کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 21 صورت مشروح مجلس روز شنبه بیست و هفتم بهمن ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور اول لایحه قانونى ثبت احوال‏

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 21

صورت مشروح مجلس روز شنبه بیست و هفتم بهمن ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور اول لایحه قانونى ثبت احوال‏

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى دکتر طاهرى (نایب رئیس) تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 21 بهمن ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) خواندند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: فرخ - خواجه نوری - رفیعی - رحمت سمیعی - معدل - مؤید قوامی - اقبال - ملک‌زاده آملی - خلیل حریری - معتصم سنگ - نوبخت - فاطمی .

غایبین بی‌اجازه - آقایان: صادق وزیری - ثقة‌الاسلامی .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: تولیت - نیکپور

1. تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهار نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور اول لایحه قانونى ثبت احوال‏

نایب رئیس - گزارش کمیسیون کشور و دادگسترى راجع به قانون ثبت احوال به جاى قانون سابق مطرح است. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون پارلمانى کشور با مشارکت کمیسیون قوانین دادگسترى با حضور آقایان وزیر کشور و کفیل وزارت دادگسترى و رئیس اداره کل آمار و ثبت احوال لایحه دولت شماره 102375 را که به جاى قانون ثبت احوال پیشنهاد شده بود مطرح و تحت شور قرار داده در نتیجه اینک با اصلاحاتى که شده است گزارش شور اول آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

نایب رئیس - مذاکره در کلیات لایحه است. در کلیات نظرى نیست؟ (اظهار نشد) رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

چون لایحه مفصل است و طبع و توزیع هم شده است قرائت تمام مواد آن لزومى ندارد و ماده به ماده قرائت و مذاکره می‌شود (صحیح است) ماده اول قرائت می‌شود:

+++

قانون ثبت احوال‏

باب اول‏

در مقررات راجع به ثبت وقایع چهار گانه‏

ماده 1 - در هر محل وقایع چهارگانه تولد ازدواج طلاق. وفات باید در دفاتر ثبت احوال طبق این قانون ثبت شود.

نایب رئیس - ماده دوم:

فصل اول‏

در ثبت تولد و تنظیم شناسنامه‏

ماده 2 - تولد هر طفل باید در ظرف 15 روز از تاریخ ولادت در شهرها به حوزه ثبت احوال محل و در دهات در صورت نبودن مأمور ثبت احوال به کدخدایان براى ثبت در دفاتر سجلى اعلام شود.

نایب رئیس - ماده 3:

ماده 3 - اعلام تولد طفل به عهده پدر یا سرپرست و یا مادر به ترتیب زیر خواهد بود:

1. پدر طفل در صورتی که در محل حاضر باشد.

2. سرپرست طفل یا خانواده که طفل در آن متولد شده است.

3. مادر طفل در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

ماما یا پزشکى هم که در حین ولادت طفل حاضر بوده است مکلف می‌باشد در ظرف یک هفته ولادت طفل را به حوزه ثبت احوال اطلاع دهد.

در مورد اطفالی که در بنگاه‌های عمومى (از قبیل بیمارستان. زایشگاه. مسکین خانه) و زایشگاه زندان و توقفگاه و غیره متولد می‌شوند دادن به عهده رئیس بنگاه خواهد بود.

نایب رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - عرض کنم که بنده عقیده دارم اگر آقایان موافقت بفرمایند (ولىّ) را هم در اینجا اسم ببریم چون ممکن است یک طفلى وقتى در رحم مادر بوده پدرش فوت شده و جد ابى دارد و وقتى که بچه متولد شد (ولى) باید تقاضى کند و بهتر است براى شور دوم این کلمه هم اضافه شود.

مخبر کمیسیون کشور (آقاى طوسى) - پیشنهاد کنید براى شور دوم در نظر گرفته خواهد شد.

نایب رئیس - ماده چهارم:

ماده 4 - در دفتر موالید باید نکات زیر قید شود:

1. محل روز ماه سال ولادت با تمام حروف.

2. نام و نام خانوادگى طفل با تعیین این که پسر است یا دختر.

3. نام و نام خانوادگى و کارابوین و محل اقامت‌شان.

4. شماره و شناسنامه ابوین طفل با تعیین محل صدور آن.

5. نام و نام خانوادگى و کار و محل اقامت و سمت اعلام کننده.

