کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 35 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 30 شهریور ماه 1312 (30 جمادىاولى 1352(  

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس

2) ابراز تأسف و تأثر از فوت مرحوم طباطبایى وکیلى ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 35

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 30 شهریور ماه 1312 (30 جمادىاولى 1352(

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس

2) ابراز تأسف و تأثر از فوت مرحوم طباطبایى وکیلى ـ ختم جلسه.

مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورتمجلس یکشنبه 26 شهریورماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: نمازی. اسکندری. امیرابراهیمی. شیرازی. طباطبایی وکیلی. مسعود ثابتی. امیرتیمور. طباطبایی بروجردی. یونس آقا وهاب‌زاده. چایچی. شریعت‌زاده. کورس. معدل.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: اسدی. لیقوانی. بیات. اسفندیاری. دکتر ادهم. ارکانی. منصف. قراگوزلو.

-1 تصویب صورتمجلس‏

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ (گفته شد: خیر) صورتمجلس تصویب شد.

-2 ابراز تأسف فوت مرحوم طباطبایى وکیلى ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ باز به آن چه دوست نمیدارم مواجه شدهام و وظیفه مرا به تذکر از امرى دعوت میکند که یادش دشوار و تذکرش مشکل است. امروز صبح دانستم که میرزاصادقخان طباطبائى وکیلى نماینده محترم آذربایجان مرحوم شده است با حالت تأثر تا اینجا آمده و براى اجراى رسوم و تشریفات آماده شدهام. فوت این مرد مهربان و مأنوس خیلى در ما اثر کرده است ـ قیافه متین و رفتار سنجیده ایشان نصبالعین ما است (صحیح است).

این مرد وظیفهشناسى با این که کسل و ناتوان بود باز تا آنجا که میتوانست به تکالیف خودش با وفا و پایدار بود و روزها با مشقت و اشکال براى انجام وظایف خود به مجلس میآمد (صحیح است).

حالت تواضع و ادب این مرد محترم نمونه و درخور

+++

تقلید بود. به مبادى و اصولى که عقیده داشت با وفا و ثابت بود- در معاشرت ایشان به آسانى فهمیده میشد که ثمره یک خانواده نجیب و برآورده یک فامیل شریف است در هر حال ما را به فراق و حرمان خود مبتلا و متأثر ساخت خدایش رحمت فرماید (انشاءالله) و روح او را در پناه خود آسایش دهد. به احترام این حادثه جلسه را ختم و جلسه آتیه روز یکشنبه دوم مهرماه دستور لوایح موجوده (صحیح است)

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

‏ اصلاح مواد 207 الى 214 قانون مجازات (مصوب کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده واحده ‏ـ فصل پنجم از باب سیم قانون مجازات عمومى (از ماده 207 تا 214) و همچنین ماده واحده مصوب هفتم اردیبهشت 1310 در آن قسمتى که راجعبه اصلاح ماده 207 قانون مجازات عمومى است نسخ و مواد ذیل به جاى آن تصویب میشود.

فصل پنجم: در جنحه و جنایات بر ضد عفت و اخلاق عمومى و تکالیف خانوادگى.

ماده 207 الف ـ هر کس به عنف یا تهدید هتک ناموس زنى را بنماید به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است درباره کسى که مرتکب لواط شود. در صورت وجود یکى از علل مشدده ذیل مرتکب اکثر مجازات مزبور محکوم میشود:

1- هر گاه مرتکب معلم یا لله یا مستخدم مجنى علیه یا مستخدم کسى باشد که نسبت به مجنىعلیه سمت صحب اختیارى دارد یا کسى باشد که مجنىعلیه در تحت اختیار یا نفوذ او واقع شود.

2- اگر مجنىعلیه کمتر از 18 سال تمام داشته باشد.

3- اگر مجنىعلیه زن شوهردار باشد.

4- اگر مجنىعلیه دختر باکره بوده باشد.

5- اگر مجنىعلیه به واسطه ضعف قواى دماغى یا بدنى قادر به مقاومت نبوده باشد

6- اگر مرتکب مرد متأهل باشد.

7- در مورد لواط هر گاه به عنف یا تهدید باشد.

هر گاه مرتکب از اقرباى نسبى تا درجه سوم و یا از اقرباى سببى درجه اول مجنىعلیه (اعم از ذکور و یا اناث) و یا قیم او باشد و یا مأمور دولت باشد که مجنىعلیه از طرف مقامات رسمى به او سپرده شده و یا از محارم مجنىعلیه باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود.

