کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏ 17
[1396/05/29]

جلسه: 3 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه اول خرداد ماه 1331  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اجرای مراسم تحلیف از طرف 3 نفر از آقایان نمایندگان

3- طرح دو فقره گزارش شعب راجع به اعتبارنامه آقایان خسرو قشقایی و ناظرزاده و تصویب آنها

4- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏ 17

 

 

جلسه: 3

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه اول خرداد ماه 1331

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اجرای مراسم تحلیف از طرف 3 نفر از آقایان نمایندگان

3- طرح دو فقره گزارش شعب راجع به اعتبارنامه آقایان خسرو قشقایی و ناظرزاده و تصویب آنها

4- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت یازده صبح به ریاست آقاى اورنگ تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس جلسه قبل نظرى هست یا خیر؟ آقاى راشد

راشد - نام بنده را حسنعلى فرمودید در صورتی که حسینعلى است‏.

رئیس - اصلاح مى‌شود

مکى - صورت غائبین جلسه قبل را قرائت فرمودند؟

رئیس - غائبین نداریم‏

مکى - پس صورت مجلس نداریم‏.

رئیس - صورت مجلس چاپ شده مقصود صورت مجلس چاپى است اعتراضى هست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- اجراى مراسم تحلیف از طرف سه نفر آقایان نمایندگان

رئیس - آقایان دکتر طاهرى، جلیلى، صراف‌زاده، بایستى قسم یاد کرده باشند قران کریم را بیاورید.

(در این موقع قرآن مجید را با تشریفات لازمه به مجلس آورده و عموم حضار به احترام قیام نمودند و آقاى دکتر طاهرى متن قسمنامه را به شرح زیر قرائت و آقایان جلیلى و صراف‌‌زاده عیناً تکرار نمودند)

ما اشخاصى که در ذیل امضا می‌نماییم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به ما رجوع شده است مهما ‌امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظورى نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران‏

(پس از امضای قسمنامه به وسیله آقایان دکتر طاهرى، جلیلى و صراف‌زاده کلام‌الله مجید به همان ترتیب از تالار برده شد)

3- طرح دو فقره گزارش شعب راجع به اعتبارنامه آقایان خسرو قشقایى و ناظرزاده و تصویب آنها

رئیس - آقاى نبوى‏

(آقاى نبوى مخبر شعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان فیروزآباد و نمایندگى آقاى خسرو قشقایى را به شرح زیر قرائت نمودند)

ساحت مقدس مجلس شورای ملى‏

براى انجام انتخابات دوره هفدهم مجلس شوراى ملى در حوزه انتخابیه فیروزآباد به دستور وزارت کشور روز 26 بهمن 1330 به وسیله فرماندار 36 نفر از طبقات مختلف مذکور در قانون انتخابات دعوت شده اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظارت و هیئت رئیسه آن انجمن انتخاب شده پس از تهیه مقدمات کار روز 28 بهمن 1330 آگهى انتخابات منتشر و از 3 تا 5 اسفند را براى اخذ رأى تعیین کرده‌اند در آن سه روز در شهر و پنج شعبه اطراف اخذ رأى به عمل آمده جمعاً 9916 رأى اخذ و روز هفتم آرا قرائت شده در نتیجه آقاى خسرو قشقایى فرزند مرحوم اسمعیل قشقایى به اکثریت 8788 رأى به نمایندگى دوره هفدهم مجلس شوراى ملى از حوزه انتخابیه فیروزآباد تعیین شده‌اند.

پرونده به شعبه سوم ارجاع و پس از قرائت اوراق و مداقه در محتویات آن چون جریان انتخابات مطابق مقررات بوده و شکایت مؤثرى نرسیده بود شعبه سوم نمایندگى آقاى خسرو قشقایى و صحت انتخابات آن حوزه را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى قنات‌آبادى‏

(آقاى قنات‌آبادى گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات سیرجان و نمایندگى آقاى ناظرزاده را به شرح زیر قرائت نمودند)

جریان انتخابات هفدهمین دوره تقنینیه در حوزه انتخابیه سیرجان به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد.

