کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 24 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 16 اسفند ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال 1319 کشور

3. شور اول گزارش کمیسیون دارایى راجع به اسکناس‏

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 24

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 16 اسفند ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال 1319 کشور

3. شور اول گزارش کمیسیون دارایى راجع به اسکناس‏

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 12 اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: آصف - فاطمی - مقدم - تهرانچی - نیکپور - امامی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: ثقة‌الاسلامی - معدل - مجیدی فیاض - محیط - دبستانی - معتصم سنگ - مشیر دوانی - کیوان .

دیر آمدگان بااجازه - آقایان: دکتر ادهم - دکتر سمیعی.

دیر امدگان بی‌اجازه - آقایان: جهانشاهی - نقابت - افخمی - وکیلی - همراز)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - درصورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهار نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال 1319 کشور

رئیس - شور و گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه 1319 کشور مطرح است. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود

(به شرح آتى قرائت شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى‏

لایحه پیشنهادى دولت به شماره 5484 راجع به بودجه کل سال 1319 کشور که در جلسه اخیر مجلس شوراى ملى از طرف دولت پیشنهاد گردید با حضور جناب آقاى وزیر دارایى در کمیسیون بودجه مطرح و تحت شور قرار گرفته با توضیحاتى که جناب آقاى وزیر دارایى در قسمت اقلام درآمد و هزینه پیشنهادى بیان نمودند و البته جاى تردید نیست که بودجه پیشنهادى براى سال بعد نماینده ترقیات روز افزون کشور شاهنشاهى بوده و با شعف و مسرت فوق‌العاده کمیسیون با پیشنهاد دولت موافقت و با جزیى اصلاحى که بالضروره در قسمت اقلام هزینه به عمل آمده است گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید و البته چنانچه توضیحاتى لازم باشد شفاهاً به عرض خواهد رسایند

ماده اول - مجلس شوراى ملى بودجه سال 1319 کشور را (به استثنای درآمد حق‌الامتیاز نفت که به حساب اندوخته

+++

کشور منظور می‌شود) که مطابق صورت ضمیمه از حیث درآمد به مبلغ 3094393977 ریال و از حیث به مبلغ 3210973027 ریال بالغ می‌شود تصویب و در مورد بودجه اختصاصى وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى به وزارت دارایى اجازه می‌دهد هزینه آنان را اعم از حقوق و مصارف در سال 1319 در حدود اعتبارات مصوبه در صورت ضمیمه مطابق بودجه‌های تفصیلى سال 1318 وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى (تا حدى که اعتبارات مصوب در بودجه‌های نامبرده ضمن بودجه‌های 1319 نیز منظور شده باشد) بپردازد و مادام که بودجه‌های تفصیلى از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى نگذشته است هزینه آنها را مطابق بودجه‌های پیشنهادى و پس از آن مطابق تصویب کمیسیون بودجه پرداخت نماید

ماده دوم - وزارت دارایى مجاز است مبلغ دو میلیون لیره اعتبار براى احتیاجات ارتش از اندوخته کشور بپردازد استفاده از این محدود به یک سال مالى نیست‏.

ماده سوم - وزارت دارایى مجاز است در صورت احتیاج کسر بودجه سال 1319 را از درآمدهاى غیرمترقبه بازرگانى و یا از طریق وام از بنگاه‌های بانکى داخلى یا از هر دو محل تأمین نماید

رئیس - مذاکرات در کلیات است. آقاى اعتبار

اعتبار (مخبر کمیسیون بودجه) - اجازه می‌خواهم براى روشن شدن اذهان و افکار آقایانى که در کمیسیون بودجه تشریف نداشتند توضیحاً به عرض برسانم:

بدواً باید عرض کنم تفاوت بودجه سال 1319 با سال 1318 از حیث درآمد و مخارج به شرح زیر است:

جمع درآمد بودجه سال 1319 (977/393/094/3) ریال و جمع درآمد بودجه 1318 (700/096/930/1) ریال - اضافه (277/297/164/1) ریال‏

جمع بودجه هزینه سال 1319 (027/973/210/3) ریال و جمع بودجه هزینه سال 1318 (987/481/2613) ریال - اضافه 040/490/597 ریال‏

تفاوتى که از حیث درآمد 1319 و هزینه 1319 مشاهده می‌شود به مراتب کمتر از تفاوتى است که در بودجه سال 1318 دیده می‌شد شده است‏.