ب ـ هر کس بدون عنف یا تهدید هتک ناموس زنى را بنماید که بیش از 15 سال داشته ولى به سن 18 سال تمام نرسیده است به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 7 سال محکوم خواهد شد در صورت وجود یکى از علل مشدده مذکور در قسمتهاى 1 ر 3 ر 4 ر 5 ر 6 بند الف مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم میشود طرف ارتکاب که تمکین از آن نموده نیز به مجازات حبس در دارالتأدیب از یک سال الى پنج سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب یکى از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف این ماده باشد مجازات او حبس مؤید با اعمال شاقه خواهد بود. هر گاه مجنىعلیه 15 سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که به موجب بند الف این ماده براى هتک ناموس به عنف یا تهدید مقرر شده است.

+++

ج- در غیر موارد مذکور در دو بند فوق هر کس هتک ناموس یکى از محارم خود را بنماید به 10 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است براى طرف مقابل که تمکین به ارتکاب نموده است.

ماده 208 ـ الف ـ هر کس نسبت به دیگرى به عنف یا تهدید مرتکب عمل منافى عفتى غیر از هتک ناموس گردد به حبس تأدیبى از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد- و هر گاه جرم به واسطه موانع خارجى که اراده مرتکب در آن مدخلیت نداشته است واقع نشود مجازات مرتکب از 3 ماه تا یک سال خواهد بود. در صورت وجودیکى از علل مشدده مذکور در قسمت‌هاى 1- 2- 3- 4- 5- 6 بند الف ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم میشود. درصورتی که مرتکب یکى از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207 باشد به حبس مجرد از 2 تا 5 سال محکوم میشود. هر گاه نتیجه جرم مذکور در این ماده ازاله بکارت مجنىعلیها باشد مجازات مرتکب همان است که به موجب بند الف ماده 207 مقرر شده است. نسبت به احکام مذکور در این ماده ورود مرد اجنبى به فراش زن بدون رضاى او و به قصد ارتکاب عمل منافى عنف محسوب میشود.

ب ـ هر کس بدون عنف یا تهدید نسبت به طفلى که بیش از 15 سال داشته ولى به سن هیجده سال تمام نرسیده است مرتکب عمل منافى عفت غیر از هتک ناموس گردد به حبس تأدیبى از ششماه تا دوسال محکوم میشود. هر گاه مجنىعلیه پانزده سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که در بند الف این ماده ذکر شده است. درصورت وجود یکى از علل مشدده مذکور در فقره 1، 3، 4، 5، 6 بند الف ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مزبور فوق محکوم خواهد شد.

ماده 208 مکرر ـ هر کس ازاله بکارت دخترى را بنماید و عمل او مشمول هیچ یک از دو ماده قبل نباشد به حبس تأدیبى از یک تا دو سال محکوم خواهدشد.

ماده 209 ـ الف ـ هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسى را براى عمل منافى عفت یا براى وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفى کند به حبس مجرد از دو تا 5 سال محکوم خواهد شد مگر این که به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنىعلیه مرتکب عمل منافى عفتى شده باشد او را به منزلى که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنى که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت مرتکب به یکماه الى شش ماه حبس تأدیبى محکوم میشود. در صورت وجود یکى از علل مشدده مذکور در فقره 1 ر 2 ر 3 ر 4 ر 5 ر 6 بند الف ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم میشود.

ب ـ هر کس به عنف یا تهدید یا حیله شخصاً یا به وسیله دیگرى زنى را براى ازدواج با او برباید یا مخفى کند به حبس تأدیبى از یک تا سه سال محکوم خواهد شد مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنىعلیها مرتکب عمل منافى عفتى شده باشد او را به منزلى که از آنجا ربوده و یا به منزل

+++

کسان او و با به محل مطمئنى که در دسترس کسان او باشد که در این صورت به حبس تأدیبى از هشت روز تا دو ماه محکوم میشود.

در صورت وجود یکى از علل مشدده مذکور در فقره 1 ر 2 ر 3 ر 4 ر 5 ر 6 بند الف ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم میشود.

