کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 33 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 25 فروردین ماه 1319  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بقیه شور دوم لایحه امور حسبى از ماده 102 تا 170

3. تصویب دو فقره مرخصى‏

4. موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 33

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 25 فروردین ماه 1319

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بقیه شور دوم لایحه امور حسبى از ماده 102 تا 170

3. تصویب دو فقره مرخصى‏

4. موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه‏

(مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه 15 فروردین ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد

2. بقیه شور دوم لایحه امور حسبى از ماده 102 تا 170

رئیس - بقیه شور دوم لایحه امور حسبى مطرح است. گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى به عرض آقایان می‌رسد. (به شرح زیر خوانده شد)

کمیسیون قوانین دادگسترى منتخبه 15 فروردین ماه 1319 لایحه شماره 21727 دولت راجع به امور حسبى را براى شور دوم تحت شور و مطالعه قرار داده در نتیجه مواد مصوبه کمیسیون پیشین را تا ماده 183 تأیید و اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد

رئیس - ماده صد و دوم خوانده می‌دارد:

باب چهارم - امور راجع به امین‏

ماده 102 - علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنى تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد.

1. براى اداره سهم‌الارثى که ممکن است از ترکه متوفى به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولى یا وصى نداشته باشد

2. براى اداره اموالی که به مصارف عمومى اختصاص داده شده و مدیرى نداشته باشد.

رئیس - موافقین با ماده صد و دو برخیزند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده صد و سه:

ماده 103 - کسى که در اثر کبر سن و بیمارى و امثال آن از اداره تمام و با بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که براى اداره اموال او معین شود.

رئیس - موافقین با ماده صد و سوم قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. ماده 104:

ماده 104 - تعیین امین براى جنین در دادگاه شهرستانى به عمل می‌آید که در جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد

+++

و براى کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانى که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردى که احتیاج به تعیین امین پیدا می‌شود دادگاه شهرستانى صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شده ماده 105:

ماده 105 - سایر امور مربوطه به امین با دادگاهى است که امین را تعیین کرده است.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد 106:

ماده 106 - در مورد جنین دادستان و اقرباى جنین و در مورد مصارف عمومى دادستان و هرذینفعى می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.

رئیس - آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 107:

ماده 107 - دادستان می‌تواند اشخاصى را که براى سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفى نموده و دادگاه پس از لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودن) تصویب شد ماده 108:

ماده 108 - ما در جنین در صورت عدم صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقرباى نسبى و سببى جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.

رئیس - آقایانی که موافقند برخیزند (غالب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد ماده 109:

ماده 109 - در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسى که امین براى اداره اموال او معین می‌شود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.

رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 110

ماده 110 - دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.

رئیس - آقایان موافقین با ماده صد و دو برخیزند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد: ماده صد و یازده‏

ماده 111 - در صورت تعداد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز می‌تواند وظایف امنای متعدد را تفکیک کند.

رئیس - آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 112:

ماده 112 - حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می‌شود.

رئیس - موافقین با این ماده برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 113:

ماده 113 - در خارج ایران مأمورین کنسولى ایران حق دارند براى اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه مأموریت آنها است موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگسترى بفرستند - نصب امین نامبرده وقتى قطعى می‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولى را تنفیذ کند.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 114:

ماده 114 - وظایف و اختیاراتى که به موجب قانون و نظارت مربوطه در مورد دخالت دادستان‌ها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین کنسولى خواهد بود.

رئیس - موافقین این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 115:

ماده 115 - اگر در عهود و قراردادهاى منعقده بین دولت

+++

ایران و دولتى که مأمور کنسولى مأموریت خود را در کشور آن دولت اجرا می‌کند ترتیبى برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف اجرا خواهند کرد.

رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 116:

ماده 116 - اشخاصى که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 117:

ماده 117 - کسی که به عنوان عجز از اراده اموال براى او امین معین شده اگر تصرفى در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌تواند او را ممانعت نماید.

رئیس - آقایان موافقین قیام نمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 118:

ماده 118 - مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم می‌شود.

رئیس - آقایان موافقین با این ماده برخیزند (غالب برخاستند) تصویب شد. ماده 119:

ماده 119 - سمت امینى که براى جنین معین شده است پس از تولد طفل زایل می‌شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببى که موجب تعیین امین شده است سمت امین زایل خواهد شد.

رئیس - آقایان موافقین این ماده برخیزند (جمعى برخاستند) تصویب شد. ماده 120:

ماده 120 - مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جارى است.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 121:

ماده 121 - امینى که براى اداره اموال مربوطه به مصارف عمومى تعیین می‌شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.

