کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 29 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 اسفند ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تصویب قانون تفریغ بودجه سال 1315 مجلس‏

3- شور و تصویب لایحه اصلاح اساسنامه بانک فلاحتى‏

4- تصویب بودجه سال 1317 کل کشور

5- معرفى کفیل وزارت امور خارجه و رئیس اداره کل فلاحت‏

6- تقدیم دو فقره قرارداد از طرف آقاى کفیل وزارت امور خارجه‏

7- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 369

8- تصویب چهار فقره مرخصى‏

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 29

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 اسفند ماه 1316

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تصویب قانون تفریغ بودجه سال 1315 مجلس‏

3- شور و تصویب لایحه اصلاح اساسنامه بانک فلاحتى‏

4- تصویب بودجه سال 1317 کل کشور

5- معرفى کفیل وزارت امور خارجه و رئیس اداره کل فلاحت‏

6- تقدیم دو فقره قرارداد از طرف آقاى کفیل وزارت امور خارجه‏

7- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 369

8- تصویب چهار فقره مرخصى‏

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم‏

(مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 8 اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده: غایبین با اجازه:آقایان دبیرسهرابی-شیرازی

غایبین بی‌اجازه:آقایان دکترسمیعی- مهدوی- حمزه‌تاش- اعتبار- پناهی

دیرآمدگان بی‌اجازه:آقایان منصف- امین- لیقوانی- تولیت- افخمی-دکترادهم - طهرانچی - نیکپور-قراگزلو)

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- آقاى دکتر سمیعى آن روز غایب بوده اند محظور داشتند و اصلاح می‌شود در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- تصویب قانون تفریغ بودجه سال 1315 مجلس)

رئیس- تفریغ بودجه سال 1315 مجلس شوراى ملى مطرح است. خبر کمیسیون محاسبات قرائت می‌شود:

(به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش کمیسیون محاسبات به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون محاسبات در تاریخ فوق (12 اسفند ماه 1316) تشکیل و لایحه تفریغ بودجه سال 1315 مجلس شورأى ملى را در دو جلسه تحت رسیدگى و مداقه قرار داده و با تطبیق ارقام جزء آن با اسناد خرج مثبته و دفاتر موجوده و توضیحات لازم و کافى که از طرف کارپردازى مجلس در اطراف اقلام و ارقام آن داده شد با عین مواد پیشنهادى کار‌پردازى موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

قانون تفریغ بودجه یک ساله یک هزار و سیصد و پانزده مجلس شوراى ملى

+++

ماده اول- هزینه مجلس شورأى ملى از باب دوازده ماهه سال 1315 موافق قسمت 1 و 2 ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ هفت میلیون و چهارصد و شصت و یک هزار و یکصد و چهار ریال و هشتاد و هشتاد و پنج دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم- درآمد چاپخانه مجلس و صورت مذاکرات مجلس و باغ بهارستان از باب سال 1315 موافق قسمت 3 ضمیمه به مبلغ دو میلیون و پنجاه و نه هزار و پانصد و هشتاد و سه ریال و بیست و پنج دینار بر طبق ماده سوم بودجه سال 1315 مجلس مصوب 26 اسفند 1314 به طریق ذیل تصویب می‌شود.

براى رفع نواقص و تکمیل اثاثیه چاپخانه مجلس به مصرف رسیده است.

400000 ریال‏

در وجه خزانه مملکتى کارسازى گردیده است. 1659583/25

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع 2059583/25

رئیس- شور در کلیات تفریغ بودجه است. مخالفى نیست. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده اول قرائت می‌شود. (مجدداً قرائت شد)

ماده اول- هزینه مجلس شوراى ملى از بابت دوازده ماهه سال 1315 موافق قسمت 1 و 2 ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ هفت میلیون و چهارصد و شصت و یک هزار و یکصد و چهار ریال و هشتاد و پنج ریال تصویب مى‌شود.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم (مجدداً خوانده شد)

ماده دوم- درآمد چاپخانه مجلس و صورت مذاکرات مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1315 موافق قسمت 3 ضمیمه به مبلغ دو میلیون و پنجاه و نه هزار و پانصد و هشتاد و سه ریال و بیست و پنج دینار بر طبق ماده سوم بودجه سال 1315 مجلس مصوب 26 اسفند 1314 به طریق ذیل تصویب می‌شود.

براى رفع نواقص و تکمیل اثاثیه چاپخانه مجلس به مصرف رسیده است. 400000 ریال‏

در وجه خزانه مملکتى کارسازى گردیده است

25/ 1659583

جمع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2059583/25

رئیس- آقاى ارباب کیخسرو

ارباب کیخسرو- راجع به چاپخانه مجلس لازم به عرض توضیحى دانستم تا بعد موقع خود اصل صورت محاسبه انجام شده آن تقدیم بشود. به طوری که خاطر آقایان مستحضر است قبلا تصویب شده بود که خالص عایدات پنج ساله چاپخانه مجلس از سال 1310 تا آخر 1314 به مصرف خرید و تکمیل لوازم چاپخانه برسد و بعد از آن هم اعتباراتى در ضمن بودجه‌هاى سال هاى بعد از وزارت مالیه گرفته‌ایم که مزید بر آن شده است. این قسم انتظار داشتیم و قاعده هم بایستى چنین باشد که تا آخر امسال عمل خرید لوازم چاپخانه تمام شده باشد که صورت آن تقدیم بشود اما چون از حیث رسید ارز تصادفى به مشکلاتى کرد تا وقتیکه مدیر و متخصص چاپخانه براى خرید فرستاده شدند و مراجعت کردند اگر چه خریدشان تمام شده است اما تازه یک مقدار لوازم و ماشین آلات وارد خرمشهر شده است و مقدار دیگر باید از محل خرید حمل شود و برسد تا حسابش تسویه شود بعد به طور کلى حساب آن تفریغ و صورت آن تقدیم شود زیرا قاعده باید صورت حسابى تقدیم شود که حساب خرید و خرج آن تمام روشن باشد و بعد از تصویب مجلس قانوناً به دیوان محاسبات فرستاده شود اما فعلاً چون عمل خرید تمام نشده است این است که خلاصه آن را محض استحضار خاطر محترم آقایان عرض می‌کنم. عایداتى که کارپردازى مجلس ذخیره

+++

کرده است بر طبق قانون تفریغ بودجه سال 1310 که در بیستم دی ماه 11 تصویب شده است فاضل درآمد سال 1310 بوده است45/ 347105ریال. راجع به سال 11 بوده است95/ 287629 ریال. در سال 11 بوده است.30/ 273203 ریال. در سال 13 بوده است /90734632 ریال. در سال 14 بوده است10/ 1086244‌ ریال و از درآمد سال 1315 چاپخانه به طورى که در بودجه پیش بینى شده است چهارصد هزار ریال. جمعا سه میلیون و یکصد و بیست و هشت هزار و هفتصد و پانزده ریال و هفتاد و پنج دینار 75/ 3128815ریال در مقابل این درآمد و اعتبارات خارجى که شده است و هر سال هم در موقع خود خلاصه‌اش عرض شده است در سال 311 لوازم چاپخانه مجلس خریدارى شده است:

30/ 68011ریال

در سال 312 95‌‌ / 306246ریال‏

در سال 313 70 / 178463ریال‏

در سال 314 30 / 294798 ریال‏

در سال 315 65 / 103952 ریال‏

جمعاً 90 / 951472‌ ریال‏

مخارج ساختمانى عمارت جدید چاپخانه بوده است در پنج سال30/‌469909 ریال جمع کل 20/ 1421382ریال بنابر‌آن در سال آخر سال 315 موجودى بوده است 55/ 1707433و در ضمن بودجه 316 هم یک میلیون ریال اعتبار براى خرید داشته‌ایم که جمعاً می‌شود 55/‌2707433 55 ریال در مقابل خرید ماشین آلات جدید که در هذه‌السنه به عمل آمده است که عرض کردم مقدارى وارد خرمشهر شده است و مقدارى هنوز در محل خرید در آلمان و قسمتى در سوئد است و باید حمل بشود به حدود سه میلیون و پانصد و شصت و نه هزار و هشتاد ریال و پانزده دینار15/ 3569080ریال که در این قسمت بقیه آن در ضمن بودجه 1317 که عماً قریب تقدیم می‌شود هشتصد هزار ریال پیش‌بینى شده است که تفاوت آن را جبران کند و در ضمن بودجه کل کشور هم منظور شده است این بود خلاصه‌اى ازحساب آن اعتبارات و معاملاتى که شده است اصل معاملات با مارک تهاتری بوده که معادل 390711 مارک و نه صدم مارک بوده که با مخارج حمل آن و مخارج بیمه و غیره تخمین شده است به آن مبلغى که عرض شد.

