کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/11]

جلسه: 38 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - معرفی آقای وزیر کشور از طرف آقای نخست وزیر

3 - شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به قانون ثبت احوال

4 - تقدیم لایحه از طرف آقای کفیل وزارت دادگستری راجع به سلب مصونیت از آقای رضا رفیع و تصویب آن

5 - بقیه شور دوم قانون ثبت احوال و تصویب آن

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 38

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - معرفی آقای وزیر کشور از طرف آقای نخست وزیر

3 - شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به قانون ثبت احوال

4 - تقدیم لایحه از طرف آقای کفیل وزارت دادگستری راجع به سلب مصونیت از آقای رضا رفیع و تصویب آن

5 - بقیه شور دوم قانون ثبت احوال و تصویب آن

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 15 اردیبهشت ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

( 2- معرفى آقاى وزیر کشور از طرف آقاى نخست وزیر)

نخست وزیر (آقاى دکتر متین دفترى)- جناب آقاى على اصغر حکمت بر حسب فرمان مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهى به وزارت کشور منصوب شدند و ایشان را به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم (نمایندگان- مبارک است انشاءالله)

(3 - شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به قانون ثبت احوال‏)

رئیس- شور دوم کمیسیون راجع به قانون ثبت احوال مطرح است گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:

گزارش کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون پارلمانى کشور با مشارکت کمیسیون قوانین دادگسترى با حضور آقایان وزیر کشور و رئیس کل آمار و کفیل دادگسترى لایحه شماره (102375) دولت راجع به قانون ثبت احوال را براى شور دوم مطرح نموده پس از چند جلسه مشاوره با در نظر گرفتن پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم در نتیجه مواد زیر تصویب و اینک گزارش آن براى رأى قطعى مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- چون لایحه طبع و توزیع شده و مفصل است. در حدود پنجاه و پنج ماده از این لحاظ خوانده نمی‌شود فقط ماده قرائت می‌شود (صحیح است). ماده اول خوانده می‌شود:

قانون ثبت احوال‏

باب اول‏

در مقررات راجع به ثبت وقایع چهارگانه‏

ماده 1- در هر محل وقایع چهارگانه تولد ازدواج طلاق. وفات باید در دفاتر ثبت احوال طبق این قانون ثبت شود.

+++

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 2:

فصل اول‏

در ثبت تولد و تنظیم شناسنامه‏

ماده 2- تولد هر طفل در ظرف 15 روز از تاریخ ولادت در شهرها به حوزه ثبت احوال محل و در دهات در صورت نبودن مأمور ثبت احوال به کدخدایان براى ثبت در دفاتر سجلى اعلام شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 3:

ماده 3- اعلام تولد طفل به عهده پدر یا سرپرست یا ولى و یا مادر به ترتیب زیر خواهد بود:

1 - پدر طفل در صورتی که در محل حاضر باشد.

2 - ولى یا سرپرست طفل یا خانواده که طفل در آن متولد شده است.

3 - مادر طفل در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد. ماما یا پزشکى هم که حین ولادت طفل حاضر بوده است مکلف می‌باشد در ظرف یک هفته ولادت طفل را به حوزه ثبت احوال اطلاع دهد.

در مورد اطفالى که در بنگاهاى عمومى (از قبیل بیمارستان. زایشگاه. مسکین خانه) و زایشگاه زندان و بازداشتگاه و غیره متولد می‌شوند دادن اطلاع به عهده رئیس بنگاه خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 4:

ماده 4- در دفاتر موالید باید نکات زیر قید شود:

1)- محل ساعت روز ماه سال ولادت با تمام حروف.

2)- نام و نام خانوادگى و کار ابوین و محل اقامت‌شان.

3)- شماره شناسنامه ابوین طفل با تعیین محل صدور آن.

4)- نام و نام خانوادگى و کار و محل اقامت و سمت اعلام کننده.

رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده 5- در مواردى که ابوین طفل یا یکى از آنها غیر معلوم باشد در ستون‌هاى مربوطه عبارت (نامعلوم) نوشته خواهد شد و اگر بعدها نسبت طفل به واسطه اقرار مرد یا زنى به موجب سند رسمى یا به واسطه دادنامه محرز گردد اداره ثبت احوال اقرار مربوطه یا مفاد دادنامه را در حاشیه دفاتر مربوطه قید خواهد کرد.

عین یا رو نوشت دادنامه یا اقرار نامه مربوطه به ولادت طفل در پرونده بایگانى خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده پنجم برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد:

(3- تقدیم لایحه از طرف کفیل وزارت دادگسترى راجع به سلب مصونیت از آقاى رضا رفیع و تصویب آن)

رئیس- آقاى کفیل وزارت دادگسترى‏

کفیل وزارت دادگسترى (آقاى سرورى)- آقاى رضا رفیع نماینده مجلس شوراى ملى به موجب مدارکى که به وسیله مأمورین کشف جرایم به دست آمده است متهم به ارتکاب اعمالى است که بایستى مورد تعقیب کیفرى واقع گردد بنابر این نظر به اصل 12 قانون اساسى شرحى راجع به سلب مصونیت از ایشان نوشته شده که تقدیم و تقاضاى تصویب آن می‌شود.

رئیس- لایحه خوانده می‌شود:

ریاست مجلس شوراى ملى- آقاى رضا رفیع نماینده مجلس شوراى ملى مطابق مدارکى که به وسیله مأمورین کشف بزه جمع‌آورى شده متهم به اعمالى است که قابل تعقیب کیفرى می‌باشد نظر به اصل دوازدهم قانون اساسى وزارت دادگسترى سلب مصونیت او را از مجلس شوراى ملى در خواست می‌نماید.

رئیس- موافقین با سلب مصونیت با سلب مصونیت آقاى رضا رفیع برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(4- بقیه شور دوم لایحه قانونى ثبت احوال و تصویب آن‏)

رئیس- ماده ششم قانون ثبت احوال قرائت می‌شود:

ماده 6- مولود با نام نام خانوادگى پدر نامیده شده اسناد

+++

سجلى و شناسنامه با نام مزبور تنظیم و صادر می‌شود و در صورتى که پدر معلوم نباشد با نام خانوادگى مادر نامیده می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 7:

ماده 7- هر کسى طفلى را پیدا کند که نسب او معلوم نباشد باید فوراً مراتب را به شهربانى و در نقاطى که شهربانى نباشد به بخشدار یا کدخدا اطلاع دهد مأمورین نامبرده مکلف هستند اطلاعاتى که راجع به آن طفل تحصیل شده است ضمن صورت مجلسى تدوین و صورت مجلس نامبرده را به دفتر ثبت احوال محل ارسال دارند.

در صورت مجلس نامبرده باید نکات زیر ذکر شود.

1- محلى که طفل در آنجا یافت شده.

2- تاریخ پیدا شدن طفل و سایر کیفیات مربوطه به آن‏

3- تعیین این که طفل پسر است یا دختر و تشخیص سن تقریبى او.

4- آثار و علایم مخصوصى که ممکن است در بدن طفل موجود بوده و باعث شناخته شدن او گردد.

5- توصیف مختصر البسه و سایر اشیایی که ممکن است با طفل یافته شده باشد.

6- شخص یا بنگاهى که طفل به او سپرده می‌شود.