رئیس - آقایان موافقین برخیزند (عده زیادى برخاستد) تصویب شد. ماده 122:

ماده 122 امینى که براى اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جارى است.

رئیس - موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 123:

ماده 123 - امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آیین دادرسى مدنى قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگرى معین خواهد شد مگر این که قبل از تعیین دیگرى قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقى خواهد ماند.

رئیس - آقایانی که با ماده 123 موافقت دارند قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 124:

ماده 124 - هزینه حفظ و اداره اموالی که براى آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

رئیس - موافقین با ماده 124 قیام فرمایند (جمع کثیرى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 125:

باب چهارم - راجع به غایب مفقود‌الاثر

فصل اول - در صلاحیت دادگاه‏

ماده 125 - امور راجع به غایب مفقود‌الاثر با دادگاه شهرستان محلى است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده‏

رئیس - آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 126:

ماده 126 - هر گاه آخرین اقامتگاه غایب در خارج از ایران باشد دادگاهى براى رسیدگى به امور غایب صالح است که آخرین محل سکونت غایب در حوزه آن دادگاه بوده‏

رئیس - موافقین قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 127:

+++

ماده 127 - هر گاه غایب در ایران اقامتگاه یا محل سکنى نداشته یا اقامتگاه و محل سکنى او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلى براى رسیدگى به امور غایب صالح است که ورثه غایب در آنمحل اقامت یا سکنى دارند.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 128:

ماده 128 - در صورتی که ورثه غایب در ایران معلوم نباشد دادگاهى صالح است که غایب در آنجا مال دارد.

رئیس - آقایان موافقین با این ماده برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 129:

فصل دوم - در تعیین امین‏

ماده 129 - دادستان و اشخاص ذی‌نفع از قبیل وارث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین براى اداره اموال غایب بنمایند.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 130:

ماده 130 - پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و این که غایب کسى را براى اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده 1012 قانون مدنى تعیین امین می‌نماید.

رئیس - موافقین با ماده صد و سى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 131:

ماده 131 - کسى که در زمان غیبت غایب عملاً متصدى امور او باشد در موقع تعیین امین براى غایب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 132:

ماده 132- غایبى که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.

رئیس - آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند (جمع کثیرى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 133:

ماده 133 - سایر احکام امین غایب مطابق احکام مذکور در قانون مدنى و باب سوم این قانون است.

رئیس - موافقین این ماده قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاسنتد) تصویب شد. ماده 134:

ماده 134 - بعد از صدور حکم موت فرضى غایب یا معلوم شدن موت حقیقى یا زنده بودن غایب سمت امین زایل می‌شود.

رئیس - آقایان موافقین ماده 134 برخیزند (اکثر نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. ماده 135:

فصل سوم - دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه‏

ماده 135 - بعد از گذشتن دو سال تمام آخرین خبر غایب ورثه او می‌توانند از دادگاه در خواست کنند که دارایى غایب به تصرف آنها داده شود.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 136:

ماده 136 - درخواست باید کتبى و مشتمل بر امور زیر باشد:

1- نام و مشخصات درخواست کننده.

2- مشخصات غایب.

3- تاریخ غیبت‏

4- ادله و جهاتی که به موجب آن در خواست کننده حق این در خواست را براى خود قائل است‏

رئیس - آقایانی که با ماده صد و سى و شش موافقت دارند قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 137:

ماده 137 - پس از وصول درخواست نامه دادگاه با حضور در خواست کننده و دادستان به دلایل درخواست رسیدگى می‌نماید و نیز راجع به اقامتگاه غایب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجویى لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست کننده آگهى مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصى که از غایب اطلاعى دارند براى اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می‌دهد

+++

رئیس - موافقین با این ماده قیام فرمایند (عده برخاستند) تصویب شد ماده 138:

ماده 138 - آگهى مذکور فوق در سه دفعه متوالى هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهى در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 1025 و 1026 قانون مدنى اموال غایب به تصرف ورثه او داده می‌شود.

رئیس - آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (جمعى برخاستند) تصویب شد ماده 139:

ماده 139 - در صورتی که غایب براى اداره اموال خود کسى را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگرى صلاحیتش براى اداره اموال از بین برود امین براى اداره معین می‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضى غایب صادر شود.