اجناسى که خریده شده عبارت از شصت و یک دستگاه ماشین آلات است از انواع ماشین آلاتى که ضرورت داشته است براى چاپخانه و مخصوصا قسمتى که محل احتیاج وزارت مالیه بوده است براى طبع قسمت‌هاى مالى خصوصا ماشین جدیدى که خود وزارت مالیه تقاضا کرده بود براى تهیه تمبرى است که تمبر دو رو است تا در الصاق و برداشتن آن امکان تقلب نباشد حتى مرکب و کاغذ و سایر لوازم آن هم براى تهیه تمبر و باندرل و سایر احتیاجات وزارت مالیه از طرف چاپخانه مجلس تهیه شده است که در موقع انجام سفارشات به حساب وزارت مالیه آمده و از میزان مخارجى که قلمداد شد کسر و مجدد عاید خزانه کشور خواهد شد لوازم دیگرى هم حتى‌الامکان براى رفع نواقص چاپخانه تهیه شده است که بعد از رسیدن نتیجه آن معلوم خواهد گردید. فاما راجع به عایدى چاپخانه مجلس در سال 1315 که در اینجا دو میلیون و سى هزار و کسرى ریال قلمداد شده است استحضاراً عرض می‌شود که این عایدى فقط در مقابل دو میلیون و سیصد و بیست هزار ریال سرمایه بوده است یعنى که در آخر سال 1315 موجود بوده در صورتی که امیدوارى است با ماشین‌هاى جدید و توسعه‌هاى زیادتر به تناسب بر عایدات خیلى بیشتر افزوده شود. (نمایندگان- صحیح است)

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات آخر است.

بعضى نمایندگان- مخالفى نیست.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به مجموع لایحه موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 123 ورقه سفید شماره شد)

+++

رئیس- عده حضار 132 با صد و بیست و دو رأى یعنى به اتفاق آراء تفریغ بودجه سال 1315 مجلس شوراى ملى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان- آقایان : مسعودی-دکتر ادهم-دکتر ضیاء- افخمی- طالش خان-ابراهیمی ریگی- مخبر فرهمند-دکتر لقمان-محمد وکیل-غلامحسین ملک- خواجوی-اوحدی-گودرزی-معینی-رهبری-دکتر سنگ-جرجانی-دکتر جوان- ملک مدنی-اعتبار-صفوی-رضوی-فخر طباطبایی- پارسا- مرآت اسفندیاری-خواجه نوری-دکتر سمیعی-مؤید قوامی-اعتصام‌زاده-خلیل حریری-علی مولوی-قراگزلو-جلایی-آزادی-عراقی-مسعودی خراسانی-میرزایی-دادور-عزیزی-جعفر اصفهانی-لیقوانی-روحی-معتصم سنگ-بیات-علی وکیلی-مؤید ثابتی-ثقة­الاسلامی-حریری طلوع-نقابت-جهانشاهی-معتضدی-سلطانی-بیات مامو-شاهرودی-دکتر قزل ایاغ-همراز-رفیعی-حمزه تاش-شباهنگ-مؤید احمدی-حبیبی-فاطمی-جلیلی-اردبیلی-زوار-ابراهیم سمیعی-ساکینیان-هدایت-تاج­بخش -دکتر نیرومند-معدل-نوبخت-شهدوست-مشیر دوانی-عطاءالله پالیزی-منصف-عیسی مشار-محمد طباطبایی-ملایری-موقر-فرج­الله آصف-فتموحی-دکتر اهری-ابوالفضل تولیت-امیر ابراهیمی-ملکزاده-بوداغیان-دکتر غنی-ذوالقدر-فرشی-کازرونیان-علوی-کاشف-محیط-لاریجانی- مجد ضیایی-دکتر طاهری-مکرم افشار-صفاری-اقبال-مژده­ای-ملک­زاده آملی-محمد تقی اسفندیاری-ناصری-دولتشاهی-اعظم زنگنه-نیکپور-کیخسرو شاهرخ- نراقی- هدایت­الله پالیزی- ایزدی-افشار- نائینی- دهستانی- ارگانی- جواد شجاع-تربیت-نواب ایزدی-دبستانی-حیدری-موسی مرآت .

(3- شور و تصویب لایحه اصلاح اساسنامه بانک فلاحتى)

رئیس- قرائت گزارش شور ثانى از کمیسیون قوانین عدلیه راجع به املاکى که در وثیقه بانک فلاحتى است.

گزارش کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شوراى ملى‏

براى شور دوم لایحه نمره 3593 دولت راجع به املاکى در وثیقه بانک فلاحتى است د‌ر کمیسیون عدلیه با حضور آقاى وزیر عدلیه مطرح شده با در نظر گرفتن پیشنهادهاى آقایان نمایندگان ماده واحده به ترتیب زیر اصلاح و اینک گزارش آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود:

ماده واحده- در مورد املاک ثبت نشده که متصرف به عنوان مالکیت آن را وثیقه استقراض از بانک فلاحتى قرار می‌دهد اگر پس از استقراض کشف شود که ملک متعلق به غیر یا مورد حق غیر بوده بانک فلاحتى میتواند اصل و منافع طلب خود را از اموال قرض گیرنده چنانچه اموالى داشته باشد و یا از عین یا مناف ملک مورد وثیقه استیفاء نماید.

رئیس- ماده واحده مطرح است مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) موافقین با ماده واحده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. اگر آقایان تصویب مى‌فرمایند یک ربع تنفس داده شود.

(در این موقع (یک ساعت و نیم پیش از ظهر) جلسه براى تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

(4- تصویب بودجه سال 1317 کل کشور)

رئیس- بودجه سال 1317 کشور مطرح است گزارش کمیسیون بودجه قرائت می‌شود:

گزارش کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون بودجه لایحه شماره 52486 دولت راجع به بودجه 1317 کل کسور را با حضور آقاى وزیر مالیه در دو جلسه مورد مطالعه و مطرح شور قرار داده. خوشبختانه بودجه نام برده که در حقیقت برنامه یک ساله کل کشور است آبرومند و نماینده ترقیات کشور شاهنشاهى می‌باشد چنانچه آقایان محترم ملاحظه می‌فرمایید بدون پیشنهاد و طرح مالیات جدیدى قسمت مهم عواید اضافه پیش‌بینى شده و این از حسن نتیجه عمل کرد جارى 1316 است که چنین آتیه امید بخش را نشان می‌دهد.

بودجه تقدیمى علاوه از این که حکایت از دقت و مراقبت دستگاه وصول می‌نماید ترقى و بهبودى واضح اوضاع اقتصادى را نیز ثابت می‌کند.

