کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 42 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 19 خرداد ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بقیه شور دوم لایحه امور حسبی و تصویب مواد 324 تا 354

3 - تصویب سه فقره مرخصی

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 42

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 19 خرداد ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بقیه شور دوم لایحه امور حسبی و تصویب مواد 324 تا 354

3 - تصویب سه فقره مرخصی

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفند یارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 12 خرداد ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: مهذب- دکتر ضیا- ذوالقدر- معینی- معتصم سنگ- ریگی.

غایبین بی‌اجازه-آقایان: ثقة الاسلامی- جلایی- اعظم زنگنه- کامل ماکو- معدل- مشیر

دیر آمدگان با اجازه-آقایان: سمیعی- بیات

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: هاشمی- افخمی- منصف- مستشار- لیقوانی- ناصری)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- درصورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهار نشد)

صورت مجلس تصویب شد.

(2- بقیه شور دوم لایحه امور حسبى و تصویب مواد 324 تا 354)

رئیس- بقیه شور دوم لایحه امور حسبى از ماده 324 مطرح است ماده 324 خوانده می‌شود:

فصل هشتم- در ترکه متوفاى بلاوارث‏

ماده 324- در صورتی که وارث متوفى معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی‌نفع براى اداره ترکه مدیر معین می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 325:

ماده 325- در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که براى حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 326:

ماده 326- پس از وصول درخواست دادگاه باید منتها تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب:

آقا سید یعقوب- اینجا بنده خواستم از مخبر محترم سؤال کنم در طى این قانون یک تکالیفى معین شده بود بعضى قسمت‌ها از اول که مطرح بوده است بنده نبودم چیزی که هست در بعضى جاها تکالیفى معین شده یعنى قانون تکالیفى را براى

+++

مأمورین معین کرده لیکن اگر این تکالیف به جا آورده نشود کیفرى معین نشده خواستم عرض کنم آیا در آیین‌نامه‌هایى که براى این قانون نوشته می‌شود در آنجا تکلیف تخلف پیش‌بینى می‌شود یا خیر این که در جاى دیگر معین می‌شود به هر حال مجازاتى که معین می‌شود باید قانون آن به مجلس بیاید و اگر به مجلس نمی‌آید بایستى تقاضا شود از مجلس که به کمیسیون دادگسترى رجوع شود مثلاً اینجا می‌نویسد پس از وصول درخواست دادگاه باید مدیر ترکه را منتهى تا یک هفته معین کند اگر نکرد تکلیفى معین نشده یا این که در ماده قبل داشت که دادستان یک تکلیفى دارد هکذا در جاهاى دیگر مقصود بنده این است که این تکالیفى که در این قانون معین شده است براى مأمورین اجرا در صورت تخلف و عمل نکردن آیا کیفرى برایشان هست و مسلماً هست اما در اینجا معین نشده اگر در نظامنامه بشود چون محتاج به تصویب مجلس است گمان نمی‌کنم بتوانیم صورت صحیحى به آن بدهیم مگر این که در اینجا معین شود یا این که تقاضا بکنند آقاى کفیل دادگسترى که آن نظامنامه‌ها در کمیسیون دادگسترى تصویب شود این بود خلاصه مقصود من.

کفیل وزارت دادگسترى- تکالیفى که براى دادگاه‌ها معین شده منحصر به این قانون نیست در سایر قوانین هم براى دادگاه‌ها یک تکالیفى هست به موجب قوانینى که سابقاً از مجلس شوراى ملى گذشته و مقرراتى که در آنجا هست اگر دادگاه‌ها یا دادستان‌ها در انجام وظای‌فشان کوتاهى و یا مسامحه کنند مورد تعقیب در دادگاه انتظامى واقع خواهند شد و محتاج به این نیست که در این مورد بخصوص یا در یک ماده بخصوص ما یک قواعد و مقررات خاصى را وضع کنیم این مورد هم مطابق قواعد کلى است البته اگر دادگاه وظیفه خودش را انجام نداد یا دادستان یک تکلیفى که به عهده او هست اگر تخلف کرد در محکمه انتظامى تعقیب خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 327:

ماده 327- در صورتی که متوفى براى اجراى وصیت خود وصى معین کرده باشد اداره ترکه به وصى واگذار می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 328:

ماده 328- هرگاه متوفى محجور بوده و وصى داشته است اداره ترکه به وصى یا قیم واگذار می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 329:

ماده 329- در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسى که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 330

ماده 330- مقررات مواد 263 و 264 و 266 و 267 و 268 و 269 و 271 و 272 و 273 نسبت به ترکه متوفایى هم که وارث او معلوم نیست جارى خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 331

ماده 331- مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالى متوفى را ادا کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقیمانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه‌هاى بازرگانى و صرافى و غیره یا اشخاص است به دادستان تسلیم می‌کند که به ترتیب مقرر در آیین‌نامه وزارت دادگسترى نگاهدارى نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 332

ماده 332- اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفى معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقى مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعا حقى نسبت به ترکه از کسى به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.

