کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 38 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 4 اردیبهشت ماه 1317  

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2-بقیه شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به لایحه نظام وظیفه عمومى از ماده 70 تا آخر

3-تصویب یک فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى

4-اعلام استعفاى آقاى دکتر قزل ایاغ از عضویت کمیسیون عدلیه از طرف آقاى رئیس‏

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 38

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 4 اردیبهشت ماه 1317

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2-بقیه شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به لایحه نظام وظیفه عمومى از ماده 70 تا آخر

3-تصویب یک فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى

4-اعلام استعفاى آقاى دکتر قزل ایاغ از عضویت کمیسیون عدلیه از طرف آقاى رئیس‏

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز 4 اردیبهشت ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

)1- تصویب صورت مجلس(

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد

(2-بقیه شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به لایحه نظام وظیفه عمومى از ماده 70 تا آخر)

رئیس- گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح قانون نظام وظیفه از ماده 70 مطرح شد.

فصل دهم- دانش آموزان‏

ماده 70- اشخاصى دانش آموز نامیده می‌شوند که در یکى از آموزشگاهاى ملى یا دولتى (داخله یا خارجه) رسماً اشتغال به تحصیل داشته باشند.

رئیس- ماده 71

ماده 71- رسمیت جریان تحصیل منوط به تصدیق و گواهى‌نامه‌ای است که از طرف وزارت معارف به دانش آموزان داده خواهد شد.

رئیس- ماده 72

ماده 72- دانش آموزان سیکل دوم دبیرستان‌ها و آموزشگاه‌هاى عالى چنانچه در حین تحصیل به سن مشمولیت برسند تا موقعى که تحصیلات خود را در دبیرستان و دانشکده‌ها ادامه میدهند از احضار به خدمت معاف هستند

رئیس- ماده 73

ماده 73- کلیه دانش آموزان مشمول به محض ترک یا فراغت از تحصیل احضار و بون رعایت مدارج تحصیلى دو سال خدمت زیر پرچم را خواهد انجام داد.

تبصره 1- دانش آموزانى که دوره تحصیلات آنها کمتر از دوره کامل متوسطه باشد مشمول مقررات مربوطه به سایر افراد خواهند بود.

تبصره 2- دانش آموزانى که دوره تحصیلات آنها

+++

مطابق دوره کامل متوسطه و بیشتر باشد جهت تشکیل کادر افسرى احتیاط اختصاص خواهند داشت در حق این دانش آموزان مطابق ده 86 عمل و انتخاب شدگان یک سال در دانشکده افسرى احتیاط و یک سال درصف خدمت خواهند نمود.

رئیس- ماده 74

ماده 74- از تاریخ اجراى این قانون مشمولینى که در دانشکده افسرى احتیاط و مؤسسات بهدارى و دامپزشکى ارتش مشغول طى تعلیمات مقرره بوده و افسران وظیفه که خدمت زیر پرچم خود را انجام مى‌دهند از حیث مدت خدمت تابع مقررات ماده بالا خواهند بود.

رئیس- ماده 75

فصل یازدهم- کادر افسرى احتیاط و ذخیره‏

ماده 75- کادر افسرى احتیاط از روى صورت‌هاى اسامى ارسالى وزارت معارف تشکیل می‌گردد.

رئیس- ماده 76

ماده 76- دارندگان گواهى‌نامه تحصیلات متوسطه و عالیه که جهت کادر افسرى احتیاط و ذخیره اختصاص یافته در اول مهر ماه هر سال به دانشکده افسرى احتیاط اعزام و معرفى می‌گردند.

تبصره- پزشکان و دام پزشکان و دواسازان و دندانسازان مشمول مقررات ماده فوق نبوده و تابع مقررات فصل دوازدهم این قانون خواهند بود.

رئیس- ماده 77

ماده 77- اعزام و معرفى مشمولین ماده فوق به دانشکده افسرى احتیاط از روى تقدیم تاریخ ولادت به عمل آمده و آنهایی که از خارجه و یا سایر نقاط کشور به مرکز آمده‌اند بر سایرین هم حق تقدم خواهند داشت.

رئیس- ماده 78

ماده 78- دانشکده افسرى احتیاط هر ساله در اول مهرماه در تهران تشکیل و دوره آن یک سال است.

رئیس- ماده 79

ماده 79- افراد نام برده شده در ماده 76 از تاریخ معرفى به دانشکده افسرى تا خاتمه دوره دانشکده تابع مقررات عمومى دانشکده افسرى احتیاط بوده و طبق برنامه مخصوص تعلیمات لازمه را طى خواهند نمود.

رئیس- ماده 80

ماده 80- حقوق دانشجویان دانشکده افسرى در مدت دوازده ماه اولیه مطابق حقوق سایر افراد وظیفه بوده و پس از خاتمه دوره دانشکده حقوق رتبه مصوبه را دریافت خواهند داشت.

رئیس- ماده 81

ماده 81- دانشجویان دانشکده افسرى احتیاط پس از خاتمه دوره دانشکده چنانچه از عهده امتحانات خروجى برآیند طبق فصل پنجم قانون ترفیعات به درجه افسرى احتیاط نائل می‌گردند.

رئیس- ماده 82

ماده 82- چنانچه افسران وظیفه در خدمت بى علاقگى نشان داده و یا بى انضباطى و سستى از آنان مشهود گردد براى هر دفعه ارتکاب با نظر استاد ارتش از سه ماه تا یک سال خدمت آنها تمدید می‌گردد.

رئیس- ماده 83

ماده 83- افسران وظیفه پس از خروج از دانشکده با نظر استاد ارتش به نسبت احتیاجات به قسمت‌هاى ارتش تقسیم می‌گردند.

رئیس- ماده 84

ماده 84- افراد وظیفه که خدمت زیر پرچم خود را مانند افراد عادى خاتمه داده و بعدا به خاتمه تحصیلات و اخذ گواهى‌نامه متوسطه یا عالیه نائل آیند و بخواهند جزء کادر افسرى احتیاط محسوب گردند مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

رئیس- ماده 85

ماده 85- افسران وظیفه و احتیاط در صورت تمایل به ادامه خدمت داوطلب در ارتش پس از طى سال دوم دوره دانشکده افسرى افسر داوطلب شناخته شده و

+++

تابع مقررات عمومى ارتشى خواهند بود.

تبصره- مدت تحصیل در سال دوم دانشکده با استفاده از حقوق درجه بوده ولى مخارج آنها در دانشکده از حقوق آنها محسوب خواهد شد.

رئیس- ماده 86

ماده 86- دارندگان گواهى‌نامه که به خاتمه ادوات تحصیلى متوسطه و عالیه موفق شده‌اند در موقع انجام خدمت زیر پرچم براى دخول به دانشکده افسرى احتیاط بایستى شرایط ذیل را دارا باشند.

الف- در موقع معرفى از طرف وزارت معارف راجع به استعداد و قابلیت و ذوق نظامى و همچنین وضعیت اخلاق داراى گواهینامه مخصوص باشند.

