کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 43 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 26 خرداد ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر راه

3 - بقیه شور دوم قانون امور حسبی از ماده 355

4 - تقدیم لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از طرف آقای کفیل وزارت دادگستری

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 43

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 26 خرداد ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر راه

3 - بقیه شور دوم قانون امور حسبی از ماده 355

4 - تقدیم لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از طرف آقای کفیل وزارت دادگستری

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 19 خرداد ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه-آقایان: فرخ- مهذب- فروهر- معینی- ذوالقدر- معتصم سنگ- ریگی.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر ضیا- ثقة‌الاسلامی- معدل- کامل ماکو- بهبهانی- مشیر- طباطبایی- اعظم زنگنه.

دیر آمدگان بی‌اجازه-آقایان: بیات- مستشار- نیک‌پور- دکتر سمیعی )

( 1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

( 2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر راه‏)

رئیس- آقاى وزیر راه‏

وزیر راه (آقاى دکتر سجادى)- لایحه‌ای است راجع به تجدید استخدام چند نفر از مهندسین و مستخدمین که در وزارت راه مشغول کار هستند براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم.‏

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود.

(3 - بقیه شور دوم لایحه امور حسبى و تصویب مواد 355 تا 373)

رئیس- بقیه شور دوم لایحه امور حسبى از ماده 355 شروع می‌شود. ماده 355

فصل دهم- در تصدیق انحصار وراثت‏

ماده 355- در صورتی که وارث متوفى یا سایر اشخاص ذی‌نفع بخواهند تصدیق انحصار وارثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبى مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفى و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفى و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده 356

ماده 356- دادگاه بخش درخواست نامبرده را سه دفعه پى در پى ماهى یک مرتبه آگهى می‌نماید.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند)

+++

تصویب شد. ماده 357

ماده 357- پس از انقضا سه ماه از تاریخ نشر اولین آگهى در صورتى که معترض نبود دادگاه تمام ادله و اسناد در خواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهى گواه و غیره در نظر گرفته تصدیقى مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفى صادر می‌نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه‌اى براى رسیدگى به اعتراض معین نموده و مطابق اصول رسیدگى کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش و فرجام است.‏

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 358

ماده 358- دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهى آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیک‌ترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر نمایندگان برخاستند). تصویب شد. ماده 359

ماده 359- درصورتی که بهاى ترکه بیش از یک هزار ریال نباشد انتشار آگهى مذکور در ماده 356 به عمل نخواهد آمد و دادگاه با ادله و اسناد و اظهارات گواه‌هاى درخواست کننده رسیدگى کرده و درخواست تصدیق را به حسب اقتضا و دلایل قبول یا رد مى‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 360:

ماده 360- درصورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا براى تصفیه ترکه و غیره قبلاً براى معرفى ورثه آگهى شده باشد صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به آگهى جدید نبودن و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 361:

ماده 361- رأى دادگاه دایر بر درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 362:

ماده 362- در کلیه موارد که دادستان تشخیص دهد که متوفى بلاوارث بوده و در خواست اشخاص براى صدور تصدیق بی‌اساس است می‌تواند به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی که متوفى را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهى نبوده است اعتراض کند و هر حال دادستان حق دارد از رأى دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

رئیس- موافقین برخیزند. (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد. ماده 363:

ماده 363- مادامی که براى محجور قیم و براى غایب امین معین نشده دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 364:

ماده 364- در مورد ماده 359 اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقى که در موضوع وراثت صادر می‌شود اعتراض نمایند و رأى دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 365

ماده 365- اشخاصى که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند می‌تواند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفى را از کسانى که مدیون یا متصرف اموال متوفى باید ترکه و مطالبات متوفى را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعى وراثت برى محسوب خواهند شد و مدعى نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصى خواهد داشت که طلب متوفى را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند). تصویب شد. ماده 366:

ماده 366- مدیون که بدهى خود را به وراث متوفى می‌دهد رونوشت گواهى شده انحصار وراثت را از وراث بخواهد.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند. (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 367:

ماده 367- در تصدیق انحصار وراثت بایستى نسبتى که وراث یا ورثه به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معین شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (جمع کثیرى برخاستند) تصویب شد. ماده 368

ماده 368- در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین مى‌نماید.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند. (عده برخاستند) تصویب شد. ماده 369:

ماده 369- در صورتى که ورثه بخواهند ملک غیر منقولى که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهى شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.

