کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 30 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 19 اسفند ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تصویب سلب مصونیت آقاى اسمعیل عراقى‏

3- شور اول پیمان سعدآباد

4- شور اول عهد‌نامه سرحدى بین ایران و عراق‏

5- شور اول عهد‌نامه مودت بین ایران و عراق‏

6- شور اول عهد‌نامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین ایران و عراق‏

7- شور اول قرارداد اقامت بین ایران و اطریش‏

8- شور اول عهد‌نامه مودت و حکمیت بین ایران و مجارستان‏

9- تصویب استخدام بونى فاسیو استاد دانشگاه‏

10- اعلام وصول بودجه سال 1317 مجلس شوراى ملى‏

11- تصویب مرخصى آقاى اقبال‏

12- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 30

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 19 اسفند ماه 1316

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تصویب سلب مصونیت آقاى اسمعیل عراقى‏

3- شور اول پیمان سعدآباد

4- شور اول عهد‌نامه سرحدى بین ایران و عراق‏

5- شور اول عهد‌نامه مودت بین ایران و عراق‏

6- شور اول عهد‌نامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین ایران و عراق‏

7- شور اول قرارداد اقامت بین ایران و اطریش‏

8- شور اول عهد‌نامه مودت و حکمیت بین ایران و مجارستان‏

9- تصویب استخدام بونى فاسیو استاد دانشگاه‏

10- اعلام وصول بودجه سال 1317 مجلس شوراى ملى‏

11- تصویب مرخصى آقاى اقبال‏

12- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 15 اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه-آقایان : دبیر سهرابی-صدر - مقدم- شیرازی- طهرانچی- پناهی

غایبین بی­اجازه-آقایان : محسن مهدوی- نمازی

دیر آمدگان بی­اجازه-آقایان لیقوانی - نقابت - دکتر ادهم - نیکپور- وکیلی- قراگزلو

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- تصویب سلب مصنونیت آقاى اسمعیل عراقى)

رئیس- آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه (آقاى دکتر متین دفترى)- راجع به یکى از آقایان نمایندگان آقاى اسمعیل عراقى اتهامى پیش آمده است که مامورین کشف جرائم محتاج به تعقیب هستند و نظر به اصل دوازدهم قانون اساسى شرحى به مجلس شوراى ملى نوشته شده و تقاضاى سلب مصونیت از ایشان شده است. تقدیم می‌کنم.

رئیس- قرائت می‌شود:

ریاست مجلس شوراى ملى‏

مطابق گزارش مأمورین کشف جرائم آقاى اسمعیل عراقى نماینده مجلس متهم به عملى است که قابل تعقیب جزائى است نظر به اصل دوازدهم قانون اساسى وزارت عدلیه سلب مصونیت او را از مجلس شوراى ملى تقاضى می‌نماید.

رئیس- آقایانى که با پیشنهاد وزارت عدلیه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

+++

(3- شور اول پیمان سعدآباد)

رئیس- لایحه عهد‌نامه عدم تعرض بین دولتین ایران و ترکیه و افغانستان و عراق. پیمان سعد‌آباد مطرح است شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به پیمان سعد‌آباد مطرح است گزارش کمیسیون امور خارجه قرائت مى‌شود:

گزارش از کمیسیون امور خارجه‏

لایحه نمره 29847 دولت راجع به پیمان سعدآباد در کمیسیون امور خارجه مورد شور واقع شده و با توضیحاتى که آقاى کفیل وزارت امور خارجه دادند با ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه عدم تعرض بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان و دولت جمهورى ترکیه و دولت پادشاهى عراق را که مشتمل بر ده ماده است و در تاریخ 17 تیر ماه 1316 مطابق 8 ژویه 1937 در قصر سعدآباد به امضاء رسیده است تصویب مى‌نماید.

رئیس- در کلیات اعتراضى نرسیده است رأى گرفته می‌شود بورود در شور مواد. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در مواد یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و نه و ده اعتراضى نرسیده است آقایانى که موافقت دارند به ورود در شور دوم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

(4- شور اول عهد‌نامه سرحدى بین ایران و عراق)

رئیس- لایحه عهدنامه سرحدى بین ایران و عراق مطرح است. شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه و ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

گزارش از کمیسیون امور خارجه:

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 29843 دولت راجع به عهدنامه سرحدى بین دولت پادشاهى و دولت پادشاهى عراق با حضور آقاى کفیل وزارت امور خارجه مورد شور و مطالعه قرار داده و با توضیحات کافیه که در اطراف مواد آن دادند با ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه سرحدى بین دولت پادشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق را که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل است و در تاریخ سیزدهم تیر ماه 1316 مطابق چهارم ژویه 1937 در طهران به امضاء رسیده است تصویب مى‌نماید.

