کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 39 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

‌ 2 - بقیه شور دوم لایحه امور حسبی و تصویب مواد 246 تا 273

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 39

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

‌ 2 - بقیه شور دوم لایحه امور حسبی و تصویب مواد 246 تا 273

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه را آقاى(طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر ضیا- فرخ- خواجه نوری- جلایی- فاطمی- نراقی- مستشار- نواب یزدی- ملک‌مدنی- معینی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: ثقة‌الاسلامی- معدل- کامل ماکو- مسعودی- مشیر دوانی- امامی

دیر آمدگان بی‌اجازه-آقایان: ناصری- افخمی- مؤقر- ارکانی- صدر )

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

( 2- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به امور حسبى و تصویب مواد 246 تا 273)

رئیس- بقیه شور دوم لایحه امور حسبى از ماده 246 شروع می‌شود. ماده 246 خوانده می‌شود.

( به شرح زیر خوانده شد)

ماده 246- در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادا تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون متوفى زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفى ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه براى پرداخت دیون کافى نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود.

رئیس- موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 247

مبحث سوم- رد ترکه‏

ماده 247- وارثى که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصى ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد.

رئیس- موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 248

ماده 248 - رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده 246 خواهد بود.

+++

رئیس- موافقین برخیزند(اکثر قیام کردند) تصویب شد ماده 249

ماده 249- در صورتى که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع مى‌شود

رئیس- آقایان موافقین قیام نمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 250.

ماده 250- اگر وارثى قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل مى‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 251

ماده 251- اگر وارث عذر موجهى براى عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند

رئیس- موافقین قیام نمایند.(اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده 252

ماده 252- هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفاى بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از دیون متوفى زایدى بماند مال ورثه خواهد بود.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 253

(مبحث چهارم قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه)

ماده 253- در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه و دیون را قبول کنند یا در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفى را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعاى طلب شده باشد.

رئیس- موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 254

ماده 254 - اطلاع مذکور فوق در صورتى موثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 255

ماده 255 - بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند. و دادگاه بخش می‌تواند به حسب اقتضا این مدت را زیاد کند.

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت- عرض کنم در ماده 247 ذکر شده بود که رد ترکه نباید معلق یا مشروط باشد در این ماده 255 که قرائت شد ذکر شده که ورثه بعد از تحریر ترکه می‌تواند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار دارند یعنى بعد از تحریر ترکه هم می‌توانند قبول یا رد کنند و در مواد دیگر هم داشتیم که ورثه می‌توانند اظهار کنند که رد و یا قبول منوط به تحریر ترکه است اینجا اگر چه این سه مورد با هم نظر به صراحت مواد رفع اشکال می‌کنند ولى خیال می‌کنم براى رفع سوء تفاهم توضیحى هم اگر داده شود که ماده 247 که می‌گوید رد نباید معلق یا مشروط باشد خارج از آن موردى است که ورثه می‌توانند رد یا قبول را معلق به تحریر ترکه بکنند ضررى نداشته باشد.

مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى(آقاى سزاوار)- توضیحى را که آقاى نقابت خواستند اگر توجه داشته باشند خودشان هم در کمیسیون بودند و مفصلاً بحث شد ماده 247 توضیح می‌دهد که رد نباید معلق یا مشروط باشد این صحیح است بعد ما آمدیم و گفتیم که بعد از تحریر ترکه وارث مى‌تواند قبول و یا رد کند و در صورتی که بنا شد رد کند این رد معلق و مشروط نباید باشد و این ماده ناظر است به آن وقتى که تحریر ترکه شده باشد یعنى سه شق دارد به طور خلاصه یا قبول کند یا رد کند و بعد از تحریر ترکه هم می‌تواند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار دارد بنابراین اشکالى ندارد.

رئیس- موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 256 خوانده می‌شود:

+++

ماده 256- در صورتی که بعضى از ورثه ترکه را قبول کرده بعضى رد نمایند وارثى که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را براى اداره ترکه و ادا دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثى که ترکه را رد کرده است حق هیچ گونه اعتراضى به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزى از ترکه بماند سهم‌الارث وارثى که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.

در این صورت وارثى که ترکه را قبول کرده در ازاى زحمتى که براى اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضى با دادگاه است.

رئیس - موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 257

ماده 257- در صورت تحریر ترکه وارثى که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسى است که مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 258:

(مبحث پنجم تصفیه)

ماده 258 - مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفى و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ما ترک است.

رئیس - موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 259

ماده 259 - وصى و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.

رئیس - موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد: ماده 260:

ماده 260- هرگاه بعضى از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

رئیس - موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 261:

ماده 261- دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهى تا یک هفته یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آنها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام می‌دهند و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می‌نماید در این صورت دادگاه در امر تصفیه نظرى نخواهد داشت.

