کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 35 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 21 فروردین ماه 1317  

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2-انتخاب اعضاء کمیسیون‌ها

3-قرائت نتیجه آراء متخذه جهت اعضاء کمیسیون‌ها

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا راجع به ترفیع افسران ارتش‏

5- تصویب سه فقره گزارش مرخصى‏

6-موقع و دستورجلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 35

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 21 فروردین ماه 1317

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2-انتخاب اعضاء کمیسیون‌ها

3-قرائت نتیجه آراء متخذه جهت اعضاء کمیسیون‌ها

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا راجع به ترفیع افسران ارتش‏

5- تصویب سه فقره گزارش مرخصى‏

6-موقع و دستورجلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 14 فروردین ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه -آقایان : دکتر اهری -اوحدی -حیدری -محمدتقی اسفندیاری -معینی

غایبین بی­اجازه -آقایان : جرجانی -فرشی -دبیر سهرابی -صدر -مهدوی -مراد ریگی -ارباب کیخسرو -حمزه تاش -شجاع -حاج ملک -کازرونیان -دبستانی -تهرانچی -نیکپور -بهبهانی -ذوالقدر

دیر آمدگان بی­اجازه -آقایان : افخمی -ناصری -دکتر ادهم -وکیلی - قراگزلو

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- انتخاب اعضاء کمیسیون‌ها)

رئیس- انتخاب کمیسیون‌ها شروع می‌شود براى انتخاب کمیسیون‌ها بدواً پنج نفر به قرعه تعیین مى‌شوند که به معیت یک نفر از آقایان اعضاء هیئت رئیسه آراء را استخراج نمایند.

(آقاى سمیعى اقتراع نمودند و آقایان: ایزدى- افخمى- افشار- ارکانى و رفیعى معین شدند)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون داخله عده اعضاى کمیسیون هیجده نفر عده حاضر یک صد و چهارده نفر.

(اوراق رأى اخذ شد)

رئیس- شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون قوانین عدلیه، عده اعضاى کمیسیون هیجده نفر عده حضار یکصد و سیزده نفر. (اخذ آراء شد) رئیس- کمیسیون معارف انتخاب می‌شود، عده حضار یکصد و دوازده نفر، عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر.

(اوراق رأى گرفته شد)

رئیس- کمیسیون صناعت: عده حضار یکصد و پانزده نفر، عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر.

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون تجارت انتخاب می‌شود، عده حضار یکصد و پانزده نفر، عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر.

(اخذ آراء شد)

+++

رئیس- کمیسیون امور خارجه را انتخاب می‌کنیم. عده اعضاء کمیسیون دوازده نفر، عده حاضر یکصد و پانزده نفر.

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون تجارت انتخاب می‌شود، عده اعضاء کمیسیون دوازده نفر، عده حاضر یکصد و پانزده نفر.

(اوراق رأى گرفته شد)

رئیس- کمیسیون نظام انتخاب می‌شود، عده حضار یکصد و ده نفر، عده اعضاء کمیسیون شش نفر.

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- اگر آقایان اجازه می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود که آقایان مستخرجین آراء باتفاق آقاى سمیعى آراء کمیسیون‌ها را استخراج نموده و نتیجه را به عرض مجلس برسانند (نمایندگان- صحیح است)

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله یک ساعت مجدداً تشکیل گردید)

(3- قرائت نتیجه آراء متخذه جهت اعضاء کمیسیون‌ها)

رئیس- نتیجه استخراج کمیسیون‌ها رسیده است و قرائت می‌شود: (این طور قرائت شد)

نتیجه استخراج آراء کمیسیون‌هاى یازده‌گانه که در جلسه بیست و یکم فروردین ماه هزار و سیصد و هفده اخذ آراء شده به ترتیبى است که در زیر به عرض می‌رسد.

کمیسیون داخله هیجده نفر، عده حضار 114، عده آراء 114

حائزین اکثریت آقایان: فاطمى- خواجه نورى- اردبیلى- ملایرى- صفارى- فخر طباطبایی- جلایی- مژدهى- منصف- بیات ماکو- دکتر ادهم- ملک زاده آملى- مرآت- گودرزى- دکتر تاج بخش- رضوى- ارکانى- مکرم افشار.

کمیسیون قوانین مالیه هیجده نفر، عده حاضر 11، عده آراء 111

حائزین اکثریت آقایان: دادور- رفیعى- مؤید قوامى- افشار- موسى مرآت- فتوحى- مجد ضیایی- طباطبایی- اعتبار- گودرزى- نائینى- معدل- مسعودى خراسانى- محمد وکیل- دهستانى- نمازى- امیر ابراهیمى- زوار.

