعادل آنها با واردات مراقبت تام به عمل خواهد آمد و در جلوگیرى از معاملات قاچاق و نامشروع بیش از پیش کوشش خواهد شد براى ترقى فلاحت تقسیمى از اراضى خالصه بین زارعین و به مجریان انداختن معاملات بانک فلاحتى و فراهم ساختن وسایل توسعه محصولات و بهبودى آنها و تبدیل بعضى به بعضى دیگر که مفیدتر باشند در نظر است. در استفاده از منابع ثروت طبیعى مملکت مسئله استخراج معادن محل توجه خاص خواهد شد. براى تکمیل ساختمان طرق و تسریع انجام راهآهن وسایل مؤثر اتخاذ خواهد گردید. در ایجاد وسایل براى بهبودى اوضاع صحى مملکت و توسعه معارف و تکمیل مؤسسات مربوطه به آنها مساعى تام به عمل خواهد آمد. بدیهى است در کلیه این مسائل از جهت وضع قوانین مساعدت و معاضدتهاى لازمه مبذول و در تصویب این پروگرام پیشنهادى اعتماد خود را در باره دولت ابراز خواهند فرمود.

رئیسـ آقاى رئیسالوزرا مایلند که پروگرام امروز مطرح شود. آقاى دشتى.

دشتىـ پروگرام به عقیده بنده باید طبع شود و بین آقایان نمایندگان توزیع شود و عرض کنم فوریتى هم در پروگرام بنده نمی‌بینم که تصویب پروگرام از نظر دولت یک چیز خیلى لازمى باشد که مستلزم اجرائیاتى باشد از طرف دیگر پروگرام البته اساس رأى اعتمادى است که مجلس شوراى ملى به دولت میدهد بنابراین در پروگرام باید مطالعه شود و خیلى از آقایان باید بخوانند و به این شکلى که خوانده شد ما الان به این پروگرام به این مفصلى نمیتوانیم رأى بدهیم اجازه بدهید پروگرام طبع شود. در جلسه دیگر مطرح شود. (صحیح است.)

رئیسـ آقاى طهرانى.

طهرانىـ بنده عرضى ندارم.

رئیسـ آقاى فهیمى.

فهیمىـ بنده موافقم.

رئیسـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیباـ آقاى دشتى فرمودند که پروگرام دولت باید طبع و توزیع شود بنده خواستم براى اطلاع ایشان و سایر آقایان عرض کنم که این باید در نظامنامه مجلس شوراى ملى نیست و این نه لایحه است نه طرح قانونى است در نظامنامه مجلس آنچه باید طبع و توزیع شود قبل از مطرح شدن لایحه دولت یا طرح قانونى است این ممکن است مطلب باشد و آن وقت در نظامنامه تکلیفش معین شده و بنده عقیدهام این است که لازم نیست طبع و توزیع شود به علاوه این را در روز خطابه اعلیحضرت همایونى آقایان نمایندگان مطلعند و بنده عقیدهام این است که زیاد محتاج به بحث نیست این است که اگر در این جلسه هم مطرح شود عیبى ندارد.

رئیسـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرىـ بنده هم مانعى نمىبینم براى این که مطرح شود زیرا که مطالبى که در این موضوع نوشته شده است یعنى در این پروگرام همان نیات مقدس اعلیحضرت است که درخطابه که در مجلس قرائت فرمودند و در همه جراید نوشته شده و طبع شده مطالب اساسى است و همه مسبوق هستیم و حالا هم کارى نداریم به عقیده بنده مانعى ندارد اگر هیئت دولت مایل باشد امروز مطرح شود.

رئیسـ آقاى طهرانى.

+++

طهرانى ـ عرض کنم آقاى دیبا فرمودند در روزنامهها نوشته شده است صحیح است ولى عمل مجلس همیشه این طور بوده یعنى پروگرام همیشه طبع میشده است و پس از این که نمایندگان مطالعه میکردند مطرح میشد و اگر مذاکرات و مباحثاتى هم درش لازم بود میشده و بعد هم تصویب میشده است سابقه هم البته محفوظ است و باید فعلاً هم همین طور عمل شود و اما راجعبه این که میفرمایند لازم نیست که طبع شود بنده عرض میکنم لازم است راست است نیات اعلیحضرت همایونى است و همه آقایان هم مسبوقند و میدانند ولى چه ضرردارد که باز هم دقت شود و اگر نظرى دارند آقایان نمایندگان من باب تذکر به هیئت دولت بدهند بنده مانعى نمىبینم که پروگرام طبع شود و فردا مطرح شود.