7- نامى که طفل به آن نامیده می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 8:

ماده 8- در مورد ماده 7 مطابق ماده 5 عمل خواهد شد و اگر ثبت ولادت در حوزه ثبت احوال غیر از حوزه محل تولد به عمل آمده باشد باید مراتب به حوزه محل نامبرده نیز اطلاع داده شود تا در کلیه مستندات سجلى او درج گردد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 9:

ماده 9- هرگاه تولد در کشتى واقع شود ناخداى کشتى ملکف است با حضور دو نفر گواه مراتب را دفتر مخصوص ثبت و گواهى تولد را به اولیا مولد تسلیم و به مجرد رسیدن به یکى از بنادر در ایران فوراً مستخرجه از دفتر را به وسیله اداره کل دریادارى با اداره کل آمار و ثبت احوال ارسال دارد کسی که متصدى نگاهدارى طفل است باید بعد از پیاده شدن از کشتى به اولین شعبه ثبت احوال در ایران یا نمایندگان کنسولى ایران در خارجه گواهى نامبرده را تسلیم و شناسنامه مولود را دریافت کند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 10:

ماده 10- در مورد ماده 5 و 7 همچنین در مواردی که مأمور ثبت احوال به مناسبت انجام وظایف خود مطلع به وجود طفلى گردد که محتاج به قیم باشد مکلف است مراتب را به دادستان شهرستان محل یا کسانی که وظایف او را انجام می‌دهند اطلاع دهد تا از طرف دادستان به تعیین قیم اقدام شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 11:

فصل دوم- در ثبت وفات‏

ماده 11- فوت هر کس باید در ظرف (48) ساعت در شهرها به حوزه ثبت احوال و در دهات در صورت نبودن مأمور ثبت احوال به کدخدا اعلام شود و در صورتى که روز دوم وفات مصادف با تعطیل باشد روز بعد از تعطیل اعلام خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 12

ماده 12- اعلام فوت به ترتیب به عهده یکى از اشخاص زیر خواهد بود.

1- نزدیک‌ترین اقربا حاضر متوفى‏

2- سرپرست ساکنین خانه که فوت در آنجا واقع شده‏.

3- مستخدمین خانه نامبرده‏

4- هر شخص دیگرى که در حین فوت حاضر باشد.

5- مأمورین شهردارى یا بخشدار یا کدخدا

رئیس- موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده 13

+++

ماده 13- هرگاه فوت در یکى از بنگاه‌هاى عمومى از قبیل بیمارستان و مسکین خانه و پرورشگاه و زندان و بازداشتگاه واقع شود اعلام نامبرده به عهده رئیس بنگاه است و اگر فوت در یکى از اماکن عمومى از قبیل گاراژ و گرمابه و مسجد و مهمانخانه و غیره واقع شود به عهده مدیر یا متصدى آن مکان است‏.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند). تصویب شد. ماده 14

ماده 14- در موارد مذکوره در ماده 13 متصدیان غسل و کفن و دفن مکلف هستند که حوزه ثبت احوال را از وقوع فوت مطلع سازند.

رئیس- پیشنهاد آقاى طوسى خوانده می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم جمله اول ماده که از این قرار است. (در موارد مذکوره در ماده 13) حذف شود (طوسى)

رئیس- توضیح بدهید

طوسى- این جمله خیال می‌کنم زائد است چون وقتى که متصدیان غسل و کفن و دفن به طور کلى مکلف هستند در هر مورد اطلاع دهند دیگر ذکر این جمله و مقید داشتن اطلاع دادن در دو مورد بخصوص لزومى نخواهد داشت‏.

مخبر کمیسیون (آقاى هاشمى)- موافقم با حذف این مقدمه‏

وزیر کشور- به طوری که پیشنهاد کرده‌اند این مقدمه حذف شود یعنى جمله (در موارد مذکور در ماده 13) بنده موافقم‏

رئیس- موافقین با ماده 14 با اصلاحى که شده است برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 15 خوانده می‌شود.

ماده 15- در مواردى که گواهى پزشک یا ماما موجود باشد مأمور ثبت احوال از بایگانى گواهى نامبرده بنا به اظهار اظهار کننده مراتب را ثبت کرده وزیر آن را به امضاء اظهار کننده می‌رساند و در مواردى که گواهى هاى مذکور موجود نباشد اعلام نامبرده باید با حضور یک یا دو گواه به عمل آید و مأمور ثبت احوال واقعه را به ثبت رسانده به امضاء اعلام کننده و گواه می‌رساند.

رئیس- موافقین با ماده 15 برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 16

ماده 16- در دفتر متوفیات باید نکات زیر قید شود.

1- محل روز ماه سال و درصورت امکان ساعت وفات با تمام حروف.

2- نام و نام خانوادگى و کار محل اقامت متوفى.

3- شماره و تاریخ شناسنامه با محل صدور آن.‏

4- علت فوت در صورتی که مشخص باشد.

5- نام و نام خانوادگى و کار محل اقامت و سمت اعلام کننده.

رئیس- موافقین با ماده 16 برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 17:

ماده 17- در مورد فوت اشخاصى که داراى منزل ثابت و اقرباى ثابت نیستند و یا به تنهایى در یک منزل زندگانى می‌کنند مأمورین شهربانى در شهرها و بخشدار و کدخدا در دهات مکلف هستند مراتب را بازجویى در اسرع اوقات فوت را به مأمورین ثبت احوال اطلاع دهند این قبیل وقایع بر طبق اظهار کسانى که مکلف به بازجویى در اطراف واقعه و اعلام آن هستند در دفاتر ثبت احوال ثبت می‌شوند.

رئیس- موافقین با ماده 17 برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 18:

ماده 18- پزشک معالج مکلف است به مجرد مراجعه اقربا متوفى و سایر اشخاصى که قانوناً موظف به اطلاع دادن وفات هستند علت فوت و تاریخ آن را در برگى نوشته به مراجعه کننده تسلیم نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده 19:

ماده 19- در موقعى که طفل مرده به دنیا بیاید یا مادر در حین وضع حمل فوت نماید علاوه بر پزشک معالج (در صورت بودن) ماما هم حاضر بوده مکلف به دادن گواهى می‌باشد.

+++

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب قیام نموند) تصویب شد. ماده 20:

ماده 20- هر کس جسدى را کشف نماید فوراً مراتب را به مأمورین شهربانى و در محلى که شهربانى نباشد به بخشدار یا کدخدا و الا به مأمورین امنیه اطلاع دهد.

هرگاه هویت جسد شناخته شود مراتب به دفتر ثبت احوال محل کشف اعلام می‌گردد.

چنانچه هویت شخص متوفى معلوم نشود مأمورین نامبرده مکلف هستند با اطلاع دادستان شهرستان یا نماینده او صورت مجلسى تنظیم کرده و به دفتر ثبت احوال محل ارسال دارند. صورت مجلس نامبرده باید حاوى نکات زیر باشد:

1- محلی که جسد در آنجا پیدا شده.

2- تاریخ پیدا شدن جسد و سایر کیفیات مربوطه به آن‏

3- تعیین این که متوفى مرد است یا زن و تشخیص سن تقریبى او.

4- آثار و علایم مخصوصى که ممکن است در جسد موجود بوده و باعث کشف هویت او شود و در صورت امکان عکسى از جسد نامبرده برداشته و به صورت مجلس پیوست شود.

5- توصیف مختصرى از البسه و سایر اشیایی که ممکن است با جسد پیدا شود.