رئیس - آقایانی که با ماده 139 موافقت دارند قیام فرمایند (جمع کثیرى قیام نمودند) تصویب شد ماده 140

ماده 140 - هر گاه در بین اموال غایب مال ضایع شدنى باشد ورثه یا امین که اموال غایب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غایب مالى خریدارى و یا اقدام دیگرى که به صرفه غایب باشد مى‌نماید

رئیس - آقایان موافقى برخیزند (غالب نمایندگان برخاستند) تصویب شد ماده 141:

ماده 141 - هر یک از امین و ورثه که اموال غایب به تصرف آنها داده شده است می‌تواند با اجازه دادستان اموال منقوله غایب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن غایب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگرى که موافق مصلحت غایب باشد خریدارى و یا اقدام دیگرى که به صرفه غایب باشد بنماید.

رئیس - موافقین ماده 141 قیام فرمایند (غالب نمایندگان برخاستند) تصویب شد ماده 142:

ماده 142- در موردی که اموال غایب به ورثه تسلیم می‌شود هر گاه وصیتى شده باشد اموال مورد وصیت به وصى یا موصى له داده می‌شود مشروط به این که مطابق ماده 1026 قانون مدنى تأمین بدهند

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - در اطراف ماده 142 بنده دو سه کلمه عرض مختصر دارم که مقتضى است آقاى کفیل وزارت دادگسترى به این دو سه کلمه عرض بنده توجه فرمایند اولاً لفظ ورثه براى غایب مفقود‌الاثر بنده نمى‌فهمم چه معنى دارد زیرا ورثه براى غایب وقتى تحقق پیدا می‌کند که مورث مرده باشد مادامى که حیات دارد نه ماترکش میراث است و نه اولادش ورثه وقتى باید گفت که ماترک ارث و میراث است که او مرده باشد و وقتی می‌توان گفت اولاد ورثه است که ارث‌بر باشد و تحقق پیدا بکند مالکیت انتقال دارایى مورث نسبت به او و اگر اینها نشد دیگر نمی‌شود. از این جهت بنده ملتفت نمی‌شوم که البته توضیحاتى که خواهند داد بنده ملتفت خواهم شد. نکته دیگر این که نوشته شده است که اگر وصیتى شده باشد دادگاه می‌تواند به دست وصى هم مال بدهد.

بنده خواستم این نکته را هم بفهمم چون در موضوع وصیت و وصیت‌نامه به طورى که بعد خواهد آمد معین شده است که باز کردن باز کردن وصیت‌نامه یک شرایط و مقرراتى دارد که از جمله شرایط و مقررات باز کردن وصیت‌نامه مردن وصى است و الا تا نمرده باشد وصیت‌نامه باز نمی‌شود این مطابق مقررات است.

اما اینجا صحبت از غایب مفقودالاثر است این وصیتى که ذکر شده آن وصیتى است که با تشریفات قانونى باز شده یا خیر همین قدر که وصیتى باشد پس آن وقت عرایضى را که بنده در اطراف وصیت کرده‌ام تصور می‌کنم آقاى کفیل را متوجه کرده باشم پس معلوم می‌شود که بدون تشریفات ممکن است وصیتى در پیش دادگاه قبل از تحقق مردن موصى معلوم شود تا این که دادگاه بتواند اموال را به دست وصى بدهد نکته سوم این که اگر اموال را به دست وصى دادند و او حق مداخله در آن را پیدا کرد بعضى مخارج از جمله امورات خیریه است که وصى باید مال را که گرفت بدهد راست است که ابتدا شرط دارد که باید ضامن بدهد و تأمین بدهد خیلى خوب همه کارها را هم کرد ولى وقتى که اموال را به دست موصى له

+++

که دادند ایشان هم می‌دهند می‌خورند تمام می‌شود بعد هم غایب مفقود‌الاثر پیدا می‌شود مى آید بعد که برگشت آمد آن اموالی که خورده شد چکارش می‌کنید این دو سه کلمه عرض مختصر بنده به طور اجمال است که میل دارم آقاى کفیل وزارت دادگسترى توضیح بفرمایند که قضیه واضح شود.

