کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 40 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 5 خرداد ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 -تصویب صورت مجلس

2 - شور دوم لایحه امورحسبی و تصویب مواد 274 تا 297

3 - تصویب هشت فقره مرخصی

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 40

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 5 خرداد ماه 1319

فهرست مطالب:

1 -تصویب صورت مجلس

2 - شور دوم لایحه امورحسبی و تصویب مواد 274 تا 297

3 - تصویب هشت فقره مرخصی

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفند یارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد

غایبین با اجازه- آقایان: اقبال- هدایت‌الله پالیزی- دولتشاهی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر ضیا- ثقة‌الاسلامی- معدل- کامل ماکو- مسعودی- مشیر دوانی- امامی

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: بیات- منصف- تولبت- ناصری- دکتر سمیعی- مشار- اعظم زنگنه)

( 1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

( 2 - شور دوم لایحه امور حسبى و تصویب مواد 274 تا 297)

رئیس- بقیه شور دوم لایحه امور حسبى از ماده 274 مطرح است. ماده 274 قرائت می‌شود:

فصل ششم- راجع به وصیت‏

ماده 274- وصیت‌نامه اعم از این که راجع باشد به وصیت عهدى یا تملیکى منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمى یا خودنوشت یا سرى تنظیم شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 275:

ماده 275- ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمى و اعتبار آن به طورى است که براى اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمى مقرر است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 276:

ماده 276- وصیت‌نامه خود نوشت در صورتى معتبر است که تمام آن به خط موصى نوشته شده و داراى تاریخ روز و ماه و سال به خط موصى بوده و به امضاء او رسیده باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 277:

ماده 277- وصیت‌نامه سرى ممکن است به خط موصى یا به خط دیگرى باشد ولى در هر صورت باید به امضاء موصى

+++

برسد و به ترتیبى که براى امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصى یا محل دیگرى که در آیین‌نامه وزارت دادگسترى معین می‌گردد امانت گذارده می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 278:

ماده 278- کسى که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سرى وصیت نماید.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 279:

ماده 279- کسى که نمی‌تواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیت‌نامه سرى تنظیم کند باید تمام وصیت‌نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمى در وصیت‌نامه بنویسد که این برگ وصیت‌نامه اوست و در این صورت مسئول دفتر باید روى پاکت یا لفافى که وصیت‌نامه در اوست بنویسد که عبارت مزبور را موصى در حضور او نوشته است.

رئیس- آقاى اوحدى.

اوحدى- مختصر عرض بنده در اطراف این ماده این است که عبارت ماده مقصود را نمی‌رساند زیرا مقصود از تنظیم وصیت‌نامه سری این است که تا بعد از فوت هیچ کس از آن مطلع نشود و نداند که این آدم چه وصیت کرده است و اگر بنا بشود یک نفر به عذر این که نمی‌تواند حرف بزند وصیت‌نامه را ببرد پیش مسئول دفتر و آنجا بگوید یعنى بنویسد که این وصیت‌نامه من است مسئول دفتر از مفاد وصیت سرى این آدم لال مستحضر می‌شود و این نقص غرض است مقصود این است که مسئول دفتر هم نداند که وصیت او چیست نهایت به عنوان این که این شخص لال است در نظر گرفته شد که قبل از امانت گذاشتن در حضور یک نفر مسئول رسمى اعتراف کرده باشد کتباً بنابراین این اعتراف را ممکن است روى وصیت‌نامه قرار داد که مفاد وصیت‌نامه سرى هم حفظ شده باشد آن نظر هم عملى شده باشد بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم به آقاى کفیل وزارت دادگسترى که پس از توجه به عرایض این بنده موافقت بفرمایند که لفظ (در وصیت‌نامه) برگردد و نوشته شود (روى وصیت‌نامه) که هم سرى بودن محفوظ باشد و هم اعتراف کتبى روى وصیت نوشته شده باشد که این برگ وصیت سرى من است او هم تصدیق بکند و این کافى است.

