کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 28 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 28 اسفند ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال 1319 کل کشور

3. شور و تصویب لایحه بودجه سال 1319 مجلس شوراى ملى‏

4. تصویب دو فقره مرخصى‏

5. موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 28

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 28 اسفند ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال 1319 کل کشور

3. شور و تصویب لایحه بودجه سال 1319 مجلس شوراى ملى‏

4. تصویب دو فقره مرخصى‏

5. موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز دوشنبه 27 اسفند ماه آقاى مؤید احمدى (منشى) خواندند.

(اسامی عایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه: آقایان شجاع - مؤید ثابتی - مشیر دوانی - کیوان

غایبین بی‌اجازه: آقایان مرآت اسفندیاری - خواجه نوری - ثقة‌الاسلامی - معدل - جلایی - فاطمی - مقدم - نقابت - کازرونیان - دهستانی - مجد ضیایی - گرگانی

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان رضوی - دکتر ادهم - دکتر لقمان - سلطانی - نیکپور)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال 1319 کل کشور

رئیس - متمم بودجه کل کشور مطرح است. گزارش کمیسیون بودجه خواندن می‌شود:

کمیسیون بودجه با حضور جناب آقاى وزیر دارایى مواد متمم بودجه سال 1319 کشور را که تحت شماره 57580 از طرف دولت به مجلس شوراى ملى پیشنهاد شده بود تحت شور و مطالعه قرار داده با توضیحاتى که آقاى وزیر دارایى بیان نمودند با مواد پیشنهادى موافقت و اینک گزارش آن را که عین لایحه پیشنهادى است تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - اصل لایحه طبع و منتشر شده است و آقایان هم مستحضر هستند (صحیح است) مذاکره در کلیات است مخالفى نیست؟ (خیر) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول:

ماده اول - براى تأمین هزینه نگاهدارى و تکمیل چراغ‌ها و فانوس‌های دریایى بنادر جنوب و گوئه‌هاى نورانى و غیرنورانى

+++

و استهلاک سرمایه خرید و نصب آنها به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود از اول سال 1319 به نسبت ظرفیت ثبت شده خالص کشتی‌هایی که به سواحل و بنادر ایران آمد و رفت می‌نمایند از هر یک تن شش دینار بارز به عنوان عوارض فانوس‌های دریایى یک مرتبه در موقع ورود به اولین بندر کشور شاهنشاهى به وسیله مأمورین دریافت داشته و درآمد آن را براى مصارف فوق اختصاص دهند.

تبصره - میزان نرخ عوارض نامبرده متناسب تعداد چراغ‌ها و گوئه‌ها که به کار خواهد افتاد و میزان کل ظرفیت ثبت شده خالص کشتی‌های وارده به سواحل و بنادر کشور شاهنشاهى بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بود.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - اینجا یک کلمه نوشته شده است که براى یک مرتبه این اشتباه می‌شود که اگر این کشتى دو مرتبه برگشت از آن نمی‌گیرند آیا مقصود این است؟ یا مقصود این است که از این مال‌التجاره یک دفعه گرفته می‌شود به نظر بنده مقصود این است که از این مال‌التجاره یک دفعه گرفته می‌شود چون ممکن بود این موضوع مورد اشتباه واقع شود از این جهت توضیح خواستم.

وزیر مالیه (آقاى خسروى) - کلیتاً ممکن است این کشتى که وارد می‌شود مثلاً اول وارد بندر خرمشهر شود و یک قسمت مال‌التجاره‌اش را خالى کند و برود بندر بوشهر البته در موقع ورود به بندر بوشهر که نباید مجدداً دریافت کرد (صحیح است)

رئیس - آقاى مهذب‏

مهذب - عرضى ندارم.

رئیس - موافقین با ماده اول برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم - حق تمبر برگه‌ها و اظهارنامه‌ها و تشخیص این که در چه موارد حق تمبر نسبى و در چه موارد مقطوع می‌باشد به موجب آیین‌نامه هئیت وزیران معین خواهد شد.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم - اجازه که براى استخدام اتباع ایران از محل حقوق مستخدمین خارجى در بعضى قوانین استخدام اتباع خارجه داده شده است ملغى می‌شود.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم - وزارت دارایى مجاز است هزینه دایر داشتن ابنیه و آثار تاریخى را مطابق مقررات مربوطه به وجوه عمومى از محل درآمد آن پرداخته و در حساب بودجه وزارت فرهنگ جمع و خرج نماید طرز و مأخذ دریافت تصویب‌نامه هیئت وزیران مقرر و میزان حق ورود به نمایشگاه‌ها نیز تصویب‌نامه مذکور معین خواهد گردید.