مخبر کمیسیون دادگسترى (آقاى سزاوار) - در حکم موت فرضى در مواد قبل تکلیف غایب مفقودالاثر معین شده این هم ناظر به همان مقررات است بعد از آن که اموال را به این ترتیب تسلیم ورثه می‌کنند پس بعد از آن که گفتیم یک غایب مفقود‌الاثر مطابق تشریفات قانونى حکم موت فرضیش از دادگاه صادر شده دیگر مانعى ندارد. اما راجع به قسمت این که گفتیم تکلیف استردادش تعیین شده است زیرا تأمین گرفته شده است بعد از آن که تأمین گرفته شد و بعداً هم پیدا شد تکلیفش را قانون مدنى معین کرده که مطابق آن مواد رفتار می‌شود.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - فرمایشات آقاى سزاوار بنده را متقاعد نکرد زیرا مبحث ما در فصل سوم شروع شده است به این عنوان «دادن اموال به طور موقت» پس اگر گفتیم حکم موت فرضى صادر شد آن وقت دیگر موقتى در کار نیست دیگر حکم موقتى نیست و دادن اموال به طور موقت معنى ندارد ورثه است موقتى در کار نیست تأمین لازم ندارد تأمین و موقت اینها براى این است که هنوز حکم صادر نشده است به این جهت گفته می‌شود که به طور موقت داده می‌شود و تأمین هم گرفته می‌شود و اگر این غایب برگشت آمد من کار ندارم که یک فرضى هم ممکن است پیدا کند که دادگاه حکم بدهد بعد از حکم دادن و تصفیه شدن تمام قضایا دو مرتبه غایب پیدا شود این فرض را بنده کار ندارم از موضوع قانون ما خارج است صحبت سر موقت است یعنى هنوز دادگاه حکم نداده قبل از حکم است در جریان رسیدگى است چون در جریان رسیدگى است به طور موقت می‌تواند بدهد البته این قسمت را باز موکول می‌کنم که خود آقاى کفیل دادگسترى یک فرمایشى بکنند که بنده متقاعد بشوم.

کفیل وزارت دادگسترى - بنده تصور می‌کنم توضیحى که آقاى سزاوار در این باب دادند جامع و روشن بود به علاوه بحث آقاى اوحدى در این ماده مورد ندارد زیرا این ماده راجع است بدادن اموال غایب بورثه و این مورد در مواد خیلى مورد بحث واقع شده و خود آقاى اوحدى تصویب کرده و رأى داده اند و حالا تجدید بحث در اینجا موردى ندارد براى این که قبلاً تصمیم گرفتیم و گفتیم که چه مواقعى است ما اموال را به ورثه تسلیم می‌کنیم بنابر این تجدید بحث به نظر بنده در اینجا موردى ندارد.

رئیس - موافقین با ماده 142 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 143:

ماده 143- ورثه و وصى و موصى له که اموال غایب موقتاً به آنها تسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غایب حفظ و اداره نمایند و آنها در اداره اموال غایب به منزله وکیل او خواهند بود.

رئیس - موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 144:

ماده 144- در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه دادگاه به درخواست یکى از ورثه یا امین صورتى از اموال و اسناد غایب تنظیم می‌نمایند و این صورت در دفتر دادگاه بایگانى می‌شود و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.

رئیس - موافقین با ماده 144 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 145:

ماده 145 - در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهاى اموال به توسط کار شناس معین و در صورت اموال بهاى آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابى از مال غایب برداشته خواهد شد.

+++

رئیس - موافقین با ماده 145 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 146:

ماده 146- نفقه اشخاص واجب‌النفقه غایب و دیون غایب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافى نباشد از اموال غیرمنقول فروخته می‌شود.

رئیس - موافقین با ماده 146 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 147:

ماده 147- در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غایب را بفروشند یا رهن بگذارند.

رئیس - موافقین با ماده 147 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 148:

ماده 148 - در دعوى بر غایب ورثه یا امین که مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوى خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند براى وصول مطالبات غایب اقامه دعوى نمایند.

رئیس - موافقین با ماده 148 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 149:

ماده 149- در موردی که اموال به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می‌تواند حق الزحمه متناسبى از درآمد اموال براى ورثه یا امین معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غایب از اموال غایب برداشته می‌شود.

رئیس - موافقین با ماده 149 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 150:

ماده 150 - هر گاه بین ورثه غایب غایبى بوده که محتاج به تعیین امین باشد براى او نیز امینى معین و سهم شخص غایب به امین سپرده می‌شود.

رئیس - موافقین با ماده 150 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 151:

ماده 151 - هر گاه بین ورثه غایب محجورى باشد سهم او به ولى یا قیم یا وصى سپرده خواهد شد.

رئیس - موافقین با ماده 151 برخیزند تصویب شد. ماده 152:

فصل چهارم - در حکم موت فرضى‏

ماده 152- اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه در خواست صدور حکم موت فرضى غایب را بنماید

1- ورثه غایب‏

2- وصى و موصى له‏

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 153

ماده 153 - در خواست باید کتبى و مشتمل بر امور زیر باشد:

1 - مشخصات غایب‏

2 - تاریخ غیبت‏

3 - دلایلى که به موجب آن درخواست حق درخواست صدور حکم موت فرضى را دارد.

