کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 24 صورت مشروح مجلس روز دوشنبه 14 مهر 1314  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- انتخاب هیئت رییسه

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 24

صورت مشروح مجلس روز دوشنبه 14 مهر 1314

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- انتخاب هیئت رییسه

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه هشتم مهر را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین‌ بی‌اجازه- آقایان: قزوینی- احمد بهبهانی- شباهنگ- عراقی- معدل- بروجردی- میرزایی- اقبال.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: نیک‌پور- اعظم‌زنگنه- همراز- ناصری

1- تصویب صورت ‌مجلس

رئیس- در صورت‌مجلس نظری نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- انتخاب هیئت رئیسه

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب هیئت رئیسه به دو، سه نفر به قرعه برای استخراج آرا و نظارت معین می‌شوند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان: دکتر ضیاء- آزادی و دهستانی معین شدند)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب رئیس. ‌آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرای به عمل آمده و مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی تعداد و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه و اوراق رأی هر یک 112

آقای اسفندیاری 104 رأی

آقایان: بیات و هدایت هر یک 2 رأی

آقایان: دادور- دبستانی- اسکندری هر یک 1 رأی

ورقه سفید 1

رئیس- عده رأی‌دهندگان 112 نفر حسن اسفندیاری با 104 رأی انتخاب شد. (صحیح است) آقایان دادور- دبستانی- اسکندری هر کدام یک رأی. آقایان بیات و هدایت هر کدام 2 رأی. بیان بنده از ادای تشکر این طور حسیات و توجهات آقایان واقعاً قاصر است زیرا این نظر لطفی که اظهار فرموده‌اند هم اسباب تشکر است و هم موجب افتخار امیدوارم همه آقایان و خود این بنده نسبت به پادشاه معظم

+++

خودمان و مملکت‌مان خادم صدیق و خادم مفید باشیم (انشاءالله- صحیح است). شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس به انتخاب فردی آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه و اوراق رأی هر یک 116

آقای بیات 54 رأی- آقای دادور 53 رأی- آقای دیبا 6 رأی- آقای دکتر طاهری 1 رأی- ورقه سفید 2

رئیس- عده رأی‌دهندگان 116 نفر آقای بیات 53 رأی یکی هم بیات اسفندیاری که گمان می‌کنم ایشانند و 54 می‌شود آقای دادور 53 رأی- آقای دیبا 6 رأی- آقای دکتر طاهری 1 رأی- سفید 2 ورقه و چون اکثریت نیست تجدید انتخاب می‌شود: آقایان: دکتر ضیاء- دهستانی- آزادی تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه و اوراق رأی هر یک 118

آقای بیات 60 رأی- آقای دادور 57 رأی- ورقه سفید 1.

رئیس- عده رأی‌دهندگان 118- آقای بیات 60 رأی- آقای دادور 57 رأی- آقای بیات با کثریت به نیابت ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب نایب‌رئیس دیگر آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این طور حاصل شد)

مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی 117

آقای دکتر طاهری 61 رأی- آقای دیبا 44 رأی- آقای دادور 9 رأی- ورقه سفید 3

رئیس- عده رأی‌دهندگان 117 نفر آقای دکتر طاهری 61 رأی- آقای دیبا 44 رأی- آقای دادور 9 رأی- ورقه سفید 3. آقای دکتر طاهری به اکثریت 61 رأی به نیابت ریاست انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشی آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی هر یک 118

آقای مؤیداحمدی 72 رأی- آقای آزادی 65 رأی- آقای پالیزی 62 رأی- آقای مؤیدثابتی 55 رأی- آقای زوار 53 رأی- آقای کاشف 48 رأی- آقای اسدی 35 رأی- آقای نقابت 34 رأی- آقای اعتصام‌زاده 3 رأی- آقای طالش‌خان 2 رأی.

آقایان: دکتر جوان- منصف- مسعودی- پناهی- افخمی- کفائی- محمد آخوند- سمیعی هر یک، یک رأی مؤید مطلق یک رأی.

ورقه سفید 2

رئیس- عده رأی‌دهندگان 118 نفر آقای مؤید احمدی 72 رأی- آقای آزادی 65 رأی- آقای پالیزی 62 رأی این سه نفر با کثریت به منشی‌گری مجلس شورای ملی انتخاب شدند. آقای مؤیدثابتی 55 رأی- آقای زوار 53 رأی- آقای کاشف 48 رأی- آقای اسدی 35 رأی- آقای نقابت 34 رأی. برای یک نفر منشی دیگر تجدید انتخاب می‌شود. آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ و شماره و استخراج آرای به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه و اوراق رأی 119

آقای مؤیدثابتی 40 رأی- آقای زوار 39 رأی- آقای کاشف 19 رأی- آقای اسدی 8 رأی- آقای نقابت 8 رأی

آقایان: منصف و کمالی هر یک 1 رأی

ورقه سفید 3

رئیس- عده رأی‌دهندگان 119. آقای مؤیدثابتی 40 رأی- آقای زوار 39 رأی- آقای کاشف 19 رأی- آقای اسدی 8 رأی- آقای نقابت 8 رأی هیچ کدام از آقایان

+++

اکثریت ندارند متأسفانه باز تجدید رأی می‌شود. آقای نظار تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی هر یک 114

آقای مؤیدثابتی 53 رأی- آقای زوار 41 رأی- آقای کاشف 9 رأی- آقای نقابت 5 رأی- آقای اسدی 3 رأی- آقای جلائی 1 رأی

ورقه سفید 3

رئیس- عده رأی‌دهندگان 114 آقای مؤیدثابتی 53 رأی- آقای زوار 41 رأی- آقای کاشف 9 رأی- آقای نقابت 5 رأی- آقای اسدی 3 رأی- آقای جلائی یک رأی- آقای مؤیدثابتی با کثریت نسبی به منشی‌گری مجلس انتخاب شدند.

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- پنج نفر از آقایان نمایندگان پیشنهاد نموده‌اند که انتخاب مباشرین و کمیسیون‌ها به جلسه دیگر موکول شود (صحیح است) اگر نظر آقایان این است که جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز پنجشنبه به شرط اینکه آقایان لطف بفرمایند از شعب خودشان همان طور که معمول بود دو نفر انتخاب کنند برای تعیین کمیسیون‌ها (اورنگ- سه نفر) هر طور معمول بوده که روز پنجشنبه انشاءالله هم مباشرین و هم کمیسیون‌ها انتخاب شوند.

جلسه آتیه روز پنجشنبه سه ساعت قبل از ظهر

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293526!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)