رئیس- در کلیات اعتراضى نرسیده. رأى گرفته می‌شود به ورود درشور مواد. آقایانى که موافقت دارند برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. در مواد یک و دو سه و چهار و پنج و شش و همچنین در پروتکل اختتامیه اعتراضى نرسیده است موافقین با ورود در شور دوم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

(5- شور اول عهد‌نامه مودت بین ایران و عراق)

رئیس- لایحه عهدنامه مودت بین ایران وعراق مطرح است. گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه خوانده می‌شود:

گزارش از کمیسیون امور خارجه:

کمیسیون امور خارجه با حضور آقاى کفیل وزارت امورخارجه لایحه نمره 29841 دولت راجع به عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق را تحت شور قرار داده و با توضیحاتى که در اطراف مواد آن داده شد با ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق را که مشتمل بر چهار ماده است و در تاریخ 27 تیر ماه 1316 مطابق 18 ژویه 1937 در طهران به امضاء رسیده تصویب می‌نماید.

+++

رئیس- در کلیات اعتراضى نرسیده. رأى گرفته می‌شود به ورود درشور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد در مواد: یک و دو و سه و چهار اعتراضى نرسیده است آقایانى که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(6- شور اول عهد‌نامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین ایران و عراق)

رئیس- شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به عهد‌نامه تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین ایران و عراق مطرح است قرائت می‌شود:

گزارش از کمیسیون امور خارجه‏

لایحه شماره 29845 دولت راجع به عهدنامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین دولت پادشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق در کمیسیون امور خارجه تحت شور واقع شده و با توضیحاتى که آقاى کفیل وزارت امور خارجه در اطراف مواد آن دادند با ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده و اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین دولت پادشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق را که مشتمل بر 24 ماده است و در تاریخ دوم مرداد ماه 1316 مطابق 24 ژویه 1937 در طهران به امضاء رسیده و تصویب می‌نماید.

رئیس- در کلیات اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود. به ورود درشور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. در مواد یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده و سیزده و چهارده و نوزده و بیست و بیست و یک و بیست و دو و بیست و سه و بیست و چهار اعتراضى نرسیده است آقایانى که با ورود در شور دوم موافقند برخیزند. (جمع کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(7- شور اول قرارداد اقامت بین ایران و اطریش)

رئیس- شور اول خبر کمیسیون امور خارجه راجع به قرارداد اقامت بین دولتین ایران و اطریش مطرح است گزارش کمیسیون امور خارجه و ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون امور خارجه:

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره (53504) دولت راجع به قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى اطریش را تحت شور و مطالعه گذارده و با توضیحاتى که آقاى کفیل وزارت امور خارجه دادند با عین ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى اطریش را که مشتمل بر یازده ماده و یک پروتکل اختتامیه است و در تاریخ اول ژوئن 1937 مطابق یازدهم خرداد ماه 1316 در آنکارا به امضاء رسیده تصویب می‌نماید.

رئیس- در کلیات اعتراضى نرسیده است رأى گرفته می‌شود به ورود درشور مواد آقایان موافقین برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. در مواد یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده و همچنین در پروتکل اختتامیه اعتراضى نرسیده است موافقین با ورود در شور دوم قیام فرمایند. (اغلب قیام کردند)

رئیس- تصویب شد.

+++

(8- شور اول عهد‌نامه مودت و حکمیت بین ایران و مجارستان)

رئیس- شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به عهد‌نامه مودت و حکمیت بین ایران و مجارستان‏

گزارش از کمیسیون امور خارجه و ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

گزارش امور خارجه لایحه شماره (53506) دولت راجع به عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى مجارستان تحت شور قرار داده و با توضیحاتى که آقاى کفیل وزارت امور خارجه در اطراف مواد آن دادند با ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده و اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود:

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت خوانده می‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى مجارستان را که مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه است و در طهران به امضاء رسیده تصویب می‌نماید.

