کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 34 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 فروردین ماه 1317  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- انتخاب اعضاء هیئت رئیسه‏

3-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

4- بقیه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه‏

5- اقتراع شعب شش‌گانه‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 34

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 فروردین ماه 1317

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- انتخاب اعضاء هیئت رئیسه‏

3-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

4- بقیه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه‏

5- اقتراع شعب شش‌گانه‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 29 اسفند ماه 1316 را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین با­اجازه - آقایان : مژده­ای - دبیر سهرابی - ارباب کیخسرو - تهرانچی - بهبهانی

غایبین بی­اجازه - آقایان : اصفهانی - مهدوی - دکتر غنی - محیط - گودرزی - شیرازی - حاج ملک - دبستانی - موسی مرآت - معینی

دیر آمگان بی­اجازه - آقایان : قراگزلو - بیات - وکیلی – همراز

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- آقاى مرآت‏

مرآت (موسى)- در صورت مجلس بنده را غائب بى‌اجازه نوشته‌اند خواستم تذکر بدهم که قبلاً تحصیل اجازه شده بود منتهى در صورت مجلس قید نشده بود.

رئیس- اصلاح می‌شود. در صورت مجلس دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- انتخاب اعضاء هیئت رئیسه)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب هیئت رئیسه قبلاً سه نفر به قرعه تعیین می‌شوند براى نظارت در استخراج آراء.

(آقاى نبیل سمیعى اقتراع نموده و آقایان: موسى مرآت- صفارى و دکتر جوان معین شدند)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب یک نفر رئیس. آقایان مرآت، صفارى و دکتر جوان تشریف بیاورند.

(اخذ آراء به عمل آمده و پس از شماره و قرائت آن نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 106 اوراق رأى 106

آقاى حسن اسفندیارى 98 رأى ورقه سفید 8

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى یکصد و هفت عده رأى دهندگان صد و شش نفر، حسن اسفندیارى با نود و هشت رأى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شد. (نمایندگان- مبارک است انشاء الله) با وجود کمال اطمینانى که بالطاف قلبیه

+++

آقایان رفقاى خودم و حسن توجهى که همیشه نسبت به بنده اظهار فرموده‌اند دارم و امیدوارم که آقایان هم همان طور به احساسات قلبیه و تشکرات واقعیه بنده اطمینان داشته باشند و حاجت نمی‌دانم تشکرات قلبیه خودم را به زبان بیاورم فقط در این موقع از خداوند متعال درخواست می‌کنم که عموم آقایان نمایندگان محترم و خود این بنده حقیر را موفق فرماید که نسبت به پادشاه معظم و دولت و ملت و کشور خودمان طورى خدمت بکنیم که اسباب سرافرازى و افتخار باشد. انشاء الله تعالى (عموم نمایندگان- صحیح است) حال شروع می‌کنیم به انتخاب دو نفر نائب رئیس به انتخاب فردى آقایان: مرآت- صفارى- دکتر جوان بفرمایند.

(اخذ آراء به عمل آمده پس از استخراج نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تفتیشیه 108 اوراق رأى 108

آقاى بیات 87 رأى، آقاى دادور 11 رأى، آقاى دکتر طاهرى 4 رأى، آقایان: دکتر غنى و کاشف هر کدام یک ورقه سفید 4.

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى صد و نه نفر، عده رأى دهندگان صد و هشت، آقاى بیات هشتاد و هفت رأى‏

آقاى دادور یازده رأى و آقاى دکتر طاهرى چهار رأى، ورقه سفید چهار، آقایان دکتر غنى و کاشف هر یک یک رأى. آقاى بیات به اکثریت آراء به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب نائب رئیس دیگر، آقایان: مرآت، صفارى و دکتر جوان تشریف بیاورند.

(آراء اخذ شده و پس از استخراج این طور نتیجه داد)

مهره تفتیشیه 109 اوراق رأى 109

آقاى دکتر طاهرى 57 رأى، آقاى دادور 43 رأى، آقایان شاهرودى و دکتر غنى هر یک یک رأى. ورقه سفید 7

رئیس- عده رأى دهندگان یکصد و نه نفر، آقاى دکتر طاهرى پنجاه و هفت رأى دارند، آقاى دادور چهل و سه رأى، آقایان شاهرودى و دکتر غنى هر کدام یک رأى ورقه سفید هفت. آقاى دکتر طاهرى به اکثریت پنجاه و هفت رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى از آقایان مستخرجین آراء تشریف بیاورند.

