کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 32 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 26 بهمن ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1317 کل کشور

3- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 391 تا 401

4- تصویب مرخصى آقاى معینى‏

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 32

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 26 بهمن ماه 1316

فهرست مطالب‏:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1317 کل کشور

3- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 391 تا 401

4- تصویب مرخصى آقاى معینى‏

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پیش را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه -آقایان : دبیر سهرابی - ا‌رباب کیخسرو - تهرانچی - بهبهانی -امیر ابراهیمی

غایبین بی­اجازه - آقایان : اصفهانی - مهدوی - شیرازی -حاج ملک

دیر آمدگان - بی­اجازه : منصف -لیقوانی -نیکپور - وکیلی

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1317 کل کشور)

رئیس- آقاى وزیر مالیه فرمایشى داشتید؟

وزیر مالیه (آقاى بدر)- لایحه متمم بودجه که براى اجراى بودجه 1317 لازم به نظر رسیده تقدیم و ضمناً براى مزید اطلاع نمایندگان محترم توضیحاتى نسبت به بعضى مواد آن داده می‌شود: علاوه بر اعتباراتى که ضمن بودجه 1317 از طرف دولت پیشنهاد و در چند روز قبل به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است اعتبارت دیگرى نیز براى احتیاجات دولت ضرورت دارد که تصویب آن تقاضى شده است- منجمله براى اعتباراتش معادل دو میلیون لیره از محل اندوخته کشور پیشنهاد می‌شود موضوع دیگر که از لحاظ اقتصادى کشور داراى اهمیت است تکمیل سرمایه بانک‌هاى ملى و فلاحتى است به موجب ماده 1 این لایحه اجازه خواسته شده است مقدارى طلا که سابقاً از محل اندوخته کشور و درآمد عادى دولت خریدارى شده بود بابت سرمایه به بانک ملى واگذار و نیز معادل سیصد هزار لیره به مرور طلا خریدارى و به بانک نام برده واگذار شود- همچنین طبق ماده 9 پیشنهاد شده است که سرمایه بانک فلاحتى از سى میلیون به یکصد میلیون ریال اضافه شود تا بانک نامبرده بتواند کمک‌هاى مالى لازم را طبق قانون عمران کشور

+++

و برنامه فلاحتى دولت به مالکین و زارعین بنماید از لحاظ جلوگیرى از قاچاق پاره‌اى مقررات جدید لازم گردیده که ضمن ماده پنج پیش‌بینى شده است- همچنین براى جلوگیرى از احتکار اجناس انحصارى دولت مقرراتى ضمن ماده 10 در نظر گرفته شده است. فعلاً نسبت به کلیات لایحه تقدیمى تا این اندازه توضیح به نظر کافى می‌رسد البته توضیحات بیشترى در موقع خود در کمیسیون بودجه و موقع طرح لایحه در مجلس به عرض خواهد رسید.

رئیس- به کمیسیون مراجعه خواهد شد.

(3- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 391 تا 401)

رئیس- بقیه شور اول گزارش کمیسیون قوانین عدلیه راجع به لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده سیصد و نود و یک مطرح است. قرائت می‌شود:

ماده 391- در صورتى که علت جرح مورد تصدیق شاهد یا کسی که به نفع او شهادت داده می‌شود واقع شود و یا بر محکمه معلوم گردد شاهد ملزم به شهادت نخواهد شد و هر گاه براى اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج به سوگند فقط براى مزید اطلاع اظهارات او استماع می‌گردد.

رئیس- ماده سیصد و نود و دو قرائت می‌شود:

ماده 392- اگر نسبت به قانونى بودن علت جرح شاهدى اعتراض بشود شهادت آن شاهد با قید سوگند استماع می‌شود لیکن محکمه باید در حکمى که راجع به اصل دعوى می‌دهد تصمیم خود را برد یا قبول جرح اظهار نماید.

رئیس- ماده سیصد و نود و سه قرائت می‌شود:

ماده 393- محکمه شهادت هر شاهدى را بدون حضور شهودی که شهادت نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء شهادت می‌تواند از شهود مجتمعاً تحقیق نماید.

رئیس- ماده 394

ماده 394- شهود قبل از اداء شهادت اسم و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت چیزى نگویند و هر‌گاه شهود قرابت نسبى یا سببى با یکى از اصحاب دعوى داشته باشند نیز اظهار داشته و در وجه قرابت خودرا معین مى کنند و هم چنین اگر خادم یا مخدوم یکى از اصحاب دعوى باشند اعلام می‌دارند.

رئیس- ماده 395

ماده 395- حاکم محکمه قبل از اداء شهادت مجازاتى که براى شاهد کاذب مقرر است به شاهد خاطر‌نشان مینماید.

رئیس- ماده 396

ماده 396- محکمه می‌تواند در موقع اداء شهادت یکى از شهود به اصحاب دعوى یا یکى از آنها امر بکند که از محکمه خارج شود براى این که آزادى شاهد بهتر تأمین شود در این صورت بعد از اداء شهادت محکمه شخص و یا اشخاص خارج شده را برگردانده و از شهادتى که در غیاب آنها اداء شده آگاه می‌سازد.

رئیس- ماده 397

ماده 397- هیچ یک از اصحاب دعوى نباید اظهارات شاهد را قطع کنند و پس از اداء شهادت مى‌توانند سئوالاتى توسط محکمه از شاهد بنمایند و حاکم نیز می‌تواند هر سئوالى را که براى کشف حقیقت و مبانى شهادت لازم بداند از شهود بنماید.

رئیس- ماده 398

ماده 398- اگر یکى از اصحاب دعوى از شاهد سئوالى نماید که مربوط به دعوى نباشد محکه از آن جلوگیرى خواهد نمود.

رئیس- ماده 399

ماده 399- بیانات شاهد باید عیناً در صورت مجلس قید و به امضاء او برسد و اگر شاهد نخواهد و یا نتواند امضاء کند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.

رئیس- ماده 400

ماده 400- تشخیص درجه ارزش و تأثیر شهادت به نظر محکمه است.

+++

رئیس- ماده 401

ماده 401- هر گاه شاهد براى حضور در محکمه درخواست هزینه درآمد ورفت و جبران خسارت حاصله از آن بنماید محکمه میزان آن را مطابق تعرفه وزارت عدلیه معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزوم می‌نماید.

شاهد در صورت ضرورت می‌تواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید.

(4- تصویب مرخصى آقاى معینى)

رئیس- یک فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود:

آقاى معینى تقاضاى شش روز مرخصى از 14 فروردین 1317 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى معینى قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه بیست و نهم اسفند ماه سه ساعت به ظهر مانده دستور لایحه متمم بودجه (صحیح است)

(مجلس ساعت چهار بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293647!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)