رئیس- آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند. (عده کثیرى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 370:

باب هفتم- در هزینه‏

ماده 370- هزینه رسیدگى به امور حسبى منحصر به موارد زیر بوده و در هر موقع درخواست بیست ریال گرفته می‌شود.

1 - درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه.

2 - درخواست حکم موت فرضى.

3 - درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضى.

4 - درخواست مهر و موم ترکه.

5 - درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.

6 - درخواست تحریر ترکه.

7 - درخواست تصفیه ترکه.

8- درخواست تقسیم ترکه.

9- درخواست تصدیق انحصار وراثت.

رئیس- موافقین با ماده 370 برخیزند. (غالب نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده 371:

ماده 371- درخواست‌هایى که دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه ندارد.

رئیس- موافقین برخیزند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده 372:

ماده 372- هزینه آگهى تصدیق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته می‌شود.

رئیس- موافقین این ماده برخیزند. (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده 373:

ماده 373- وزیر دادگسترى مجاز است آیین‌نامه‌هاى لازم براى اجراى این قانون را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند. (بیشتر آقایان برخاستند) تصویب شد.

رئیس- آقاى سید یعقوب.‏

آقا سید یعقوب انوار- گمان می‌کنم این قانون امور حسبى دیگر تمام شده باشد و حالا موقع شور در کلیات آخرش باشد. در این قانون بنده دو موضوع را می‌خواستم تذکر بدهم یکى قانونى که سابقاً گذشته و حالا لابد در آیین‌نامه که وزارت دادگسترى می‌نویسد حکمش معین می‌شود که چه باید کرد و نسبت به آنها چه تصمیم می‌گیرند چون در قانون سابق که معمول به هم بود و مدتى به او عمل می‌شد اسمى نبرده که آیا آن به قوت خودش باقى هست یا نیست این یکى موضوع دوم چون بنده موفق نبودم یا اگر موفق هم بودم شاید منتخب نمی‌شدم براى عضویت کمیسیون قوانین دادگسترى و چون عضو کمیسیون دادگسترى

+++

نبودم حق جواب دادن نداشتم در جلسه گذشته بنده توضیحى دادم آقاى روحى بنده را متذکر کردند که ماده 63 تعیین کرده است که اگر ایرادى دارد مخبر کمیسیون باید دفاع کند و حالا شما چرا دفاع کردید گفتم خوب سهو کردم از این نقطه‌نظر روز گذشته آقاى اوحدى در جزء اخیر ماده 345 ایراد کردند که لفظ امین تبدیل شود بمدیر ترکه اینجا در ذیل ماده نوشته است قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهى است که امین را تعیین نموده است در اینجا آقاى اوحدى پیشنهادى کردند که لفظ امین مورد ندارد آقاى کفیل هم قبول فرمودند در صورتی که امین در اینجا از جمله مواردى است که به عقیده بنده خیلى لازم است چون براى مفقود‌الاثر یا غایب امین معین می‌کنند. براى این که تأمین کند مال غایب مفقود‌الاثر را پس باید دادگاهى که اینها را معین کرده است این تأمین در آن دادگاه واقع شود عقیده بنده این است این موضوع گرچه مراد هم ان باشد در هر حال در اینجا امین لازم است چرا به علت این که امین غایب است و او را خود دادگاه معین کرده و اگر نظرى هست باید در آنجا گفته شود این بود نظر من در شور کلیات‏

