کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 28 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 8 اسفند ماه 1316  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 1316 تا ماده 368

3- تقدیم لایحه بودجه سال 1317 کل کشور

4- تصویب یک فقره مرخصى‏

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 28

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 8 اسفند ماه 1316

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 1316 تا ماده 368

3- تقدیم لایحه بودجه سال 1317 کل کشور

4- تصویب یک فقره مرخصى‏

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه اول اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه : آقایان دبیرسهرابی، مقدم

غائبین بی اجازه: دکتر سمیعی، مخبرفرهمند، اسکندری،رفیعی،مرآت اسفندیاری، مهدوی، اقبال ، شیرازی، پناهی

دیرآمده با اجازه: آقای سلطانی

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان: موقر، منصف، بوداغیان، امینی، لیقوانی، وکیلی، قراگزلو

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 1316 تا ماده 368)

مبحث سوم- در تقاضاى اصلاح‏

ماده 316- هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از امین صلح کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را براى اصلاح احضار کند اگر چه رسیدگى به آن دعوى از صلاحیت صلحیه خارج باشد.

اصحاب دعوى نیز می‌توانند متراضیاً از امین صلح درخواست اصلاح ذات‌البین کنند.

رئیس- ماده 317

ماده 317- ترتیب احضار براى اصلاح همان است که براى احضار مدعى علیه مقرر است ولى در احضاریه باید قید گردد که طرف براى اصلاح به محکمه دعوت مى‌شود.

رئیس- ماده 318

ماده 318- بعد از حضور طرفین محکمه اظهارات آنها را استماع نموده و تکلیفصلح و سعى در اصلاح می‌نماید و در صورت عدم موفقیت باصلاح تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت مجلس نوشته به امضاء طرفین مى‌رساند و

+++

هر گاه یکى از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند مراتب را محکمه صلح در صورت مجلس قید مى‌کند.

رئیس- ماده 319

ماده 319- در مورد ماده قبل محکمه نباید طرفین را بى جهت معطل نماید و همین که مشاهده نمود که حاضر به اصلاح نیستند باید طرفین را به حال خود واگذار کرده و اعلام نماید که می‌توانند دعوى خود را به محاکمى که صلاحیت حکم را دارند جوع کنند.

رئیس- ماده 320

ماده 320- هر گاه بعد از ابلاغ احضاریه طرف حاضر نشد یا کتباً پاسخ داد که حاضر به اصلاح نیست محکمه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و به خواستار صلح اعلام می‌دارد که به محکمه که صلاحیت حکم دارد رجوع کند.

رئیس- ماده 321

ماده 321- هر گاه مدعى علیه بعد از ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً استنکاف از حضور نموده محکمه صلح مطابق ماده قبل رفتار می‌نماید.

رئیس- ماده 322

مبحث چهارم- ترتیب اقامه دعوى و احضار متداعیین‏

ماده 322- اصول محاکمه در محاکم صلح همان است که براى محاکم ابتدایی مقرر است جزء در مواردى که قانون طریقه خاصى براى محاکم صلح مقرر داشته است.

رئیس- در طبع مواد اشتباه شده یک ماده اشتباه شده است ماده 323 که 324 نوشته شده است خوانده می‌شود.

ماده 323- عرضحالى که به محکمه صلح داده می‌شود ممکن است شافى باشد در این صورت مدیر دفتر یا تقریرنویس اظهارات مدعى را در صورت مجلس نوشته و به امضاء او می‌رساند و اگر مدعى نتواند امضاء کند اثر انگشت او ذیل صورت مجلس گذاشته شده و جهت آن قید می‌شود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده عرضم در این ماده خیلى مختصر است چون به طور اجمال در این ماده قید شده است که اگر مدعى نتواند امضاء کند یا عاجز باشد یا سواد نداشته باشد اثر انگشت او در آن ورقه گذاشته می‌شود این اجمال است چون محل حاجت است بالاخره اثر انگشت.

همین قدر خواستم آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند که اینجا اضافه شود و معلوم شود کدام انگشت و از کدام دست که اگر مورد اختلاف واقع شود بشود امتحان کرد و به طریق سهل این مطلب واضح شود بنابراین اگر نوشته شود اثر انگشت سبا به دست راست و جهت آن ذیل صورت مجلس قید مى‌شود اگر در این قسمت موافقت بفرمایند بهتر است.