نایب رئیس - ماده پنجم.

ماده 5 - در مواردی که ابوین طفل یا یکى از آنها غیرمعلوم باشد در ستون‌های مربوطه عبارت (نامعلوم) نوشته خواهد شد و اگر بعدها نسب طفل به واسطه اقرار مرد یا زنى برحسب سند رسمى یا به واسطه دادنامه محرز گردد اداره ثبت احوال اقرار مربوطه یا مفاد دادنامه را در حاشیه دفاتر مربوط قید خواهد کرد.

عین یا رونوشت دادنامه یا اقرارنامه مربوط به ولادت طفل در پرونده بایگانى خواهد شد.

نایب رئیس - ماده ششم‏

ماده 6. مولد با نام خانوادگى پدر نامیده شده اسناد سجلى و شناسنامه با نام مزبور تنظیم و صادر می‌شود در صورتی که پدر معلوم نباشد با نام خانوادگى مادر نامیده می‌شود.

نایب رئیس - ماده هفتم‏

ماده 7. هر کسى طفلى را پیدا کند که نسبت او معلوم نباشد باید فوراً مراتب را به شهربانی و در نقاطى که شهربانى نباشد به بخشدار یا کدخدا اطلاع دهد مأمورین نامبرده مکلف هستند اطلاعاتى که راجع به آن طفل تحصیل شده است ضمن صورت مجلسى تدوین و صورت مجلس مزبور را به دفتر ثبت احوال محل ارسال دارند.

در صورت مجلس مزبور باید نکات زیر ذکر شود.

1. محلى که طفل در آنجا یافت شده.

2. تاریخ پیدا شدن طفل و سایر کیفیات مربوطه به آن.

+++

3. تعیین این که طفل پسر است یا دختر و تشخیص سن تقریبى او.

4. آثار و علایم مخصوصى که ممکن است در بدن طفل موجود بوده و باعث شناخته شدن او گردد.

5. توصیف مختصر البسه و اشیایی که ممکن است طفل یافت شده باشد.

6. شخص یا بنگاهى که طفل به او سپرده می‌شود.

7. نامى که طفل به آن نامیده می‌شود.

نایب رئیس - آقاى طباطبایی‏

طباطبایی - نکات هفت‌گانه مندرجه در این ماده به نظر بنده زائد است و ما مأمورین را مکلف می‌کنیم براى طفل صورت مجلس تهیه کنند و صورت مجلس تقریباً همین کیفیات و چگونگى احوال طفل است و صورت مجلس هم از همین هفت فقره مطلبى که این نوشته شده تنظیم و پر می‌شود و چیز زایدى ندارد و به نظر بنده ماده تا آنجا که می‌نویسد صورت مجلس مزبور را به دفتر ثبت احوال محل ارسال دارند کافى است و فراز تمام است گذشته از آن در ماده 55 همین اشاره به آیین‌نامه این قانون شده و این نکات هم در مورد لزومى در آیین‌نامه ذکر شود و ذکر آن در خود قانون به عقیده بنده لزومى ندارد.

مخبر کمیسیون - برخلاف نظر آقاى نماینده محترم قید این نکات در متن قانون لازم است زیرا ممکن است طفلى سرقت شده باشد یا یک مناسبات دیگرى پیدا شده باشد از این نظر هر قدر بیشتر و مبسوط‌تر نوشته شود بهتر است. (صحیح است)

نایب رئیس - ماده هشتم:

ماده 8. در مورد ماده 7 مطابق ماده 5 عمل خواهد شد و اگر ثبت ولادت در حوزه ثبت احوال غیر از حوزه محل تولد به عمل آمده باشد مراتب به حوزه محل نامبرده نیز اطلاع داده شود تا در کلیه مستندات سجلى او درج گردد.

نایب رئیس - ماده نهم:

ماده 9 - هر گاه تولد در کشتى واقع شود ناخداى کشتى مکلف است با حضور دو نفر گواه مراتب را در دفتر مخصوص ثبت و گواهى تولد را به اولیای مولود تسلیم و به مجرد رسیدن به یکى از بنادر در ایران فوراً مستخرجه از دفتر را به وسیله اداره کل دریادارى به اداره کل آمار و ثبت احوال ارسال دارد کسی که متصدى نگاهدارى طفل است باید بعد از پیاده شدن از کشتى به اولین شعبه ثبت احوال در ایران یا نمایندگان کنسول ایران در خارجه گواهى نامبرده را تسلیم و شناسنامه مولود را دریافت کند.

