کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 20 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 21 بهمن ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 326 تا 388

3. تصویب چهار فقره مرخصى‏

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 20

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 21 بهمن ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 326 تا 388

3. تصویب چهار فقره مرخصى‏

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى دکتر طاهرى (نایب رئیس) تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 14 بهمن ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان: سزاوار - بهبهانی - نوبخت - فاطمی - معتصم سنگ.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: صادق وزیری - ثقة‌الاسلامی - معدل - دبستانی - اعظم زنگنه.

دیر آمدگان بااجازه - آقایان: نقابت - محمد طباطبایی - امامی - مسعودی خراسانی.

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: جهانشاهی - نیکپور - صدر - سلطانی)

1. تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 326 تا 388

نایب رئیس - بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 326 مطرح است:

فصل هشتم - در ترکه متوفاى بلاوارث‏

ماده 326 - در صورتی که وارث متوفى معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی‌نفع براى اداره ترکه مدیر معین می‌شود.

نایب رئیس - ماده 327

ماده 327 - در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتى که براى حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.

نایب رئیس - ماده 328:

ماده 328 - پس از وصول درخواست دادگاه باید منتها تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.

نایب رئیس - ماده 329:

ماده 329 - در صورتی که متوفى براى اجرای وصیت خود وصى معین کرده باشد اداره ترکه به وصى واگذار می‌شود.

نایب رئیس - ماده 320:

ماده 320 - هر گاه متوفى محجور بوده و وصى داشته است

+++

اداره ترکه به وصى یا قیم واگذار می‌شود.

نایب رئیس - ماده 331.

ماده 331 - در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسى که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

نایب رئیس - ماده 332.

ماده 332 - مقررات مواد 226 و 267 و 269 و 270 و 271 و 272 و 274 و 275 و 276 نسبت به ترکه متوفایى هم که وارث او معلوم نیست جارى خواهد بود.

نایب رئیس - ماده 333:

ماده 333 - مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالى متوفى را ادا کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقیمانده ترکه را از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه‌هاى بازرگانى و صرافى و غیره یا اشخاص است به دادستان تسلیم می‌کند که به ترتیب مقرر در آیین‌نامه وزارت دادگستر ى نگاهدارى نمایند.

نایب رئیس - ماده 334:

ماده 334 - اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفى معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت مزبور باقیمانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعای حقى نسبت به ترکه از کسى به هر عنوان باشد پذیرفته نیست.

نایب رئیس - آقاى اوحدى.

اوحدى - مختصر اشکال بنده در مدتى است که براى بقاى ترکه در این ماده منظور شده و آن اشکال این است که اگر ترکه از متوفایى بماند و بخواهند تا ده سال ترکه را نگاهدارى کنند دو خسارت قطعى است یکى حقى که براى مدیر حفظ ترکه براى حفظ لازم است و یکى کرایه محلى که براى حفظ آن لازم است این کرایه محل و اجرت مدیر در مدت ده سال تصور می‌کنم که یک بدهکارى هم از براى متوفاى بلاوارث باقى بماند زیرا آن ترکه وافى نیست نه به حق مدیر و نه به حق الحفظ هر چه در این مواد منتظر شدم ببینم پیش‌بینى شده که اگر ترکه یک همچون چیز قابلى نباشد که بشود تا ده سال هم حق مدیر را داد و هم حق محل را یک همچون ماده ندیدم حالا ممکن است آقاى مخبر کمیسیون جواباً یک توضیحى بفرمایند که بنده را متقاعد کند که آیا این نظر بنده در جایى تأمین شده است یا خیر.

مخبر کمیسیون (نقابت) - آقاى اوحدى که شروع کردند بنده تصور می‌کردم که اشکالى که دارند نسبت به مدت است و می‌خواهد بنویسند این ده سال کم است و مدت مرور زمان اموال غیرمنقول را در غیرمنقول و اموال منقول را در مورد منقول می‌خواهد قائل شوند حالا معلوم شد که اشکال ایشان از این حیث نیست از جهت دیگرى است و این که فرمودند که هم حق مدیر و هم کرایه محل در مدت ده سال براى نگاهدارى اموال تولید اشکال می‌کند و مقتضى خرج زیادى است اگر به ماده 245 مراجعه بفرمایند در آنجا ذکر شده که اگر چیزى از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه باشد که متناسب با قیمت آن نیست وارث می‌تواند آن را بفروشد و این عمل در موارد دیگر هم هست که اگر در بین ترکه چیزى است که نگاهدارى آن متضمن مخارجى است که متناسب با قیمت آن نیست البته می‌فروشند و پولش را نگاه می‌دارند و چون همه جا این تکلیف تکرار شده در این جا ضرورت ندارد