رئیس - موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده پنجم - قاچاق کالاى ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مشمول مقررات ماده پنجم متمم قانون بودجه 1317 می‌باشد.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم:

ماده ششم - وزارت دارایى مجاز است مصارف اداره کردن امور حمالى گمرک و هزینه‌های مربوط به تسهیلات باربرى را از قبیل ساختمان و تعمیرات اسکله‌ها انبارها و محل سکونت باربران و خرید جرثقیل و سایر ماشین‌آلات لازمه جهت بارگیرى و تخلیه کالا را از محل درآمد باربرى پرداخت نموده و فزونى درآمد باربرى را به درآمد عمومى کشور منظور نماید. عمل وزارت باربرى را به درآمد عمومى کشور منظور نماید. عمل وزارت دارایى قبل از اجراى این قانون نسبت به درآمد و هزینه باربرى و منظور داشتن فزونى آن به درآمد عمومى سال‌های مربوطه تأیید می‌شود.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم:

ماده هفتم - از اول فروردین 1319 براى هر دستگاه

+++

دوچرخه و یا سه‌چرخه سوارى سالیانه شصت ریال مقرر می‌شود.

تبصره - دو چرخه و سه‌چرخه‌های بچه‌گانه مشمول مالیات مذکور در این ماده نمی‌باشد.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده هشتم - مبلغى که در نتیجه استعمال نیروى برق به جاى نفت از مالیات نفت کسر می‌شود از مصرف برق دریافت خواهد شد مأخذ دریافتى این مالیات که به موجب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران خواهد شد نباید از نصف بهاى مصرف تجاوز نماید.

رئیس - موافقین برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. ماده نهم:

ماده نهم - وزارت دارایى مجاز است مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال کسر بودجه راهسازى و همچنین مبلغ 11570760 ریال کسر هزینه سال 1318 بندر پهلوى را از محل صرفه‌جویى بودجه سال 1318 ساختمانى راه‌آهن محسوب دارد.

رئیس - موافقین برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده دهم:

ماده دهم - نسبت به معادن نمک و نمک‌زارهای آبى چنانچه واگذارى بعضى از آنها به مدت مذکور 13 قانون معادن 16 بهمن 1317 میسر نگردد وزارت دارایى می‌تواند آن معادن را به مدتی کمتر از ده سال نیز به اجاره واگذار نماید.

رئیس - آقاى افشار.

افشار - عرض کنم نمک‌زارهایی که اشخاص دارند مالیات آنها مطابق قانون معادن معین شده است که بیش از سه درصد نپردازند ولى در قسمت‌هایی مخصوصاً در آذربایجان نمک‌زارهایی را که به اجاره واگذار کرده‌اند مستأجرین به هیچ وجه با مردم مطابق قانون رفتار نمی‌کنند و عوض سه درصد شاید شصت درصد و هفتاد درصد به طور دلخواه می‌گیرند و بدون هیچ مأخذ و مبناى صحیحى با مردم رفتار می‌کنند و این عمل اسباب زحمت مالکین و زارعین گردیده است بنده خواستم از جناب آقاى وزیر دارایى درخواست کنم در موقعى که این نمک‌زارها به اجاره واگذار می‌شود دستور بفرمایند که مستأجرین مطابق قانون با مردم رفتار کنند و تعدى نکنند.

رئیس - موافقین با ماده 10 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم‏

ماده یازدهم - وزارت دارایى مجاز است بابت حقوق آقاى ویلیام هانرى رابرتس تبعه دولت انگلیس که به موجب قانون 7 آذر 1316 به عنوان حسابدار متخصص براى نظارت در امر شرکت نفت انگلیس و ایران براى سه سال استخدام گردیده از دهم آبان ماه 1317 تا آخر سال نامبرده به قرار ماهى یکصد لیره و 478 ریال و از ابتداى سال 1318 براى بقیه مدت استخدام به قرار ماهى یکصد لیره و 966 ریال بپردازد.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده یازدهم موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 12

ماده دوازدهم - دولت مجاز است وام‌هایی که براى احتیاجات ادارات و بنگاه‌های دولتى از بانک ملى گرفته و مدت آن منقضى شده و یا در سال 1319 منقضى می‌گردد در آخر اسفند 1318 تثبیت و در مدت هفت سال از اعتبارى که براى این منظور در بودجه کشور پیش‌بینى خواهد نمود اصل و فرع آن را پرداخت و مستهلک نماید.

رئیس - رأى گرفته می‌شود موافقین با ماده 12 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 13

ماده سیزدهم - میزان تنخواه گردان خزانه‌دارى کل موضوع ماده چهارم متمم قانون بودجه قانون بودجه سال 1315 به یکصد و هشتاد میلیون ریال مقرر می‌شود.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده 13 موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 14

ماده چهاردهم - ماده 18 قانون استخدام کشورى درباره دبیران و آموزگارانى که طبق قانون مخصوص استخدام می‌شوند مجرى خواهد بود.