مخبر- راجع به قانون انحصار وارثت اگر آقاى انوار توجه فرموده بودند این عین موادى است که در قانون سابق بوده و قانون انحصار وراثت به اینجا منتقل شده و البته اگر مخالفى بین این مواد با آن مواد باشد رعایت خواهد شد اما نسبت به امین اولاً در آنجا راى داده شد و بنده هم توضیح داده‌ام و تذکرى هم که آقاى اوحدى دادند این بود که چون همه جا مدیر ترکه نوشته شده ما عنوان امین نداریم و اگر امین بوده براى غایب مفقودالاثر بوده بنابراین مورد نداشته موافقت امین ترکه‏

رئیس- آقاى انوار خیال کردند که این قانون تمام شده است و حال آن که تمام نشده و مواد بعدى دارد و در آخر مذاکره در کلیات می‌شود. آقاى کفیل وزارت دادگسترى‏

(4- تقدیم لایحه اصلاح قانون آئین دادرسى کیفرى از طرف آقاى کفیل وزارت دادگسترى‏)

کفیل وزارت دادگسترى- وزارت دادگسترى به امتثال اوامر مطاعه که از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى در تکمیل اساس دادگسترى و وضع قوانین جامع و روشن شرف صدور یافته مدتى است اصلاح قانون آیین دادرسى کیفرى را مورد بررسى قرار داده و این لایحه را که مشتمل بر 645 ماده است تنظیم کرده که تقدیم می‌کنم در تهیه این لایحه مواجه با دو نظر شدیم نظر اول این بود که طرز بازجویى و دادرسى باید طورى باشد که زود به نتیجه رسیده و در مدت کمى بزهکار به کیفر خود برسد زیرا اگر فاصله بین تعقیب و کیفر دادن بزهکار زیاد باشد آن وقت ارتکاب بزه از خاطرها محو شده و دیگر اجرا کیفر آن طور که شایسته است تأثیر نخواهد کرد. نظر دوم این بود که نباید در اثر از بین بردن تشریفات و تسریع در رسیدگى اشخاص بی‌گناه تحت تعقیب قرار گرفته و بدون جهت اسباب زحمت آنها فراهم شود در این لایحه سعى شده است این دو نظر تأمین گردد و به همین جهت از مراسم زایدى که باعث کندى گردش کار بوده و موجب می‌گردید که گناهکار بعد از مدتى به کیفر خود برسد خوددارى گردید و در عین حال هرگونه وسیله که ممکن است به کشف قضیه و روشن شدن مسأله کمک کند در دسترس مأمورین گذاشته شده است.

براى تهیه این لایحه به بررسى تکاملى که در سده اخیر در علوم کیفرى شده است قناعت نگردیده بلکه قبل از هر چیز سعى کردیم که از تجربه دادرسان استفاده نموده باشیم به همین جهت اولین طرحى را که تهیه کردیم در مجموعه حقوقى وزارت دادگسترى منتشر نمودیم تا متخصصین علوم کیفرى و مخصوصاً دادرسانى که در طى آزمایش نظر‌هایى پیدا کرده‌اند عقاید خود را اظهار دارند.

در این زمینه نظر هائى بوزارت دادگسترى رسید و با کمال دقت مورد بررسى قرار گرفت و طرحى که امروز ملاحظه می‌شود با توجه به نتیجه تجاربى که پیدا شده تهیه گردیده است.

+++

بنده فعلاً وارد بحث مزایاى این لایحه و مسائلى که در آن تازگى‌ها رد نمی‌شویم و گفت و گوى در آن را به موقعى احاله می‌کنم که لایحه در مجلس مطرح و مورد شور قرار گیرد ولى نکته‌اى که لازم است عرض کنم این است که با تصویب این لایحه وسیله نیرومندى براى کشف و بازجویى و دادرسى بزه‌ها در دست مأمورین گذاشته شده و به کوتاه کردن دست بزهکاران و مبارزه با آنها کمک موثرى خواهد گردید.

رئیس- به کمیسیون رجوع خواهد شد.

( 5- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آینده یکشنبه دوم تیر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

( مجلس بیست دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293771!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)