کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 4 صورت مشروح مجلس روز شنبه 24 خردادماه 1314 (13 ربیع‌الاول 1354)  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - انتخاب بقیه اعضای هیئت‌رئیسه‏ (منشیان و مباشرین)

3 - قرائت خطابه دائر به حاضر بودن مجلس براى عرض و تقدیم حضور همایونی

4 - اعلام نتیجه انتخاب کمیسیون‌هاى منتخبه از شعب‏

5 - تصویب خبر شعبه دائر بر یک فقره اعتبارنامه

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 4

صورت مشروح مجلس روز شنبه 24 خردادماه 1314 (13 ربیع‌الاول 1354)

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - انتخاب بقیه اعضای هیئت‌رئیسه‏ (منشیان و مباشرین)

3 - قرائت خطابه دائر به حاضر بودن مجلس براى عرض و تقدیم حضور همایونی

4 - اعلام نتیجه انتخاب کمیسیون‌هاى منتخبه از شعب‏

5 - تصویب خبر شعبه دائر بر یک فقره اعتبارنامه

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى حاج میرزاحسن‌خان اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت‌مجلس عصر پنجشنبه 22 خرداد را آقاى منصف (منشى) قرائت نمودند.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: فرشی - اقبال - نمازی - شیرازی - معدل - فزونی - افشار - زوار - علی‌قلی‌خان هدایت

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس - در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهار شد- خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2 - انتخاب بقیه هیئت‌رئیسه‏

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید شروع شود به انتخاب بقیه هیئت‌رئیسه چهار نفر از آقایان به انتخاب جمعى براى منشى‌گرى انتخاب می‌شوند. آقاى شباهنگ. آقاى میرزامحمدخان وکیل. آقاى حمزه‌تاش.

(احضار براى نظارت در استخراج آرا و آقاى شباهنگ حاضر نبودند)

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید یک نفر از آقایان نظار چون حاضر نیستند یک نفر به جاى ایشان به قرعه معین شود اگر هم محتاج نیست که آقایان قرائت کنند (صحیح است)

(آقاى منصف اقتراع نموده و آقاى ثقةالاسلامى معین شدند)

(اخذ و قرائت آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 117 اوراق رأى 117

آقاى مؤیداحمدى 69 رأى‏

آقاى اسدى 64 رأى‏

آقاى مؤیدثابتى 57 رأى‏

آفاى آزادى 51 رأى‏

آقاى پالیزى 51 رأى

+++

آقاى کاشف 45 ر‌أى‏

آقاى نقابت 36 رأى‏

آقاى شاهرودى 29 رأى‏

آقاى منصف 9 رأى‏

آقاى زوّار 8 رأى‏

آقاى پناهى 7 رأى‏

آقایان: مسعودى- مصباح‌فاطمى- کمالى- هر یک داراى سه رأى بودند.

آقایان: دکتر طاهرى و جرجانى هر یک 2 رأى‏

آقایان: دهستانى- هزارجریبى- دبیرسهرابى- مژدهى- دبستانى- شباهنگ- دکتر جوان- طهران‌چى- معتضدى- دادور هر یک داراى یک رأى

ورقه سفید 2

رئیس - عده آراء متخذه 117 آقاى مؤیداحمدى 69 آقاى اسدى 64 یا 65- آقاى مؤیدثابتى 57- آقاى پالیزى و آقاى آزادى هر یک 51- آقاى کاشف 45 آقاى مؤیداحمدى و آقاى ثابت به اکثریت 69 راى و 64 رأى به منشى‌گرى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. براى دو نفر دیگر تجدید انتخاب می‌شود.

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس - آقایان میرزامحمدخان وکیل- حمزه‌تاش- ثقة‌الاسلامى (احضار براى قرائت آرا)

(اخذ و قرائت آراء به عمل آمده نتیجه به این ترتیب حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 123 اوراق رأى 123

آقاى پالیزى 52 رأى‏

آقاى آزادى 45 رأى‏

آقاى کاشف 42 رأى‏

آقاى مؤیدثابتى 41 رأى‏

آقاى نقابت 22 رأى‏

آقاى شاهرودى 18 رأى‏

آقایان: مسعودى- منصف هر یک سه رأى- آقاى دبستانى 2 رأى‏

آقایان: کفائى- زوّار- کمالى- اعتبار- دادور- جهان‌شاهى- مجدضیائى هر یک رأى‏

رئیس- آقاى پالیزى 52 رأى- آقاى آزادى 45 رأى- آقاى کاشف 42 رأى- آقاى مؤیدثابتى 41 رأى- هیچ‌کدام به اکثریت نائل نشده‌اند تجدیدانتخاب مى‌شود دفعه سوم است و این بار اکثریت نسبى خواهد بود. آقاى نقابت‏

نقابت - بنده استدعا می‌کنم آقایان از نوشتن اسم بنده خوددارى بفرمایند که زودتر نتیجه حاصل شود.

