کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 4 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 30 شهریور ماه 1316  

فهرست مطالب:

-1تصویب صورت مجلس‏

-2اجراى مراسم تحلیف از طرف 51 نفر از آقایان نمایندگان‏

-3انتخاب اعضا کمیسیون‌ها

4- تصویب نمایندگى آقاى سلطانى شیخ‌الاسلامى از بهبهان‏

5- بقیه اجراى مراسم تحلیف از طرف 29 نفر از آقایان نمایندگان

6- اعلام نتیجه آراء مستخرجه کمیسیون‌ها

7 - موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 4

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 30 شهریور ماه 1316

فهرست مطالب:

-1تصویب صورت مجلس‏

-2اجراى مراسم تحلیف از طرف 51 نفر از آقایان نمایندگان‏

-3انتخاب اعضا کمیسیون‌ها

4- تصویب نمایندگى آقاى سلطانى شیخ‌الاسلامى از بهبهان‏

5- بقیه اجراى مراسم تحلیف از طرف 29 نفر از آقایان نمایندگان

6- اعلام نتیجه آراء مستخرجه کمیسیون‌ها

7 - موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه بیست و هشتم شهریور را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد: غایبین بی‌اجازه- آقایان: عباس مسعودی- دکتر ادهم- افشار- امیر ابراهیمی- توانا- صفوی- مؤید قوامی- رضوی- صدر- دکتر ضیا- دبیر سهرابی- هدایت. دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: ناصری- منصف )

1 - تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد

2- اجراى مراسم تحلیف از طرف 51 نفر از آقایان نمایندگان

رئیس- اگر تصویب مى‌فرمایید شروع کنیم به مراسم تحلیف.(صحیح است)

(اجراى مراسم تحلیف شروع و در این موقع تمام حضار به احترام ورود کلام‌الله مجید قیام نمودند.)

آقایان نامبرده ذیل هر یک پشت کرسى خطابه با حضور کلام الله مجید قسم‌نامه را به این ترتیب قرائت و امضا نمودند.

بسم‌الله الرحمن الرحیم- من که در ذیل امضا مى‌نمایم خداوند را به شهادت مى‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد مى‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن

+++

با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران.

آقایان: حسن اسفندیارى- بیات- دادور- مؤید احمدى- پالیزى- آزادى- نبیل سمیعى- ارباب کیخسرو- مرآت اسفندیارى- ثقة‌الاسلامى- سید اسمعیل ملایرى- مجید مؤقر- عبدالله ناهید- دکتر سمیعى- دولتشاهى- ساکینیان- منصف- خواجوى- عراقى- خواجه نورى- محمد جرجانى- بوداغیان- مژدهى- ملک مدنى- مخبر فرهمند- دکتر قزل ایاغ- مکرم افشار- شاهرودى- اردبیلى- جعفر اصفهانى- اسکندرى- فرشى- امین- لیقوانى‏- تربیت- رفیعى- جهانشاهى- رحمت سمیعى- آصف- وکیلى- حبیبى- تولیت- صفارى- دکتر اهرى- جلایى‏- فاطمى- اوحدى- معدل- حسین افشار- مهدوى- ایزدى‏

3- انتخاب اعضا کمیسیون‌ها

رئیس- براى این که انتخاب کمیسیون‌ها هم جزو دستور است اگر تصویب بفرمایید مختصرى مراسم تحلیف را عقب بیندازیم و کمیسیون‌ها را تعیین کنیم(صحیح است) تا این که آراء کمیسیون‌ها استخراج و در مجلس قرائت بشود باز شروع به اجراى مراسم تحلیف می‌کنیم بدواً پنج نفر به قرعه براى استخراج آراء کمیسیون‌ها معین خواهد شد از طرف هیئت رئیسه هم یک نفر معین می‌شود که به اتفاق کمیسیون‌ها را استخراج کنند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان: همراز- مشیرى- خواجه نورى- اقبال- حمزه تاش معین شدند)

رئیس- آقاى سمیعى هم از طرف هیئت رئیسه منتخب هستند. کمیسیون قوانین مالیه انتخاب می‌شود عده حاضر در موقع اعلام رأى یک صد و یازده نفر عده اعضا کمیسیون هیجده نفر.

(اوراق رأى اخذ شد)

رئیس- کمیسیون قوانین عدلیه انتخاب می‌شود. عده حاضر در موفع اعلام رأى یک صد و نه نفر عده اعضاى کمیسیون هیجده نفر.

(اخذ اوراق رأى به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون داخله انتخاب می‌شود. عده حاضر در موفع اعلام رأى یک صد و نه نفر، عده اعضاى کمیسیون هیجده نفر.

(اوراق رأى اخذ شد)

رئیس- کمیسیون معارف: عده حاضر در موفع اعلام رأى یک صد و هفت نفر، عده اعضاى کمیسیون هیجده نفر.

(اوراق رأى گرفته شد)

رئیس- کمیسیون اقتصاد ملى: عده حاضر در موقع اعلام رأى یک صد و شش نفر، عده اعضاى کمیسیون هیجده نفر.

(اوراق رأى اخذ شد)

رئیس- کمیسیون امور خارجه: عده حاضر در موفع اعلام رأى یک صد و هفت نفر، عده اعضاى کمیسیون دوازده نفر.

(اوراق رأى اخذ شد)

رئیس- کمیسیون طرق: عده حاضر در موفع اعلام رأى یک صد و هفت نفر، عده اعضاى کمیسیون دوازده نفر.

(اوراق رأى اخذ شد)

+++

رئیس- کمیسیون پست و تلگراف: عده حاضر در موقع اعلام رأى یک صد و هشت نفر، عده اعضاى کمیسیون شش نفر.

