کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 205 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 14 مهر ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب هیئت رئیسه

3- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 205

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 14 مهر ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب هیئت رئیسه

3- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى دکتر طاهرى نایب رئیس تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 10 مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: ارگانی، طالش، ملک‌زاده آملی، هدایت، فاطمی، شیرازی، ثقة‌الاسلامی،‌ امیر تیمور

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، اقبال، منصف، تولیت، نوبخت، مؤید ثابتی، فرخ، اورنگ، ریگی، دکتر تاج‌بخش، شاهرودی، محیط لاریجانی، مشار، مکرم افشار، ناصری، اکبر، عطاء‌الله پالیزی، هدایت‌الله پالیزی، طباطبایی، خسروشاهی، سلطانی، صادق وزیری، مستشار، ناهید، نقابت، کامل ماکو، نصرتیان)

1- تصویب صورت مجلس

نایب رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- انتخاب هیئت رئیسه

نایب رئیس- دستور جلسه امروز انتخاب هیئت رئیسه است. بدواً سه نفر براى استخراج آراء به قید قرعه معین می‌شوند.

(آقاى نبیل سمیعى اقتراع نموده آقایان: فتوحى- شباهنگ- فیاض معین شده‌اند)

نایب رئیس- شروع می‌شود به انتخاب یک نفر رئیس آقایان: فتوحى- فیاض- شباهنگ تشریف بیاورند.

(اخذ آراء به عمل آمده و پس از شماره مهره‌هاى تقنینیه و اوراق رأى و استخراج آراء نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تقتیشیه 70 اوراق رأى 70

آقاى اسفندیارى 61 رأى، آقاى دکتر طاهرى 5 رأى، آقاى فروهر و یمین اسفندیارى هر یک یک رأى ورقه سفید 2.

نایب رئیس- آقاى اسفندیارى به اکثریت 61 رأى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس. آقایان نظار تشریف بیاورند.

+++

(اخذ آراء به عمل آمده مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره شده پس از استخراج آراء نتیجه به این قرار بود)

مهره تفتیشیه 72 اوراق رأى 72

آقاى دکتر طاهرى 55 رأى، آقاى دادور 13 رأى، ورقه سفید 4.

نایب رئیس- از هفتاد و دو نفر رأى دهندگان دکتر طاهرى به اکثریت 55 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شد. بعد از اظهار تشکر از آقایان نمایندگان شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر نایب رئیس دیگر. آقایان فتوحى- شباهنگ- فیاض تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و پس از شماره مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى و قرائت آراء نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تفتیشیه 71 اوراق رأى 71

آقاى دادور 64 رأى، آقایان حریرى- یمین اسفندیارى و فروهر هر کدام یک رأى، ورقه سفید 4.

نایب رئیس- عده رأى دهندگان 71 آقاى دادور به اکثریت 64 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى. آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ آراء به عمل آمده و مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره شده و آراء استخراج و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 70 اوراق رأى 70

آقاى طوسى 60 رأى- آقاى هاشمى 60 رأى- آقاى مجد ضیایى 58 رأى- آقاى نبیل سمیعى 55 رأى- آقاى شهدوست 11 رأى- آقاى آزادى 7 رأى- آقاى جرجانى 2 رأى. آقایان: پالیزى- حریرى- اصفهانیان- فروهر- مؤید احمدى- فیاض- صفارى- شاهرودى هر کدام یک رأى- ورقه سفید 1.

نایب رئیس- آقاى طوسى 60 رأى- آقاى هاشمى 60 رأى- آقاى مجد ضیایى 58 رأى- آقاى سمیعى 55 رأى- آقاى شهدوست 11 رأى- آقاى آزادى 7 رأى سایر آقایان هم یک رأى داشتند. آقایان منشى‌هاى فعلى مجدداٌ به سمت منشى‌گرى انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب سه نفر کارپرداز: آقایان: فتوحى- شباهنگ- فیاض تشریف بیاورند.

(اخذ آراء به عمل آمده و پس از شماره مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى و استخراج آراء نتیجه به این قرار حاصل شد)

مهره تفتیشیه 70 اوراق رأى 70

آقاى فریدونى 63 رأى- آقاى مرآت اسفندیارى 52 رأى- آقاى حریرى 45 رأى- آقاى جلایى 18 رأى- آقاى پالیزى 6 رأى- آقاى مخبر فرهمند 5 رأى- آقایان نراقى و شهدوست هر کدام یک رأى- ورقه سفید 2.

نایب رئیس- عده رأى دهندگان 70 نفر: آقاى فریدونى 63 رأى- آقاى مرآت اسفندیارى 52 رأى- آقاى حریرى 45 رأى- آقاى جلایى 18 رأى- آقاى پالیزى 6 رأى- آقاى فرهمند 5 رأى. بنابراین آقایان فریدونى و مرآت اسفندیارى و حریرى به سمت کارپردازى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند.

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نایب رئیس- با اجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه 17 مهر ماه سه ساعت به ظهر مانده- دستور انتخاب کمیسیون‌ها.

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- دکتر طاهرى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294078!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)