کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 42 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه یکم خرداد ماه 1317  

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 549

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 42

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه یکم خرداد ماه 1317

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 549

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایب بااجازه : آقای ارباب کیخسرو

غایبین بی­اجازه - آقایان : نیکپور - ملک مدنی - پناهی - مژده­ای - ناصری - موقر - دبیر سهرابی - قراگزلو - شهدوست

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : افخمی - وکیلی - دکتر جوان - دکتر ادهم

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 549)

رئیس- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 549 شروع می‌شود.

مبحث هفتم- در اقدام تمیز بعد از نقض‏

ماده 549- دیوان تمیز پس از نقض حکم یا قرار رسیدگى در ماهیت دعوى را به محکمه که مطابق مواد زیر معین می‌شود ارجاع می‌نماید.

رئیس- ماده 550

ماده 550- اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت محکمه نقض شده محکمه تمیز دعوى را مستقیماً به محکمه که صلاحیت رسیدگى را دارد محول می‌کند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان محکمه که حکم منقوض را داده است رجوع مینماید و اگر محکمه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا داراى شعبه دیگر بوده ولى دیوام تمیز ارجاع به محکمه دیگرى را مقتضى بداند دیوان تمیز محکمه را که در عرض محکمه حاکمه است معین و رسیدگى مجدد را به آن ارجاع می‌نماید.

رئیس- ماده 551

ماده 551- رسیدگى مجدد پس از نقض قرارهایی که قابل تمیز است به همان محکمه و شعبه که قرار را داده است ارجاع خواهد شد.

+++

رئیس- ماده 552

ماده 552- اگر یکى از دو حکم یا قرار مغایر موافق قانون بوده و دیگیر نقض شود مجدداً به دعوى رسیدگى نمى‌شود و هر‌گاه هر دو حکم یا قرار نقض شود موافق ماده 550 عمل خواهد شد.

رئیس- ماده 553

ماده 553- براى تجدید رسیدگى به دعوى بعد از نقض تقدیم عریضه جدید لازم نیست و ارائه حکم دیوان تمیز کافى است.

رئیس- ماده 554

ماده 554- هر‌گاه حکم یا قرارى در دیوان تمیز نقض شود و حکم یا قرار محکمه‌اى که رسیدگى به دعوى پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابى که حکم یا قرار منقوض مبنى بر آن بوده است باشد و یکى از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگى به این درخواست باید در هیئت عمومى دیوان تمیز به عمل آید و اگر آن حکم یا قرار اولى شده بود نقض شود محکمه که رسیدگى به دعوى به آن ارجاع شده مکلف است از نظر دیوان تمیز تبعیت نماید.

رئیس- ماده 555

ماده 555- در احکام دیوان تمیز باید نام و شهرت و محل اقامت طرفین و حکم یا قرارى که به تمیز رجوع شده و خلاصه اعتراضات و دلائلى که مستدعى تمیز براى نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابى که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور روشن و کامل ذکر گردد.

رئیس- ماده 556

ماده 556- رونوشت احکام دیوان تمیز به توسط مدعى‌العموم دیوان مذکور به وزارت عدلیه فرستاده مى‌شود.

رئیس- ماده 557

مبحث هشتم- در تمیزى که از طرف مدعى‌العموم درخواست می‌شود.

ماده 557- هر‌گاه حکمى یا قرار قطعى مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوى در موعد مقرر استدعاى تمیز نکره باشند مدعى‌العموم دیوان تمیز حق دارد براى محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار تمیز بخواهد در این مورد نقض دیوان تمیز درباره اصحاب دعوى مؤثر نبوده و فقط براى حفظ قانون است.

رئیس- ماده 558

ماده 558- درخواست تمیز از طرف مدعى‌العموم دیوان تمیز مدت ندارد و هر وقت مطلع شد می‌تواند درخواست تمیز نماید.

رئیس- ماده 559

ماده 559- در رسیدگى تمیزى که درخواست آن از طرف مدعى‌العموم شده هر‌گاه حکم یا قرار نقض شد بلاارجاع خواهد بود.

رئیس- ماده 560

فصل دوم- در اعتراض شخص ثالث‏

ماده 560- اگر در خصوص دعوایی حکم یا قرارى صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللى وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله محاکمه‌اى که منتهى به حکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوى دخالت نداشته می‌تواند بر آن حکم یا قرار اعتراض نماید.