رئیس- در کلیات اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود. به ورود درشور مواد آقایان موافقین برخیزند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. در مواد یک و دو و سه و چهار و پنج و نیز در پروتکل اختتامیه اعتراضى نرسیده است آقایانى که با ورود در شور دوم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(9- تصویب استخدام بونى فاسیو استاد دانشگاه)

رئیس- گزارش کمیسیون‌هاى بودجه و خارجه و معارف راجع به استخدام بونى فاسیو استاد دانشگاه قرائت می‌شود:

گزارش از کمیسیون بودجه:

کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر معارف لایحه نمره 36881 دولت راجع به استخدام آقاى بونى فاسیو را براى تدریس در دانشگاه طهران مطرح و در نتیجه با ماده واحده پیشنهادى موافقت و اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود:

گزارش از کمیسیون معارف‏

کمیسیون معارف لایحه نمره 51361 دولت راجع به استخدام آقاى بونى فاسیو تبعه دولت فرانسه براى تدریس در دانشگاه با حضور آقاى وزیر معارف مطرح و با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شده و اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

گزارش از کمیسیون امور خارجه:

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 51361 دولت راجع به استخدام آقاى بونى فاسیو تبعه دولت فرانسه را با حضور آقاى وزیر معارف مورد شور قرارداده و از نقطه‌نظر ملیت استخدام مشارالیه موافقت حاصل شده و اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است آقاى بونى فاسیو را براى مدت دو سال و هفت ماه و بیست روز از تاریخ هشتم بهمن ماه 1316 تا آخر شهریور 1319 شمسى براى تدریس در دانشگاه تهران استخدام نماید.

ب- حقوق سالیانه آقاى بونى فاسیو مبلغ سى و سه هزار ریال به علاوه پانصد و چهل پهلوى طلا یا معادل آن به ارز خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

ج- هزینه سفر آمدن آقاى بونى فاسیو به طهران مبلغ شصت پهلوى طلا یا معادل آن به ارز خارجه خواهد بود که پرداخت می‌شود و چنانچه پس از انقضاء مدت مزبور قرارداد مشارالیه تجدید نشود مبلغ شصت پهلوى به عنوان هزینه سفر برگشتن باروپا پرداخته خواهد شد.

د- آقاى بونى فاسیو سالى یک ماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخص با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطاء آن با وزارت معارف بوده و می‌تواند یک مرتبه از جمع مرخصی‌هاى قانونى خود فقط در موفع تعطیل تابستان استفاده نماید.

+++

ه- محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.

و- وزارت معارف و یا استاد مذکور از سال دوم استخدام او می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه قرار داد را لغو نمایند و در صورتی که وزارت معارف این عمل را نماید خرج برگشتن مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

ز- چنانچه مطابق فقره (و) این لایحه به نحوى از انحاء به خدمت استاد مذکور خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق او معلمین ایرانى استخدام نماید.

ح- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدامى آقاى بونى فاسیو را طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعین و قرارداد آنها را امضاء و مبادله نماید.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