+++

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده 14 موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 15

ماده پانزدهم - وزارت دارایى مجاز است پانصد هزار ریال کسر بودجه سال 1319 مجلس شوراى ملى را از محل فاضل درآمد چاپخانه و صرفه‌جویى اعتبارات بودجه مجلس شوراى ملى تأمین نماید.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده 15 موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 16

ماده شانزدهم - عنوان قانونى بانک فلاحتى و صنعتى بانک کشاورزى و پیشه و هنر خواهد بود.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده 16 موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 17

ماده هفدهم - پرداخت هیچ وجهى از حساب درآمد عمومى مجاز نیست مگر این که اداره تطبیق اسناد و تعهدات وزارت دارایى مطابق بودن آن را با مواد مربوطه اعتبارات مصوب و مقررات قانونى تصدیق نموده باشد. در مواردى که بین اداره مذکور و درخواست کنندگان وجوه در اجرا مقررات قانونى اختلاف نظر حاصل گردد اداره تطبیق اسنادو تعهدات مکلف است مطابق حکمى که وزارت دارایى در مورد اختلاف صادر خواهد نمود رفتار نماید چنانچه حکم وزارت دارایى مبنى بر تأیید نظر اداره مذکور باشد وزیر یا رئیس اداره درخواست کننده می‌تواند موضوع اختلاف را در هیئت وزیران گرفته می‌شود نسبت به حواله اقدام به عمل خواهد آمد.

تبصره - تطبیق درخواست‌های وجوه از محل صندوق بازنشستگى با مقررات مربوطه بر عهده اداره بازنشستگى خواهد بود

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده 17 موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 18

ماده هیجدهم - اعتبارات مربوطه به بیمارستان‌هایی که از اداره کل بهدارى به وزارت فرهنگ منتقل می‌شوند در سال 1319 از بودجه اداره کل بهدارى حذف و به بودجه وزارت فرهنگ علاوه می‌شود.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده 18 موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده 19

ماده نوزدهم - وزارت دارایى مجاز است در ضمن وصول بدهى رعایا و اشخاص بابت مال‌الاجاره سال‌های از 1309 به بعد خالصه‌جات تهران بدهى جنسى را به نرخ متوسط سه ماهه خرمن (تیر - مرداد - شهریور) سال 1318 محل‌های مربوطه تسعیر و نسبت به وضعیت بدهکاران رسیدگى و در مواردى که از لحاظ عدم استطاعت مقتضى بداند از مطالبه بدهى آنها صرف‌نظر نماید و در سایر موارد قرار وصول آن را به اقساطی که مناسب باشد بدهد. هر گاه بدهکاران نامبرده حساب خود را واریخت نموده و تمام بدهى خود را تا آخر سال 1319 بپردازد وزارت دارایى مجاز است از وصول خسارت دیر گرد صرف‌نظر نماید.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 20

ماده بیستم - مواد زیر در سال 1319 به قوت خود باقى هستند

الف - ماده 7 متمم قانون بودجه 1318

ب - ماده 1 متمم قانون بودجه 1316

ج - ماده 24 متمم قانون بودجه 1314

د - ماده 6 متمم قانون بودجه 1313

ه - ماده 4 متمم قانون بودجه 1312

تبصره - قسمت اولاً ماده سوم متمم قانون بودجه 1312 ابقا می‌شود

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - اگر اجازه می‌فرمایید در قسمت تبصره لفظ اولاً را اول کنیم‏

مخبر (آقاى اعتبار) - خیر این اولاً نیست و اولى است‏

رئیس - موافقین با ماده 20 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 21

ماده بیست و یکم - مواد 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 14. 17 این قانون مادام که ملغى نشده به قوت

+++

خود باقى هستند و ماده 12 متمم قانون بودجه 1317 براى دو سال تمدید می‌شود

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - عرضى ندارم‏

رئیس - موافقین با ماده 21 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است (مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به مجموع قانون متمم بودجه موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده 104 ورقه تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 106 به اتفاق آرا متمم بودجه تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: رفیعی - افخمی - ملک‌زاده آملی - مخبر فرهمند - طوسی - نایینی - حمزه تاش - اردبیلی - نذاقی - فروهر - عیسی مشار - ذوالقدر - دکتر سنگ - دبستانی - حیدری - مولوی - حریری - رضوی - ملک مدنی - آصف - مسعودی - دکتر ضیاء - صفوی - مهدوی - نیکپور - ساکینیان - ناهید - امیر ابراهیمی - ناصری - هدایت - هاشمی - پالیزی - وزیری - سلطانی - نمازی - ارکانی - مکرم افشار - دکتر فهورای - اوحدی - اصفهانی - لیقوانی- اورنگ - سزاوار - محمد طباطبایی - دکتر تاج‌بخش - فرخ - نواب یزدی - پارسا - محمود عزیزی - ملایری - اعظم زنگنه - جلایی - دکتر غنی - مؤید قوامی- مجد ضیایی - تولیت - یاراحمدی - محیط - پناهی - ابراهیمی ریگی - دکتر جوان - مهذب - صدر - بوداغیان - لاریجانی - دکتر طاهری - معتصم سنگ - جهانشاهی - اقبال - دکتر سمیعی - افشار - دکتر ادهم - روحی - نوبخت - حسنعلی دولتشاهی - شهدوست - چایچی - مستشار - ماکویی - دکتر قزل ‌ایاغ - مسعودی خراسانی - بهبهانی - دکتر ملک‌زاده - فرشی - اصفهانیان - سید کاظم یزدی - فتوحی - تهرانچی - امامی - معینی - صفاری - فیاض - ابراهیم سمیعی - کیخسرو شاهرخ - پالیزی - بیات - رحمت سمیعی - آزادی - مؤید احمدی - اعتبار - دکتر اهری - معتضدی - تقی شیرازی - امیر تیمور)

3. شور و تصویب لایحه بودجه سال 1319 مجلس شوراى ملى‏

رئیس - بودجه سال 1319 مجلس شوراى ملى گزارش کمیسیون محاسبات قرائت می‌شود.