ب- از نظر جسمانى و تناسب اندام (که با معاینه متخصصین پزشکى از طرف ستاد ارتش تشخیص داده می‌شود) کوچکترین نقیصه بدنى نداشته و کاملا سالم باشند.

ج- پس از معرفى جهت انجام خدمت وظیفه به وسیله یک هیئت نظامى تحت آزمایش واقع و مطابق برنامه تعلیماتى وزارت معارف از عهده امتحانات لازمه برآیند.

تبصره- مشمولینى که در هر یک از مراحل سه گانه بالا مردود شوند جهت دو سال خدمت عادى معرفى و آنهایی که داراى شرایط مقرره باشند روز اول مهر ماه هر سال به دانشکده افسرى احتیاط اعزام و معرفى می‌گردند.

رئیس- ماده 87

ماده 87- تجدید ادوار تحصیلى دانشجویان دانشکده افسرى احتیاط جزء مدت خدمت آنها محسوب نشده و فقط یک دوره آن جزء مدت خدمت زیر پرچم محسوب و براى طى بقیه مدت زیرپرچم بدون درجه به صف اعزام می‌گردند.

تبصره- تجدید ادوار تحصیلى دانشکده افسرى احتیاط از دو دوره تجاوز نخواهد کرد.

رئیس- ماده 88

ماده 88- افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره چنانچه در هر یک از مراحل خدمتى شئون و خصایص افسرى را از دست داده و فاقد صلاحیت گردند بقیه مدت خدمت را در کلیه مراحل با درجه سربازى ادامه داده و از کادر افسرى خارج خواهند شد.

رئیس- ماده 89

فصل دوازدهم- پزشکان- دامپزشکان- دواسازان- دندانسازان‏

ماده 89- مشمولین نام برده شده در این فصل در امور تخصصى خود مورد استفاده واقع و جزء کادر مربوطه منظور خواهند شد.

رئیس- ماده 90

ماده 90- مشمولین نام برده شده دراین فصل به محض این که از طرف وزارت معارف معرفى شدند پزشکان و دواسازان و دندانسازان به وسیله اداره بهدارى ارتش و دام پزشکان به وسیله اداره دام پزشکى به خدمت اعزام و در محل‌هاى معینه از طرف ستاد ارتش گمارده می‌شوند.

رئیس- ماده 91

ماده 91- افراد نام برده شده در ماده فوق در ضمن انجام دوازده ماه خدمت اولیه تعلیمات لازمه را فرا گرفته و پس از انقضاء مدت مزبور چنانچه از عهده امتحانات مقرره برآیند به درجه افسرى نائل و الّا دوازده ماه خدمت اولیه آنها تجدید خواهد شد.

رئیس- ماده 92

ماده 92- افراد مذکوره در این فصل در دوازد ماه خدمت اولیه مثل سایر سربازان وظیفه بوده ولى چنانچه به مأموریت خارج از منطقه مربوطه (جز مرکز) اعزام شوند هر ماه مطابق حقوق یک نفر ستوان سوم مدد معاش در حق آنها پرداخت خواهد شد.

تبصره- براى تعیین منطقه مربوطه محل صدور اوراق شناسنامه معتبر خواهد بود.

+++

رئیس- ماده 93

ماده 93- افراد نام برده شده در این فصل مشمول مقررات مواد 82 و 86 و 87 و 88 این قانون خواهند بود.

رئیس- ماده 94

فصل سیزدهم- اجراى مراسم سربازگیرى‏

ماده 94- مجالس سربازگیرى در پانزدهم فروردین ماه هر سال در مراکز حوزه‌ها تشکیل و افتتاح می‌گردد.

تبصره- در صورتی که تشکیل مجلس سربازگیرى در مدت مقرره ضمن ماده 56 در کلیه کشور مقدور نباشد مناطق و حوزه‌هاى سربازگیرى مکلف می‌باشند به محض تهیه مقدمات یکى بعد از دیگرى در طول سال تشکیل شده و وضعیت مشمولین را طورى رسیدگى نمایند که به سال بعد موکول نشود.

رئیس- ماده 95

ماده 95- در اولین ساعت افتتاح مجلس سربازگیرى فرمان همایونى از طرف رئیس مجلس قرائت و با ایراد نطق مختصرى دایر به منویات خاطر خطیر شاهانه و فوائد خدمت سربازى مجلس را افتتاح مى‌نماید.

رئیس- ماده 96

ماده 96- رئیس مجلس کسانی را که مطابق این قانون ممکن است از خدمت نظامى دائماً یا موقتاً معاف گردند شرح می‌دهد.

رئیس- ماده 97

ماده 97- اسامى اشخاصى که در آن سال خدمت سربازى دعوت شده‌اند مطابق دفاترى که حوزه‌هاى سربازگیرى از روى مدارک و دفاتر آمار استخراج نموده‌اند باید یک یک به صداى بلند خوانده شود و مطابق مقررات این قانون در حق حاضرین و غائبین عمل شود.

رئیس- ماده 98

ماده 98- به اطلاعاتى که طبق اظهار مشمولین یا نمایندگان آنها در موقع رسیدگى و اسم نویسى اظهار شده ضمن دفاتر شناسنامه خود آنها و دفتر اسامى حوزه‌ها ثبت شده دقیقاً رسیدگى و نتیجه تشخیص (صحت و سقم) و نظریه مجلس سربازگیرى در ستون مربوطه (اوراق شناسنامه- دفاتر حوزه‌ها- صورت مجلس سربازگیرى) قید و امضاء می‌شود.

تبصره 1- کسانی که مطابق ماده 2 این قانون در سنین مشمولیت بوده و در صفحه مخصوص اوراق شناسنامه آنها از طرف مأمورین رسیدگى و مجالس سربازگیرى ذکر نشده باشد هیچ یک از مؤسسات دولتى و ملى (اعم از رسمى و غیر رسمى) مجاز به استخدام و قبول عضویت آنها در هیچ کارى نخواهد بود و گماردن این قبیل اشخاص به مشاغل عمومى نیز به کلى ممنوع است و به آنان نبایستى اجازه مسافرت داده شود.

تبصره 2- کسانی که اوراق شناسنامه آنها حاکى از احراز عنوان سربازگیرى می‌باشد بایستى داراى دفترچه خدمت نظامى و یا ورقه آماده به خدمت باشند و الّا مشمول مقررات تبصره بالا خواهند بود.

رئیس- ماده 99

ماده 99- مشمولینى که در موقع رسیدگى و اسم نویسى اساساً خود را سرباز بلامانع معرفى نموده‌اند محتاج رسیدگى نبوده و بایستى فوراً رأى سربازى آنها از طرف مجلس صادر و جهت انجام خدمت معرفى شوند.

رئیس- ماده 100

ماده 100- مجالس سربازگیرى بایستى با مراجعه به سوابق و بررسى وضعیت هر یک از مشمولین بدون تاخیر رأى خود را به پرونده‌هاى مربوطه ضمیمه نمایند.

رئیس- ماده 101

ماده 101- مشمولینى که به واسطه مسافرت و یا کسالت و علل دیگر حاضر نشده و نمایده فرستاده باشند از نماینده آنها تحقیقات لازمه به عمل آمده علل عدم حضور و وضعیت آنها در مقابل اسامى مربوطه ذکر و مطابق مقررات این قانون درباره آنها رفتار می‌شود.