بدواً 108 نفر از طبقات شش‌گانه از طرف فرماندارى دعوت شده و از بین آقایان به قید قرعه سى و شش نفر انتخاب گردیدند سپس با حضور بازرس قضایى از بین این عده با رأى مخفى نه نفر عضو اصلى و نه نفر عضو على‌ا‌لبدل انتخاب شدند. پس از انجام این مقدمات و تعیین شعب فرعى در تاریخ 12/1/31 به نشر آگهى انتخابات اقدام شده و مقرر گردیده از تاریخ 19 فروردین 1331 تا سه روز به توزیع تعرفه و اخذ رأى بپردازند.

پس از خاتمه سه روز و اخذ آراء شروع به شماره و قرائت آراء گردیده و در نتیجه از تعداد 12150 رأى مأخوذه آقاى احمد ناظرزاده به اکثریت 8197 رأى حایز اکثریت شدند.

در ظرف مدت مقرر براى قبول شکایات چند فقره شکایت به دفترانجمن رسید که قابل توجه نبود و لذا انجمن در تاریخ پنجم اردیبهشت 1331 اعتبارنامه به نام آقاى ناظرزاده صادر مى‌نماید.

پرونده مزبور به شعبه دوم ارجاع و شعبه پس از مطالعه پرونده و قرائت صورتجلسه نهایى و ملاحظه چند برگ تلگراف و نامه دایر به اظهار رضایت از انتخابات سیرجان و همچنین شکایاتى از انتخابات آنجا که مستندى نداشت به صحت انتخابات سیرجان و نمایندگى آقاى ناظرزاده رأى گرفته به اتفاق آرا تصویب و اینک گزارش آن را برای تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - تصویب شد.

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

+++

مکى - بنده عرضى داشتم.‏

رئیس - بفرمایید

مکى - در خارج آقاى عامرى مخالفت خودشان را نسبت به نمایندگى آقاى جلالى و همچنین نمایندگان محترم قزوین پس گرفتند هیچ مانعى براى تصویبش نیست خود جناب آقاى عامرى هم نامه‌شان را به وسیله بنده تقدیم کردند و فعلاً مانع قانونى ندارد که تصویب اعتبارنامه آقایان را اعلام بفرمایید.

رئیس - آقاى عامرى خودشان بیان بفرمایند.

عامرى - مطابق آنچه که اطلاع دارید به وساطت چند نفر از آقایان بنده پس گرفتم ولى قرار این بود که در خارج براى جلوگیرى از این اختلافات و تشنج مخالفت‌ها پس گرفته شود و مطلب حل بشود حالا هم استدعا مى‌کنم که آقا با آقایان درخارج مذاکره بفرمایید که حل شده باشد چون بعد باز آقایان رأى نمى‌دهند و مخالفت مى‌کنند.

مکى - آقاى رئیس پس گرفتند.

عامرى - اجازه بفرمایید که قبلاً خود آقاى رئیس با آقایان دیگر مذاکره بکنند و در جلسه بعد روز یکشنبه ترتیبش را بدهند.

رئیس - چون چیزى در دستور نداریم. آقاى نبوى فرمایشى دارید بفرمایید.

نبوى - همانطورى که فرمودید مطلبى در دستور نداریم ولى باید گزارش‌هاى کمیسیون تحقیق انشاء‌الله در جلسه آینده مطرح بشود بنده خواستم از مقام ریاست استدعا کنم دستور بفرمایید که در طبع و توزیع و تشریفات آن تسریع بشود و براى جلسه آینده حتماً حاضر بشود.

مکى - آقاى رئیس آقاى عامرى پس گرفتند چون فرمودند آقایان پس مى‌گیرند بنده پس گرفتم.

سیدجوادى - معلوم نیست بنده پس بگیرم‏.

 (زنگ رئیس)

رئیس - چیزى در دستور نداریم با اجازه آقایان جلسه را ختم مى‌کنیم جلسه آینده سه ساعت به ظهر روز سه‌شنبه دستور هم گزارش شعبه‌ها و گزارش‌هاى کمیسیون تحقیق خواهد بود.

قنات‌آبادى - آقاى اورنگ چرا روز سه‌شنبه، روز یکشنبه‏.

عده‌اى از نمایندگان - روز یکشنبه.

رئیس - روز جلسه را قبلاً اعلام کرده‌ام.

قنات‌آبادى - آقا بگذارید یکسره براى سال دیگر.

 (مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - اورنگ‏.

+++

یادداشت ها
Parameter:294741!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)