کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 39 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه 1317  

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- انتخاب دو نفر عضو براى نظارت ذخیره اسکناس‏

3- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 402

4- انتخاب یک نفر جهت نظارت ذخیره اسکناس و تجدید رأى نسبت به یک نفر دیگر

5- شور اول لایحه اصلاح قسمتى از قانون ترفیعات ارتش‏

6- معرفى آقاى ابوالقاسم فروهر به وزارت صناعت‏

7- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 438

8- تجدید رأى براى انتخاب یک نفر ناظر ذخیره اسکناس‏

9- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 462

10- اعلام نتیجه استخراج آراء مربوطه به انتخاب ناظر ذخیره اسکناس‏

11- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 39

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه 1317

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- انتخاب دو نفر عضو براى نظارت ذخیره اسکناس‏

3- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 402

4- انتخاب یک نفر جهت نظارت ذخیره اسکناس و تجدید رأى نسبت به یک نفر دیگر

5- شور اول لایحه اصلاح قسمتى از قانون ترفیعات ارتش‏

6- معرفى آقاى ابوالقاسم فروهر به وزارت صناعت‏

7- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 438

8- تجدید رأى براى انتخاب یک نفر ناظر ذخیره اسکناس‏

9- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 462

10- اعلام نتیجه استخراج آراء مربوطه به انتخاب ناظر ذخیره اسکناس‏

11- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 4 اردیبهشت ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : مجید موقر -دکتر اهری -ارباب کیخسرو شاهرخ -حیدری .

غایبین بی­اجازه - آقایان : منصف - رحمت سمیعی - دبیر سهرابی -مراد ابراهیمی ریگی - ناصری -غلاحسین ملک - نیکپور -وکیلی

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان : بیات -لیقوانی -دکتر ادهم -کاشف -عباس مسعودی - قراگزلو -پناهی -دکتر طاهری

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- انتخاب دو نفر عضو براى نظارت ذخیره اسکناس)

رئیس- به طوری که خاطر آقایان مسبوق است بایستى در اولین جلسه اردیبهشت دو نفر از طرف مجلس شوراى ملى براى نظارت در ذخیره اسکناس انتخاب شوند.

بدواً پنج نفر به قرعه براى استخراج آراء معین مى‌شوند که با یک نفر اعضاء هیئت رئیسه آراء را استخراج و نتیجه را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسانند (صحیح است)

(آقاى سمیعى اقتراع نمودند و آقایان: على وکیلى- صفوى- نوبخت- مصدق جهانشاهى و امیر نیرومند معین شدند)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به انتخاب دو نفر ناظر بانک. آقایان رأى خودشان را خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- آقایان على وکیلى- صفوى- نوبخت- مصدق جهانشاهى و امیر نیرومند به اتفاق آقاى سمیعى که از طرف هیئت رئیسه تعیین می‌شوند اقدام به استخراج از طرف هیئت رئیسه تعیین می‌شوند اقدام به استخراج آراء می‌نمایند.

+++

(3- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 402)

رئیس- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 402 مطرح است ماده 402 گزارش کمیسیون عدلیه قرائت‌ می‌شود.

مبحث پنجم- تحقیق محلى‏

ماده 402- در مواردی که مطابق قانون به شهادت شهود می‌توان استناد نمود هر گاه یک طرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند اگر چه به طور کلى ذکر کنند و اسامى مطلعین را نبرند محکمه تحقیق محلى مى‌نماید.

رئیس- ماده 403

ماده 403- هر گاه قرار تحقیق محلى به درخواست یکى از طرفین صادر گردد طرف دیگر نیز مى‌تواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل حاضر نماید در این صورت محکمه یا عضوی که مأمور اجراء تحقیقات است مطلعین او نیز استماع خواهد کرد.

رئیس- ماده 404

ماده 404- اجراء تحقیق ممکن است توسط حاکم محکمه یا یکى از اعضاء اصلى یا على‌البدل محکمه به عمل آید و نیز محکمه می‌تواند در صورتی که محل تحقیقات خارج از مقر محکمه باشد اجراء تحقیقات را از حاکم محکمه محل بخواهد.

رئیس- ماده 405

ماده 405- محکمه که تحقیقات را اجرا می‌کند باید وقت و محل تحقیقات را معین کرده و قبلا به طرفین اطلاع دهد.

رئیس- ماده 406

ماده 406- متصدى اجراء تحقیقات محلى به استماع مطلعین که طرفین یکى از آنان حاضر می‌نماید اقدام می‌کند هر یک از طرفین حق دارد مطلعین طرف دیگر را مطابق مقرراتى که براى جرح شهود معین است رد نماید.

رئیس- ماده 407

ماده 407- ترتیب استعلام و اجراء تحقیقات از اشخاص مذکوردر ماده قبل سوگند به طورى است که براى شهود مقرر است.

رئیس- ماده 408

ماده 408- طرفین در محل می‌توانند اشخاصى را براى کسب اطلاع از آنها معین و به شهادت آنان تراضى نمایند.

متصدى تحقیقات صورت اشخاصى را که اصحاب دعوى انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضاء طرفین می‌رساند.

رئیس- ماده 409

ماده 409- عدم حضور یکى از اصحاب دعوى مانع از اجراء تحقیقات نخواهد بود.

رئیس- ماده 410

ماده 410- تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلى منوط به نظر محکمه است مگر در مواردى که طرفین تراضى در انتخاب اشخاص نموده و رفع اختلاف را فقط به تصدیق آنها واگذار کرده‌اند.