نایب رئیس - ماده دهم:

ماده 10 - در مورد ماده 5 و 7 همچنین در مواردی که مأمور ثبت احوال به مناسبت انجام وظایف خود مطلع به وجود طفلى گردد که محتاج به قیم باشد مکلف است مراتب را به دادستان شهرستان محل یا کسانی که وظایف او را انجام می‌دهند اطلاع دهد تا از طرف دادستان به تعیین قیم اقدام شود.

نایب رئیس - ماده 11:

فصل دوم - در ثبت وفات‏

ماده 11. فوت هر کس باید در ظرف (48) ساعت در شهرها به حوزه ثبت احوال و در دهات در صورت نبودن مأمور ثبت احوال به کدخدا اعلام شود و در صورتی که روز دوم وفات مصادف با تعطیل باشد روز بعد از تعطیل اعلام خواهد شد.

نایب رئیس - ماده 12:

ماده 12 - اعلام فوت به ترتیب به عهده یکى از اشخاص زیر خواهد بود:

1. نزدیکترین اقربای حاضر متوفى‏

2. سرپرست ساکنین خانه که فوت در آنجا واقع شده‏

3. مستخدمین خانه مزبور.

4. هر شخص دیگرى که در حین فوت حاضر باشد

5. مأمورین شهربانى یا بخشدار یا کدخدا.

نایب رئیس - ماده 13:

ماده 13 - هر گاه فوت در یکى از بنگاه‌های عمومى از قبیل بیمارستان و مسکین خانه و پرورشگاه و زندان و توقیفگاه

+++

واقع شود اعلام مزبور به عهده رئیس بنگاه است و اگر فوت در یکى از اماکن عمومى از قبیل کاراژ و گرمابه و مسجد و مهمانخانه و غیره واقع شود به عهده مدیر یا متصدى آن مکان است.

نایب رئیس - ماده 14:

ماده 14 - متصدیان غسل و کفن و دفن مکلف هستند که حوزه ثبت احوال را از وقوع فوت مطلع سازند.

نایب رئیس - ماده 15:

ماده 15 - در مواردی که گواهى پزشک یا ماما موجود باشد مأموریت ثبت احوال پس از بایگانى گواهى نامبرده بنا به اظهار کننده مراتب را ثبت کرده و زیر آن را به امضا اظهار کننده می‌رساند و در مواردی که گواهی‌های مذکور موجود نباشد اعلام مزبور باید با حضور یک یا دو گواه به عمل آید و مأمور ثبت احوال واقعه را به ثبت رسانده به امضا اعلام کننده و گواه می‌رساند.

نایب رئیس - ماده 16

ماده 16 - در دفتر متوفیات باید نکات زیر قید شود.

1. محل روز ماه سال و در صورت امکان ساعت وفات با تمام حروف.

2. نام و نام خانواگى و کار و محل اقامت متوفى.

3. شماره و تاریخ شناسنامه او محل صدور آن.

4. علت فوت در صورتی که مشخص باشد.

5. نام و نام خانوادگى و کار و محل اقامت و سمت اعلام کننده.

نایب رئیس - ماده 17

ماده 17 - در مورد فوت اشخاصى که داراى منزل ثابت و اقربا حاضر نیستند و یا به تنهایى در یک منزل زندگانى می‌کند مأمورین شهربانى در شهرها و بخشدار و کدخدا در دهات مکلف هستند مراتب را بازجویى و در اسرع اوقات فوت را به مأمورین ثبت احوال اطلاع دهند این قبیل وقایع بر طبق اظهار کسانی که مکلف به بازجویى در اطراف واقعه و اعلام آن هستند در دفاتر ثبت احوال ثبت می‌شوند.

نایب رئیس - ماده 18

ماده 18 - پزشک معالج مکلف است به مجرد مراجعه اقربا متوفى و سایر اشخاصی که قانوناً موظف به اطلاع دادن وفات هستند علت فوت و تاریخ آن را در برگى نوشته به مراجعه کننده تسلیم نماید.