(اخذ اوراق به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون نظام: عده حاضر در موقع اعلام رأى یک صد و هفت نفر، عده اعضاى کمیسیون شش نفر.

شش نفر آقایانى که انتخاب شده‌اند قبول زحمت فرموده استخراج آراء خواهند کرد که نتیجه همین امروز به عرض مجلس شوراى ملى برسد. آقایان: همراز- مشیرى- حمزه تاش- خواجه نورى- اقبال- سمیعى‏

4- تصویب نمایندگى آقاى سلطانى

رئیس- خبر انتخاب حوزه بهبهان نرسیده بود امروز رسیده است و گزارش آن حاضر شده است آقاى اعتصام زاده قرائت خواهند کرد. (آقاى اعتصام زاده گزارش شعبه دوم را راجع به انتخابات بهبهان این قسم قرائت نمودند) انتخابات حوزه انتخابیه بهبهان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 11736 رأى بوده است آقاى سلطانعلى سلطانى شیخ‌الاسلامى با اکثریت 10984 رأى به نمایندگى مجلس شوراى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى سلطانعلى سلطانى شیخ‌الاسلامى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى سلطانعلى سلطانى شیخ‌الاسلامى قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5- بقیه اجراى مراسم تحلیف از طرف 29 نفر از آقایان نمایندگان

رئیس- اجازه مى‌فرمایید تحلیف را تعقیب کنیم(صحیح است).

آقایان مفصلة‌الاسامى ذیل قسم‌نامه را به ترتیب سابق قرائت و امضا نمودند.

نراقى- اسکندر مقدم- ابراهیمى ریگى- زوار- دکتر غنى- مؤید ثابتى- میرزایى- اقبال- محیط- دکتر جوان- رهبرى- افخمى- ناصرى- دهستانى- حیدرى- محمدتقى اسفندیارى- ملک‌زاده آملى- جواد شجاع- گودرزى‏- عیسى مشار- نمازى- شیرازى- حاج غلامحسین ملک- کازرونیان- دبستانى- نائینى- اعتصام زاده- نقابت- معتصم سنگ.

6- اعلام نتیجه استخراج آراء مربوط به اعضا کمیسیون‌ها

رئیس- نتیجه استخراج آراء کمیسیون‌ها قرائت می‌شود نتیجه آراء مستخرجه در جلسه 30 شهریور 1316 راجع به انتخاب کمیسیون‌ها.

کمیسیون قوانین عدلیه عده آراء 109 حائزین اکثریت آقایان: صدر- نقابت- همراز- سلطانى- مولوى- عراقى- دکتر جوان- منصف- لیقوانى- رضوى- مؤید احمدى- آزادى- بهبهانى- رهبرى- دکتر قزل ایاغ- جهانشاهى‏- ملک مدنى- عطاءالله پالیزى.

نتیجه استخراج آراء متخذه راجع به انتخاب هجده نفر آقایان اعضا کمیسیون قوانین مالیه.

عده رأى دهندگان 111- حائزین اکثریت:

آقایان: مجد ضیایى- گودرزى- دهستانى- حمزه تاش- ملک‌زاده آملى- امین- معدل- مسعودى خراسانى- میرزایى- طالش- نائینى- رفیعى- مژدهى- معتضدى- افشار- دادور- اعتبار- دکتر طاهرى.

نتیجه استخراج آراء متخذه راجع به انتخاب دوازده نفر آقایان اعضا

+++

کمیسیون امور خارجه- عده حاضر 107 حائزین اکثریت- آقایان: اقبال- افخمى- بیات- اعتصام زاده- طالش- ابراهیم سمیعى- تقى اسفندیارى- هدایت‌الله پالیزى- امین‏- ثقة‌الاسلامى- مهدوى- هدایت- مقدم.

نتیجه استخراج آراء متخذه راجع به انتخاب 18 نفر آقایان اعضا کمیسیون اقتصاد ملى.

عده حاضر 106 حائزین اکثریت:

آقایان: محیط- دکتر ملک‌زاده- فرشى- کازرونیان- بوداغیان- نیک‌پور- شباهنگ- پارسا- اصفهانى- کاشف- شیرازى- نمازى- طهرانچى- مؤقر- مهدوى- حریرى طلوع- حریرى اصفهانى- توانا.

نتیجه استخراج آراء متخذه راجع به انتخاب شش نفر آقایان اعضا کمیسیون پست و تلگراف.

آراء مأخوذه 108 حائزین اکثریت- آقایان: خواجوى- غلامحسین ملک- افتخار ناهید- اصفهانى- نراقى- افشار.

نتیجه استخراج آراء متخذه راجع به انتخاب دوازده نفر آقایان اعضا کمیسیون طرق.

عده حضار 108 حائزین اکثریت- آقایان: فرشى- نیرومند- ساکینیان- ناصرى- عیسى مشار- علوى سبزوارى- حبیبى- حریرى- عطاءالله پالیزى- مشیرى- دهستانى- اعتصام زاده.

نتیجه استخراج آراء متخذه راجع به انتخاب شش نفر آقایان اعضا کمیسیون نظام‏

عده حضار 106 حائزین اکثریت:

آقایان: اعظم زنگنه- دکتر سنگ- اسکندرى- دبیر سهرابى- افتخار ناهید- معینى.

رئیس- از آقایان خواهش می‌شود که شعب خودشان را تشکیل داده و اعضاى کمیسیون‌هاى بودجه و محاسبات و عرایض و مبتکرات را انتخاب بفرمایند که تشکیلات مجلس تکمیل شده باشد.

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم(صحیح است)

جلسه آتیه روز پنجشنبه اول مهرماه سه ساعت پیش از ظهر دستور بقیه مراسم تحلیف و مطالب دیگرى که هست‏

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:293616!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)