رئیس- ماده 411

ماده 411- هزینه تحقیقات محلى به عهده طرفى است که آن را خواستار شده و اگر تحقیقات نام برده را طرفین خواسته باشند هزینه آن به عهده طرفین خواهد بود.

رئیس- ماده 412

مبحث ششم- معاینه محل‏

ماده 412- حاکم محکمه می‌تواند بنظرخود یا درخواست یکى از اصحاب دعوى قرار معاینه محل را بدهد.

در قرار محکمه موضوع و وقت معاینه معین خواهد شد.

رئیس- ماده 413

ماده 413- قرار معاینه به توسط حاکم محکمه یا عضو على‌البدل اجرا می‌شود و در صورتی که محل معاینه خارج از مقر محکمه‌اى باشد که رسیدگى به دعوى می‌نماید اجراء قرار را ممکن است به حاکم بدایت یا حاکم صلح

+++

محل محول نمود در این صورت تعیین وقت اجراء قرار با مأمور اجرا خواهد بود.

رئیس- ماده 414

ماده 414- پس از معاینه محل صورتى از آن نوشته و به امضاء کسى که از طرف محکمه معاینه نموده و اصحاب دعوى می‌رسد- نقشه محل در صورت لزوم به صورت معاینه پیوست خواهد شد.

رئیس- ماده 415

ماده 415- صورت معاینه محل در جلسه محاکمه قرائت‌ می‌شود و طرفین حق دارند نسبت به معاینه توضیحات شفاهى بدهند لیکن نمی‌توانند بر خلاف آنچه معاینه شده اعتراضى کنند که در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض نکرده‌اند.

رئیس- ماده 416

ماده 416- صورت معاینه محل را نمى‌توان به وسیله شهادت اشخاصى که در حین معاینه حاضر نبوده‌اند و یا حاضر بوده و یا اعتراضات خود را در موقع ترتیب صورت مجلس قید نکرده‌اند تکذیب کرد.

رئیس- ماده 417

ماده 417- هر‌گاه معاینه محل را یک طرف خواستار شده هزینه آن بر عهده اوست و اگر طرفین درخواست کرده‌اند و یا به نظر بنده محکمه بوده است بالمناصفه به عهده طرفین است.

رئیس- ماده 418

ماده 418- محکمه ممکن است مقرر بدارد که براى روشن کردن مسائلى که محتاج باطلاعات فنى است اهل خبره همواره مأمور اجراى قرار معاینه محل برود تعیین خبره مطابق مقررات مبحث هفتم خواهد بود.

رئیس- ماده 419

ماده 419- هر‌گاه در مورد تحقیق محلى و معاینه محل هر دو مقتضى شود محکمه می‌تواند قرار آن را تواماً صادر کند- در این صورت قرار توسط حاکم محکمه یا عضو على‌البدل اجرا می‌شود و در صورتی که محل تحقیق و معاینه خارج از مقر محکمه باشد که رسیدگى به دعوى مى‌نماید اجراء قرار را ممکن است به حاکم بدایت یا حاکم صلح محل محول نمود مأمور اجراء قرار صورت مجلس از تحقیق و معاینه مطابق مواد برداشته به محکمه صادر کننده قرار تقدیم می‌کند.

رئیس- ماده 420

مبحث هفتم- در رجوع به اهل خبره‏

ماده 420- در موارد یک رجوع به اهل خبره لازم باشد محکمه می‌تواند به نظر خود و یا به درخواست اصحاب دعوى و یا یکى از آنها رجوع به خبره دهد.

در قرار محکمه باید موضوعى که عقیده خبره نسبت به آن لازم است و مدتی که خبره باید اظهار عقیده کند معین شود.

رئیس- ماده 421

ماده 421- اهل خبره را باید طرفین به تراضى معین کنند و هر‌گاه تراضى نشد خود محکمه به قرعه معین می‌نماید- ممکن است خبره یک نفر یا بیشتر معین شود و لیکن عده منتخبین باید طاق باشد.

صلاحیت اهل خبره که در محاکم به قرعه انتخاب می‌شوند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

رئیس- ماده 422

ماده 422- فقط اشخاصى باید به خبرویت معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب داراى معلوماتى که لازم است باشند- خبره‌ها می‌توانند استعفا نموده و یا رد شوند- جهات رد اهل خبره علاوه بر عدم خبرویت همان جهات رد حکام است.

رئیس- ماده 423

ماده 423- در صورتی که اهل خبره به تراضى طرفین معین شده باشند رد یا تغییر آنها باید به تراضى باشد مگر این که علت رد بعداً حادث شود.

رئیس- ماده 424

ماده 424- هر‌گاه در تعیین اهل خبره تراضى

+++

نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین خبره از طرف محکمه به اصحاب دعوى باید اظهار شود مگر این که جهت رد بعد معلوم و یا حادث گردد.

در این صورت رد خبره و یا خبره‌هایی که معین شده‌اند تا قبل از صدور رأى آنها جائز است.

رئیس- ماده 425

ماده 425- وقت و محل رسیدگى را در صورتى که از طرف محکمه معین نشده باشد خبره معین کرده و به محکمه اطلاع می‌دهد- مدیر دفتر محکمه باید در ظرف دو روز طرفین دعوى را از محل و وقتى که معین شده است مطلع نماید که اگر بخواهند حاضر شوند.