(آقایان نظار استخراج آراء نمودند و نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 107 اوراق رأى 107

آقاى مؤید احمدى 66 رأى، آقاى نبیل سمیعى 66 رأى، آقاى پالیزى 53 رأى ، آقاى آزادى 51 رأى آقاى زوار 51 رأى، آقاى شاهرودى 41 رأى، آقاى هدایت 29 رأى، آقاى محمد طباطبایی 13 رأى، آقایان: کاشف- تولیت و اورنگ هر کدام سه رأى، آقاى صفارى و ثقةالاسلامى هر کدام دو رأى‏

ورقه سفید 3

آقایان: ثابتى- قراگزلو- مژدهى- وکیلى- محمد آخوند اقبال- دکتر جوان- همراز- نائینى- اعتصام‌زاده- هر کدام یک رأى‏

رئیس- عده رأى دهندگان صد و هفت نفر، آقاى مؤید احمدى شصت و شش رأى- آقاى سمیعى شصت و شش رأى- آقاى پالیزى پنجاه و سه رأى- آقاى زوار و آزادى هر کدام پنجاه و یک رأى، آقاى شاهرودى چهل و دو رأى‏

آقاى هدایت بیست و نه رأى، آقاى طباطبایی سیزده رأى- فقط دو نفر انتخاب شدند آقاى مؤید احمدى و آقاى نبیل سمیعى نیبت به دو نفر دیگر تجدید انتخاب به عمل می‌آید. آقایان: مرآت و صفارى و دکتر جوان تشریف بیاورید.

(اخذ و استخراج آراء شده نتیجه این طور به عمل آمد)

مهر تفتیشیه 104 اوراق رأى 104

آقاى آزادى 53 رأى آقاى پالیزى 51 رأى، آقاى زوار 45 رأى، آقاى هدایت 19 رأى، آقاى شاهرودى 22 رأى، آقاى طباطبایی 4 رأى، آقاى کاشف دو رأى، آقاى مؤید احمدى یک رأى ورقه سفید 1

رئیس- عده رأى دهندگان صد و چهار نفر آقاى آزادى پنجاه و سه راى، آقاى پالیزى پنجاه و یک راى، آقاى زوار چهل و پنج راى، آقاى شاهرودى بیست و دو

+++

رأى آقاى هدایت نورده راى، فقط آقاى آزادى باکثریت پنجاه و سه رأى به منشى‌گرى انتخاب شدند نسبت به یک نفر دیگر تجدید انتخاب باید به عمل آید.

رئیس- آقاى رئیس‌الوزراء فرمایشى داشتند؟


(3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزراء)

رئیس‌الوزراء (آقاى جم)- دو لایحه است که از طرف وزارت جنگ تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود یکى راجع به تغییر فصل پنجم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهى که بر حسب لزوم و تجربه احتیاج حاصل شده است که اصلاح شود.

دیگرى راجع است به خدمت نظام وظیفه عمومى. خاطر محترم آقایان مسبوق است که سابقاً دو لایحه در باب نظام وظیفه عمومى از مجلس گذشته است حالا که عمل شده است معایب آن مرتفع و تکمیل شده است و ضمن این لایحه تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود.

(4- بقیه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه)

رئیس- براى یک نفر منشى تجدید انتخاب می‌شود.

آقایان مستخرجین آراء تشریف بیاورند.

(اخد و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تفتیشیه 97 اوراق رأى 97

آقاى پالیزى 46 رأى، آقاى زوار 33 رأى، آقاى شاهرودى 9 رأى، آقاى هدایت 6 رأى، آقاى دکترجوان یک رأى، ورقه سفید 2

رئیس- آقاى پالیزى چهل و شش رأى، اقاى زوار سى و دو رأى، آقاى شاهرودى نه رأى، آقاى هدایت شش رأى، آقاى دکترجوان یک رأى- آقاى پالیزى به اکثریت نسبى (چون مرتبه سوم است) به منشى‌گرى انتخاب شدند شروع می‌شود به انتخاب سه نفر براى کارپردازى مجلس به انتخاب جمعى آقایان مستخرجین آراء تشریف بیاورند.