کمیسیون عدلیه هیجده نفر، عده حضار 113، عده آراء 113

حائزین اکثریت آقایان: لیقوانى- دکتر جوان- رضوى- دکتر قزل ایاغ- همراز- ملک مدنى- لاریجانى- طباطبایی میرزایی- مولوى- نقابت- رهبرى- جهانشاهى- مؤید احمدى- بهبهانى- سلطانى- محیط- اوحدى.

کمیسیون تجارت هیجده نفر، عده حضار 115، عده آراء 115

حائزین به اکثریت آقایان: فرشى- شیرازى- اردبیلى- موقر- کازرونیان- نمازى- پارسا- کاشف- عزیزى- خلیل حریرى- تهرانچى- بیات- طلوع- وکیلى- توانا- شباهنگ- نیکپور- بوداغیان.

+++

کمیسون صناعت هیجده نفر، عده حضار 115، عده آراء 113

حائزین به اکثریت آقایان: هدایت- اقبال- آزادى- دکتر نیرومند- پناهى- ملک‌زاده آملى- ساکنیان- صفوى- مختار دولتى- اصفهانى- ناصرى- کاشف- پارسا- جلایی- ناهید- خلیل حریرى- مخبر فرهمند- طلوع.

کمیسیون معارف هیجده نفر، عده حضار 112، عده آراء 109

حائزین به اکثریت آقایان: تربیت- دکتر ملک زاده- آزادى، نراقى- دکتر ضیاء- ثقةالاسلامى- دکتر سنگ- نوبخت- صفوى- روحى- موقر- نواب- معدل- منصف- سلطانى- دکتر طاهرى- مسعودى- دکتر غنى.

کمیسیون فلاحت 12 نفر، عده حضار 111، عده آراء 111

حائزین به اکثریت آقایان: هدایت- افشار- شاهرودى- عطاء الله پالیزى- خواجوى- توانا- بیات ماکو- عیسى مشار- دهستانى- داور- پناهى- شهدوست.

کمیسیون امور خارجه 12 نفر، عده حضار 115، عده آراء 114

حائزین به اکثریت آقایان: افخمى- طالش- مقدم- مخبر فرهمند- محمد تقى اسفندیارى- اعتصام‌زاده- اقبال- هدایت‌الله پالیزى- ابراهیم سمیعى- مؤید ثابتى- قراگوزلو- نائینى.

کمیسیون طرق 12 نفر، عده حضار 114، عده آراء 114

حائزین به اکثریت آقایان: صفارى- اعتصام زاده- تولیت- شباهنگ- دکتر ضیاء- قراگوزلو- شهدوست- تهرانچى- ذولقدر- غلامحسین ملک- دکتر لقمان- شیرازى.

کمیسیون نظام 6 نفر، عده حضار 113، عده آراء 113

حائزین به اکثریت آقایان: مقدم- دکتر تاجبخش- آصف- نراقى- اعظم زنگنه- مشار.

کمیسیون پست و تلگراف 6 نفر، عده حضار 111، عده آراء 111

حائزین باکثریت آقایان: کیخسرو شاهرخ- حیدرى- منصف- حبیبى- ساکنیان- ابراهیم ریگى.

(4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزراء راجع به ترفیع افسران ارتش)

رئیس- آقاى رئیس‌الوزراء فرمایشى داشتند؟

رئیس‌الوزراء (آقاى جم)- در جلسه گذشته لایحه تقدیم مجلس شوراى شد راجع به ترفیع افسران احتیاط و ذخیره این لایحه دیگرى است راجع به ترفیع افسران و مدت حداقل توقف‌شان در رتبه‌هایی که دارند تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود و استدعاى تصویب آن را دارد.

رئیس- به کمیسیون مراجعه می‌شود.

(5- تصویب سه فقره گزارش مرخصى)

رئیس- سه فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود. خبر مرخصى آقاى مسعودى:

آقاى مسعودى که براى معالجه به ا‌رو‌پا مسافرت کرده بودند در تاریخ اول دى ماه 1316 مدت مرخصى ایشان سرآمده و براى تکمیل معالجه لزوماً سى و نه روز دیگر توقف کرده‌اند و درخواست تصویب آن را نموده‌اند کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت کرده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى مسعودى موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. خبر مرخصى آقاى ارباب کیخسرو شاهرخ:

آقاى کیخسرو شاهرخ مریض و براى معالجه مجبور به مسافرت شده‌اند و درخواست دو ماه مرخصى از تاریخ 14 فروردین 1317 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

+++

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى ارباب کیخسرو شاهرخ برخیزند. (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. خبر مرخصى آقاى جعفر اصفهانى:

آقاى جعفر اصفهانى درخواست وازده روز مرخصى از 20 اسفند 1316 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى اصفهانى قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه 28 فروردین ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لایحه قانونى نظام وظیفه عمومى.

(نمایندگان- صحیح است)

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293650!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)