6- علت و تاریخ احتمالى مرگ‏

مراتب بالا باید در دفتر متوفیات نیز ثبت شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 21:

ماده21- نسبت به اشخاصی که حین مسافرت در راه‌ها یا منزلگاه فوت می‌نمایند مأمورین بخشدارى و کدخدا و الا مأمورین امنیه مکلف هستند وقوع فوت را با اطلاعاتی که راجع به هویت شخص متوفى به دست می‌آورند کتباً به نزدیک‌ترین حوزه ثبت احوال اطلاع دهند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 22:

هرگاه در موارد مواد 10 و 21 هویت متوفى معلوم نبود و بعدها کشف شود باید مراتب در حاشیه دفتر متوفیات قید گردد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 23:

ماده 23- مفاد ماده 9 در موقعی که فوت در کشتى واقع می‌شود باید رعایت گردد.

اداره کل آمار و ثبت احوال باید مستخرجه دفتر موالید و متوفیات کشتى را که بر طبق مواد مزبور دریافت می‌دارد به دفتر ثبت احوال محل اقامت ابوین مولود یا شخص متوفى ارسال دارد تا دفاتر ثبت گردد و اگر محل اقامت اشخاص نامبرده معلوم نباشد این واقعه در دفتر مخصوصى که در مرکز اداره کل آمار و ثبت احوال تنظیم می‌شود ثبت خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 24:

ماده 24- نسبت به کسانی که در جنگ یا لشگرکشى فوت می‌نمایند به طریق زیر رفتار خواهد شد.

هرگاه هویت متوفى معلوم باشد رئیس قسمت مراتب را به وسیله وزارت جنگ به اداره کل آمار و ثبت احوال اطلاع خواهد داد تا فوت بر طبق اطلاع نامه مزبور در دفتر محل صدور شناسنامه متوفى ثبت شود و اگر هویت شخص متوفى تشخیص نشود صورت مجلسى به امضاء افسران مربوط ارتش تنظیم و رونوشت گواهى شده آن به وسیله وزارت جنگ به اداه کل آمار و ثبت احوال ارسال می‌شود و چنانچه بعد اطلاعاتى راجع به هویت شخص متوفى از طرف مقامات ارتش تحصیل شود مراتب باید به طریق مذکور به اداره آمار و ثبت احوال اطلاع داده شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 25:

ماده 25- حکم فوت غایب مفقود‌الاثر باید در دفتر سجل ولایتى محل تولد او ثبت شود و اگر حکم نامبرده ابطال گردد مراتب باید در ستون ملاحظات دفتر سجل ولایتى مربوطه قید شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 26:

+++

ماده 26- هر گاه شخصى در خارج از محل ثبت ولادت فوت نموده باشد حوزه ثبت احوال که وفات در آنجا ثبت شده است باید مستخرجه ثبت را هر چه زود تر به حوزه محل ثبت ولادت براى ثبت بفرستد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 27

ماده 27- در دهستان‌هایی که حوزه‌هاى سجلى سیار دایر است اشخاصى که مطابق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اطلاع نامه ولادت یا فوت می‌باشند اطلاع‌نامه مربوطه را در ظرف مدت مقرر تنظیم و به بخشدار یا دهدار یا به کدخدا تسلیم خواهند نمود تا پس از ورود مأمور ثبت احوال محل واقعه را طبق مقررات دفاتر مربوطه به ثبت برساند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 28

فصل سوم- در ثبت ازدواج و طلاق‏

ماده 28- سر دفترهاى رسمى ازدواج و طلاق مکلف هستند هر نوع عقد ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت که در دفاتر ثبت می‌کنند در صفحه مخصوص شناسنامه طرفین قید کرده و مراتب را در ظرف پانزده روز به نماینده ثبت احوال اعلام نمایند.

نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از وصول اعلامیه‌هاى فوق‌الذکر مراتب را در مستندات مربوط به زوجین ثبت نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 29

ماده 29- نمایندگان ثبت احوال ازدواج و طلاق‌هایی را که در هر محل قبل از تأسیس دفاتر ازدواج و طلاق واقع شده در صورت درخواست زوجین و تسلیم مدرکى که حاکى از وقوع واقعه باشد در مستندات زوجین ثبت می‌نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 30

فصل چهارم‏

مقررات راجع به اتباع ایران مقیمین خارجه‏

ماده 30- وظایف مأمورین آمار و ثبت احوال را نسبت به اتباع ایران مقیمین خارج مأمورین وزارت امور خارجه مطابق آیین‌نامه مخصوصى که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد انجام خواهند داد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 31

فصل پنجم‏

مقررات راجع به اتباع خارجه مقیمین ایران‏

ماده 31 - تولد و وفات و نکاح و طلاق اتباع خارجه مقیمین ایران باید در دفاتر ثبت احوال محل وقوع واقعه ثبت گردد و اشخاص مربوط مکلف هستند وظایفى را که در مورد هر یک از وقایع چهارگانه به موجب این قانون مقرر است انجام دهند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 32

باب دوم- در تنظیم اسناد سجلى‏

فصل اول تنظیم اظهارنامه و صدور شناسنامه‏

ماده 32 - کلیه اتباع ایران باید داراى شناسنامه باشند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 33

ماده 33- اشخاصى که به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند شخصاً باید برگ شناسنامه بگیرند و مسئول گرفتن شناسنامه کسانی که سن آنها کمتر از 18 سال است ولى خاص به ترتیب (پدر- جد پدرى- وصى منصوب) یا قیم آنها می‌باشد و در غیبت ولى مادر مسئول است براى اولادش که به سن 18 سال نرسیده است درخواست شناسنامه نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 34

ماده 34- نسبت به اطفال سر راهى کسی که طفل را نگاهدارى می‌کند یا رئیس بنگاهى که طفل به آنجا سپرده

+++

شده است موظف به دریافت شناسنامه طفل خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 35

ماده 35- مأمورین ثبت احوال با حضور دو نفر گواه به اظهارات اظهارکنندگان رسیدگى و پس از تشخیص آن شناسنامه صادر می‌نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 36

ماده 36- هرگاه شخصى براى ثبت هویت خود گواه نداشته باید قبلاً خود را به شهربانى یا فرماندار یا بخشدار یا امنیه یا کدخدا معرفى نماید مأمورین مذکور پس از تحقیقات در اطراف آن شخص تصدیقى خواهند داد که به موجب آن نماینده می‌تواند هویت آن شخص را ثبت نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 37:

ماده 37- هرگاه مأمورین انتظامات چه در شهر و چه در خارج شخصى را بدون شناسنامه یافتند مکلفند در اطراف او تحقیقات لازمه را نموده او را وادار به اخذ شناسنامه نمایند اگر شخص مذکور گواه نداشته باشد به طریقى که در ماده قبل ذکر شده عمل می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 38:

فصل دوم- نام خانوادگى‏

ماده 38- هر کس باید براى خود نام خانوادگى مخصوصى انتخاب کند زوجه و کلیه اولاد و احفاد ذکور و اناث آن شخص که در تحت ولایت او هستند به آن نام موسوم خواهند بود کسانى که تحت ولایت او نیستند می‌توانند نام خانوادگى دیگرى براى خود اختیار نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 39:

ماده 39- نام‌هاى خانوادگى پس از ثبت در دفاتر ثبت احوال قلمرو هر دفتر آمار و ثبت احوال مختص اشخاصى است که به نام آنها ثبت شده و دیگرى حق اختیار آن نام را در حوزه قلمرو آن دفتر ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم‏.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 40:

ماده 40- حق تقدم نام خانوادگى اشخاص پس از فوت به ورثه قانونى آنها انتقال می یابد و هر یک از ورثه می‌تواند دیگرى را که بخواهد آن نام را اختیار کند مورد اعتراض و تعقیب قرار دهد ولى مشترکاً می‌توانند به دیگرى اجازه دهند که نام خانوادگى آنها را اختیار کند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 41:

ماده 41- بچه‌هایی که در غیر محل ثبت نام پدر به دنیا آمده‌اند و ولادت آنها در دفتر محل تولد ثبت می‌شود به نام خانوادگى پدر خود موسوم و مراتب در اسناد سجلى مربوطه قید می‌شود اگر چه دیگرى آن نام را در محل مذکور قبلاً براى نام خانوادگى خود ثبت کرده باشد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 42:

ماده 42- تغییر نام خانوادگى باید منحصراً به فرمان اعلیحضرت همایونى شاهنشاهى باشد و هیچ کس حق ندارد بدون اجازه قبلى در نام خانوادگى خود هیچ گونه تغییرى بدهد. درخواست کنندگان باید دلایل خود را به وزارت کشور اظهار کرده و پس از بررسى به وسیله نخست وزیر به عرض پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى برسد.