رئیس- ماده 426

ماده 426- محکمه می‌تواند درصورت لزوم عضو على‌البدل یا مدیر دفتر خود را براى نظارت در تحقیقات مأمور کند.

رئیس- ماده 427

ماده 427- هر‌گاه تحقیقات در خارج از مقر محکمه باید اجرا شود محکمه می‌تواند انتخاب اهل خبره را به طریق قرعه درصورتی که طرفین به تراضى معین نکرده باشند به محکمه‌اى که تحقیقات در مقر آن محکمه اجرا می‌شود واگذار نماید.

رئیس- ماده 428

ماده 428- عدم حضور طرفین که احضار شده باشند مانع از انجام تحقیقات نخواهند بود.

رئیس- ماده 429

ماده 429- اهل خبره در ظرف پنج روز از تاریخ رؤیت اخطاریه انتخاب او می‌تواند از قبول خبرویت که موضوع قرار محکمه است عذر بخواهد.

در صورتی که خبره خبرویت را قبول کرد یا در طرف پنج روز استعفا نداد مکلف است در ظرف مدتى که در قرار محکمه معین شده عقیده خود را به محکمه برساند و چنانچه مدتى را که محکمه معین کرده کافى نداند فقط یک بار می‌تواند موج‌ها از محکمه درخواست تمدید کند.

چنانچه خبره در ظرف مدتى که محکمه بدواً یا تمدیداً معین کرد عقیده خود را به محکمه نرساند یا پس از قبول بدون عذر موجه استعفا دهد هر یک از اصحاب دعوى می‌تواند از محکمه درخواست نماید که جانشین او را معین کرده و خبره متخلف را به تأدیه خسارت محکوم نماید.

محکمه نیز ممکن است نظر به اهمیت تخلف خبره را به جریمه نقدى از یکصد الى پانصد ریال محکوم نماید.

خبره متخلف مستحق حق‌الزحمه نیست.

رئیس- ماده 430

ماده 430- خبره باید عقیده خود را با جهان آن نوشته و به محکمه بفرستد و هر‌گاه خبره متعدد باشد ممکن است یک نفر عقیده خبره‌ها را نوشته و دیگران امضای نمایند و در صورتی که نتوانند به زبان فارسى بنویسند کسى که از طرف محکمه مأمور نظارت است عقیده را نوشته و این نکته را در صورت مجلس قید می‌نماید.

رئیس- ماده 431

ماده 431- در صورتی که از طرف محکمه کسى به سمت نظارت در تحقیقات معین نشده باشد خبره می‌تواند در محکمه‌اى که رجوع به خبره کرده است یا محکمه‌اى که موضوع تحقیق در مقر آن محکمه واقع است حاضر شده شفاهاً عقیده خود را اظهار نماید- اظهارات خبره در صورت مجلس محکمه نوشته شده و به امضاء خبره و حاکم محکمه می‌رسد.

هر‌گاه خبره در محکمه‌اى که موضوع تحقیق در آن محکمه است اظهار عقیده کرده باشد صورت مجلس به محکمه‌اى که نظر خبره را خواسته است فرستاده خواهد شد.

رئیس- ماده 432

ماده 432- پس از وصول عقیده خبره به دفتر

+++

محکمه مدیر دفتر وقت محاکمه را معین کرده و به طرفین اطلاع می‌دهد و در جلسه محکمه عقیده خبره قرائت می‌شود و طرفین می‌توانند اگر اظهارى نسبت به رأى خبره داشته باشند بنمایند.

رئیس- ماده 433

ماده 433- در صورتی که تکمیل یا توضیح تحقیقات اهل خبره لازم شود محکمه صادر کننده قرار یا محکمه مأمور اجراى آن می‌تواند خبره را احضار کرده تکمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهند شد هر‌گاه محکمه پس از اخذ توضیحات خبره خبرویت را ناقص بیابد می‌تواند قرار تکمیل آن را بدهد و تکمیل آن را به همان خبره یا خبره جدید محول نماید.

رئیس- ماده 434

ماده 434- حق‌الزحمه اهل خبره را قبل از مباشرت آنان به تحقیقات در صورتى که اصخاب دعوى معین نکرده باشند محکمه معین مى‌نماید و مقدار حق‌الزحمه مقدار حق‌الزحمه با رعایت کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتى که اهل خبره متحمل شده است مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

رئیس- ماده 435

ماده 435- در صورتی که ارجاع به خبره به درخواست یکى از اصحاب دعوى شده است تأدیه حق‌الزحمه خبره به عهده اوست هر گاه ارجاع به خبره بدرخواست طرفین یا به نطر محکمه بوده تأدیه حق‌الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و در هر صورت باید حق‌الزحمه قبل از مباشرت خبره به انجام عمل در صندوق محکمه تودیع شود.

رئیس- ماده 436

ماده 436- در صورتی که عقیده اهل خبره با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد محکمه متابعت آن عقیده را نمى‌نماید.

رئیس- ماده 437

ماده 437- اگر یکى از خبره‌ها در موقع رسیدگى و مشاوره حاضر بوده ولى براى اظهار عقیده بدون عذر موجه حاضر نشود و یا از ابراز عقیده امتناع نماید عقیده که از طرف اکثریت اظهار‌ می‌شود کافى است.

عدم حضور و یا امتناع خبره از اظهار عقیده یا امظاء رأى خبره‌ها از طرف خبرگان دیگر باید تصدیق و امضاء شود.