کفیل وزارت داد گسترى (آقاى سرورى)- توضیحات آقاى اوحدى موجه وقانع کننده است بنده پیشنهاد ایشان را قبول می‌کنم‏

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب‏

آقا سید یعقوب- گمان می‌کنم اگر آقاى کفیل توجه مى‌فرمودند محتاج به قبول نبود اینجا ننوشته است که آن مسئول دفتر از وصیت‌نامه مطلع شود بلکه می‌نویسید که این وصیت‌نامه در حضور من نوشته شده که متعلق به این شخص است نه این که آن را باز کند و بخواند و مستحضر شود تا وصیت‌نامه سرى کشف شده باشد خیر این طور نیست بنابراین اینجا لفظ (در) یا روى فرقى نمی‌کند و این ماده دلالتى ندارد که این مسئول دفتر این وصیت‌نامه سرى را بخواند و مستحضر شود و پیشش کشف شده باشد.

رئیس- آقاى مخبر موافقت دارید با این اصلاح؟

مخبر کمیسیون دادگسترى- (آقاى سزاوار) بلى بنده هم موافقم‏.

رئیس- موافقین با ماده 279 با این اصلاحى که شد برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 280:

ماده 280- وصیت‌نامه سرى را موصى همه وقت مى‌تواند به ترتیبى که براى استرداد اسناد امانتى مقرر است استرداد نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 281:

ماده 281- در موارد فوق‌العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فورى و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و به این جهت موصى نمی‌تواند به یکى از طرق مذکور وصیت کند و ممکن است وصیت به طریقى که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.

+++

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 283:

ماده 283- افراد و افسران نظامى و کسانی که در ارتش اشتغال به کارى دارند می‌توانند نزد یک نفر افسر یا هم ردیف او با حضور دو گواه وصیت خود را شفاهاً اظهار نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 283:

ماده 283- در صورتی که نظامى یا کسی که در ارتش اشتغال به کارى دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس بهدارى ارتش و مدیر بیمارستان که موصى آنجا است اظهار نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 284:

ماده 284- اشخاصى می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگى باشند و یا در محلى زندانى یا محصور باشند که مراوده‌اى با خارج نباشد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 285:

ماده 285- در سایر موارد مذکور در ماده 281 موصى می‌تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکى از آن دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصى و گواه‌ها آن را امضا می‌نمایند و اگر موصى نتواند امضا کند گواه‌ها این نکته را در وصیت‌نامه قید می‌کنند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 286:

ماده 286- اشخاصی که مطابق ماده 282 و 283 وصیت نزد آنها شده و همچنین گواه‌هاى مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلى که در آیین‌نامه وزارت دادگسترى تعیین می‌شود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعلام کنند که این آخرین وصیت موصى است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 287:

ماده 287- در صورتی که اشخاص مذکور در ماده 282 و 283 اظهارات موصى را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشى که به او دسترسى دارند حاضر شده و اظهارات موصى شفاهاً اظهار می‌دارند. اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها می‌رسد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 288:

ماده 288- وصیتى که مطابق مواد قبل (در موارد غیر عادى) واقع می‌شود بعد از گذاشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصى به محلى که بتواند به یکى از طرق مذکور در ماده 274 وصیت کند یا گذاشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعى که به واسطه آن مانع نتوانسته موصى به یکى از تاریخ مراجعت و رسیدن موصى به محلى که بتواند به یکى از طرق مذکور در ماده 274 وصیت کند یا گذاشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعى که به واسطه آن مانع نتوانسته موصى به یکى از طرق مذکور وصیت نماید بى‌اعتبار می‌شود مشروط به این که در مدت نامبرده موصى متمکن از وصیت باشد.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- عرض کنم که یکى از موارد فورى موارد فوق‌العاده در وصیت مذکور در ماده 281 خطر مرگ فورى بود و در این ماده 288 براى موصى مقرر مى‌دارد که تا یک ماه بعد از رفع حاضر شود وصیت خودش را به یکى از صور انجام دهد ولى در ذیل ماده می‌نویسد مشروط به این که در مدت نامبرده موصى متمکین از وصیت باشد و حال آن که اگر ما خطر مرگ فورى را یکى از موارد فوق‌العاده بگیریم آن مرگ هم فوراً رسیده باشد دیگر ماده 288 موردى ندارد و آن وقت عبارت آخر ماده 288 به صورت مبهم و مجمل باقى می‌ماند بنده تقاضا می‌کنم آقاى مخبر محترم در این خصوص توضیحى بدهند که اشکالى در عمل پیش نیاید.