قانون بودجه یک ساله 1319 مجلس شوراى ملى‏

ماده اول - براى مقررى و هزینه دوازده ماهه سال 1319 مجلس شوراى ملى مبلغ هشت میلیون و سیزده هزار و پانصد و بیست ریال موافق فقره 1 تا 4 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

ماده دوم - براى حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و چهارصد و هفتاد و یکهزار و چهارصد و هشتاد ریال موافق فقره 1 و 2 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

ماده سوم - به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد هزار ریال از کل اعتبار نامبرده در مواد 1 و 2 بالا که در قانون متمم بودجه کشور منظور شده است از محل صرفه‌جویى بودجه سال 1319 مجلس و فاضل درآمد چاپخانه مجلس منظور و تأمین نماید.

ماده چهارم - مجلس شوراى ملى به کارپردازى مجلس اجازه می‌دهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را به جمع محاسبات مجلس محسوب دارد

رئیس - مذاکره در کلیاتست. آقاى روحى‏

روحى - عرضى ندارم‏

رئیس - مخالفى نیست؟ رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول - براى مقررى و هزینه 12 ماهه سال یک هزار و سیصد و نوزده مجلس شوراى ملى مبلغ هشت میلیون و سیزده هزار و پانصد و بیست ریال موافق فقره 1 تا 4 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

رئیس - موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم خوانده می‌شود:

ماده دوم - براى حقوق و هزینه 12 ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و چهارصد و هفتاد و یکهزار و چهارصد و هشتاد ریال موافق فقره یک و دو پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم خوانده می‌شود:

ماده سوم - به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد

+++

هزار ریال از کل اعتبار نامبرده در مواد 1 و 2 بالا که در قانون متمم بودجه کشور منظور شده است از محل صرفه‌جویى بودجه سال 1319 مجلس و فاضل درآمد چاپخانه مجلس منظور و تأمین نماید.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم - مجلس شوراى ملى به کارپردازى مجلس اجازه می‌دهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکرات در کلیات ثانى است نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به مجموع این لایحه با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده یکصد و یک ورقه سفید شمرده شد)

رئیس - عده حضار موقع اعلام رأى یکصد و یک نفر با یکصد و یک رأى به اتفاق آرای بودجه سال 1319 مجلس شوراى ملى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: رفیعی - دکتر ادهم - نراقی - نمازی - دکتر آصف - مستشار - لیقوانی - مکرم افشار - یاراحمدی - اعتبار - ملک مدنی - امامی - کیخسرو شاهرخ - سلطانی- مولوی - ذوالقدر - هاشمی - نیک‌پور - طوسی - نایینی - ناهید - دکتر سنگ - پالیزی - دکتر جوان - معینی - دکتر طاهری - اقبال - زنگنه - افخمی - منصف - بوداغیان - معتصم سنگ - عزیزی - ماکویی - مهدوی - حریری - فروهر - مخبر فرهمند - مسعودی خراسانی - سزاوار - ناصری - اصفهانیان - صفوی - روحی - امیر ابراهیمی - اوحدی - لاریجانی - محیط - رضوی - جلایی - حیدری - نواب یزدی - بیات -جلیلی - دکتر ملک‌زاده - دکتر قزل‌ایاغ - دکتر غنی - ملک‌زاده آملی - دولتشاهی - تهرانچی - محمد وکیل - دکتر فهورای - فرشی - پناهی - فرخ - دکتر ضیاء - ملایری - دبستانی - ابراهیمی ریگی - حمزه تاش - آزادی - وزیری - مؤید احمدی - فتوحی - اردبیلی - مسعودی - سمیعی - مصدق جهانشاهی - اهری - تولیت - مؤید قوامی - مهذب - معتضدی - پارسا - امیر تیمور - رهبری - شهدوست - ساکینیان - موقر - نوبخت - محمد طباطبایی - چایچی - پالیزی - اورنگ - طالش - تقی شیرازی - صفاری - شاهرودی - فیاض)

4. تصویب دو فقره مرخصى‏

رئیس - چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض مرخصى رسیده است خوانده می‌شود:

خبر مرخصى آقاى مجیدى فیاض:

آقاى مجیدى فیاض درخواست 12 روز مرخصى از تاریخ 5 اسفند 1318 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى فیاض برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

مرخصى آقاى کازرونیان:

آقاى کازرونیان درخواست نه روز مرخصى از تاریخ 21 اسفند 1318 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى کازرونیان برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5. موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز چهارشنبه چهاردهم فروردین ماه 1319 سه ساعت قبل از ظهر دستور هم انتخاب هیئت رئیسه.