نایب رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - بنده آن ماده را دیدم آن مطالب هم منظور نظر بنده بود. اگر متوفى داراى پنج اتوبوس باشد این البته ضایع شدنى نیست می‌گذارند آن را توى گاراژ این قابل فروش و نقل و انتقال هم نیست فاسد هم نمی‌شود ولى اگر این اتوبوس تا یک سال تا دو سال طول بکشد چون معلوم نیست که وارث شش ماه دیگر معلوم می‌شود یا یک سال تا ده سال این اتوبوس‌ها به واسطه اجرت حق‌الحفاظه و کرایه محل تمام قیمت آن از بین می‌رود چه نظرى می‌تواند تأمین کند که اگر یک سال گذشت یا دو سال گذشت و بالاخره

+++

ده سال گذشت و یک نگاهدارى زیادى تعلق گرفت با آن چه عملى می‌کنند بنده این نظر را می‌خواستم تأمین بکنند

مخبر - سوال آقاى اوحدى این بود که چه ماده این نظریه را تأمین کرده است بنده ماده 245 را تذکر دادم که در آنجا عبارت صریح است به این که اگر چیزى از ترکه در معرض تلف بود اگر این اتوبوس‌هایى که فرمودند در معرض تلف باشد البته طبق این ماده فروخته می‌شود یا این که اگر حفظ آن محتاج به هزینه‌ای باشد که وافى به نگاهدارى آن نیست بازفروخته می‌شود با این صراحت عبارت دیگر تصور نمی‌کنم محتاج توضیح باشد.

نایب رئیس - ماده 335

ماده 335 - در صورتی که قبل از انقضای مدت مذکور فوق ادعاى حقى بر متوفى بشود و حق مزبور به موجب سند رسمى یا حکم قطعى دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقى به موجب نوشته‌جات یا دفاتر متوفى محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعا به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعى مى‌تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوى نماید

نایب رئیس – ماده 336

فصل نهم - راجع به ترکه اتباع خارجه‏

ماده 336 - جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع ترکه اتباع خارجه به همان طریقى خواهد بود که مطابق این قانون براى ترکه اتباع ایران مقرر است‏

نایب رئیس - ماده 337

ماده 337 - هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه وفات کند و در ایران داراى مالى باشد دادرس دادگاه بخش محلى که مال متوفى در آنجا واقع است به درخواست هر ذی‌نفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفى یا به درخواست دادستان به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌نماید و در صورتی که متوفى وارث یا قائم‌مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می‌نماید

نایب رئیس - ماده 338

ماده 338 - دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذی‌نفع و به محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتى را که از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از 48 ساعت نباشد براى اقدامات تأمینیه از قبیل مهر و موم و غیره اقدام به تأمین حضور به هم رساند

عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولى بعداً می‌تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادستان اضافه نماید.

نایب رئیس - ماده 339

ماده 339 - در موقعی که دادگاه بخش براى مهر و موم تعیین وقت می‌کند براى اداره ترکه متوفى یک نفر مدیر معین می‌نماید

نایب رئیس - ماده 340

ماده 340 - دادگاه باید بلافاصله و منتهى در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع یک نفر را براى اداره ترکه معین و معرفى نماید.

دادگاه می‌تواند با رعایت ماده 265 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذی‌نفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند.

اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد

نایب رئیس - ماده 341

ماده 341 - مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهى هر یک به فاصله یک ماه در مجله رسمى و یکى از روزنامه نباشد در یکى از روزنامه‌هاى کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصى را که به عنوانى از عناوین براى خود حقى بر ذمه

+++

متوفى و یا اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید که در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهى خود را معرفى و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا عکس گواهى شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم نمایند.

هر گاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهى در روزنامه لازم نیست.

نایب رئیس - ماده 342.

ماده 342 - پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و به او تسلیم می‌نماید.

نایب رئیس - 343:

ماده 343 - براى تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان و اشخاص مشروحه زیر اطلاع داده می‌شود.

1. تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.

2. وصى اگر معلوم و مقیم ایران باشد.

3. کسانی که وصیت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.

4. شریک متوفى اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.

