کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 34 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 29 فروردین ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی راجع به سازمان اقتصاد وزارت دارایی

3- بقیه شور دوم لایحه امور حسبی از ماده 171 تا 183

4- تصویب سه فقره گزارش مرخصی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 34

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 29 فروردین ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی راجع به سازمان اقتصاد وزارت دارایی

3- بقیه شور دوم لایحه امور حسبی از ماده 171 تا 183

4- تصویب سه فقره گزارش مرخصی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 25 فروردین ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: اصفهانی- شاهرودی- فاطمی- دبستانی- معینی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مرآت اسفندیاری- امیر تیمور- لیقوانی- ثقةالاسلامی- معدل- تولیت- امیر ابراهیمی- مؤید ثابتی- مشیر دوانی- سلطانی

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: منصف- ناصری- دکتر ادهم)

( 1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

( 2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى راجع به سازمان اقتصادى وزارت دارایى‏)

رئیس- آقاى وزیر دارایى:

وزیر دارایى(آقاى خسروى)- خاطر نمایندگان محترم مستحضر است که سازمان وزارت دارایى منقسم به دو قسمت شده است یکى قسمت مالى و دیگرى قسمت اقتصادى.

لایحه که تقدیم می‌کنم مربوط به قسمت اقتصادى است. البته توضیحاتى که لازم باشد در کمیسیون و در مجلس شوراى ملى به عرض آقایان محترم خواهد رسید.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود.

( 3- بقیه شور دوم لایحه امور حسبى از ماده 171 تا 183)

رئیس- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به امور حسبى از ماده صد و هفتاد و یک شروع می‌شود. ماده صد و هفتاد و یک خوانده می‌شود:

ماده 171- در صورتی که بین ورثه محجورى باشد که ولى یا وصى یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

رئیس- موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 172:

+++

ماده 172- در صورتی که بین ورثه غایبى باشد که براى اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غایب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به اطلاع می‌دهد و اگر محل غایب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعیین امین براى او اقدام کند.

رئیس- موافقین برخیزند.(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 173:

ماده 173- رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند على‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتى موجب تأخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می‌نویسد.

رئیس- موافقین برخیزند.(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 174:

ماده 174- وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی‌نفع بداند اطلاع می‌دهد ولى نباید این امر موجب تأخیر مهر و موم شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند.(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 175:

ماده 175- در موقع مهر و موم صورت مجلسى مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود.

1 - تاریخ سال و ماه و روز و ساعتى که اقدام به مهر و موم شده است.

2 - نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.

3 - علتى که موجب مهر و موم شده است.

4- نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس می‌نویسد.

5- نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی‌نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.

6 - تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق صندوقخانه و گنجه‏

7 - وصف اجمالى از اشیایی که مهر و موم نشده است.‏

8 - اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.‏

9 - نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر این که نگاهبان را دادرس مستقلًا معین کرده یا بر حسب معرفى اشخاص ذی‌نفع.‏

10 - اظهار کتبى و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفى در یک جا زندگانى کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر این که چیزى از اموال متوفى را خارج یا مخفى نکرده و مطلع نیستند که دیگرى به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفى را برده یا مخفى کرده است‏.

رئیس- موافقین قیام نمایند.(اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 176

ماده 176- صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی‌نفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهد یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند.(اکثر قیام کردند) تصویب شد ماده 177

ماده 177- کلید قفل‌هایی که روى آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانى و این امر در صورت مجلس قید می‌شود.

رئیس- موافقین قیام نمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 178

ماده 178 - نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالى از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانى بر آن می‌گمارند.

رئیس- موافقین برخیزند.(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 179

ماده 179- در صورتی که از اموال دولتى یا عمومى نزد متوفى امانت باشد اموال نامبرده در همان محلى که متوفى گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر این که موجبى براى تغییر محل باشد.

+++

رئیس- موافقین قیام نمایند.(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 180

ماده 180- هرگاه در حین مهر و موم ترکه وصیت‌نامه یا برگ‌هاى دیگرى پیدا شود که در لفافى مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگى مهر و موم و عنوانی که روى آن نوشته شده و نشانه روى لفاف را در صورت مجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتواند امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آنها از امضاء نوشته می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 181

ماده 181- لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهى که براى رسیدگى به امور ترکه صالح است فرستاده می‌شود.

رئیس- موافقین قیام نمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 182

ماده 182- اگر از عنوان روى لفاف یا علایم دیگرى معلوم شود که برگ‌ها متعلق به غیر متوفى است دادرس برگ‌ها را به صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورت مجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگ‌ها حاضر نباشند آن را تأمین می‌نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند.

حکم این ماده در موردى جارى است که معترضى نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

رئیس- موافقین قیام نمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 183

ماده 183- هرگاه وصیت‌نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهى که براى رسیدگى به امور ترکه صالح است می‌فرستد.

رئیس- موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد.

( 4 - تصویب سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى‏)

رئیس- سه فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود:

گزارش مرخصى آقاى نواب یزدى:

آقاى نواب یزدى درخواست بیست روز مرخصى از اول اردیبهشت ماه 1319 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى نواب یزدى برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى یاراحمدى خوانده می‌شود:

آقاى یاراحمدى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ بیست و هفتم فروردین 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى یاراحمدى برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى جلایى خوانده می‌شود:

آقاى جلایى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ اول اردیبهشت ماه 1319 نموده‌اند کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم مى‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى جلایى قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد.

(5- موقع و دستور جلسه آتیه ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.(صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293761!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)