آقایان خوب متوجه هستند که بهترین نماینده عظمت و توانائى کشور بودجه است و ارقام بودجه است که به خوبی نشان می‌دهد وضعیت مالى و اقتصادى بر روى چه پایه است بنده در موقع طرح بودجه سال جارى مقایسه از ارقام بودجه از سال 1302 تا سال 1318 را روى ارقام به عرض آقایان رساندم و معلوم گشت در ظرف این مدت قلیل چه تفاوت فاحش و عدیم النظیرى در بنیه مالى و اقتصادى کشور فراهم شده یک قلم از اعتبارات مقایسه بودجه 1308 و 1319 را به طور نمونه به عرض می‌رسانم تا تفاوت به طور محسوس براى آقایان روشن شود اگر بخواهیم به طور کلى بودجه حاضر را با بودجه سال 1302 مقایسه کنیم 15 برابر و اگر با سال 1308 مقایسه کنیم 12 برابر درآمد و هزینه آن اضافه نشان می‌دهد حقیقتاً این افزایش و سیر تکامل به قدری بارز و شگفت است که از توضیح در اطراف آن بى‌نیاز خواهیم بود همان طور که مقدمتاً عرض شد بودجه معرف حیثیات و عظمت کشور است و شکرگزارى می‌کنم ما از تمام جهات واجد شرایط و اوضاعى که براى تمام ملل حیه دنیا قائل شده‌اند دارا هستیم و از خداوند متعال بقا و موفقیت بیشتر ذات مقدس مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهى را مسئلت داریم که همه چیز ما و این روزگار خوش از توجه و بذل مساعى ذات اقدس‌شان حاصل گشته انشاء‌الله به روزگارهای بهترین نیز نائل خواهیم شد.

اینک ارقام مقایسه اعتبارات حاضر است و اشکال ندارد آقایان در خارج مورد مطالعه قرار دهند فقط بنده یک رقم آن را تذکر می‌دهم در بودجه سال 1308 رقمى در بودجه هست به نام فوائد عامه به مبلغ 200/391/3 ریال از این وزارتخانه دو وزارتخانه و یک اداره کل کشاورزى سوا شده که هر یک به شرح زیر بودجه دارند:

وزارت بازرگانى 000/260/6 ریال‏

اداره کل کشاورز 477/615/71 ریال‏

وزارت پیشه و هنر 000/620/744 ریال‏

ملاحظه مى‌فرمایید تفاوت چقدر فاحش است.

+++

این است کمیت ارقام اعتبارات سنوات از سال 1308 تا 1319 و چنانچه به کیفیت بودجه هم توجه فرمایید ملاحظه خواهید فرمود که اهمیت آن به مراتب بیشتر از کمیت آن است زیرا بودجه‌های گذشته در قسمت هزینه بیشتر ارقام آن هزینه ادارى را تشکیل می‌دهد و حال آن که در بودجه‌های سنوات اخیر مخصوصاً بودجه که فعلاً مطرح است اعتباراتى که براى کارهاى اساسى پیش‌بینى شده تقریباً معادل با (242/439/032/2) ریال است و این مبلغ به نسبت بودجه کل هزینه هفتاد درصد است و ارقام هزینه عبارتست از هزینه‌هایی که نسل‌های آتیه استفاده شایان از آن خواهند نمود - در خاتمه این نکته مهم را لازم می‌دانم به عرض آقایان برسانم:

در قسمت درآمد تفاوتى که در هر سال مشاهده می‌شود از طریق افزایش بر مالیات‌ها نیست بلکه همان درآمدهای عادى کشور است که همه ساله مبالغى بر آن اضافه می‌گردد و این خود بهترین مشخص بهبودى وضعیت اقتصادى کشور است به علاوه ممرهاى عمده درآمد بیشتر از کارهاى انتفاعى تأمین شده و تحمیلى بر افراد نیست بلکه انتفاع و استفاده از مؤسسات در دست دوم بیشتر عاید افراد می‌شود که غیرمستقیم به آنها عاید می‌گردد.

در ماده 3 قانون بودجه اختیارى را که وزارت دارایى خواسته که مختصر تفاوت بین درآمد و هزینه بودجه سال 1319 را از درآمدهاى غیرمترقب و یا طریق وام تأمین نماید همان طور که در بودجه سال 1318 خوشبختانه وزارت دارایى از این اختیار استفاده ننموده و با حسن وصول این کسر جبران کشت امیدواریم در سال 1319 هم که تفاوت خیلى کمتر است در اثر حسن انتظام وصول عوائد این تفاوت جبران شود.

رئیس - آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى - بودجه سال 1319 که از طرف دولت شاهنشاهى براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم شد حقیقتاً به قدری مهم و برجسته است که موجب خیلى خوشوقتى و تشکر است.

پیکرهاى مهم این بودجه که تمام براى عمران و آبادى و پیشرفت امور اقتصادى است هر یک به جای خود دارای اهمیت و تأثیرات زیادی است که البته جامعه ایرانى و نمایندگان مجلس همه می‌دانند که این همه اصلاحات بزرگ و ترقیات روز افزون که نصیب گردیده مرهون توجهات ذات مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاهى است که در یک مدت تمام آمال و ارزوی جامعه ایرانى به طور کامل تأمین شده است بنده و همه جان و دل عرض سپاسگزارى به پیشگاه مقدس‌شان تقدیم می‌نماییم.