رئیس- موافقین برخیزند.(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 333

+++

ماده 333- در صورتی که قبل از انقضا مدت مذکور فوق ادعا حقى بر متوفى بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمى یا حکم قطعى دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حق به موجب نوشته‌جات یا دفاتر متوفى محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعا به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعى می‌تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوى نماید.

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب.

آقا سید یعقوب- اینجا آقاى کفیل ملاحظه بفرمایند بعد از آن که معین کردیم که اگر کسى دعوى داشت بعد از گذشتن مرور زمان اگر به موجب سند رسمى باشد به او داده می‌شود یا به واسطه حکم دادگاه است داده می‌شود در صورتی که با این ترتیب داده می‌شود اگر غیر از این باشد دیگر دعوایى باقى نمی‌ماند می‌خواستم ببینم چه نظرى است که در اینجا قرار دادند که باز می‌توانند مدیر ترکه را مورد دعوى قرار دهند و حقى را تقاضا کنند.

مخبر کمیسیون دادگسترى (آقاى سزاوار)- اگر آقاى انوار تمام این ماده را توجه فرموده بودند اعتراض نمی‌کردند اینجا نوشته شده است آن قسمتى که به موجب سند رسمى یا حکم قطعى دادگاه ثابت است آنها را می‌توانند بدهند و قسمتى که ثابت نیست و رسیدگى نشده آن نمی‌توانند بدهند و در این صورت مدعى باید به محکمه مراجعه کند و حق خود را مطالبه کند و تمام اینها قبل از انقضا مرور زمان است.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 334:

فصل نهم- راجع به ترکه اتباع خارجه‏

ماده 334- جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقى خواهد بود که مطابق این قانون براى ترکه اتباع ایران مقرر است.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 335.

ماده 335- هرگاه تبعه خارجه در ایران و یا خارجه وفات کند و در ایران داراى مالى باشد دادرس دادگاه بخش محلى که مال متوفى در آنجا واقع است به درخواست هر ذی‌نفع یا به درخواست دادستان به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌نماید و در صورتی که متوفى وارث یا قائم مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم ‌دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 336:

ماده 336- دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذی نفع و به محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتى را که از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از 48 ساعت نباشد براى اقدامات تأمینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین مى‌نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند. (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 337:

ماده 337- در موقعی که دادگاه بخش براى مهر و موم تعیین وقت می‌کند باید بلافاصله و منتهى در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع یک نفر را براى اداره ترکه معین و معرفى نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 338:

ماده 338- دادگاه می‌تواند با رعایت ماده 262 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذی‌نفع هرکس را که طرف اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند.

اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.

در نقاطى که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی‌شود و این وظیفه به اداره تصفیه رجوع می‌شود.

+++

رئیس- موافقین با ماده 338 برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 339:

ماده 339- ترکه که باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهى هر یک به فاصله یک ماه در مجله رسمى و یکى از روزنامه‌هاى کثیر‌الانتشار طهران منتشر نموده اشخاصى را که به عنوانى از عناوین براى خود حقى بر ذمه متوفى و یا اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهى خود را معرفى و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا عکس گواهى شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم نمایند.

هرگاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهى در روزنامه لازم نیست.

رئیس- آقاى دکتر جوان.

