کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18
[1396/05/31]

جلسه: 230 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست و یکم فروردین ماه 1334  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ

3- تقدیم استیضاح از دولت آقای اعلاء به وسیله آقای نقابت

4- مذاکره در لایحه اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان

5- طرح و تصویب فوریت لایحه برقراری مستمری درباره ورثه دکتر مافی

6- بقیه مذاکره و تصویب لایحه اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان و ارجاع به مجلس سنا

7- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به وظیفه وزارت کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری

8- طرح و عدم تصویب فوریت لایحه تشکیل سازمان گارد مسلح جنگل

9- طرح لایحه استفاده از بقیه پنج میلیون ریال اعتبار سال 33 وزارت کشور و ارجاع به مجلس سنا

10- قرائت استیضاح آقای نقابت از دولت آقای علاء

11- تعیین موقع جلسه‌ی بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18

 

 

جلسه: 230

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست و یکم فروردین ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ

3- تقدیم استیضاح از دولت آقای اعلاء به وسیله آقای نقابت

4- مذاکره در لایحه اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان

5- طرح و تصویب فوریت لایحه برقراری مستمری درباره ورثه دکتر مافی

6- بقیه مذاکره و تصویب لایحه اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان و ارجاع به مجلس سنا

7- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به وظیفه وزارت کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری

8- طرح و عدم تصویب فوریت لایحه تشکیل سازمان گارد مسلح جنگل

9- طرح لایحه استفاده از بقیه پنج میلیون ریال اعتبار سال 33 وزارت کشور و ارجاع به مجلس سنا

10- قرائت استیضاح آقای نقابت از دولت آقای علاء

11- تعیین موقع جلسه‌ی بعد - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس.

رئیس- صورت اسامى غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت گردید):

غائبین با اجازه- آقایان: فرود، عرب شیبانى، پیراسته، درخشش، مهندس اردبیلى، گیو، موسوى، میراشرافى، محمودى، سلطان‌مراد بختیار، بوربور، محمود ذوالفقارى، صدقى، خرازى، دکتر وکیل، سهرابیان، صراف‌زاده، سنندجى، اورنگ، قوامى، دهقان، عبدالحمید بختیار، خزیمه علم، عباسى، دکتر آهى، دکتر افشار، کاشانیان.

دیرآمدگان وزودرفتگان با اجازه- آقایان: دکتر سعید حکمت، صفارى، خاکباز، مسعودى، شوشترى، حائری‌زاده، بزرگ نیا، احمد صفائى، محمود افشار، رضائى، بوداغیان، اکبر، مهندس جفرودى، غضنفرى، سرمد، تیمورتاش، سلطانى.

رئیس- نسبت به صورت جلسه نظرى نیست؟ (حائری‌زاده- بنده عرضى ندارم) بفرمایید.

حائری‌زاده- مختصر اصلاحى در اظهارات جلسه گذشته من هست که تصحیح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسى.

رئیس- تصحیح کنید دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسه پیش تصویب شد. چهارنفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند (بعضى از نمایندگان- دستور، دستور).

نقابت- بنده با ورود در دستور مخالفم حق قانونى است باید استفاده شود.

رئیس- از مجلس کسب دستور می‌نمایم آقایانى که موافق‌اند با ورود در دستور قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

نقابت- در دستور عرضى دارم.

2- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر فرهنگ.

رئیس- بسیار خوب آقاى وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ- آقاى دکتر محمدحسن مافى یکى از استادان دانشکده پزشکى تهران در چند ماه قبل فوت کرد، این شخص مدت 15 سال متصدى و استاد یکى از کرسی‌هاى دانشکده پزشکى تهران بود و در تمام مدت خدمت با کمال صمیمیت و فداکارى کار می‌کرد (صحیح است) و سوابقى هم در شهردارى و در امور شهر داشته است مدت خدمت او براى این که به عیال و اولاد او وظیفه و مستمرى تعلق بگیرد کافى نیست به این جهت لایحه‌اى تقدیم شده است که حقوق او به عیال او مادامى که شوهر نکرده و به فرزندان او مادام که تحصیل می‌کنند داده شود این لایحه را تقدیم می‌کنم با قید یک فوریت و استدعا دارم آن را تصویب بفرمایید.

3- تصویب استیضاح از دولت آقاى علاء به وسیله آقاى نقابت.

رئیس- آقاى نقابت.

نقابت- بنده به موجب این ورقه با این که وقت کم است دولت آقاى علاء را استیضاح می‌کنم و موارد استیضاح بنده پنج مورد است و تقاضا دارم که قرائت بشود و چون وقت کافى نیست تقاضا می‌کنم که یک جلسه فوق‌العاده تشکیل بشود و این مطالب آن‌جا مطرح بشود توضیح داده شود زیرا فترت طولانى در نظر است.

 (در این موقع ناطق پس از تقدیم ورقه استیضاح و خرج از پشت کرسى خطابه مطالبى به این ترتیب اظهار نمودند)

و بعد از پنجاه سال مشروطیت در مورد انتخابات کارى می‌کنند که هیچ باشرفى در دنیا نکرده است.

رئیس- شما کلمه خودتان را اصلاح کنید جاى تعجب است این تقاضا در جلسه بعد قرائت می‌شود و براى دولت فرستاده می‌شود.

نقابت- چون وقت کافى نیست موافقت بفرمایید امروز قرائت بشود چون یک جلسه بیشتر نداریم وما جلسه فوق‌العاده می‌خواهیم.

رئیس- بنده براى دولت همین امروز می‌فرستم (نقابت- بفرمایید قرائت کنند).

4- مذاکره در لایحه اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان

رئیس- یک پیشنهادى جلسه قبل شده بود راجع به لایحه حقوق پزشکان از

+++

طرف آقاى عمیدى نورى.

عمیدى­نورى- چون با توضیحى که جناب آقاى وزیر بهدارى دادند این مطلب محقق شد که هر یک از وزارتخانه‌ها و وزارت بهدارى که بخواهد از این اضافه حقوق استفاده کنند فقط از بودجه عمرانى خودش باید استفاده کند. با این توضیح جناب آقاى وزیر بهدارى پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم چون نظرم تأمین شده است.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (این طور خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم جمله (از اول فروردین ماه 1335) به اول ماده واحده اضافه شود.

صارمى.

چند نفر از نمایندگان- این پیشنهاد تصویب شده است.

5- طرح و تصویب فوریت لایحه برقرارى مستمرى در باره ورثه دکتر مافى

رئیس- لایحه مستمرى که آقاى وزیر فرهنگ دادند چون مالى است و یک مستمرى در باره ورثه دکتر مافى است فوریت آن مطرح می‌شود. فعلاً لایحه قرائت و رأى گرفته می‌شود که اگر فوریت تصویب شد، چاپ و توزیع بشود و در جلسه بعد مطرح شود.

 (شرح زیر قرائت شد).

ماده واحده: دولت مجاز است به پاس خدمات مرحوم دکتر محمدحسن مافى استاد دانشگاه تهران ماهى ده هزار و سى وهفت ریال و پنجاه دینار (10037/ 50 ریال) آخرین حقوق و کمک دریافتى آن مرحوم را از تاریخ 27 بهمن ماه 1334 (پایان مرخصى استحقاقى) به عنوان مستمرى به عیال (مادام که شوهر اختیار نکرده است) و دو فرزند مرحوم مذکور (نا هنگامى که به تحصیل اشتغال دارند) از بودجه دانشکده پزشکى پرداخت نماید دانشکده پزشکى تهران موظف است اعتبار آن را ضمن بودجه پیش‌بینى و نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

رئیس- آقاى دکتر جزایرى مخالفید؟ (دکتر جزایرى- خیر موافقم) کسى مخالفت نکرده رأى می‌گیریم به فوریت آن آقایانى که با فوریت این لایحه موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى چاپ و توزیع فرستاده می‌شود.

6- بقیه مذاکره و تصویب لایحه اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان و ارسال به مجلس سنا.

رئیس- باقى پیشنهادات لایحه حقوق پزشکان قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

این‌جانب پیشنهاد می‌کنم که میزان حقوق رتبه یک پزشک یکمى 7500 ریال بشود و تفاوت آن بر میزان حقوق رتبه یک پزشک دومى اضافه گردد و ماده واحده به طریق فوق اصلاح شود.

خلعتبرى.

رئیس- آقاى خلعتبرى.

خلعتبرى- عرض کنم یک لایحه مفیدى داده شده و منظور از این لایحه این است که وزارت بهدارى بتواند وظایف خودش را که ما از او انتظار داریم در ولایات انجام بدهد پیشنهاداتى که آقایان داده‌اند به جاى خودش مفید است ولى بنده معتقد هستم که اگر پیشنهادات تمام خوانده بشود در مجلس اصل موضوع به عقب خواهد افتاد و به آن هدف اصلى لطمه وارد خواهد آورد و این قانون براى این است که حقوق اطبا وزارت بهدارى اضافه بشود و در هر حال براى دیگران هم تکلیف تعیین شده است از براى آینده پس دیگران نگرانى ندارند و اگر ما بخواهیم مسائلى این‌جا اضافه کنیم آن مسائل محتاج یک قدرى مطالعه و دقت بیشترى است و جایش در این قانون اصلاح حقوق پزشکان نیست و من معقتد هستم یک روز به آخر مجلس مانده است این لایحه مفید را در نتیجه پیشنهادات خودمان به عقب نیاندازیم این است که بنده به این منظور پیشنهادم را پس می‌گیرم و استدعا می‌کنم که آقایان دیگر هم پس بگیرند.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به قانون اصلاح حقوق پزشکان اضافه شود:

تبصره: پزشکان و دکترهاى داروساز و دکترهاى دندان پزشک که با رتبه‌هاى ادارى و حکمى در بنگاه‌ها و مؤسسات بهداشتى و دارویى استخدام شده‌اند با در نظر گرفتن سابقه و مدت خدمت به رتبه پزشکى تبدیل و از مزایاى این قانون استفاده می‌نمایند مشروط به این که براى مدت پنج سال اضافه از مدت مقرر در شهرستان‌ها انجام وظیفه نمایند.

صارمى‏

صارمى- بنده مسترد می‌دارم.

رئیس- بسیار خوب پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم به آخر جمله «به منظور اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان» جمله مامور خارج از مرکز اضافه شود.

حشمتى‏

رئیس- آقاى حشمتى.

حشمتى- بنده شخصاً به این جناب آقاى وزیر بهدارى هم ارادت دارم و هم علاقه دارم ولى این پیشنهادى که کردم مقصود بحث یک موضوع اساسى واصولى است سال‌هاست می‌گویند که دولت به نفع تهران شهرستان‌ها را خراب می‌کند یعنى در تهران وسایل زندگى فراهم می‌کنند نان را ارزان می‌کنند خانه ارزان می‌سازند همه این کارها را می‌کنند خوب طبعاً اشخاصى که در خارج از مرکز زندگى می‌کنند جلاى وطن می‌کند می‌آیند تهران، ولى بدانید که عاقبت این کار خطرناک است و بدبختى در این است که همیشه آقایان نمایندگان اسماً ما نمایندگان شهرستان‌ها هستیم ولى خودمان تهرانى هستیم و هى براى شهرستان‌ها سینه می‌زنیم ولى در حقیقت یک قدم براى شهرستان‌ها برنمی‌داریم اگر آقایان نمایندگان 124 نفرتان نمایندگان شهرستان‌ها همیشه بیایید و به یکى از این پیشنهادهایى که براى شهرستان‌ها هست رأى مثبت بدهید سایر وزارتخانه‌ها هم فکر خودشان را می‌کنند این درست نیست که همه‌اش براى تهران تأمین بشود، البته عرض می‌کنم شهر تهران هم پایتخت است آبروى ماست ما دل‌مان می‌خواهد در این‌جا هم یک تناسبى رعایت شود این بود که بنده پیشنهاد کردم که این اضافات مربوط به اشخاصى که در خارج از مرکز خدمت می‌کنند (شوشترى- لااقل 5 سال) لااقل 5 سال حالا جناب آقاى وزیر بهدارى می‌خندند که این پیشنهاد بنده جزء باد هواست اگر آقایان توجه بکنند و اگر ایشان واقعاً تشریف بیاورند و قول بدهند که به شهرستان‌ها توجه مخصوصى بشد باز بنده عرضى نارم ولى اگر غیر از این است من تقاضا می‌کنم از آقایان که رأى گرفته بشود که حقیقتاً یک فکرى هم براى شهرستان‌ها بشود (صحیح است، احسنت).

رئیس- آقاى قنات آبادى.

قنات آبادى- بنده معتقدم که پیشنهاد جناب آقاى حشمتى این طور صحیح نیست و اطلاع دارم که پیشنهادى براى تأمین منظور جناب آقاى حشمتى داده شده که همین منظور شما از نظر شهرستان‌ها تأمین می‌شود و اطبائى هم که سابق در شهرستان‌ها رفته‌اند و حالا در تهرانند از مزایاى این قانون بهره‌مند می‌شوند پس اساساً خوب است که آقاى حشمتى پیشنهادشان را پس بگیرند.

رئیس- آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى- پیشنهاد جناب‌عالى جنبه اعم دارم از نقطه نظر این که اگر این مزایا فقط شامل طبیب ولایات بشود بالاخره طبیب که مادام‌العمر در ولایات نباید بماند، طبیب یک حرفه آزادى دارد یک روزى هم می‌آید به تهران این حرف صحیح نیست که اگر پزشک رفت به ولایات و آمد به تهران حقوق نگیرد (حشمتی- حقوق سابق را بگیرند.) بنابراین جناب‌عالى پیشنهادتان را پس بگیرید در سایر پیشنهاداتى که گفته شده است اطبا در ولایات باید کار کنند بنده موافقم.

حشمتى- چون جناب آقاى وزیر بهدارى قول دادند در این قسمت یک اقداماتى بفرمایند که شهرستان‌ها را هم استفاده کنند بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد سکوت رسیده قرائت می‌شود.