در بودجه هزینه پیکر‌هایی دیده می‌شود که به قدری مهم و داراى اثرات زیاد در زندگى اقتصادى و عمران کشور است که حدى براى آن متصور نیست و می‌توان این هزینه‌ها را هزینه انتفاعى نامید ارتباط و وسیله حمل و نقل در دنیا بزرگترین عامل مؤثر در پیشرفت امور اقتصادى و شئون هر کشورى است خوشبختانه این امر حیاتى در این سنوات اخیر به قدری مورد توجه دولت شاهنشاهى بوده و به طوری پیشرفت نموده که بى‌نظیر است سال گذشته خوشبختانه راه‌آهن جنوب به شمال متصل شد امسال هم در سه قسمت دیگر راه‌آهن با نهایت خوبى پیشرفت دارد خط سمنان چند ماه قبل مراسم گشایش آن انجام می‌شود.

اثرات راه‌آهن در زندگى اقتصادى و بازرگانى به قدری محسوس است که همه تأثیرات آن می‌دانند از موقعی که خط جنوب و شمال شروع به بهره‌بردارى نموده در کارهاى بازرگانى و صادراتى محسوس است که همه می‌دانیم.

هزینه‌های دیگر در قسمت وزارت پیشه و هنر براى سال آینده پیش‌بینى شده است هر کدام به جاى خود مؤثر است ایجاد کارخانه‌جات که خوشبختانه هر سال رو به افزایش است احتیاجات کشور را تأمین می‌نماید و کشور را بى‌نیاز می‌نماید قسمت دیگر هزینه کشاورزى است که در بودجه دیده می‌شود خوشبختانه کشور ما استعداد زیادى براى امور کشاورزى دارد و این امر مهم مورد توجه واقع شده و در بودجه هزینه‌های

+++

مهمى براى اصلاح امور کشاورزى مخصوصاً قسمت شیار و تهیه تراکتور است که به عقیده بنده در ازدیاد محصولات و درآمد کشور و بهبودى حال کشاورزى عامل خیلى مهم و مفیدى است همچنین پیکرهاى دیگرى راجع به قسمت بهداشت عمومى و آموزش می‌باشد که آنها هم کدام به نوبه خود نوید بزرگى در اصلاحات و آسایش ترقى و حال جامعه می‌دهد. امیدواریم دولت شاهنشاهى برنامه سال آینده را با نهایت موفقیت انجام داده زیرا آمال و آرزوى جامعه ایرانى موفقیت دولت شاهنشاهى است.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - همکاران محترم بیانات کافى در توضیح بودجه به عرض مجلس رساندند ولى موقع طرح بودجه در مجلس لازم است مذاکرات بیشترى بشود که کیفیت بودجه و جریان و فوائد آن را کاملاً مکشوف دارد اصولاً قسمت درآمد بودجه هر کشورى عبارت از پول‌هایی است که اهالى کشور براى اداره امور آن کشور به دولت خود می‌پردازند و وقتى آن دولت امین صرف آسایش و رفاهیت و ترقى کشور می‌کند و نفعش عاید خود مؤدى می‌گردد با کمال میل و رغبت هزینه کشور را می‌پردازد. خود ماها هم ناظر و مشاهد این قسمت بوده‌ایم زیرا عده زیادى از همکاران از دوره پنجم افتخار نمایندگى را داریم در آن دوره که سعادت کشور شروع شده بود در 1302 بودجه کل کشور دویست و سى ملیون ریال بود که تقریباً پانزده یک بودجه 1319 می‌باشد و سال به سال بودجه کشور افزایشى پیدا کرد تا بودجه سال 1319 که فعلاً مطرح است به این پیکرهاى مهم که می‌توان گفت متناسب با عظمت کشور شاهنشاهى است رسیده است

