کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 31 صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 14 فروردین ماه 1319  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. انتخاب هیئت رئیسه‏

3. انتخاب کمیسیون‌ها

4. موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 31

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 14 فروردین ماه 1319

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. انتخاب هیئت رئیسه‏

3. انتخاب کمیسیون‌ها

4. موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 11 فروردین ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) خواندند.

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى شد) صورت مجلس تصویب شد.

2. انتخاب هیئت رئیسه‏

رئیس - شروع می‌شود به انتخاب هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى. بدواً سه نفر براى استخراج آرا به قرعه معین می‌شوند:

(آقاى سمیعى اقتراع نمودند و آقایان: نمازى رفیع مستشار معین شدند)

رئیس - شروع می‌شود به انتخاب یک نفر رئیس.

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس - آقایان: نمازى - رفیع - مستشار تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرا شده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

اوراق رأى 110 مهره تفتیشیه 110

آقاى اسفندیارى 101 رأى - آقاى مؤید احمدى 4 رأى - آقایان رهبرى و خواجه نورى هر کدام یک رأى - ورقه سفید 3

رئیس - عده حاضر در موقع رأى صد و ده نفر - حسن اسفندیارى صد و یک رأى - آقاى مؤید احمدى چهار رأى - آقایان رهبرى و خواجه نورى هر یک رأى - ورقه سفید سه. حسن اسفندیارى با صد و یک رأى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شد (نمایندگان - مبارک است انشاءالله)

بنده محتاج نمی‌دانم که اظهار تشکر از ابراز این همه احساساتى که همیشه آقایان نمایندگان محترم با کمال لطف و محبت نسبت به بنده مبذول می‌دارند بکنم فقط از خداوند متعال می‌خواهم که همگى را با سلامت و سعادت موفق بدارد که به خدمت شاهنشاه عظیم‌الشأن‌مان و کشور محبوب‌مان و ملت نجیب‌مان انشاءالله جملگى کسب افتخار و کسب سربلندى نماییم (نمایندگان - صحیح است انشاءالله)

+++

شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس. آقایان مستخرجین آرا تشریف بیاورند.

(اوراق رأى توزیع و اخذ شده و پس از استخراج نتیجه به قرار زیرین بود)

اوراق رأى 113 مهره تفتیشیه 113

آقاى بیات 51 رأی - آقاى خواجه نورى 50 رأى - آقایان مؤید احمدى و دکتر طاهرى هر کدام دو رأى - آقایان بوداغیان و اسفندیارى و دادور هر کدام یک رأى - ورقه سفید 5

رئیس - عده آرا 113 - آقاى بیات 51 رأى - آقاى خواجه نورى 50 رأى دارند اکثریت حاصل نشده است تجدید انتخاب می‌شود براى انتخاب یک نفر نایب رئیس‏

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس - آقایان: رفیع و نمازى و مستشار تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرا شده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

اوراق رأى 114 مهره تفتیشیه 114

آقاى بیات 57 رأى - آقاى خواجه نورى 54 رأى - آقاى مؤید احمدى یک رأى - ورقه سفید 4

رئیس - عده رأى دهندگان 114 - آقاى بیات 57 رأى دارند آقاى خواجه نورى 54 رأى باز یک کسر دارد و اکثریت نیست. براى مرتبه سوم تجدید انتخاب می‌شود این بار اکثریت نسبى مناط خواهد بود.

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس - آقایان مستخرجین تشریف بیاورند

(اخذ و استخراج آرا شده نتیجه حاصل شد)

اوراق رأى 112 مهره تفتیشیه 112

آقاى خواجه نورى 55 رأى - آقاى بیات 55 رأى - ورقه سفید 2

چند نفر از نمایندگان - کارت اسم آقایان را در ظرف قرعه بیندازند و قرعه بکشند

کیخسرو شاهرخ - اجازه مى‌فرمایید

رئیس - بفرمایید

کیخسرو شاهرخ - اگر اجازه مى‌فرمایید دو تا اسم را بنویسند و لوله کنند و بعد قرعه بکشند از بین این دو اسم ولى با کارت نمی‌شود (صحیح است)

رئیس - صحیح است. بنده خواهش می‌کنم آقاى صدر التفات فرموده اسامى ایشان را مرقوم فرمایند

روحى - بنده عقیده‌ام این است شروع کنیم به انتخاب نایب رئیس دیگر بعد این کار را بکنیم‏

عده‌ای ‌از نمایندگان - خیر لازم نیست باید تمام شود بعد شروع به انتخاب نایب رئیس دیگر بکنیم‏

(آقاى صدر اسامى آقایان خواجه نورى و بیات را نوشته و لوله نموده در ظرف مخصوصى گذاردند)

رئیس - از آقاى فروهر خواهش می‌کنم تشریف بیاورند و قرعه بکشند. اولین اسمى که از ظرف خارج و خوانده شد به نیابت ریاست انتخاب خواهد شد.