+++

رئیس- ماده 102

ماده 102- در صورت بروز اختلاف آراء بین اعضاء مجلس سربازگیرى رأى اکثریت قاطع خواهد بود. در صورت تساوى تعداد رأى دهندگان رأى قسمتى که رئیس با آن موافقت نموده قابل اجرا مى‌باشد.

رئیس- ماده 103

ماده 103- پس از خاتمه رسیدگى به وضعیت کلیه مشمولین حاضر و موضوع کردن معاف‌ها سربازشدگان به نسبت احتیاج از روى شماره ترتیب اسامى به سربازخانه اعزام و به مازاد ورقه آماده به خدمت داده می‌شود تا در اولین موقع احتیاج به سربازخانه فرستاده شوند.

رئیس- ماده 104

ماده 104- پس از ختم عملیات مجالس سربازگیرى صورت مجلس در چهار نسخه نوشته شده و کلیه اعضاء امضاء مى‌نمایند یک نسخه از صورت مجلس به وزارت داخله و یک نسخه به اداره نظام وظیفه عمومى ارسال و یک در دفتر حوزه سربازگیرى و یک نسخه در دفتر رئیس مجلس سربازگیرى بایگانى می‌شود.

رئیس- ماده 105

ماده 105- بلافاصله بعد از خاتمه مجلس سربازگیرى حوزه‌هاى سربازگیرى موظفند توضیحات لازمه راجع به مشمولین متوفى را در دفاتر مربوطه ذکر نموده و راجع به جلب غائبین و فراریان مطابق مقررات این قانون اقدام و عمل نماید.

رئیس- ماده 106

فصل چهارم- مشمولین مقیم خارجه‏

ماده 106- نمایندگان سیاسى و قنسولى دولت شاهنشاهى ایران مقیم خارجه بایستى دفترى جهت ثبت اسامى کلیه اتباع ایران مقیم منطقه مربوطه تهیه نموده و از روى مدارک صحیحه تنظیم نمایند.

تبصره- در دفتر مزبور بایستى به طور خلاصه تاریخچه انفرادى هر یک از اتباع ذکور دولت شاهنشاهى متضمن (هویت کامل- تاریخ زایچه- مشاغل- مدت توقف- تاریخ عزیمت از ایران- تعداد عائله و میزان عایدى و سرمایه در خارجه و در ایران) درج شود.

رئیس- ماده 107

ماده 107- به مشمولینى که فاقد ورقه شناسنامه بوده و یا آنهایی که جدیدا متولد می‌شوند بایستى از طرف مأمورین مذکور در ماده 106 مطابق مقررات آمار و ثبت احوال ورقه شناسنامه داده می‌شود.

رئیس- ماده 108

ماده 108- نمایندگان دولت شاهنشاهى مقیم خارجه انجام وظایف مجلس سربازگیرى را در حوزه مأموریت خود نسبت به اتباع ایران عهده‌دار خواهد بود.

رئیس- ماده 109

ماده 109- در اول فروردین ماه هر سال به محض این که فرمان همایونى دایر به احضار مشمولین شرف صدور یافت به وسیله وزارت امور خارجه تلگرافا به نمایندگان مقیم خارجه ابلاغ می‌گردد.

رئیس- ماده 110

ماده 110- نمایندگان دولت شاهنشاهى به محض استحضار از فرمان همایونى با مراجعه به دفاتر خود که می‌بایستى اسامى مشمولین هر سال دقیقاً طبقه بندى شده باشد مشمولینى را که در آن سال فرمان همایونى دایر به احضار آنان شرف صدور یافته به سفارتخانه یا قنسولگرى دعوت می‌نمایند.

رئیس- ماده 111

ماده 111- رسیدگى به وضعیت هر یک از مشمولین بایستى مطابق مقررات این قانون در مجلسى که تحت ریاست نماینده دولت با حضور نماینده نظامى و پزشک و یک یا دو نفر دیگر اعضاء سفارتخانه یا قنسولگرى و دو نفر از اتباع مطلع با انتخاب نماینده دولت تشکیل می‌گردد به عمل آید.

+++

رئیس- ماده 112

ماده 112- مشمولینى که سرباز بلامانع تشخیص داده شوند بایستى به طرف ایران حرکت داده شوند و اسامى و سوابق و مدارج تحصیلى آنها نیز مشروحاً به مرکز گزارش شود.

رئیس- ماده 113

ماده 113- مشمولینى که از خارجه به ایران عازم می‌شوند چنانچه از این ورقه شناسنامه گرفته باشند (به استثناء آنهایی که داراى گواهىنامه متوسطه و عالیه هستند) بایستى در محل اخذ ورقه شناسنامه به خدمت معرفى شوند و چنانچه از نمایندگان ایران در خارجه ورقه شناسنامه اخذ کرده باشند باید خدمت خود را در قسمت‌هاى مرکزى انجام دهند.

تبصره 1- انجام خدمت مشمولینى که داراى گواهینامه می‌باشند تابع مقررات فصل 11 و 12 این قانون خواهند بود.

تبصره 2- چنانچه مشمولین نام برده در ماده بالا به واسطه محظورات و موانعى مایل به انجام خدمت در منطقه مربوطه نباشند می‌توانند انجام خدمت زیر پرچم خود را در یکى از قسمت‌هاى پادگان مرکز استدعا نمایند.

رئیس- ماده 114

ماده 114- اسامى مشمولین بى بضاعتى که به تصدیق نمایندگان دولت شاهنشاهى قادر به تهیه هزینه مسافرت خود به ایران نباشند مشروحاً به مرکز گزارش شود.

رئیس- ماده 115

ماده 115- مشمولینى که از طرف نمایندگان دولت شاهنشاهى به وضعیت آنها رسیدگى و جهت انجام خدمت وظیفه به ایران عزیمت مى‌نمایند بایستى از طرف سفارت یا قنسولگرى معرفى‌نامه رسمى در دست داشته باشند.

رئیس- ماده 116

ماده 116- مشمولینى که در حین عبور از مرز داراى معرفى‌نامه رسمى نباشند بایستى خود را به نزدیکترین حوزه سربازگیرى معرفى نموده و وضعیت آنها مطابق مقررات قانون در همان حوزه تحت رسیدگى قرار داده شود.

رئیس- ماده 117

ماده 117- مشمولین مقیم خارجه چنانچه در موقع مقرره جهت انجام خدمت خود را معرفى ننموده باشند تا اول فروردین چهل و شش سالگى در هر موقع و در هر سنى که به ایران مراجعت نمایند بایستى خدمت مقرره انجام داده و مطابق مقررات فصل نوزدهم این قانون در حق آنها رفتار شود.

رئیس- ماده 118

فصل پانزدهم- طرز اجراى مراسم سوگند

ماده 118- کلیه مشمولینى که به افتخار انجام خدمت سربازى نایل می‌شوند بایستى نسبت به شاهنشاه و میهن سوگند وفادارى یاد نمایند.