 (این طور خوانده شد)

تقاضا می‌کنم لایحه مطروحه (اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان) مسکوت گذارده شود.

سرلشکر کیکاوسى.

رئیس- آقاى کیکاوسى.

کیکاوسى- بنده با نهایت معذرت بدواً باید عرض کنم که مخالفتى با این که حقوق پزشکان ترمیم شود ندارم ولى باید این رقمى که ما امروز داریم ترمیم می‌کنیم صورتى نباشد که به عوض بهبود اوضاع یک سختى پیدا بشود متأسفانه چون رعایت این موضوع از طرف وزارت بهدارى نشده است من تقاضا کرده‌ام که لایحه مسکوت گذاشته بشود و بعد در کمیسیون به این پیشنهادات زیادى که داده می‌شود رسیدگى بشود و طورى بیایند ترمیم رادر نظر بگیرند که از مراحل ترمیم حقوقى که تصویب شده و از مجلس گذشته به عناوین مختلف متجازو نکنند موضوع ندارد رتبه 10 و 11 که خارج از اشل است داخل کردن و مقایسه کردن حقوقى که در این مرحله می‌گیرند با حقوق عادى اگر ماده 15 قانون استخدام را مطالعه می‌کردید این قسمت را توجه می‌فرمودید و این پیش‌آمدى که امروز باید اسمش را گذاشت در واقع مسابقه گذرانیدن حقوق از مجلس بدون این که مراعات حال یک عده زیادى از مستخدمین دولت بشود این لایحه را به مجلس تقدیم کرده‌اند بنده پیشنهاد می‌کنم که این لایحه مسکوت گذاشته شود و برگردد به کمیسیون با این پیشنهادات و یک لایحه‌اى داده شود که هم براى پزشکان و پزشکیاران و داروسازان و هم براى سایر مستخدمین ادارات به عوض نفع ضرر نداشته باشد.

رئیس- آقاى دکتر شاهکار.

دکتر شاهکار- اصطلاحى داریم که اثبات شیئى نفى ماعدى نمی‌کند صحیح است که یک نفر استاد حداکثر حقوقش ماهى نهصد تومان است صحیح است که قضات یک طبقه ممتازى هستند که کارهاى فوق‌العاده می‌کنند لکن این مطالب دلیل بر این نیست که حقوق مستخدمین دولت کافى است ما اگر بیاییم به این نقیصه، این نقیصه را هم اضافه کنیم که حقوق پزشکان هم کم باشد ما اصلاحى نکرده‌ایم بلکه بر دردها یک دردى هم افزوده‌ایم (کیکاوسى- جیبتان را هم

+++

بیایید) عرض کنم بودجه یک مملکت این جورى تنظیم می‌شودکه بببینند مخارج چقدر است روى آن مخارج عوائد درست می‌کنند برخلاف مخارج عادى در بودجه عادى بنده و جناب‌عالى باید ببینیم که پول جیب‌مان چقدر است و روى آن خرج کنیم در بودجه کشور این طور نیست باید ببینیم احتیاجات چقدر است روى آن احتیاجات قطعى عوائد را تهیه کنند و بنده فکر می‌کنم که این حقوقى که براى آقایان پزشکان در نظر گرفته‌اند این حداقل ماینفع است و امیدوارم که این‌جا آقاى دکتر جهانشاه صالح به ما قول بدهند که قسمت ترمیم حقوق پزشکیاران را هم تأمین کنند که این قسمت شامل دیگران هم بشود بنده هم با نهایت ارادتى که به تیمسار دارم استدعا می‌کنم که این پیشنهاد را پس بگیرید براى این که رفتن به کمیسیون یعنى دوره 19 و شاید هم دوره 20 و این قدم اصلاحى که آقا می‌خواهند برداشته بشود قطعاً نخواهد شد و در بوته اجمال خواهد ماند و همان طوری که همکار محترم‌مان آقاى ارسلان خلعتبرى فرمودند بهتر است که از بعضى از پیشنهادها هم صرف‌نظر بشود که در این افول مجلس این قدم خیر برداشته بشود از این جهت است که بنده با این پیشنهاد مخافم و تقاضا دارم که تیمسار هم این پیشنهاد را پس بگیرند.

رئیس- رأى بگیریم؟ (کیکاوسى- در صورتی که تجاوز نکنند از آن‌هایی که تصویب شده موافقم و الا رأى بگیرید) رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانى که موافق‌اند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) رد شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد):

پیشنهاد می‌کنم تبصره یک به صورت زیر اصلاح شود:

تبصره: مابه التفاوت مزایاى فوق پس از تأمین اعتبار در بودجه کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

درخشش.

رئیس- آقاى درخشش.

درخشش- یک وزیر دولت باید به مملکت از چشم تمام مملکت نگاه بکند نه فقط وزارتخانه خودش را، مجلس شوراى ملى می‌خواهد تصویب کند که به رتبه یک پزشکى 800 تومان بدهد و در صورتى که یک استاد در رتبه یک استادى 475 تومان پس از ترمیم می‌گیرد که دو سال است قانونش گذشته است دینارى بهشان نداده‌اند و با وضع خیلى بدى زندگى می‌کنند تحصیلات‌شان هم همه دکتر هستند و فرقى ندارند همین طور یک لیسانسیه وقتى که وارد خدمت وزارتخانه‌اى می‌شود 115 تومان می‌گیرد توجه بفرمایید یک پزشک 800 تومان و یک لیسانسیه 115 تومان می‌گیرد و این اختلاف وجود دارد آیا شما می‌توانید یک نفر لیسانسیه را ماهى 115 تومان بهش حقوق بدهید و در پشت میز بنشانید و بعد بگویید با فساد مبارزه می‌کنیم و او هم دزدى نکند و آن وقت به یک دکتر طب هشتصد تومان بدهید وضع زندگى خیلى بد است ولى بایستى ملوک‌الطوایفى را از بین برد و فکر اساسى براى حداقل زندگى تمام کارمندان دولت کرد و فکر حداقل زندگى براى تمام مردم ایران کرد از این جهت بنده عرض کردم قسمت دوم این لایحه خطرناک‌ترین لوایحى است که به مجلس داده شده است براى این که از بودجه عمران می‌خواهد استفاده کند مگر آقایان نمایندگان محترم و شما این‌جا ننشستید و تصمیم نگرفتید و تصویب نکردید که بودجه عمران صرف عمران مملکت بشود؟ صرف حقوق نشود؟ آقاى دکتر صالح اگر احیاناً این پرده تبلیغات را از روى کارها بردارید و برودى در همین بیمارستان‌هاى تهران مراجعه کنید خواهید دید که این مریضا با چه وضعى دارند زندگى می‌کنند خواهید دید که باند و جوش‌شیرین هم ندارند چرا پول دواى مردم پول دواى 27 میلیون را می‌خواهید بدهید به عده‌اى این خدمت به مملکت نیست فکر مملکت باشید و ملوک‌الطوایفى را از بین ببرید.

رئیس- آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى- جناب آقاى درخشش با صداى رسا و با بیان خیلى قوى به طور عصبانیت صحبت فرمودند بنده عصبانى نیستم و با خونسردى جواب ایشان را عرض می‌کنم روزى که پشت این تریبون یقه‌درانى براى استادان و وزارت فرهنگ می‌کردند به بنده یک یادداشت دادند که خواهش می‌کنم به ما کمک کنید که حقوق استادان و لیسانسیه‌ها و آموزگاران بگذرد (درخشش- نه از بودجه عمران) حالا که خر خودشان از پل گذشته است نطق انتخاباتى فرمودند و یک طبقه فاصله کشور را که از نقطه نظر تحصیلات قابل مقایسه با آن دسته‌اى که گفتند نیست آمده‌اند و 6 سال ابتدایى و 6 سال متوسط و 6 سال طب و چهارسال تخصص 2 سال نظام وظیفه انجام داده‌اند ایشان به این طبقه فاصله حمله می‌کنند از ایشان خیلى گله‌مندم کاش می‌دانستم و آن وقتى که شما لایحه فرهنگ را آوردید عرایضى می‌کردم افسوس که گذشت اما راجع به بودجه عمران ایشان اشتباه می‌فرمایند آقایان نمایندگان محترم در بودجه عمران 609 ملیون تومان براى هفت سال معین کرده‌اند که در اقصى نقاط کشور از تمام دهستان‌ها شروع کنند و در مراکز شهرستان‌ها و استان‌ها مریض‌خانه‌ها و آسایشگاه‌ها و بیمارستان بسازند آقاى درخشش آیا شما مایلید که در این بیمارستان‌ها چند طبابت کند آیا شما مایلید هفتصد میلیون تومان مملکت صرف ساختمان مریض‌خانه بدون طبیب و بدون بهداشت و بدون پزشکیار و ماما بشود اگر شما این را اسمش را می‌گذارید عمران بنده چه عرض کنم؟

بهبهانى- ولى آقاى دکتر همه دکترها مساوى هستند و از لحاظ تحصیلات فرقى ندارند.

وزیر بهدارى- نکته دیگرى که می‌خواستم عرض کنم این است که اصولاً با حسن ظنى که به وزارت بهدارى نشان دادید وقتى در پیشنهاد سکوت لایحه رأى موافق داده نشد بنده خواستم از این حسن ظن تشکر کنم و یک نکته‌اى عرض کنم و آن این است که اساسا منظور غائى از این لایحه جلب پزشک به وزارت بهدارى است و گسیل دادن این‌ها به شهرستان و ولایات و به دهستان‌ها بنابراین یک قانونى آورده‌ایم که منظور غائى نمایندگان محترم در آن مستتر است آن (هو) که در این قانون مستتر است این است که اطبائى که می‌آیند به وزارت بهدارى ما حقوق بهشان می‌دهیم و می‌فرستیم به ولایات شما هر وزارتخانه‌اى که طبیب زیادى دارید بفرستید آن‌جا بنده شامل این قانونش می‌کنم و می‌فرستمش به ولایات بنابراین با نظر وزارت بهدارى و با نظر عمران به این لایحه نگاه کنید (صحیح است)

رئیس- آقاى ارباب.

مهدى ارباب- متأسفانه سؤال و جواب یک خرده جنبه عصبانیت داشت این موضوع یکى از موضوعاتى است که در دوره 18 مهم‌تر از این به مجلس نیامده است کى تشخیص می‌دهد یکى از کسانی که تشخیص بدهد این حقیر فقیر است من می‌دانم که در اقصى نقاط این کشور در بندرعباس، قشم، جاسک و میناب یک طبیب حاضر نیست برود به آن‌جا با این اشل فعلى و با این حقوق هم حاضر نخواهد شد باز هم برود یک مریض بدبختى را براى این که طبیب نبود از آن‌جا حرکت دادند دچار سیل شد و به حال بدبختى افتاده است اگر یک طبیب حضور می‌داشت یک عضو مفید اقتصادى این طور به نظر نمى‌افتاد بودجه عمران که صحبت می‌شود در این بودجه عمران هزاران هزینه مستتر است آنچه که مربوط به سلامت مردم است او را توجه کنید و همه آقایان که نمایندگان ولایات هستند همین گرفتارى را دارند که پزشک ندارند جراح و ماما ندارند در حوزه‌های‌شان همه در زحمت هستند و این لایحه یکى از مفیدترین کارهاست و بنده از جناب آقاى دکتر صالح تشکر می‌کنم از این لایحه‌اى که داده‌اند واستدعا می‌کنم که رفقا هم از دادن پیشنهادات مکرر یک خرده خوددارى کنند که این لایحه بگذرد.

رئیس- آقایانى که با پیشنهاد آقاى درخشش موافق‌اند قیام کنند (کسى قیام نکرد) تصویب نشد.

درخشش- افتخار می‌کنم که خودم تنها هستم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل اضافه شود:

تبصره- از این تاریخ کلیه مشمولین قانون پزشکى یعنى کادر پزشکى ایران باید چهار سال خارج از مرکز در شهرستان‌ها خدمت نمایند و فقط کسانى از اشل جدید حقوق فعلى استفاده می‌نمایند که چهار سال تمام در شهرستان‌ها خدمت کرده باشند یا این که کسرى مدت خدمت خود را تا چهار سال در شهرستان‌ها جربان نمایند. عمیدى­نورى.

رئیس- آقاى عمیدى نورى.