رئیس- آقاى طباطبایی‏

محمد طباطبایی- بعد از ماده 321 ماده 323 نوشته شده و ماده 322 در این جا نیست.

مؤید احمدى- اگرتوجه فرموده باشند آقاى رئیس تذکر دادند که این در عدد نویسى اشتباه شده و این ماده که 323 نوشته شده است ماده 322 است.

وزیر عدلیه- موضوعى را که آقاى اوحدى تذکر دادند یک موضوع خیلى مهمى است و خیلى هم علمى و شخصا موافق هستم براى این که همان طور که تذکر دادند بشود. این اثر انگشت خیلى مسئله مهمى است به طورى که علماً ثابت شده و با تجربه معلوم شده دو نفر انسان ممکن نیست پیدا شوند که اثر انگشتشان یکى باشد (صحیح است) و این یک موضوعى است که بحث مفصل لازم دارد و شاید اینجا مقتضى نباشد که بیان کنم ولى چیزى که هست این اثر انگشت ما در بسیارى از قوانین داریم و اگر در اینجا بخواهیم تصریحى بکنیم و یک حکم خاصى قرار دهیم شاید آن وقت یک اشکال تولید شود ولى عملاً ما این را به وسیله بخشنامه‌ها به محاکم و پارکه هامان تذکر می‌دهیم که همیشه وقتى اثر انگشت بر می‌دارند باید انگشتى باشد که اگر وقتى اشتباهى پیش بیاید مخصوصاً براى کسانى که این را باید کشف کنند و متخصصین فنى و اشخاص به خصوص که مخصوصاً در ادارات آگاهى هستند اشتباهى پیش نیاید و این را البته با ترتیب ادارى

+++

درست می‌کنیم معهذا مخالف نیستم که پیشنهاد ایشان در شور دوم در کمیسیون مطالعه شود.

رئیس- ماده 324

ماده 324- مدیر دفتر جلسه رسیدگى را معین و به طرفین اطلاع می‌دهد و ضمناً رونوشت عرضحال یا صورت مجلس و همچنین رونوشت ضمائم عرضحال را به مدعى علیه ابلاغ می‌نماید. اوراق دعوى و وقت رسیدگى ممکن است به وسیله نامه سفارشى دو قبضه ابلاغ شود.

رئیس- ماده 325

ماده 325- جلسه رسیدگى باید طورى معین شود که بین ابلاغ عرضحال و احضار‌نامه و روز جلسه کمتر از بیست و چهار ساعت نباشد- مدت مسافت هم به موعد مزبور اضافه می‌شود حاکم صلح به اقتضاء مورد می‌تواند دستور دهد که وقت رسیدگى زودتر از موعد مذکور فوق معین شود.

رئیس- ماده 326

ماده 326- نسبت به دعاوى که مدعى به آن پانصد ریال یا کمتر است طرفین دعوى می‌تواند عین اسناد خود را به محکمه بدهد.

رئیس- ماده 327

ماده 327- اصحاب دعوى می‌تواند شخصاً براى محاکمه حاضر شوند یا به یک نفر از وکلاء یا کارگشایان عدلیه یا یکى از بستگانش وکالت دهند- در هر صورت وکیل باید محکوم به جنحه و جنایت نباشد.

وکالت ممکن است در جلسه محاکمه به اظهار شفاهى موکل واقع شود- در این صورت اظهار موکل در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء او می‌رسد.

رئیس- ماده 328

ماده 328- حاکم صلح باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعى نماید که دعوى را به صلح خاتمه دهند و اگر موافق به اصلاح نشد داخل رسیدگى شود.

در عین رسیدگى هم حاکم صلح باید نظر اصلاحى را تعقیب کند و اگر صلح نشد برسیدگى خود ادامه دهد.

رئیس- ماده 329

ماده 329- در صورت وقوع صلح حاکم صلح موضوع و شرایط صلح را در صورت مجلس نوشته و براى طرفین می‌خواند و پس از امضاء آنها وقوع صلح را تصدیق می‌نماید و رونوشت صورت مجلس را به هر یک از طرفین می‌دهد.

