کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 41 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 12 خرداد ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - شور دوم لایحه امور حسبی و تصویب مواد 298 تا 323

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 41

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 12 خرداد ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - شور دوم لایحه امور حسبی و تصویب مواد 298 تا 323

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 5 خرداد ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه-آقایان: مهذب – امامی

غایبین بی‌اجازه-آقایان: ثقةالاسلامی- دکتر ضیا- لاریجانی- اعظم زنگنه- کامل ماکو- معدل

دیر آمده با اجازه- آقای دکتر سمیعی

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: طباطبایی- بیات- ملک‌مدنی- منصف- مؤقر- سمیعی- لیقوانی )

( 1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهار نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- شور دوم لایحه امور حسبى و تصویب مواد 298 تا 323)

رئیس- بقیه شور دوم لایحه امور حسبى از ماده 298 مطرح است. ماده 298 خوانده می‌شود:

فصل هفتم - در تقسیم‏

ماده 298- در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 299:

ماده 299- ولى و وصى و قیم هر وارثى که محجور باشد و امین غایب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضى از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصى له و وصى راجع به موصى به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق در خواست تقسیم را دارند.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 300:

ماده 300- نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جارى نیست و کسانی که ذی‌حق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می‌توانند این درخواست را بنمایند.

+++

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 301:

ماده 301- هرگاه یکى از ورثه متوفى غایب مفقودالاثرى باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفى بشود بدواً براى غایب امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 302:

ماده 302- درخواست تقسیم باید کتبى و مشتمل بر امور زیر باشد.

1- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفى.

2 - ورثه و اشخاص دیگرى که در ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 303:

ماده 303- پس از وصول درخواست هرگاه دادگاه محتاج و توضیحاتی که لازم است از او می‌خواهد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 304:

ماده 304- دادگاه براى رسیدگى به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی‌نفع را احضار می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 305:

ماده 305- درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هایى براى تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می شود که مراجعه به زمینه هاى نامبرده در دفتر دادگاه مانعى ندارد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 306:

ماده 306- وقت رسیدگى باید طورى معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسى کمتر از ده روز نباشد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 307:

ماده 307- اشخاص ذی‌نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضى قرارى راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسى مشتمل بر قرار نامبرده تنظیم می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 308:

ماده 308- هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی‌نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمى را که مربوط به شخص غایب است به او اعلام می‌نماید با ذکر این که می‌تواند در ظرف مدت معینى در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرار داد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 309:

ماده 309- در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد که هرگاه شخص غایب د رمدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده 307 قضیه حل خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 310:

ماده 310- هرگاه شخص غایب در اثر عذر موجهى حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدى نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد وقت جدیدى براى او معین خواهد نمود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 311:

ماده 311- در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوى که بخواهند می‌توانند ترکه را ما بین آنها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید.

+++

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 312:

ماده 312- در صورتی که ورثه تراضى در بهاى اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننمایند اموال نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابى شود و اموال منقول در صورتى ارزیابى می‌گردد که به ارزیابى در موقع تحریر که به جهاتى نتوان ترتیب اثر داد.

ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آیین دادرسى مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 313:

ماده 313- کارشناس باید بهاى اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید براى ارزیابى اموال بهاى روز ارزیابى را در نظر بگیرد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 314:

ماده 314- تقسیم طورى به عمل می آید که براى هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌اى معین شود و اگر بعضى از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضى از ورثه قرارداد و برابر بهاى آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.

در صورت لزوم براى امکان تقسیم ممکن است به فروش مال منقول یا غیر منقول اقدام کرد.

فروش اموال به ترتیب عادى به عمل می‌اید مگر آن که یکى از ورثه فروش آنها را از طریق مزایده درخواست کند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 315

ماده 315- در صورتی که بعضى از ورثه مدیون متوفى باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 316:

ماده 316- در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضى ننمایند سهام آنها به قرعه معین می شود

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 317:

ماده 317- در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می گردد باید جلسه‌ای که براى قرعه معین شده به اشخاص ذی‌نفع اطلاع داده شود و اگر بعضى از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می‌نماید

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 318

ماده 318- هرگاه یکى از ورثه غایب یا محجور باشد براى غایب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می آید

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 319

ماده 319 - پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورت مجلسى تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وارث و آنچه براى تأدیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 320

ماده 320- صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضى از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید می‌شود و این صورت مجلس در دفتر خانه دادگاه باقى خواهد ماند.

رئیس - موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 321

ماده 321- دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه بعده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.

این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ

+++

ابلاغ در حدود قوانین اعتراض و پژوهش و فرجام است‏

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 322

ماده 322 - هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفى که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقى ندارد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 323

ماده 323- مقررات قانون مدنى راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جارى است‏.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

(3 - موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

(صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 19 خرداد سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293769!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)