عمیدى­نورى- قدمى را که مجلس شورای ملى براى تأمین بهداشت مملکت با افزایش حقوق پزشکان برداشت تصور می‌کنم که اگر نمایندگان محترم به این پیشنهاد توجه بفرمایند (جناب آقاى داراب به این پیشنهاد توجه بفرمایید) این قدم تکمیل می‌شود براى تأمین بهداشت مملکت که قسمت اعظمش مربوط به شهرستان‌هاست (صحیح است) بنده پیشنهاد کرده‌ام حالا که ما آمده‌ایم و این قدم را برداشته‌ایم که حقوق پزشکان محترم از حداکثر 800 تومان به دوهزار و چهارصد تومان برسد و بسیار قدم مفیدى است لااقل ما مدت خدمت پزشکان را در شهرستان‌ها دو برابر بکنیم و حال این که به تناسب افزایش حقوق باید سه برابر بکنیم براى این که هشتصد تومان وقتى به 2400 تومان رسید باید دو سال خدمت آقایان پزشکان در خارج 6 سال بشود معهذا بنده تنزل دادم پیشنهادم را و روى مطالعه و نظر اغلب آقایان و پیشنهاد دادم که از امروز به بعد کلیه اعضاى کادر پزشکى بایستى چهار سال در شهرستان‌ها خدمت بکنند باقى می‌ماند آقایانى که فعلاً شاغل‌اند، این آقایانى که فعلاً شاغل‌اند عده زیادی‌شان در شهرستان‌ها بیش از چهارسال خدمت کرده‌اند، بنابراین استفاده می‌کنند و بعضی‌ها هستند که دو سال خدمت کرده‌اند و حالا که ما به این‌ها 2 برابر یا سه برابر حقوق می‌دهیم حق داریم که خواهش کنیم که قبول بفرمایند این آقایان که دو سال دیگر بروند در خارج از مرکز خدمت کنند بنابراین از نظر این که این قانون جنبه عمرانى داشته باشد این پیشنهاد بنده ناظر به این است که از امروز چهار سال در شهرستان‌ها خدمت کنند (عده‌اى از نمایندگان- بسیار خوب است) و آن‌هایى که در گذشته دوسال یا کمتر رفته‌اند کسری‌شان را بروند در شهرستان‌ها خدمت کنند (صحیح است) ضمناً خدمت در شهرستان‌ها این نباشد که در کرج اسم بنویسد و در تهران باشد بنده الان طبیبى را سراع دارم در حوزه‌ی خودم اسمش هست ولى در تهران است و حقوق از

+++

شغل می‌گیرد این سیستم باید در وزارت بهدارى از بین برود باید اطباء در شهرستان‌ها کار بکنند این است که بنده تمنا می‌کنم که پیشنهاد بنده را آقایان تصویب بفرمایید. که نظر خود آقایان است (صحیح است)

رئیس- آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى- بنده براى این که آقایان نمایندگان محترم حس بکنند که وزارت بهدارى به هیچ‌وجه با پیشنهاداتى که منظورش رسیدگى به شهرستان‌هاست مخالفتى ندارد و بنده روحیه مجلس را این طور مى‌بینم که با این پیشنهاد موافق‌اند (صحیح است) بنابراین وزارت بهدارى هم بایستى مطابق میل و اوامر آقایان رفتار کند بنده با این پیشنهاد موافقت می‌کنم همکاران خودم را وارد می‌کنم و ازشان خواهش می‌کنم که مطابق این پیشنهاد رفتار بکنند به یک شرط باین شرط که سایر پیشنهادات را آقایان پس بگیرند.

رئیس- آقاى دکتر شاهکار مخالفید (بلى) بفرمایید.

حشمتى- ایشان می‌خواهند پس فردا از تهران وکیل شوند با این پیشنهاد مخالفت می‌کنند.

دکتر شاهکار- آقاى حشمتى موقعى که شما صحبت می‌کردید بنده گوش می‌دادم. از 132 نفر نمایندگان محترم (چند نفر: 126 نفر) 126 نفر خیلى معذرت می‌خواهم از 126 نفر 12 نماینده مال تهران است یک مطالبى که اغلب در مجلس شوراى ملى اشتباه می‌شود این است که وکیل کاشان و آبادان و تهران خیال می‌کنند یکى مال تهران است یکى مال آبادان است یکى مال کاشان است قانون اساسى ما صراحت دارد که نماینده مجلس نمایندگى دارد از قاطبه ملت ایران فرق نمی‌کند حوزه تهران و حوزه جناب آقاى شمس قنات‌آبادى اما پیشنهاد جناب آقاى عمیدى نورى دو سه تا عیب دارد یکى محروم کردن یک شهر یک میلیون وچهارصد هزار نفرى از اطباء (همهمه نمایندگان) بنده مخالفم ولى چون می‌بینم که اکثریت موافق‌اند بنده عرضى نمی‌کنم و مخالفتم را پس می‌گیرم.

رئیس- باید رأى گرفته شود آقایانى که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم کرج و ورامین و حضرت عبدالعظیم مشمول شهرستان‌هایى که چهارصال دکتر باید در آن‌جا خدمت کرده باشند نبوده جزو تهران محسوب می‌شوند.

مهدوى.

رئیس- آقاى مهدوى‏

مهدوى- ما با حسن نیت می‌آییم این‌جا مى‌نشینیم و قانون می‌گذرانیم ولى متأسفانه بعضى از کارها به نفع اشخاص جریان پیدا می‌کند، آنچه بنده اطلاع دارم یک سوابقى هست که باید اطبا در شهرستان‌ها خدمت کنند و وزارت بهدارى هم مکلف بوده که دکترها را بفرستد متأسفانه آنچه که من اطلاع دارم فقط 45 نفر دکتر در کرج که به نام شهرستان رفته‌اند که مشمول مقررات شوند همین طور حضرت عبدالعظیم و در این‌جا همین طور بنده فراموش کرده بودم شمیرانات این هیچ گونه اشکالى براى وزارت بهدارى ایجاد نمی‌کند برعکس این به نفع وزارت بهدارى است و دیگر اشخاص نمی‌توانند تقاضا بکنند که بروند در ورامین که آخر چهار سال هم بگویند ما در شهرستان‌ها خدمت کرده‌ایم هیچ فایده ندارد که دکتر این طور برود چون مسکن آن‌ها تهران است و وقتى که این طور شد نمی‌تواند وظیفه‌اش را انجام بدهد خواهش می‌کنم این پیشنهاد را قبول بفرمایید.

رئیس- آقاى دکتر سیدامامى.

دکتر سیدامامى- بنده موافقم.

رئیس- آقاى شوشترى مخالفید؟ (شوشترى- بنده مخالفم) بفرمایید.

شوشترى- بسم الله الرحمن الرحیم.

غرض جناب آقاى سعید مهدوى راجع به این پیشنهاد به نظر من با این پیشنهاد تأمین نمی‌شود این پیشنهاد ناقص است آقای دکتر می‌فرمایند شمیران جزء شهر است حوزه شهر حوزه شهر تهران را از نظر اصول باید شهردارى آن‌جا تعیین کند که شهردارى حومه تهران و شمیران را تعیین کرده‌اند که مخصوص تهران است آن‌جاهاى دیگر که وکیل مخصوص دارد شهرستان مخصوص است شهر رى یک وضعیتى دارد این یک وضعیتى دارد کرج یک وضعیتى دارد ولى به نظر من اگر آقا پیشنهاد خودتان را این طور اصلاح بفرمایید که از حوزه شهر تا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چهل کیلومتر (ارباب- آن وقت قزوین هم جزوش می‌شود) که سوءاستفاده نشود این‌جا سوهانک هم هست اگر این‌جور معین بشود آن منظور شما تأمین می‌شود حالا اسم رى برداشته می‌شود اسم سوهانک می‌آید اسم فرحزاد می‌آید اسم ونک می‌آید پس تعیین بفرمایید به 15 کیلو یا بیست کیلومتر کرج را هم جزوش کنید ورامین را هم که چهل و چند کیلومتر است آن را هم اسم ببرید و بگویید تا بیست کیلومتر والا نقض غرض است و منظور نمایندگان محترم تأمین نمی‌شود این اصلاح را بفرمایید بنده موافقم.

رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود که رأى گرفته شود.

 (به شرح زیر قرائت شد).

پیشنهاد می‌نمایم کرج و ورامین و حضرت عبدالعظیم مشمول شهرستان‌هایى که چهارصال دکتر باید در آن‌جا خدمت کرده باشند نبوده جزو تهران محسوب می‌شوند.

مهدوى.

رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات دیگرى هست که قرائت می‌شود هر کدام وارد نباشد رأى گرفته نمی‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود:

تبصره- پزشکیاران یا مأمورینى که طبق مقررات مأمور شهرستان‌ها می‌شوند چنانچه از عزیمت به محل مأموریت خوددارى نمایند حق استفاده از اشل جدید را نخواهند داشت و حقوق انتظار خدمت را باید به مأخذ سابق دریافت نمایند.

دکتر مشیرفاطمى.

دکتر مشیرفاطمى- بنده پیشنهادم را پس گرفتم.

رئیس- خود آقاى وزیر می‌توانند به هر کس استنکاف کرد حقوق ندهند پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم مجلس شوراى ملى‏

اینجانب پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده واحده اضافه گردد:

تبصره- وزارت بهدارى موظف است در یک ماه پس از ابلاغ قانون صورت تشکیلات وزارتخانه را مورد تجدید نظر قرار داده و حداکثر ممکن از تشکیلات مرکزى کاسته به طورى که بتواند تعدادى از اطبا وابسته به تشکیلات مرکزى را به شهرستان‌ها اعزام دارد.

دکترجزایرى‏

وزیر بهدارى- این را ما خومان هم قبول داریم دیگر رأى نمی‌خواهد بگیرید.

رئیس- آقاى دکتر جزایرى.

دکتر جزایرى- بنده خیال می‌کنم تصویب این لایحه خدمتى است به طبقه فاضله این مملکت که اطبا باشند خود آقایان اطبا هم به بنده فرمودند که مخصوصاً تشکر کرده باشم از مجلس شورای ملى و هیئت دولت و جناب آقاى وزیر بهدارى و وزیر دارایى و جناب آقاى رئیس مجلس و همه آقایان، بنابراین مسلم است که مجلس با تصویب این لایحه خدمتى به یک دسته و طبقه از افراد فاضل مملکت می‌کند اما یک توقع و انتظارى هم که قطعاً مجلس شورای ملى و ملت ایران و اشخاصى که این کمک را می‌کنند دارند این است که مثل گذشته توجه فقط به تهران نباشدو حقیقتاً احتیاجات شهرستان‌ها هم تأمین شود. غرض بنده از این پیشنهاد تذکرى به آقاى وزیر بهدارى بود و تذکرى هم به رفقا و آقایان اطباى محترم که سعى بفرمایند وضع بهدارى شهرستان‌ها به صورت سابق باقى نماند و غرض من تذکرى به جناب آقاى وزیر بهدارى بود و چون خودشان فرمودند که این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهادمی‌کنم تبصره ذیل اضافه شود:

تبصره- آقایان دکترهاى پزشک، دندانساز، داروساز که در وزارتخانه‌ها و ادارت دولتى عضویت دارند چنان که به وزارت بهدارى منتقل شوند با تبدیل رتبه ادارى به پزشکى از مزایاى این قانون استفاده خواهند کرد.

امید سالار.

رئیس- آقاى امید سالار.

امید سالار- جناب آقاى وزیر بهدارى در بیانى که الان فرمودند گفتند که من موافقم که دکترها بیایند و تعداد دکترها در وزارت بهدارى زیاد بشود. بنده تصور می‌کنم که به این ترتیب منظور وزارت بهدارى تأمین نخواهد شد. بنده گمان می‌کنم که تراکم و زیاد بودن اعضائى که الان مستخدم دولت هستند در همه وزارتخانه‌ها مورد تأیید دولت و تصدیق مجلس بوده و مکرر صحبت شده است و تنها وزارتخانه‌اى که الان براى عملى کردن برنامه‌هاى وسیع خود احتیاج به کارمند دارند وزارت فرهنگ و وزارت بهدارى است و قصد از تقدیم این قانون همین بوده است که اطبا تشویق بشوند و در وزارت بهدارى تعداد زیادى کارمند که مورد استفاده ما هستند جمع بشوند. عده‌اى از دکترها بودند که قبل از گذشتن این قانون مزایاى سایر وزارتخانه‌ها را قبول کرده‌اند و استخدام شده‌اند و اگر چنانچه حالا این‌ها تبدیل بشوند و تشریف بیاورند به وزارت بهدارى، وزارت بهدارى می‌تواند براى شهرستان‌ها از وجود آن‌ها استفاده بکند (وزیر بهدارى- سواد ندارند) از این جهت بنده این تبصره را پیشنهاد کردم و این که آقاى وزیر بهدارى فرمودند که این‌ها سواد ندارند بنده نتوانستم بفهمم آن‌هایى که دکتر هستند، پزشک هستند، داروساز هستند و دیپلم دکترا در دست دارند چه در وزارت بهدارى باشند و چه در سایر وزارتخانه‌ها باشند چه تفاوتى دارند من نمی‌دانم چه اشکالى دارد اگر این‌ها منتقل بشوند؟ احتیاجات وزارت بهدارى که زیاد است آن‌ها هم کارمند وزارت بهدارى می‌شوند و چنانچه آقایان نمایندگان مراجعه کردند براى شهرستان‌ها دیگر نمی‌فرمایند طبیب نیست و حق هم دارید و آن وقت تعداد زیادى طبیب خواهید داشت. البته این هم ناگفته نماند بنده که عرض کردم در سایر وزارتخانه‌ها کارمند زیاد هست نظر بنده این نیست که سایر کارمندها مورد توجه واقع نشوند به نظر بنده دولت باید یک فکر اساسى براى کارمندان بکند و همین امروز هم لیسانسیه‌ها

+++

یک عریضه‌اى داده‌اند که من خدمت جناب آقاى رئیس تقدیم می‌کنم.

رئیس- به عقیده من این پیشنهاد مستلزم خرج اضافى می‌شود و وکیل نمی‌تواند پیشنهاد خرج بکند چون وقتى که رتبه تبدیل شد باید حقوق بیشترى داده شود نظیر این پیشنهاد باز هم رسیده که تبدیل بشود و این پیشنهاد خرج است و نمی‌شود به آن رأى گرفت پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم به قسمت اخیر تبصره این جمله اضافه شود.

و نسبت به پزشکان شهرداری‌ها اعتبار مابه التفاوت مذکور در این قانون از محل ده درصد مقرر در ماده 80 قانون استقلال شهرداری‌ها تأمین می‌شود.

مشایخى.

رئیس- بفرمایید توضیح بدهید چند دفعه دیگر هم آقاى وزیر بهدارى توضیح دادند این مربوط به آن اشخاصى است که می‌آیند به وزارت بهدارى و خدمت می‌کنند اگر شهردارى مربوط به وزارت بهدارى است شامل می‌شود و اگر نیست مربوط به این لایحه نمی‌شود این لایحه براى دکترهایى است که می‌روند در خارج از تهران خدمت کنند قصد این است نه این که هر کس را بیاورند از هر جا حقوق بهشان بدهند.