در ادوار گذشته که مالیات و بودجه کشور خیلى جزیى بود چرا وصول نمی‌شد براى این که مردم می‌دیدند که دولت و حکومت آن وقت ابداً به فکر او نیست از تمام لوازم زندگانى محروم بود از دبستان و دبیرستان دانشکده محروم بود از بهدارى محروم بود. از دادرس و دادگسترى محروم از نعمت بزرگ امنیت محروم بود و هیچ دادرسى نبود هر طور بود شانه از زیر بار آن خالى می‌کردند حق هم داشتند ولى در این عصر فرخنده هر چه به دولت پرداخته‌اند صرف عمران و آبادى کشور گشته و بالنتیجه نفعش به خود او عاید شده دیده است قانون راه‌آهن که در دوره پنجم تصویب شد خط سراسرى راه‌آهن کشیده شد و فعلاً سه رشته دیگر مشغول کشیدن هستند که قسمتى از آن فردا به مبارکی افتتاح می‌شود ملاحظه کرده که وسایل آموزش و پرورش اولادش سال به سال در توسعه است می‌بیند که در تمام شهرستان‌ها بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها براى رفع رنج و محنت آنان تأسیس شده و می‌شود می‌بیند براى دادرسى و احقاق حق او دادگاه‌ها توسعه می‌یابد می‌بیند براى بهبودى کشاورزى مبالغ زیادى منظور و مصرف می‌شود ملاحظه می‌کند در بودجه وزارت پیشه و هنر کارخانه‌جاتى پیش‌بینى شده که تأسیس آنها موجب ترقى صنعت و رفع احتیاج کشور می‌شود و از بالاتر می‌بیند قواى تأمینه کشور روزبروز تکمیل می‌گردد و آن ناامنی‌ها و اغتشاش‌های ادوار گذشته به امنیت بى‌نظیر مبدل گشته و در دنیاى امروز در زیر سایه قائد تواناى خود با راحتى مشغول زندگى است (صحیح است - صحیح است) خود زیادى بودجه هم موجب بهبودى و پیشرفت امور اقتصادى است براى این که زیادى بودجه موجب فعالیت بیشترى در کشور می‌گردد و ثروت و پول بیشترى دست به دست می‌شود و هر چه دوران پول در دست مردم بیشتر باشد چرخ امور اقتصادى بهتر چه ترقى و بهبودى امور اقتصادى را موجب ترقى بودجه حساب کنیم و یا ترقی و عظمت بودجه را موجب ترقی و پیشرفت کارهاى اقتصادى کشور بدانیم قدر مسلم آن است که عظمت بودجه کشور با ترقى امور اقتصادى توأم و همراه بلکه لازم و ملزوم یکدیگر هستند (صحیح است) نظر به این که شکر نعمت موجب دوام و ازدیاد آنست و از آفتاب روشن‌تر است که موجد ترقیات امروزى کشور شخص بندگان اعلیحضرت همایونى (که عمر و عظمت‌شان پاینده و خاندان جلیل‌شان سعادتمند باد) می‌باشد از طرف خود و تمام نمایندگان

+++

محترم مراتب بندگى و پرستندگى خود را به ساحت مقدس‌شان عرضه می‌داریم (صحیح است - صحیح است). در آخر عرایضم و یگانگى تام و تمام و صمیمانه مجلس شوراى ملى را با دولت یاد‌آورى و تأیید نموده موفقیت دولت شاهنشاهى را در خدمتگزارى مسئلت دارم.

نخست وزیر (آقاى دکتر متین دفترى) - قانون بودجه به عقیده بنده از مهمترین قوانینى است که طى سال از مجلس شوراى ملى می‌گذارند براى این که بودجه یعنى برنامه کار و دستور اساسى زندگانى این کشور این است که اگر در اطراف این قانون مهم مذاکراتى می‌شود موقعیت دارد.

بیانات سودمندى که ناطقین محترم راجع به اهمیت این بودجه این بودجه ایرد فرمودند به خصوص از حیث کمیت و کیفیت و تأثیرى که در آسایش و زندگانى مادى و معنوى ساکنین این کشور دارد با کمال مسرت شنیدیم و توجه و تذکر نمایندگان محترم به این نکات خیلى اسباب خوشوقتى ما است البته حقایق یک فصاحتى دارد که فوق قوه بیان انسان است به خصوص که به پیکرها ارقام برسد پیکرها به قدری ناطق و گویا هستند که به عقیده بنده زیاد احتیاج ندارد که در اطرافش صحبت بشود و یک نکته که بیشتر اسباب خوشوقتى است این است که مطابق مقررات می‌باید در وسط اسفند ماه یعنى 15 قبل از شروع سال نو بودجه به تصویب برسد و تمام مراحلش را بپیماید خوشبختانه می‌بینم که این کار درست در نیمه اسفند و صد در صد مطابق مقررات انجام می‌شود که حتى در سایر کشورهای منظم هم کم‌نظیر است. (صحیح است) البته منشاء و سرچشمه این استحکام قوانین این انتظام این سعادت‌ها به قدری واضح و بدیهى است که نیازمند به بیان بنده نیست (صحیح است) به طوری که در موقع معرفى کابینه و بیان برنامه دولت اظهار شد از خداوند توفیق می‌خواهیم که همه ماها دولت و مجلس در اجرای نیات مقدس اعلیحضرت همایونى شاهنشاهى موفق شویم و هر کس در مقام خدمتگزارى وظیفه خود را در سایه توجهات ملوکانه انجام دهد تصور می‌کنم در این عصر فرخنده افتخارى بالاتر از این براى ایرانى نباشد (صحیح است).

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول.

