کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/04]

جلسه: 4 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 فروردین‌ ماه 1312 (20 ذی‌الحجه 1351)  

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورت‌مجلس.

2) انتخاب کمیسیون‌هاى نه‌گانه.

3) اجراى مراسم تحلیف از طرف عده‌ای از آقایان نمایندگان.

4) موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 4

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 فروردین‌ ماه 1312 (20 ذی‌الحجه 1351)

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورت‌مجلس.

2) انتخاب کمیسیون‌هاى نه‌گانه.

3) اجراى مراسم تحلیف از طرف عده‌ای از آقایان نمایندگان.

4) موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورتمجلس روز شنبه بیست و ششم فروردینماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ آقاى عراقى در صورتمجلس نظرى دارید؟

عراقى ـ نخیر

رئیس ـ صورتمجلس تصویب شد. آقاى عراقى

2- انتخاب کمیسیونهاى نهگانه‏

عراقى ـ مطابق آنچه که آقاى رئیس در جلسه قبل فرمودند امروز باید کمیسیونها انتخاب شوند و براى اطلاع خاطر آقایان محترم عرض میکنم سه تا کمیسیون یکى هیجده نفر شده که عبارت باشد از کمیسیون اقتصاد ملى کمیسیون عدلیه و کمیسیون قوانین مالیه و چهار کمیسیون یکى دوازده نفر. چون باید خود مجلس مطابق ماده 15 رأى بدهد خواستم آقایان مسبوق باشند که باید این طور بشود.

رئیسـ آقاى طهرانى

میرزا حسنخان طهرانى ـ عرض میکنم اولاً در جلسه خصوصى که بنا شد در کمیسیونها توافق حاصل شود طورى تصمیم شد که تقسیم کار بین تمام آقایان باشد تا همه در کمیسیون در قسمت خودشان کار داشته باشند و کار کنند و همه مشترکاً کارهاى خودشان را انجام دهند. با این که این مسئله خواهش شد و همه آقایان اتفاق داشتند به این مطلب که چون صد و سى نفر وکیل است و کمیسیونها محدود طورى باید شود که هر یک از آقایان در دو کمیسیون انتخاب نشوند بلکه هر کس در یک کمیسیون باشد و کار کند. این قسمت گمان میکنم کاملاً رعایت نشده براى این که قسمتى از آقایان

+++

هم در کمیسیون بودجه هستند و هم در کمیسیون دیگر. استدعا میکنم که خود آقایان رعایت سایرین را بکنند و استعفا بدهند تا سایر آقایان هم بتوانند در کمیسیونها کار کنند این یکى، ثانیاً مطابق نظامنامه ما نمیتوانیم بر عده کمیسیونها بیافزاییم (بعضى از نمایندگان - میتوانیم) کمیسیونها دوازده نفرند کمیسیون هیجده نفرى یک ماده میخواهد رأى میخواهد بالاخره رأى مجلس لازم است در این خصوص هر تصمیمى بگیرند بنده هم قبول میکنم.

رئیس ـ هر جماعتى و هر مؤسسه یک اصول- یک مبانى و یک قواعدى لازم دارد. اگر ممهودات تبانیها و تصمیمات لغزنده باشد آن جماعت کار نمیتوانند بکنند. مجلس شوراى ملى یعنى نمایندگان در خارج نفراتى را مبعوث کردند براى اعمالنظر در این خصوص و به آنها اختیارات دادهاند و آنها هم اعمال اختیارات خودشان را کردهاند و بالاخره بنده به نام ضمانت از مقررات عمومى عرض میکنم که خللى به تصمیمات و تعهدات نباید وارد آورد (صحیح است) اما قضیه را که تذکر دادند و مرجعش خود بنده هستم باید جواب عرض کنم فرمودند عده کمیسیونها بیش از دوازده نفر نمیتواند باشد از نظر شما فراموش شده است که بدواً ماده نظامنامه این طور بود قدر اقلى به شش نفر و قدر اکثرى به دوازده نفر معهود بود بعد تبصره در دوم آبان 1308 تصویب شد که استثنائاً به کمیسیون عدلیه حق داد که هیجده نفر باشد و همین طور هم عمل نشد بالاخره در ماده 15 در 21 فروردین 1309 اصلاحاتى شد که هم ماده و هم تبصره را نسخ کرد و ماده پانزدهاى شالودهریزى شد که در آن ماده که مؤخر است و سندیت دارد تشخیص عده به نظر مجلس است (صحیح است) و راه عملى او هم این است بنده که اعلام میکنم کمیسیونها را عده را میگویم اگر مخالفى نداشت همان گفته بنده کاشف از عقیده اکثریت مجلس است و اگر مخالف داشت رأى میگیریم (صحیح است) شروع میکنیم به انتخاب کمیسیونها بدواً بایستى پنج نفر به حکم قرعه براى نظارت انتخاب شوند. (اقتراع به عمل آمده آقایان ذیل معین شدند). مفتى، حاج میرزا حسنخان اسفندیارى، آصف، رهبرى، مخبر و فرهمند.

رئیسـ یک نفر منشى هم باید خود بنده براى این کار انتخاب کنم آقاى هدایت را انتخاب میکنم که بعد در موقعش نظارت داشته باشند. شروع میکنیم به انتخاب کمیسیون قوانین عدلیه عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر عده حاضر در مجلس در موقع اعلام رأى 118 نفر (اخذ آراء کمیسیون قوانین عدلیه به عمل آمد.)