محمد طباطبایى- بنده عرضى ندارم‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده که قرائت شد با ورقه آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده یکصد و دوازده ورقه سفید شمرده شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى یکصد و چهارده نفر به اکثریت صد و دوازده رأى تصویب شد اسامی رأی دهندگان - آقایان : ابراهیمی ریگی - دکتر ادهم - محمدرضا اردبیلی - ارکانی - آزادی - محمدتقی اسفندیاری - فرج­الله آصف - دکتر آصف تاج بخش - اعتبار - اعتصام زاده - اعظم زنگنه - افخمی - افشار - اقبال - اوحدی - اورنگ - دکتر اهری - بوداغیان - مرتضی بیات - بیات ماکو - پارسا - عطاءالله پالیزی - هدایت­الله پالیزی - پناهی - تربیت - توانا - تولیت - ثقة­الاسلامی - جرجانی - جلایی - کاظم جلیلی - موسی جوان - جهانشاهی - حبیبی - خلیل حریری - حریری طلوع - حمزه تاش- حیدری - خواجوی - خواجه نوری - دادور - دبستانی - دولتشاهی - دهستانی - ذوالقدر - رضوی - رفیعی - روحی - رهبری - زوار - ساکینیان - ابراهیم سمیعی - دکتر عطاء­الله سمیعی - دکتر سنگ - شاهرودی - شباهنگ - شجاع - شهدوست - صدر - صفاری - صفوی - دکتر ضیاء - طالش رحمت سمیعی - دکتر طاهری - مجد طباطبایی - طباطبایی نائینی - محمود عزیزی - حسن علوی - دکتر غنی - حسین فاطمی - فتوحی - فخر طباطبایی - غلامحسین فرشی - منصور قراگزلو - دکتر قزل ایاغ - کازرونیان - کاشف - فتح­الله گودرزی - حبیب­الله لاریجانی - مجد ضیایی - محیط - مخبر فرهمند - مرآت اسفندریای - مژده­ای - مسعودی - مسعودی خراسانی - عیسی مشار - مشیر دوانی - معتصم سنگ - محمد تقی معتضدی - معدل - معینی - مقدم - مکرم افشار - ملایری - دکتر ملک‌زاده – ملک‌زاده آملی - ملک مدنی - منصف - موقر - مولوی - مؤید احمدی - مؤید ثابتی - مؤید قوامی - میرزایی - محمود ناصری - ناهید - نراقی - نقابت - نمازی - نواب یزدی - نوبخت - دکتر لقمان فهورای - دکتر نیرومند - محمد وکیل - علی وکیل -هدایت- همراز.

(10- اعلام وصول بودجه سال 1317 مجلس شوراى ملى)

رئیس- بودجه سال 1317 مجلس شوراى ملى را هم اداره کارپردازى تهیه کرده و تقدیم نموده‌اند به کمیسیون محاسبات مجلس فرستاده می‌شود که براى جلسه آینده حاضر باشد.

(11- تصویب مرخصى آقاى اقبال)

رئیس- یک گزارش هم از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است که قرائت می‌شود:

آقاى اقبال تقاضاى هشت روز مرخصى از تاریخ 24 بهمن 1316 نموده و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى اقبال قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(12- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز چهارشنبه بیست و پنجم اسفند ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده (صحیح است)

(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

تصمیم قانونى‏

دائر به سلب مصونیت از آقاى اسمعیل عراقى

مجلس شوراى ملى از آقاى اسمعیل عراقى نماینده مجلس سلب مصونیت نموده و به دولت اجازه می‌دهد که او را مورد تعقیب جزائى قرار دهد.

این تصمیم در جلسه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند‌یارى‏

قانون‏

اجازه استخدام آقاى بونى فاسیو براى تدریس در دانشگاه

ماده واحده- الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است آقاى بونى فاسیو را براى مدت دو سال و هفت ماه و بیست و سه روز از تاریخ هشتم بهمن ماه 1316 تا آخر شهریور 1319 شمسى براى تدریس در دانشگاه تهران استخدام نماید.

ب- حقوق سالیانه آقاى بونى فاسیو مبلغ سى و سه هزار ریال به علاوه پانصد و چهل پهلوى طلا یا معادل آن به ارز خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد شد.

ج- هزینه سفر آمدن آقاى بونى فاسیو به تهران مبلغ شصت پهلوى طلا یا معادل آن به ارز خارجه خواهد بود که پرداخته می‌شود و چنانچه پس از انقضاء مدت مزبور قرارداد مشار الیه تجدید نشود مبلغ شصت پهلوى به عنوان هزینه سفر برگشتن به اروپا پرداخته خواهد شد.

د- آقاى بونى فاسیو سالى یک ماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطاء آن با وزارت معارف بوده و می‌تواند یک مرتبه از جمع مرخصی‌هاى قانونى خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.

ه- محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.

و- وزارت معارف و استاد مذکور از سال دوم استخدام او می‌تواند با اخطار قبلى سه ماهه قرارداد را لغو نمایند و در صورتی که وزارت معارف این عمل را نمایند خرج برگشتن مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

ز- چنانچه مطابق فقره (و) و این لایحه به نحوى از انحاء به خدمت استاد مذکور خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق او معلمین ایرانى استخدام نماید.

ح- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدامى آقاى بونى فاسیو را طبق مقررات قانونى مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد آنها را امضاء و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند‌یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293643!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)