(4- انتخاب یک نفر جهت نظارت ذخیره اسکناس و تجدید رأى نسبت به یک نفر دیگر)

رئیس- نتیجه استخراج آراء نظار بانک به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد. ‏

ریاست مجلس شوراى ملى: نتیجه آراء انتخاب دو نفر عضو براى نظارت بانک ملى به ترتیبى است که در زیر به عرض می‌رسد.

عده آراء خوذه 112

آقاى تقى اسفندیارى 67 رأى- آقاى مؤید احمدى 52 رأى، آقاى معتضدى 21 رأى، آقاى تربیت 3 رأى، آقاى ارکانى 4 رأى، آقاى صفوى 3 رأى، آقاى معدل 3 رأى، آقاى شیرازى 2 رأى، آقاى نمازى 2 رأى.

آقایان: وکیلى- مرآت- مهدوى- روحى- جهانشاهى- دکتر لقمان- سمیعى- دکتر سمیعى- مرآت هدایت- خواجه نورى- توانا و دکتر طاهرى هریک یک رأى.

رئیس- فقط آقاى تقى اسفندیارى به اکثریت انتخاب شدند. آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- یک استدعاى از آقایان دارم- عرض کنم که بنده تقریباً هشت سال از طرف مجلس شوراى ملى براى تفتیش و نظارت ذخیره اسکناس در بانک تجارت شده‌ام و به حمدالله تعالى بانک از حیث ذخیره و از حیث اسکناس به درجه‌ای است که مى‌توانم عرض کنم هیچ بانکى در دنیا این طور نیست (نمایندگان- صحیح است) الان که بنده این عرض را در اینجا می‌کنم بانک ما در حدود یک میلیارد و سیزده میلیون ریال 000/000/13/1 ریال) اسکناس

+++

مطابق قانون دارد که از این مقدار هشتصد و هفتاد میلیون ریال (000/000/870 ریال) آن در جریان است و در صندوق بانک هفتاد و هشت میلیون ریال (000/000/780 ریال) موجودى طلا و نقره است که از صدى هفتاد و هفت و هفتاد و هشت هم متجاوز می‌شود در صورتى که مطابق قانون باید صدى شصت داشته باشیم لیکن بنده چون دیگر خسته شده‌ام استدعا مى‌کنم آقایان یعنى این پنجاه و دو نفرى که به بنده رأى داده‌اند (همچو از روى کمال صمیمیت این استدعا را می‌کنم) معاف بفرمایند و براى مرتبه دوم مرا انتخاب ننمایند.

رئیس- البته آقایان در رأى خودشان مختار و آزادند ولى بنده به آقاى مؤید احمدى هم عقیده نیستم زیرا این زحماتى که ایشان کشیده‌اند البته مورد تقدیر است و استعفاى ایشان موردى ندارد. باید تجدید انتخاب شود نسبت به یک نفر دیگر، رأى می‌گیریم. (اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- آقایان: وکیلى- نوبخت- مصدق- جهانشاهى- امیر نیرومند- صفوى به اتفاق آقاى سمیعى قبول زحمت خواهند فرمود و استخراج آراء را خواهند نمود.

(5- شور اول لایحه اصلاح قسمتى از قانون ترفیعات ارتش)

رئیس- گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح قسمتى از قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهى براى شور اول مطرح است. قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون نظام با حضور آقاى وزیر عدلیه دو فقره شماره 346 و شماره 496 دولت راجع به اصلاح قسمتى از قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهى ایران تحت شور قرار داده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم‌ می‌شود.

1- ماده یازدهم از فصل دوم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهى ایران مصوب 17 اسفند 1314 به ترتیب زیر اصلاح‌ می‌شود.

فصل دوم- مدت درجات‏

ماده یازدهم- حداقل مدت جهت ترفیع افسران از یک مرتبه به رتبه بالاتر در صورت ابراز لیاقت و واجد بودن شرایط لازمه به شرح ذیل خواهد بود.

از ستوان سومى به ستوان دومى دو سال‏

از ستوان دومى به ستوان یکمى دو سال‏

از ستوان یکمى به سروانى چهار سال‏

از سروانى به سرگردى چهار سال‏

از سرگردى به سرهنگ دومى سه سال‏

از سرهنگ دومى به سرهنگى دو سال‏

از سرهنگى به سرتیبى چهار سال‏

از سرتیبى به سرلشگرى چهار سال‏

درجه سپهبدى به سرلشگرهایی اعطاء خواهد شد که علاوه بر واجد بودن شرایط لازمه در مقام سپهبدى ابراز لیاقت نموده باشند.

تبصره- براى فارغ‌التحصیل‌هاى دانشکده افسرى و آموزشگاه ستوانى ارتش که معمولا در مهرماه هر سال افسر شناخته می‌شوند حداقل مدت جهت اولین ترفیع آنها یک سال و نیم خواهد بود.

2- فصل پنجم از قانون ارتش شاهنشاهى ایران مصوب 17 اسفند 1314 حذف مواد زیر به جاى آن تصویب‌ می‌شود.

فصل پنجم- ترفیع افسران و افراد وظیفه و احتیاط و ذخیره‏

ماده 24/1- مشمولینى به درجه افسرى نائل مى‌گردند که داراى گواهینامه تحصیلى دوره کامل متوسطه و یا عالیه بوده و دوره دانشکده افسرى احتیاط را طى نموده باشند و یا آن که گواهى‌نامه آنها جنبه تخصصى داشته و پزشک دام پزشک- دواساز یا دندانساز باشند که در صورت اول تابع مقررات فصل یازدهم و در صورت اخیر تابع مقررات فصل دوازدهم قانون خدمت نظام وظیفه عمومى بوده و در هر دو صورت‏

+++

نیز مشمول مقررات ماده 73 قانون مذکور خواهند بود.