در بودجه 1317 بر اعتبار قوه دفاعى کشور و قوه قضایی و معارف و سایر وزارتخانه‌ها به قدر لزوم اضافات لازمه منظور گردیده و همچنین براى امور اقتصادى از صناعت و فلاحت مبالغ معتناهى پیش‌بینى شده و در حقیقت قسمت مهم اضافات بودجه براى پیشرفت امور اقتصادى که جزء هزینه انتفاعى محسوب می‌شود منظور گردیده است.

+++

با عرض مراتب بالا ماده واحده را بشح زیر به ضمیمه صورت درآمد و هرینه کشور براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى بودجه سال 1317 کشور را (به استثناى در آمدى که حق‌الامتیاز نفت وصول و به حساب اندوخته کشورى منظور می‌شود) مطابق صوت ضمیمه که از حیث درآمد به مبلغ یک هزار و پانصد و بیست و نه میلیون و سیصد و نود و دو هزار و ششصد و چهل و هشت 648/‌392/529‌/‌1 ) ریال و از حیث هزینه یک هزار و پانصد و بیست و هفت میلیون و پانصد و هجده هزار و پانصدو شصت و دو ریال 562/518/527/1ریال بالغ می‌باشد تصویب و به وزارت مالیه اجازه مى دهد که هزینه عمومى کشور اعم از حقوق و مصارف در سال 1317 در حدود امتیازات مصوب در صورت ضمیمه مطابق بودجه‌های تفصیلى سال 1317 تا حدى که اعتبارات مصوبه در بودجه هاى مزبور ضمن بودجه‌هاى 1317 نیز منظور شده باشد بپردازد تا وقتى که بودجه‌هاى تفصیلى سال 1317 که باید تا آخر اردیبهشت ماه 1317 به مجلس شوراى ملى تقدیم گردد به کمیسیون بودجه مجلس ارجاع شود مادام که بودجه‌هاى تفصیلى از تصویب کمیسیون بودجه نگذشته هزینه مزبور را مطابق بودجه‌هاى پیشنهادى و پس از تصویب کمیسیون بر طبق آنچه که تصویب شده است بپردازد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده فقط یک موضوع بود که لازم می‌دانستم در مجلس به عرض برسانم. داخل موضوع بودجه از حیث عایدات و ارقام نمى‌شوم به علت این که هر کس بر ترقیات روز افزون مملکت در این چند ساله اطلاع دارد و بر امور مالى و اقتصادى کشور مستحضر است مطلع است که کشور رو به ترقى می‌رود البته عایدات هم رو به ترقى می‌رود لازم نیست در این موضوع بنده عرضى بکنم فقط یک موضوع بود که چون این بودجه وقتى که تقدیم مجلس شد مطابق قانون و مطابق معمول در جرائد منتشر شد همه مردم خواندند دیدند البته آنهایی که علاقمند به مملکت و به کشور هستند خیلى خوشوقت شدند که عایدات مملکت خیلى بالا رفته است نسبت به سابق بدون این که وضع مالیات جدیدى و تحمیلى بر طبقه مردم وارد شده باشد لکن وقتى که ارقام بودجه سال 1316 را دیدند و ارقام بودجه 1317 را هم دیدند و با هم مقایسه کردند دیدند یک مبلغ گزافى علاوه شده خوب. این از کجا آمده البته آنهایی که فکر عمیق دارند می‌دانند که هرچه مملکت رو بترقى برود و امور اقتصادى رو به ترقى برود عایدات مملکتى هم زیاد می‌شود لازم نیست که مالیات وضع کنند لکن آمدند در اطراف این فکرهایی کردند که لابد دولت خیال دارد و در ضمن بودجه یک مالیات‌هایی تصویب کند و بگذارد و از این جهت از قرارى که شنیده‌ام شاید اثر هم کرده است قیمت بعضى اجناس را بالا برده‌اند از روزى که این بودجه منتشر شده در حالى که به عقیده بنده خیلى این حرف عوامانه است چرا؟ به علت این که تعرفه گمرکى از مجلس گذشته (بیشتر حرف هم در گمرک است) چون حساب کردند دیدند چهل و هشت میلیون ریال عوائد گمرک در بودجه امسال زیادتر از هر سال است تصور کردند که گمرگ اجناس علاوه خواهد شد در حالى که همین طورى که عرض کردم این خیلى حرف عوامانه ایست براى این که تعرفه گمرکى قلم به قلم از تصویب مجلس گذشته است و هر وقت دولت بخواهد یک قلمى را بالا و پائین کند باید بیاورد به مجلس و بدون تصویب مجلس ممکن نیست یک قرآن بر گمرک علاوه شود (صحیح است) و اگر بگویند پس این درآمد از کجا آمده. آقایان همان طور که مملکت ترقى می‌کند صادر و واردش هم زیاد می‌شود این یک موضوع علمى است هر کس علم اقتصاد دارد این مسئله را مى‌فهمد که شما هر قدر امور اقتصادى‌تان

+++

ترقى کند مسلم است صادر و واردتان زیاد مى‌شود زیاد که شد البته گمرک هم زیاد می‌شود. یکى هم حسن عمل است. بنده حقیقت در اینجا مى‌خواهم از کارکنان دولت تشکر کنم که با دقتى که در جمع‌آورى عایدات دولت کرده‌اند ملاحظه کرده‌اند که عایدات زیادتر از آن است که در بودجه 1316 پیش‌بینى کرده‌اند این است که گذارده‌اند در 1317 و این ترقى از این جهت است و چیزى بر گمرک علاوه نخواهد شد و دولت خیال وضع مالیات جدیدى هم ندارد و اگر بخواهند یک اشخاص نفع پرستى این را وسیله نفع و استفاده سوء از کسب خودشان بکنند و سبب پیشرفت اجناس خودشان بکنند در پشت این تریبون صریحتاً تکذیب می‌کنم و عرض می‌کنم که دولت یک دینار بر حقوق گمرکى نخواهد افزود و مالیات جدیدى هم نخواهد آورد و امروز هم که خرج و جمع تصویب می‌شود مسلم است که مالیات جدیدى وضع نشده هر چه وضع شده تا امروز است و این بودجه هم روى قوانین مالى نوشته شده است این بود که لازم دانستم در این موقع این را به عرض برسانم و خواهش می‌کنم که در جرائد هم همین طور بنویسند که رفع آن سوء تفاهم را بکند که دولت هیچ چنین قصدى را ندارد و از آن طرف هم باید تکرار کنم که کارکنان دولت حقیقتاً در جمع‌آورى عایدات خیلى سعى کرده‌اند به طوری که یک شاهى هدرنرفته و تمام را جمع آورى کرده‌اند.

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایی- عرض کنم در این موقع که بودجه مهم و مسرت آور سال 1317 در موعد مقرر براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم شده است بنده هم به موقع خودم لازم می‌دانم از این موقعیت روز افزونى که در پیشرفت و توسعه بودجه عمومى کشور حاصل است تقدیم عرض تشکر کنم. البته خاطر محترم آقایان مستحضر است مسئله بودجه و گذراندن آن یکى از بهترین و اساسى ترین کارهاى اصلی و اختصاصى هر مجلس ملى است در تمام کشورها و از طرفین تنظیم یک بودجه و به موقع تقدیم کردن آن مجلس شوراى ملى دلیل کمال انتظام کارها و علامت علاقه قطعی و واقعى دولت است نسبت به مبانى مشروطیت و احترام کامل به قوانین عمومى کشور.