رئیس- ماده 561

ماده 561- در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هر‌گونه حکم و قرار از محاکم بدوى و استینافى اعتراض کند و نسبت به حکم حکم نیز کسانی که خود یا نماینده آنها در تعیین حکم شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

رئیس- ماده 562

ماده 562- اعتراض شخص ثالث دو قسم است:

اعتراض اصلى و اعتراض طارى (غیر اصلى)

+++

اعتراض اصلى عبارت از اعتراضى است که ابتدا از طرف شخص ثالث بشود.

اعتراض طارى (غیر اصلى) اعتراض یکى از طرفین است به حکم یا قرارى که سابقاً در یک محکمه صادر شده و در اثناء محاکمه طرف دیگر براى اثبات مدعاى خود آن حکم یا قرار را ابراز نمود.

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایی- عرض کنم در قانون فعلى هم البته این عنوان هست اعتراض اصلى و اعتراض طارى ولى بنده معتقدم چنانچه در کمیسیون هم مذاکره شد اعتراض طارى لازم نیست همان اصلى و غیر اصلى کافى است.

رئیس- ماده 563

ماده 563- اعتراض اصلى باید به موجب عرضحال باشد و این عرضحال به محکمه داده می‌شود که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده ترتیب محاکمه مانند محاکمه بدوى است.

رئیس- ماده 564

ماده 564- اعتراض طارى بدون این که محتاج به تقدیم عرضحال جدید باشد در محکمه که دعوى در آنجا رویت می‌شود به عمل خواهد آمد ولى اگر درجه آن محکمه پائین‌تر از محکمه باشد که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده لازم است معترض عریضه به محکمه که حکم یا قرار را صادر کرده است تقدیم نماید و موافق اصول در آن محکمه محاکمه می‌شود.

رئیس- ماده 565

ماده 565- ممکن است اعتراض تا روز اجرا حکم معترض علیه بشود و بعد از اجرا حکم معترض علیه نیز شخص ثالث می‌تواند اعتراض نماید مگر این که ثابت شود که حقوق که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتى از جهات قانون ساقط شده است.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- عرض مختصر بنده این است که در این ماده و سایر مواد نوشته شده معترض علیه در صورتی که به عقیده بنده صحیح نیست باید اصلاح شود به معترض عنه چون قرار و حکم معترض عنه است نه معترض علیه.

رئیس- ماده 566

ماده 566- در صورت وقوع اعتراض طارى از طرف شخص ثالث هر گاه محکمه تشخیص دهد حکمى که در خصوص شخص ثالث هر‌گاه محکمه تشخیص دهد حکمى که در خصوص اعتراض مذکور صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوى خواهد بود حکم اصل دعوى را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوى اعتراض می‌شود و الا به دعوى اصلى رسیدگى کرده رأى می‌دهد- هر گاه رسیدگى به اعتراض موافق ماده 564 با محکمه دیگر باشد به معترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده می‌شود که به محکمه مذکور عرضحال بدهد و در این صورت هر‌گاه معترض در مدت مقرر عرضحال ندهد و یا پس از تقدیم عرضحال آن را تا شصت روز مسکوت گذارد رسیدگى به اصل دعوى تعقیب خواهد شد.

رئیس- ماده 567

ماده 567- اعتراض شخص ثالث اجراى حکم قطعى را به تأخیر نمى‌اندازد ولى اگر ثابت گردد که از اجراى حکم معترض علیه خطر یا ضررى واقع خواهد شد که جبران آن در آتیه ممکن نخواهد بود محکمه که دعوى اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق مقررات راجعه به تأمین مدعى به قرارى در تأخیر اجراى حکم معترض علیه به مدت معینى می‌دهد.

رئیس- ماده 568

ماده 568- اگر محکمه که به اعتراض شخص ثالث رسیدگى می‌کند اعتراض معترض را وارد دید قسمتى از حکم معترض علیه را که به منافع معترض خللى وارد می‌آورد الغاء یا اصلاح و بقیه حکم به حال خود می‌ماند لیکن اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد تمام حکم الغاء یا اصلاح می‌شود.

(3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روزیکشنبه 8 خرداد ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293657!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)