رئیس- آقاى محمد وکیل‏

محمد وکیل- اینجا به نظر بنده یک توضیح مختصرى لازم است که آقاى وزیر کشور بفرمایند. البته در مواقع تغییر نام خانوادگى طبق ماده 42 باید رفتار شود ولى یک قسمت محتاج به توضیح و اصلاح است و آن این است که در این کشور روزى هزاران وصلت واقع می‌شود بین زن و مرد که این قضیه گمان نمی‌کنم محتاج باشد طبق ماده 42 باشد و به موجب قانون وقتى وصلت واقع شد هر زنى که به خانه

+++

شوهر رفت بعد از چند روز نام خانوادگى خودش را تغییر می‌دهد و براى رفع سوء تفاهم ممکن است شفاهاً یک توضیحى بفرمایند.

وزیر کشور- در این مورد همان طور که فرمودند مورد وصلت از این قسمت خارج است‏

رئیس- موافقین با ماده 42 برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب. ماده 43

ماده 43- هرگاه بین زن و شوهر تفریغ قانونى واقع شود بقا به نام خانوادگى شوهر براى زن منوط به اجاره شوهر است و در صورتى که شوهر نام خانوادگى زن را اختیار کرده باشد بقا نام مزبور براى شوهر پس از تفریغ منوط به اجازه زن است‏.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 44

باب سوم- در برگ‌هاى مکرر و اختلافات و اشتباهات حاصله در اسناد سجلى‏

فصل اول‏

ماده 44- هر گاه اختلافى راجع به اسناد سجلى ایجاد بشود و یا براى یک نفر برگ‌هاى مکرر صادر شده باشد رسیدگى به اختلاف و ابطال برگ‌هاى اضافى در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه و در صورت نبودن آن در نزدیک‌ترین دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه در صورت نبودن آن در نزدیک‌ترین دادگاه بخش به عمل می‌آید و تا موقعى که از طرف دادگاه‌هاى نامبرده اسناد مذکور باطل یا تصحیح نشود آن اسناد به اعتبار خود باقى خواهد بود و دادنامه دادگاه در این موارد فقط قابل پژوهش است مأمور ثبت احوال مدلول رأى دادگاه را در اسناد سجلى محکوم له درج نموده و بر طبق رأى مذکور شناسنامه جدید صادر می‌نماید دادنامه که به موجب این ماده صادر می‌شود از حیث مقررات راجع به نظام موثر نخواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 45

ماده 45- به اختلاف اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارجه شناسنامه گرفته‌اند مادام که در کشور‌هاى خارجه هستند در دادگاه شهرستان تهران و در غیر این صورت در دادگاه محل اقامت صاحب سند رسیدگى می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 46

فصل دوم- اشتباهات حاصله در اسناد سجلى‏

ماده 46- اشتباهاتى که ممکن است در تنظیم اسناد سجلى از طرف اداره مربوطه به عمل آمده باشد می‌توان با موافقت اداره کل آمار و ثبت احوال و صاحب برگ تصحیح نمود لیکن این تصحیح در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 47

باب چهارم- مواد عمومى‏

ماده 47- مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادی که بر طبق آن صادر می‌شود و تمام محتویات و امضاهاى مندرجه در دفاتر از اسناد رسمى و معتبر خواهد بود مگر آن که خلاف آن در دادگاه ثابت شود سایر اسناد سجلى که بر طبق مقررات قانون با تشریفات مذکور در بالا تنظیم شده نیز اسناد رسمى است و لکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 48

ماده 48- هرگاه در تحریر دفاتر یا تنظیم اظهارنامه اشتباهى از طرف مأمور بشود چنانچه قبل از امضاء اظهار کننده و گواهان باشد مأمور مراتب را در حاشیه سند با مرکب اصلاح کرده و به امضاء اظهار کننده و صاحب واقعه و گواهان می‌رساند و چنانچه بعد از امضاء آن باشد مأمور باید فوراً شرح اشتباه را به اداره کل آمار و ثبت احوال گزارش دهد تا برحسب اجازه اداره کل آمار و ثبت احوال دستور اصلاح داده شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 49

+++

ماده 49- رونوشت کلیه اسناد و آن قسمت از دفاتر در صورتى معتبر است و دادگاه‌ها و دفترخانه‌ها و ادارات دولتى و شهردارى پذیرفته می‌شود که از اداره آمار و ثبت احوال کل یا شعب آن صادر و مصدق شده باشد و به برگ‌هاى نامبرده به این ترتیب تمبر الصادق می‌شود.

1- المثنى برگ‌هاى شناسنامه یک ریال.

2- هرگونه تصدیقى که از طرف ثبت احوال از روى مندرجات اسناد سجلى بر طبق درخواست به اشخاص داده می‌شود و رو نوشت مصدق اسناد سجلى سه ریال‏

3- اعلامیه‌هاى ازدواج یک ریال‏

4- اعلامیه‌هاى طلاق ده ریال‏

اصل برگ‌هاى شناسنامه مجانى خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 50

باب پنجم- در کیفر

ماده 50- از تاریخ اجراى مقررات راجع به ثبت احوال در هر حوزه کسانى که وظایفى را که طبق این قانون براى ثبت ولادت و فوت در عهده آنها قرار گرفته انجام ندهند و همچنین مشمولاین مواد 32- 33- 34 علاوه بر این که به موجب حکم دادگاه به هشت روز تا ده دو ماه حبس تأدیبى قابل خریدارى به قرار روزى از ده چهل ریال محکوم می‌شوند به انجام تکالیف مقرره نیز محکوم خواهند گردید و در صورتی که خود آنها تا ده روز بعد از ابلاغ حکم قطعى تکالیف خود را راجع به ثبت واقعه انجام بدهند از کیفر مذکور معاف خواهند بود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 51

ماده 51- هر یک از مأمورین دولت در اجراى مقررات ماده 38 مسامحه نمایند مشمول کیفر مصرحه در فقره 3 از ماده 38 قانون استخدام خواهند شد.

رئیس- پیشنهادى از آقاى اعتبار رسیده است خوانده مى‌شود:

ماده 51 را به شرح ذیل پیشنهاد می‌کنم اصلاح شود.

ماده 51- هر یک از مأمورین که در اجراى این قانون مسامحه نمایند مطابق مقررات قانون استخدام کشورى مورد تعقیب و دادرسى واقع خواهند شد.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- براى تعقیب مأمورین در قانون استخدام کشورى یک موادى هست که به نظر بنده آن مواد کافى باشد براى تعقیب در مورد این تخلف به این جهت بنده پیشنهاد کردم که این اصلاح بشود.

مخبر- بنده موافقت می‌کنم با این پیشنهاد.

وزیر کشور- بنده هم موافقم با این اصلاح.