(مجلس یک ساعت و نیم به ظهر مانده ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

متمم بودجه کل سال 1319 کشور

ماده اول - براى تأمین هزینه نگاهدارى و تکمیل چراغ‌ها و فانوس‌های دریایى بنادر جنوب و گوئه‌هاى نورانى و غیرنورانى و غیرنورانى و استهلاک سرمایه خرید و نصب آنها به وزارت دارایى داده می‌شود از اول سال 1319 به نسبت ظرفیت ثبت شده خالص کشتی‌هایی که به سواحل و بنادر ایران آمد و رفت می‌نمایند از هر یک تن شش دینار بارز به عنوان عوارض فانوس‌های دریایى یک مرتبه در موقع ورود به اولین بندر کشور شاهنشاهى به وسیله مأمورین گمرک دریافت داشته و درآمد آن را براى مصارف فوق اختصاص دهند.

تبصره - میزان نرخ عوارض نامبرده به تناسب تعداد چراغ‌ها و گوئه‌ها که به کار خواهد افتاد و میزان کل ظرفیت ثبت شده خالص کشتی‌های وارده به سواحل و بنادر کشور شاهنشاهى بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب هیئت وزیران تغییر خواهد بود.

ماده دوم - حق تمبر برگه‌ها و اظهار‌نامه‌ها و تشخیص این که در چه موارد حق تمبر نسبى و در چه موارد مقطوع می‌باشد به موجب آیین‌نامه هیئت وزیران معین خواهد شد.

ماده سوم - اجازه‌ای که براى استخدام اتباع ایران از محل حقوق مستخدمین خارجى در بعضى قوانین استخدام اتباع خارجه داده شده است ملغى می‌شود.

ماده چهارم - وزارت دارایى مجاز است هزینه دائر داشتن ابنیه و آثار تاریخى را مطابق مقررات مربوطه به وجوه عمومى از محل درآمد آن پرداخته و در حساب بودجه وزارت فرهنگ جمع و خرج نماید طرز و مأخذ دریافت درآمد مذکور و تسویه عمل گذشته آن به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران مقرر و میزان حق ورود به نمایشگاه‌ها نیز در تصویب‌نامه مذکور معین خواهد گردید.

ماده پنجم - قاچاق کالاى ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مشمول مقررات پنجم متمم قانون بودجه 1317 می‌باشد.

ماده ششم - وزارت دارایى مجاز است مصارت اداره کردن امور حمالى گمرک و هزینه‌های مربوط به تسهیلات باربرى را از قبیل ساختمان و تعمیرات اسکه‌ها انبارها و محل سکونت باربران و خرید جرثقیل و سایر ماشین‌آلات لازمه جهت بارگیرى و تخلیه کالا را از محل درآمد باربرى پرداخت نموده و فزونى درآمد باربرى را به درآمد عمومى کشور منظور نماید. عمل وزارت دارایى قبل از اجراى این قانون نسبت به درآمد و هزینه باربرى و منظور داشتن فزونى آن به درآمد عمومى سال‌های مربوطه تأیید می‌شود.

ماده هفتم - از اول فروردین 1319 براى هر دستگاه دو چرخه و یا سه‌چرخه سوارى سالیانه شصت ریال مالیات مقرر می‌شود.

تبصره - دوچرخه و سه‌چرخه‌های بچه‌گانه مشمول مالیات مذکور در این ماده نمی‌باشد.

ماده هشتم - مبلغى که در نتیجه استعمال نیروى برق به جاى نفت از مالیات نفت کسر می‌شود از مصرف برق دریافت خواهد شد مأخذ دریافتى این مالیات که به موجب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران معین خواهد شد نباید از نصف بهاى مصرف تجاوز نماید.

ماده نهم - وزارت دارایى مجاز است مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال کسر بودجه راهسازى و همچنین مبلغ

+++

11570760 ریال کسر هزینه سال 1318 بندر پهلوى را از محل صرفه‌جویى بودجه سال 1318 ساختمانى راه‌آهن محسوب دارد.

ماده دهم - نسبت به معادن نمک و نمکزارهاى آبى چنانچه واگذارى بعضى از آنها به مدت مذکور در ماده 13 قانون معادن مصوب 16 بهمن 1317 میسر نگردد وزارت دارایى می‌تواند آن معادن را به مدتی کمتر از ده سال نیز به اجاره واگذار نماید.

ماده یازدهم - وزارت دارایى مجاز است بابت حقوق آقاى ویلیام رابرتس تبعه دولت انگلیس که به موجب قانون 7 آذر 1316 به عنوان حسابدار متخصص براى نظارت در امر شرکت نفت انگلیس و ایران براى سه سال استخدام گردیده از دهم آبان ماه 1317 تا آخر سال نامبرده به قرار ماهى یکصد لیره و 478 ریال و از ابتداى سال 1318 براى بقیه استخدام به قرار ماهى یکصد لیره و 966 ریال بپردازد.