ماده 24/2- درجات و ترفیعات افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره عموماً در احکام عمومى ارتشى درج و منتشر می‌گردد.

ماده 25/1- مشمولین مصرحه در فسل یازدهم و دوازدهم قانون خدمت نظام وظیفه عمومى چنانچه از عهده امتحانات مقرره برآیند در صورتی که ارزش گواهى‌نامه آنها در حدود دوره متوسطه باشد به رتبه ستوان سوم وظیفه و اگر داراى تحصیلات عالیه باشند به رتبه ستوان دوم وظیفه نائل می‌گردند.

ماده 25/2- افسران وظیفه که دوره دانشکده افسرى را طى نموده‌اند در صورت تمایل به ادامه خدمت داوطلب مشمول مقررات ماده 85 قانون خدمت نظام وظیفه عمومى خواهند بود.

ماده 25/3- در موقع جنگ ترفیع افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره در کلیه درجات تابع مقررات عمومى بوده و موارد استثنائى قانون ترفیعات ارتش مربوط به زمان جنگ شامل حال آنها نیز خواهد بود.

ماده 25/4- در موقع صلح حداکثر ترقى افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره فقط تا رتبه سروانى است.

ماده 26/1- موقعی که افسران احتیاط و ذخیره مطلبق مقررات جهت تجدید تعلیمات نظامى احضار مى‌کردند اولا عملیات و وضعیت خدمتى آنان از هر جهت در ترفیع آنها جزء امتحانات عملى محسوب و ثانیاً مطابق برنامه مربوطه چنانچه از عهده امتحانات لازمه برآیند پس از خاتمه دوره احتیاط (شش سال) در اول فروردین سال اول دوره ذخیره ستوان سوم‌ها به درجه ستوان دومى وستوان دوم‌ها به درجه ستوان یکمى ذخیره نائل خواهند شد.

ماده26/2- ستوان‌هاى ذخیره در موقع احضار براى تعلیمات مرتبه دوم و سوم دوره ذخیره یکم چنانچه از عهده امتحانات عملى و برنامه مربوطه به شرح ماده فوق برآیند (پس از شش سال) در اول فروردین سال هفتم دوره ذخیره یکم ستوان دوم‌ها به رتبه ستوان یکمى ذخیره و (پس از هشت سال) در اول فروردین سال نهم دوره ذخیره یکم‌ها به درجه سروانى ذخیره نائل می‌گردد.

ماده 26/3- ستوان یکم‌هاى ذخیره در موقع احضار براى نوبت آخر دوره ذخیره یکم چنانچه از عهده امتحانات عملى و برنامه مربوطه به شرح ماده فوق برآیند (پس از هشت سال) در اول فروردین سال یکم دوره ذخیره دوم به رتبه سروانى ذخیره نائل خواهند شد.

ماده 27/2- ستوان‌هاى پزشک- دام پزشک- دندان ساز خدمت سربازى به درجه مزبور باقى خواهند ماند.

ماده 27/2- ستوان‌هاى پزشک- دام پزشک- دندانساز و دواساز از حیث مدت و شرایط تابع مقررات مربوطه به سایر افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره خواهند بود منتهى امتحانات آنها مربوط به امور تخصصى و وظائف مربوطه آنان خواهد بود.

ماده 28/1- افسران احتیاط و ذخیره موجوده با درجات فصلى در صورت تمایل می‌توانند در امتحانات مربوطه به طبقاتى که احضار می‌گردند شرکت نموده و به درجات مربوطه به هر یک از امتحانات نائل گردند.

ماده 28/2- افسران احتیاط و ذخیره که از عهده امتحانات مقرره بر نیایند می‌توانند به تقاضاى شخصى در سنوات بعد مجدداً در امتحانات مربوطه شرکت نموده و در صورت موفقیت به ترفیع رتبه مقرره نایل گردند.

ماده28/3- افراد و گروهبانان احتیاط و ذخیره احضار شده که از حیث معلومات وحسن اخلاق و لیاقت صفى مطابق مقررات قانون ترفیعات ارتش واجد شرایط ترفیع باشند و از عهده امتحانات مربوطه برآیند به درجات گروهبانى و استوارى نائل و مراتب در احکام و سوابق قسمتى آنها ذکر خواهد شد.

+++

ماده 28/4- به طور کلى نتیجه امتحانات و ترفیع هر یک از افسران و افراد نام برده شده در بالا ضمن کتابچه خدمت آنها ذکر خواهد شد.

(6- معرفى آقاى ابوالقاسم فروهر به وزارت صناعت)

رئیس- آقاى رئیس‌الوزاء فرمایشى داشتید؟

رئیس‌الوزراء (آقاى جم)- پس از استعفاى آقاى فرخ از وزارت صناعت آقاى فروهر وزیر داخله به سمت وزارت صناعت و معادن معین شدند چون ایشان به مجلس شوراى ملى معرفى نشده بودند این است که ایشان را به این سمت به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم (نمایندگان- صحیح است- مبارک است)

‌‌(7- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى عدل کفیل وزارت امور خارجه)

رئیس- آقاى کفیل وزارت امور خارجه‏

کفیل وزارت امور خارجه (آقاى عدل)- سه فقره لایحه قانونى است تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم یکى عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى و دولت مکزیک، یکى دیگر عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى و دولت آرژانتین.