رئیس- موافقین با ماده 51 با این اصلاح برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 52:

ماده 52- کسانى که بعد از تصویب این قانون به گرفتن شناسنامه مکرر مبادرت نمایند به حکم دادگاه کیفر خلافى از یک روز تا هفت روز حبس و یا از پنج ریال تا پنجاه ریال جریمه محکوم خواهند شد.

رئیس- آقاى حیدرى‏

حیدرى- این که در اینجا نوشته است کسانى که شناسنامه مکرر بگیرند مجازات می‌شوند بنده ملتفت نیستم شناسنامه مکرر یعنى چه این را توضیح بفرمایید.

مخبر- منظور این است که اگر کسى دو مرتبه در دو شهر یا در دو محل شناسنامه گرفت این طور مجازات می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 52 برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 53:

ماده 53- طرز اجراى این قانون و برگ‌ها و دفاترى که وقایع باید در آن ثبت شود مطابق آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 54:

ماده 54- آیین‌نامه‌هاى مربوط به اجراى مواد این قانون را اداره کل آمار و ثبت احوال تهیه و پس از تصویب

+++

وزارت کشور به موقع اجرا خواهد گذارد.

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب‏

آقا سید یعقوب- این قانون یکى از قوانینى بود که لازم بود از براى حفظ همه چیز اصلاح شود. یک موضوعى را بنده می‌خواستم از آقاى وزیر کشور توضیح بخواهم که فرق ما بین مورد ماده 53 و 54 چیست که در ماده 53 می‌نویسد طرز اجراى این قانون و برگ‌ها و دفاترى که وقایع باید در آن ثبت شود مطابق آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد و در ماده 54 می‌نویسد آیین‌نامه‌ها را اداره کل آمار تهیه نموده و پس از تصویب وزارت کشور به موقع اجرا می‌گذارد به عقیده بنده این دو تا یکى است و فرقى بین آنها مشاهده نمی‌شود و این هر دو مطلب در نظامنامه نوشته می‌شود و آن نظامنامه به تصویب اجرا می‌شود دیگر طرز اجرا با تدوین نظامنامه چه فرق دارد اگر در نظر آقاى وزیر کشور فرقى دارد توضیح بفرمایید. در هر حال بنده مخالفتى ندارم فقط خواستم توضیحى بفرمایید.

وزیر کشور- آنچه که در ماده 53 است مربوط است به برگ‌ها و دفاتر چون این برگ‌ها و دفاتر سندیت دارد نظر این است که نظامنامه‌اش به تصویب هیئت وزیران برسد و ماده 54 مربوط است به طرز اجراى این قانون و چون ماده 53 مربوط است به برگ‌ها و دفاترى که وقایع باید در آن ثبت شود این است که ذکر شده باید به تصویب هیئت وزیران برسد ولى ماده 54 مربوط است به اجراى مواد این قانون.

رئیس- موافقین با ماده 54 برخیزند. (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 55:

ماده 55- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین راجع به ثبت احوال منسوخ و این قانون به وسیله وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

وزیر کشور- تقاضا می‌کنم در ماده 55 نوشته شود: از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین راجع به ثبت احوال که مخالف مقررات این قانون است منسوخ. چون ممکن است یک چیزهایى باشد که محل حاجت باشد.

رئیس- آقاى بیات‏.

بیات- این اصلاحى را که آقاى وزیر کشور پیشنهاد فرمودند اگر نوشته نشود و به همین ترتیب ماده بگذرد به عقیده بنده بهتر است کلیتاً در این اواخر در قوانین معمول شده که نوشته می‌شود هر قانونى که مخالف با این قانون است از بین می‌رود و هر کدام که موافق است برقرار است به نظر بنده این قسمت براى مردم تولید اشکال می‌کند براى این که امروزه باید همه مردم از قوانین مطلع باشند وقتى که اینجا ما می‌نویسیم که هر قسمت که مطابق این قانون است به جاى خود باقى باشد و هر چه که مخالف این قانون است از بین برود این در حقیقت براى مردم مشکل است که نمی‌داند کجایش مخالف این قانون است و کجایش نیست و همین طور در محاکم و غیر ذلک هم تولید مشکلاتى می‌کند به جهت این که فرض بفرمایید در یک چنین موردى بایستى تمام قوانین را برود دو مرتبه از سر بگیرد ببیند که آیا یک جایى هست که موافق باشد با این قانون یا یک جایى هست که مخالف باشد بنابراین بنده می‌خواستم استدعا کنم از آقایان وزیران که در موقع تنظیم قوانین هر جا که می‌خواهند موادى را الغا کنند یا به جاى خودش باقى بگذارند یک تذکرى صریحاً در آن قانون داده شود که در موقع عمل و اجرا نه براى مجریان اسباب اشکال باشد نه براى مردم.

رئیس- این مسأله چون خیلى اهمیت دارد در هیئت رئیسه هم مذاکره شد و مجلس در نظر دارد به اتفاق وزارت دادگسترى راجع به کلیه این قوانین یک تجدید نظرى بنمایند و آنچه که محل ابتلا عمومى است و نسخ نشده آنها را مدون کنند و آنچه که فعلاً منسوخ است در قوانین قید کنند که رفع این اشکال از مردم بشود. موافقین با ماده 55 با اصلاحى که شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات دوم است. (اظهار شد مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد این لایحه موافقین برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

(5- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏.

جلسه آینده روز یکشنبه 29 اردیبهشت سه ساعت پیش از ظهر دستور لایحه امور حسبى.

(مجلس بیست دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

تصمیم قانونى‏

دایر به سلب مصونیت از آقاى رضا رفیع نماینده مجلس‏

مجلس شوراى ملى از آقاى رضا رفیع نماینده مجلس سلب مصونیت نموده و به دولت اجازه می‌دهد او را مورد تعقیب کیفرى قرار دهد

این تصمیم در جلسه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیاری

قانون‏

اصلاح قانون ثبت احوال‏

باب اول‏

در مقررات راجع به ثبت وقایع چهارگانه‏

ماده 1- در هر محل وقایع چهارگانه تولد ازدواج طلاق. وفات باید در دفاتر ثبت احوال طبق این قانون ثبت شود.

فصل اول‏

در ثبت تولد و تنظیم شناسنامه‏

ماده 2- تولد هر طفل باید در ظرف 15 روز از تاریخ ولادت در شهرها به حوزه ثبت احوال محل و در دهات در صورت نبودن مأمور ثبت احوال به کدخدایان براى ثبت در دفاتر سجلى اعلام شود.

ماده 3- اعلام تولد طفل به عهده پدر یا سرپرست یا ولى و یا مادر به ترتیب زیر خواهد بود.

1- پدر طفل در صورتی که در محل حاضر باشد.

2- ولى یا سرپرست طفل یا خانواده که طفل در آن متولد شده است.

3- مادر طفل در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

ماما یا پزشکى هم که حین ولادت طفل حاضر بوده است مکلف می‌باشد در ظرف یک هفته ولادت طفل را به حوزه ثبت احوال اطلاع دهد.

در مورد اطفالى که در بنگاه‌هاى عمومى (از قبیل بیمارستان. زایشگاه. مسکین خانه) و زایشگاه زندان و بازداشتگاه و غیره متولد می‌شوند دادن اطلاع به عهده رئیس بنگاه خواهد بود.

ماده 4- در دفتر موالید باید نکات زیر قید شود:

1- محل ساعت روز ماه سال ولادت با تمام حروف.

2- نام و نام خانوادگى طفل با تعیین این که پسر است یا دختر.