مخبر- در ماده 281 که در موارد فوق‌العاده را شرح داده

+++

تنها مربوط به خطر مرگ فورى نیست موارد دیگرى هم از قبیل جنگ و خطر دریایى هست آن موارد را تماماً در آنجا نوشته است به عنوان غیر عادى پس بنابراین اگر برگشت موصى و متمکن بود می‌آید در دادگاه بخش و اظهار وصیت مى‌کند و اشکالى ندارد.

رئیس- موافقین با ماده 288 برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 289:

ماده 289- هر وصیتى که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمى پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذى‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 290

ماده 290- هر دادگاه اداره بنگاه یا شخصى که وصیت‌نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهى که در موارد فوق‌العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع وصیت در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصى وصیت‌نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشى که براى رسیدگى به امور راجع به ترکه متوفى صالح است بفرستد اعم از این که وصیت‌نامه نامبرده به حسب قانون ترتیب اثر باشد یا نباشد و هرگاه وصیت‌نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 291

ماده 291- هرگاه کسی که وصیت نزد اوست خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد می‌تواند وصیت‌نامه را به دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است. فوراً وصیت‌نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.

رئیس- موافقین قیام نمایند. (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 292:

ماده 292- دادگاه بخش در آگهى که براى اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می‌شود قید می‌کند که هرکس وصیت‌نامه‌اى از متوفى نزد او است در مدت سه ماه به دادگاهى که آگهى نموده بفرستد و پس از گذاشتن این مدت هر وصیت نامه‌اى (جز وصیت‌نامه رسمى و سرى) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 293.

ماده 293- پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتى را براى افتتاح وصیت‌نامه تعیین و باشخاصى که وراثت آنها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 294:

ماده 294- هنگام ابراز وصیت‌نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسى مشتمل بر خلاصه وصیت و این که وصیت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضاء حضار برساند.

وصیت‌نامه سرى را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصى باز می‌نماید که لفاف آن را امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.

اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رو نوشت آن در دفتر دادگاه بخش می‌ماند اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 295:

ماده 295- بعد از باز شدن وصیت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصى که وصیت به نفع آنها شده یا کسانى که وصى معین شده‌اند مراتب را اطلاع می‌دهد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 296:

ماده 296- وصیت‌نامه وقتى معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعا فقدان وصیت‌نامه اعم از این که این دعوى نسبت به تمام وصیت‌نامه یا قسمتى از آن باشد مسموع نیست.

+++

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 297

ماده 297- ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصى له نسبت با اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگسترى معین می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

( 3- تصویب هشت فقره مرخصى)

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده خوانده می‌شود: مرخصى آقاى شیرازى.

آقاى شیرازى در خواست بیست روز مرخصى از 29 اردیبهشت 1319 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى شیرازى برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مرخصى آقاى امیر تیمور:

آقاى امیر تیمور از جلسه 14 فروردین تا جلسه اول اردیبهشت 1319 هجده روز درخواست مرخصى نموده و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى امیر تیمور برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مرخصى آقاى مهذب.

آقاى مهذب درخواست بیست روز مرخصى از پنجم خرداد 1319 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مهذب برخیزند. (اکثر قیام نموده‌اند) تصویب شد. مرخصى آقاى امامى:

آقاى امامى درخواست بیست روز مرخصى از یکشنبه 22 اردیبهشت 1319 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى امامى برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مرخصى آقاى حمزه تاش:

آقاى حمزه تاش درخواست هشت روز مرخصى از هشتم اردیبهشت 1319 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى حمزه تاش برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. مرخصى آقاى لاریجانى.

آقاى لاریجانى- درخواست پنج روز مرخصى از 30 اردیبهشت 1319 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى لاریجانى برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مرخصى آقاى ملک‌زاده.

آقاى ملک‌زاده- درخواست ده روز مرخصى از 16 اردیبهشت 1319 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دکتر ملک‌زاده برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مرخصى آقاى ذوالقدر.

آقاى ذوالقدر- درخواست بیست روز مرخصى از 12 خرداد ماه 1319 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده‌اند اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى ذوالقدر برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

( 4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر موافقت می‌فرمایید. جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آینده روز یکشنبه دوازدهم خرداد سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293768!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)