دکتر جوان- در قوانین ما همیشه صحبت از رونوشت اسناد بوده است و هیچ وقت عکس اسناد را به دادگاه تسلیم نمی‌کردند اول ماده که بنده در قوانین به نظرم می‌رسد همین ماده است که پیش‌بینى شده است و می‌نویسد که رونوشت اسناد یا عکس آن در صورتی که اصولاً دادن عکس موردى ندارد و همان رونوشت بهتر است و به علاوه تهیه عکس هم یک معطلى‌هایى دارد و تاکنون در هیچ یک از قوانین ما دادن عکس نوشته نشده است و اینجا هم لازم نبود که ما بیاییم و یک قاعده استثنایى قائل شویم و بنویسیم که ممکن است عکس اسناد داده شود و در تمام قوانین همه جا صحبت از رو نوشت است حتى دارد آنهایى هم که به دادگاه تقدیم می‌شود بایستى رونوشت اسناد را بدهند و تصور می‌کنم کلمه عکس اینجا زائد است و بنده پیشنهاد می‌کنم اگر موافقت بفرمایند این موضوع حذف شود و به همان رو نوشت اکتفا شود و اگر علت دیگرى دارد ممکن است توضیح فرمایند.

کفیل وزارت دادگسترى همان طور که آقاى دکتر جوان توضیح دادند این مطلب تازه‌ای است که پیدا شده است ولى تازگى مطلب دلیل این نیست که صرف‌نظر کنیم از وجود عکس که یک چیز مفیدى است و بعد از این در قوانین دادن عکس هم ممکن است پیش‌بینى شود. پیش‌بینى تهیه رو نوشت در خیلى از موارد اسباب زحمت و خرج بیشترى است و بعضى موارد تهیه عکس خیلى سهل‌تر و آسان‌تر است از این جهت موارد پیش‌بینى شده است و اجازه داده شده است به جاى رونوشت عکس داده شود از آن طرف هم الزامى و اجبارى نیست در کار بلکه خود رو نوشت دهنده و اجبارى نیست در کار بلکه به اختیار خود رو نوشت دهنده است که رو نوشت بدهد یا عکس بردارد و گواهى کند چون الزامى نیست به نظر بنده اشکالى ندارد و به هیچ وجه زحمت و ضررى هم نخواهد داشت. (نمایندگان صحیح است).

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند). تصویب شد. ماده 340 خوانده می‌شود.

ماده 340- پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و به او تسلیم می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 341:

ماده 341- براى تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده می‌شود:

1- تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.

2- وصى اگر معلوم و مقیم ایران باشد.

3- کسانی که وصیت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا ایران نماینده داشته باشند.

4- شریک متوفى اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 342:

ماده 342- غیبت اشخاصى که اعلام‌نامه نامبرده در ماده فوق براى آنها ارسال شده است مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 343

+++

ماده 343- به صورت ریز ترکه باید صورتى از اموال غیره منقول که در ایران واقع است با تعیین بهاى تقریبى آنها پیوست شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 344:

ماده 344- در صورتی که ورثه یا وصى متوفى یا قائم مقام قانونى آنها حاضر شوند برابر بهاى ترکه تأمین دهند که هرگاه در مدت یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهى مذکور در ماده 339 بستانکارانى پیدا شوند که تبعه ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع هزینه آگهى‌ها و هزینه‌هاى دیگر قانونى که به عمل آمده است به تصرف آنها داده می‌شود.

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب.‏

آقا سید یعقوب- اینجا در این نوشته است (در صورتی که ورثه یا وصى متوفى یا قائم مقام قانونى آنها حاضر شوند برابر بهاى ترکه تأمین دهند که هر گاه در مدت یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهى مذکور در ماده 339 بستانکارانى پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند) خوب حالا آمدیم بستانکارى بود که تبعه ایران و مقیم نباشد هم مطابق سند رسمى است و دلایل محکمى هم داشته باشد درباره او چه حکمى ملاحظه شده است.

کفیل وزارت دادگسترى- در این موردى که آقاى آقا سید یعقوب فرمودند یک چنین بستانکارى تابع قوانین عمومى و مقررات است که براى بستانکار موجود است این دو موردى که اینجا پیش‌بینى شده که اگر تبعه باشند یا در ایران باشند این یک استثنایى است که در این قانون پیش‌بینى شده است ولى اگر غیر این ترتیب باشد تابع قواعد عمومى است و مثل همه طلبکارها براى وصول طلبش باید اقدام نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 345

ماده 345- تأمین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفى تأمین بدهد.

قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهى است که امین را تعیین نموده است‏.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- مختصر عرض بنده مربوط به قسمت اخیر این ماده است که نوشته شده منوط به نظر دادگاهى است که امین را تعیین نموده است در قسمت ترکه هیچ جا ما عنوانى از امین نداشتیم و همه جا صحبت روى این بوده است که بعد از فوت دادگاه مدیرى براى ترکه تعیین بکند و اگر وصى هم باشد به وصى واگذار می‌کند و اگر ورثه بخواهند تصفیه کنند باید با یک تشریفاتى این حق به آنها واگذار شود پس ما هیچ جا عنوانى از امین نداشتیم براى این که همه جا امین یک عنوان مستقلى دارد و این با این که هیچ سابقه ندارد رجوع کردن به امین به نظر بنده یک قدرى اشکال دارد حال اگر نظر آقاى کفیل وزارت دادگسترى از لفظ امین که در اینجا ذکر شده تعمیم وصفى است که می‌خواهند امین را به جاى مدیر ترکه یا به جاى وصى معین کرده باشند و از هر سه عنوان امانت را در نظر بگیرند اگر نظر امین است که یک توضیحى لازم دارد که اینجا دادگاهى که امین را معین می‌کند بفهمد که مقصود همان مدیر ترکه است و اگر معین می‌کند بفهمد که مقصود همان مدیر ترکه است و اگر این مقصود نیست که من پیشنهاد می‌کنم آقاى کفیل وزارت دادگسترى موافقت بفرمایند که لفظ امین برداشته شود و به جاى آن مدیر ترکه گذارده شود و هیچ اشکالى هم ندارد.

مخبر کمیسیون دادگسترى- گرچه مقصود از امین اینجا همان مدیر ترکه است ولى در هر صورت با پیشنهاد آقاى اوحدى موافقت می‌کنیم‏.

رئیس- آقاى کفیل وزارت دادگسترى چطور؟

کفیل وزارت دادگسترى- بنده هم موافقم

+++

رئیس- موافقین با ماده 345 با این اصلاحى که شد برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 346:

ماده 346- مدیر ترکه که با اجازه دادگاه بخش می‌تواند به ورثه متوفى که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ما ترک مبلغى که براى معیشت آنها ضرورى باشد بپردازد در موردى که اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام می‌دهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 347:

ماده 347- پس از انقضا مدت مذکور در ماده 339 مدیر ترکه وقتى را براى رسیدگى به دعاوى و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصى یا قائم مقام قانونى آنها اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگى نموده و پس از رسیدگى کلیه دیون و تعهداتى را که بر ذمه متوفى ثابت و محقق است با اجازه دادستان تأدیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصى یا قائم مقام قانونى آنها تسلیم می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 348:

ماده 348- اشخاصى که مدعى حقى بر ترکه بوده و دعوى آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می‌توانند دعوى خود را در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه یا تعقیب نمایند.

انقضا مدت مقرر در ماده 339 موجب سقوط حق اشخاصى که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند نمی‌باشد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 349

ماده 349- اگر نسبت به ترکه متوفى قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال به اشخاصى مذکور در ماده 347 با رعایت قرار دادگاه به عمل خواهد آمد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 350:

ماده 350- هرگاه متوفى بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگى او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع به تصفیه امور بازرگان متوقف است.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 351:

ماده 351- رسیدگى به دعاوى راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 352:

ماده 352- تصدیق صادره از مقامات صلاحیت‌دار کشور متوفى راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 353:

ماده 353- از هزینه‌هایى که براى اداره کردن ترکه می‌شود باید صورت کاملى به دادستان داده شود.

رئیس- موافقین قیام نمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 354:

ماده 354- علاوه بر اشخاصى که به موجب مواد مذکور در این فصل در ترکه اتباع خارجه دارند اشخاص دیگرى نیز ممکن است به موجب آیین‌نامه‌هاى وزارت دادگسترى در این امور دخالت کنند.

رئیس- موافقین قیام نمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(3- تصویب سه فقره مرخصى‏)

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است که قرائت می‌شود: گزارش مرخصى راجع به آقاى معتصم سنگ‏

آقاى معتصم سنگ درخواست بیست روز مرخصى از 12 خرداد نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند). تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى ابراهیمى ریگى:

آقاى ابراهیمى ریگى در خواست پانزده روز مرخصى از تاریخ 12 خرداد 1319 نموده‌اند و کمیسیون با مرخصى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین قیام نمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى حیدرى:

آقاى حیدرى درخواست بیست روز مرخصى از دوم تیر ماه 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند). تصویب شد.

(4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر آقایان موافقند جلسه را ختم کنیم‏.

جلسه آینده روز یکشنبه 26 خرداد ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293770!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)