3- نام و نام خانوادگى و کار ابوین و محل اقامت‌شان.

4- شماره شناسنامه ابوین طفل با تعیین محل صدور آن.

5- نام و نام خانوادگى و کار و محل اقامت و سمت اعلام کننده.

ماده 5- در مواردی که ابوین طفل یا یکى از آنها غیر معلوم باشد در ستون‌هاى مربوطه عبارت (نامعلوم) نوشته

+++

خواهد شد و اگر بعدها نسبت طفل به واسطه اقرار مرد و زنى برحسب سند رسمى یا به واسطه دادنامه محرز گردد اداره ثبت احوال اقرار مربوطه یا مفاد دادنامه را در حاشیه دفاتر مربوط قید خواهد کرد.

عین یا رونوشت دادنامه یا اقرار نامه مربوط به ولادت طفل در پرونده بایگانى خواهد شد.

ماده 6- مولود با نام خانوادگى پدر نامیده شده اسناد سجلى و شناسنامه با نام مزبور تنظیم و صادر می‌شود در صورتی که پدر معلوم نباشد با نام خانوادگى مادر نامیده می‌شود.

ماده 7- هر کسى طفلى را پیدا کند که نسب او معلوم نباشد باید فوراً مراتب را به شهربانى و در نقاطى که شهربانى نباشد به بخشدار یا کدخدا اطلاع دهد مأمورین نامبرده مکلف هستند اطلاعاتى که راجع به آن طفل تحصیل شده است ضمن صورت مجلسى تدوین و صورت مجلس نامبرده را به دفتر ثبت احوال محل ارسال دارند.

در صورت مجلس نامبرده باید نکات زیر ذکر شود.

1- محلى که طفل در آنجا یافت شده‏

2- تاریخ پیدا شدن طفل در آنجا یافت شده.

3- تعیین این که طفل پسر است یا دختر و تشخیص سن تقریبى او

4- آثار و علایم مخصوصى که ممکن است در بدن طفل موجود بوده و باعث شناخته شدن او گردد.

5- توصیف مختصر البسه و سایر اشیایی که ممکن است با طفل یافته شده باشد.

6- شخص یا بنگاهى که طفل به او سپرده می‌شود.

7- نامى که طفل به آن نامیده می‌شود.

ماده 8- در مورد ماده 7 مطابق ماده 5 عمل خواهد شد و اگر ثبت ولادت در حوزه ثبت احوال غیر از حوزه محل تولد به عمل آمده باشد باید مراتب به حوزه محل نامبرده نیز اطلاع داده شود تا در کلیه مستندات سجلى او درج گردد.

ماده9- هرگاه تولد در کشتى واقع شود ناخداى کشتى مکلف است با حضور دو نفر گواه مراتب را در دفتر مخصوصى ثبت و گواهى تولد را به اولیا مولود تسلیم و به مجرد رسیدن به یکى از بنادر در ایران فوراً مستخرجه از دفتر را به وسیله اداره کل دریادارى به اداره کل آمار و ثبت احوال ارسال دارد کسی که متصدى نگاهدارى طفل است باید بعد از پیاده شدن از کشتى به اولین شعبه ثبت احوال در ایران یا نمایندگان کنسول ایران در خارجه گواهى نامبرده را تسلیم و شناسنامه مولود را دریافت کند.

ماده 10- در مورد ماده 5 و 7 همچنین در مواردی که مأمور ثبت احوال به مناسبت انجام وظایف خود مطلع به وجود طفلى گردد که محتاج به قیم باشد مکلف است مراتب را به دادستان شهرستان محل یا کسانی که وظایف او را انجام می‌دهند اطلاع دهد تا از طرف دادستان به تعیین قیم اقدام شود.

فصل دوم- در ثبت وفات‏

ماده 11- فوت هر کس باید در ظرف (48) ساعت در شهرها به حوزه ثبت احوال و در دهات در صورت نبودن مأمور ثبت احوال به کدخدا اعلام شود و در صورتی که روز دوم مصادف با تعطیل باشد روز بعد از تعطیل اعلام خواهد شد.

ماده 12- اعلام فوت به ترتیب به عهده یکى از اشخاص زیر خواهد بود.

1- نزدیکترین اقربا حاضر متوفى.

2- سرپرست ساکنین خانه که فوت در آنجا واقع شده.

3- مستخدمین خانه نامبرده.

4- هر شخص دیگرى که در حین فوت حاضر باشد.

+++

5- مأمورین شهربانى یا بخشدار یا کدخدا.

ماده 13- هرگاه فوت در یکى از بنگاه‌هاى عمومى از قبیل بیمارستان و مسکین خانه و پرورشگاه و زندان و بازداشتگاه واقع شود اعلام نامبرده به عهده رئیس بنگاه است و اگر فوت در یکى از اماکن عمومى از قبیل گاراژ و گرمابه و مسجد و مهمانخانه و غیره واقع شود به عهده مدیر یا متصدى آن مکان است.

ماده 14- متصدیان غسل و کفن و دفن مکلف هستند که حوزه ثبت احوال را از وقوع فوت مطلع سازند.

ماده 15- در مواردی که گواهى پزشک یا ماما موجود باشد مأموریت ثبت احوال پس از بایگانى گواهى نامبرده بنا به اظهار اظهار کننده مراتب را ثبت کرده وزیر آن را به امضاء اظهار کننده می‌رساند و در مواردی که گواهى‌هاى مذکور موجود نباشد اعلام نامبرده باید با حضور یک یا دو گواه به عمل آید و مأمور ثبت احوال واقعه را به ثبت رسانده به امضاء اعلام کننده و گواه می‌رساند.

ماده 16- در دفتر متوفیات باید نکات زیر قید شود.

1- محل روز ماه سال و در صورت امکان ساعت وفات با تمام حروف.

2- نام و نام خانوادگى و کار محل اقامت متوفى.

3- شماره و تاریخ شناسنامه او محل صدور آن.

4- علت فوت در صورتی که مشخص باشد.

5- نام و نام خانوادگى و کار و محل اقامت و سمت اعلام کننده.

ماده 17- در مورد فوت اشخاصى که داراى منزل ثابت و اقرباى حاضر نیستند و یا به تنهایى در یک منزل زندگانى می‌کند مأمورین شهربانى در شهر ها و بخشدار و کدخدا در دهات مکلف هستند مراتب را بازجویى و در اسرع اوقات فوت را به مأمورین ثبت احوال اطلاع دهند این قبیل وقایع بر طبق اظهار کسانی که مکلف به بازجویى در اطراف واقعه و اعلام آن هستند در دفاتر ثبت احوال ثبت احوال ثبت می‌شود.

ماده 18- پزشک معالج مکلف است به مجرد مراجعه اقربا متوفى و سایر اشخاصی که قانوناً موظف به اطلاع دادن وفات هستند علت فوت و تاریخ آن را در برگى نوشته به مراجعه کننده تسلیم نماید.

ماده 19- در موقعى که طفل مرده به دنیا بیاید یا مادر در حین وضع حمل فوت نماید علاوه بر پزشک معالج (در صورت بودن) ماما هم که حاضر بوده مکلف به دادن گواهى می‌باشد.

ماده 20- هر کس جسدى را کشف نماید فوراً مراتب را به مأمورین شهربانى و در محلی که شهربانى نباشد به بخشدار یا کدخدا و الا به مأمورین امنیه اطلاع دهد هر گاه هویت جسد شناخته شود مراتب به دفتر ثبت احوال محل کشف اعلام می‌گردد.