مشایخى- بنده توجه آقایان نمایندگان و مخصوصاً آقاى رئیس را به این مطلب جلب می‌کنم مؤسسات دولتى از بودجه کشور حقوق دریافت می‌کنند و بودجه‌اش به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود فقط و فقط شهرداری‌ها از پرداخت بودجه کشور استفاده نمی‌کنند و درآمدهاى مخصوصى دارند که مطابق قانون استقلال شهرداری‌ها ده درصد از درآمد هر شهردارى صرف بهدارى خواهد شد. نظر به این که بودجه آن‌ها به مجلس شورای ملى نمی‌آید و در مجلس شوراى ملى تصویب نمی‌شود بنده توجه جناب‌عالى را جلب می‌کنم که با شهرداری‌ها صحبت بفرمایید که از محل این ده درصد که سهم بهدارى است مابه التفاوت به آن‌ها بدهند و حالا که آقاى وزیر دارایى قول می‌دهند بودجه تأمین شده است پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- کلیه پزشکانى که از رتبه پزشکى استفاده می‌کردند و با درخواست شخصى قبل از موعد مقرره قانونى بازنشسته شده‌اند و هنوز به سن بازنشستگى نرسیده‌اند می‌توانند تقاضاى ادامه خدمت نموده در صورت موافقت وزارت بهدارى مجدداً مشغول کار شوند به شرط این که چهارسال خارج از مرکز خدمت نمایند.

دکتر سعید حکمت.

رئیس- آقاى دکتر حکمت.

دکتر حکمت- عرض کنم یک عده از پزشکانى هستند که به سن بازنشستگى نرسیده‌اند و در سابق براى این که حقوق‌شان کم بوده است تقاضاى بازنشستگى کرده‌اند و بازنشسته شده‌اند ولى الان که حقوق‌شان زیاد می‌شود و زندگی‌شان تأمین می‌شود وزارت بهدارى هم در خارج از مرکز احتیاج به طبیب دارد و آن‌ها هم مجوز قانونى براى بازنشستگى نداشته‌اند و فقط به علت کمبود حقوق‌شان بازنشستگى تقاضا کرده‌اند وزارت بهدارى می‌تواند آن‌ها را به خدمت دعوت کند و بفرستد به ولایات (صارمى- به شرط این که چهار سال در ولایات کار کنند) بسیار خوب، پیشنهاد را درست می‌کنم: کلیه پزشکانى که از رتبه پزشکى استفاده می‌کرده‌اند و بنا به درخواست شخصى قبل از موعد مقرر قانونى بازنشسته شده‌اند و هنوز به سن بازنشستگى نرسیده‌اند می‌توانند تقاضاى ادامه خدمت نموده و با موافقت وزارت بهدارى مجدداً به خدمت مشغول شوند به شرط این که چهار سال در خارج از مرکز کار کنند.

رئیس- آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى- عرض کنم این مطلب از نقطه نظر این که اولاً ما یک روزى به طبیب احتیاج داشتیم و التماس می‌کردیم بیایند به شهرستان‌ها کار کنند این‌ها نیامدند تقاضاى انتظار خدمت کردند و رفتند جاهاى دیگر حقوق‌هایى گرفتند و در مرکز شهرستان‌ها ماندند حالا که می‌بینند حقوق‌ها دارد اضافه می‌شود می‌آیند و می‌گویند که آقا بیایید از همکاران خودم معذرت می‌خواهم که این عرض را می‌کنم که شما بیایید و به ما اجازه بدهید برگردیم به وزارت بهدارى عده‌اى از این اشخاص که بازنشسته شده‌اند یا علیل بودند یا مریض بودند یا به درد نمی‌خوردند حالا می‌خواهند بیایند عضو وزارت بهدارى بشوند و پس از دو سال دیگر برمی‌گردند و می‌گویند حالا که ما از این حقوق استفاده کردیم لطف شما زیاد، ما را بازنشسته کنید. در حالى که منظور ما از این قانون این است که طبیب‌هاى جدى و شریفى که می‌خواهند خدمت به شهرستان‌ها بکنند بتوانند کار کنند ما که نمی‌خواهیم یک عده بازنشسته را حقوق بدهیم بازنشسته شده‌اند زحمت کشیده‌اند قدم‌شان روى چشم ما حالا هم در منزل‌شان تشریف داشته باشند. بنده مخالفم.

رئیس- پیشنهاد یک بار دیگر قرائت می‌شود.

 (به شرح سابق قرائت شد)

دکتر حکمت- بنده پیشنهادم را پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پزشکانى که به سن قانونى بازنشستگى نرسیده و در زمان دولت آقاى دکتر مصدق بازنشسته شده‌اند می‌توانند از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه درخواست مراجعت به خدمت بنمایند وزارت بهدارى مکلف است آنان را با همان وضع سابق به خدمت دعوت نمایند.

دکتر شاهکار.

رئیس- یک کارى کنید که زودتر این سه چهار پیشنهاد تمام شود. آقاى دکتر شاهکار توضیحى دارید؟

دکتر شاهکار- بلى قربان چندى پیش در مجلس آقایان یک قانونى تصویب فرمودى که کارمندانى که در زمان دولت آقاى دکتر مصدق بازنشسته شده بودند در ظرف یک ماه می‌توانند تقاضا کنند و دولت آن‌ها را برگرداند این قانون شامل پزشکان نشد. من صبح از جناب آقاى دکتر صالح پرسیدم فرمودند که ما چنین اشخاصى نداریم، اگر ندارید بنده عرضى ندارم. اگر چنین پزشکانى دارید تقاضا می‌کنم آقاى دکتر هم موافقت بفرمایند که این آقایان را مثل سایرین که اجازه دادیم استفاده بکنند این آقایان هم استفاده بکنند. در ضمن بیشتر این اشخاص کسانى هستند که تجربیات زیادى دارند و ممکن است سن‌شان هم به بازنشستگى نرسیده باشد خوب است این‌ها هم از حق خودشان استفاده کنند.

رئیس- آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى- بنده از آقاى دکتر شاهکار خواهش می‌کنم که این پیشنهاد را پس بگیرند چون اصلاً موضوعش دکتر مصدق و کارش مربوط به اطباء نبوده طبیب خدمت می‌کند زمان هر کس می‌خواهد باشد اگر رفته خودش استعفا داده است، ولى بنده رسیدگى می‌کنم در صورتی که چنین موردى باشد بنده قول می‌دهم که نظر آقا تأمین بشود خواهش می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید.

دکتر شاهکار- چشم اگر تأمین می‌شود پس می‌گیرم.

رئیس- پییشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود:

تبصره: اشخاصى که داراى پایه‌هاى پزشکى می‌باشند و در مؤسسات دولتى و شهرداری‌ها و بنگاه‌هاى وابسته به دولت غیر از شغل پزشکى عهده‌دار مشاغل دیگرى می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

سرلشکر کیکاوسى.

رئیس- آقاى سرلشکر کیکاوسى.

سرلشکر کیکاوسى- اگر آقایان توجه بفرمایند تمام این لایحه براى این است که جلب توجه دکترها را بکند به وزارت بهدارى براى این که بفرستیم‌شان به شهرستان‌ها بنده اطلاع دارم تعداد زیادى اشخاص هستند که به شغل دکترى نائل هستند ولى در بنگاه‌ها و وزارتخانه‌هاى دیگر مشاغل دیگرى دارند ممکن است به استناد این قانون حقوق‌شان اضافه بشود. ممکن است فردا همین آقایان از همان محل‌ها استفاده بکنند، ولى همین حقوق را بگیرند (وزیر بهدارى- تقصیر من چیست؟) من تصدیق دارم که مربوط به شما نیست ولى بیایید قانونیش بکنید تا نتوانند این کار را بکنند.

رئیس- آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى- مثل این که آقایان تقاضاى بنده را قبول نفرمودند آن چهار سال را قبول کردیم که آقایان دیگر پیشنهاد ندهند الان نزدیک ساعت 11 است ما را مرخص بفرمایید، و این پیشنهادات تمام شود که عمر مجلس در روز بیشتر نمانده است جناب آقاى کیکاوسى مطلبى می‌فرمایید ادارات دیگر اگر کسى رتبه ادارى دارد استفاده از این کار می‌کند گذشته از این که یک دکتر یا طبیبى اگر در وزارتخانه‌اى باشد غیر از وزارتخانه ما کارى نمی‌کند کار طبى می‌کند که در وزارت بهدارى ممکن است طبیبى وجود داشته باشد که مجبور باشیم کار ادارى به او رجوع کنیم، مثلاً فرض بفرمایید طبیب باید برود بازرس کار طبیب باشد ولى در وزارتخانه‌هاى دیگر اصلاً همچو چیزى نیست این‌ها را هم ما گفته‌ایم می‌توانند پیش‌بینى کنند، تازه براى اطبایش در وزارتخانه‌هاى دیگر اشکال دارد، آن وقت می‌آیند اشخاص ادارى را هم شاملش می‌کنند؟ حضرت‌عالى هم هیچ رحمى نداشته باشید بنده به جناب‌عالى قول می‌دهم که این اشکال پیش نخواهد آمد و تقاضا می‌کنم که پس بگیرید.

کیکاوسى- پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست مجلس.

پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به قانون اصلاح حقوق پزشکان اضافه شود:

پزشکان و داروسازان و دندانپزشکان بازنشسته که سن آن‌ها زائد بر 65 سال نباشد و به تشخیص وزارت بهدارى صالح براى ادامه وظیفه باشند مشروط بر این که حداقل 3 سال در مؤسسات تابعه وزارت بهدارى در شهرستان‌ها کار نمایند به خدمت دعوت و از مزایاى مقرر در این قانون استفاده می‌نمایند.

صارمى‏

رئیس- آقاى صارمى.

صارمى- مثل این است که اصولاً مجلس مساعد براى قبول پیشنهادات نیست و جناب آقاى دکتر جهانشاه صلاح هم موافق‌اند که این قانون زودتر تصویب بشود و آقایان هم حاضر نیستند که توضیحات را گوش کنند بنابراین بنده عرضى نمی‌کنم و پیشنهادم را پس می‌گیرم (احسنت)

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى پیشنهاد می‌نماید که تبصره 2 از لایحه اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان به شرح زیر

+++

تصحیح گردد.

تبصره 2- بعد از کلمه وزارتخانه‌ها کلمه و مجلسین اضافه شده و تبصره به این ترتیب اصلاح شود:

وزارتخانه ها ومجلسین و مؤسسات دولتى و شهردارى‏

مرآت اسفندیارى.

رئیس- این مربوط به وزارت بهدارى است و باید مؤسسات و وزارتخانه‌هاى دیگر را بردارید، آقاى مرآت اسفندیارى.

مرآت اسفندیارى- بنده عقیده دارم که بهدارى مجلس از خیلى لحاظ ناقص است و براى تکمیل و تشویق کارمندانى که در بهدارى مجلس کار می‌کنند در این موقعى که وزارت بهدارى در نظر دارد که یک توجهى به حال پزشکان و اطبا و سایر کارمندان بهدارى بشود هیچ مانعى ندارد که به این دو دستگاه کوچک که عبارت است از بهدارى مجلس شوراى ملى و سنا این توجه را بفرمایید و همان مزایایى را که براى سایر اطبا در نظر گرفته‌اید در مورد این‌ها هم شامل کنید حالا اگر مخالفید بفرمایید.

رئیس- این بیاناتى که جناب آقاى وزیر کردند با همین تبصره‌اى که در لایحه است مخالف است این تبصره قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره 2 وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و ژاندارمرى وقتى می‌توانند از مزایاى این قانون براى حائزین پایه هاى پزشکى خود استفاده نمایند که اعتبار مابه التفاوت را جزء اعتبار برنامه‌هاى عمرانى مربوط به خود پیش‌بینى نموه و با این که در بودجه‌هاى عادى خود اعتبار لازم را پیش‌بینى و پادار نمایند.

رئیس- توجه بفرمایید که اگر این تصویب بشود آن‌هایى که در ادارات خودشان این حقوق را می‌گیرند دیگر به وزارت بهدارى نخواهند آمد اگر شما قصدتان این است که دکترها را ملزم کنید که از جاهاى دیگر بیایند به وزارت بهدارى و دستگاه شما بچرخد این تبصره 2 مغایرت دارد زیرا کسى نخواهد آمد که آن‌جا هم همین حقوق را بگیرد. پیشنهاد آقاى مرآت اسفندیارى هم وارد نیست.

شوشترى- بنده پیشنهاد حذف این تبصره را می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده اضافه شود.

کسانى که ده‌ سال خدمت متوالى در وزارت بهدارى دارند و فعلاً نیز شاغل می‌باشند و دو سال در شهرستان‌ها خدمت نموده‌اند از مزایاى این قانون بهره‌مند می‌شوند.

مشایخى.

رئیس- آقاى مشایخى.

مشایخى- جناب آقاى وزیر بهدارى مجلس اصولاً براى همکارى با دولت با پیشنهاداتى که مورد موافقت وزیر مربوطه هست زودتر موافقت می‌کند، بنابراین بنده هم می‌خواهم نسبت به این پیشنهاد بنده توجه بفرمایید که در اثر توجه و موافقت جناب‌عالى آقایان نمایندگان محترم هم به این پیشنهاد توجه کنند. شما تصویب کردید که شرط استفاده از مزایاى این قانون چهارسال خدمت در شهرستان‌ها است بنده اولاً می‌خواهم به عرض آقایان برسانم که حقوق سابقه را در این مملکت باید محترم شمرد قانونى قبلاً در مجلس تصویب شده که باید پزشک دو سال به شهرستان‌ها برود (دکتر پیرنیا- از این به بعد است) از این به بعد را قبول دارم کسانى رفته‌اند در ولایات خدمت کرده‌اند به مدت دو سال و برگشته‌اند آمده‌اند تهران خانه دارند، عائله دارند، زندگى دارند می‌خواهند کار بکنند شما با این قانون می‌گویید دو سال دیگر هم برود و از امروز که این قانون را تصویب کردید نمی‌توانید به آن عده از پزشکان تهران بر اساس این قانون حقوق بدهند مگر این که دوسال برود به شهرستان‌ها، بنده می‌خواهم تقاضا کنم که اثرات آن تبصره را عطف به ماسبق نکنید چون یک پزشک دو سال رفته است طبق آن قانون خدمت کرده است، و باید اثرات آن تبصره نسبت به آینده باشد، یعنى از امروز شما پزشکى را که در وزارت بهدراى استخدام می‌کنید، این پزشک باید چهار سال در ولایات خدمت کند نه آن 190 نفر پزشکى که قبلاً در ولایات خدمت کرده‌اند یک بام و دو هوا که نمی‌شود شما این قانون را آورده‌اید براى تأمین زندگى پزشک و اگر بنا بشود پزشک مقیم تهران زندگی‌اش تأمین نشود نقض غرض است حالا بنده پیشنهاد کرده‌ام کسانى که ده سال سابقه خدمت متوالى در وزارت بهدارى دارند و امروز هم پزشک وزارت بهدارى هستند دو سال در ولایات خدمت کرده‌اند در این صورت از مزایاى این قانون بهره‌مند شوند موضوع چهارسال شامل کسانى که ده‌سال سابقه خدمت متوالى دارند و دو سال هم در شهرستان‌ها مطابق قانون خدمت کرده‌اند نشود اگر این امر را موافقت نفرمایید از امروز اسکاندال، شلوغى، هرج ومرج و بى نظمى در وزارت بهدارى خواهد شد.