نایب رئیس - ماده 19:

ماده 19 - در موقعى که طفل مرده به دنیا بیاید یا مادر در حین وضع حمل فوت نماید علاوه بر پزشک معالج (در صورت بودن) ماما هم که حاضر بوده مکلف به دادن گواهى می‌باشد

نایب رئیس - ماده 20

ماده 20 - هر کس جسدى را کشف نماید باید فوراً مراتب را به مأمورین شهربانى و در محلی که شهربانى نباشد به بخشدار یا کدخدا و الا به مأمورین امنیه اطلاع دهد.

هر گاه هویت جسد شناخته شود مراتب به دفتر ثبت احوال محل کشف اعلام می‌گردد.

چنانچه هویت شخص متوفى معلوم نشود مأمورین نامبرده مکلف هستند به اطلاع دادستان شهرستان یا نماینده او صورت مجلسى تنظیم کرده و به دفتر ثبت احوال محل ارسال دارند.

صورت مجلس نامبرده باید حاوى نکات زیر باشد:

1. محلی که جسد در آنجا پیدا شده.

2. تاریخ پیدا شدن جسد و سایر کیفیات مربوطه به آن‏

3. تعیین این که متوفى مرد است یا زن و تشخیص سن تقریبى او

4. آثار و علایم مخصوصى که ممکن است در جسد موجود بوده و باعث کشف هویت او شود.

5. توصیف مختصرى از البسه و سایر اشیایی که ممکن است با جسد پیدا شده باشد

6. علت و تاریخ احتمالى مرگ‏

مراتب فوق باید در دفتر متوفیات نیز ثبت شود

نایب رئیس - ماده 21:

ماده 21 - نسبت به اشخاصی که حین مسافرت در راه‌ها یا منزلگاه‌ها فوت می‌نمایند مأمورین بخشدارى و کدخدا و الا

+++

مأمورین امنیه مکلف هستند وقوع فوت را با اطلاعاتی که راجع به هویت شخص متوفى به دست می‌آورند کتباً به نزدیکترین حوزه ثبت احوال اطلاع دهند.

نایب رئیس - ماده 22

ماده 22 - هر گاه در مورد مواد 20 و 21 هویت متوفى معلوم نبود و بعدها کشف شود باید مراتب در حاشیه دفتر متوفیات قید گردد.

نایب رئیس - ماده 23

ماده 23 - مفاد ماده 9 در موقعی که فوت در کشتى واقع می‌شود باید رعایت گردد.

اداره کل آمار و ثبت احوال باید مستخرجه دفتر موالید متوفیات کشتى را که بر طبق مواد مزبور دریافت می‌دارد به دفتر ثبت احوال محل اقامت ابوین مولود یا شخص متوفى ارسال دارد تا در دفاتر مربوطه ثبت گردد و اگر محل اقامت اشخاص نامبرده معلوم نباشد این واقعه در دفتر مخصوصى که در مرکز اداره کل آمار و ثبت احوال تنظیم می‌شود ثبت خواهد شد

نایب رئیس - ماده 24:

ماده 24 - نسبت به کسانی که در جنگ یا لشکرکشى فوت می‌نمایند به طریق زیر رفتار خواهد شد:

هر گاه هویت متوفى معلوم باشد رئیس قسمت مراتب را به وسیله وزارت جنگ به اداره کل آمار و ثبت احوال اطلاع خواهد داد تا فوت بر طبق اطلاع‌نامه مزبور در دفتر محل صدور شناسنامه متوفى ثبت شود و اگر هویت شخص متوفى تشخیص نشود صورت مجلسى به امضای افسران مربوط ارتش تنظیم و رونوشت گواهى شده آن به وسیله وزارت جنگ به اداره کل آمار و ثبت احوال ارسال می‌شود و چنانچه بعد اطلاعاتى راجع به هویت شخص متوفى از طرف مقامات ارتش تحصیل شود مراتب باید به طریق مذکور به اداره آمار و ثبت احوال اطلاع داده شود

نایب رئیس - ماده 25

ماده 25 - حکم فوت غایب باید در دفتر سجل ولایتى محل تولد او ثبت شود و اگر حکم مزبور ابطال گردد مراتب باید در ستون ملاحظات دفتر سجل ولایتى مربوطه قید شود

نایب رئیس - ماده 26

ماده 26 - هر گاه شخصى در خارج ار محل ثبت ولادت فوت نموده باشد حوزه ثبت احوال که وفات در آنجا ثبت شده است باید مستخرجه ثبت را هر چه زودتر به حوزه محل ثبت ولادت براى ثبت بفرستند

نایب رئیس - ماده 27

ماده 27 - در دهستان‌هایی که حوزه‌های سجلى سیار دایر است اشخاصی که مطابق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اطلاع‌نامه ولادت یا فوت می‌باشند اطلاع‌نامه مربوطه را در ظرف مدت مقرر تنظیم و به بخشدار یا ده‌دار یا به کدخدا تسلیم خواهند نمود تا پس از ورود مأمور ثبت احوال محل واقعه را طبق مقررات دفاتر مربوطه به ثبت برساند.