ماده اول - مجلس شوراى ملى بودجه سال 1319 کشور را (به استثنای درآمد حق الامتیاز نفت که به حساب اندوخته کشور منظور می‌شود) که مطابق صورت ضمیمه از حیث درآمد به مبلغ 3094393977 ریال و از حیث هزینه به مبلغ 3210973027 ریال بالغ می‌شود تصویب و در مورد بودجه اختصاصى وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى به وزارت دارایى اجازه می‌دهد هزینه آنها را اعم از حقوق و مصارف در سال 1319 در حدود اعتبارات مصوب در صورت ضمیمه مطابق بودجه‌های تفضیلى 1318 وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى (تا حدى که اعتبارات مصوب در بودجه‌های نامبرده ضمن بودجه‌های 1319 نیز منظور شده باشد) بپردازد و مادام که بودجه‌های تفضیلى از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى نگذشته است هزینه آنها مطابق بودجه‌های پیشنهادى و پس از آن مطابق تصویب کمیسیون بودجه پرداخت نماید.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به مبلغ درآمد بالغ بر سه هزار و نود و چهار ملیون و سیصد و نود و سه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال موافقین با این مبلغ برخیزند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به مبلغ هزینه بالغ بر سه هزار و دویست و ده ملیون و نهصد و هفتاد و سه هزار و بیست و هفت ریال موافقین با این مبلغ برخیزند. (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به ماده اول نسبت به مجموع درآمد و هزینه موافقین برخیزند. (عده زیادى برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم - وزارت دارایى مجاز است مبلغ دو ملیون لیره اعتبار براى احتیاجات ارتش از اندوخته کشور بپردازد.

رئیس - موافقین با ماده دوم برخیزند.

(بیشتر برخاستند)

+++

رئیس - تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم - وزارت دارایى مجاز است در صورت احتیاج کسر بودجه سال 1319 را از درآمدهاى غیرمترقبه بازرگانى و یا از طریق وام از بنگاه‌های بانکى داخلى یا از هر دو محل تأمین نماید.

رئیس - موافقین با ماده سوم برخیزند. (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. مذاکرات در کلیات دوم است (اظهار شد - مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد سه‌گانه لایحه دولت موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و تعداد آرا به عمل آمده یکصد و ده ورقه سفید شماره شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 110 به اتفاق آرا بودجه دولت تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان - آقایان : شهدوست - ناصری - مرآت اسفندیاری - نواب یزدی - سیذد کاظم یزدی - دشتی - اردبیلی- جرجانی - دهستانی - محیط - بیات - روحی - عطاءالله پالیزی - یاراحمدی - دادور - دکتر سمیعی - هدایت - جلایی - طوسی - اقبال - افخمی - دکتر طاهری - امیر ابراهیمی - لاریجانی - همراز - نیک‌پور - مخبر فرهمند - رفیع - فروهر - محمد هاشمی - صفوی - بهبهانی - رضوی - مسعودی خراسانی - شاهرخ - نراقی - دکتر تاج‌بخش - اعظم زنگنه- دکتر سنگ - مولوی - حیدری - دکتر ادهم - طالش - دکتر قزل ایاغ - اوحدی - افشار - صدر - گودرزی - لیقوانی - حریری - ملک مدنی - ناهید - شجاع - موقر - پارسا - مسعودی - تهرانچی - مهدوی - ذوالقدر - نمازی - صادق وزیری - دولتشاهی - طباطبایی - ارکانی - مشار - نقابت - مکرم افشار - کیوان - اصفهانیان - مؤید احمدی - دکتر ملک‌زاده - دکتر اهری - ساکینیان - کامل ماکویی - آزادی - مجد ضیایی - صفاری - آصف - حمزه تاش - ملک‌زاده آملی - فرشی - پناهی - چایچی - اصفهانی - ملایری - بوداغیان - نوبخت - اعتبار - وکیل - منصف - دکتر ضیاء - رفیعی- فتوحی - عزیزی - معینی - رهبری - معتضدی - شباهنگ - کازرونیان - مؤید قوامی - ابراهیم سمیعی - مهذب - شیرازی - امیر تیمور - هدایت‌الله پالیزی - دکتر غنی - ابراهیمی ریگی - فرخ - نایینی - اورنگ)

وزیر دارایى (آقاى خسروى) - از آقایان نمایندگان محترم تشکر می‌کنم‏

3. شور اول گزارش کمیسیون دارایى راجع به اسکناس‏

رئیس - گزارش کمیسیون دارایى راجع به میزان اسکناس مطرح است.

کمیسیون قوانین دارایى با حضور آقاى وزیر دارایى لایحه شماره 15017 دولت راجع به میزان گردش اسکناس بانک ملى را مطرح نموده پس از توضیحاتى که آقاى وزیر دارایى دادند با اساس لایحه موافقت حاصل شده اینک ماده واحده پیشنهادى دولت را با مختصر اصلاحى در طى این گزارش براى شور اول تقدیم می‌نماید.

