کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 3 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 10 آبان ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه (یک نفر منشى - سه نفر کارپرداز)

3. قرائت خطا به براى عرض به پیشگاه همایونى دائر به حاضر بودن مجلس براى کار

4. افتراع 12 نفر براى تقدیم خطابه به پیشگاه همایونى‏

‏5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 3

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 10 آبان ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه (یک نفر منشى - سه نفر کارپرداز)

3. قرائت خطا به براى عرض به پیشگاه همایونى دائر به حاضر بودن مجلس براى کار

4. افتراع 12 نفر براى تقدیم خطابه به پیشگاه همایونى‏

‏5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس سه ساعت بعد از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز قبل ر ا آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه: آقایان رضوی - منصف - رفیع - ثقة‌الاسلامی - امیر ابراهیمی - افشار - ایزدی - نراقی - رهبری - ناصری - محمد‌تقی اسفندیاری - حمزه تاش - مؤید قوامی - کامل ماکویی - معینی)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهاى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه (یک نفر منشى - سه نفر کارپرداز)

رئیس - شروع می‌شود به انتخاب یک نفر منشى. آقایان: ذوالقدر - نواب - صفوى تشریف بیاورند.

(اخذ آرا به عمل آمده و توسط آقایان نامبرده استخراج شده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 103 اوراق رأى 103

آقاى نبیل سمیعى 74 رأى آقاى لیقوانى 13 رأى

آقایان: محمد آخوند - دکترسمیعى - شهدوست - مشار هر یک 2 رأى‏

آقایان: تاج‌بخش - مجد ضیایى - دبستانى هر کدام یک رأى.

ورقه سفید - 5

رئیس - اوراق رأى یکصد و سه - آقاى نبیل سمیعى با 74 رأى انتخاب شدند - آقاى لیقوانى سیزده رأى دارند.

آقایان: محمد آخوند - دکتر سمیعى - شهدوست و مشار هر کدام دو رأى - آقایان دکتر تاج‌بخش و مجد ضیایى و دبستانى هر کدام یک رأى دارند ورقه سفید 5 - حال شروع می‌کنیم به انتخاب سه نفر مباشر به انتخاب جمعى براى کارپردازى مجلس

+++

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس - اقایان ذوالقدر و صفوى و نواب تشریف بیاورند براى استخراج آرا

(استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار زیر بود:)

مهره تفتیشیه 110 اوراق رأى 110

آقاى کیخسرو شاهرخ 97 رأى - آقاى مخبر فرهمند 61 رأى - آقاى مرآت اسفندیارى 59 رأى - آقاى حیدرى 58 رأى - آقاى جلایى 36 رأى - آقاى بوداغیان 4 رأى‏

آقایان: طوسى - لیقوانى - روحى - دکتر لقمان - ساکنیان - صفوى - افخمى - دبستانى - صفارى - هدایت - محمدآخوند - دکتر غنى هر کدام یک ر أى‏

ورقه سفید یک‏

رئیس - عده رأى دهندگان 110 آقاى کیخسرو شاهروخ 97 رأى - آقای مخبر فرهمند 61 رأی - آقاى مرآت اسفندیارى 59 رأى - آقاى: شاهرخ و مخبر فرهمند و مرآت اسفندیارى براى کارپردازى انتخاب شدند.

آقاى حیدرى 58 رأى دارند آقاى جلایى 26 رأى آقاى بوداغیان 4 رأى و عده‌ای دیگر از آقایان هر یک یک رأى ورقه سفید هم یک‏

3. قرائت خطا به براى عرض به پیشگاه همایونى دائر به حاضر بودن مجلس براى کار

رئیس - به طوری که خاطر محترم آقایان مستحضر است بعد از تشکیل مجلس وقتى که وظایف اولیه خود را انجام داد باید حضور مجلس را براى کار به عرض پیشگاه همایون شاهنشاهى رساند و براى‏ این منظور همیشه یک عریضه از طرف مجلس تهیه می‌شود و به عرض می‌رسد - اینک عریضه تهیه شده است اگر تصویب مى‌فرمایید قرائت شود که بعد از امضا تقدیم گردد.

(نمایندگان عموماً - صحیح است)

(به شرح آتى قرائت شد)

پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى‏

دوره دوازدهم قانونگذارى مجلس شوراى ملى که به یارى خداوند و توجهات عالیه شاهنشاهى افتتاح یافته مفتخر است حاضر بودن خود را به انجام وظایفى که به عهده دارد موافق اصل دهم قانون اساسى به عرض پیشگاه ملوکانه رسانیده با اعتراف به عظمت و فرمایشات ملوکانه عرضه می‌دارد:

توجهات ذات اقدس همایونى در اصلاحات کلى و پیشرفت امور اقتصادى و اجتماعى و آموزش و پرورش عمومى و حسن سیاست و روابط خارجى با تمام دول و توجه به تجدید قرارداد بازرگانى با دولت جماهیر شوروى که هر یک در مقام خود بزرگترین وسیله براى سعادت و پیشرفت اصلاحات کشور است مورد سپاسگزارى عمومى و امیدواری‌هاى کامل به ترقیات بیشتر و اصلاحات آینده کشور شاهنشاهى است.

همواره مورد ایمان و اذعان نمایندگان مجلس شوراى ملى است که با مهیا بودن این همه اصلاحات و این قدر اقدامات شاهانه در پرتو اراده قوى و عزم محکم ملوکانه همه کشور مطمئن به نیل مقاصد عالیه بر طبق نیات مقدسه خسروانه بوده مجلس هم امیدوار است که مساعى و همکارى دولت شاهنشاهى با مجلس شوراى ملى دولت و نمایندگان را موفق به انجام خدمت‌هاى محوله و وظایف مشترک نموده رضایت خاطر مبارک شاهنشاهى را ذخیره دوره عمل خود قرار دهند.

4. افتراع 12 نفر براى تقدیم خطابه به پیشگاه همایونى‏

رئیس - آقایانی که به سلامتى براى اسب‌دوانى تشریف می‌آورند چون مقرر فرمودند در آنجا عریضه به عرض‌شان برسد البته همه شرفیاب خواهند بود و لکن در موقع دادن این عریضه اگر با حضور همه مقرر فرمودند که همه خواهند بود اگر چنانچه مطابق معمول هیئت رئیسه با عده‌ای که انتخاب مى‌شوند بایستى علیهده به عرض برسانند که لازم است براى این منظور قبلاً 12 نفر به قرعه معین شوند که با هیئت رئیسه که در آنجا حاضر هستند که اگر مقرر فرمودند و جداگانه به عرض برسانند حاضر باشند.

(آقاى نبیل سمیعى افتراع نمودند و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد:)

آقایان دکتر ادهم - صدر - اقبال - دکتر ملک‌زاده - نائینى - محمد‌تقى شیرازى - موسى مرآت - مصدق جهانشاهى شهدوست - معتصم سنگ - محیط - دکتر غنى

+++

‏5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه بیستم آبان ماه دو ساعت بعد از ظهر دستور انتخاب کمیسیون‌ها.(صحیح است)

(مجلس چهارساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293729!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)