نایب رئیس - ماده 28

ماده 28 - کسانى که به موجب مقررات این قانون مکلف به تصدیق اعلامیه ولادت یا وفات هستند باید منتها در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ مراجعه وظیفه خود را انجام دهند.

نایب رئیس - ماده 29

فصل سوم - در ثبت ازدواج و طلاق‏

ماده 29 - سردفترهای رسمى ازدواج و طلاق مکلف هستند هر نوع عقد ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت که در دفاتر ثبت می‌کنند در صفحه مخصوص شناسنامه طرفین قید کرده و مراتب را در ظرف پانزده روز به نماینده ثبت احوال اعلام نمایند.

نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از وصول اعلامیه‌های فوق الذکر مراتب را در مستندات مربوط به زوجین ثبت نمایند

نایب رئیس - ماده 30

ماده 30 - نمایندگان ثبت احوال ازدواج و طلاق‌هایی را که در هر محل قبل از تأسیس دفاتر ازدواج و طلاق واقع شده در صورت درخواست زوجین و تسلیم مدرکى که حاکى

+++

از وقوع واقعه باشد در مستندات زوجین ثبت می‌نمایند.

نایب رئیس - ماده 31:

فصل چهارم‏

مقررات راجع به اتباع ایران مقیمین خارجه‏

ماده 31 - وظایف مأمورین آمار و ثبت احوال را نسبت به اتباع ایران مقیمین خارج مأمورین وزارت امور خارجه مطابق آیین‌نامه مخصوصى که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد انجام خواهند داد.

نایب رئیس - ماده 32

فصل پنجم‏

مقررات راجع به اتباع خارجه مقیمین ایران‏

ماده 32 - تولد و وفات و نکاح و طلاق اتباع خارجه مقیمین ایران باید در دفاتر ثبت احوال محل وقوع واقعه ثبت گردد و اشخاص مربوط مکلف هستند وظایفى را که در مورد هر یک از وقایع چهارگانه به موجب این قانون مقرر است انجام دهند.

نایب رئیس - ماده 33:

باب دوم - در تنظیم اسناد سجلى‏

فصل اول - تنظیم اظهارنامه و صدور شناسنامه‏

ماده 33 - کلیه اتباع ایران باید داراى شناسنامه باشند.

نایب رئیس - ماده 34:

ماده 34 اشخاصى که به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند شخصاً باید برگ شناسنامه بگیرند و مسئول گرفتن شناسنامه کسانی که سن آنها کمتر از 18 سال است ولى خاص به ترتیب (پدر - جد پدرى - وصى منصوب) یا قیم آنها می‌باشد و در غیبت ولى مادر مسئول است براى اولادش که به سن 18 سال نرسیده است درخواست شناسنامه نماید.

نایب رئیس - ماده 35

ماده 35 - نسبت به اطفال سرراهى کسی که طفل را نگاهدارى می‌کند یا رئیس بنگاهى که طفل به آنجا سپرده شده است موظف به دریافت شناسنامه طفل خواهد بود.

نایب رئیس - ماده 36:

ماده 36 - مأمورین ثبت احوال با حضور دو نفر گواه به اظهارات اظهار کنندگان رسیدگى و پس از تشخیص آن شناسنامه صادر می‌نمایند.

نایب رئیس - ماده 37:

ماده 37 - هر گاه شخصى براى ثبت هویت خود گواه نداشته باشد باید قبلاً خود را به شهربانی یا فرماندار یا بخشدار یا امنیه یا کدخدا معرفى نماید مأمورین مذکور پس از تحقیقات در اطراف آن شخص تصدیقى خواهند داد که نماینده می‌تواند به موجب آن هویت آن شخص را ثبت نماید.

