کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 37 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - اقتراع شعب شش‌گانه

3 - شور دوم و تصویب لایحه امورحسبی از ماده 223 تا 245

4 - تقدیم و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین دادگستری

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 37

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - اقتراع شعب شش‌گانه

3 - شور دوم و تصویب لایحه امورحسبی از ماده 223 تا 245

4 - تقدیم و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین دادگستری

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفند یارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 8 اردیبهشت ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- اقتراع شعب شش‌گانه)

رئیس- شروع می‌شود به اقتراع شعب شش‌گانه. عده حاضر 122 نفر براى هر شعب بیست نفر به شعبه اول و دوم یک نفر علاوه می‌شود.

(آقاى سمیعى اقتراع نمودند و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

شعبه اول- آقایان: طوسى- دادور- لیقوانى- دکتر لقمان- نیک‌پور- نقابت- محیط –جرجانى- بیات- نمازى- دکتر قزل ایاغ- بوداغیان ابراهیمى ریگى- سید یعقوب- دکتر سمیعى- صادق وزیرى- دکتر سنگ- معتصم سنگ- اعتبار- مؤید قوامى‏

شعبه دوم- آقایان: مخبر فرهمند- دکتر غنى- شیرازى- چایچى- ملایرى- دهستانى- شاهرخ‏- امامى- شاهرودى- محمد طباطبایى- نوبخت- اصفهانیان- رهبرى- تولیت- همراز- مشار- ناهید- شهدوست- افشار- دولتشاهى.

شعبه سوم- آقایان: دکتر ادهم- سمیعى- محمد وکیل صفوى- حسن اسفندیارى- جعفر اصفهانى- مجدضیایى- امیرتیمور پناهى- ناصرى- حیدرى- کامل ماکو- هاشمى- طهرانچى- رضوى- پارسا- مؤید احمدى- منصف- نائینى- مسعودى خراسانى.

شعبه چهارم- آقایان: فیاض- مستشار- دکتر طاهرى- ملک‌زاده آملى- ملک مدنى- فتوحى- عطاءالله پالیزى- خواجه نورى- دکتر جوان- اعظم زنگنه- دشتى- دکتر ملک‌زاده- مصدق جهانشاهى- معدل- هدایت‌الله پالیزى- کیوان- مؤقر- دکتر ضیاء- مقدم- آزادى‏

شعبه پنجم- آقایان: مهذب- اورنگ- معینى- مرآت اسفندیارى- اوحدى- شباهنگ- مهدوى- اردبیلى

+++

ساگینیان- افخمى- کازرونیان- گودرزنیا- اقبال- بهبهانى- معتضدى- شجاع- رفیع- مسعودى- سزاوار- طالش.

شعبه ششم- آقایان: فروهر- مکرم افشار- مولوى- سلطانى شیخ‌الاسلامى- رفیعى- دکتر اهرى- آصف- صفارى- هدایت- فرشى- ذوالقدر- امیر ابراهیمى- فرخ- صدر- عزیزى- کاظم یزدى- خلیل حریرى- سبزوارى- دکتر تاج‌بخش- لاریجانى.

به شعبه اول اضافه می‌شود- آقاى روحى. به شعبه دوم اضافه می‌شود- آقاى ارگانى.‏

رئیس- آقایان جلسات خود را تشکیل می‌دهند و هیئت رئیسه خود را تعیین می‌کنند که براى کار آماده باشند.

( 3- شور دوم و تصویب لایحه امور حسبى از ماده 223 تا 245)

رئیس- شور دوم لایحه امور حسبى از ماده 223 مطرح است. ماده 223 خوانده می‌شود:

فصل پنجم راجع به دیون متوفى‏

مبحث اول- استیفا دین از ترکه‏

ماده 223- دیون و حقوقى که به عهده متوفى است بعد از هزینه کفن و دفن متوفى و سایر هزینه‌هاى ضرورى از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.

رئیس- موافقین برخیزند.(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 224

ماده 224- ورثه ملزم نیستند. غیر از ترکه چیزى به بستانکاران بدهند و اگر ترکه براى اداء تمام دیون کافى نباشد ترکه ما بین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم مى‌شود مگر این که آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود.

در موقع تقسیم دیونى که به موجب قوانین داراى حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند.

طبقه اول‏

الف- حقوق خدمه خانه براى مدت سال آخر قبل از فوت‏

ب- حقوق خدمت‌گذاران بنگاه متوفى براى مدت شش ماه قبل از فوت‏

ج- دستمزد کارگرانى که روزانه یا هفتگى مزد می‌گیرند براى مدت سه ماه قبل از فوت‏

طبقه دوم‏

طلب اشخاصى که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفى بوده نسبت به میزانى که متوفى از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است‏.

این نوع طلب در صورتى داراى حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم‏

طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتى که به مصرف مداواى متوفى و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

طبقه چهارم‏

الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنى.