آقایان ملاحظه می‌فرمایند که این بودجه و ارقام درشتى که در اینجا است یک تفاوت فاحش و یک توفیر بین و بزرگى را در بودجه عمومى کشور از 15. 16 سال پیش باین طرف نشان می‌دهد یعنى یک تفاوت بودجه آشفته و تآسف آور نسبت به این بودجه و اقلام درشت و مهمى که آقایان ملاحظه می‌فرمایند در بین است. بودجه یعنى میزان زندگى و حالت روحیه و اوضاع روحى یک جامعه و کشور اگر بخواهیم از اوضاع و احوال یک خانواده یا یک جامعه اطلاع پیدا کنیم البته از جمع و خرج یعنى به مجموع یعنى به مجموع هزینه درآمد آن خانواده یا آن جامعه باید نظر کرد. این بودجه مظهر زندگى اجتماعى و سیاسى و اقتصادى و مالى مملکت و مظهر موفقیت‌ها و اصلاحات بیشمارى است که در این پانزده شانزده ساله اخیر به عمل آمده است تفاوت زندگى شرافتمندانه امروز با پانزده سال پیش همین بودجه است یعنى این طور که در بودجه ملاحظه می‌فرمایید یک تفاوت فاحش و بینى حاصل شده است همین طور در تمام موارد و رشته‌هاى مختلف زندگى به همین نسبت ترقى حاصل شده است و به همین نسبت هم پیشرفت کرده‌ایم البته آقایان بهتر از بنده و کامل‌تر از بنده توجه دارند که تنها درشتى ارقام و اقلام بودجه منظور بنده و مایه مسرت و مباهات ما نیست بلکه طرز تنظیم وصول عوائد و تقسیم دقیق و تناسب صحیحى که در هزینه‌ها گرفته شده است یک موضوع بسیار دقیق و قابل توجهى است که کاملا مورد توجه دولت است آنچه در بودجه تعیین شده و از درآمد عمومى صرف آن می‌شود مواردى است که منافع آنها مستقیماً عاید جامعه و کشور می‌شود و این موارد را آقایان ملاحظه می‌فرمایند که عبارت

+++

است از اصلاحات ضرورى و اساسى کشور. در این بودجه آنچه که بنده مطالعه کردم گویا در حدود صد و بیست و پنج الى صد و بیست و شش صرف مخارج ادرات می‌شود و البته ادارات هم ماشین‌هاى اصلاحات کشور هستند. بقیه آنچه که هست صرف منابع و مواردى است که عوائد آنها مستقیماً عاید جامعه و مملکت می‌شود از قبیل قوه قضائیه و قوه دفاعى کشور و معارف و سایر اصلاحات ضرورى و اساسى و البته بنده زائد می‌دانم که این نکته خیلى صریح و واضح را تذکر بدهم که تمام این موفقیت‌ها ثمره و نتیجه مستقیم عنایات و توجه مخصوص شخص شخیص اعلیحضرت بندگان همایون شاهنشاهى است (صحیح است)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به جمع کل درآمد به مبلغ یک هزار و پانصد و بیست و نه میلیون و سیصد و نود و دو هزار و ششصد و چهل و هشت ریال. آقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به جمع کل هزینه به مبلغ یک هزار و پانصد و بیست و هفت میلیون و پانصد و هجده هزار و پانصد و شصت و دو ریال موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به ماده واحده پیشنهادى کمیسیون بودجه مشتمل بر درآمد و هزینه با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(شماره اوراق رأى به عمل آمده یکصد و بیست ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 120 به اتفاق آراء تصویب شد. اسامی رأی دهندکان-آقایان : توانا-مسعودی-سلطانی-ناصری-ذوالقدر-افخمی-دکتر ضیاء-محمد طباطبایی-مشار-طالش خان-نیکپور-دکتر سمیعی- هدایت-خواجه نوری-فخر طباطبایی-اوحدی-ملک زاده-معتضدی-کاشف-معتصم سنگ-علوی-کازرونیان-مشیر دوانی-ملایری-منصف-اعظم زنگنه-تاج­بخش-عطاءالله پالیزی-فتوحی-رفیعی-دولتشاهی-ملک‌زاده آملی- حبیبی-صفاری - بوداغیان- مژده­ای-محمد‌تقی اسفندیاری-رهبری-مرآت اسفندیاری-جواد شجاع- تربیت- نائینی-قراگزلو- مکرم-افشار-نراقی-حسین افشار-لیقوانی-دکتر غنی-ثقة­الاسلامی-اعتصام زاده-اعتبار-محیط-موسی مرآت-خلیل حریری-جهانشاهی- ابراهیم ریگی-جعفر اصفهانی-همراز-نقابت-ابوالفضل تولیت-شاهرودی-بیات ماکو-ساکینیان-دکتر اهری-پارسا-گودرزی-روحی-ارگانی-هدایت­الله پالیزی-مؤید قوامی-دکتر سنک-فرج­الله آصف-حمزه تاش-ایزدی-مولوی-دکتر طاهری-علی اقبال-حیدری-ملک مدنی-دکتر موسی جوان-دهستانی-جرجانی-دکتر قزل ایاغ-شهدوست-موقر-دکتر حسن ادهم-نوبخت-معدل-شباهنگ-نواب ایزدی-فاطمی-جلایی-خواجوی-حریری طلوع-لاریجانی-کاظم جلیلی- آزادی-رضوی-دبستانی-صفوی-دکتر نیرومند- میرزایی- دادور- مسعودی خراسانی-دکتر لقمان-معینی-مجد ضیایی-علی وکیلی-بهبهانی- اردبیلی-مخبر فرهمند-غلامحسین ملک -ابراهیمی- مؤید احمدی-فرشی-بیات-عزیزی-مؤید ثابتی-زوار-ابراهیم سمیعی .

رئیس‌الوزرا- از اهتمامى که از طرف آقایان نمایندگان محترم در گذراندن سریع بودجه مملکتى قبل از آخر سال شده است اظهار تشکر می‌کنم.

رئیس- کسى نمى‌تواند منکر شود که از اول این عصر همایون بودجه کشور که در واقع روغ چرخ و آلت موثر حرکت دستگاه دولت است هر سال بیشتر از سال پیش تدارک شده و با ملاحظات اطراف و حسن جمع آورى عایدات به مجلس شوراى ملى در موقع خود پیشنهاد شده است. (نمایندگان- صحیح است) خیلى خوشوقت هستم از این که عرض کنم در قانون محاسبات عمومى اینطور منظور و مصرح است که تا پانزدهم اسفند ماه هر سال بایستى بودجه سال آینده کشور داده شود هیچوقت اتفاق نیفتاده که روز پانزدهم اسفند بودجه از مجلس شوراى ملى بگذرد و این را واقعاً به فال نیک باید گرفت (صحیح است) امسال آقایان ملاحظه می‌فرمایند که بودجه سال 1317 با یک تفاوت عالى و دقت نظرى که به عمل آمده و مراقبتى که در‌آمد دولت و همچنین صرفه‌جویی راجع به هزینه دولت شده پیشنهاد به مجلس شوراى ملى گردیده که بنده از طرف خود و از طرف آقایان نمایندگان محترم رفقاى خودم تشکرات عالى و قدردانى فوق‌العاده نسبت به هیئت معظم و کارکنان

+++

محترم دولت عرض می‌کنم (صحیح است) و امیدواریم که انشاء ‌الله در سایه عظمت شاهنشاه عظیم‌الشأن ما و در سایه هدایت شاهنشاهى دولت معظم ما همیشه موفق باشند مطابق نیات همایون شاهنشاهى که همیشه مصروف ترقى و تعالى دولت و ملت و کشور است دستگاه این کشور را رو به ترقى و تعالى سوق بدهند انشاء ‌الله (صحیح است- انشاء الله) آقاى رئیس‌الوزراء بفرمایند.