دیگرى اجازه الحاق دولت شاهنشاهى به صورت مجلس راجع به قرارداد بحرى که در لندن امضاء شده است.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود.

(8- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 438)

رئیس- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده چهارصد و سى و هشت مطرح است. قرائت‌ می‌شود:

بقیه گزارش شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى‏

مبحث هشتم- در قسم‏

ماده 438- در مواردی که حکم ادعاء منوط به قسم می‌گردد محکمه قرار اتیان قسم صادر کرده و در آن موضوع قسم و شخصى که باید قسم را یاد کند تصریح مى‌نماید.

رئیس- ماده 439

ماده 439- محکمه که باید قسم در آنجا یاد شود تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌کند.

در احضارنامه جهت حضور باید قید شود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- عرض بنده در ماده قبل بوده حالا اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

اوحدى- چون نظر آقاى وزیر عدلیه در وضع مواد این قانون فوق‌العاده متوجه به این است که که کاملاً مواد روشن باشد و کمتر کش داشته باشد که هر کس نتواند به واسطه اجمال آن سوء استفاده کرده باشد از این جهت عرض می‌کنم که ماده 438 مجمل و مبهم است براى این که فقط نوشته است در مواردی که حکم ادعاء منوط به قسم مى‌گردد محکمه قرار اتیان قسم را صادر مى‌نماید و این موارد هیچ معلوم نیست که چه چیز است و کجاست و چه شکل است و کى ادعاء منجر به تحلیف یا قسم یا سوگند می‌شود؟ کجا و چه وقت؟ این بود که خواستم آقاى وزیر محترم عدلیه با آن نظرى که دارند این نکته را در نظر بگیرند و موارد را ذکر کنند و موارد اتیان قسم خواهد بود که محکمه محدود باشد به همان مورد به خصوص و همان جا قرار اتیان قسم را صادر کند.

وزیر عدلیه (آقاى متین دفترى)- البته آقایان متوجه هستند که بین قانون مدنى و قانون اصول محاکمات حقوقى (که تا به حال معروف به اصول محاکمات حقوقى است و حقش این است که اصول محاکمات مدنى گفته شود) فرقى است. احکام مربوط به ماهیت حق و حقوق افراد در قانون مدنى تصریح و تعیین

+++

می‌شود ولى طرز اعمال این حقوق در پیشگاه دادگاه‌ها را قانون اصول محاکمات حقوقى (که اصطلاح صحیح آن اصول محاکمات مدنى است) معین می‌نماید اگر این طور نبود و در قانون مدنى این مطلب ذکر نشده بود البته ایراد آقاى اوحدى صحیح بود ولى تکلیف این کار در قانون مدنى در کتاب دوم که در دوره سابق از مجلس گذشته است موارد مشروح و مفصلى را ذکر کرده است که در آن موارد حکم ادعاء منوط به قسم می‌شود و اگر هم فرضاً نواقصى داشته باشد یعنى احکامش کامل نباشد باید در قانون مدنى اصلاح شود و جایش اینجا نیست.

رئیس- ماده 440

ماده 440- هر گاه شخصى که باید قسم یاد نماید به واسطه مرض یا عذر دیگرى نتواند در محکمه حاضر شود حاکم به حسب اقتضاء مورد دیگرى براى قسم معین می‌نماید یا خود یا نماینده‌اش به محل شخصى که باید قسم یاد نماید حاضر شده و در آن محل او را قسم می‌دهد و اگر شخصى که باید قسم یاد نماید در مقر محکمه دیگرى باشد محکمه مى‌تواند به محکمه محل مأموریت دهد که قرار قسم را به موقع اجرا گذارد.

رئیس- ماده 441

ماده 441- در مورد قسمت اخیر ماده قبل دفتر محکمه رونوشت قرار قسم را به محکمه‌اى که باید قسم در آنجا یاد شود می‌فرستد.

رئیس- ماده 442

ماده 442- قسم باید مطابق قرار محکمه یاد شود و پس از قسم صورت مجلسى در این خصوص تنظیم و به امضاء حاکم محکمه و شخصی که قسم یاد کرده است و طرف دعوى می‌رسد- هر گاه قسم در غیر محکمه صادر کننده قرار یاد شود صورت مجلسى به محکمه که قرار قسم را صادر نموده است فرستاده می‌شود صورت مجلس در محکمه قرائت شده و بر طبق قسم محکمه حکم می‌دهد.

رئیس- ماده 443

ماده 443- اگر کسى که قسم یاد نموده قبل از صدور حکم اقرار کند که قسم او دروغ بوده و حق با طرف است حاکم ترتیب اثر به قسم نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد بود.

رئیس- ماده 444

ماده 444- ترتیب اتیان قسم و آئین آن مطابق آئین‌نامه وزارت عدلیه خواهد بود.

رئیس- ماده 445

مبحث نهم- نیابت قضائى‏

ماده 445- در هر موردی که رسیدگى به دلایل یا استماع شهادت و یا معاینه محل و یا اقدام دیگرى باید در خارج از مقر محکمه انجام یا بد محکمه می‌تواند به محکمه بدایت یا به امین صلح محلى که تحقیقات لازمه را به عمل آورده صورت آن را به محکمه که نیابت داده است بفرستد.

