کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 3 صورت مشروح مجلس یکشنبه بیست و هشتم شهریور ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه (نواب رئیس- منشیان- مباشرین)

3-افتراع براى شرفیابى حضور اعلیحضرت همایونى جهت تقدیم خطابه‏

4-موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 3

صورت مشروح مجلس یکشنبه بیست و هشتم شهریور ماه 1316

فهرست مطالب‏:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه (نواب رئیس- منشیان- مباشرین)

3-افتراع براى شرفیابى حضور اعلیحضرت همایونى جهت تقدیم خطابه‏

4-موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس شنبه بیستم و هفتم شهریور را آقاى نقابت(منشى) قرائت نمودند(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صوزت مجلس خوانده شده: غایبین بی‌اجازه-آقایان: دکتر ادهم- افشار- امیر ابراهیمی- صفوی- مؤید قوامی- رضوی- دبیر سهرابی- عباس مسعودی- فتوحی- توانا- دکتر ضیا- هدایت )

-1]تصویب صورت مجلس[

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد

-2]انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه[

رئیس- شروع میشود به انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه بدواً انتخاب یک نفر نایب رئیس، آقاى اقبال، آقاى معتصم سنگ، آقاى فرشى تشریف بیاورند.

(اوراق رأى توزیع و پس از اخذ و شماره نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 118 اوراق رأى 118

آقاى مرتضى بیات 82 رأى آقاى دادور 10 رأى آقاى دکتر غنى 5 رأى آقاى دکتر طاهرى 4 رأى‏

آقاى حیدرى 3 رأى آقاى محسن صدر 2 آقاى همراز و محمد آخوند هر یک یک رأى‏

ورقه سفید 10

رئیس- عده رأى دهندگان یک صد و هجده نفر آقاى بیات هشتاد و دو رأى آقاى دادور ده رأى آقاى دکتر غنى پنج رأى آقاى دکتر طاهرى چهار رأى آقاى حیدرى سه رأى آقاى صدر دو رأى آقاى آخوند محمد و آقاى همراز هر کدام یک رأى ورقه سفید ده. آقاى بیات با اکثریت هشتاد و دو رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند(صحیح است) شروع می‌شود به انتخاب یک نایب رئیس دیگر آقایان مستخرجین آراء تشریف بیاورند:

+++

(اوراق رأى توزیع و پس از اخذ و شماره آراء نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تفتیشیه 120 اوراق رأى 120

آقاى دادور 62 رأى آقاى دکتر طاهرى 49 رأى آقاى دکتر غنى 2 رأى‏

ورقه سفید 7

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى یک صد و بیست و یک نفر عده رأى دهندگان یک صد و بیست نفر آقاى دادور شصت و دو رأى، آقاى دکتر طاهرى چهل و نه رأى، آقاى دکتر غنى دو رأى، ورقه سفید هفت. آقاى دادور با اکثریت شصت و دو رأى به نیابت مجلس شوراى ملى انتخاب شدند شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى.

آقایان اقبال و معتصم سنگ و فرشى تشریف بیاورند

(اوراق رأى توزیع و پس از اخذ و شمارش آراء نتیجه به قرار ذیل بود)

مهره تفتیشیه 118 اوراق رأى 118

آقاى مؤید احمدى 81 رأى آقاى پالیزى 63 رأى

آقاى آزادى 63 رأى آقاى زوار 50 رأى‏

آقاى نبیل سمیعى 48 رأى آقاى کاشف 32 رأى

آقاى اصفهانى 14 رأى ورقه سفید 4

آقاى اعتصام زاده 11 رأى آقاى مشار 8 رأى

آقاى مؤید ثابتى 7 رأى آقاى نائینى 3 رأى‏

آقاى شاهرودى 3 رأى آقاى محمد آخوند 2 رأى‏

آقایان: ارباب کیخسرو- سلطانى- ثقةالاسلامى- معدل شیرازى- تولیت- میرزایى- جهانشاهى- پناهى- منصف بیات- شهدوست و نواب هر کدام یک رأى‏

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى یک صد و نوزده نفر عده رأى دهندگان یک صد و هیجده نفر. آقاى مؤید احمدى هشتاد و یک رأى آقاى پالیزى شصت و سه رأى آقاى آزادى شصت و سه رأى آقاى زوار پنجاه رأى آقاى نبیل چهل و شصت رأى آقاى کاشف سى و دو رأى آقاى اصفهانى چهارده رأى ورقه سفید چهار چند نفر از آقایان آراء مختصرى دارند، آقاى مؤید احمدى و آقاى پالیزى و آقاى آزادى با اکثریت آراء انتخاب شدند. براى یک نفر منشى دیگر که اکثریت حاصل نشده است تجدید انتخاب مى‌شود. آقایان تشریف بیاورند. آقاى زوار فرمایشى بود.