ماده واحده - بانک ملى ایران مجاز است تا یک هزار و پانصد ملیون ریال اسکناس در گردش داشته باشد و در موقع لزوم از این اجازه استفاده خواهد کرد کسر پشتوانه را کد اسکناس‌های در گردش تا میزان شصت درصد مادام که جواهرات مطابق قانون 25 آبان 1316 تبدیل به شمش زر نشده است از اعتبارات جواهرات نامبرده تأمین می‌شود.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آینده روز سه‌شنبه 21 اسفند سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

بودجه سال 1319 کشور

ماده اول - مجلس شوراى ملى بودجه سال 1319 کشور را (به استثنای درآمد حق‌الامتیاز نفت که به حساب اندوخته کشور منظور می‌شود) که مطابق صورت ضمیمه از حیث درآمد به مبلغ 3094393977 ریال و از حیث هزینه به مبلغ 3210973027 ریال بالغ می‌شود تصویب و در مورد بودجه اختصاصی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی به وزارت دارایی اجازه می‌دهد هزینه آنها را اعم از حقوق و مصارف در سال 1319 در حدود اعتبارات مصوب در صورت ضمیمه مطابق بودجه‌های تفصیلى 1318 وزارتخانه‌ها و ادرات دولتى (تا حدى که اعتبارات مصوب در بودجه‌های نامبرده ضمن بودجه‌های 1319 نیز منظور شده باشد) بپردازد و مادام که بودجه‌های تفصیلى از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى نگذشته است هزینه آنها را مطابق بودجه‌های پیشنهادى و پس از آن مطابق تصویب کمیسیون بودجه پرداخت نماید.

ماده دوم - وزارت دارایى مجاز است مبلغ دو میلیون لیره اعتبار براى احتیاجات ارتش از اندوخته کشور بپردازد.

استفاده از این اعتبار محدود به یک سال مالى نیست.

ماده سوم - وزارت دارایى مجاز است در صورت احتیاج کسر بودجه سال 1319 را از درآمدهاى غیرمترقبه بازرگانى و یا از طریق وام از بنگاه‌های بانکى داخلى یا از هر دو محل تأمین نماید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

صورت پیوست قانون بودجه سال 1319 کشور

فصل اول - درآمد

شماره

ردیف

شرح

پیشبینی درآمد سال 1319

ملاحظات

 

وزارت دارایی

مالیات مستقیم

   

1

مالیات بر درآمد و حق تمبر

200000000

 

2

مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض

10000000

 

3

بقایای مالیات املاک و مزروعی و بازخرید مثال خالصه‌جات انتقالی

919977

 
 

مالیات غیرمستقیم

   

4

مالیات صدی سه و متفرقه

75000000

 

5

مالیات نفت و بنزین

157000000

 

6

مالیات مصرف برق در حدود نصف بهای آن

25000000

 

7

مالیات رسومات و متفرقه و سود شرکت‌های نوشابه‌سازی که دولت سهیم است

45000000

 

8

مالیات ذبایح و متفرقه

10000000

 

9

درآمد جنگل‌ها و متفرقه

15000000

 

10

حقالثبت وسایل نقلیه غیرموتوری و بقایای آن

1900000

 

11

درآمد متفرقه غیرمستقیم به انضمام درآمد حراج و مزایده و عشر اضافه وصولی عوارض قپان شهردار‌ی‌ها

30000000

 
 

گمرک - انحصار قند وچای و درآمد بندری

   

12

حقوق گمرکی و درآمد شانسلری و متفرقه

421500000

 

13

درآمد انحصار قند و شکر و چای

180000000

 

14

مالیات راه

85000000

 

15

عوارض بندری

1957000

 
 

سود سهام دولت

   

16

سود سهام بانک‌ها

148000000

 

17

سود سهام نفت جنوب

4800000

 
 

معاون . املاک خالصه. شیلات

   

18

درآمد املاک خالصه

11564000

 

19

درآمد معادن سطح‌الارضی و شیلات

2000000

 
 

درآمد انتقالی از وجوه مخصوص

   

20

صدی چهار پوست بره فرستاده

2000000

 
 

مطالبات دولت

   

21

مطالبات دولت از اشخاص

2000000

 
 

سایر درآمدها

   

22

درآمد متفرقه و غیرمترقبه

   

+++

صورت پیوست قانون بودجه سال 1319 کشور

فصل اول - درآمد

شماره

ردیف

شرح

پیشبینی درآمد سال 1319

ملاحظات

23

سود معامله گواهینامه صدور

40000000

 

24

حقوق انگ مصنوعات سیم و زر و وزنه

1000000

 
 

امتیازات

   

25

حقالامتیاز دولت از شیلات دریای خزر و بقایا

10000000

 

26

حقالامتیاز تلفن و درآمد سایر امتیازات و بقایای آن

942000

 

27

حقوق نمایندگی دولت در نفت جنوب

200000

 
 

درآمد قسمت اقتصادی وزارت دارایی

   

28

درآمد انحصارهای دولتی و معاملات بازرگانی

835000000

 
 

مجلس شورای ملی

   

29

مجلس شورای ملی

3000000

 
 

وزارت دادگستری

   

30

درآمد دادگاه‌ها

5000000

 

31

درآمد دادگاه‌های بخش و نمایندگی دادسراها

100000

 

32

درآمد صدی بیست و پنج ثبت اسناد و املاک

3300000

 

33

درآمد ثبت اسناد و املاک و حق نسبی از حق اجرا

15600000

 