صورت صلح مزبور مثل احکام عدلیه به موقع اجرا گذاشته می‌شود و هر دعوایی که به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از محاکم قابل تجدید رسیدگى نیست.

رئیس- ماده 330

ماده 330- حاکم صلح می‌تواند هر گونه تحقیق یا توضیحى براى روشن شدن قضیه لازم بداند از طرفین بخواهد.

رئیس- ماده 331

ماده 331- اصحاب دعوى می‌تواند در صورت موافقت مستقیماً در محکمه صلحیه حاضر شده و دعوى خود را شفاهاً طرح نمایند در این صورت حاکم صلح می‌تواند بدون هیچ تشریفاتى فوراً رسیدگى کرده حکم بدهد یا جلسه عادى براى رسیدگى کرده حکم بدهد یا جلسه عادى براى رسیدگى معین نماید.

رئیس- ماده 332

ماده 332- اگر یکى از اصحاب دعوى بخواهد شهود خود را در جلسه محاکمه حضور دارند معرفى کند محکمه می‌تواند شهادت آنها را بدون هیچ تشریفاتى استماع نماید و در مواردى که حکم محکمه قابل استیناف است صورت مجلسى از اظهارات شهود تنظیم می‌نماید.

رئیس- ماده 333

فصل دهم- رسیدگى به دلائل‏

مبحث اول- مواد عمومى‏

ماده 333- هیچ محکمه نباید براى اصحاب دعوب تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلى که اصحاب دعوى تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگى مى‌کند تحقیقاتی که محکمه براى کشف امرى در خلال محاکمه لازم بداند

+++

از قبیل تحقیق محلى و معاینه محل و تحقیق از مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به محلاکمه و امثال اینها تحصیل دلیل نیست:

رئیس- ماده 334

ماده 334- رسیدگى به دلایل در صورتی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد به درخواست یکى از طرفین یا به نظر محکمه به عمل مى‌آید.

رئیس- ماده 335

ماده 335- رسسیدگى به دلایل در جلسه محاکمه به عمل مى‌آید به استثناء مواردى که موافق قانون رسیدگى را می‌توان به یکى از اعضاء اصلى محکمه یا عضو‌البدل محول کرد.

رئیس- ماده 336

ماده 336- تاریخ و محل رسیدگى به طرفین اطلاع داده می‌شود و طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل بفرستند.

رئیس- ماده 337

ماده 337- عدم حضور اصحاب دعوى پس از اطلاع مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگى نمی‌شود مگر آن که حضور آنان را محکمه و یا کسى که از طرف محکمه مأمور است براى تشخیص و یا تصدیق موضوعى که تحت رسیدگى است لازم بداند.

رئیس- ماده 338

ماده 338- تحقیقات در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء اصحاب دعوى یا وکلاء آنان که حضور داشته‌اند مى‌رسد.

رئیس- ماده 339

ماده 339- هر‌گاه موضوع تحقیقات در مقر محکمه دیگرى واقع است محکمه می‌تواند رونوشت قرار را به محکمه که موضوع تحقیقات در مقر آن واقع است بفرستد بعد از وصول رونوشت قرار آن محکمه مکلف است تحقیقات لازمه به عمل آورده صورت مجلس تحقیقات را به محکمه که مشغول رسیدگى به دعوى است بفرستد.

رئیس- ماده 340

مبحث دوم- راجع به قرار

ماده 340- هر گاه کسى قرار به امرى نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر براى ثبوت آن حق لازم نیست.

رئیس- ماده 341

ماده 341- اقرار اگر در حین مذاکره در محکمه یا در یکى از لوایحى که به محکمه داده شده است به عمل آید اقرار در محکمه و الّا اقرار در خارج از محکمه می‌باشد.

رئیس- ماده 342

ماده 342- اقرار کتبى در صورتی که در یکى از اسناد یا لوایحى که به محکمه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهى است در صورتى که در حین مذاکره در محکمه به عمل آید.

در اقرار شفاهى طرفى که می‌خواهد از قرار طرف دیگر استفاده نماید باید از محکمه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.

رئیس- ماده 343

ماده 343- اقرار وکیل به نحوى که قاطع دعوى باشد در صورتى معتبر است که در وکالت‌نامه‌ها و تصریح به وکالت در اقرار شده باشد.