ماده دوازدهم - دولت مجاز است وام‌هایی که براى احتیاجات ادارات و بنگاه‌های دولتى از بانک ملى گرفته و مدت آن منقضى شده و یا در سال 1319 منقضى می‌گردد در آخر اسفند 1318 تثبیت و در مدت هفت سال از اعتبارى که براى این منظور در بودجه کشور پیش‌بینى خواهد نمود اصل و فرع آن را پرداخت و مستهلک نماید.

ماده سیزدهم - میزان تنخواه گردان خزانه‌دارى کل موضوع ماده چهارم متمم قانون بودجه سال 1315 به یکصد و هشتاد میلیون ریال مقرر می‌شود.

ماده چهاردهم - ماده 18 قانون استخدام کشورى درباره دبیران و آموزگارانى که طبق قانون مخصوص استخدام می‌شوند مجرى خواهد بود.

ماده پانزدهم - وزارت دارایى مجاز است پانصد هزار ریال بودجه سال 1319 مجلس شوراى ملى را از محل فاضل درآمد چاپخانه و صرفه‌جویى اعتبارات بودجه مجلس شوراى ملى تأمین نماید.

ماده شانزدهم - عنوان قانونى بانک فلاحتى و صنعتى بانک کشاورزى و پیشه و هنر خواهد بود.

ماده هفدهم پرداخت هیچ وجهى از حساب درآمد عمومى مجاز نیست مگر این که اداره تطبیق اسناد و تعهدات وزارت دارایى مطابق بودن حواله آن را با مواد مربوطه اعتبارات مصوب و مقررات قانونى تصدیق نموده باشد. در مواردى که بین اداره مذکور و درخواست کنندگان وجوه در اجرای مقررات قانونى اختلاف نظر حاصل گردد اداره تطبیق اسناد و تعهدات مکلف است مطابق حکمى که وزارت دارایى در مورد اختلاف صادر خواهد نمود رفتار نماید. چنانچه حکم وزارت دارایى مبنى بر تأیید نظر اداره مذکور باشد وزیر یا رئیس اداره درخواست کننده می‌تواند موضوع اختلاف را در هیئت وزیران مطرح نماید در این صورت مطابق تصمیمى که در هئیت وزیران گرفته می‌شود نسبت به حواله به عمل خواهد آمد.

تبصره - تطبیق درخواست‌های وجوه از محل صندوق بازنشستگى با مقررات مربوطه بر عهده اداره بازنشستگى خواهد بود.

ماده هیجدهم - اعتبارات مربوطه به بیمارستان‌هایى که از اداره کل بهدارى به وزارت فرهنگ منتقل می‌شوند در سال 1319 از بودجه اداره کل بهدارى حذف و به بودجه وزارت فرهنگ علاوه می‌شود.

ماده نوزدهم - وزارت دارایى مجاز است در ضمن وصول بدهى رعایا و اشخاص بابت مال‌الاجاره سال‌های از 1309 به بعد خالصه‌جات تهران بدهى جنسى را به نرخ متوسط سه ماهه خرمن (تیر - مرداد - شهریور) سال 1318 محل‌های

+++

مربوط تسعیر و نسبت به وضعیت بدهکاران رسیدگى و در موارى که از لحاظ عدم استطاعت مقتضى بداند از مطالبه بدهى آنها صرف‌نظر نماید و در سایر موارد قرار وصول آن را به اقساطی که مناسب باشد بدهد. هر گاه بدهکاران نامبرده حساب خود را واریخت نموده و تمام بدهى خود را تا آخر سال 1319 بپردازند وزارت مجاز است از وصول خسارت دیر کرد صرف‌نظر نماید.

ماده بیستم - مواد زیر در سال 1319 به قوت خود باقى هستند:

الف - ماده 7 متمم قانون بودجه 1318

ب - ماده 1 متمم قانون بودجه 1316

ج - ماده 24 متمم قانون بودجه 1314

د - ماده 6 متمم قانون بودجه 1313

ه - ماده 4 متمم قانون بودجه 1312

تبصره - قسمت اولا ماده سوم متمم قانون بودجه 1312 ابقا می‌شود.

ماده بیست و یکم - مواد 1/2/4/5/6/7/8/10/14/17 این قانون مادام که ملغى نشده به قوت خود باقى هستند و ماده 12 متمم قانون بودجه 1317 براى دو سال تمدید می‌شود.

این قانون که مشتمل بر بیست و یک ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

قانون

بودجه یک ساله یکهزار و سیصد و نوزده مجلس شوراى ملى‏

ماده اول - براى مقررى و هزینه دوازدهم ماهه سال یکهزار و سیصد و نوزده مجلس شوراى ملى مبلغ هشت میلیون و سیزده هزار و پانصد و بیست ریال موافق فقره 1 تا 4 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

ماده دوم - براى حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و چهارصد و هفتاد و یکهزار و چهارصد و هشتاد ریال موافق فقره 1 و 2 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

ماده سوم - به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد هزار ریال از کل اعتبار نامبرده در مواد 1 و 2 بالا که در قانون متمم بودجه کشور منظور شده است از محل صرفه‌جویى بودجه سال 1319 مجلس و فاضل درآمد چاپخانه مجلس منظور و تأمین نماید.