ج ـ اگر کسى شخصى را که بیش از 15 سال داشته ولى به سن 18 سال تمام نرسیده است با رضایت او براى عمل منافى عفت برباید یا مخفى کند به حبس تأدیبى از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

د ـ هر کس شخصاً یا به وسیله دیگرى زنى را که بیش از 15 سال داشته ولى به سن 18 سال تمام نرسیده است با رضایت او براى ازدواج با او برباید یا مخى کند به حبس تأدیبى از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

در مورد بند ب و د این ماده اگر مجنىعلیها راضى به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد مگر این که مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم میشود. در موارد مذکور در این ماده اگر عمل مرتکب مشمول یکى از مواد دیگر این فصل باشد که مستلزم مجازات سختتر است مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

ماده 210 ـ هر کس علناً عملى مرتکب شود که منافى عفت است و یا عفت عمومى را جریحهدار مینماید به حبس تأدیبى از یکماه تا یکسال یا به تأدیه 250 الى 5000 ریال جزاى نقدى محکوم خواهد شد.

ماده 211 ـ اشخاص ذیل به حبس تأدیبى از ششماه تا سه سال و به تأدیه غرامت از 250 الى 5000 ریال محکوم میشوند:

1- کسی که عادتاً جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاق و یا شهوترانى تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوترانى آنها را تسهیل نماید.

2- کسی که عادتاً دیگرى را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وادارد یا وسایل ارتکاب را براى او فراهم سازد.

3- قواد و یا کسی که فاحشهخانهاى دایر و یا اداره کند و یا زنى را براى شهوترانى غیر اجیر کند.

4- کسی که جوان کمتر از 18 سال تمام را براى شهوترانى غیر ببرد و یا او را وادار به رفتن کند و یا او را براى این مقصود اجیر کند.

اگر مرتکب یکى از جرمهاى فوق شوهر یا پدر یا مادر یا قیم یا یکى از اشخاص دیگر مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207 باشد به دو سال تا چهار سال حبس مجرد محکوم خواهد شد. همین حکم در موردى نیز مقرر است که مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد و یا شخصى که در مورد او جرم واقع شده است سابقه فحشا اخلاقى نداشته باشد. حکم به مجازاتهاى مذکوره در این ماده در صورتى نیز صادر خواهد شد که شروع و ارتکاب جرم در مملکت واحد به عمل نیامده باشد.

ماده 211 مکرر ـ درتمام موارد مذکور در مواد این فصل هر گاه سن مجنىعلیه مؤثر در مجازات مرتکب

+++

باشد مرتکب نمیتواند متوسل به جهل خود بر سن او گردد.

ماده 212 ـ کسانی که عالماً مرتکب یکى از اعمال ذیل شوند به حبس تأدیبى از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد:

1- هر زن شوهردار که با مردى رابطه نامشروع داشته باشد.

2- هر مرد زن‌دار که با زنى رابطه نامشروع داشته باشد.

3- هر مردى که با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد.

4- هر زنى که در قید زوجیت یا عده دیگرى است مزاوجت نماید.

5- هر مردی که زن شوهردار یا زنى را که در عده دیگرى است ازدواج کند.

6- هر عاقدى که زن شوهردار یا زنى را که در عده دیگرى است براى مردى تزویج کند.

در مورد فقره 2 این ماده زوجه و در مورد فقره 1 و 3 زوج تنها سمت مدعى خصوصى داشته و تعقیب جزایى موکول به شکایت اوست در صورت استرداد شکایت تا صدور حکم نهایى از طرف مدعى خصوصى تعقیب جزایى موقوف میشود. در مورد سایر فقرات نیز شوهر سمت مدعى خصوصى داشته ولى تعقیب جزایى موکول به شکایت او نمیباشد.

ماده 212 مکرر ـ هر کس مرتکب یکى از جرمهاى مذکور در ماده 207 و 208 و 208 مکرر و 209 گردد علاوه بر مجازاتهاى مقرر به تأدیه خسارات معنوى مجنىعلیه که در هر حال کمتر از 500 ریال نخواهد بود محکوم میشود- به نفع مجنىعلیهى که فحشا اخلاقى او مسلم باشد حکم خسارت داده نخواهد شد. در مورد جنحه و جنایات مذکور در مواد 207 و 208 و 208 مکرر و فقره دوم ماده 212 اگر ازدواج بین مرتکب و مجنىعلیها ممکن بوده و این ازدواج به عمل آید متهم و شرکا یا معاونین او اگر باشند از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد.

ماده 213 الف ـ اشخاص ذیل به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

1- هر کس که عایدات حاصله از فحشا زنى را وسیله تمام یا قسمتى از معیشت خود قرار دهد.