نایب رئیس - ماده 38:

ماده 38 - هر گاه مأمورین انتظامات چه در شهر و چه در خارج شخصى را بدون شناسنامه یافتند مکلفند در اطراف او تحقیقات لازمه را نموده او را وادار به اخذ شناسنامه نمایند اگر شخص مذکور گواه نداشته باشد به طریقى که در ماده قبل ذکر شده عمل می‌شود.

نایب رئیس - ماده 39:

فصل دوم - نام خانوادگى‏

ماده 39 - هرکس باید براى خود نام خانوادگى مخصوصى انتخاب کند زوجه و کلیه اولاد و احفاد ذکور و اناث آن شخص که در تحت ولایت او هستند به آن نام موسوم خواهند بود کسانی که تحت ولایت نیستند می‌توانند نام خانوادگى دیگرى براى خود اختیار نمایند.

نایب رئیس - ماده 40:

ماده 40 - نام‌های خانوادگى پس از ثبت در دفاتر ثبت احوال قلمرو هر دفتر آمار و ثبت احوال مختص اشخاصى است که به نام آنها شده و دیگرى حق اختیار آن نام را در حوزه قلمرو آن دفتر ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم:

نایب رئیس - ماده 41:

ماده 41 - حق تقدم نام خانوادگى اشخاص پس از فوت به ورثه قانونى آنها انتقال می‌یابد و هر یک از ورثه می‌تواند

+++

دیگرى را که بخواهد آن نام را اختیار کند مورد اعتراض و تعقیب قرار دهد ولى مشترکاً می‌توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگى آنها را اختیار کند.

نایب رئیس - ماده 42:

ماده 42 - بچه هایی که در غیر محل ثبت نام پدر به دنیا آمده‌اند و ولادت آنها در دفتر محل تولد ثبت می‌شود به نام خانوادگى پدر خود موسوم و مراتب در اسناد سجلى مربوطه قید می‌شود اگر چه دیگرى آن نام را در محل مذکور قبلاً براى نام خانوادگى خود ثبت کرده باشد.

نایب رئیس - ماده 43:

ماده 43 - هر کس بخواهد نام خانوادگى خود را تغییر دهد باید موجبات درخواست تغییر را ضمن درخواست نامه به دفتر ثبت احوال محل اعلام دارد و دفتر نامبرده مراتب را به اداره کل آمار و ثبت احوال مراجعه می‌نماید اداره آمار و ثبت احوال در صورت موجه بودن دلایل اجازه تغییر خواهد داد.

نایب رئیس - ماده 44:

ماده 44 - هر گاه بین زن و شوهر تفریق قانونى واقع شود بقا به نام خانوادگى شوهر براى زن منوط به اجازه شوهر است و در صورتى که شوهر نام خانوادگى زن را اختیار کرده باشد بقا نام مزبور براى شوهر پس از تفریق منوط به اجازه زن است.

نایب رئیس - ماده 45:

باب سوم - در برگ‌های مکرر و اختلافات و اشتباهات حاصله در اسناد سجلى‏

فصل اول‏

ماده 45 - هر گاه اختلافى راجع به اسناد سجلى ایجاد بشود و یا براى یک نفر اوراق مکرر صادر شده باشد رسیدگى به اختلاف و ابطال برگ‌های اضافى در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه و در صورت نبودن آن در نزدیکترین دادگاه بخش به عمل می‌آید و تا موقعی که از طرف دادگاه‌های نامبرده اسناد مذکور باطل یا تصحیح نشود آن اسناد به اعتبار خود باقى خواهد بود و دادنامه دادگاه در این موارد فقط قابل پژوهش است مأمور ثبت احوال مدلول رأى دادگاه را در اسناد سجلى محکوم له درج نموده و بر طبق رأى مذکور شناسنامه جدید صادر می‌نمایند دادنامه‌ای که به موجب این ماده صادر می‌شود از حیث مقررات راجع به نظام وظیفه موثر نخواهد بود.

نایب رئیس - ماده 46:

ماده 46 - به اختلاف اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارجه شناسنامه گرفته‌اند مادام که در کشورهای خارجه هستند در دادگاه شهرستان تهران و در غیر این صورت در دادگاه محل اقامت صاحب سند رسیدگى می‌شود.

نایب رئیس - ماده 47:

ماده 47 - اگر برگ‌های شناسنامه شخصى با قیافه او از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه داراى اختلاف فاحش باشد طبق فصل 17 قانون نظام وظیفه عمل خواهد شد.