رئیسـ شروع میکنیم به انتخاب کمیسیون قوانین مالیه عده هیجده نفر عده حاضر در موقع اعلام رأى 118 نفر. (آراء کمیسیون قوانین مالیه اخذ شد.(

رئیسـ شروع میشود به انتخاب کمیسیون اقتصاد ملى قبل از شروع یک نظرى بود که باید عرض کنم. آقاى طهرانچى میخواستند که بنده به استحضار مجلس برسانم که ایشان نمیخواهند عضو کمیسیون اقتصاد ملى باشند و معتقدند و خوب است که آقاى کورس باشند آقاى دهستانى هم میگویند من نمیخواهم عضو کمیسیون اقتصاد ملى باشم و آقاى ملک نماینده محترم شیراز براى این کار صلاحیت دارند. عده اعضاء کمیسیون 18 نفر عده حاضر در مجلس در موقع اعلام رأى 120 نفر. (آراء کمیسیون اقتصاد ملى نیز اخذ شد.(

رئیسـ شروع میشود به انتخاب کمیسیون امور خارجه عده دوازده نفر عده حاضر در مجلس 119 نفر. (اخذ آراء کمیسیون امور خارجه به عمل آمد.)

رئیس- شروع میشود به انتخاب کمیسیون داخله عده دوازده نفر عده حاضر در مجلس 117 نفر. (اخذ آراء کمسیون داخله نیز به عمل آمد.(

رئیسـ شروع میشود به انتخاب کمیسیون معارف عده اعضای کمیسیون دوازده نفر عده حاضر در مجلس 117 نفر. (اخذ آراء به عمل آمد.(

رئیسـ شروع میشود به انتخاب کمیسیون طرق عده دوازده نفر عده حاضر در مجلس 118 نفر. (اخذ آراء شد.)

+++

رئیسـ شروع میشود به انتخاب کمیسیون پست و تلگراف عده شش نفر جمعیت حاضر در مجلس صد و یازده نفر (اخذ آراء کمیسیون مزبور نیز به عمل آمد.)

رئیس- شروع میشود به انتخاب کمیسیون نظام عده کمیسیون شش نفر عده حاضر در مجلس 107 نفر. (اخذ آراء کمیسیون فوقالذکر نیز به عمل آمد.(

رئیسـ از آقایانی که براى نظارت در استخراج آراء تعیین شدهاند و از منشى که براى نظارت در این کار مبعوث است خواهش میشود که براى سه بعدازظهر تشریف بیاورند و آراء را استخراج بکنند که براى صبح سهشنبه آماده باشند. آقاى دیبا.

طباطبایى دیباـ نوعاً انتخابات داخلى مجلس که تمام شد ما کارى نداریم جز مراسم تحلیف وقت هم باقى است بنده عقیده دارم شروع به مراسم تحلیف هم بکنیم مناسب است.

رئیسـ آقاى کازرونى.

کازرونىـ بنده گمان میکنم بهتر این است که یک روز منحصراً تخصیص بدهیم براى تحلیف و حالا یک عده بسیار کمى مراسم تحلیف را انجام بدهند و مابقى بماند لزوم ندارد وقت زیادى هم نداریم.

رئیسـ آقاى دشتى.

دشتىـ عرض میکنم که این پیشنهاد آقاى دیبا به نظر بنده خیلى عملى است براى این که مجلسى تشکیل شده است و ما کارى نداریم و اگر همه هم نتوانند قسم بخورند مانعى ندارد یک عده قسم میخورند و کار هم پیش انجام شده و این که آقاى کازرونى گفتند به عقیده بنده دفعالوقت و تنبلى است.

رئیسـ آقاى افسر موافقید؟

افسرـ بلى به جهت این که اگر قسم لازم است از اول کار مجلس لازم است تا آخرش چه فرق میکند فردا هم یک لایحه میآورند با کار امروز مثل هم است اگر لازم است هر چه زودتر باید کرد چه فرق میکند.

3- اجراى مراسم تحلیف از طرف عده‌ای از آقایان نمایندگان.

(مراسم تحلیف شروع و در این موقع به احترام ورود کلامالله مجید تمام حضار قیام کردند.) آقایان مفصلةالاسلامى هر یک پشت کرسى خطابه با حضور کلامالله مجید صورت قسمنامه را قرائت و امضا نمودند.

صورت قسمنامه: بسماللهالرحمنالرحیم. من که در ذیل امضا مینمایم خداوند را به شهادت میطلبم و به قرآن مجید قسم یاد میکنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

آقایان: دادگر، افسر، دادور، مؤید احمدى، کاشف، فزونى، علیقلى خان هدایت، ایلخان همراز، خواجوى، مرآت اسفندیارى، دربانى، حج میرزا حسین خان فاطمى، دکتر امیراعلم فهیمى، دکتر احتشام، روحى، اسکندرى، افشار علوى، محلوجى، فرشى، دکتر طاهرى، مولوى امیر ابراهیمى، رهنما.

(چون مراسم تحلیف ازطرف آقایان فوق به انجام سید کلامالله مجید را با احترامات لازمه از اتاق جلسه خارج و کلیه حضار مجدداً قیام کردند.)

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است.)

جلسه آینده روز سهشنبه 29 فروردین‌ماه پس فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور اعلام نتیجه انتخاب کمیسیونها و بقیه تحلیف. (مجلس مقارن ظهر ختم شد.(

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293367!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)