رئیس- ماده 119

ماده 119- انجام مراسم سوگند بایستى پس از دوره تعلیمات اولیه در مقابل پرچم هنگب به عمل آید.

رئیس- ماده 120

ماده 120- طرز اجراى مراسم سوگند بدین ترتیب خواهد بود که بایستى سربازان هر واحد جملات ذیل را کلمه به کلمه با فرمانده خود تکرار کنند.

سوگند‌نامه در پیشگاه خداوند قسم یاد می‌کنم که در انجام وظایف مقدس سربازى و فداکارى نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و میهن خود قصور و کوتاهى نکرده و آماده‌ام در هر موقع با نثار جان خود وفادارى به این سوگند و پیمان را عملاً نشان دهم)

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایی- چون همه جا سوگند ذکر شده خوب است در سطر اول ماده هم قسم به سوگند تبدیل شود.

وزیر عدلیه- پیشنهاد کنید مى‌آید به کمیسیون

+++

‌رئیس- ماده 121

ماده 121- پس از خاتمه مراسم سوگند سرود ملى خوانده شده و سلام شاهنشاهى نواخته می‌شود.

رئیس- ماده 122

فصل شانزدهم- احضار تعلیماتى و تجهیز

ماده 122- احضار طبقات صنوف و قسمت‌هاى مختلفه مشمول مقررات ماده 26 این قانون خواهد بود.

رئیس- ماده 123

ماده 123- کلیه سربازانى که دوره خدمت نظامى خود را به پیان رسانیده‌اند در چهار سال دوره احتیاط پس از سه سال اول در سال چهارم احتیاط یک مرتبه و در شش سال اول ذخیره هر دو سال یک مرتبه در سال‌هاى دوم و چهارم و ششم و در بقیه سال‌ها هر سه سال یک مرتبه در سال‌هاى نهم و دوازدهم و پانزدهم بایستى براى مدت یک ماه تجدید تعلیمات نظامى حاضر گردند.

رئیس- ماده 124

ماده 124- احضار هر یک از طبقات شامل حال افسران و گروهبانان آن طبقه نیز خواهد بود.

رئیس- ماده 125

ماده 125- احضار شدگان سه ماه قبل از تاریخ حضور بایستى از حکم احضار خود مطلع گردند مگر در مواقع تجهیز عمومى.

رئیس- ماده 126

ماده 126- حکم و آگهى احضار شدگان از طریق حوزه‌هاى نظام وظیفه به وسیله فرمانداران و دهداران و مأمورین امنیه و شهربانى ابلاغ و منتشر مى‌گردد و با حضار شدگان مقیم خارجه توسط نمایندگان شاهنشاهى ابلاغ می‌گردد.

رئیس- ماده 127

ماده 127- دهداران موظف می‌باشند آنهایی را که اسمشان در فهرست‌هاى واصله درج شده احضار نموده وادار نمایند تا روز مقرر وسائل حرکت و ورود خود را به محل تجمع آماده نمایند و راجع به سایر احضار شدگانى که در محل نباشند ملزم مى‌باشند از کسان و آشنایان آنها تحقیقات وافیه به عمل آورده تاریخ فوت و یا تاریخ غیبت و محل توقف و اشتغالات فعلى آنان را درمقابل اسامى مربوطه به طور صریح ذکر نموده به نزدیکترین رئیس شهربانى و یا فرمانده امنیه تسلیم نمایند که بلافاصله جهت حوزه مربوطه ارسال شود.

تبصره- در خارجه اجراى مقررات فوق به عهده نمایندگان دولت شاهنشاهى خواهد بود.

رئیس- ماده 128

ماده 128- طبقاتى که در موقع بسیج عمومى احضار می‌گردند موظفند پس از این که اعلامیه احضار به محل آنها رسید در ظرف بیست و چهار ساعت حرکت نموده به مرکز حوزه سربازگیرى و یا سفارتخانه و قونسولخانه خود حاضر شوند.

رئیس- ماده 129

ماده 129- طبقاتى که موقع احضار در خارجه متوقف هستد باید به وسیله آگهى که در روزنامه‌ها از طرف سفارت یا قونسولخانه‌ها منتشر می‌شود از جریان احضار خود آگهى یافته جهت دریافت گذرنامه در سفارتخانه یا قونسولخانه مربوطه حاضر شوند.

رئیس- ماده 130

ماده 130- اشخاصى که در موقع بسیج عمومى احضار میگردند چنانچه براى انجام امورات شخصى در غیاب خود محتاج نماینده- وکیل و شخص ثالث باشند هر گونه وکالت‌نامه که در حضور دفتر سربازگیرى و یا افسر امنیه و شهربانى نوشته باشند و از طرف مأمورین مذکور نیز گواهى شده باشد از هر گونه هزینه معاف بوده و در نزد مراجع و مقامات مادامى که نویسنده تحت تجهیز است اعتبار وکالت‌نامه رسمى را خواهد داشت.

رئیس- ماده 131

ماده 131- براى بیمارانى که قادر بر حرکت نباشند گواهی‌نامه و استشهاد معتبر با گواهى

+++

شهربانى یا امنیه به مرکز حوزه مربوطه با تعیین نوع مرض فرستاده شود که بلافاصله از طرف حوزه پزشک بازرس جهت رسیدگى به وصعیت فردفرد بیماران اعزام گردد.

رئیس- ماده 132

ماده 132- نفراتى که موقع احضار در خارج از حوزه مربوطه سکنى دارند (اعم از خارجه یا داخله) بایستى به محض انتشار آگهى از طرف کسان و خویشان آنها جریان احضار به اسرع وسائل اطلاع داده شود که در رأى موعد مقرره به محل معینه حاضر شوند.

رئیس- ماده 133

ماده 133- کلیه افراد و ذخیره بایستى به دفعاتى که در این قانون تصریح شده در تجدید تعلیمات شرکت نمایند و چنانچه در هر یک از دفعات احضار به علل موجهى در حضور و شرکت آنها تعویق حاصل شود بایستى در سنوات آتى با طبقات بعدى به منظور طى تعلیمات مقرره احضار و شرکت نمایند.

رئیس- ماده 134

ماده 134- به طور کلى در مواقع احضار و تجهیز محل تجمع افراد هر حوزه مراکز حوزه‌هاى مربوطه بوده و بایستى احضار شدگان خود را به دفتر سرباز‌گیرى همان محل معرفى نمایند.

رئیس- ماده 135

ماده 135- افراد احتیاط و ذخیره ذیل از احضار براى تجدید تعلیمات و وهله اول تجهیز معاف مى‌باشند.

الف- بیمارانى که قادر به حرکت و انجام تعلیمات نباشند.

ب- زندانیان‏

ج- رؤساى دادگاه‌هاى عالى مأمورین سیاسى و نمایندگان دولت شاهنشاهى در خارجه‏

د- رؤساى شهرداری‌ها و دهداران رسمى‏

ه- مدیران و آموزگاران دبستان‌ها و آموزشگاه‌هاى فلاحتى که به گواهى وزارت معارف تعیین جانشین جهت آنها مقدور نباشد و لااقل داراى یک سال سابقه خدمت در معارف باشند.