(5- معرفى کفیل وزارت امور خارجه و رئیس اداره کل فلاحت از طرف آقاى رئیس‌الوزراء)

رئیس‌الوزراء- چون دو نفر از آقایان وزراء مجلس شوراى ملى معرفى نشده‌اند این است که آقاى عدل که بعد از فوت مرحوم سمیعى به کفالت وزارت امور خارجه تعیین شده‌اند و همچنین آقاى رخشانى را که بعد از فوت مرحوم بیات به سمت ریاست اداره کل فلاحت انتخاب شده‌اند به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم (صحیح است)

(6- تقدیم دو فقره قرارداد از طرف آقاى کفیل وزارت امور خارجه)

رئیس- آقاى عدل‏

عدل (کفیل وزارت امور خارجه)- دو لایحه قانونى است که یکى مربوط به عقد قراردادى با دولت اطریش اجع به اقامت اتباع طرفین و دیگرى راجع است به عهدنامه مودت و حکمیتى که با دولت مجارستان منعقد شده است تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌شود.

رئیس- به کمیسیون ارجاع خواهد شد.

(7- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 369 تا 390)

رئیس- بقیه شور اول قانون اصول محاکمات حقوقى از ماده 369 مطرح است. (به شرح آتى قرائت شد)

4- رسیدگى به صحت سند در مورد انکار و ادعاى جعلیت‏

ماده 369- رسیدگى به اعتبار سند در مورد انکار و تردید و دعوى جعل به قرار زیر است:

1- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر

2- تحقیق از شهود و مطلعین که از اطلاعات آنها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد.

3- مطابقه خط و امضاء سند متنازع فیه با خط و امضاء اسنادى که اصالتشان ثابت و معتبر است و دقت در خط وامضاء و مهر سند از حیث تراشیدگى و امثال آن.

رئیس- ماده 370

ماده 370- در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادى را انتخاب نمود که صحت مفاد ان ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد.

رئیس- ماده 371

ماده 371- شهودى که در سند شهادت نوشته و یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع فیه یا امضاء و مهر شدن سند را دیده‌اند و همچنین اشخاصى که از اطلاعات آن ها می‌توان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آنها به صحت شهادت اظهاراتشان استماع می‌شود.

رئیس- ماده 372

ماده 372- در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر نوشته‌جاتى اساسى تطبیق قرار داده می‌شود که طرفین در انتخاب آن موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین نوشته‌جات زیر اساس تطبیق قرار داده می‌شود.

1- خط یا امضاء یا مهر زیر اسناد رسمى یا دفتر اسناد رسمى.

2- خط یا امضاء یا مهرى که در اوراق راجعه به دعادى در حضور محکمه نوشته یا امضاء یا مهر شده باشد.

3- خطوط یا امضاء اشخاص رسمى در نوشته‌جات رسمى‏

4- اسناد عادى که قبلا به صحت خط یا امضاء یا مهر آن اعتراف شده باشد.

در صورتى که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر آن از حیث خط مسلم باشد محکمه می‌تواند همان قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.

رئیس- ماده 373

ماده 373- خط و مهر یا امضاء اسناد عادى را که انکار یا تردید یا نسبت به آن ادعاء جعل شده باشد نمى‌توان

+++

اساس تطبیق قرار‌داد هر چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.

رئیس- ماده 374

ماده 374- اگر کسى که خط یا امضاء سند به او نسبت داده شده و در حال حیات است ممکن است او را براى استکتاب احضار نمود- عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد محکمه می‌تواند قرین صحت سند قرار دهد.

رئیس- ماده 375

ماده 375- اگر اوراق و نوشته‌جاتى که باید اساس تطبیق واقع شود در یکى از ادارات باشد باید اوراق مذکوره را به محل تطبیق بیاورند ادارات بقید مسئولیت مکلفند که امر محکمه را در این باب مجرى دارند مگر این که ابراز اوراق و نوشته‌جات نام برده با منافع دولت یا شهردارى اصطکاک داشته و یا این که منافع مصالح انتظامات عموى باشد که در این صورت اداره مربوطه پاسخ منفى را باید با توضیح به محکمه بفرستد.

رئیس- ماده 376

ماده 376- اگر آوردن اوراق مذکور به محل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگرى اقامت داشته باشد محکمه می‌تواند قرار دهد در محلى که نوشته‌جات و اوراق مذکور در آنجا واقع است تطبیق به عمل آید.

رئیس- ماده 377

ماده 377- تدقیق در سند و تطبیق خط و امضاء یا مهر سند را در صورت ضرورت به یک یا چند نفر به عده طاق از اهل خبره که به تراضى طرفین یا در صورت عدم تراضى به قرعه معین شده‌اند محکمه ارجاع می‌نماید.

رئیس- ماده 378

ماده 378- هر‌گاه تراشیدگى و امثال آن در سند باشد در صورت جلسه تحقیقات قید و به امضاء طرفین می‌رسد.

رئیس- ماده 379

ماده 379- در صورتى که اجراى تحقیقات راجعه به سند از طرف محکمه به یکى از اعضاء اصلى یا على‌البدل محکمه رجوع شده باشد پس از ختم تحقیقات مامور محکمه گزارشى متضمن مراتب رسیدگى و اطلاعات خبره به محکمه تقدیم می‌دارد.

رئیس- ماده 380

ماده 380- گزارش مذکور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتی که تحقیقات به عمل آمده باشد در جلسه محاکمه قرائت و پس از مذاکرات طرفین محکمه قرارى در خصوص اعتبار سند متنازع فیه یا عدم اعتبار آن می‌دهد.

رئیس- ماده 381

ماده 381- در مورد انکار محکمه در ضمن قرار صحت سند انکار کننده را با تأدیه جزاء نقدى که کمتر از پنجاه ریال و بیش از پانصد ریال نباشد محکوم مى نماید و در مورد ادعاء جعل اعم از این که جاعل معین شده یا نشده باشد هر گاه مدعى جعل نتوانست مجعولیت سند را ثابت نماید به تأدیه جزاء نقدى که کمتر از صد ریال و بیش از هزار ریال نباشد محکوم می‌شود.

جزاء نقدى پس از قطعى شدن و گذشتن مرحله تمیزى نسبت به حکمى که در اصل دعوى صادر و مستند به سند مورد انکار یا دعوى جعل است به توسط محکمه که حکم به تأدیه جزاء نقدى داده وصول خواهد شد.

رئیس- ماده 382

مبحث چهارم- شهادت‏

ماده 382- در مواردی که مطابق قانون مدنى شهادت مثبت دعوى یا مؤثر در اثبات دعوى است مطابق مواد زیر رفتار می‌شود.

رئیس- ماده 383

ماده 383- هر یک از طرفین دعوى که متمسک به شهادت شهود شده‌اند باید شهود خود را در موقعی که محکمه تعیین کرده حاضر نمایند و در صورت اقتضاء محکمه شهود را به درخواست اصحاب دعوى یا یکى از آنها احضار مى‌کند

+++

رئیس- ماده 384

ماده 384- در ابلاغ احضاریه مقرراتى که براى ابلاغ عرضحال معین است رعایت خواهد شد.

احضار باید لااقل یک روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت به شهود ابلاغ گردد.

رئیس- ماده 385

ماده 385- هر گاه شاهدی که مطابق قانون احضار شده ولى در روزجلسه حاضر نشود مجددا احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید محکمه می‌تواند براى او ورقه جلب صادر نماید.

رئیس- ماده 386

ماده 386- در صورت معذور بودن شاهد از حضور در محکمه و همچنین در مواردی که محکمه مقتضى بداند می‌تواند شهادت شاهد را در منزل یا محل کار او و یا در محل نزاع به توسط یکى از اعضاء خود استماع کند.