(اخد و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 101 اوراق رأى 101

آقاى ارباب کیخسرو 94 رأى، آقاى مرآت اسفندیارى 79 رأى، آقاى مخبر فرهمند 71 رأى، آقاى ثقةالاسلامى 29 رأى، آقاى محمد طباطبایی 2 رأى، آقاى جلایی 2 رأى، ورقه سفید 1

آقایان: زوار- حیدرى- دکتر طاهرى- حاجى حریرى- صفارى- تولیت هر کدام یک رأى‏

رئیس- عده رأى دهندگان صد و یک نفر آقاى ارباب کیخسرو نود و چهار رأى دارند. آقاى مرآت اسفندیارى هفتاد و نه رأى، آقاى مخبر فرهمند هفتاد و یک رأى، آقاى ثقةالاسلامى بیست و نه رأى، آقاى محمد طباطبایی دو رأى، آقاى جلایی دو رأى، عده‌اى از آقایان هم یک رأى دارند آقایان ارباب کیخسرو، مرآت اسفندیارى، مخبر فرهمند به کار‌پردازى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند.

(5- اقتراع شعب شش‌گانه)

رئیس- امروز مدت شعب تمام شده است بنابراین اقتراع می‌شود عده حضار 123 نفر به هر شعبه 20 نفر و به شعبه اول و دوم و سوم یک نفر علاوه می‌شود.

(آقاى سمیعى اقتراع نموده شعب شش‌گانه به ترتیب ذیل معین شدند)

شعبه اول- آقایان: معتضدى- غلامحسین فرشى- مصدق جهانشاهى- على مؤید- هدایت- فاطمى- محمد‌تقى شیرازى- دکتر طاهرى- هدایت الله مکرم افشار- طالش- بوداغیان- ساکینیان- مقدم- اردبیلى- رفیعى- علوى سبزوارى- محمد وکیل- امیر نیرومند- دکتر غنى- محیط.

شعبه دوم- آقایان: نقابت- مخبر فرهمند- صفوى- تربیت- دکتر لقمان- دکتر قزل ایاغ- شاهرودى- مؤید قوامى- سلطانى شیخ‌الاسلامى- مجید موقر- کازرونیان- صفارى- افشار- میرزایی- شجاع- مشیرى- ذوالقدر- منصف- فخر طباطبایی- زوار.

شعبه سوم- آقایان: مرآت اسفندیارى- عیسى مشار- جعفر اصفهانى- موسى مرآت- مولوى- آقا سید کاظم یزدى- دکتر ادهم- لیقوانى- نراقى- نمازى- اعتصام‌زاده- تولیت- على وکیلى- مؤید احمدى- شباهنگ- حریرى- طلوع- پالیزى- دهستانى- محمد‌تقى اسفندیارى- فتوحى.

+++

شعبه چهارم- آقایان: خواجوى نورى- محمد طباطبایی- حسن اسفندیارى- ثقةالاسلامى- دبستانى- مسعودى خراسانى- ملک مدنى- مسعودى- رهبرى- امیر ابراهیمى- خواجوى- اقبال- پارسا- همراز- دکتر سمیعى- مجد ضیایی- اعظم زنگنه- دکتر ضیاء- حمزه تاش- دکتر ملک‌زاده.

شبه پنجم- آقایان: نوبخت- مژدهى- بیات ماکو- ملایرى- منصور‌على قراگزلو- روحى- اورنگ- نائینى- ناصرى- سمیعى- دکتر آصف تاج بخش- محمود عزیزى- گودرزى- دادور- جلایی- ملک‌زاده آملى- اعتبار- پناهى- توانا- معتصم سنگ.

شعبه ششم- آقایان: ابراهیم ریگى- آصف- ارگانى- ایزدى- خلیل حریرى- حبیبى- بیات- دکتر سنگ- بهبهانى- لاریجانى- نواب یزدى- معدل- کاشف- صدر- جرجانى- دکتر جوان- هدایت‌الله پالیزى- دولتشاهى- رضوى- شهدوست.

به شعبه اول علاوه می‌شود- آقاى آزادى‏

به شعبه دوم " ‌ " آقاى عبدالله ناهید

به شعبه سوم " " آقاى افخمى‏

رئیس- چون کمیسیون‌ها باید معین شود فردا آقایان قبول زحمت بفرمایند و هیئت رئیسه شعب را معین کنند که براى اعضاء که باید براى کمیسیون‌ها مشخص شوند حاضر شوند که براى جلسه آتیه حاضر باشد.

(6- ‌ موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه بیست و یکم فروردین سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293649!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)