صارمى- بشود آقا این چه حرفى است.

مصطفى ذوالفقارى- بنده با نهایت تأسف با کسى که رفیق من است و پنج روز دیگر با او همکار هستم مخالفت می‌کنم منظور از این لایحه این بود که ولایات و نقاط دور از مرکز از این مضیقه پزشک بیرون بیایند (صحیح است) و آن‌ها هم که حق حیات دارند در این مملکت استفاده کنند منتهى ارفاقى که با او می‌شود این است که دو سال خدمت گذشته را منظور بدارند و دو سال دیگر را برود خدمت کند و الا به عقیده بنده از امروز به بعد باید چهار سال بروند خدمت کنند اگر آن دو سال را هم خدمت کنند و استدعا می‌کنم که مسترد بفرمایید پیشنهاد خودتان را.

رئیس- یک تبصره‌اى پیشنهاد شد در چهار سال تصویب شد (مشایخى: منظور این است که عطف به ماسبق نکنند) حالا آقاى وزیر بهدارى چه نظرى دارید بفرمایید.

وزیر بهدارى- بنده نظر آقاى مشایخى را از این نقطه نظر که می‌فرمایند قانون عطف به ماسبق نباید بشود متوجه نبودم ولى خوب اگر واقعاً کسى ده سال سابقه خدمت دارد و دوسال رفته است در ولایات این لطف را بفرمایید بنده هم متشکرم (همهمه نمایندگان)

رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام کنند (چند نفر برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم مجلس شوراى ملى- پیشنهاد می‌نمایم که مدت خدمت نظام وظیفه پزشکان جزء چهار سال مقرر خارج از مرکز محسوب نشود. سالار بهزادى.

نمایندگان- پس بگیرید آقا، پس بگیرید.

رئیس- آقاى سالار بهزادى.

سالار بهزادى- آقایان اجازه بفرمایید جناب آقاى وزیر بهدارى این لایحه‌اى که مجلس با این حسن نیت مطرح کرده و با حسن نظر تصویب می‌کند صرفاً براى این که ما بتوانیم اطبا را به ولایات بفرستیم، متأسفانه این‌جا قانون تصویب می‌کنیم که چهار سال باید طبیب در خارج باشد و دو سال نظام وظیفه اسمش همراهش است که باید خدمت کند دکترهایى که در نظام هستند داراى درجات جزء هستند و می‌روند در خارج و خدمت نظام وظیفه می‌کنند استدعا می‌کنم که آقاى وزیر بهدارى توضیح بفرمایند که این دو سال خدمت نظام وظیفه جزء این چهارسال نیست (نمایندگان- نیست، نیست)

اردلان- بنده موافقم.

رئیس- آقاى اردلان بفرمایید.

اردلان- اولاًَ بنده هم می‌خواهم تمناى جناب آقاى وزیر بهدارى را تکرار بکنم و ازآقایان خواهش بکنم که پیشنهاد کمتر بدهند یک غرغرى هم به آقایان دکترها دارم وآن این است که عوض این که این‌جا نشسته‌اند نگاه می‌کنند بروند مردم را معالجه کنند ولى دلیل مخالفت بنده این است که یک فردى دو سال رفته در ولایات زحمت کشیده منطق ندارد که قبول نکند در نظام وظیفه یا خارج از نظام وظیفه هر طریقى که خدمت خارج را انجام داده باید قبول بشود. بنابراین آقایان به این پیشنهاد رأى بدهید.

رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. دیگر پیشنهادى نیست (شوشترى- بنده پیشنهاد داده بودم) پیشنهاد حذف در موقع رأى تکلیف آن معلوم می‌شود کلیات آخر مطرح است آقاى خلعتبرى.

خلعتبرى- عرض کنم مجلس با نهایت علاقه این قانون را رسیدگى کرد و الان هم تصویب خواهد شد ولى آقاى وزیر بهدارى باید سعى بفرمایند که این قانون خوب اجرا شود باز هم می‌خواهم به شما تذکر بدهم که نقصى که قوانین ما دارد آن مرحله اجراى قانون است ما از جناب‌عالى انتظار داریم که طورى بکنید در اجراى این قانون راه فرار از خدمت و تقلب بسته شود و بنده دیگر عرضى ندارم.

وزیر بهدارى- چشم.

رئیس- این‌جا دو پیشنهاد رسیده آقایان دقت کنید یکى آقاى قنات‌آبادى کرده‌اند راجع به یک تبصره‌اى که این‌جا پیشنهاد شده بود و مجلس هم قبول کرد ایشان تقاضاى تجزیه کرده‌اند، یکى هم آقاى شوشترى حذف تبصره 2 را پیشنهاد کرده‌اند که آن هم مربوط به تجزیه است این‌ها را باید علیحده رأى گرفت پیشنهاد آقاى قنات‌آبادى راجع به این تبصره است‏

 (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به لایحه اضافه شود:

وزارت بهدارى مکلف است که تأمین کادر پزشکى بخش‌ها را در شهرستان‌ها مقدم بدارد.

نادعلى کریمى.

نادعلى کریمى- این تصویب شده است‏

وزارت بهدارى- این پیشنهاد تصویب شده است.

رئیس- درست است که تصویب شده است ولى در رأى تقاضاى تجزیه کرده‌اند، چون پیشنهاد تجزیه این تبصره از آقاى قنات‌آبادى رسیده است و حضور ندارند رأى علیحده گرفته می‌شود. آقاى شوشترى هم پیشنهاد حذف تبصره دو را کرده‌اند تبصره 2 قرائت می‌شود. (شوشترى- بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم) این لایحه را ما دو شورى تلقى کردیم و پیشنهاداتى هم

+++

که رسید رأى گرفتیم و باید بفرستیم به مجلس سنا براى رأى نهایى اگر در سنا تغییرى ندهند که به دولت ابلاغ می‌کنند و اگر تغییر دادند ناچار می‌آید به مجلس شوراى ملى بنابراین فعلاً رأى گرفته می‌شود به این اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان با پیشنهاداتى که مورد تصویب مجلس قرار گرفت آقایانى که با این ماده با کلیات و تبصره‌هایش موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى- بنده نمی‌دانم به چه زبانى از این حسن‌ظن مجلس شورای ملى تشکر کنم اگر طبقه پزشکان آن طورى که آقایان مایل هستند اقدام نکنند روسیاه خواهم شد زیرا با این کمکى که آقایان به پزشکان فرمودند آن عذرى که بنده داشتم که طبیب به ولایات نمی‌رود براى این که حقوق ندارد شما از دست بنده گرفتید، بنابراین از پشت این تریبون در ضمن تشکر از مجلس شوراى ملى امیدوارم که طبقه پزشکان آن طور تشکر کنند که از فردا صبح همه داوطب ولایات شوند (احسنت)

7- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به وظیفه وراث کارمندان و خدمت‌گزاران کشورى.

رئیس- گزارش رسیده از کمیسیون بودجه قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون بودجه در جلسه 22 بهمن ماه 34 لایحه شماره 50781 مورخ 1 ر 9 ر 334 دولت راجع به پرداخت وظیفه به وراث کارمندان و خدمت‌گزاران کشورى به سبب انجام وظیفه تلف یا کشته می‌شوند را با حضور آقاى معاون وزارت دارایى مطرح و مورد رسیدگی قرار داده و آن را تصویب نمود اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

ماده 1- از این تاریخ به وراث قانونى کارمندان و خدمت‌گزاران کشورى که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و یا می‌شوند تمام آخرین حقوق ثابت و کمک قانونى به علاوه فوق‌العاده تأهل (موضوع تبصره یک ماده 2 قانون آموزش و پرورش عمومى) و فوق‌العاده اولاد پرداختى به مورث از روز بعد از فوت بنا به پیشنهاد وزارت مربوطه و موافقت وزارت دارایى و تصویب هیئت وزیران تأدیه خواهد شد.

تبصره- تشخیص این که مأمورین مذکور در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و می‌شوند و تعیین سهم هر یک از ورثه بنا به پیشنهاد وزارت مربوط با هیئت وزیران خواهد بود.

ماده 2- وظیفه‌ای که به موجب این قانون برقرار می‌شود در مورد ورثه کارمندان رسمى و خدمت‌گزاران جزء که به حد بازنشستگى رسیده‌اند تا میزان حقوق ثابت و کمک از صندوق بازنشستگى و مازاد آن از اعتبارات عمومى دولت تأدیه می‌شود ولى ورثه کارمندانى که به حد بازنشستگى نرسیده‌اند و نیز در مورد ورثه کارمندان غیررسمى به طور کلى آنچه تعلق می‌گیرد از اعتبارات عمومى داده می‌شود.

تبصره 1- حق گماشته و فوق‌العاده ثابتى که به پایه وران و کارمندان و افراد و ردیف افراد شهربانى کل داده می‌شود مشمول این قانون می‌باشد ولى آنچه از این بابت تعلق می‌گیرد از صندوق اختصاصى شهربانى کل کشور (موضوع ماده 6 لایحه قانونى مصوب 6 ر 8 ر 1331 باید داده شود.

تبصره 2- مقررات این قانون شامل سازمان ژاندارمرى کل کشور نمی‌باشد و پرداخت وظیفه به وراث قانونى افسران و درجه‌داران و هم‌ردیفان وافراد و سایر مستخدمین ژاندارمرى تابع مقررات قانون پرداخت مستمرى به وراث افسران و درجه داران و هم ردیفان و سایر مستخدمین ارتش مصوب 29 دی ماه 1331 خواهد بود.

ماده 3- عملیاتى که از اول سال 1328 تاکنون بر طبق این قانون انجام شده مورد تأیید است.

ماده 4- وزارت دارایى و سایر وزارتخانه‌ها مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

مخبر کمیسیون بودجه- محمدعلى مسعودى.

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون امور استخدام در جلسه سوم اسفند ماه 1334 لایحه مربوط به پرداخت وظیفه به وراث کارمندان و خدمت‌گزاران کشورى که به سبب انجام وظیفه تلف یا کشته می‌شوند را با حضور نماینده دولت مطرح و عین گزارش کمیسیون کشور را تصویب و اینک خبر آن را تقدیم میدارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام- نراقى‏

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون کشور لایحه مربوط به پرداخت وظیفه به وراث کارمندان و خدمت‌گزاران کشورى که به سبب انجام وظیفه تلف یا کشته می‌شوند را در جلسه سوم اسفند ماه 1334 با حضور آقایان معاونین وزارت دارایى و وزارت کشور مطرح و با اضافه نمودن (قانونى) به جمله سهم هر یک از ورثه در تبصره ماده یک گزارش کمیسیون بودجه را تصویب و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور- مهدوى‏

رئیس- در کلیات آقاى حائری‌زاده بفرمایید.