رئیس- ماده 387

ماده 387- در صورتی که شاهد در مقر محکمه دیگرى اقامت داشته باشد محکمه می‌تواند از محکمه محل توقف او بخواهد که شهادت او را استماع کند.

رئیس- ماده 388

ماده 388- شهادت استماع نمی‌شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنى اهلیت اداء شهادت داشته باشند.

رئیس- ماده 389

ماد 389- در موارد زیر اصحاب دعوى مى‌توانند شهود را جرح نمایند.

1- در صورتی که بین شاهد و یکى از اصحاب دعوى قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.

2- در صورتی که بین شاهد و یکى از اصحاب دعوى سمت خادم و مخدومى باشد.

3- در صورتی که بین شاهد و کسی که شهادت بر ضرر و داده می‌شود دعوى حقوقى یا جزایی فعلاً مطرح باشد و ا دعوى جزایی سابقاً مطرح بوده و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعى نگذشته است.

رئیس- ماده 390

ماده 390- طرفی که می‌خواهد شاهدی را جرح نماید باید آن را قبل از اداء شهادت اظهار دارد مگر این که ثابت نماید که از علت جرح بعداً مسبوق شده است.

(8- تصویب چهار فقره مرخصى)

رئیس- چند گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود:

گزارش مرخصى آقاى جعفر پناهى‏

آقاى جعفر پناهى از تاریخ 18 دى ماه 1316 مریض بوده‌اند و تا 16 اسفند هم پزشک معالج اجازه بیرون آمدن از اطاق به ایشان نداده است درخواست اجازه مدت عیب خود را که پنجاه و نه روز می‌شود نموده‌اند کمیسیون عرایض عذر ایشان را موجه دانسته و اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى جعفر پناهى قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى مؤید ثابتى‏

آقاى مؤید ثابتى سى و دو روزاز تاریخ 28 آذر 1316 غائب بوده‌اند دوازده روز از این مدت را مریض و در تحت معالجه آقاى دکتر ضیاء بوده‌اند و اکنون درخواست اجازه سى و دو روز مدت غیبت خود را نموده‌اند کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مؤید ثابتى قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى مرآت اسفندیارى‏

آقاى مرآت اسفندیارى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 24 بهمن ماه 1316 نموده اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده و اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى مرآت اسفندیارى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

+++

گزارش مرخصى آقاى طهرانچى‏

آقاى طهرانچى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ دهم اسفند ماه 1316 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى طهرانچى قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

(9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه 29 اسفند ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

تفریغ بودجه سال 1315 مجلس شوراى ملى

ماده اول- هزینه مجلس شوراى ملى از بابت دوازده ماهه سال 1315 موافق قسمت 1 و 2 ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ هفت میلیون و چهارصد و شصت و یک هزار و یکصد و چهار ریال و هشتاد و پنج دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم- درآمد چاپخانه مجلس و صورت مذاکرات مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1315 موافق 3 ضمیمه مبلغ دو میلیون و پنجاه و نه هزار و پانصد و هشتاد و سه ریال وبیست و پنج دینار بر طبق ماده سوم بودجه سال 1315 مجلس مصوب 26 اسفند 1314 به طریق ذیل تصویب می‌شود.

براى رفع نواقض و تکمیل اثاثیه چاپخانه مجلس به مصرف رسیده است

(400000)ریال.

در وجه خزانه مملکتى کارسازى گردیده است.

25 / 1659583ریال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع‌ 25 / 2059583ریال

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت ضمیمه است در جلسه پانزدهم اسفند ماه 1316 به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

قانون

تفریغ بودجه سال 1315 مجلس شورای ملی

ماده اول- هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1315 موافق قسمت 1 و 2 ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ هفت میلیون و چهارصد و شصت و یک‌ هزار و یکصد و چهار ریال و هشتاد و پنج دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم- درآمد چاپخانه مجلس و صورت مذاکرات مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1315 موافق قسمت 3 ضمیمه به مبلغ دو میلیون و پنجاه و نه هزار و پانصد و هشتاد و سه ریال و بیست و پنج دینار بر طبق ماده سوم بودجه سال 1315 مجلس مصوب 26 اسفند 1314 به طریق ذیل تصویب می‌شود.

برای رفع نواقص و تکمیل اثاثیه چاپخانه مجلس به مصرف رسیده است 400000ریال

در وجه خزانه مملکتی کارسازی گردیده است. 25/1659583ریال

جمع 25/2059583 ریال

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت ضمیمه است در جلسه پانزدهم اسفندماه 1316 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفند‌یاری

صورت ضمیمه قانون تفریغ بودجه سال 1315 مجلس شورای ملی

فقرات

گزارش

مبلغ جزء

مبلغ کل

دینار

ریال

دینار

ریال

 

ماده اول

قسمت اول

       

1

مقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقرری ریاست معظم مجلس

 

4570900

   

2

حقوق کارکنان اداره قانون‌گذاری و اعتبار خصوصی

40

530704

   

3

حقوق کارکنان اداره کارپردازی

70

711526

   

4

هزینه ماهانه و سالانه

80

881196

90

6694327

 

قسمت دوم

       

1

حقوق کارکنان چاپخانه مجلس

50

559131

   

2

هزینه چاپخانه مجلس

45

207645

95

766776

 

جمع کل هزینه سال 1315 مجلس و چاپخانه

   

85

7461104

 

ماده دوم- قسمت سوم

       
 

درآمد چاپخانه مجلس

50

2033089

   
 

درآمد باغ بهارستان

70

4758

   
 

درآمد صورت مذاکرات مجلس

05

21735

25

2059583

صورت فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه سال 1315 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفند‌یاری

+++


قانون

راجع به املاک مورد وثیقه بانک فلاحتی

ماده واحده- در مورد املاک ثبت نشده که متصرف به عنوان مالکیت آن را وثیقه استقراض از بانک فلاحتی قرار می‌دهد اگر پس از استقراض کشف شود که ملک تمعلق به غیر یا مورد حق غیر بوده بانک فلاحتی می‌تواند اصل و منافع طلب خود را از اموال قرض گیرنده چنانچه اموالی داشته باشد و یا از عین یا منافع ملک مورد وثیقه استیفا نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم اسفندماه یک‌ هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفند‌یاری

قانون بودجه کل سال 1317 کشور

ماده واحده- مجلس شورای ملی بودجه سال 1317 کشور (به استثنای درآمدی که بابت حق‌الامتیاز نفت وصول و به حساب اندوخته کشوری منظور می‌شود) مطابق صورت ضمیمه که از حیث درآمد به مبلغ یک‌هزار و پانصد و بیست و نه میلیون و سیصد و نود و دو هزار و ششصد و چهل و هشت ریال (1529392648 ریال) و از حیث هزینه به یک‌هزار و پانصد و بیست و هفت میلیون و پانصد و هیجده هزار و پانصد و شصت و دو ریال (1527518562ریال) بالغ می‌باشد تصویب و به وزارت مالیه اجازه می‌دهند که هزینه عمومی کشور را اعم از حقوق و مصارف در سال 1317 در حدود اعتبارات مصوب در صورت ضمیمه مطابق بودجه‌های تفضیلی سال 1316 تا حدی که اعتبارات مصوبه در بودجه‌های مزبور ضمن بودجه‌های 1317 نیز منظور شده باشد بپردازد تا وقتی که بودجه‌های تفصیلی سال 13171 که باید تا آخر اردیبهشت ماه 1317 به مجلس شورای ملی تقدیم گردد به کمیسیون بودجه مجلس ارجاع شود و مادام که بودجه‌های تفصیلی از تصویب کمیسیون بودجه نگذشته هزینه مزبور را مطابق بودجه‌های پیشنهادی و پس از تصویب کمیسیون بر طبق آنچه که تصویب شده است بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه است در جلسه پانزدهم اسفندماه یک‌هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفند‌یاری