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس - آقاى میرزامحمدخان وکیل- آقاى حمزه‌تاش- آقاى ثقة‌الاسلامى (احضار براى قرائت آرا)

مهره تفتیشیه 121 اوراق رأى 121

آقاى پالیزى 64 رأى‏

آقاى کاشف 63 رأى‏

آقاى آزادى 38 رأى‏

آقاى مؤیدثابتى 36 رأى‏

آقاى شاهرودى 12 رأى‏

آقاى نقابت 5 رأى‏

آقاى منصف 2 رأى‏

آقایان: سلطانى- وثوق- مژدهى- دبستانى- اعتبار- بیات- اسکندرى- لیقوانى هر یک داراى یک رأى

ورقه سفید 2

رئیس - عده آراء مأخوذه 121 آقاى پالیزى به اکثریت 64 رأى و آقاى کاشف به اکثریت 63 رأى به منشى‌گرى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. آقاى مؤیداحمدى آقاى اسدى- آقاى پالیزى- آقاى کاشف به مقام جدید خودشان جلوس کنند. شروع مى‌شود به انتخاب سه نفر مباشر به انتخاب جمعى. آقاى میرزامحمدخان وکیل- آقاى حمزه‌تاش- آقاى ثقة‌الاسلامى (احضار براى قرائت آرا)

(اوراق رأى توزیع و پس از اخذ آرا و شماره مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى و قرائت نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

+++

مهره تفتیشیه 123 اوراق رأى 123

آقاى ارباب کیخسرو 86 رأى‏

آقاى مخبرفرهمند 73 رأى‏

آقاى مرآت‌اسفندیارى 55 رأى‏

آقاى حیدرى 47 رأى‏

آقاى ناصرى 31 رأى‏

آقاى جلائى 29 رأى‏

آقاى محیط‌لاریجانى 4 رأى‏

آقایان: وکیلى- همراز هر یک داراى سه رأى‏

آقایان: معتضدى- دکتر طاهرى- امین هر یک داراى دو رأى‏

آقایان: دادور- اورنگ - پناهى- ثقة‌الاسلامى- دبستانى- آزادى- دکتر ملک‌زاده هر یک داراى 1 رأى

ورقه سفید 1

رئیس- اوراق رأى 123. آقاى ارباب کیخسرو 86 رأى- آقاى مخبرفرهمند 73 رأى آقاى مرآت‌اسفندیارى 55 رأى- آقاى حیدرى 47 رأى- آقاى ناصرى 31 رأى- آقاى جلائى 29 رأى. آقاى ارباب کیخسرو و آقاى مخبرفرهمند به اکثریت به‏ مباشرت مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. براى یک نفر دیگر تجدیدانتخاب می‌شود.

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- آقاى میرزامحمدخان وکیل- آقاى حمزه‌تاش- آقاى ثقة‌الاسلامى (احضار براى قرائت آرا)

اخذ و استخراج آراء به عمل آمده به ترتیب ذیل نتیجه حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 120 اوراق رأى 120

آقاى مرآت‌اسفندیارى 63 رأى‏

آقاى حیدرى 32 رأى‏

آقاى جلائى 12 رأى‏

آقاى ناصرى 7 رأى‏

آقایان: امین- محیط- همراز هر یک داراى 1 رأى‏

ورقه سفید 2

رئیس - آراء متخذه 120 آقاى مرآت‌اسفندیارى 63 رأى- آقاى حیدرى 32 رأى- آقاى جلائى 12 رأى- آقاى ناصرى 7 رأى. آقاى مرآت‌اسفندیارى به مباشرت مجلس شوراى ملى انتخاب شدند.

3 - عرض خطابه به پیشگاه همایونى راجع‌به حاضر بودن مجلس براى کار

رئیس - چون هیئت‌رئیسه تکمیل شده است اگر آقایان تصویب بفرمایند عریضه که به پیشگاه اعلیحضرت همایونى عرض شده است قرائت شود (صحیح است)

(به شرح ذیل خوانده شد)

به پیشگاه مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاهى خلدالله ملکه و سلطنت

مجلس شوراى ملى که به عون الهى و توجهات مخصوص همایونى براى دوره دهم تقنینیه افتتاح یافته با کمال افتخار حاضر بودن خود را براى انجام وظایفى که عهده‌دار است مطابق اصل دهم قانون اساسى به عرض پیشگاه شاهنشاهى می‌رساند.