ماده چهارم - مجلس شوراى ملى به کارپردازى مجلس اجازه می‌دهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

صورت پیوست قانون بودجه سال 1319 مجلس شورای ملی

گزارش

نفرات

پایه

مبلغ سالیانه

مبلغ کل

ملاحظات

ریال

ریال

تفصیل ماده اول

فقره 1

مقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقرری ریاست معظم مجلس

134

 

4860000

4860000

 

فقره 2

قانونگزاری

         

معاون اداری ریاست مجلس

1

9

37440

   

رئیس دفتر

1

7

22920

   

منشی و مترجم

1

3

7200

   

دبیرخانه

         

رئیس

1

8

29640

   

معاون فعلی (پایه قضایی)

1

7

22440

   

کارمند

2

7

39360

   

کارمند

3

6

49440

   

کارمند

1

5

12840

   

بایگانی جاری

         

رئیس

1

8

29640

   

معاون

1

7

19680

   

کارمند

2

6

29760

   

بایگانی راکد

         

مدیر

1

6

17280

   

کارمند

1

4

9480

   

تندنویسی و تحریر صورت مجلس

         

رئیس

1

9

32160

   

معاون

1

7

19680

   

کارمند

6

6

96480

   

کارمند

3

5

38520

   

کارمند

2

4

18960

   

کارمند

2

 

14400

   
     

547320

4860000

 

قوانین و مطبوعات

         

رئیس

1

8

29640

   

معاون

1

7

19680

   

رابط کمیسیونها

1

7

19680

   

کارمند

2

6

34560

   

کارمند

2

4

18960

   

کارمند

1

2

5040

   

دایره کمیسیون‌ها

         

مدیر

1

7

22920

   

معاون

1

6

17280

   

دایره ارسال مراسلات

         

مدیر

1

7

19680

   

معاون

1

4

9480

   

اعتبار خصوصی

   

25000

769240

 

فقره 3

کارپردازی

         

معاون اداری

1

9

37440

   

منشی

1

7

19680

   

اداره حسابداری کل

         

رئیس

1

9

37440

   

معاون

1

7

19680

   

منشی

1

6

14880

   

حسابدار

2

5

22080

   

حسابدار

2

4

18960

   

دایره صندوق

         

مدیر

1

7

22920

   
     

193080

5629240

 

معاون و حسابدار

1

4

9480

کتابخانه

     

رئیس

1

9

32160

معاون

1

4

9480

کارمند

3

4

28440

کارمند

1

1

4440

دایره کارگزینی

     

مدیر

1

7

19680

کارمند

1

4

9480

کارمند

1

3

7200

دایره ملزومات

     

مدیر

1

7

19680

معاون

1

5

11040

کارمند

1

2

5040

دایره مجله مذاکرات مجلس

     

مدیر

1

7

22920

معاون

1

6

17280

کارمند

1

6

14880

کارمند

1

4

9480

بازرسی

     

رئیس

1

8

29640

معاون ومسئول پروانه وپخش لوایح

1

5

11040

کارمند

1

4

9480

کارمند

1

2

5040

کارمند

1

1

3840

خدمتگزاران جزء

     

ناظر

1

 

8640

     

481440

5629240

سرمکانیک

1

 

12600

   

مکانیک

1

 

6840

   

تلفنچی

2

 

12000

   

دربان‌باشی

1

 

7200

   

دربان

4

 

21360

   

پیشخدمت‌باشی

1

 

8640

   

پیشخدمت

24

 

118480

   

سرایدارباشی

1

 

8640

   

سرایدار

20

 

88760

   

فوقالعاده نگهبانی شبانه سرایدارها

   

4800

   

آبدارباشی

1

 

5160

   

آبدار و سقا

6

 

24880

   

فراش‌باشی

1

 

8640

   

فراش و موزع

13

 

37700

   

باغبان‌باشی

1

 

6480

   

گلکار

6

 

28540

   

باغبان

7

 

21600

   

فوقالعاده مأمورین پست و تلگراف و دو نفر نامه‌رسان

4

 

6720

   

فوقالعاده و مدد معاش و حقوق ایام مرخصی

   

38500

   

شوفر اتومبیل (کنتراتی)

1

 

10800

   

شهریه ورثه نعمتالله و عبدالله و تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث خدمتگزاران مجلس

   

30000

989780

 

فقره 4

هزینه

         

روشنایی

   

10000

   
   

10000

6619020

آبدارخانه

   

40000

   

تنظیف

   

10000

   

نوشت‌افزار

   

40000

   

چاپ لوایح

   

20000

   

چاپ صورت مذاکرات مجلس

اعتبارکتابخانه برای خرید کتب و آبونه جراید و مجلات

   

150000

   

پست و تلگراف و تلفن

   

15000

   

فوقالعاده پاسبانان مجلس

   

22000

 

مبلغ950 لیره ازاین اعتبار وزارت

ملبوس خدمتگزاران جز سالی نفری دو دست

92

 

32000

 

دارایی ارز خواهند داد و بهای

آن را دریافت خواهند داشت.