+++


شماره ردیف

ماده درآمد‌ها

پیش‌بینی‌ سال 1317

به ریال

ملاحظات

 

وزارت مالیه

مالیات مستقیم

   

1

مالیات بردرآمد و حق تمبر و سایر اوراق انتقال وجه

140000000

 

2

مالیات ارث

13000000

 

3

بقایای مالیات املاک مزروعی

3800000

 

4

بازخرید مثال خالصه‌جات انتقالی

200000

 
 

مالیات غیر‌مستقیم

   

5

مالیات صدی سه و متفرقه

55000000

 

6

مالیات نقت و بنزین

70000000

 

7

مالیات رسومات و متفرقه و سود شرکت‌ای نوشابه‌سازی که دولت سهیم است

42000000

 

8

مالیات ذبایح و متفرقه

10000000

 

9

حق‌الثبت وسایل نقلیه غیر‌موتوری و بقایا

800000

 

10

درآمد جنگل‌ها و متفرقه

7000000

 

11

درآمد متفرقه غیر‌مستقیم به انضمام درآمد لاتار و حراج

1000000

 
 

گمرک

   

12

حقوق گمرکی قند و چای و شکر و سایر رسیده و فرستاده‌ها و درآمد شانسلری و سرب و انبار و متفرقه

421500000

 
 

انحصارها

   

13

درآمد انحصار دخانیات

180000000

 

14

درآمد انحصار تریاک و حق‌الصدور صادرات تریاک

85000000

 

15

درآمد انحصار قماش

82000000

 

16

درآمد انحصار کبریت

5000000

 
 

امتیازات

   

17

حق‌الامتیاز تلفون و بقایای آن

200000

 

18

حق‌الامتیاز و درآمد دولت از شرکت شیلات و بقایای آن

11200000

 

19

درآمد سایر امتیازات و بقایای آن

220000

 

20

حقوق نمایندگی دولت در نفت جنوب

200000

 
 

منافع سهام دولتی

   

21

سود سهام بانک ملی ایران

85000000

 

22

سود سهام شرکت قماش

5000000

 

23

سود سهام نفت جنوب

4000000

 

24

سود سهام بانک صنعتی و فلاحتی

2000000

 

25

سود سهام شرکت بیمه ایران

800000

 

26

سود سهام شرکت سهامی مرکزی

10000000

 

27

صدی پانزده حق‌العمل دایره اتومبیل شرکت سهامی مرکزی

15000000

 
 

خالصه‌جات – معادن – شیلات داخلی

   

28

درآمد خالصه‌جات

15000000

 

29

درآمد معادن و خاک سرخ و عشریه معادن سطح‌الارضی و شیلات داخلی

18000000

 
 

درآمد انتقالی از وجوه مخصوصه

   

30

صدی سه مالیات راه و درآمد انحصار قند و چای برای مصارف وصول

8300000

 

31

سهم معارف از مالیات راه به موجب (بند ب) از ماده 6 قانون مالیات راه مصوب 8 شهریور 1311

2606607

 

32

سهم بهداری از مالیات راه به موجب (بند ج) از ماده فوق

724130

 

33

سهم بهداری از درآمد بندری طبق ماده 4 قانون اجازه اخذ عوارض بندری از قرار هر سیصد کیلو بار 50 دینار

440000

 

34

صدی چهار قیمت پوست بره صدوری موضوع ماده 2 قانون 14 تیر 1304

1500000

 
 

مطالبات دولت

   

35

مطالبات دولت از اشخاص که به وسیله وزارت مالیه وصول می‌شود

2000000

 
 

مجلس شورای ملی

   

36

درآمد چاپخانه و باغ بهارستان

2500000

 
 

وزارت عدلیه

   

37

درآمد محاکم

4000000

 

38

درآمد مأمورین صلح و نمایندگی پارکه‌ها موضوع قانون 24 تیر 1309

100000

 

39

درآمد ثبت اسناد و املاک

12700000

 

40

درآمد حق نسبی از حق‌الاجرای ثبت اسناد موضوع ماده 132 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند سال 1310

60000

 

41

صد بیست و پنج درآمد ثبت املاک و اسناد

3150000

 

42

حق‌السهم صاحبان معاضر رسمی

1500000

 

43

درآمد فروش اوراق و دفاتر

830000

 
 

وزارت داخله

   

44

درآمد شهربانی و گذرنامه و اقامت اتباع خارجه

175000

 

45

درآمد بهداری از قبیل فروش تمبر و ادویه مخدره و غیره و انستیتو پاستور

206500

 

46

درآمد حاصله از معاینه بهداری ناوها و قرنطینه‌ها

10000

 

47

درآمد ثبت احوال

550000

 
 

وزارت امور خارجه

   

48

شانسلری

1000000

 
 

وزارت پست و تلگراف

   

49

درآمد پست

10000000

 

50

درآمد تلگراف بی‌سیم و با‌سیم

18000000

 

51

وجوهی که شرکت تلفن برای هزینه نظارت تلفن به وزارت پست می‌پردازد

40000

 

52

متفرقه

150000

 
 

وزارت معارف

   

53

درآمد شهریه آموزشگاه‌های غیرابتدایی

850000

 

54

درآمد تمبر جواز و تصدیق‌نامه و غیره

810000

 

55

درآمد فروش کتب سالیانه و برنامه‌ها

18000

 

56

درآمد متفرقه

30000

 
 

وزارت تجارت

   

57

درآمد تمبر از قبیل تمبر درخواست پروانه تجارت

8309

 

58

درآمد فروش اوزان و تتمه بهای اجناس ممنوعه

500000

 
 

وزارت صناعت و معادن

   

59

درآمد هنرستان‌ها

45000

 

60

درآمد زری و کاشی و متفرقه

35000

 

61

درآمد کارخانه سیمان

62000000

 

62

درآمد کارخانه قیراندود و اشباع تراورس

17000000

 

63

درآمد کارخانجات قندسازی

40434102

 
 

اداره کل فلاحت

   

64

درآمد مزارع امتحانیه

200000

 
 

سایر درآمدها

   

65

درآمد متفرقه و غیرمترقبه

25000000

 

66

درآمد گذرنامه

1800000

 

67

انتقالی به حساب 1317 بابت درآمد مربوطه به سال 1316

27000000

 
   

1529392648

 

باب دوم هزینه

ماده

شرح

بودجه 1317

به ریال

ملاحظات

1

وزارت دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی

5207480

 

2

مجلس شورای ملی

9860000

 

3

ریاست وزراء

942000

 
 

وزارت جنگ

   

4

وزارت جنگ- هزینه سفر و هزینه تحصیل دانشجویان وزارت جنگ و نیروی دریایی – حقوق و هزینه مستخدمین خارجی ارتش و نیروی دریایی

323729980

 

5

اداره امنیه

30678400

 
 

وزارت داخله

   

6

وزارت داخله

13700000

 

7

اداره کل شهربانی

35679126

 

8

اداره رهنمای نامه نگاری

462700

 

9

اداره کل بهداری

27270040

 

10

بنگاه پاستور

1722110

 

11

اعتبار فوق العاده مأمورین صحی جهت بررسی بهداری در بنادر و قرنطینه‌ها

10000

 

12

بیمارستان جدید تهران

5000000

 

13

اداره کل آمار و ثبت احوال

15500000

 

14

هزینه طبع اوراق و سایر هزینه‌ معینه در تبصره قانون مصوب 23 اردیبهشت 1313

100000

 