چنانچه هویت شخص متوفى معلوم نشود مأمورین نامبرده مکلف هستند به اطلاع دادستان شهرستان یا نماینده او صورت مجلسى تنظیم کرده و به دفتر ثبت احوال محل ارسال دارند.

صورت مجلس نامبرده باید حاوى نکات زیر باشد:

1- محلی که جسد در آنجا پیدا شده.

2- تاریخ پیدا شدن جسد و سایر کیفیات مربوطه به آن.

3- تعیین این که متوفى مرد است یا زن و تشخیص سن تقریبى او.

4- آثار و علایم مخصوصى که ممکن است در جسد موجوده بوده و باعث هویت او شود و در صورت امکان عکسى از جسد نامبرده برداشته و به صورت مجلس پیوست شود.

+++

5- توصیف مختصرى از البسه و سایر اشیایی که ممکن است با جسد پیدا شده باشد.

6- علت و تاریخ احتمالى مرگ.

مراتب بالا در دفتر متوفیات نیز ثبت شود.

ماده 21- نسبت به اشخاصی که حین مسافرت در راه‌ها یا منزلگاه‌ها فوت می‌نمایند مأمورین بخشدارى و کدخدا و الا مأمورین امنیه مکلف هستند وقوع فوت را با اطلاعاتی که راجع به هویت شخص متوفى به دست می‌آورند کتباً به نزدیک‌ترین حوزه ثبت احوال اطلاع دهند.

ماده 22- هر گاه در موارد مواد 20 و 21 هویت متوفى نبود و بعدها کشف شود باید مراتب در حاشیه دفتر متوفیات قید گردد.

ماده 23- مفاد ماده 9 در موقعی که فوت در کشتى واقع مى‌شود باید رعایت گردد.

اداره کل آمار و ثبت احوال باید مستخرجه دفتر موالید و متوفیات کشتى را که بر طبق مواد مزبور دریافت می‌دارد به دفتر ثبت احوال محل اقامت ابوین مولود یا شخص متوفى ارسال دارد تا در دفاتر ثبت گردد و اگر محل اقامت اشخاص نامبرده معلوم نباشد این واقعه در دفتر مخصوصى که در مرکز اداره کل آمار و ثبت احوال تنظیم می‌شود ثبت خواهد شد.

ماده 24- نسبت به کسانی که در جنگ یا لشگرکشى فوت می‌نمایند به طریق زیر رفتار خواهد شد.

هر گاه هویت متوفى معلوم باشد رئیس قسمت مراتب را به وسیله وزارت جنگ به اداره کل آمار و ثبت احوال اطلاع خواهد داد تا فوت بر طبق اطلاع‌نامه مزبور در دفتر محل صدور شناسنامه متوفى ثبت شود و اگر هویت شخص متوفى تشخیص نشود صورت مجلسى به امضاء افسران مربوط ارتش تنظیم و رونوشت گواهى شده آن به وسیله وزارت جنگ به اداره کل آمار و ثبت احوال ارسال می‌شود و چنانچه بعد اطلاعاتى راجع به هویت شخص متوفى از طرف مقامات ارتش تحصیل شود مراتب باید به طریق مذکور به اداره آمار و ثبت احوال اطلاع داده شود.

ماده 25- حکم فوت غایب مفقود‌الاثر باید در دفتر سجل ولایتى محل تولد او ثبت شود و اگر حکم نامبرده ابطال گردد مراتب باید در ستون ملاحظات دفتر سجل ولایتى مربوطه قید شود.

ماده 26- هرگاه شخصى در خارج از محل ثبت ولادت فوت نموده باشد حوزه ثبت احوال که وفات در آنجا ثبت شده است باید مستخرجه ثبت را هر چه زودتر به حوزه محل ثبت ولادت براى ثبت بفرستد.

ماده 27- در دهستان‌هایی که حوزه‌هاى سجلى سیار دایر است اشخاصى که مطابق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اطلاع نامه ولادت یا فوت می‌باشند اطلاع‌نامه مربوطه را در ظرف مدت مقرر تنظیم و به بخشدار یا دهدار یا به کدخدا تسلیم خواهند نمود تا پس از ورود مأمور ثبت احوال محل واقعه را طبق مقررات دفاتر مربوطه به ثبت برساند.

فصل سوم- در ثبت ازدواج و طلاق‏

ماده 28- سر دفترهاى رسمى ازدواج و طلاق مکلف هستند هر نوع عقد ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت که در دفاتر ثبت می‌کنند در صفحه مخصوص شناسنامه طرفین قید کرده و مراتب را در ظرف پانزده روز به نماینده ثبت احوال اعلام نمایند.

نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از وصول اعلامیه‌هاى فوق‌الذکر مراتب را در مستندات مربوط به زوجین ثبت نمایند.

ماده 29- نمایندگان ثبت احوال ازدواج و طلاق‌هایى را که در هر محل قبل از تأسیس دفاتر ازدواج و طلاق واقع شده در صورت در خواست زوجین و تسلیم مدرکى که حاکى از وقوع واقعه باشد در مستندات زوجین ثبت می‌نمایند.

+++

فصل چهارم‏

مقررات راجع به اتباع ایران مقیمین خارجه‏

ماده 30 - وظایف مأمورین آمار و ثبت احوال را نسبت به اتباع ایران مقیمین مأمورین وزارت امور خارجه مطابق آیین‌نامه مخصوصى که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد انجام خواهند داد.

فصل پنجم‏

مقررات راجع به اتباع خارجه مقیمین ایران

ماده 31- تولد و وفات و نکاح و طلاق اتباع خارجه مقیمین ایران باید در دفاتر ثبت احوال محل وقوع واقعه ثبت گردد و اشخاص مربوط مکلف هستند وظایفى را که در مورد هر یک از وقایع چهارگانه به موجب این قانون مقرر است انجام دهند.

باب دوم- در تنظیم اسناد سجلى‏

فصل اول- تنظیم اظهارنامه و صدور شناسنامه‏

ماده 32- کلیه اتباع ایران باید داراى شناسنامه باشند.

ماده 33- اشخاصى که به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند شخصاً باید برگ شناسنامه بگیرند و مسئول گرفتن شناسنامه کسانی که سن آنها کمتر 18 سال است ولى خاص به ترتیب (پدر- جد پدرى- وصى منصوب) یا قیم آنها می‌باشد و در غیبت ولى مادر مسئول است براى اولادش که به سن 18 سال نرسیده است شناسنامه نماید.

ماده 34- نسبت به اطفال سر راهى کسی که طفل را نگاهدارى می‌کند یا رئیس بنگاهى که طفل به آنجا سپرده شده است موظف به دریافت شناسنامه طفل خواهد بود.

ماده 35- مأمورین ثبت احوال با حضور دو نفر گواه به اظهارات اظهار کنندگان رسیدگى و پس از تشخیص آن صادر می‌نماید.

ماده 36- هرگاه شخصى براى ثبت هویت خود گواه نداشته باشد باید قبلاً خود را به شهربانى یا فرماندار یا بخشدار یا امنیه یا کدخدا معرفى نماید مأمورین مذکور پس ار تحقیقات در اطراف آن شخص تصدیقى خواهند داد که به موجب آن نماینده می‌تواند هویت آن شخص را ثبت نماید.

ماده 37- هرگاه مأمورین انتظامات چه در شهر و چه در خارج شخصى را بدون شناسنامه یافتند مکلفند در اطراف او تحقیقات لازمه را نموده او را وادار به اخذ شناسنامه نمایند اگر شخص مذکور گواه نداشته باشد به طریقى که در ماده قبل ذکر شده عمل می‌شود.