سوخت زمستانی

   

30000

   

هزینه جشن‌ها

   

87000

   

هزینه باغ بهارستان

   

20000

   

اعتبار هزینه پیشبینی نشده

   

70000

   

ساختمان و تعمیرات ابنیه

   

500000

   

خرید اثاثیه و تعمیرات اثاثیه سابق

   

150000

   

حق بیمه

   

25000

   

سهمیه سالانه اتحاد بینالمجالس

   

8500

 

یکهزار و پانصد و چهل و پنج فرانک سویس وزارت دارایی ارز

عیدی نوروز کارکنان مجلس

   

115000

 

خواهند داد و بهای آن را دریافت

حقوق و هزینه بهداری

   

30000

1394500

خواهند داشت

جمع ماده اول بودجه مجلس

تفصیل ماده دوم

چاپانه مجلس

فقره 1

     

8013520

 

مدیر

1

7

22920

   

معاون

1

5

12840

   

رئیس بازرسی

1

6

14880

   
     

50640

8013520

 

معاون بازرسی

1

4

9480

   

متصدی تحویل مطبوعات

1

3

7200

   

کارمند بازرسی

1

1

4440

   

مسئول حسابداری

1

6

17280

   

معاون

1

5

11040

   

حسابدار

2

2

10920

   

حسابدار

1

1

3840

   

مسئول ملزومات و صندوق

1

6

14880

   

بایگان

1

2

5040

   

مصحح

1

2

5880

   

مصحح

1

1

3840

   

مدیر گراورسازی

1

7

19680

   

مسئول فوتولیتو

1

6

14880

   

نقاش ورتوشه‌گر

1

4

9480

   

نقاش ورتوشهگر

1

2

5040

   

ناظر

1

2

5040

   

مترجم و ماشین‌نویس (کنتراتی)

2

 

22800

   

خدمتگزاران جزء

         

تحصیلدار

1

 

7800

   

کمک انبار و کاغذشمار

3

 

13800

   

پیشخدمت و آبدار و فراش

11

 

34440

   

قسمت فنی

         

گراورساز

10

 

46380

   

مسئول اشتروتیپی

1

 

6600

   

کارگر اشتروتیپی

8

 

24000

   

مسئول ماشین‌خانه

1

 

19800

   

معاون ماشین‌خانه

1

 

7560

   

381780

8013520

 

کارگر ماشین‌خانه

55

 

216000

   

مسئول افست

1

 

16800

   

معاون

1

 

8940

   

کارگر

16

 

59280

   

مسئول موتورخانه

1

 

12600

   

کارگر

6

 

24960

   

مسئول حروف‌چینی

1

 

9120

   

کارگر

18

 

64320

   

مسئول فرم‌بندی

1

 

7200

   

معاون

1

 

6000

   

کارگر

17

 

68640

   

مسئول صحافی

1

 

8880

   

معاون

1

 

6000

   

کارگر

18

 

56880

   

مسئول اوراق بهادار

1

 

5400

   

کارگر

37

 

112800

   

مسئول حروف‌ریزی

1

 

5880

   

کارگر

5

 

16440

   

کاردانان فنی (کنتراتی)

2

 

102000

 

از این اعتبار مبلغ 7500 مارک

کاردان فوتورتو گراور

1

 

50000

 

وزارت دارایی ارزخواهند داد و

ماشین‌چینی فوتورتو گراور

1

 

7560

 

بهای آن‌رادریافت‌خواهندداشت‌از

کارگر فوتورتوگراور

6

 

20880

 

این‌اعتبارمبلغ300 لیره‌انگلیسی

کارگر فتولیتو

اعتباراضافهکاری و فوقالعاده و هزینه سفر کاردانان فنی

2

 

7560

195260

1471180

وزارت دارایی ارز خواهند داد و بهای آن رادریافت خواهندداشت

فقره 2

اعتبار برای پرداخت قسط اول ماشینآلات چاپخانه روشنایی خریداری از وزارت دارایی اعتبار تکمیل ماشین‌آلات و خرید و تعمیر اثاثیه

 

50

315705

140880

   

50

456585

9484700

اعتبار خرید مقوای بلیط راهآهن

   

14000

     

هزینه چاپخانه از مرکب و روغن و نفت و دواجات و غیره

   

420000

     

اعتبار هزینه پیشبینی نشده

   

25000

     

سوخت زمستانی

   

25000

     

ملبوس خدمتگزاران جزء سالی نفری دو دست

15

 

4800

     

عیدی نوروز کارکنان چاپخانه

   

50 54914

1000300

   

جمع ماده دوم بودجه چاپخانه

     

2471480

   

جمع کل ماده اول و دوم بودجه و چاپخانه مجلس

     

10485000

   

صورت بالا پیوست قانون بودجه سال 1319 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293755!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)