رئیس- ماده 446

ماده 446- در مواردى که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران به عمل آید محکمه می‌تواند در حدود مقررات جاریه بین دولت ایان و کشورهاى بیگانه به محکمه کشورى که تحقیقات باید در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات را به عمل آورده صورت آن را ارسال دارد.

رئیس- ماده 447

ماده 447- محاکم ایران می‌توانند به شرط معامله متقابله نیابتى را که از طرف محاکم کشورهاى بیگانه راجع به استماع شهادت شهود و یا تحقیقات دیگر از آن قبیل به آنها داده می‌شود قبول کنند.

رئیس- ماده 448

ماده 448- در اجراء نیابت قضائى طرز رسیدگى تابع قانون محل رسیدگى است لکن در صورتی که طرز رسیدگى محکمه کشور بیگانه موافق قانون ایران

+++

باشد محکمه ایران می‌تواند به آن ترتیب اثر دهد هر چند که برطبق قوانین کشورى که رسیدگى در آنجا به عمل آمده ترتیب رسیدگى صحیح نباشد.

رئیس- ماده 449

ماده 449- در موارد نیابت قضائى رسیدگى به دلائل و استماع شهادت و غیره در محاکم ایران مطابق قانون ایران به عمل مى‌آید لکن هر گاه محکمه کشور بیگانه ترتیب خاصى براى رسیدگى معین کرده باشد محکمه ایران می‌تواند برطبق آن عمل نماید به شرط معامله متقابله و به شرط آن که آن ترتیب خاص مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومى یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

رئیس- ماده 450

مبحث دهم- کلیات‏

ماده 450- دلیل عبارت از امرى است که اصحاب دعوى براى اثبات دعوى یا دفاع از دعوى به آن استناد مى‌نمایند.

رئیس- ماده 451

ماده 451- دلایلى که براى اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه می‌شود تابع قوانینى است که در موقع انعقاد آنها مجرى بوده مگر این که خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

تبصره- حکم این ماده هیچ گاه مجوز قبول شهادت در مواردى که قانون مدنى نهى کرده نخواهد بود.

رئیس- ماده 452

ماده 452- دلائلى که براى اثبات وقایع خارجى از قبیل ضمانات قهرى و نسب و غیره اقامه می‌شود تابع قانون است که در موقع طرح دعوى مجرى می‌باشد.

رئیس- ماده 453

ماده 453- اصل برائت ذمه است بنابراین اگرکسى مدعى حق یا دینى بر دیگرى باشد باید آن را اثبات کند و الّا مطابق این اصل حکم به برائت ذمه مدعى علیه خواهد شد.

رئیس- ماده 454

ماده 454- در صورتی که حق یا دینى بر عهده کسى ثابت شد اصل بقاء آن است مگر این که خلافش ثابت شود.

رئیس- ماده 455

باب چهارم- در استیناف‏

فصل اول- در احکام و قرارهاى قابل استیناف‏

ماده 455- احکام صادر از محاکم صلح و بدایت قابل استیناف است مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.

رئیس- ماده 456

ماده 456- احکام مفصله زیر قابل استیناف نیست.

1- احاکم صادر در دعاوى که مدعى به آن پانصد ریال یا کمتر باشد.

2‌- احکامى که از محاکم ابتدائى استینافاً صادر ‌می‌شود.

3‌- احکامى که بر طبق رأى یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوى کتباً در تعیین آنان تراضى کرده و رأى آنها را قاطع دعوى دانسته اند.

4- احکام صادره در دعاوى که اصحاب دعوى کتباً تراضى کرده‌اند که به دعوى آنان فقط در درجه بدوى و بدون استیناف رسیدگى شود.

5- احکام مستند با قرار در محکمه‏

6- احکام مستند به قسم‏

در مورد فقره 3 و 4 صورت جلسه که به امضاى طرفین رسیده باشد سند کتبى محسوب است.

رئیس- ماده 457

ماده 457- هیچ قرارى به تنهائى قابل استیناف نیست مگر آنچه را که قانون صریحا اجازه داه باشد این امر مانع نخواهد بود از این که ضمن استیناف از حکم در ماهیت دعوى نسبت به قرارهایی که از محکمه قبلاً صادر شده است اعتراضى نمود.

رئیس- ماده 458

ماده 458- قرارهاى زیر به تنهایى قابل استیناف است.

+++

1- قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتى و نسبى‏

2- قرار رد عرضحال‏

3- قرار ابطال عرضحال‏

4- قرار سقوط دعوى‏

5- قرار عدم اهلیت یکى از اصحاب دعوى‏

6- قرار عدم قبول ایراد در مورد رد حاکم‏

7- قرار رد دعوى یا عدم استماع آن‏

8- قرار رد درخواست ابطال حکم‏

9- قرار اتیان قسم در موردی که حاکم به واسطه تردید در بقاء حق قسم را ذکر بداند (ماده 1333 قانون مدنى)

رئیس- ماده 459

ماده 459- در مورد 1 و 2 ماده 456 قرارهاى محکمه و حکمى که راجع به متفرعات دعوى اصلى از قبیل خسارت و غیره صادر ‌می‌شود قابل استیناف نمى‌باشد.

رئیس- ماده 460

ماده 460- نسبت به احکام و قرارهاى غیر قابل استیناف نمى‌توان شکایت استینافى نمود اگر چه طرفین تراضى نمایند و یا محکمه بدوى حکم یا قرار را قابل استیناف معرفى کرده باشد و همچنین نسبت به احکام و قرارهاى قابل استیناف شکایت استینافى پذیرفته خواهد شد اگر چه محکمه بدوى حکم یا قرار را غیر قابل استیناف معرفى نموده باشد.