زوار- عرض کنم از آقایان محترم مى‌خواستم خواهش کنم در مرتبه دوم رأى خودشان را اتلاف نفرمایند چون خود بنده هم به آقاى سمیعى رأى خواهم داد و خواهش مى‌کنم آقایان هم همین طور رفتار کنند.(خنده نمایندگان)

(اوراق رأى توزیع و پس از اخذ و استخراج نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تفتیشیه 111 اوراق رأى 111

آقاى نبیل سمیعى 64 رأى آقاى کاشف 9 رأى آقاى اصفهانى 9 رأى آقاى زوار 9 رأى آقاى اعتصام زاده 7 رأى‏

ورقه سفید 11 آقایان محمد آخوند و شاهرودى هر کدام یک رأى‏

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى یک صد و چهارده عده رأى دهندگان یک صد و یازده نفر.

آفاى سمیعى شصت و چهار رأى آقاى کاشف و آقاى اصفهانى و آقاى زوار هر کدام نه رأى آقاى اعتصام زاده هفت ورقه سفید یازده آقایان شاهرودى و جرجانى هر کدام یک رأى آقاى سمیعى با اکثریت شصت و چهار به منشى‌گرى انتخاب شدند(صحیح است) شروع می‌شود به انتخاب سه نفر مباشر به انتخاب جمعى آقایان اقبال و معتصم سنگ و فرشى تشریف بیاورند.

(اخذ آراء به عمل آمده و پس از استخراج آراء نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تفتیشیه 115 اوراق رأى 115

آقاى ارباب کیخسرو 100 رأى آقاى مرآت اسفندیارى 61 رأى آقاى ثقة‌الاسلامى 59 رأى آقاى فرهمند 56 رأى‏

آقاى سلطانى شیخ‌الاسلامى 23 رأى آقاى جلایى 10 رأى ورقه سفید 3 آقاى دکتر غنى 4

آقایان وکیلى و اصفهانى محمد آخوند، اعتبار- اعتصام‌زاده- بیات- طباطبایى- اقبال- دکتر لقمان- حیدرى و تربیت هر کدام یک رأى

+++

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى یک صد و شانزده نفر عده رأى دهندگان یک صد و پانزده نفر آقاى ارباب کیخسرو صد رأى آقاى مرآت اسفندیارى شصت و یک رأى آقاى ثقة‌الاسلامى پنجاه و نه رأى به مباشرت مجلس شوراى ملى انتخاب شدند(صحیح است) آقاى مخبر فرهمند پنجاه و شش رأى دارند آقاى سلطانى بیست و سه رأى آقاى ضیایى ده رأى ورقه سفید هم سه عده از آقایان هم یک رأى دارند.

-4]اقتراع براى شرفیابى حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاهى جهت تقدیم خطابه[

رئیس- چنانچه آقایان اطلاع دارند بعد از رسمیت مجلس و انتخاب هیئت رئیسه بایستى خطابه به پیشگاه اعلیحضرت همایونى عرض شود و از طرف بیست و دو نفر تقدیم حضور مبارک شود ده نفر اعضا هیئت رئیسه و ده نفر هم به قرعه انتخاب می‌شوند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان ذیل تعیین گردیدند)

(منصف- نوبخت- مقدم- لاریجانى- روحى- دکتر طاهرى- نمازى- سلطانى شیخ‌الاسلامى- نیک‌پور- مخبر فرهمند- گودرزى- نراقى)

رئیس- از آقایان نمایندگان محترم تمنا می‌شود که همین امروز شعب خودشان را تشکیل بدهند و آن سه نفرى که لازم است براى انتخاب اعضا کمیسیون‌ها تعیین کنند انتخاب بفرمایند که فردا کمیسیون را تعیین کنند که براى جلسه آتیه حاضر باشد. اگر تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.(صحیح است)

جلسه آتیه روز سه‌شنبه پس فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور هم انتخاب کمیسیون‌ها (صحیح است)

(مجلس ده دقیقه به ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:293615!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)