حائری‌زاده- این لایحه به طور کلى آنچه در حافظه من مانده است و موجب شد که در مخالف اسم نوشتم این است که بگویم من با این تبعیض‌هایى که ایجاد عدم رضایت در مملکت می‌کند صد درصد مخالفم و تشیخص من این است که این دولت‌هاى ما با این لوایحى که به نام حقوق می‌آورند یک موارد خاصى را در نظر می‌گیرند براى خاله‌خان‌باجی‌هاى خودشان و یک لایحه برمی‌دارند می‌آورند در این قبیل مسائل باید به شکلى دولت نظر بدهد و مجلس مطالعه و موافقت کند که مصالح عمومى را در نظر بگیرند نه مصالح چند نفر را، من اولاً فرقى مابین لشکرى و کشورى نمی‌دانم این‌ها برادر ما هستند آن‌ها هم برادر ما هستند، این‌ها یک وظایفى دارند، آن‌ها هم یک وظایفى دارند، اگر خطرى براى یک سرباز پیش آمد باید جبران بشود و اگر براى یک کارمند پست و تلگراف هم پیش آمد باید جبران شود این جهت ندارد که ما بیاییم قانون خاصى براى اشخاص به خصوصى بگذاریم، به علاوه یک جمله‌اى که اولش دارد و تاکنون توجه نکرده بودم و آقایان تذکر دادند این است که نوشته است از این تاریخ به وراث کارمندانى که این حوادث برایش پیش آمد می‌کند این مزایا را در نظر گرفته‌اند در صورتی که آن بدبخت‌هایى که سابقاً کشته شده‌اند موقعى که اشل کم بوده است یعنى چه کم بود یعنى نرخ زندگى کم بود و حقوق کمتر بوده است حالا که نرخ زندگى بالا رفته است اشل را بالا برده‌اند اشخاصى که در زمانى که اشل پایین بوده است کشته شده‌اند و برای‌شان خطرى پیش آمده یک حقوق مختصرى به وراث آن‌ها طبق قانون سابق داده می‌شود در صورتى که ما آن‌ها را فراموش می‌کنیم می‌رویم می‌گوییم که آن‌ها که مرده‌اند به درک، این‌هایى که امروز هستند و یک عده‌اى را که ما خودمان خاصه خرجى کرده‌ایم و من با این خاصه خرجى مخالفم و باید براى آن‌ها هم فکرى کرد در قسمت آخر گزارش هم نوشته شده است که عملیاتى که از اول سال 1328 تاکنون بر طبق این قانون انجام شده است (صدرزاده- در این قانون تبعیضات باید برداشته شود) مورد تأیید است، معلوم می‌شود یک عده‌اى را یک خصایصى را برای‌شان قایل شد‌اند پنج نفر تلف شده‌اند یک‌نفرش کس و کارى داشته است، البته در دولت رفقایى داشته است براى آن یک تصویب‌نامه‌اى گذرانده‌اند و مزایایى قایل شده‌اند حالا آمده‌اند به موجب ماده 3 آن مزایایى را که براى دوست و رفیق‌شان قایل شده‌اند این را قانونى بکنند و موجبات قانونى شدنش را فراهم بکنند، ولى دیگران که نفله شده‌اند و از بین رفته‌اند اشخاص متنفذى دوست و رفیق و کس و کار آن‌ها نبودند آن‌ها با همان گرسنگى و بدبختى دست به گریبان باشند من با این تبعیض مخالفم صندوق تقاعد در همه جاى دنیا حکم صندوق بیمه را دارد همه اشخاصى که بیمه می‌شوند فرق نمی‌گذارد آن‌هایى که بیمه شدند فقیرند و ضعیف‌اند، خویش‌شان صاحب ثروت است، خویش‌شان فقیر است، طرفدارشان وزیر است این‌ها رادر نظر نمی‌گیرد این‌ها را نباید هم رعایت کرد کسى که بیمه شده و طبق مقررات رفتار کرده باید طبق مقررات حقوقش را داد تقاعدى که قرار می‌گذارند براى کارمندهاى کشورى یا لشکرى، قضایى، غیرقضایى این‌ها حکم همان بیمه را دارد وقتى که برایش یک حادثه‌اى پیش آمد کرد، تلفاتى پیش آمد کرد، جبران بشود و این تبعیض یک قدمى است که اصولاً قابل قبول نیست هر روز در مملکت ما براى یک حوادثى یک چیزهایى مد می‌شود یک روز وزیر بهدارى وضعش طوری است که به وکلاء و وزرا بیشتر می‌تواند فکر خودش را تحمیل بکند و همه هم تصویب می‌کنند لایحه‌اى می‌آورد این‌جا یک اضافاتى را براى طبقه‌اى قایل می‌شود این اضافات موجب عدم رضایت سایر طبقات می‌شود که طرفدار و حامى ندارند واین به ضرر مملکت است ما قوانین جوراجور براى هر طبقه‌اى که طرفدار مؤثر و نافذ داشته‌اند گذرانده‌ایم و یک مزایایى قایل شده‌ایم ولى این مزایا را قایل شدن تولید عدم رضایت در سایر طبقات می‌کند همین چند روز راجع به اطباء می‌بینیم یک لایحه‌اى جناب آقاى وزیر بهدارى آورده‌اند این‌جا که در اطرافش بحث و مذاکره شد که نبایستى سرایت پیدا بکند و سایرین از مزایا محروم باشند راست می‌گفت یک نفر از کارمندان که اگر زحمت است براى همه است چرا عده‌اى محروم بشویم او می‌گفت راست هم می‌گفت اگر او درس خوانده است منهم متحمل می‌شوم، اگر زندگانى گران شده است براى من‏ هم گران شده است چطور است براى پزشکان مزایا، قایل می‌شوید و براى من قایل نمی‌شوید وزارت جنگ به عنوان این که نظامی‌ها باید بهشان کمک کرد حرفش حسابى است ولى این دلیل نمی‌شود که به سایر کارمند کمک نکنید یک طبقه‌اى را مزیت بدهید به طبقه دیگر این کار صلاح نیست باید همه متحدالشکل باشند همه برادر ما هستند فرقى نمی‌کند این در وزارت جنگ یا در دادگسترى یا در ادارات دیگر خدمت بکند این تبعیض که به موجب این قوانین پیش‌بینى می‌کنیم براى کارمندان ایجاد ناراضى می‌کند در مملکت و مملکت را به جاى بدى می‌کشاند این اشخاصى که این فکر را می‌کنند و لایحه براى یک دسته می‌آورند و سایرین را محروم می‌کنند به اساس مملکت صدمه می‌زنند من نمی‌گویم خیانت بشود این‌ها قصدشان خیانت نیست ولى عمل‌شان خیانت می‌شود شما چند اولاد دارید وقتى براى یکى

+++

مزایا قایل می‌شوید و براى دیگران قایل نمی‌شوید قطعاً از شما می‌رنجند، مگر شما در روزنامه‌ها نخوانده‌اید دو تا برادر که در یک کلاسى بودند آن که نمراتش عالی‌تر بوده است والدینش بیشتر به او احترام کرده‌اند برادر دیگر کینه پیدا کرده و برادرش را خفه کرده و انداخته است توى چاه طبقات را نباید با هم فرق بگذاریم، این حس را در مملکت تقویت نکنیم چه فرق می‌کند نظامى و غیرنظامى، صندوق عمومی مملکت است چه فرق می‌کند، من با این اصول موافق نیستم حالا این را مطالعه کنیم و در جریان مذاکرات بحث خواهیم کرد چون چند وقت پیش این لایحه را مطالعه کردم و دفعتاً امروز مطرح شد و فرصت این که بخوانم هنوز نکردم عجالتاً در کلیات به عرض خودم خاتمه می‌دهم ماده به ماده اجازه مخالفت دارم اگر هم در آن ورقه نوشته شده حالا تکمیل می‌کنم که بیایم در اطرافش بحث کنم این موضوع را باید ترک کرد فاصله طبقات را باید کم کنیم نه این که روز به روز بیاییم فاصله را زیادتر کنیم.

رئیس- آقاى شوشترى موافقید؟ (گفته شد، نیستند) آقاى انوارى معاون وزارت دارائى.

معاون وزارت دارایى (انوارى)- مقدمتاً براى استحضار آقایان محترم عرض می‌کنم که این لایحه‌اى که تقدیم شده است سابقه قانونى هم دارد به موجب قانون فروردین سال 1324 که بنده حالا یک قسمتش را می‌خوانم این سابقه تصویب شده است: آخرین حقوق مستخدمین لشکرى و کشورى که در راه انجام وظیفه وخدمت به دولت از فروردین ماه 1324 به بعد کشته شده و یا می‌شوند به وراث قانونى آن‌ها پرداخت می‌شود، قسمتى که دارد به شخص این که چه جور داده بشود این قانون سابقه داشته و در زمان دکتر مصدق یک لایحه قانونى گذشت این قانون را یک قدرى تکمیلش کرد یعنى کمک و سایر مزایا به حقوق علاوه شود ودر موقع خودش این لایحه تقدیم مجلس شد براى رسیدگى در کمیسیون‌هاى مشترک ولى نرسیدند، در جزو 24 لایحه دولت که می‌بایست گذاشته می‌شد با این که مهم بود و خیلى اشخاص مراجعه می‌کردند گذاشته نشد وراث اشخاص چون موضوع قابل توجه بود مراجعه می‌کردند این بود که دولت لایحه مستقل تهیه و تقدیم کرد جناب آقاى حائری‌زاده فرموند که در این لایحه تبعیض شده اتفاقاً چیزى که در این لایحه نیست تبعیض است این براى کلیه کارمندانى است که در راه انجام وظیفه کشته شده یا می‌شوند تا سال 24 که بوده است (صدرزاده- باید در ماده قید شود شده یا بشود) (حائری‌زاده- شده را اضافه کنید بنده عرضى ندارم) کشته شده از سال 1324 که بوده اجرا می‌شده منتهى حقوق تنها بوده در لایحه مصدق مزایا وحق اولاد و حق تأهل همه را علاوه کردند چون قانون نبوده و عمل می‌شده (شوشترى- آن‌ها هم باید شامل این قسمت بشوند) عمل هم کرده‌ایم غالب اشخاص، هرکسى که برایش اتفاق افتاده است رسیدگى شده و آخرین حقوق با مزایا بهشان داده شده است و این سابقه دارد و در قانون هم تصریح است و این چیزى نیست که اولاً تازه دولت این کار را کرده باشد و یا آن‌ طوری که جناب آقاى حائری‌زاده فرمودند مابین کارمندان تبعیضى قایل شده باشیم که به یک دسته بدهیم یا به یک دسته ندهیم این که گفته شد قشونى یا افراد ژاندارمرى آن‌ها قانون خاصى براى این منظور دارند آن‌ها از لایحه خودشان استفاده می‌کنند، این لایحه براى کارمندان کشورى است.

رئیس- آقاى شوشترى.

شوشترى- تذکر جناب آقاى رئیس راتشکر می‌کنم ترک اولى کردم و من چون مجبور بودم، تلفن صدا کرده بودند والله بنده کمتر بیرون می‌روم، بنده در این لایحه جناب آقاى وزیر دارایى موافق نوشتم و عقیده‌ام این است که این یک قدم اساسى است که دولت و وزارت دارایى برداشته است اعم از این که جناب‌عالى وزیر باشید یا هر مرد محترم دیگر وزیر باشد براى کارمندان مملکت که در راه انجام وظیفه جان‌شان را بر باد می‌دهند این قانون در مورد آن‌ها باید اجرا شود این قانون باید چند دوره قبل آماده باشد براى این‌ که مردم باید تشویق بشوند همین طور که براى افسران قشونى، براى مأمورین انتظامى شهربانى، براى مأمورین ژاندارمرى مجلس شوراى ملى و دولت این فکر را کرد براى عموم کارمندان دولت این فکر اساسى باید بشود الان قبل از این طرح راجع به پزشکان وقتى در مجلس صحبت کردیم اغلب آقایان متذکر این معنى بودند که این اضافات را باید بدهیم به کارمندان که آن‌ها استفاده کنند حالا جناب آقاى صدرزاده یک اشاره‌اى کرده‌اند و آن این است که این قانونى را که تصویب می‌کنید اشخاصى که جان‌شان را در راه خدمت مملکت می‌دهند باید حقوق و مزایا بگیرند آن‌هایى هم که طبق قانون سابق گرفته‌اند النهایه با مزایاى فعلى نگرفته‌اند آن‌ها هم به طور عام در این قانون وارد باشند که یک کاسه بشود و یک بام و دو هوا نشود به طور کلى در نظر گرفته شود هر مأمورى که در راه انجام وظیفه قبلاً جانش را بر باد داده و یا بعداً خداى نخواسته از بین برود باید مشمول این قانون باشد واین قانون به عقیده من یک قدم مؤثر و مفیدى است براى تشویق کارمندان مملکت از این جهت استدعا دارم آقایان تصویب بفرمایید.

کیکاوسى- خالصه براى مرده‌ها هم بودجه داشته باشیم.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده که قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى نسبت به کلیات پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم. مشایخى.

 (گفته شد، مخالفى نیست).

رئیس- چون مخالفى نیست رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات در کلیات آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است و قرائت میشود.

 (به شرح زیر قرائت شد).

ماده 1- از این تاریخ به وراث قانونى کارمندان و خدمت‌گزاران کشورى که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و یا می‌شوند تمام آخرین حقوق ثابت و کمک قانونى به علاوه فوق‌العاده تأهل (موضوع تبصره یک ماده 2 قانون آموزش و پرورش عمومى) و فوق‌العاده اولاد پرداختى به مورث از روز بعد از فوت بنا به پیشنهاد وزارت مربوطه و موافقت وزارت دارایى و تصویب هیئت وزیران تأدیه خواهد شد.

تبصره- تشخیص این که مامورین مذکور درموقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و می‌شوند وتعیین سهم هر یک از ورثه بنا بپیشنهاد وزارت مربوط با هیئت وزیران خواهد بود.

رئیس- آقاى شوشترى مخالفید.

شوشترى- خیر موافقم.

رئیس- آقاى حائری‌زاده.

حائری‌زاده- بیانى را که جناب آقاى معاون محترم دارایى راجع به عرایض من فرمودند اگر به این جمله از این تاریخ را از ماده حذف بکنیم و به طور کلى بگوییم به وراث قانونى کارمندان و خدمت‌گزاران کشورى که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و یا می‌شوند الى آخر خیال می‌کنم نظر من را تأمین کند این جمله از این تاریخ را برداررید و آن‌هایى هم که بیشتر کشته شده‌اند به ورثه‌شان کمک بشود بنده موافقم.

معاون وزارت دارایى- بنده موافقم.

رئیس- آقاى شوشترى.

شوشترى- خوشبختانه جناب آقاى حائری‌زاده مخالفتى نفرمودید همان نظرى که شاید اکثریت یا همه نمایندگان محترم دارند که این قانون باید عمومیت داشته باشد و از این تاریخ لازم نیست ایشان هم دارند که اشخاصى که در راه انجام وظیفه جان‌شان از دست رفته است مشمول این قانون بشوند و به طوری که جناب آقاى انوارى توضیح دادند این اصلاح بشود خوب ایشان که مخالفت نکردند بنده هم از ایشان تشکر می‌کنم ما هم این نظریه را داریم که به طور عام بشود.

رئیس- کسى در ماده اول دیگر اجازه نخواسته یک پیشنهادى در ماده اول رسیده از آقاى صدرزاده که قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده یک به نحو زیر اصلاح شود

ماده 1- عملیاتى که از اول سال 1328 تا کنون به وراث قانونى کارمنان و خدمت‌گزاران کشورى که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده‌اند انجام شده مورد تأیید و از این تاریخ به وراث قانونى کارمندان و خدمت‌گزاران کشورى که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته می‌شوند و همچنین آن‌هایى که کشته شده‌اند تمام آخرین حقوق ثابت و کمک قانونى به علاوه فوق‌العاده تأهل الى آخر عبارت ماده مزبور.