15

هزینه مجالس سربازگیری در داخله کشور و در خارجه و سایر هزینه‌های مربوطه به نظام وظیفه و معاینه پزشکی و هزینه راه مسئولین بی‌بضاعت ایران در کشورهای خارجه در سال 1317 و تعهدات سال‌های قبل

1150000

 
 

وزارت عدلیه

   

16

وزارت عدلیه

27770000

 

17

ثبت اسناد و املاک

14600000

 

18

حق مأمورین صلح و نمایندگی پارکه‌ها

100000

 
 

وزارت امور خارجه

   

19

وزارت امور خارجه

27631808

 

20

کلانتران مرز

1200000

 
 

وزارت پست و تلگراف

   

21

وزارت پست و تلگراف

42956110

 
 

وزارت معارف

   

22

وزارت معارف

68108250

 

23

اعتبار هزینه مربوط به دانشجویان اعزامی به خارجه

13350500

 
 

وزارت طرق

   

24

وزارت طرق

1000000

 

25

کمک به اعتبار راه‌سازی در 1317 به ضمیمه کسر اعتبار 1316

40000000

 

26

کمک به اعتبار 1317 راه‌آهن

105564585

 
 

وزارت تجارت

   

27

وزارت تجارت

5200876

 
 

وزارت صناعت و معادن

   

28

وزارت صناعت

12169710

 

29

اعتبار برای خرید- تکمیل و بهره‌برداری کارخانه سیمان

36000000

 

30

هزینه مربوط به کارخانه چیت‌سازی

30000000

 

31

هزینه تکمیل و بهره‌برداری کارخانه اشباع و قیراندود

24537060

 

32

اداره معادن

101846825

 

33

کمک هزینه کارخانجات قندسازی بابت سال 1317 و تعهدات سنوات قبل و پرداخت 7300000ریال فرع وامها به بانک

92700000

 

34

هزینه تأسیس کارخانه گلیسیرین و صابون بابت سال 1317 و تعهدات سنوات قبل

18112000

 

35

تأسیس کارخانه ماسک ضدگاز بابت سال 1317 و تعهدات سنوات قبل

14016000

 
 

اداره کل فلاحت

   

36

اداره کل فلاحت

43524140

 

37

هزینه خشکانیدن باطلاق‌ها و سالم‌سازی

1500000

 

38

اعتبار دفع ملخ

1950000

 

39

اعتبار دفع سن

600000

 
 

وزارت مالیه

   

40

وزارت مالیه – اداره کل گمرک – دیوان محاسبات و هزینه مربوط به امور اجرای قانون انحصار تجارت

52798320

 

41

حقوق و هزینه مستخدمین خارجی وزارت مالیه

869978

 

42

انحصار تریاک

4650000

 

43

انحصار دخانیات

3970000

 

44

اعتبار هزینه تحصیل درآمد تجارتی قند و کبریت

730080

 

45

اعتبار اداری ضرابخانه

300000

 

46

شهریه و وظیفه‌هایی‌ که به موجب بند 3 قانون 26 اسفند 1310 برقرار می‌شود – هزینه بقاع متبرکه و عوض بهره

3500000

 

47

حقوق انتظار خدمت

3000000

 
 

سایر هزینه‌ها

   

48

هزینه ساختمان و نگاهداری کشتارگاه‌ها و هزینه مربوط به بازرسی بهداری روده

3000000

 

49

فرع و حق‌العمل بانک‌ها و هزینه انتقال وجوه دولتی

1500000

 

50

سهم شیر و خورشید سرخ مشهد و تبریز

519050

 

51

هزینه مربوط به محاکمات دولتی و کلیه اعترضات ثبت و قضایی و محکومیت‌های ناشیه از اعمال تصدی دولت و حق‌الحکمیه تصفیه محکومیت‌هایی که دولت دارد یا ممکن است پیش بیاید و سایر هزینه‌های مربوط به این قبیل امور

660000

 

52

اعتبار نگاهداری قرق و باغات سلطنتی

179000

 

53

حقوق بازرسی بانک ملی و هزینه بازرسی

60000

 

54

حقوق نمایندگی دولت شاهنشاهی در نفت جنوب

200000

 

55

هزینه انتفاعی کشور

9000000

 

56

حقوق و هزینه پاسبان‌ها و دربان‌ها

1000000

 

57

خرید وس اختمان ابنیه گمرکی و ادرات تابعه وزارت مالیه بابت سال 1317 و تعهدات سنوات قبل

17000000

 

58

ساختمان و پرداخت اقساط بهای کارخانه سیگارپیچی و هزینه بهره‌برداری و سایر هزینه‌های مربوط به آن در سال 1317 و تعهدات سنوات قبل

22630200

 

59

تأسیس صید ماهی در ‌آب‌های جنوب

2133000

 

60

هزینه ساختمان هفت انبار غله (سیلو) و تعهدات سنوات قبل

60000000

 

61

ازدیاد سهم دولت در سرمایه شرکت شیلات

1500000

 

62

بقیه هزینه طبع و حمل اسکناس بابت تعهدات سنوات قبل

284858

 

63

اعتبار دولت بابت سال 1317 و کسر اعتبار 1316

اعتبار هزینه‌های مترقبه و غیر‌مترقبه 1900000

اعتبار انعام 500000

اعتبار سری 200000

2600000

 

64

دیوان خارجی دولت

6875000

 

65

هیئت بازرسی کشور بابت سال 1317 و تعهدات سنوات قبل

500000

 

66

کمیسیون‌های سرحدی و هزینه مربوطه با بهای سرحدی

1500000

 

67

اعتبار عمران و اسکان

3000000

 

68

دیون داخلی و تعهدات دولت

600000

 

69

تعمیر ابنیه دولتی و خرید زمین برای دولت

00000

 

70

اعتبار تثبیت نرخ غله

30000000

 

71

اعتبار پذیرایی‌های رسمی بابت سال 1317 و تعهدات سنوات قبل

1000000

 

72

هزینه مربوط به اعزام مأمورین و کمیسیون‌های تقسیم اراضی و تعریض املاک و اجرای قوانین مربوط به این هزینه و سایر مصارف پیش‌بینی نشده کشور

2040000

 

73

اعتبار عام‌المنفعه اقتصادی

7000000

 

74

اعتبار خرید کشتی‌ شن‌کش بابت سال 1317 و تعهدات سنوات قبل

10464800

 

75

کمک به اعتبار شهرداری‌های شهرستان‌ها بابت سال 1317 و تعهدات سنوات قبل

4640000

 

76

اقساط سدسازی تبریز

400000

 

77

ازدیاد سرمایه بانک فلاحتی

1500000

 

78

انتقالی به حساب 1317 بابت اعتبارات مربوط به سال 1316 که در نه ماهه آخر سال 1317 تأدیه خواهد شد.

15000000

 

79

تفاوت خرید علیق ارتش و هزینه اداری بابت سال 1317 و تعهدات سنوات قبل

16048944

 

80

تفاوت خرید گندم ارتش بابت سال 1317 و تعهدات سنوات قبل

17246132

 

81

بقیه هزینه ریالی ساختمان سرسره بندر پهلوی در سال 1317 و تعهدات سنوات قبل

3220000

 

82

سرمایه شرکت تهیه مصالح و هزینه سال 1317

12000000

 

83

اعتبار جهت ساختمان کارخانه‌جات بوجاری در سال 1317 و تعهدات سنوات قبل طبق پیمان بسته شده

5000000

 

84

بنگاه باربری راه تبریز-بازرگان

900000

 
 

جمع کل

1527518562

 

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه کل سال 1317 کشور بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفند‌یاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293642!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)