(آقاى فروهر قرعه کشیدند و آقاى بیات معین شدند)

رئیس - آقاى بیات به حکم قرعه به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى معین شدند.

حال شروع می‌کنیم به انتخاب نایب رئیس دیگر. آقایان تشریف بیاورند.

(اوراق رأى توزیع و اخذ و استخراج شده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

اوراق رأى 112 مهره تفتیشیه 112

آقاى دکتر طاهرى 53 رأى - آقاى خواجه نورى 26 رأى - آقاى مؤید احمدى 14 رأى - آقایان طوسى و بوداغیان هر کدام یک رأى -ورقه سفید 7

رئیس - عده آرا 113 - آقاى دکتر طاهرى 53 رأى و آقاى خواجه نورى 36 رأى و آقاى مؤید احمدى 14 رأی دارند اکثریت حاصل نشد باید تجدید انتخاب شود. آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - بنده از آقایان استدعا دارم اسم بنده را مرقوم نفرمایند خواهش می‌کنم و با کمال عجز هم خواهش می‌کنم از آقایان که مرا ننویسند.

+++

رئیس - آقایان رفیع و نمازى و مستشار تشریف بیاورند

(اوراق رأى توزیع و اخذ و استخراج شده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

اوراق رأى 111 مهره تفتیشیه 111

آقاى خواجه نورى 56 رأى - آقاى دکتر طاهرى 51 رأى - آقاى مؤید احمدى یک رأى - ورقه سفید 3

رئیس - عده آرا 111 - آقاى جعفر خواجه نورى به اکثریت 56 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند (صحیح است)

رئیس - اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را به عنوان تنفس تعطیل کنیم و دو ساعت و نیم بعد از ظهر تشکیل بدهیم...

(عده‌ای از نمایندگان - سه بعد از ظهر) بسیار خوب الان نیم ساعت بعد از ظهر جلسه را به عنوان تنفس تعطیل می‌کنیم تا سه بعد از ظهر که بقیه انتخاب هیئت انتخاب هئیت رئیسه تمام شود (صحیح است)

(در این موقع (نیم ساعت بعد از ظهر) جلسه براى تنفس تعطیل و در ساعت چهار بعد از ظهر مجدداً تشکیل گردید)

رئیس - شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى. آقایان نمازى و رفیع و مستشار تشریف بیاورند.

(اوراق رأى توزیع و اخذ و استخراج شده نتیجه این طور قرائت شد)

اوراق رأى 105 مهره تفتیشیه 105

آقاى ابراهیم سمیعى 70 رأى‏

آقاى پالیزى 67 راى‏

آقاى طوسى 66 رأى‏

آقاى آزادى 63 رأى‏

آقاى لیقوانى 61 رأى‏

آقاى مؤید احمدى 53 رأى‏

آقاى تولیت 2 رأى‏

آقاى اورنگ 2 رأى‏

آقایان: حیدرى - هدایت - ریگى - امامى - ملک‌زاده - مهذب - افشار - پناهى - معدل - مؤید ثابتى - لاریجانى - آخوند و بوداغیان هر کدام یک رأى‏

رئیس - عده رأى دهندگان یکصد و پنج نفر - آقایان سمیعى با 70 نفر رأى - پالیزى با 67 رأى - طوسى با 66 رأى - آزادى با 63 رأى به منشی‌گرى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. آقاى لیقوانى 61 رأى دارند و آقاى مؤید احمدى 52 رأى‏

آقایان: اورنگ و تولیت هر کدام دو رأى - بعضى از آقایان هم یک رأى دارند.