2- هر کسى که فاحشهاى را در شغل فاحشگى حمایت کند.

ب ـ هر کس زنى را براى رفتن به خارجه تشویق کند و یا مسافرت او را به خارجه تسهیل نماید و عالم باشد به این که آن زن در خارجه به شغل فاحشگى مشغول خواهد شد به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال محکوم میشود. در موارد ذیل مرتکب به حبس تأدیبى از دو سال تا چهار سال محکوم خواهد شد.

1- در صورتی که زن کمتر از هیجده سال تمام داشته باشد.

2- در صورتی که مرتکب براى انجام مقصود خود به عنف یا تهدید و یا حیله متوسل شده باشد.

ماده 213 مکرر ـ اشخاص ذیل به حبس تأدیبى از یک ماه تا یک سال محکوم خواهندشد:

1- هر کس نوشته یا طرح یا گراور یا نقاشى یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علائم یا فیلم سینما و به طور کلى هر شیئى دیگرى را که عفت و اخلاق عمومى را جریحهدار نماید براى تجارت یا توزیع و یا معرض انظار عمومى گذاردن بسازد یا نگاه بدارد.

2- هر کس اشیاء مذکور در فوق را شخصاً یا به وسیله دیگرى وارد یا صادر کند به نحوى از انحا آنها را منتشر نماید.

+++

3- هر کس و لو به طریق غیرعلنى تجارت اشیا فوق را بنماید و یا به نحوى از انحا متصدى یا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد و یا آنها منتشر کرده و یا به معرض انظار عمومى گذارد و یا معمولاً از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیلمال نماید.

4- هر کس براى تشویق به معامله اشیا مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا به نحوى از انحا اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکى از اعمال ممنوعه فوق میباشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا به وسیله چه اشخاص یکى از اشیا مذکور در فوق را میتوان مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به دست آورد.

محکمه حاکمه باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیا مذکور را بدهد.

مفاد این ماده شامل اشیایى نخواهد بود که از محصولات صنایع مستظرفه محسوب و یا جنبه علمى داشته و براى مقاصد علمى به اشخاصی که سن آنها بیش از 18 سال است فروخته شده و یا در موزهها به معرض انظار عموم گذارده میشود.

ماده 214 ـ هر کس حاضر براى دادن مخارج ضرورى زن خود در صورت تمکین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأدیبى از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. هر کس با داشتن استطاعت نفقه سایر اشخاصى را که مطابق قانون واجبالنفقه او میباشند ندهد به مجازات فوق محکوم خواهد شد. در مورد این ماده تعقیب منوط به شکایت مدعى خصوصى است و در صورت استرداد شکایت با انجام یکى از دو شق مذکور در قسمت اول این ماده (دادن مخارج یا طلاق) تعقیب و یا اجراى حکم موقوف میشود.

ماده 214 مکرر ـ الف ـ از نقطهنظر قوانین جزیى (خواه این قانون و خواه قوانین جزایى دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنى ارتکاب آن در مریى و منظر عموم است اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومى باشد یا نه و یا ارتکاب آن در امکنهایاست که معد براى پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمامهاى عمومى و قهوهخانه و نمایشگاه و مانند آن.

ب ـ هر کس یکى از جرایم مذکوره در این فصل را از روى غرض به کسى نسبت بدهد در صورتی که جرم مزبور در محکمه ثابت نشود مفترى به نصف حداقل مجازاتى که نسبت بدهد در صورتی که جرم مستلزم مجازات حبس مؤید با اعمال شاقه باشد مفترى به حبس موقت با اعمال شاقه که کمتر از سه سال نباشد محکوم خواهد شد. در صورتی که مفترى از مأمورین کشف جرایم باشد مجازات او ضعف مجازات فوق است.

ج ـ وزارتین عدلیه و داخله میتوانند مقرراتى را که براى جلوگیرى از انتشار فحشا لازم بدانند تنظیم کنند مشروط بر این که مجازاتى که به موجب آن معین میشود از دو ماه حبس تأدیبى و از یک هزار ریال جزاى نقدى تجاوز نکند.

چون به موجب قانون 4 تیرماه 1312 «وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوارى ملى پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون اصلاح مواد 207 الى 214 قانون مجازات عمومى) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ هیجدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شوراى ملى رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293399!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)