34

درآمد حقالسهم صاحبان دفاتر رسمی

1800000

 

35

درآمد فروش برگ‌ها و دفاتر

1000000

 
 

وزارت کشور

   

36

درآمد شهربانی و گذرنامه

520000

 

37

درآمد گذرنامه شهرستان‌ها

700000

 

38

درآمد معاینه بهداری ناوها و قرنطینهها

10000

 

39

درآمد بهداری و بنگاه پاستور

300000

 

40

درآمد ثبت احوال

1500000

 
 

وزارت امور خارجه

   

41

درآمد شانسلری و گذرنامه و شناسنامه

1000000

 
 

وزارت پست و تلگراف

   

42

درآمد پست (به علاوه مرسولات دولتی)

17000000

 

43

درآمد تلگراف (به علاوه مخابرات دولتی)

40000000

 

44

درآمد حقالنظاره از شرکت تلفن و متفرقه

200000

 
 

وزارت فرهنگ

   

45

درآمد شهریه آموزشگاه‌های غیرابتدایی

1500000

 

46

درآمد تمبر پروانه و گواهینامه و غیره

800000

 

47

درآمد متفرقه

300000

 

48

درآمد فروش کتب سالیانه و برنامهها

750000

 

49

درآمد اوقاف

10000000

 

+++

صورت پیوست قانون بودجه سال 1319 کشور

فصل اول - درآمد

شماره

ردیف

شرح

پیشبینی درآمد سال 1319

ملاحظات

 

وزارت بازرگانی

   

50

درآمد تمبردرخواست پروانه بازرگانی و متفرقه

21000

 

51

درآمد فروش وزنه

1060000

 
 

وزارت پیشه و هنر

   

52

درآمد هنرستان‌ها

150000

 

53

درآمد زری و کاشی و غیره

500000

 

54

درآمد کارخانه قیراندود و اشباع تراورس

50000000

 

55

درآمد کارخانه شماره 5

29000000

 

56

درآمد کارخانه گلیسرین و صابون‌سازی

50000000

 

57

درآمد کارخانه سیمان

80000000

 

58

درآمد کارخانههای قند

80000000

 

59

درآمد اداره کل معادن

60000000

 

60

درآمد کارخانه جوهرنمک

2000000

 

61

درآمد کارخانه اسباب یدکی

1000000

 

62

درآمد نوغان

13000000

 
 

اداره کل کشاورزی

   

63

از بابت فروش تراکتور

2000000

 

64

درآمد مزارع امتحانیه

500000

 
 

درآمدهای غیرمستمر

   

65

تفاوت تسمیر پهلوی به ارز

240000000

 

66

انتقالی به حساب سال1319 بابت درآمد مربوط به سال قبل

35000000

 
 

جمع کل

3094393977

 

+++

فصل دوم - هزینه ها

شماره

ردیف

شرح

پیشبینی درآمد سال 1319

ملاحظات

1

وزارت دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی

5222480

 

2

مجلس شورای ملی

9985000

 

3

ریاست وزیران

1080000

 

4

وزرات جنگ

463729980

 

5

اداره امنیه

35678400

 

6

تفاوت خرید جنس ارتش

21000000

 
 

وزارت کشور

   

7

وزارت کشور

14200000

 

8

اداره کل شهربانی

42416000

 

9

ادراه راهنمای نامهنگاری

34600

 

10

اداره کل بهداری

43080000

 

11

بنگاه پاستور

1600000

 

12

بیمارستان پانصد تختخوابی

20000000

 

13

اداره کل آمار و ثبت احوال

16601000

 

14

مجالس سربازگیری و هزینه راه مشمولین بیبضاعت

500000

 

15

فوقالعاده مأمورین بهداری برای بررسی در قرنطینه‌ها و بنادر

10000

 
 

وزارت دادگستری

   

16

وزارت دادگستری

46000000

 

17

اداره کل ثبت اسناد و املاک

16146000

 

18

مأمورین دادگاه‌های بخش و نمایندگی دادسراها

100000

 

19

حقالسهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی

1800000

 
 

وزارت امور خارجه

   

20

وزارت امور خارجه

32100000

 

21

سازمان کلانتران مرز و ساختمان بناهای کلانتری و تعهدات سالهای قبل

1300000

 
 

وزارت پست و تلگراف

   

22

وزارت پست و تلگراف

71000000

 
 

وزارت فرهنگ

   

23

وزارت فرهنگ

119000000

 

24

دانشجویان اعزامی به خارجه

3000000

 

25

اوقاف

10000000

 
 

وزارت بازرگانی

   

26

وزارت بازرگانی

5200000

 

27

سرمایه ساختن وزنه

1060000

 

+++

فصل دوم - هزینه

شماره

ردیف

شرح

پیشبینی درآمد سال 1319

ملاحظات

 

اداره کل کشاورزی

   

28

اداره کل کشاورزی

63627477

 

29

هزینه دفع آفات

7988000

 
 

