کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 25 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 17 مهر 1314  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه (مباشرین)

3- انتخاب کمیسیون‌های نه‌گانه

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 25

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 17 مهر 1314

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه (مباشرین)

3- انتخاب کمیسیون‌های نه‌گانه

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت‌مجلس دوشنبه چهاردهم مهر را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه- آقایان: قزوینی- وکیلی- بهبهانی- شباهنگ- عراقی- معدل- بروجردی- پارسا- ناصری- میرزایی- اقبال

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: دکتر ادهم- نیک‌پور- مشیر- همراز- شاهرودی- نراقی.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب سه نفر مباشر به انتخاب جمعی آقای دکتر ضیاء- آقای آزادی- آقای دهستانی تشریف بیاورند. آقای دیبا

دیبا- ظاهراً برحسب نظامنامه پنج نفر باید برای انتخاب کمیسیون‌ها نظارت کنند.

رئیس- آن مال کمیسیون‌ها است حالا انتخاب بقیه هیئت رئیسه است و همان نظار سابق هستند.

(اخذ آراء به عمل آمده 116 مهره و اوراق رأی شماره شد)

رئیس- عده رأی‌دهندگان 116 نفر آقای ارباب کیخسرو 75 رأی- آقای صفوی 70 رأی- آقای فرهمند 58 رأی- آقای مرآت اسفندیاری 35 رأی- آقای حیدری 28 رأی- آقای جلایی 32 رأی- آقای ارباب کیخسرو و آقای صفوی به عضویت مباشرت مجلس شورای ملی انتخاب شدند. برای یک نفر مباشر دیگر تجدید انتخاب می‌شود آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ آراء به عمل آمده و 118 ورقه رأی و مهره شماره شد)

رئیس- عده آرا 118 آقای فرهمند 70 رأی- آقای مرآت اسفندیاری 35 رأی- آقای حیدری 7 رأی- آقای جلایی 5 رأی- آقای فرهمند با 70 رأی به عضویت مباشرت مجلس شورای ملی انتخاب شدند.

+++

3- انتخاب کمیسیون‌های نه‌گانه

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون‌ها پنج نفر برای نظارت اقتراع می‌شود.

(اقتراع به عمل آمده و آقایان طهران‌چی- مولوی- سیدکاظم یزدی- لاریجانی- لیقوانی معین شدند)

رئیس- آقای پالیزی هم از طرف هیئت‌رئیسه برای شرکت در استخراج و نظارت معین می‌شوند شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون‌ها کمیسیون قوانین مالیه عده حاضر 112 نفر عده اعضاء کمیسیون 18 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون قوانین عدلیه عده حاضر 113 نفر عده اعضای کمیسیون 18 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون اقتصاد ملی عده حاضر 114 نفر عده اعضای کمیسیون 18 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون معارف عده حاضر 115 نفر عده اعضای کمیسیون 18 نفر. آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- چون در کمیسیون معارف بنده کاندید بودم لهذا بنده استدعا می‌کنم از آقایان نمایندگان که به جای بنده آقای نواب یزدی را بنویسند.

نواب- بنده چون داوطلب برای کمیسیون معارف نیستم از آقایان استدعا می‌کنم که بنده را ننویسند و یک نفر دیگر را معین فرمایند.

(اخذ آراء کمیسیون معارف به عمل آمد)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب اعضای کمیسیون داخله عده حاضر 116 نفر کمیسیون داخله سابقاً 12 نفر عضو داشته و عجالتاً تصمیم گرفته‌اند هجده نفر باشد اگر آقایان موافقیت داشته باشند که رأی خواهند داد و اگر مخالفی هست که باید رأی بگیریم.

(جمعی از نمایندگان مخالفی نیست)

رئیس- عده حاضر 116 نفر عده اعضای کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون امور خارجه عده حاضر 116 نفر عده اعضای کمیسیون 12 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون طرق عده حاضر 115 نفر عده اعضای کمیسیون 12 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون نظام عده حاضر 110 نفر عده اعضای کمیسیون 6 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون پست و تلگراف عده حاضر 110 نفر عده اعضای کمیسیون 6 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون پست و تلگراف عده حاضر 110 نفر عده اعضای کمیسیون 6 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر آقایان موافقت بفرمایند همین امروز ممکن است که عده آرا معین بشود و اسامی آقایانی که انتخاب شده‌اند معلوم بشود جلسه را فعلاً ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه 24 سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293527!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)