بزرگ‌ترین آیت سعادت را در شروع به کار تشرف به اصغاء خطابه جامع همایونى که دستور و رهنماى همه فیروزمندى‌ها است می‌داند خاصه که خطابه ملوکانه مصدر به تهنیت خسروانه نسبت به نمایندگان بوده که عموم نمایندگان از این مرحمت و عنایت شاهنشاهى سرافرازى و امیدوارى مخصوص حاصل نمودند.

بر هر فردى از افراد ملت شاهنشاهى همم عالیه ملوکانه که در اصلاح هر یک از شعب آبادى و عمران و ثروت و صنعت و تجارت و غیره مبذول شده پوشیده نبوده در خواست بقا و عظمت ذات اقدس شاهنشاهى براى تکمیل این موجبات سعادت و ترقى مملکت آرزوى واقعى عموم ملت ایران است.

از آنجایی‌ که اراده علیه خسروانه به طور روشن از خطابه همایونى معلوم و مقرر است که دولت و ملت کار را پرگرام

+++

خود قرار بدهند مجلس شوراى ملى هم به گفتار نپرداخته امیدوار است به متابعت این نیت مقدس و دستور شاهنشاهى به‌ کار پرداخته و با دولت اعلیحضرت همایونى کاملاً تشریک‌مساعى نماید و همچنین رجاءواثق است که عموم ملت و رعایاى شاهنشاهى که به الهامات و ارشاد خسروانه روحى تازه در آن‌ها دمیده شده است در سراسر این مملکت براى خیر و سعادت خود و وطن‌شان به طورى این سرمشق را پیروى نمایند که رضایت‌خاطر همایون در هر خصوص از هر فرد و هر مؤسسه چنان‌که منظور نظر مملکت‌پرور ملوکانه است از روى واقع حاصل باشد (نمایندگان- صحیح است- صحیح است)

رئیس - این عریضه البته به عرض خاک‌پاى مبارک خواهد رسید و براى موقع تقدیم دوازده نفر از آقایان نمایندگان به قرعه معین می‌شوند که با هیئت‌رئیسه شرفیاب شده تقدیم نمایند.

(آقاى کاشف اقتراع نموده آقایان ذیل معین شدند)

آقاى مصباح‌فاطمى- آقاى افشار (نیستند.- غایب هستند)

آقاى حاج‌محمدرضا بهبهانى- آقاى ثقة‌الاسلامى- آقاى زوار (مریض هستند) آقاى مرآت‌اسفندیارى (جزء هیئت‌رئیسه‌اند) آقاى منصف- آقاى محسن آقامهدوى- آقاى مصدق جهان‌شاهى- آقاى خان‌باباخان معصوم‌خانى- آقاى فتوحى- آقاى طباطبائى‌بروجردى- آقاى میرزاعلی‌خان وکیلى- آقاى مژدهى- آقاى دکتر لقمان‏.

رئیس - براى اطلاع خاطر آقایان عرض می‌شود تلگرافى از هیئت نمایندگان ارامنه جلفا به مجلس شوراى ملى رسیده است که به آقایان از فوت مرحوم میرزا یانس تسلیت گفته‌اند اجازه می‌فرمایید جواب داده شود؟ (صحیح است)

4 - تصویب خبر شعبه دائر بر یک فقره اعتبارنامه‏

رئیس - ‏آقاى لیقوانى‏

آقاى لیقوانى مخبر شعبه پنجم خبر انتخابات طهران را به شرح ذیل قرائت نمودند:

در تاریخ 21 دی‌ماه 1313 انجمن نظارت حوزه انتخابیه طهران تشکیل و با رعایت مقررات قانون انتخابات از تاریخ 9 بهمن لغایت 29 بهمن در کلیه حوزه‌هاى اصلى و فرعى 68579 تعرفه توزیع و اخذ آرا شده در نتیجه آقایان معروضه ذیل براى نمایندگى دوره دهم تقنینیه حائز اکثریت شده‌اند.