نایب رئیس - ماده 48:

فصل دوم - در اشتباهات حاصله در اسناد سجلى‏

ماده 48 - اشتباهاتى که ممکن است در تنظیم اسناد سجلى از طرف اداره مربوطه به عمل آمده باشد می‌توان با موافقت اداره کل آمار و ثبت احوال و صاحب برگ تصحیح نمود لکن این تصحیح در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

نایب رئیس - ماده 49

باب چهاردهم - در مواد عمومى‏

ماده 49 - مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادی که بر طبق آن صادر می‌شود و تمام محتویات و امضاهاى مندرجه در دفاتر از اسناد رسمى و معتبر خواهد بود مگر آن که خلاف آن در دادگاه ثابت شود. سایر اسناد سجلى که بر طبق مقررات قانون با تشریفات مذکور در فوق تنظیم شده نیز اسناد رسمى است و لکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

نایب رئیس - ماده 50:

ماده 50 - هر گاه در تحریر دفاتر یا تنظیم اظهارنامه

+++

اشتباهى از طرف مأمور بشود چنانچه قبل از امضای اظهار کننده و گواهان باشد مأمور مراتب را در حاشیه سند با مرکب اصلاح کرده و به امضای اظهار کننده و صاحب واقعه و گواهان می‌رساند و چنانچه بعد از امضای آن باشد مأمور باید فوراً شرح اشتباه را به اداره کل آمار و ثبت احوال گزارش دهد تا برحسب اجازه اداره کل آمار و ثبت احوال دستور اصلاح داده شود.

نایب رئیس - ماده 51:

ماده 51 - رونوشت کلیه اسناد و آن قسمت از دفاتر در صورت معتبر است و در دادگاه‌ها و دفترخانه و ادارات دولتى و شهردارى پذیرفته می‌شود که از اداره آمار و ثبت احوال کل یا شعب آن صادر و مصدق شده باشد و به برگ‌هاى نامبرده به این ترتیب تمبر الصاق می‌شود.

1. المثنى برگ‌های شناسنامه یک ریال‏

2. هر گونه تصدیقى که از طرف ثبت احوال از روى مندرجات اسناد سجلى بر طبق درخواست به اشخاص داده می‌شود و رونوشت مصدق اسناد سجلى سه ریال.

3. اعلامیه‌های ازدواج یک ریال.

4. اعلامیه‌های طلاق ده ریال.

اصل برگ‌های شناسنامه مجانى خواهد بود.

نایب رئیس - ماده 52:

باب پنجم - در کیفر

ماده 52 - از تاریخ اجراى مقررات راجع به ثبت احوال در هر حوزه کسانی که وظایفى را که بر طبق این قانون براى ثبت ولادت و فوت در عهده آنها قرار گرفته انجام ندهند و همچنین مشمولان مواد 33. 34. 35 علاوه بر این که به موجب حکم دادگاه به حبس تأدیبى از هشت روز تا دو ماه یا جریمه از قرار روزى از 20 تا 50 ریال محکوم می‌شوند به انجام تکالیف مقرره نیز محکوم خواهند گردید و در صورتى که خود آنها تا ده روز بعد از ابلاغ حکم قطعى تکالیف خود را راجع به ثبت واقعه انجام بدهند از کیفر مذکور معاف خواهند بود.

نایب رئیس - ماده 53:

ماده 53 - هر یک از مأمورین دولت در اجراى مقررات ماده 28 مسامحه نمایند مشمول کیفر مصرحه در فقره 3 از ماده 38 قانون استخدام کشورى خواهند شد.

نایب رئیس - ماده 54:

ماده 54 - کسانی که بعد از تصویب این قانون به گرفتن شناسنامه مکرر مبادرت نمایند به حکم دادگاه به کیفر خلافى از یک روز تا هفت روز حبس و یا از 5 ریال تا پنجاه ریال جریمه محکوم خواهند شد.

نایب رئیس - ماده 55:

ماده 55 - طرز اجراى این قانون و برگ‌ها و دفاتری که وقایع باید در آن ثبت شود مطابق آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد.

نایب رئیس - ماده 56:

ماده 56 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین راجع به ثبت احوال منسوخ و این قانون که مشتمل بر 56 ماده است به وسیله وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

نایب رئیس - شور اول تمام شد رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه پنجم اسفند ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس ده دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - دکتر طاهرى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293748!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)