کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/10]

جلسه: 30 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 فروردین ماه 1319  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور اول قرارداد بازرگانى و بحرپیمایى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروى‏

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 30

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 فروردین ماه 1319

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور اول قرارداد بازرگانى و بحرپیمایى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروى‏

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه 8 فروردین ماه 1318 را آقاى (مؤید احمدى) منشى خواندند.

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور اول قرارداد بازرگانى و بحرپیمایى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروى‏

رئیس - شور اول قرار داد بازرگانى و بحرپیمایى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروى مطرح است. گزارش کمیسیون‌های امور خارجه و بازرگانى خوانده می‌شود.

گزارش کمیسیون‏:

کمیسیون‌های امور خارجه و بازرگانى در تاریخ دهم فروردین 1319 با حضور جناب آقاى وزیر امور خارجه و جناب آقاى کفیل وزارت بازرگانى لایحه شماره 806 دولت راجع به قرارداد بازرگانى و بحرپیمایى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروى را تحت شور و مداقه قرار داده با توضیحات کاملى که در اطراف مواد آن داده شد با عین ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس - در کلیات اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. در مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 اعتراضى نرسیده است و همچنین در نامه‌های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

+++

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز چهارشنبه چهاردهم فروردین سه ساعت پیش از ظهر دستور انتخاب هیئت رئیسه‏

(مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293757!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)