1. آقاى میرزاحسین‌خان دادگر 65583 رأى‏

2. آقاى حاج میرزاحسن‌خان اسفندیارى 63802 رأى‏

3. آقاى میرزامهدی‌خان دادور 61759 رأى‏

4. آقاى محمدرضاخان طهران‌چى 58960 رأى‏

5. آقاى دکتر حسن‌خان لقمان ادهم 56472 رأى‏

6. آقاى غلام‌حسین‌خان کاشف 54024 رأى‏

7. آقاى عبدالحسین‌خان نیک‌پور 53399 رأى‏

8. آقاى میرزاعلى‌خان وکیلى 52584 رأى‏

9. آقاى سیدحبیب‌الله لاریجانى 50893 رأى‏

10. آقاى میرزاسیداحمدخان بهبهانى 50835 رأى‏

11. آقاى میرزاعبدالرحیم‌خان شباهنگ 47749 رأى‏

12. آقاى میرزاعباس‌خان مسعودى 46865 رأى‏

و چون شکایتى در مدت قانونى به انجمن و مجلس نرسیده است لذا شعبه پنجم صحّت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان حاج میرزاحسن‌خان اسفندیارى- غلام‌حسین‌خان کاشف- میرزاعلى‌خان وکیلى- میرزامهدی‌خان دادور- عبدالحسین‌خان نیک‌پور- میرزاعبدالرحیم‌خان شباهنگ- محمدرضاخان طهران‌چى- آقاسیدحبیب‌الله لاریجانى- میرزا عباس‌خان مسعودى- دکتر حسن‌خان لقمان ادهم- میرزاسیداحمد بهبهانى را تصدیق نموده ولیکن در مورد آقاى میرزاحسین‌خان دادگر از نقطه‌نظر عدم‌صلاحیت با نمایندگى ایشان موافقت ننموده اعتبارنامه آقاى دادگر را رد نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقایانی که با رأى کمیسیون در ردّ اعتبارنامه آقاى دادگر موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس- ردّ نمایندگى آقاى دادور تصویب شد.

5 - اعلام نتیجه انتخاب کمیسیون‌هاى منتخب از شعب‏

رئیس- کمیسیون‌هایى که از شعب بایستى انتخاب شود مطابق صورتی که به عرض آقایان می‌رسد به انجام رسیده است.

+++

چهار کمیسیون است اول کمیسیون بودجه است که اعضای آن

از شعبه اول آقایان: اسکندرى- ثقة‌الاسلامى- منصف

از شعبه دوم آقایان: طباطبایى‌دیبا- مرآت‌اسفندیارى- پالیزى

از شعبه سوم آقایان: اعتبار- جمشیدى- افخمى

از شعبه چهارم آقایان: اورنگ- دکتر سنک- ایزدى

از شعبه پنجم آقایان: ملک‌مدنى- دکتر طاهرى- دکتر سمیعى

از شعبه ششم آقایان: جهان‌شاهى- روحى- مصباح‌فاطمى.

اسامى اعضای کمیسیون محاسبات که از شعبات سه انتخاب شده‌اند.

شعبه اول آقاى معتضدى

شعبه دوم آقاى لاریجانى

شعبه سوم آقاى گودرزى

شعبه چهارم آقاى سهراب‌خان ساگینیان

شعبه پنجم آقاى مسعودى‌خراسانى.

شعبه ششم آقاى مرتضى‌خان امین.

کمیسیون عرایض و مرخصى:

شعبه اول آقاى امیر ابراهیمى.

شعبه دوم آقاى حاج میرزاعلى‌اکبر صدیق.

شعبه سوم آقاى انوشیروانى.

شعبه چهارم آقاى سلطانى- آقاى شیخ‌الاسلامى.

شعبه پنجم آقاى نواب‌یزدى.

شعبه ششم آقاى بیات‌ماکو.

اسامى اعضای کمیسیون مبتکرات:

شعبه اول آقاى جرجانى.

شعبه دوم آقاى حاج میرزاعلى‌اکبر صدیق.

شعبه سوم آقاى اردبیلى.

شعبه چهارم آقاى مؤیدخراسانى

شعبه پنجم آقاى دهستانى

شعبه ششم آقاى میرزا جعفرخان خواجه‌نورى.

کمیسیون‌هایى که باید درمجلس انتخاب شود خواهش شد از آقایان که در ظرف امروز اقدام بفرمایند که براى فردا سه ساعت به ظهر مانده که مجلس انشاالله تشکیل خواهد شد انتخاب کمیسیون‌ها معوق نماند و براى روز سه‌شنبه حاضر به کار باشند.

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر آقایان تصویب می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) و جلسه را براى فردا سه ساعت قبل از ظهر (ساعت نه) قرار می‌دهیم.

(مجلس بیست و پنج دقیقه بعدازظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293506!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)