فصل دوم- نام خانوادگى‏

ماده 38- هر کس باید براى خود نام خانوادگى مخصوصى انتخاب کند زوجه و کلیه اولاد و احفاد ذکور و اناث آن شخص که در تحت ولایت او هستند به آن نام موسوم خواهند بود کسانی که تحت ولایت نیستند می‌توانند نام خانوادگى دیگرى براى خود اختیار نمایند.

ماده 39- نام‌هاى خانوادگى پس از ثبت در دفاتر ثبت احوال قلمرو هر دفتر آمار و ثبت احوال مختص اشخاصى است که به نام آنها ثبت شده و دیگرى حق اختیار آن نام را در حوزه قلمرو آن دفتر ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم.

ماده 40- حق تقدم نام خانوادگى اشخاص پس از فوت به ورثه قانونى آنها انتقال می‌باید و هر یک از ورثه می‌تواند

+++

دیگرى را که بخواهد آن نام را اختیار کند مورد اعتراض و تعقیب قرار دهد ولى مشترکاً می‌تواند به دیگرى اجازه دهند که نام خانوادگى آنها را اختیار کند.

ماده 41- بچه‌هایی که در غیر محل ثبت نام پدر به دنیا آمده‌اند و ولادت آنها در دفتر محل تولد ثبت می‌شود به نام خانوادگى پدر خود موسوم و مراتب در اسناد سجلى مربوطه قید می‌شود اگرچه دیگرى آن نام را در محل مذکور قبلاً براى نام خانوادگى خود ثبت کرده باشد.

ماده 42- تغییر نام خانوادگى باید منحصراً به فرمان همایون شاهنشاهى باشد و هیچ کس حق ندارد بدون اجازه قبلى در نام خانوادگى خود هیچ گونه تغییرى بدهد. درخواست کنندگان باید دلایل خود را به وزارت کشور اظهار کرده و پس از بررسى به وسیله وزیر به عرض پیشگاه اعلیحضرت همایونى شاهنشاهى برسد.

ماده 43- هرگاه بین زن و شوهر تفریق قانونى واقع شود بقا به نام خانوادگى شوهر براى زن منوط به اجازه شوهر است و در صورتی که شوهر نام خانوادگى زن و اختیار کرده باشد بقا نام مزبور براى شوهر پس از تفریق منوط به اجازه زن است.

باب سوم در برگ‌هاى مکرر و اختلافات و اشتباهات حاصله‏

در اسناد سجلى‏

فصل اول‏

ماده 44- هرگاه اختلافى راجع به اسناد سجلى ایجاد بشود و یا براى یک نفر برگ‌هاى مکرر صادر شده باشد رسیدگى به اختلاف و ابطال برگ‌هاى اضافى در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه و در صورت نبودن آن در نزدیک‌ترین دادگاه بخش به عمل می‌آید و تا موقعی که از طرف دادگاه‌های نامبرده اسناد مذکور باطل یا تصحیح نشود آن اسناد به اعتبار خود باقی خواهد بود و دادنامه دادگاه در این موارد فقط پژوهش است مأمور ثبت احوال مدلول رأى دادگاه را در اسناد سجلى محکوم له درج نموده و بر طبق رأى مذکور شناسنامه جدید صادر می‌نماید دادنامه که به موجب این ماده صادر می‌شود از حیث مقررات راجع به نظام وظیفه موثر نخواهد بود.

ماده 45- به اختلاف اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارجه شناسنامه گرفته‌اند مادام که در کشور‌هاى خارجه هستند در دادگاه شهرستان تهران و در غیر این صورت در دادگاه محل اقامت صاحب سند رسیدگى می‌شود.

فصل دوم- اشتباهات حاصله در اسناد سجلى‏

ماده 46- اشتباهاتى که ممکن است در تنظیم اسناد از طرف اداره مربوطه به عمل آمده باشد می‌توان با موافقت اداره کل آمار و ثبت احوال و صاحب برگ تصحیح نمود لیکن این تصحیح در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

باب چهارم- مواد عمومى‏

ماده 47- مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادی که برطبق آن صادر می‌شود و تمام محتویات و امضاهاى مندرجه در دفاتر از اسناد رسمى و معتبر خواهد بود مگر آن که خلاف آن دادگاه ثابت شود سایر اسناد سجلى که بر طبق مقررات قانون با تشریفات مذکور در بالا تنظیم شده نیز اسناد رسمى است و لکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

ماده 48- هرگاه تحریر دفاتر یا تنظیم اظهارنامه اشتباهى از طرف مأمور بشود چنانچه قبل از امضا کننده و گواهان باشد مأمور مراتب را در حاشیه سند با مرکب اصلاح کرده و به امضا اظهارکننده و صاحب واقعه و گواهان می‌رساند و چنانچه بعد از امضا آن باشد مأمور باید فوراً شرح اشتباه را به اداره کل آمار و ثبت احوال گزارش دهد تا بر حسب اجازه اداره کل آمار و ثبت احوال دستور اصلاح داده شود.

+++

ماده 49- رونوشت کلیه اسناد و آن قسمت از دفاتر در صورتى معتبر است و در دادگاه‌ها و دفترخانه‌ها و ادارات دولتى و شهردارى پذیرفته می‌شود که از اداره آمار و ثبت احوال کل یا شعب آن صادر و مصدق شده باشد و به برگ‌هاى نامبرده به این ترتیب تمبر الصاق می‌شود.

1- المثنى برگ‌هاى شناسنامه یک ریال.

2- هرگونه تصدیقى که از طرف ثبت احوال از روى مندرجات اسناد سجلى بر طبق درخواست به اشخاص داده می‌شود و رونوشت مصدق اسناد سجلى سه ریال.

3- اعلامیه‌هاى ازدواج یک ریال.

4- اعلامیه طلاق ده ریال.

اصل برگ‌هاى شناسنامه مجانى خواهد بود.

باب پنجم- در کیفر

ماده 50- از تاریخ اجراى مقررات راجع به ثبت احوال در هر حوزه کسانى که وظایفى را که بر طبق این قانون براى ثبت ولادت و فوت در عهده آنها قرار گرفته انجام ندهند و همچنین مشمولین مواد 33 32- 34 علاوه بر این که به موجب حکم دادگاه به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبى قابل خریدارى به قرار روزى از ده چهل ریال محکوم می‌شوند به انجام تکالیف مقرره نیز محکوم خواهند گردید و در صورتی که خود آنها تا ده روز بعد از ابلاغ حکم قطعى تکالیف خود را راجع به ثبت واقعه انجام بدهند از کیفر مذکور معاف خواهند بود.

ماده 51- هر یک از مأمورین که در اجراى مقررات این قانون مسامحه نماینده مطابق مقررات قانون استخدام کشورى مورد تعقیب و دادرسى ادارى واقع خواهند شد.

ماده 52- کسانی که بعد از تصویب این قانون به گرفتن شناسنامه مکرر مبادرت نمایند به حکم دادگاه کیفر خلافى از یک روز تا هفت روز حبس و یا از 5 ریال تا 50 ریال جریمه محکوم خواهند شد.

ماده 53- طرز اجراى این قانون و برگ‌ها و دفاتری که وقایع باید در آن ثبت شود مطابق آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد.

ماده 54- آیین‌نامه‌هاى مربوط به اجراى مواد این قانون را اداره کل آمار و ثبت احوال تهیه نموده پس از تصویب وزارت کشور به موقع اجرا خواهد گذارد.

ماده 55- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین راجع به ثبت احوال که مخالف مقررات این قانون باشد منسوخ و این قانون به وسیله وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است در جلسه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293766!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)