رئیس- ماده 344

ماده 344- ادعاء اقرار وکیل در خارج از محکمه قابل استماع نخواهد بود.

رئیس- ماده 345

مبحث سوم- در اسناد

1- مواد عمومى‏

ماده 345- رسیدگ به محاسبه و دفاتر در محکمه به عمل می‌آید و ممکن است در محلى که اسناد کتبى در آنجا است به عمل آید و در هر صورت محکمه می‌تواند رسیدگى را به یکى از اعضاء اصلى محکمه یا عضو على‌البدل محول نماید.

+++

رئیس- ماده 346

ماده 346- موعد رسیدگى به طرفین اطلاع داده می‌شود که هر گاه بخواهند حاضر باشند.

رئیس- ماده 347

ماده 347- بعد از ختم هر جلسه تحقیقات صورت مجلسى ترتیب داده شده و موارد اختلاف در آن تصریح می‌شود.

رئیس- ماده 348

ماده 348- محکمه در صورت احتیاج می‌تواند رسیدگى به محاکمه را به اهل خبره رجوع کند.

رئیس- ماده 349

ماده 349- اسنادى که در محکمه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از محکمه درخواست نماید که سند او را کان لم یکن فرض نماید.

رئیس- ماده 350

ماده 350- محکمه نمى‌تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندارد.

رئیس- ماده 351

ماده 351- محکمه نمى‌تواند هیچ سندى را بدون مداقه در مفاد آن و بدون دلیل رد کند.

رئیس- ماده 352

2- انکار و تردید نسبت به سند

ماده 351- کسی که بر علیه او سند غیر رسمى ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر و یا امضاى منتسب به خود را انکار کند- و اگر خط یا مهر یا امضاء منتسب به مورث آن شخص باشد و یا منتسب به کسى که شخص نام برده حق خود را از او تلقى کرده می‌تواند نسبت به آن تردید نماید.

رئیس- ماده 353

ماده 353- اطهار تردید یا انکار باید در اولین جواب که از سند داده می‌شود به عمل آید و اگر در رسیدگى غیابى محکوم علیه در مقابل سند ابراز شده هیچ جوابى نداده باشد می‌تواند انکار یا تردید را ضمن عرضحال اعتراض به حکم غیابى نماید.

رئیس- ماده 354

ماده 354- در مقابل تردید یا انکار هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود محکمه با اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند- استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود.

هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوى باشد به اعتبار آن سند رسیدگى می‌شود.

رئیس- ماده 355

3- ادعاء جعلیت‏

ماده 355- ادعاى جعلیت اسناد را در تمام مراحل بدوى و استینافى می‌توان نمود- هر گاه در حین جلسه اظهار بشود در صورت مجلس محکمه قید و به امضاء اظهار کننده می‌رسد.

رئیس- ماده 356

ماده 356- نسخه ثانى اعلام‌نامه مدعى جعلیت یا رونوشت صورت مجلس به طرف مقابل یا وکیل او در صورتی که وکیل وکالت در پاسخ دعوى جعل داشته باشد ابلاغ می‌شود و او مکلف است در ظرف ده روز صراحتاً پاسخ بدهد که سند را مسترد می‌دارد یا به استفاده از آن باقى است (استرداد سند دلیل بر جعلیت آن نیست)

رئیس- ماده 357

ماده 357- هر گاه صاحب سند سند را استرداد نمود یا در موعد مقرر پاسخى نداد محکمه آن را از عداد دلائل خارج کرده به سایر دلائل رسیدگى می‌کند و در صورتی که به استفاده از سند باقى باشد مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز به مدعى جعلیت اعلام می‌کند که در ظرف ده روز دلایل جعل را کتباً بعده طرف دعوى به علاوه یک نسخه به محکمه تقدیم دارد.

+++

رئیس- ماده 358

ماده 358- محکمه پس از وصول دلایل جعل در صورتی که رسیدگى به دعوى جعل را مؤثر بداند قرار رسیدگى به ادعاء جعل را صادر می‌نماید.