و- کارگران فنى راه آهن به شرط آن که لااقل سه ماه قبل از صدور حکم داخل در خدمت مذکور شده باشند.

ز- نفراتى که در خدمات ارتش هستند.

تبصره 1- مواقعی که حضور هر یک از معاف شدگان مندرجه در فوق ضرورت حاصل کند تصریحاً در احکام صادره قید می‌شود.

تبصره 2- کسانی که در موقع احضار تعلیماتى در خارجه بوده و بنا به گواهى سفارت یا قونسولخانه حضور آنها در موعد مقرر غیر میسر و قابل تعویق باشد در سال بعد بدون هیچگونه عذرى باید در تعلیمات طبقه بعدى شرکت نمایند.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- خواستم در ماده 135 یک نکته را تذکر بدهم. اشخاصى که در وهله اول از احضار براى تجدید تعلیمات معاف می‌باشند در قسمت ج رؤساى دادگاه‌‌هاى عالى را نوشته‌اند، اینجا یک قدرى بنده را متوجه کرد که یک تذکرى بدهم که مقصود از عالى و دادگاه‌هاى عالى کدام‌ها هستند و کیستند. عالى در دادگاه‌هاى ما فقط دیوان عالى تمیز است (و لو دادگاه هم نباشد) بعد دادگاه‌هاى استیناف است آن هم گاهى اطلاق عالى بهش می‌شود ولى در ابتدایی‌ها هیچ جا ما دادگاه عالى نداریم اگر فلسفه قسمت (ه) هم در نظر گرفته شود خوب است و به عقیده بنده لازم است که این نکته نیز در این مورد در نظر گرفته شود که می‌نویسد: مدیران و آموزگاران دبستان‌ها و آموزشگاه‌هاى فلاحتى که به گواهى وزارت معارف تغییر جانشین جهت آنها مقدور نباشد و لااقل یک سال سابقه خدمت دارا باشند از احضار براى تجدید تعلیمات در وهله اول تجهیز معاف می‌باشند- بنابراین وزیر معارف

+++

می‌گوید من نمى‌توانم جانشینى براى این آدم فعلاً معین کنم و براى وهله اول معاف می‌شود. خوب اگر یک رئیس دادگاهى هم در دزفول است و صلحیه آنجا را اداره می‌کند آن را چه باید کرد؟ آیا آن هم جزء عالى محسوب می‌شود یا نه؟ و آیا باید فوراً حاضر شود یا ترتیب دیگرى دارد؟ همچنین رئیس محکمه ابتدایی اگر احضار شد باید فوراً حاضر شود یا خیر؟ و آیا رؤساى صلحیه و بدایت در ولایات آنها هم عالى تلقى می‌شوند یا خیر؟ در هر صورت ممکن است یک قسمت از امور دادگاه معوق بماند و اگر مانعى ندارد خوب است موافقت بفرمایید که رؤساى دادگاه نوشته شود در فقره ج و لفظ عالى به کلى از این ماده حذف شود آن وقت شامل همه دادگاه‌ها خواهد شد و البته وزیر عدلیه آن وقت می‌تواند اگر یک نفر را فوراً به جاى او معین کند که می‌کند و به آنها می‌گوید که فوراً باید حرکت کنید و حاضر شوید و آنها هم به طوع و رغبت باید براى خدمت به میهن حاضر شوند.

وزیر عدلیه- همان طور که تذکر دادند در قانون تشکیلات عدلیه این کلمه عالى براى دادگاه‌ها پیش‌بینى شده و البته باید در شور دوم ان ماده را با قانون تشکیلات قضایی درست تطبیق کرد و روشن کرد ولى البته بین دادگاه و آموزشگاه یک فرق‌هایی است، در دادگاه‌ها خودشان مستحضرند که عضو على‌البدل داریم و اگر قاضى نباشد ممکن است عضو على‌البدل کار او را بکند و این خود اسباب خوشوقتى است چون می‌دانید که احضار شدن براى خدمت تعلیماتى وظیفه را باید طورى کرد که عملى بشود چون اینها باید افسر احتیاط بشوند و لازم است براى این که فراموش نکنند تعلیماتشان تجدید بشود و در حقیقت در این افتخار شرکت کنند ما هم سعى مى کنیم در شور دوم هم این ماده را با قانون تشکیلات عدلیه تطبیق کنیم تا موجبات شرکت آنها در خدمات تجدیدى فراهم گردد.

رئیس- ماده 136

ماده 136- به جاى نفرات احتیاط و ذخیره مستخدمى که در احضار تعلیماتى و وهله اول تجهیز مطابق مقررات ماده فوق معاف می‌گردند بایستى فوراً از طرف وزارتخانه‌هاى مربوطه جانشین تعیین و در نظر گرفته شود تا در موقع احضار بعدى مانعى براى حضور و شرکت آنها در بین نباشد مگر در مواردى که فرمان مخصوص صادر شده باشد.

رئیس- ماده 137

ماده 137- اشخاصى که به خدمت احضار نمى‌گردند موظفند نسبت به اسلاف و اولاد و زنان و برادران و خواهران سربازانى که متکفل عائله بوده از ده یا محل آنها براى مدت بیش از یک ماه و نیم احضار شده‌اند از تاریخ دخول احضار شدگان به خدمت الى روز خاتمه خدمت مساعدت و همراهى نمایند و اولیاى امور شهردارى‌هاى محلى و دهداران بایستى اجراى منصفانه این مقررات را عهده دار شده و در انجام آن مراقبت کامل معمول دارند.

تبصره 1- به خانواده فراریان و متخلفین هیچگونه کمک و همراهى نباید معمول شود.

تبصره 2- در موقع تجهیز بنگاه‌هاى ملى و شهردارى ها نیز بایستى در همراهى و کمک مادى به عائله احضار شدگان لازمه مساعدت و معاضدت را به عمل آورند.

رئیس- ماده 138

ماده 138- نفراتى که در خدمت ادارات دولتى یا عمومى یا غیره بوده و مشمول موارد معافیت نیستند. بایستى سه روز قبل از تاریخ احضار و حرکت از خدمت مربوطه موقتاً معاف گردند.

رئیس- ماده 139

ماده 139- طبقات احضار شده با ارائه کتابچه نظامى و دفتر خدمت وظیفه براى حضور در محل تجمع

+++

پرداخت هزینه راه آهن و کشتى در داخله کشور معاف خواهند بود.

رئیس- ماده 140

ماده 140- طبقات احضار شده جهت تجدید تعلیمات آنان که جزء ادارات و مؤسسات هستند در مدت احضار موقت حقوق خود را از ادارات و مؤسسات مربوطه دریافت خواهند نمود و آنهایی که داراى مشاغل آزاد هستند برطبق مقررات مالى از قسمت‌هاى مربوطه مأخوذ خواهند داشت.

رئیس- ماده 141

ماده 141- در مواقع تجهیز به طور کلى حقوق و هزینه احضار شدگان به عهده ارتش خواهد بود.

رئیس- ماده 142

فصل هفدهم- تغییر سن‏

ماده 142- به طور کلى سن اشخاص تابع مصرحات اوراق شناسنامه آنها خواهد بود.