ب - مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

طبقه پنجم‏

سایر بستانکاران.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده 225:

ماده 225- اگر چیزى از ترکه در مقابل دینى رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهاى مال مرهون از طلا مرتهن زاید باشد مقدار زاید ما بین بستانکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده 226:

ماده 226- ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 227:

+++

ماده 227 - تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح وهبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا ادا دیون‏

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 228:

ماده 228- ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر این که نقص یا تلف مستند به تقصیر آنها باشد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 229:

ماده 229- دیون مؤجل متوفى بعد از فوت حال می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 230:

ماده 230- دعوى بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونى آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آنها نرسیده است مسئول ادا دیون نخواهند بود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 231:

ماده 231 - اثبات دعوى به طرفیت بعضى از ورثه نسبت به سهم همان بعض موثر است و وراث دیگر که طرف دعوى نبوده می‌تواند بر حکمى که به طرفیت بعضى از ورثه صادر شده اعتراض نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 232:

ماده 232- ورثه می‌توانند براى اثبات طلب یا حقى براى متوفى اقامه دعوى کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزى عاید آنها نشود مثل این که دین متوفى مستغرق ترکه او باشد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 233:

ماده 233- بستانکار از متوفى نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافى براى ادا در ید ورثه نباشد می‌تواند بر کسى که او را مدیون متوفى می‌داند یا مدعى است که مالى از ترکه متوفى در ید او است اقامه دعوى کند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 234:

ماده 234- در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفى محزر نباشد مدعى باید طب خود را از متوفى به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوى خود را بر کسی که مدیون متوفى یا مالى از متوفى نزد او می‌داند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوى نماید.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 235:

ماده 235- در مواردی که براى اداء دیون متوفى وصى معین شده است اثبات دین به طرفیت وصى و ورثه خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 236:

ماده 236- در مورد ترکه متوفاى بلاوارث که مدیر ترکه معین می‌شود اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه می‌گردد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 237:

ماده 237- در دعاوى راجع به عین طرف دعوى کسى است که عین در دست اوست خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر این که آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است که در این صورت مدعى باید براى اثبات ادعا خود بر تمام ورثه اقامه دعوى نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 238:

ماده 238- ورثه متوفى می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفى را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز می توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.

+++

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 239:

ماده 239- قیم محجور و امین غایب نمی‌توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند ولى می‌توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 240:

(مبحث دوم- قبول ترکه)

ماده 240- قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنى.

قبول صریح آن است که به موجب سند رسمى یا عادى قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.

هرگاه وارث عملیاتى نماید که به طور وضوح قصد او را در قبول ترکه برساند قبول ضمنى است.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 241:

ماده 241- حفظ ترکه و جمع آورى درآمد و وصول مطالبات و به طور کلى اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.ماده 242:

ماده 242- اگر چیزى از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه‌اى باشد که متناسب با بهاى آن نیست وارث می‌تواند آن را بفروشد و این عمل قبول ضمنى ترکه محسوب نمی‌شود.

و همچنین در صورتی که براى هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضرورى دیگر فروش قسمتى از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنى ترکه محسوب نیست.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 243:

ماده 243- اگر وارثى قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جاى او می‌توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 244:

ماده 244- هرگاه بعضى از ورثه ترکه را قبول و بعضى رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 245:

ماده 245- وارثى که ترکه را قبول کرده است مادامى که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.

( 4- تقدیم و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین دادگسترى‏)

رئیس- آقاى کفیل وزارت دادگسترى‏

کفیل وزارت دادگسترى (آقاى سرورى)- لایحه‌ای است مبنى بر درخواست اعطا اختیار به کمیسیون قوانین دادگسترى براى تصویب بعضى از قوانین که بایستى موقتاً به موقع اجرا گذاشته شود تقدیم و تقاضاى تصویب می‌کنم:

مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که مقتضى است بعضى از لوایح وزارت دادگسترى پیش از آن که در مجلس شوراى ملى طرح و تصویب گردد مطابق پیشینه موجوده در کمیسیون قوانین دادگسترى مطرح و پس از تصویب به موقع آزمایش گذارده شده و بعد از رفع نواقص باز به مجلس شوراى ملى پیشنهاد شود ماده واحده ضمیمه راجع به اجازه اجراى لوایح نامبرده با قید دو فوریت پیشنهاد و درخواست تصویب آن می‌شود.

ماده واحده- وزارت دادگسترى مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین نامبرده را تکمیل نموده باز براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید لوایح مزبور در کمیسیون مطرح و پس از شور اول چاپ و پخش خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز به کمیسیون بدهند و شور دوم پس از گذشتن هشت روز به عمل آید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت اول این لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند.

+++

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به فوریت دوم این لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده واحده- وزارت دادگسترى مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین نامبرده را تکمیل نموده باز براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

لوایح مزبور در کمیسیون مطرح و پس از شور اول چاپ و پخش خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز به کمیسیون بدهند و شور دوم پس از گذشتن هشت روز به عمل آید.

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب‏.

آقا سید یعقوب- اینجا بنده خواستم همین نکته را که خود آقاى کفیل تذکر دادند یادآورى کنم که دو شورا باشد و پس از شور اول چاپ شود که آقایان نمایندگان ببینند چون متذکر شده‌اند دیگر عرضى ندارم‏

رئیس- موافقین با ماده واحده برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجاره اجراى لوایح پیشنهادى وزارت دادگسترى پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى‏

ماده واحده- وزارت دادگسترى مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین نامبرده را تکمیل نموده باز براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید لوایح مزبور در کمیسیون مطرح و پس از شور اول چاپ و پخش خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز به کمیسیون بدهند و شور دوم پس از گذشتن هشت روز به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293765!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)