اداره تصفیه می‌تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 262:

ماده 262- در صورتی که متوفى وصى براى اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصى واگذار می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 263:

ماده 263- شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهى است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدیر تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- در این ماده بحث زیادى در کمیسیون دادگسترى شد آنجا هم متذکر شدم که یک توضیحى اینجا لازم است داده شود زیرا در مواد قبل قید شده که اگر در نقاطى که اداره تصفیه امور ورشکستگى تجار تشکیل شده باشد ممکن است که کار تصفیه را به آن اداره رجوع کنند و تذکر هم داده شد که اداره تصفیه در نزدیک دادگاه شهرستان تشکیل می‌شود و در محلى که حوزه دادگاه بخش است و اداره تصفیه نیست رسیدگى به تصفیه اصولاً در صلاحیت دادگاه بخش گذاشته شده است و در این ماده 263 است که شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهى است که مدیر تصفیه را معین نموده است البته وقتى تقاضاى تصفیه از دادگاه بخش شد و کار را رجوع کرد به اداره تصفیه اداره تصفیه در واقع یکى از شعب سازمان دادگاه شهرستان است آن وقت

+++

شکایت از اداره تصفیه را در موردى که در حوزه دادگاه بخش باشد این شکایت را باید به دادگاه بخش کرد یا به دادگاه شهرستان؟ اگر در این خصوص توضیحى بدهند مناسب است‏.

کفیل وزارت دادگسترى (آقاى سرورى)- در نقاطى که اداره تصفیه تشکیل شده و کار تصفیه به اداره تصفیه واگذار می‌شود چون اداره تصفیه در واقع شعبه‌ای است از شعب دادگاه شهرستان از این نظر نمی‌توان فرض کرد که باید شکایت از تصفیه به دادگاه بخش مراجعه شود چون متصدى اداره تصفیه از حیث مقام و درجه بالاتر از دادگاه بخش است و باید گفت در این قبیل مواقع وقتى کارکنان اداره تصفیه تصمیماتى می‌گیرند که آن تصمیمات قابل شکایت باشد این شکایت به رئیس اداره تصفیه مراجعه می‌شود و او خودش حل و فصل می‌کند ولى این ماده ناظر به موردى است که دادگاه بخش مدیر تصفیه معین می‌کند و کار در آنجا تصفیه می‌شود نه در اداره تصفیه البته اگر مدیر تصفیه را معین می‌کند که مرد آزادى است و در قید نظامات ادارى نیست شکایتى از این مدیر تصفیه باشد که دادگاه بخش معین نموده است تصمیماتش در دادگاه بخش مورد رسیدگى واقع خواهد شد ولى اگر به اداره تصفیه مراجعه شد قضیه راجع به همان اداره تصفیه است و رئیس اداره تصفیه تصمیم مقتضى در آن باب خواهد گرفت‏.

رئیس- موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 264 خوانده می‌شود:

ماده 264- پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 265:

ماده 265- پس از تعیین حقوق و دیون متوفى و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزى باقى بماند باقیمانده ترکه به ورثه داده می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 266:

ماده 266- مدیر تصفیه باید مطالبات متوفى را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابى و تضییع است جلوگیرى کرده و آنها را به فروش برساند در نگاهدارى اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضرورى اموال غیر منقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفى در صورتى که دایر باشد جلوگیرى کند درآمد ترکه و محصول را جمع آورى نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند مواد اولیه را که براى دایر ماندن بنگاه صنعتى و یا بازرگانى متوفى لازم است تحصیل و یا تجدید کند

رئیس- موافقین قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 267:

ماده 267- مدیر تصفیه کلیه اقداماتى که براى اداره ترکه لازم است به عمل می‌آورد ولى نباید از حدود اقداماتى که عادتاً براى انجام مأموریت او لازم بوده خارج شود.

رئیس - موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 268:

ماده 268- بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتى را براى رسیدگى تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذی‌نفعى که خود را معرفى کرده‌اند اطلاع می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 269:

ماده 269- مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگى نموده و پس از رسیدگى کلیه دیون و حقوقى را که به ترکه تعلق می‌گیرد تأدیه می‌نماید.

رئیس- موافقین قیام فرمایند.(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 270:

ماده 270 – بستانکاری که در موعد مقرر براى تحریر ترکه خود را معرفى نکرده یا پس از معرفى طلب او تصدیق نشده باشد می‌تواند در دادگاه صلاحیت‌دار تا مقدارى که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوى نماید.

و اگر چیزى به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافى براى

+++

تأدیه طلب نباشد می‌تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده براى اخذ حصه غرمایى خود اقامه دعوى نماید.

رئیس- موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 271:

ماده 271- کسى که ادعاى طلبى نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسى که طلب او کسر شده یا حق رهن یا حق رجحان او منظور نشده می‌تواند در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوى نماید.

رئیس- موافقین قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 272:

ماده 272 - تصفیه ترکه متوفى در صورتی که متوفى بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

رئیس - موافقین قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 273:

ماده 273- فروش اموال متوفى به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر اموالی که داراى نرخ معینى است یا تمام اشخاص ذی‌نفع در قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت دادگسترى معین می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد.

( 3- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم(صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه پنجم خرداد سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293767!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)