رئیس- ماده 143

ماده 143- چنانچه در موقع رسیدگى و اسم نویسى مندرجات اوراق شناسنامه با سن حقیق مشمولین مطابق به نظر نرسیده و یا اختلاف فاحش کوچکتر یا بزرگتر از سنین مشمولیت تشخیص داده شوند بایستى موضوع در مجلس سربازگیرى مطرح شده و چنانچه مورد تأیید واقع گردد پرونده امر به هیئت تجدید‌نظر مراجعه و رأى قاطع هیئت مذکور در محل مخصوص ورقه شناسنامه و در ستون دفاتر مربوطه قید شود این رأى قابل اعتراض نبوده ولى فقط از نقطه‌نظر مقررات راجع به نظام وظیفه مؤثر خواهد بود.

تبصره- پرونده‌هاى موجوده که روى جریان فوق عمل شده و هنوز مطابق مقررات اولیه جریان آن خاتمه نیافته مشمول مقررات ماده فوق خواهد بود.

رئیس- ماده 144

ماده 144- هیئت تجدید‌نظر تحت ریاست یک نفر افسر ارشد به عضویت نمایندگان اداره آمار و ثبت احوال و نظام وظیفه و بهدارى ارتش و دو نفر عضو نظامى با نظر ستاد ارتش تعیین و تشکیل می‌گردد.

رئیس- ماده 145

ماده 145- تشریفاتى که از نظر مشمولیت نظام وظیفه درضمن ماده 9 قانن اصلاح ثبت احوال مصرح است تابع مقررات این ماده خواهد بود. و چنانچه سن اشخاص از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه نظر به اختلاف فاحش قیافه مورد اعتراض کمیسیونى مرکب از نمایندگان نظام وظیفه و آمار و ثبت احوال و امنیه و شهربانى در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات واقع شود رسیدگى به اعتراض مزبور در محل با حضور هیئتى مرکب از عالى‌ترین مأمور کشورى با نماینده او و نمایندگان عدلیه و ادارات فوق‌الذکر و یک نفر پزشک به انتخاب نظام وظیفه و دو نفر از معتمدین محل به انتخاب هیئت مزبور به عمل خواهد آمد. تشکیل هیئت مزبور و تسلیم اعتراض به هیئت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل باید در ظرف 48 ساعت به عمل آید.

هیئت مذکور با حضور معترض علیه به اعتراض مذکور رسیدگى کرده و نظریه خود را به معترض علیه ابلاغ و گزارش امر را به ضمیمه پرونده رسیدگى به مرکز ارسال خواهد داشت ودر مرکز پس از رسیدگى هیئت تجدید‌نظر رأى صادره از هیئت مذکور قطعى و غیر قابل اعتراض است.

تبصره 1- محل اعتراض نسبت به اوراق شناسنامه سکنه و قراء و بلوک مراکز حوزه‌اى اصلى مى‌باشند.

تبصره 2- حضور هر یک از نمایندگان معینه منوط به وجود ادارات مربوطه در محل خواهد بود.

تبصره 3- معترض علیه چنانچه مدارک و اسنادى براى تأیید مندرجات ورقه شناسنامه خود داشته و در دسترس نباشد می‌تواند به مدت متناسبى کتباً از هیئت محلى و تجدید‌نظر استمهال نماید.

تبصره 4- پرونده‌هاى موجوده که روى جریان

+++

فوق عمل شده و هنوز جریان آن ناتمام است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

رئیس- ماده 146

ماده 146- نسبت به اوراق شناسنامه که قبل از تاریخ تصویب ماده 9 اصلاح قانون اصلاحى ثبت احوال به موجب حکم قطعى عدلیه یا به موجب تجدید‌نظر مطابق ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب بیستم مرداد 1307 تصحیح شده ورود اعتراض نظام وظیفه از حیث مشمولیت نظام وظیفه شود نماینده مأمورین نظام وظیفه از تاریخ مصوب این قانون الى مدت شش ماه بایستى چنانچه نسبت به حک صادره درباره اشخاص اعتراض دارند به توسط دادستان دادگاهى که حکم داده اعتراضات خود را کتباً ارسال و دادگاه‌ها بایستى در ظرف مدتى که از تاریخ اجراى این قانون از یک سال و نیم تجاوز ننماید به کلیه اعتراضات واصله به طرفیت نمایندگان نظام وظیفه و دادستان با حضور معترض علیه یا وکیل او رسیدگى نماید و در صورتی که اعتراضات وارد باشد احکام سابق فسخ و حکم مجدد صادره قابل استیناف و تمیز نبوده و اداره آمار و ثبت احوال مکلف است اوراق شناسنامه معترض علیه را مطابق حکم دادگاه‌ها تصحیح نماید رأى مذکوره قطعى و قابل اعتراض نبوده ولى فقط از حیث مقررات راجع به نظام وظیفه مؤثر خواهد شد.

رئیس- ماده 147

فصل هیجدهم- وظایف حوزه‌هاى سربازگیرى‏

ماده 147- به طور کلى وسایل اجراى مقررات این قانون در هر حوزه سربازگیرى به عهده رئیس آن حوزه خواهد بود.

رئیس- ماده 148

ماده 148- رؤساى حوزه‌هاى نظام وظیفه وظیفه‌دار هستند که با اقدامات قانونى تمام قلمرو حوزه مربوطه را در هر سال حتما از نظر سربازگیرى عمل نمایند.

تبصره- رسیدگى به وضعیت مشمولین و نفرات حوزه‌هاى دیگر چنانچه محل اقامت خود را تغییر داده باشند به عهده حوزه محل اقامت خواهد بود منتها مى بایستى فوراً مراتب به حوزه مربوطه نیز سابقاً داده شود.

رئیس- ماده 149

ماده 149- در مرکز هر یک از حوزه‌ها و مناطق سربازگیرى طبق تبصره ماده 56 یک دادگاه ادارى وجود خواهد داشت که تحت ریاست رؤساى مناطق و حوزه‌هاى سربازگیرى به عضویت نمایندگان عالیترین مأمور کشورى و ثیت احوال محل و یک نفر پزشک نظامى تشکیل و به وضعیت باقى مانده امور سربازگیرى رسیدگى خواهد شد.

تبصره 1- در نقاطى که امنیه و شهربانى موجود است نمایندگان مربوطه نیز در دادگاه ادارى عضویت خواهند داشت.

تبصره 2- آراء دادگاه ادارى باید کتبى و روى مدارک پرونده بوده و اعتبار آن به منزله آراء مجلس سربازگیرى خواهد بود.

تبصره 3- آراء مجالس سربازگیرى و دادگاه‌هاى ادارى قطعى بوده مگر این که در نتیجه شکایات معترضین و یا وصول گزارشات مأمورین صلاحیت دار و یا اطلاعات موثق بر حسب دستور ستاد ارتش تجدید‌نظر آن ضرورت حاصل کند که در این صورت پرونده‌هاى مربوطه به هر منطقه در دادگاه ادارى متشکله در مرکز آن منطقه با حضور رئیس ان منطقه و فرمانده پادگان یا نماینده او فقط براى یک مرتبه تجدید‌نظر خواهد شد و چنانچه قضیه قابل تعقیب جزایی تشخیص داده شود به دادگاه احاله می‌گردد.