مدیر دفتر در ظرف دو روز قرار محکمه را به طرفین ابلاغ و یک نسخه از دلایل جعل را براى صاحب سند می‌فرستد و به او اخطار مى‌کند که در طرف ده روز کتباً پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ مدیر دفتر وقت رسیدگى به دعوى جعل را معین کرده به طرفین ابلاغ می‌کند.

رئیس- ماده 359

ماده 359- صاحب سند اصل سندى را که موضوع ادعاء جعلیت است باید همان وقتى که استفاده از سند را اطلاع می‌دهد به دفتر محکمه بسپارد والّا محکمه می‌تواند به درخواست مدعى جعلیت سند مذکور را از جزء دلایل طرف خارج نماید پس از رسید سند به دفتر محکمه فوراً مهر و موم خواهد شد.

رئیس- ماده 360

ماده 360- هر گاه مدعى جعل در موعد مقرر دلائل دعوى جعل را ندهد دعوى جعل بى اثر می‌شود و اگر طرف نسبت به دلائل پاسخ ندهد براى رسیدگى به دعوى جعل تعیین وقت می‌گردد.

رئیس- ماده 361

ماده 361- محکمه پس از رسیدگى قرار لازم در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده و در صورت اخیر سند مجعول را از عداد دلائل صاحب سند خارج می‌نماید.

رئیس- ماده 362

ماده 362- هر گاه محکمه حقوق قرار جعلیت سندى را داد مکلف است مراتب را به مدعى‌العموم اطلاع دهد.

رئیس- ماده 363

ماده 363- در قرارى که محکمه در باب جعلیت اسناد می‌دهد باید تکلیف اسناد و نوشته‌جات راجعه به ادعاى جعلیت را معین نماید.

هر گاه وجود اسناد و نوشته‌جات راجعه به دعوى جعل در دفتر خانه محکمه دیگرى لزومى نداشته باشد محکمه قرار اعاده آن اسناد و نوشته‌جات را به صاحبان آنها از اصحاب دعوى و مطلعین و غیره می‌دهد و اسنادى که ادعاى جعلیت نسبت به آنها شده ولى قرار جعلیت نسبت به آن صادر نشده است نیز به صاحبان آنها رد می‌شود و هم چنین اسنادى که از ادارات خواسته شده و یا در یکى از مؤسسات عمومى امانت بوده به خود آنها مسترد می‌گردد.

رئیس- ماده 364

ماده 364- وقتی که محکمه قرار جعلیت داد باید در همان قرار تکلیف سند مجعول را معین کند که باید آن را از بین ببرد یا قسمت مجعول را در روى سند ابطال کرده یا کلماتى را که محو کرده یا تغییر داده‌اند در روى سند اصلاح نمود اجراى قرار محکمه راجع به تکلیف سند منوط به قطعى شدن حکم محکمه در ماهیت دعوى و گذشتن مرحله تمیزى است و به توسط محکمه که آخرین حکم قطعى را صادر کرده با حضور مدعى‌العموم به عمل خواهد آمد.

رئیس- ماده 365

ماده 365- هیچ یک از اعضاء دفترى حق ندارند از اسناد و نوشته‌جاتى که نسبت به آنها دعوى جعل شده مادام که قرار اصالت صادر نشده است رونوشت به اشخاص بدهند مگر به اجازه محکمه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به سند دعوى جعل شده است- متخلف از سه ماه الى یک سال ازشغل دولتى منفصل خواهد شد.

رئیس- ماده 366

ماده 366- در موردى که مدعى جعل شخص معینى را که در حال حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن و رسیدگى به سند در اصل دعوى مؤثر باشد محکمه حقوق سند مزبور را با اوراق راجعه به دعوى جعل نزد مدعى‌العموم می‌فرستد و در این صورت
+++

هر گاه رسیدگى به اتهام مزبور به جهتى از جهات غیر قابل تعقیب تشخیص گردید محکمه حقوق به دعوى جعل رسیدگى می‌کند.

رئیس- ماده 367

ماده 367- در موردى که امر به محکمه جزا مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه دعوى حقوقى یا بعد از آن هرگاه محکمه حکم به جعلیت یا اصالت سند داد آن حکم در محکمه حقوق متبع خواهد بود.