رئیس- ماده 461

ماده 461- درخواست استیناف از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته‌ می‌شود.

1‌- مدعى و مدعى علیه اعم از این که طرف اصلى دعوى باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم مقام آنان از قبیل وارث و وصى و منتقل الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوى شده باشد در این صورت ناقل و منتقل الیه هر دو می توانند از حکم درخواست استیناف نمایند.

2- کسانى که سمت نمایندگى مدعى یا مدعى علیه یا قائم مقام آنان را دارند.

(8- تجدید رأى براى انتخاب یک نفر ناظر ذخیره اسکناس)

رئیس- نتیجه استخراج آراء قرائت‌ می‌شود.

نتیجه آراء براى انتخاب یک نفر عضو ناظر بانک ملى در دفعه دوم به طریق ذیل است:

عده آراء مأخوذه 110- آقاى مؤید احمدى 49- رأى آقاى معتضدى 25 رأى- آقاى ارکانى 12 رأى- آقاى اقبال 7 رأى- آقاى دکتر طاهرى 2 رأى- آقایان: صفوى- محیط- ابراهیم ریگى- موسى مرآت هریک یک رأى.

ورقه سفید 11

رئیس- اکثریت حاصل نشده است تجدید انتخاب‌ می‌شود براى یک نفر (اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- آقایان: وکیلى- صفوى- نوبخت- مصدق- جهانشاهى و امیر نیرومند قبول زحمت خواهند فرمود به اتفاق آقاى سمیعى استخراج می‌نمایند.

(9- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 462)

رئیس- ماده چهار صد و شصت و دو لایحه اصول محاکمات حقوقى قرائت‌ می‌شود:

فصل دوم- در موعد استیناف‏

ماده 462- مهلت مقرر براى استیناف احکام و قرارها از قرار زیر است.

1- نسبت به اشخاص که در ایران مقیمند ده روز

2- نسبت به کسانى که در خارجه مقیمند براى کشورهاى همسایه دو ماه و (کشورهاى غیر همسایه سه ماه و براى کشورهاى دور مثل امریکا و خاور دور چهار ماه‏

رئیس- ماده 463

ماده 463- هر گاه در محل اقامت مستانف مقیم ایران محکمه ابتدائى یا صلحیه نباشد بر مدت مقرر در ماده فوق براى هر سى و شش کیلومتر مسافت از محل اقامت مستانف تا نزدیک‌تر محکمه یک روز علاوه مى‌شود.

+++

رئیس- ماده 464

ماده 464- ابتدا مهلت استیناف به طریق ذیل معین مى‌شود.

1‌-‌نسبت به احکام و قرارهاى حضورى از تاریخ ابلاغ‏

2-‌ نسبت به احکام و قرارهاى غیابى از تاریخ انقضاى مدت اعتراض‏

رئیس- ماده 465

ماده 465- اگر صدور حکم از روى سند مجعول باشد مهلت استیناف از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهایی است و اگر یکى از طرفین را سندى باشد که مدار حکم برآن سند است و محکومیت طرف مزبور به واسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا باعث کتمان آن شده مهلت استیناف از تاریخ وصول آن سند به محکوم علیه شروع می‌شود لیکن در این صورت تاریخ وصول سند به قرار در محکمه یا سند کتبى باید ثابت شود.

رئیس- ماده 466

ماده 466- هر گاه یکى از کسانى که حق استیناف دارند قبل از انقضاء مدت استیناف ورشکسته یا محجور یا فوت شود مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت محکوم علیه به وارث یا قائم مقام یا نماینده او شروع می‌شود.

رئیس- ماده 467

ماده 467- اگر سمت یکى از اطراف دعوى نمایندگى از قبیل ولایت یا قیومیت و یا وصایت بوده واین سمت قبل از انقضاء مدت استیناف از او زائل گردد مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسى که به این سمت قائم مقام او‌ می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این قسمت به واسطه رفع حجر باشد مهلت استیناف از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسى که از او رفع حجر شده است شروع‌ می‌شود.

رئیس- ماده 468

ماده 468- در صورتی که عرضحال استینافى بعد از انقضاء مدت داده شده باشد محکمه‌اى که مرجع رسیدگى استینافى است قرار رد عرضحال می‌دهد.

(10- اعلام نتیجه استخراج آراء مربوطه به انتخاب ناظر ذخیره اسکناس)

رئیس- نتیجه استخراج آراء قرائت‌ می‌شود:

ریاست مجلس شوراى ملى‏

نتیجه استخراج آراء براى عضو نظارت بانک در دفعه سوم به ترتیب زیر است.

عده آراء 114

آقاى مؤید احمدى 47 رأى- آقاى معتضدى 47 رأى- آقاى ارکانى 6 رأى- آقاى شهدوست 2 رأى‏

آقایان: اقبال- دکتر طاهرى- دکتر جوان- کاشف هر یک یک رأى.

ورقه سفید 8

مؤید احمدى- بنده همان اول هم عرض کردم که به بنده رأى ندهند و حالا که رأى داده‌اند آقایان و تساوى هم شده است براى این که محتاج به قرعه و این حرف‌ها هم نباشد استعفا می‌کنم که همان آقاى معتضدى باشند.

(11- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه سه ساعت پیش از ظهر ختم شد.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏.

+++

یادداشت ها
Parameter:293654!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)