وزارت دارایی

   

30

وزارت دارایی - اداره کل گمرک - دیوان محاسبات

61698378

 

31

خرید و ساختمان ابنیه گمرکی و دارایی و تعهدات آن

20000000

 

32

هزینه پاسبانان و دربان‌های وزارت دارایی

2500000

 

33

هزینه بهرهبرداری قسمت اقتصادی وزارت دارایی

61500000

 
 

وزارت پیشه و هنر

   

34

وزارت پیشه و هنر

12475020

 

35

کارخانه چیتسازی و هنرستان نساجی

42610000

 

36

کارخانه گلیسرین و صابون‌سازی

39220000

 

37

کارخانه شماره (5)

15000000

 

38

کارخانههای اشباع تراورس و قطران و کوئوزوت

41330000

 

39

کارخانههای قند

146900000

 

40

اداره معادن و کارخانههای ذوب آهن و تصفیه مس و اقساط کارخانه ذوب آهن

275132980

 

41

کارخانه سیمان

46500000

 

42

کارخانه روغن‌کشی

16470000

 

43

کارخانه کائووچو و لاستیک‌سازی

6000000

 

44

کارخانه کاربنات دو سود (سودا و سود محرق)

45910000

 

45

کارخانه جوهر نمک

1172000

 

46

کارخانه تعمیر و ساختن اسباب یدکی

7750000

 

47

کارخانه کنسرو ماهی و تعهدات آن

3500000

 

48

کارخانه پیل الکتریک

850000

 

49

کارخانه آمونیاک و جوهر شوره

22800000

 

50

اداره نوغان

13000000

 

51

ساختمان ابنیه و خرید زمین

8000000

 
 

وزارت راه

   

52

وزارت راه

1100000

 

53

ساختمان راهآهن و کمک بهرهبرداری و هزینه بندرشاه و شاهپور و نوشهر

862991800

 

54

اداره کل راه شوسه

120000000

 

55

بندر پهلوی

15045000

 

+++

فصل دوم - هزینه ها

شماره

ردیف

شرح

پیشبینی درآمد سال 1319

ملاحظات

 

سایر هزینهها

   

56

شهریه و وظیفه و هزینه بقاع و عوض بهره و تعهدات

3500000

 

57

حقوق انتظار خدمت

3000000

 

58

ساختمان و نگاهداری کشتارگاه‌ها و هزینه مربوط به بازرسی بهداری روده

5000000

 

59

فرع وحقالعمل بانک‌ها و هزینه انتقال وجوه و تعهدات سال‌های قبل

3800000

 

60

سهم شیر و خورشید سرخ مشهد و تبریز

519050

 

61

هزینه محاکمات و اعتراضات ثبتی و قضایی دولتی و محکومیت‌های ناشیه از اعمال تصدی دولت و حقالحکمیه تصفیه محکومیتهایی که دولت دارد یا ممکن است پیش آید و سایر هزینههای مربوط به این قبیل امور و تعهدات سال‌های پیش

660000

 

62

نگاهداری قرق و باغات سلطنتی

179000

 

63

حقوق نمایندگی دولت در نفت جنوب

200000

 

64

بازرسی بانک ملی ایران و هزینه آن

60000

 

65

هزینه انتفاعی کشور و تعهدات

14000000

 

66

ساختمان سیلوها و تعهدات آن

20000000

 

67

چاپ اسکناس و هزینههای مربوط به آن

7500000

 

68

اعتبارات دولت: پاداش (هزینه سری - مترقبه و غیرمترقبه)

2600000

 

69

دیون خارجی دولت

5500000

 

70

قسط وام دولت به بانک ملی

100000000

 

71

هیئت بازرسی کشور

350000

 

72

کمیسیون‌های مرزی و هزینه مربوط به آب‌های مرزی

1691980

 

73

عمران و اسکان عشایر و تعهدات

3000000

 

74

دیون داخلی و تعهدات

600000

 

75

تعمیر ابنیه دولتی و خرید زمین و تعهدات

1039118

 

76

خرید کشتی شن‌کش و تعهدات

6400000

 

77

سهم بنگاههای خیریه

878800

 

78

سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی ایران

5568963

 

79

ساختمان کارخانه‌جات بوجاری

9653400

 

80

بنگاه باربری بازرگان - تبریز

434200

 

81

تفاوت بهای زرهای خریداری شده

2128001

 

82

مخابرات تلگرافی و مرسولات پستی وزارتخانهها

25000000

 

83

هزینه چراغ‌های سواحل خلیج فارس

500000

 

84

خرید کشتی آب انبار و خدمت چراغ‌های دریایی

7735000

 

85

اعتبار دولت جهت تکمیل سرمایه شرکت شیلات

1250000

 

86

انتقالی به حساب سال 1319 بابت هزینهمربوط به سال قبل

35000000

 
 

جمع کل

3210973027

 

صورت بالا پیوست بودجه سال 1319 کشور بوده و صحیح است .

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293751!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)