رئیس ـ قسمت زیادى از آقایان اجازه خواستهاند که حرف بزنند اینجا تنها چیزى که بنده لازم است تذکر بدهم این است که لایحه یک دوازدهم با ماده واحده که مربوط به بودجه است در دست آقاى وزیر مالیه است و تعلق شدیدشان هم این است که زودتر تصویب بشود علت تعلق شدیدشان هم این است که مربوط به معاش جامعه است براى این کار یک دوراندیشى بکنند بعد دیگر اشکالى ندارد.

دشتى ـ عرض کنم که ما باید قدرى مفصلتر صحبت کنیم ملاحظه بفرمایید بنده وقتى که عرض کردم چاپ شود براى این نبود که مانع نظامنامه دارد عرض نکردم که حتماً در نظامنامه نوشته شده است بنده عرض کردم که باید درش مطالعه کرد بهترین دلیلش هم این است که خود پروگرام در چند سطر نوشته شده است راجع به سیاست خارجى است راجع به فلاحت است راجع به اقتصادیات است راجع به طرق است راجع به کار خالصه‌جات است در تمام اینها ما باید یک نظرى بکنیم پس باید طبع شود و به دست وکلا داده شود و درش بحث شود و آن قسمتى را که آقاى رئیس مجلس فرمودند خوب آن البته یک خبرى است که میشود درش حرف زد و آن این است که عجله دارند که یک دوازدهم را بگذرانند براى این که امروز بیست و نهم است فردا هم ممکن است جلسه تشکیل شود پس فردا هم ممکن است جلسه تشکیل شود و اینها هم پولشان حاضر است و ممکن است به مردم بدهند ولى روی هم رفته تصویب یک دوازدهم نباید مستلزم این باشد که اولاً ما سابقه را بر هم بزنیم و یک موضوع مهمى که عبارت از رأى دادن به پروگرام دولت یعنى به کابینه است به یک شکل ماست مالى بگذرد از این جهت بنده موافق نیستم که حالا مطرح شود.

رئیس ـ عقیده آقایان این است که پروگرام قبلاً طبع و توزیع شود؟

نمایندگان ـ بله بله.

رئیس ـ دولت هم گمان نمیکنم مخالف باشند. اظهار موافقت هم میفرمایند. آقاى دشتى.

دشتى ـ بنده میخواستم بپرسم آیا مانعى دارد قبل از این که به پروگرام دولت رأى داده شود لایحه یک دوازدهم مطرح شود؟

بعضى از نمایندگان ـ البته مانع دارد آقا.

وزیر مالیه ـ اولاً مقصود بنده راجع به یک دوازدهم تنها نیست خود بودجه را میخواهم تقدیم کنم و این که فرمودید مانعى دارد یا نه شاید هم مانعى نباشد براى تقدیمش ولى براى تصویبش شاید مانعى باشد زیرا البته قانون است و بایستى بعد از رأى به پروگرام باشد.

رئیس ـ نظر آقاى وزیر مالیه به نظر بنده صحیح است تقدیم یک لایحه با تصویبش دو باب است فعلاً میدهند و ما هر دو لایحه را طبع و توزیع میکنیم براى سرعت در جریان کار.

وزیر مالیه ـ فردا عرض کردم تقدیم میکنم.

رئیس ـ فردا فرمودید؟

وزیر مالیه ـ بلى.

6- معرفى معاونین وزرا

رئیسـ فعلاً دو کار است که ما باید انجام کنیم یکى این که آقاى رئیسالوزرا یادداشتى به بنده دادند که کلمه در اراضى خالصه از اراضى خالصه است آن (از) را باید افزود و در فرمایشات ملوکانه هم از قلم افتاده بود

+++

و دیگر این که فرمودند که آقایان وزرا معاونین خودشان را هم معرفى میکنند این را هم بفرمایند.

رئیسالوزرا ـ قبلاً خود بنده فراموش کردم چون سابقاً آقاى یحیىخان دیبا را به معاونت خودم معرفى کرده بودم حالا هم که حاضر هستند باز معرفىشان میکنم.

وزیر امور خارجه (آقاى فروغى) ـ آقاى غفارى هم کماکان معاون وزارت امور خارجه هستند.

وزیر مالیه (آقاى تقىزاده) ـ آقاى سیاح هم کماکان معاون وزارت مالیه میباشند.

وزیر طرق (آقاى منصور) ـ آقاى سلطان محمدخان عامرى را به معاونت وزارت طرق معرفى میکنم.

-7 موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه میفرمایید مجلس را ختم کنیم. (صحیح است) جلسه آتیه فردا روز چهارشنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور پروگرام دولت.

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر.

+++

یادداشت ها
Parameter:293368!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)