حال شروع می‌شود به انتخاب سه نفر مباشر به انتخاب جمعى‏

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس - آقایان: رفیع و مستشار و نمازى تشریف بیاورند براى اخذ و استخراج آرا

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه این طور بود:)

اوراق رأى 106 مهره تفتیشیه 106

آقاى کیخسرو شاهرخ 96 رأى‏

آقاى مخبر فرهمند 74 رأى‏

آقاى مرآت اسفندیارى 56 راى‏

آقاى حیدرى 55 راى‏

آقاى جلایى 4 راى‏

آقاى بوداغیان 2 راى‏

آقایان: صفوى - اقبال - لاریجانى - ریگى - تولیت - صفارى - روحى - ملک مدنى هر کدام یک رأى ورقه سفید 1

رئیس - عده رأى دهندگان یکصد و شش نفر - آقاى کیخسرو شاهرخ با 96 رأى و آقاى مخبر فرهمند با 74 رأى و آقاى مرآت اسفندیارى با 56 رأى به سمت مباشرت مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. آقاى حیدرى 55 رأى دارند آقاى جلایى 4 رأى و آقاى بوداغیان 2 رأى بعضى از آقایان هم یک رأى دارند ورقه سفید هم یک.

3. انتخاب کمیسیون‌ها

رئیس - شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون‌ها بدواً پنج نفر از آقایان به حکم قرعه براى نظارت در استخراج آرا معین می‌شوند آقاى سمیعى هم از طرف هیئت رئیسه براى این کار

+++

معین می‌شود که به اتفاق آرا را استخراج نموده و گزارش به مجلس شوراى ملى بدهند.

(آقاى سمیعى اقتراع نمودند و آقایان: مجد ضیایى - همراز - مجیدى فیاض - فتوحى و مهدوى معین شدند)

رئیس - عجالتاً کمیسیون امور خارجه و کمیسیون بازرگانى حاضر است آقایان نسبت به این دو کمیسیون رأى می‌دهند بقیه را هم بعد انتخاب می‌نماید (صحیح است)

کمیسیون امور خارجه انتخاب می‌شود: عده اعضای کمیسیون 12 نفر حضار موقع اعلام رأى 105 نفر

(اوراق رأى اخذ شد)

رئیس - شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون بازرگانى. عده اعضای کمیسیون 18 نفر عده حضار موقع اعلام رأى 106 نفر

(اوراق رأى اخذ شد)

رئیس - اگر اجازه مى‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود (نمایندگان - صحیح است)

(در این موقع (پنج ساعت و ربع بعد از ظهر) جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله یک ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس - نتیجه استخراج آرای دو کمیسیون بازرگانى و امور خارجه به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد:

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى‏

نتیجه استخراج آرا راجع به کمیسیون‌هاى امور خارجه و بازرگانى که در جلسه 14 فروردین 1319 اخذ آرا شده به ترتیبی است که در زیر به عرض می‌رسد:

کمیسیون امور خارجه:

عده اعضا 12 نفر

عده حضار موقع اخذ رأى 105 نفر

عده آرا 105

حائزین اکثریت آقایان:

افخمى - سمیعى - ناصرى - مقدم - طالش - افتخار ناهید - تولیت - صادق وزیرى - دکتر سمیعى - هدایت‌الله پالیزى - ثقةالاسلامى‏

به اکثریت 104 رأى به عضویت کمیسیون امور خارجه انتخاب شده‌اند در مورد یک نفر دیگر باید تجدید انتخاب شود.

کمیسیون بازرگانى:

عده اعضای کمیسیون 18 نفر عده حضار موقع اخذ رأى 106 عده آرای مأخوذه 99

حائزین اکثریت آقایان:

شیرازى 99 رأى - شباهنگ 95 رأى - حریرى 99 رأى - فرشى 99 رأى - اردبیلى 99 رأى - نمازى 99 رأى - امامى 99 رأى -اصفهانیان 99 رأى - چایچى 99 رأى - کیوان 99 رأى - پارسا 99 رأى - بوداغیان 99 رأى - عزیزى 99 رأى - مهدوى 99 رأى - نیکپور 99 رأى - جعفر اصفهانى 99 رأى - کازرونیان 99 رأى - پناهى 98 رأى‏

آقاى لاریجانى هم چهار رأى داشته‌اند

رئیس - آقایان اعضای کمیسیون‌های بازرگانى و امور خارجه لطف می‌فرمایند و هیئت رئیسه خودشان را انتخاب بفرمایند و شعبه‌ها هم چون مجال داریم می‌توانند تشکیل شوند و براى انتخاب سایر کمیسیون‌ها پارلمانى کمیسیون مقرر را انتخاب فرمایند که زودتر تکلیف این کار تمام شود و براى فردا هم باقى کمیسیون‌ها انتخاب شود و نتیجه به اطلاع آقایان نمایندگان محترم برسد.

4. موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده فردا پنجشنبه 15 فروردین سه ساعت قبل از ظهر دستور هم انتخاب بقیه کمیسیون‌ها و لوایح موجوده.

(مجلس پنج ساعت و سه ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293758!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)