صدرزاده‏

رئیس- آقاى صدرزاده‏

صدرزاده- عرض کنم که در این قانون یک عبارتى هست که تا حدى منظور جناب آقاى حائری‌زاده و اکثر نمایندگان محترم را تأمین می‌کند وآن این است که می‌نویسد از این تاریخ به وراث قانونى کارمندان و خدمت‌گزاران کشورى که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و یا می‌شوند، طبیعى است که منظور این جسارت این است که اگر قبل از تصویب این قانون کسانى در راه انجام وظیفه کشته شده‌اند از این قانون استفاده کنند و منظور ما هم همین است ولى این عبارت اول ماده می‌نویسد از این تاریخ، ممکن است در موقع اجرا یک ابهامى ایجاد کند و با وجود این که این عبارت زده شده است یک اشکال دیگرى پیش می‌آید و آن این است که می‌گویند قانون از تاریخ تصویب معتبر و قابل اجراست بنده براى رفع هر گونه اشکال پیشنهاد دادم در مقدمه ماده این عبارت نوشته شود و این پیشنهاد را هم به نظر جناب آقاى حاج عزالممالک رسانیدم وایشان هم پسندیدند و آن این است که عبارت ماده مقدمه‌اش این طور نوشته شود: عملیاتى که از اول سال 1328 تاکنون نسبت به وراث قانونى کارمندان و خدمت‌گزاران کشورى که در موقع انجام وظیفه یا به سبب آن تلف و یا کشته شده‌اند انجام شده مورد تأیید است چون در آخر قانون یک ماده به همین عنوان دارد و تأیید کرده‌اند از این تاریخ مقررات قانونى کارمندان و خدمت‌گزاران کشورى که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف یا کشته می‌شوند همچنین آن‌هایى که کشته شده‌اند تمام آخرین حقوق ثابت و کمک قانونى به علاوه فوق‌العاده تأهل این آخر عبارت ماده

+++

جمله‌اى که عرض کردم در خود قانون موجود است این است

ماده 3- عملیاتى که از اول سال 1328 تاکنون بر طبق این قانون انجام شده مورد تأیید است این عبارت ماده جای بدی افتاده است جایش در ابتدای ماده است.

رئیس- آقاى معاون وزارت دارایى.

معاون وزارت دارایى- توضیحاتى که جناب آقاى صدرزاده فرمودند به نظر بنده قانون شامل است علت این که ما گذاشتیم در آخر لایحه اگر خاطر آقایان باشد در همان لایحه‌اى که مربوط به آقاى دکتر مصدق بود و رفت و معوق ماند و مجال نشد این ماده در آخرش گذاشته شد که عبارت از این تاریخ به بعد تصویب می‌شود، حالا این اساساً فرق نمی‌کند. نکته‌اى که آقایان باید توجه بفرمایید آن‌هایى که کشته شده یا می‌شوند عرض کردم این قانون از 1324 اجرا می‌شود تا قبل از سال 1324 که ما نمی‌توانیم برویم ببینیم کى کشته شده است و اصلاً موردى پیدا نمی‌کند، فقط تفاوتى که دارد در لایحه فعلى مزایایى است که براى حق اولاد و حق تأهل که آن زمان نبود و بعد علاوه شد، این لایحه فقط این را علاوه کرد این را هم در بودجه داریم و تحصیل حاصل است. فقط می‌خواهیم عملیات از 28 به بعد تصویب شود و از این به بعد هم اجرا شود.

رئیس- آقاى شوشترى.

شوشترى- به نظرم تا عمر داریم این کلمه دکتر مصدق را باید بگوییم، عجب گرفتارى پیدا کرده‌ایم خدا این مملکت را از شر مفاسد او خلاص کند. خدا شاهد است امروز دولت لایحه می‌آورد ما به طور تعمیم می‌گوییم، به سال 28 و زمان دکتر مصدق چه کار داریم؟ من تمام اعمال آن زمان را فاسد و برخلاف قانون می‌دانم اما من نمی‌گویم آن کارمند دولتى که قبلاً کشته شده، در راه انجام وظیفه جانش را بر باد داده این را دولت موظف است نسبت به عائله و ورثه او یک چیزى قایل بشود. همان طورى که ما براى یک نماینده‌اى که چندى قبل فوت کرد مرحوم صفائى مقررى تصویب کردیم براى ورثه‌اش براى ورثه کارمندان دولت هم که جان‌شان را بر باد داده‌اند باید فکرى شود، شما چرا استناد می‌کنید به آن قانون؟ به عقیده من این کلمه 28 باید برداشته شود. از این تاریخ نسبت به ماضى و نسبت به مستقبل به طور عام گفته شود، این حرف‌ها را هم بعد از این استدعا می‌کنم این مجلس که تمام می‌شود در مجلس بعد هم هر قانونى که می‌آورید مستند به 28 و زمان مصدق و این جور حرف‌ها نکنید.

رئیس- پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود

 (مجددا به شرح سابق قرائت شد)

آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند در ماده 1 قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. این پیشنهاد که آقاى حائری‌زاده داده است پیشنهاد تجزیه است و عبارت را بدتر می‌کند یک چیزى باید جایش گذاشت حالا قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم جمله از این تاریخ از ماده اول حذف شود.

شوشترى- در گذشته و آینده.

رئیس- آقایان توجه بفرمایند می‌خواهیم رأى بگیریم به ماده اول در حقیقت اول حذف از این تاریخ یعنى به تجزیه‌اى که پیشنهاد کرده‌اند، اول رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى حائری‌زاده یعنى حذف از این تاریخ. آقایانى که با حذف از این تاریخ موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به خود ماده آقایانى که با ماده اول موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد.)

ماده 2- وظیفه که به موجب این قانون برقرار می‌شود در مورد ورثه کارمندان رسمى و خدمت‌گزاران جزء که به حد بازنشستگى رسیده‌اند تا میزان حقوق ثابت و کمک از صندوق بازنشستگى و مازاد آن از اعتبارات عمومى دولت تأدیه می‌شود ولى ورثه کارمندانى که به حد بازنشستگى نرسیده‌اند و نیز در مورد ورثه کارمندان غیررسمى به طور کلى آنچه تعلق می‌گیرد از اعتبارات عمومى داده می‌شود.

تبصره 1- حق گماشته وفوق‌العاده ثابتى که به پایه وران و کارمندان و افراد و ردیف افراد شهربانى کل داده می‌شود مشمول این قانون می‌باشد ولى آنچه از این بابت تعلق می‌گیرد از صندوق اختصاصى شهربانى کل کشور (موضوع ماده 6 لایحه قانونى مصوب 6 ر 8 ر 1331) باید داده شود.

تبصره 2- مقررات این قانون شامل سازمان ژاندارمرى کل کشور نمی‌باشد و پرداخت وظیفه به وراث قانونى افسران و درجه‌داران و هم‌ردیفان و افراد وسایر مستخدمین ژاندارمرى تابع مقررات قانون پرداخت مستمرى به وراث افسران و درجه‌داران و هم‌ردیفان و سایر مستخدمین ارتش مصوب 29 دیماه 1331 خواهد بود.

رئیس- کسى اجازه نخواسته است؟ (دکتر جزایرى- بنده قربان) بفرمایید.

دکتر جزایرى- توجه بفرمایید ماده 2 را بنده یک مرتبه دیگر قرائت می‌کنم این می‌گوید وظیفه‌اى که به موجب این قانون برقرار می‌شود در مورد ورثه کارمندان رسمى و خدمت‌گزاران جزء که بحد بازنشستگى رسیده‌اند تا میزان حقوق ثابت و کمک از صندوق بازنشستگى و مازاد آن از اعتبارات عمومى دولت بنده این‌جا سؤالى می‌کنم ولى ورثه کارمندانى که به حد بازنشستگى نرسیده‌اند و نیز در مورد ورثه کارمندان غیررسمى به طور کلى آنچه تعلق می‌گیرد از اعتبارات عمومى داده می‌شود. ملاحظه بفرمایید این‌جا اولاً بین حقوق ثابت و کمک که از صندوق بازنشستگى داده می‌شود و سایر مزایا فرق گذاشته، قسمت دوم را در این‌جا از اعتبارات عمومى می‌دهند بنده می‌خواستم ببینم این اعتبارات عمومى عواید بودجه است؟ آیا در بودجه است؟ آیا در بودجه قلمى و رقمى براى پرداخت این موضوع پیش‌بینى شده است؟ یا مقصود از اعتبارات عمومى اعتبارات دولت است؟ توضیح بنده براى این است که روشن شود، قسمت دوم که مرقوم فرمودند ولى ورثه کارمندانى که به حد بازنشستگى نرسیده‌اند یک مبلغى چند درصد بازنشستگى پرداخته‌اند، آیا این را از صندوق بازنشستگى برمی‌دارند و ضمیمه می‌کنند و به عنوان مستمرى آن کارمندى که به حد بازنشستگى نرسیده است به صندوق بازنشستگى داده خواهد شد حتى یک مطلبى می‌خواهم عرض کنم حضرت‌عالى تشریف دارید، مجلس هم اواخرش است، ولى من تصور می‌کنم که همه آقایان نمایندگان در این مدت راجع به وضع مستخدم به طور کلى در مدت نمایندگى تذکراتى دادند ملاحظه بفرمایید یک روزى براى آقایان فرهنگیان یک قانونى می‌آید، براى آقایان قضات یک قانون می‌آید براى آقایان افسران یک قانون می‌آید، امروز هم این لایحه قانون اضافه پزشکان به تصویب می‌رسد، همه هم موافق هستیم. آقا تصدیق بفرمایید این عمل از نظر مستخدم چون آن هم مستخدم است واقعاً این غیر قابل تحمل است، توجهى بفرمایید، مجلس، البته بعد مجلس خواهد بود، انشاءالله خواهد بود، مملکت هست البته مجلس خواهد داشت، اما دولت باید یک فکرى بکند به این صورت البته وقتى فشار آمد هر کس زورش زیادتر از هر طرف رخنه‌اى پیدا می‌کند یک طرف اول آقایان افسران بعد قضات بعد اطبا پس‌فردا مهندسین امروز هم نامه‌هایى فرستاده بودند ولى بالاخره جناب آقاى وزیر دارایى حضرت‌عالى که سابقه در این امر دارید این وضع مستخدمین دولت وضع بودجه یک ملت زنده‌اى نیست که هر روز یک گوشه‌اش را بشکافند و براى یک کسى اضافه حقوق بدهند بالاخره همین طور که به مردگان توجه می‌کنید به زندگان هم بفرمایید. آن‌هایى که زنده هستند آخر آقا مدیر کل شما 700 تومان معاون شما 1500 تومان پاسبان شما دویست تومان می‌گیرند یک فکرى بفرمایید و قسمت اعظم این فکر هم از نظر خودتان نمی‌گویم ملاحظه بفرمایید غرض این است که یک دسته معین در این مملکت این مشکلات را باید رفع کنند همه مردم این مملکت هم می‌دانند که آن دسته معین پنج شش هزار نفر مالیات بده بزرگ هستند که باید توجهى به حال خودشان و مملکت بکنند که مالیات بدهند پنج شش هزار نفر هم مالیات بگیر هستند که فکر خودشان هستند و فکر عموم را نمی‌کنند از این جهت می‌خواستم تذکر بدهم که ما مرده انشاء‌الله همه آقایان زنده فکرى به حال مملکت و کارمندان ومستخدمین دولت و بودجه و عموم طبقات بفرمایید (انشاءالله)

رئیس- آقاى معاون وزارت دارایى.

معاون وزارت دارایى (انوارى)- عرض کنم این لایحه‌ای که امروز در مجلس مطرح است مربوط به این است که اگر امروز کسى فوت بکند یا می‌خواهد متقاعد بشود حقوق و کمک او به میزان حقوق بازنشستگى داده می‌شود از صندوق حقوق بازنشستگى ولى این جا علاوه بر حقوق و کمک که معمولاً باید داده شود مزایاى او را هم می‌دهیم این مزایاى او را که می‌دهیم این مزایا را نمی‌توانیم از صندوق بازنشستگى بدهیم از اعتبار عمومى کشور می‌دهیم یعنى اعتباراتى که هر وزارتخانه در بودجه خودش به عنوان وظیفه وراث دارد اگر نداشته باشد وزارت دارایى اصلاً اقدام نمی‌کند اعتبارش را تأمین می‌کند بعد اقدام می‌شود حکم صادر می‌کنیم که یک قسمتش از صندوق تقاعد یک قسمت از محل اعتبارى که در بودجه هست اما در آن قسمت که فرمودید اگر شخصى بمیرد و به حد بازنشستگى نرسیده باشد که حقوق بازنشستگى در باره‌اش برقرار شود مطابق قانونى که داریم کسر بازنشستگى که به صندوق داده است یک دفعه به او برمی‌گردانیم توجه بفرمایید اگر کسى مرد به طور عادى و به بازنشستگى نرسیده بود آنچه کسر بازنشستگى داده باشد یک دفعه برمی‌گردد ولى این‌جا با این که به حد بازنشستگى نرسیده و از بابت بازنشستگى چیزى نباید به او داد چون کشته شده تلف شده، تمام آخرین حقوقش را می‌دهیم. این را وقتى می‌دادیم که حقوق بازنشستگى در باره ورثه‌اش برقرار نمی‌کردیم چون به حد بازنشستگى نرسیده بود ولى این چون به حد بازنشستگى نرسیده که کشته شده و تلف شده تمام حقوقش را می‌دهیم با مزایایش (دکتر جزایرى- حقوق بازنشستگى چه می‌شود؟) برمی‌گردد به صندوق دولت اما راجع به ترمیم حقوق سایر کارمندان دولت می‌توانم عرض کنم که دولت جداً مشغول مطالعه است و همین طور که فرمودید که براى دولت مشکل است ولى امیدواریم که به زودى این کار را تمام کند.