در صورتی که محکمه جزاء متعرض جعلیت یا اصالت سند نشده یا احراز جعلیت آن را ننموده محکمه حقوق به دعوى جعل رسیدگى می‌نماید و بر هر تقدیر رأى محکمه حقوق در خصوص اعتبار سند منافى نیست با این که مدعى جعل در صورتی که جاعل در حال حیات و قابل تعقیب باشد دعوى خود را مستقیماً در مراجع جزایی اقامه نماید و اگر حکمى از محکمه جزا بر مجعولیت سند بر خلاف رأى محکمه حقوق صادر شود مستند اعاده محاکمه در محکمه حقوق خواهد گردید.

رئیس- ماده 368

ماده 368- محکمه حقوق پس از ارجاع امر به مدعى‌العموم رسیدگى به کار را توقیف نموده منتظر ختم عمل جزایی می‌شود و یا به درخواست یکى از اصحاب دعوا رسیدگى به کار را تا اندازه‌ای که مربوط به سند متنازع فیه و ادعاء جعلیت نیست دنبال کرده و به اتمام می‌رساند.

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید نیم ساعت تنفس داده شود چون لازم است مجدداً مجلس تشکیل شود (صحیح است)

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و پس از یک ساعت و سه ربع مجددا تشکیل گردید)

(3- تقدیم لایحه بودجه سال 1317 کل کشور)

رئیس- آقاى وزیر مالیه‏

وزیر مالیه- لایحه بودجه سال 1317 است که تقدیم به مجلس شوراى ملى می‌کنم بودجه سال 1317 درآمدش معادل با (648/892/528/1) ریال است و هزینه‌اش هم قدرى تفاوت دارد و (562/018/528/1) ریال است ولى رویهمرفته در حدود دویست و هفتاد و هشت میلیون و کسرى ریال علاوه بر سال گذشته است درآمد و هزینه هر دو اضافه دارد البته صورت جزء درآمد و هزینه هر دو از نظر آقایان خواهد گذشت ولى یک نکته را که باید تذکر بدهم این است که از این هزینه که پیش‌بینى شده است چهل و شش درصدش را اگر به دقت ملاحظه فرمایید فقط براى مصارف اقتصادى است (نمایندگان- بسیار خوب است) پنج درصد براى معارف بیست و سه درصد به مصرف دفاع ملى می‌رسد بیست و شش درصدش صرف مخارج ادارى و تمام مخارج مملکتى است این تناسبی است که خیلى مورد توجه است (نمایندگان- صحیح است) البته غیر از این وجوه عمومى یک وجوه اختصاصى دیگرى نیز هست که دولت در اختیار خود دارد از قبیل وجوه راه، مصارف قند و شکر، اندوخته و غیره و غیره اینها هم البته در غیر خودش قوانین و مقرراتى دارد که طبق آن قوانین به مصرف خواهد رسید منظور این است که بودجه کشور منحصر به این نیست و البته آقایان محترم مستحضرند که منابع دیگرى هم هست و بیش از این امروز تذکر دیگرى را لازم نمی‌دانم و بودجه را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم. (صحیح است)

رئیس- کمتر وقتى بوده است که به این زودى و به این خوبى بودجه تدارک شده به مجلس پیشنهاد شده باشد با این علاوه که منظور شده و مصارفى که آقاى وزیر مالیه اظهار کردند که همه براى مصلحت و صلاح مملکتى است البته بودجه مورد تقدیر است و چون سرعت تصویب آن اهمیت دارد و نظر دولت هم این است که بودجه زودتر از تصویب بگذرد کمیسیون وظیفه خود را تسریع خواهد نمود که بودجه به تصویب رسیده اقدام آن معوق نماید (صحیح است)

+++

(4- اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه سال 1317 مجلس)

رئیس- تفریغ بودجه سال 1317 مجلس هم تهیه شده و آن هم به کمیسیون محاسبات ارجاع خواهد شد.

(5- تصویب یک فقره مرخصى)

رئیس- یک فقره مرخصى رسیده است قرائت می‌شود.

خبر مرخصى آقاى حیدرى‏

آقاى حیدرى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ چهاردهم فروردین 1317 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى حیدرى قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه 15 اسفند سه ساعت به ظهر مانده دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نزدیک ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293641!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)