رئیس- ماده 150

ماده 150- کلیه تنبیهات و مجازات‌هاى مقرره در فصل نوزدهم این قانون پس از بررسى پرونده‌هاى مربوطه از طرف دادگاه‌هاى ادارى مرکز مناطق حوزه‌ها رسیدگى و آنچه که به موجب مصرحات فصل

+++

مذکور مربوط به دادگاه‌هاى نظامى یا عمومى باشد پرونده هاى مربوطه عینا احاطه و تصمیماتى که دادگاه ادارى باید رأساً اتخاذ نماید به منظور صدور تصویب‌نامه و دستور اجرا جهاد فرمانده نظامى منطقه ارسال می‌گردد.

رئیس- ماده 151

ماده 151- حوزه‌هاى سربازگیرى موظفند جریان عمل را طورى تنظیم نمایند که نفرات معینه در رأس مواعد مقرره به خدمت احضار و وسائل ترخیص و اوراق و مدارک آنها طورى پیش‌بینى و تنظیم شود که موجبات تأخیر جریان امور فراهم نگردد.

رئیس- ماده 152

ماده 152- در حوزه‌هاى سربازگیرى دفاتر مربوطه باید به نحوى ترتیب داده شود که تاریخچه ادوار خدمتى کلیه نفرات حوزه مربوطه را به طور روشن نشان داده و کلیه تغیرات به طور واضح و دقیق در آن مصرح باشد و باید همیشه مندرجات دفاتر با واقعیت وو وضعیت نفرات آن حوزه در هر موقع مطابق و بدون اختلاف باشد.

رئیس- ماده 153

ماده 153- محل کسب اطلاعات حوزه‌هاى سربازگیرى از لحاظ تغییرات و وضعیات مختلفه نفرات هر حوزه مناطق متبوعه و مأمورین آمار و دهداران آن حوزه می‌باشند که بایستى هر یک در موارد مربوطه هر موقع تغییراتى راجع به افراد حوزه مربوطه از لحاظ شهادت و معافیت و فوت و فرار و مسافرت به خارجه و تغییر محل حاصل می‌گردد بلافاصله حوزه‌هاى سربازگیرى را مطلع سازند که در دفاتر و پرونده‌هاى مربوطه عمل نموده و اقدامات لازمه معمول دارند.

رئیس- ماده 154

ماده 154- وضعیت و طرز عمل مناطق و حوزه‌هاى سربازگیرى لااقل در هر سال یک مرتبه با اعزام بازرسى از مرکز یا از طرف فرمانده مربوطه تحت بازرسى دقیق واقع و در صورت اقتضاء نیز در مواقع مختلفه بازرس اعزام می‌گردد.

رئیس- ماده 155

فصل نوزدهم- تنبیهات‏

ماده 155- سربازانى که در موقع صلح مدت غیبت آنها در خدمت از پانزده روز متوالى تجاوز نماید فرارى محسوب و پس از دستگیرى جهت تعیین مجازات‌هاى ذیل به دادگاه‌هاى نظامى تسلیم می‌گردند.

الف- براى دفعه اول فرار از تاریخ دستگیرى تجدید خدمت زیر پرچم با شش ماه خدمت اضافى‏

ب- براى دفعه دوم فرار از دو مرتبه تجاوز نکند به چهار سال خدمت زیر پرچم محکوم خواهند شد.

د- در صورتی که ارتکاب به فرار از سه مرتبه تجاوز نمود مرتکبین آن مشمول مقررات تبصره 2 ماده 156 خواهد بود.

تبصره- در موقع جنگ پنج روز غیبت فرار محسوب و چنانچه فرار از سربازخانه باشد مرتکبین به شش الى پانزده سال زندانى با اعمال شاقه و چنانچه در جبهه و خط آتش باشد به اعدام محکوم و محاکمه مرتکبین در دادگاه نظامى زمان جنگ به عمل خواهد آمد.

رئیس- آقاى اعتصام‌زاده‏

اعتصام‌زاده- بنده در اصل ماده عرضى ندارم فقط در مقدمه‌اش می‌خواستم یک پیشنهاد اصلاحى تقدیم کنم چون نوشته است (پس از دستگیرى جهت تعیین مجازات‌هاى ذیل به دادگاه‌هاى نظامى تسلیم گردند) در صورتی که خود ماده مجازات‌ها را معین کرده است و اگر نوشته شود فرارى محسوب و پس از دستگیرى براى مجازات‌هاى ذیل به دادگاه‌هاى نظامى تسلیم می‌گردند بهتر است پیشنهادى هم تقدیم می‌کنم.

رئیس- پیشنهادشان قرائت می‌شود.

بنده پیشنهاد می‌کنم مقدمه ماده 155 به قرار زیر اصلاح شود.

+++

ماده 155- سربازگیرى که در موقع صلح مدت غیبت آنها از پانزده روز متوالى تجاوز نماید فرارى محسوب و پس از دستگیرى تسلیم به دادگاههاى نظامى شده و به مجازات‌هاى ذیل محکوم می‌شوند.

رئیس- آقاى زوار

زوار- اصلاح عبارتى است قابل دفاع نیست.

رئیس- ماده 156

ماده 156- غائبین ذیل چنانچه داراى عذر موجه نباشند علاوه بر مدت خدمت مقرره مطابق دو برابر ایام غیبت محکوم به اضافه خدمت خواهد بود.

الف- مشمولینى که در موقع رسیدگى و اسم نویسى حاضر نشده و یا تأخیر کرده باشند.

ب- مشمولینى که در موقع اجراى مراسم سرباز گیرى حاضر نشده و یا تأخیر کرده باشند.

ج- کسانی که در موقع احضار تعلیماتى تأخیر نموده باشند.

د- اشخاصى که در روى علت مزاج معالجات آنهابراى مدت معینى به مؤسسات بهدارى کشورى محول و دراجراى دستورات پزشکى تعلل نموده و یا اساساً مراجعه ننموده‌اند که در این صورت براى تعیین مدت اضافه خدمت آنها تمام مدت معینه جهت معالجه مأخذ قرار داده می‌شود.

ه- اشخاصى که روى علت مزاج احضار آنها به تعویق افتاده و در خاتمه مدت مقرره جهت معالجه خود را معرفى نکرده باشند.

تبصره 1- چنانچه لزوم معالجه مشمولین فقره (د- ه) از طرف شوراى پزشکى تجویز شود پس از خاتمه معالجه و بهبودى تنبیه معینه باید در حق آنان اعمال شود.

تبصره 2- مشمولینى که به موجب این ماده اضافه خدمت آنها بیش از چهار سال الزام گردد بایستى پس از انجام خدمت زیر پرچم شش ماه به خدمات ساختمانى و جاده سازى و امثال آن گمارده شود و پس از آن جزء افراد هم طبقه خود منظور گردند که در این صورت در تمام مدت شش سالى که مشغول انجام خدمات مذکور هستند هزینه خوراک و پوشاک و منزل آنها با حقوقى که از حقوق معینه افراد وظیفه تجاوز نکند به عهده وزارتخانه یا اداره خواهد بود که جهت خدمات آن اختصاص داده شده‌اند.