رئیس- آقاى شوشترى.

شوشترى- با این توضیحاتى که جناب آقاى انوارى دادند تصور می‌کنم که

+++

جناب آقاى دکتر جزایرى اخوى عزیز بنده قانع شده باشند زیرا آن‌هایى که به سن قانونى رسیده باشند از حقوق تقاعد بگیرند و مازادش را از بودجه عمومى بگیرند، من از این عبارت که نوشته شده چون تخصص مالى ندارم نمی‌دانم از رقمى به رقم دیگر چطور می‌رود اما آن‌هایى که به سن قانونى رسیده‌اند همین طور که توضیح دادند در صندوق می‌ماند و آن‌ها ورثه‌شان چون خودشان تلف شده‌اند، استفاده می‌کنند که گمان می‌کنم در این مورد دیگر حرفى نباشد.

رئیس- در ماده دوم دیگر کسى اجازه صبحت نخواسته و پیشنهادى هم نرسیده است آقایانى که با ماده دوم موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده سوم مطرح است و قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 3- عملیاتى که از اول سال 1328 تاکنون بر طبق این قانون انجام شده مورد تأیید است.

رئیس- مخالفى ندارد (گفته شد: خیر)

صارمى- یک پیشنهادى تقدیم شده است.

رئیس- قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم عبارت زیر به آخر ماده 3 اضافه شود و وراث قانونى کارمندان و خدمت‌گزاران کشورى که قبل از تصویب این قانون در موقع انجام وظیفه و یا به سبب آن تلف و یا کشته شده‌اند از مقررات این قانون استفاده خواهند نمود.

صارمى- صدرزاده‏

رئیس- آقاى صارمى.

صارمى- چون راجع به این موضوع بحث بود که این قانون شامل خدمت‌گزارانى که قبل از تصویب این قانون فوت کرده‌اند بشود و آیا می‌توانند از مزایاى قانون استفاده کنند یا خیر؟ در این قسمت جناب آقاى حائری‌زاده پیشنهاد دادند به این که از این تاریخ حذف شود مورد اشکال این است که ممکن است بگویند از تاریخ اجراى این قانون قابل اجرا است بعد در ماده سه نوشته شده است عملیاتى که از سال 28 تا کنون انجام یافته است تأیید می‌گردد ممکن است فردى باشد که تا به حال نتوانسته است از این قانون استفاده کند و تا سال 28 یا تا این تاریخ از این قانون استفاده نکرده باشد این عبارت وافى به مقصود نیست، بنابراین براى این که قانون شامل این افراد هم بشود که قبل از تصویب قانون در راه انجام وظیفه فوت کرده‌اند این پیشنهاد تقدیم شد که وراث کسانى که قبل از تصویب این قانون هم در راه انجام وظیفه یا به سبب آن فوت کرده‌اند از مزایاى این قانون استفاده کنند و خیال می‌کنم چنانچه پیش‌بینى شده باشد و مورد موافقت جناب‌عالى هم واقع بشود رفع هر گونه ابهام و اشکالى خواهد شد.

رئیس- آقاى معاون وزارت دارایى.

معاون وزارت دارایى (انوارى)- بنده با پیشنهاد جناب‌عالى مخالف نیستم و می‌خواهم عرض کنم که قانونى در سال 24 گذشته و ما از سال 24 داریم عمل می‌کنیم دیگر حاجتى نمی‌ماند که شما عطف به ماسبق کنید بنده عرضى ندارم باشد هر کسى موافق است اما در هر مورد این عملى است انجام شده.

رئیس- آقاى شوشترى.

شوشترى- به عقیده من با توضیحى که آقاى انوارى دادند و تشریحى که کردند که نسبت به قبل باید بشود و همه مجلس هم موافقت فرمودند این عبارت دیگر لازم نیست همین توضیح کافى است.

رئیس- آقایانى که با این اصلاح ماده سه موافق‌اند قیام کنند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد راى گرفته می‌شود به ماده سوم آقایان موافقین قیام کنند. (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده چهارم قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 4- وزارت دارایى و سایر وزارتخانه‌ها مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

رئیس- این ماده دیگر مخالفى ندارد رأى گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایانى که موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر هم کسى اجازه نخواسته است وچون لایحه مالى است بسنا باید فرستاده شود. (بهبهانى- بنده عرضى دارم) در کلیات آخر می‌خواهید صحبت کنید؟ بفرمایید.

بهبهانى- عرض کنم بنده یک تبصره‌اى پیشنهاد کرده بودم در ضمن لایحه که این تبصره را خواهش کردم که بخوانند ولى این‌جا می‌خواستم یک تذکرى به دولت و مخصوصاً جناب آقاى فروهر وزیر دارایى که تشریف دارند عرض کنم و توجه ایشان را به این موضوع جلب می‌کنم که یک عده‌اى که غیر موظف بودند و افسر نبودند وجزء کادر دولتى هم بودند، این‌ها در زمانى که پیشه‌ورى شمال ایران را اشغال کرده بود مبارزه کرده بودند، این‌ها را گرفتند و بردند و حبس کردند و در روسیه ویک عده از آن‌ها مفقودالاثر شدند و اولاد و بازماندگان آن‌ها در حالت نزارى در تهران به سر می‌برند و می‌خواستم استدعا بکنم که یک فکرى براى اولاد آن‌ها بشود (صحیح است) و این آقایان را اگر بشود مشمول یک عواطفى بکنند و یک پولى به عنوان مقررى براى اولاد و اطفال آن‌ها منظور شود که مردم ایران تشویق بشوند و همیشه و در هر حال با اجانب و ایادى بیگانگان مبارزه کنند.

رئیس- براى اظهار نظر به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

8- طرح و عدم تصویب فوریت لایحه تکمیل سازمان گارد ملى جنگل‌بانى.

رئیس- لایحه وزارت کشاورزى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مجلس شوراى ملى- چون براى حفاظت و نگهدارى جنگل‌ها تشکیل گارد مسلح ضرورت و فوریت دارد و وقت مجلس شوراى ملى با لوایحى که در کمیسیون‌ها تحت رسیدگى است کافى براى تصویب لایحه تقدیمى قبل نمی‌باشد ماده واحده ذیل را با دو فوریت تقدیم و لایحه قبلى را مسترد می‌دارد.

ماده واحده- براى حفظ و مراقبت جنگل‌ها و مراتع عنداللزوم سازمانى به نام گارد مسلح جنگل در بنگاه جنگل‌ها از افسران و افراد ارتش تشکیل می‌شود و افسران و افراد مزبور از لحاظ امور داخلى و انضباط و استعمال اسلحه و آنچه که مربوط به وظایف و وضع نظامى آن‌ها است مشمول مقررات ارتشى بوده و به تخلف و جرایم ناشیه از آن‌ها که در حدود وظایف مزبور است دادسرا ودادگاه‌هاى نظامى صلاحیت رسیدگى را دارند و در سایر موارد تابع مقررات بنگاه جنگل‌ها و قوانین عمومى می‌باشند. وزارتین کشاورزى و جنگ آیین‌نامه مربوط به سازمان گارد مسلح و استخدام کارمندان و انجام وظایف آن را مشترکاً تهیه می‌نمایند و پس از تصویب هیئت وزیران آیین‌نامه مزبور قابل اجرا خواهد بود.

وزیر کشاورزى‏

رئیس- آقایان تشریف نبرند بیرون یک لایحه‌ای است مربوط به وزارت کشور راجع به 5 میلیون ریال اضافه اعتبار می‌خواهیم این را هم تمام کنیم حالا فوریت این لایحه مطرح است آقاى اردلان.

اردلان- در ساعات آخر عمر مجلس شوراى ملى لوایحى که پیشنهاد می‌شود البته اگر خیلى فورى باشد قابل این هست که نمایندگان غمض عینى بکنند از این که مطالعه زیادتر بکنند یا دو فورى بشود زودتر بگذرانند ولى اگر از این موضوع استفاده بشود که چون آخر مجلس است و این لایحه دو شورى است نخوانده و مطالعه نکرده ما رأى بدهیم هیچ مناسبت ندارد این‌جا الان می‌خواهند یک وضعیت عادى را برگردانند به وضیعت نظامى باید این را درست خواند کمیسیون مربوطه رویش مطالعه بکند بخوانند و بیاورند به مجلس و بعد در مجلس رویش دقت شود مجلس که منحصر به این دوره هیجدهم نیست یک دوره نوزدهمى هم می‌آید و روى این موضوعات مداخله می‌کنند آقایان فورى تنگ کلاغ برمی‌آورند این‌جا و می‌خواهند از مجلس بگذرانند به علاوه بنده با کلیه تشکیلات وزارت کشاورزى مخالفم هیچ کارى براى مملکت نمی‌کنند این‌جا در تهران یک عده مهندس جمع شده‌اند، راحت می‌گردند و در چند کیلومترى تهران کارى نمی‌کنند اما در جنگل‌‌ها جواز دادن و جنگل بریدن و هر کارى دل‌شان می‌خواهند بکنند درست است حالا می‌خواهند این را سخت‌ترش بکنند، بنده مخالفم به این که به فوریت این لایحه رأى بدهند.

رئیس- آقاى معاون وزارت کشاورزى.

معاون وزارت کشاورزى- از نظر آقایان محترم پوشیده نیست که جنگل یکى از منابع ثروت کشور است که حفاظت و تأمین بهره‌بردارى صحیح از آن مورد توجه مخصوص می‌باشد و به طوری که در تمام کشورهاى مترقى دیده می‌شود حفاظت جنگل‌ها به عهده سربازان مسلحى است که گارد جنگل نامیده می‌شوند، متأسفانه در چند سال اخیر به واسطه بى‌اطلاعى باعث شده است که به جنگل‌هاى بسیار ذی‌قیمت کشور خسارت زیادى وارد آید به این جهت تشکیل گارد جنگل از هر کار دیگرى واجب‌تر به نظر می‌رسد اگر خاطر آقایان محترم باشد دو ماه قبل براى قوانین جنگل یک لایحه سى ماده‌اى تقدیم شد که ممکن نشد و میسر نشد که در این آخر عمر مجلس دوره هیجدهم مورد مطالعه قرار گیرد و تصویب شود ولى یک کار واجب بوده ماده 9 همان قانون به شکل یک ماده واحده‌اى که خیلى مورد توجه است و همه آقایان می‌دانند که براى تهیه گارد مسلح در آتیه چه اهمیتى دارد با دو فوریت تقدیم شد. ازآقایان تقاضا می‌کنم که نسبت به دو فوریت آن رأى بدهند و همین فردا یا پس فردا مطالعه خواهند فرمود و به مجلس خواهد آمد و تصویب خواهید فرمود.

رئیس- به هر حال به این مجلس گمان نمی‌کنم برسد. آقایانى که با فوریت اول موافق‌اند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. به کمیسیون مربوطه به طور عادى فرستاده می‌شود.

9- طرح لایحه استفاده از بقیه پنج میلیون ریال اضافه اعتبار سال 1333 وزارت کشور و ارجاع به مجلس سنا.

رئیس- لایحه اضافه اعتبار وزارت کشور مطرح است قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

ماده واحده- اجازه داده می‌شود بقیه پنج میلیون ریال اضافه اعتبار سال 1333 وزارت کشور که به موجب تبصره قانون مصوب 26 اردیبهشت 24 تا آخر شهریور 34 قابل تعهد و پرداخت بوده است تا پایان اسفند ماه 1334 قابل تعهد بوده و تعهدات تا آخر اسفند سال 34 نیز تا آخر خرداد 1335 قابل پرداخت باشد، نخست وزیر، وزیر دارایی، وزیر کشور.

+++

رئیس- آقاى خلعتبرى (خلعتبرى- بنده عرضى ندارم) آقاى شوشترى.

شوشترى- بنده موافقم.

رئیس- چون مخالفى نیست براى اظهار نظر مشورتى به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

10- استیضاح آقاى نقابت از دولت آقاى علاء

رئیس- در وقتی که آقاى نقابت استیضاح خودشان را دادند موقعی که از پشت تریبون رفتند یک کمله نامناسبت گفتند که من همان وقت تذکر دادم و ایشان را متنبه کردم (نقابت- بنده توضیح دادم) می‌خواستم عرض کنم که آقاى علاء واقعاً مرد شریفى و از رجال پرهیزکار کشور ما هستند (صحیح است، صحیح است) و مورد اعتماد مجلس شوراى ملى می‌باشند (صحیح است) حالا استیضاحى که ایشان داده‌اند قرائت می‌شود و به دولت ابلاغ می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد).

ریاست مجلس شوراى ملى‏

دولت آقاى علاء را بدین وسیله استیضاح می‌نمایم و چون فرصت کافى باقى نیست تقاضاى جلسه فوق‌العاده دارم که با استماع توضیحات این‌جانب رأى اعتماد اخذ شود و در دوره فطرت طولانى که شاید در نظر باشد دولتى بر سر کار باشد که مورد اعتماد مجلس باشد جهات استخراج به شرح ذیل است:

1- اقدامات دولت آقاى علاء موجب ضرر براى تخت و تاج سلطنت شده است که عظمت آن مورد علاقه تمام ملت ایران است.

2- دولت آقاى علاء در سیاست خارجى دچار اشتباهات شده و منافع ملى ما در خطر افتاده است.

3- سیاست اقتصادى و عمرانى و مالى دولت علاء را به طرف فقر و بدبختى می‌کشاند.

4- مداخلات غیرقانونى دولت در امر انتخابات دوره 19 قانون‌گذارى به صورتی که مشهود می‌باشد طوری است که همه چیز را در نظر دارند غیر از تمایلات و خواسته‌هاى ملت ایران.

توضیحات در جلسه رسمى عرض خواهد شد. با تجدید عرض احترام – ضیاء‌الدین نقابت.

11- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- به دولت ابلاغ می‌شود، جلسه روز پنجشنبه خواهد بود.

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

یادداشت ها
Parameter:295060!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)