4 - ادله و اسنادى که مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدنى ممکن است در خواست حکم موت غایب را نمود

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 154:

ماده 154 - پس از وصول درخواست نامه دادگاه اظهارات و دلایل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلایل نامبرده را موجه دانست آگهى مطابق ماده 1023 قانون مدنى ترتیب می‌دهد و این آگهى در سه دفعه متوالى هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و جلسه رسیدگى به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهى معین می‌گردد.

مقررات این ماده در صورتى اجرا می‌شود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهى نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدنى آگهى شده باشد دادگاه به آن آگهى اکتفا می‌نماید.

رئیس - موافقین با ماده 154 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 155

ماده 155 - رسیدگى با حضور درخواست کننده و

+++

دادستان به عمل می‌آید عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگى نیست‏.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 156

ماده 156 - دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق که مقتضى بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضى حکم می‌دهد

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 157

ماده 157 - حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:

1 - نام و نام خانواده درخواست کننده‏

2 - مشخصات غایب‏

3 - دلایل و مستندات حکم‏

4 - تاریخ صدور حکم‏

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 158

ماده 158 - درخواست کننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضى پژوهش بخواهد و رأى پژوهش قابل فرجام نیست‏.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 159

ماده 159 - بعد از قطعیت حکم موت فرضى تأمیناتى که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می‌شود

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 160

ماده 160 - در هر موقع که موت حقیقى یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتى که راجع به موت فرضى او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که براى حفظ و اداره اموال غایب شده است‏

رئیس - موافقین با ماده 160 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 161

باب پنجم - در امور راجع به ترکه‏

فصل اول - در صلاحیت‏

ماده 161 - امور راجع به ترکه که عبارت است از اقداماتى که براى حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره‏

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 162

ماده 162 - امور راجع به ترکه با دادگاه بخشى است که آخرین اقامتگاه متوفى در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفى در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهى است که آخرین محل سکناى متوفى در حوزه آن دادگاه بوده‏

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 163

ماده 163 - هر گاه متوفى در ایران اقامتگاه یا محل سکنى نداشته دادگاهى صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهاى مختلف باشد دادگاهى که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه‌هاى متعدد باشد صلاحیت با دادگاهى است که قبلاً شروع به اقدام کرده‏

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 164

ماده 164 - هر گاه تمام یا قسمتى از اموال متوفى در حوزه دادگاهى غیر از دادگاهى که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهى که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفى را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهى که مطابق دو ماده فوق براى رسیدگى بامور ترکه صالح است مى‌فرستد.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 165

فصل دوم - در مهر و موم‏

ماده 165 - دادگاه بخش مهر مخصوصى براى مهر و موم

+++

ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید رئیس دادگاه شهرستان باشد

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 166

ماده 166- اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند

1 - هریک از ورثه متوفى یا نماینده قانونى آنها

2 - موصى له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد

3 - طلبکار متوفى که طلب او مستند به سند رسمى یا حکم قطعى باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگرى هم براى تأمین طلب نشده باشد

4 - کسی که از طرف متوفى به عنوان وصایت معین شده باشد

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 167

ماده 167 - در موارد زیر دادگاه بخش باید پس از اطلاع اقدام به مهر و موم نماید.

1 - در صورتی که کسى که در خانه استیجارى یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسى براى حفظ اموال او نباشد مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند درخواست مهر و موم نمایند.

2 - در صورتی که از اموال دولتى یا عمومى نزد متوفى امانت باشد.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 168

ماده 168 - در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتى یا عمومى که نزد متوفى امانت بوده است به عمل مى‌آید مگر این که اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 169

ماده 169 - در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فورى براى حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در جایی که دادستان نباشد به توسط کلانترى محل و اگر مأمورینى شهربانى نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلى به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضى یکى از مأمورین دولتى یا دو نفر معتمد محلى را متفقاً به انجام این کار مأمور نماید مأمورین نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 170

ماده 170 - در هر موردی که از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم می‌شود مأمورین نامبرده کلید قفل‌هایى را که بر روى آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافى مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3. تصویب دو فقره مرخصى‏

رئیس - گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى قرائت می‌شود آقاى دبستانى درخواست نوزده روز مرخصى از تاریخ 27 بهمن 1318 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با پانزده روز از مرخصى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى دبستانى برخیزند (اغلب نمایندگان برخاستند) تصویب شد. گزارش دیگر قرائت می‌شود:

آقاى مؤید قوامى درخواست شانزده روز مرخصى از تاریخ نهم آذر 1318 نموده اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نمود اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى موید قوامى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

4. موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏.

جلسه آتیه روز یکشنبه اول اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293760!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)