رئیس- ماده 157

ماده 157- مشمولین نظام وظیفه که تاکنون غائب بوده و به خدمت حاضر نشده‌اند و همچنین سربازانى که از خدمت فرار اختیار و تا حال مراجعت نکرده‌اند چنانچه تا شش ماه بعد از تصویب این قانون شخصاً خود را معرفى نموده و خدمت مقرره را انجام دهند از هر‌گونه مجازات معاف خواهند بود.

رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود.

براى این که از ماده 157 همه بتوانند استفاده کنند و آن که قبل از این قانون هم شخصاً حاضر نشده از مزایاى ماده مذکور بهره‌مند گردد پیشنهاد می‌شود به قرار ذیل اصلاح و کلمه تاکنون و تاحال حذف گردد.

ماده 157- مشمولین نظام وظیفه که غائب بوده و به خدمت حاضر نشده‌اند و همچنین سربازانى که از خدمت فرار اختیار کرده‌اند چنانچه تا شش ماه بعد از تصویب این قانون شخصاً خود را معرفى نموده و خدمت مقرره را انجام دهند از هر گونه مجازات معاف خواهند بود. دهستانى‏

رئیس- ماده 158

ماده 158- در مورد اشخاص ذیل مجازات متخلف اعمال می‌گردد.

1-‌ اعضاء مجلس سربازگیرى و مأمورین رسیدگى که در انجام وظایف محوله تصورى ورزیده و یا در جلسات متشکله بدون عذر موجه حاضر نشوند.

2‌-‌مأمورین آمار و دهداران که در انجام وظایف مقرره در ماده 153 این قانون تأخیر و یا تصور کرده باشند.

+++

رئیس- ماده 159

ماده 159- پرونده مشمولین مقررات ماده 156 و 157 در دادگاه‌هاى ادارى مناطق رسیدگى و رأى داده خواهد شد.

رئیس- ماده 160

ماده 160- اشخاص ذیل به ده الى 30 روز زندانى قابل ابتیاع محکوم خواهند شد.

الف- اشخاصى که مشمولین احضار شده جهت رسیدگى و اسم نویسى را عالماً عامداً استخدام نمایند قبل از آن که اوراق شناسنامه آنها از طرف مأمورین مربوطه نوشته شده باشد.

ب- اشخاصى که مشمولین دعوت شده جهت اجراى مراسم سربازگیرى را عالماً عامداً استخدام نمایند قبل از آن که نظریه مجلس سربازگیرى در اوراق شناسنامه آنها ذکر شده باشد و چنانچه از طرف مجلس سربازگیرى نیز رأى مربوطه قید شده باشد فقط در حال آماده به خدمت ارجاع شغل به آنان بلامانع خواهد بود والّا چنانچه اوراق شناسنامه حاکى رأى سربازى و یا انقضاء مدت آماده به خدمت باشد مرتکبین مشمول مقررات همین ماده خواهند بود.

رئیس- ماده 161

ماده 161- اشخاص ذیل یک ماه الى شش ماه زندانى قابل ابتیاع محکوم خواهند شد.

الف- اشخاصى که در موقع جنگ و تجهیز نفرات آماده به خدمت و یا نفرات احتیاط و ذخیره احضار شده را عالماً و عامداً به خدمت بپذیرند.

ب- پزشکان بهدارى کشورى که در معالجه و مداواى مشمولین معمول قصور نموده و علاقمندى نشان نداده‌اند.

ج- کسانى که مطابق قانون موظف به نگهدارى و تأمین اعاشه عائله متکلفین بوده و بدون عذر موجه خوددارى نمایند.

د- کسانى که براى تثبیت تکفل اشخاص شهادت کذب داده باشند.

ه- اشخاصى که نفرات فرارى از خدمت را عالماً و عامداً استخدام کرده باشند.

و- اشخاصی که در موقع جنگ و تجهیز مطابق این قانون موظف به کمک و همراهى با عائله سربازان بوده و بدون عذر موجه خوددارى نموده باشند.

رئیس- ماده 162

ماده 162- چنانچه استخدام اشخاص نامبرده در دو ماده بالا از طرف مقامات رسمى به عمل آمده باشد مجازات مقرره در حق رؤساى کارگزینى و امر استخدام آنها معمول خواهد شد و انواع استخدام اعم از روزمره و کنتراتى خدمات خصوصى ىا عمومى یا ادارى به طور کلى مشمول مقررات مذکور خواهد بود.

رئیس- ماده 163

ماده 163- فراریان و یا کسانی که به خارجه مسافرت نموده‌اند چنانچه مدت فرار و عدم حضور آنها به محل خدمت بیش از یک سال به طول انجامید به بایگان کلیه اموال غیر منقول محکوم خواهد بود.

تبصره- اشخاص مشمول مقررات ماده فوق هر موقع حاضر شوند اموال آنها توسط دادگا‌ه‌هاى عمومى مسترد شده و در زمان صلح به وسیله دادگاه‌هاى ادارى حوزه‌ها به مجازات مقرره در ماده 156 محکوم خواهند شد.

رئیس- ماده 164

ماده 164- رسیدگى و اجراى مواد 160 و 161 و 162 و 163 مربوط به دادگاه عمومى بوده و پرونده‌هاى مربوطه به موارد منظور از دادگاه‌هاى ادارى مناطق و حوزه‌هاى سربازگیرى نیز باید دادگاه‌هاى عمومى احاطه گردد.

رئیس- ماده 165

ماده 165- در موقع جنگ و تجهیزات احضار شدگانى که بدون عذر موجه تأخیر حضور آنها در داخله به مرکز حوزه‌هاى سربازگیرى و در خارجه به مراکز سفارتخانه‌ها و قونسولگرى‌ها از ده روز تجاوز کند مشمول مقررات ماده 163 گردیده و پس

+++

از حضور و دستگیرى به دادگاه نظامى زمان جنگ تسلیم می‌گردند.

رئیس- ماده 166

ماده 166- این قانون که مشتمل بر نوزده فصل و متضمن 166 ماده و 56 تبصره می‌باشد جانشین قانون خدمت نظام وظیفه عمومى مصوب 16 خردادماه 1304 و 30 شهریور ماه 1310 شمسى خواهد بود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم این قانون آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

تصویب شد.

(3- تصویب یک فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى)

رئیس- گزارشى از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود.

آقاى موقر درخواست هشت روز مرخصى از تاریخ 28 فروردین 1317 نموده و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى موقر قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

(4- اعلام استعفاى آقاى دکتر قزل ایاغ از عضویت کمیسیون عدلیه از طرف آقاى رئیس)

رئیس- آقاى دکتر قزل ایاغ به واسطه کسالت مزاجى که دارند از عضویت کمیسیون عدلیه استعفا دادند محض اطلاع آقایان عرض شد.

(5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه آتیه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293653!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)