5. کنسول دولت متبوع متوفى‏

نایب رئیس - ماده 344:

ماده 344 - غیبت اشخاصى که اعلام‌نامه نامبرده در ماده فوق براى آنها ارسال شده است مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولى در صورتی که متوفى در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورت مجلس قید و رونوشتى از آن براى کنسول ارسال می‌شود.

نایب رئیس - آقاى اوحدى.

اوحدى - حق دادن به کنسول در مهر و موم کردن ترکه به نظر بنده موجب اشکال مهمى خواهد شد چه به موجب این ماده اگر دادستان دادگاه اخطار کرد ورثه حاضر شدند شریک حاضر شد نماینده حاضر شد وصى حاضر شد همه اینها حاضر شدند براى تحریر ترکه و کنسول حاضر نشد عدم حضور یا به واسطه مأموریت است یا به واسطه شکار رفتن است یا به یک جهات دیگر حاضر نمی‌شود آن وقت تمام آن اشخاصى که حاضر شده‌اند امضا می‌کنند و یک رو نوشت براى او فرستاده می‌شود این رونوشت چه اثرى براى او دارد یا حق بدهید به دادگاه که اگر کنسول حاضر نشد آن مهر و موم را می‌تواند بردارد و با حضور ورثه و شرکای تحریر ترکه کند یا فکر دیگرى براى عدم حضور کنسول در مورد مهر و موم کردن به عقیده بنده بایستى بشود.

مخبر - موضوعى که آقاى اوحدى تذکر دادند در کمیسیون به طور اختصار مذاکره شد و نگرانى را هم که ایشان اظهار کردند مانع از این قسمت نخواهد بود معذلک اگر تذکرى داشته باشند چون شور اول است در شور دوم مجدداً در کمیسیون مذاکره خواهد شد

نایب رئیس - ماده 345:

ماده 345 - به صورت ریز ترکه باید صورتى از اموال غیرمنقول که در ایران واقع است با تعیین بهاى تخمینى آنها پیوست شود.

نایب رئیس - ماده 346:

ماده 346 - در صورتی که ورثه یا وصى متوفى یا قائم‌مقام قانونى آنها حاضر شوند برابر بهاى ترکه تأمین دهند که هر گاه در مدت یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهى مذکور در ماده 341 بستانکارانى پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع هزینه آگهى‌ها و هزینه‌هاى دیگر قانونى که به عمل آمده است به تصرف آنها داده می‌شود

نایب رئیس - ماده 347

ماده 347 - تأمین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیرمنقول یا سپردن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفى تأمین بدهد

قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهى است که امین را تعیین نموده است‏

نایب رئیس - ماده 348

+++

ماده 348 - مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می‌تواند به ورثه متوفى که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ما ترک وجوه قلیلى که براى معیشت آنها لازم است بپردازند

نایب رئیس - ماده 349

ماده 349 - پس از انقضای مدت مذکور در ماده 341 مدیر ترکه وقتى را براى رسیدگى به دعاوى و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصى یا قائ‌مقام قانونى آنها و کنسول دولت متبوع متوفى اگر در محل باشد اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگى نموده و پس از رسیدگى کلیه دیون و تعهداتى را که بر ذمه متوفى ثابت و محقق است با اجازه دادستان تأدیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصى یا قائم‌مقام یا قانونى آنها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسى دولت متبوع تسلیم می‌نماید.

نایب رئیس - ماده 350

ماده 350 - اشخاصى که مدعى حقى بر ترکه بوده و دعوى آنها را طرف مدیر ترکه و دادستان تصدیق نشده باشد می‌توانند دعوى خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند

انقضای مدت مقرر در ماده 341 موجب سقوط حق اشخاصى که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند نمی‌باشد

نایب رئیس - ماده 351

ماده 351 - اگر نسبت به ترکه متوفى قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال به اشخاص مذکور در ماده 349 با رعایت قرار دادگاه به عمل خواهد آمد

نایب رئیس - ماده 352

ماده 352 - هر گاه متوفى بازرگانى بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگى او قبل یا بعد از قوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع به تصفیه امور بازرگانى متوقف است‏.

نایب رئیس - ماده 353

ماده 353 - رسیدگى به دعاوى راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران از خصایص دادگاه ایران است‏

نایب رئیس - ماده 354

ماده 354 - تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفى راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود

نایب رئیس - ماده 355

ماده 355 - اگر تبعه خارجه که در ایران فوت کرده است مسافر موقتى باشد اشیای متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم می‌شود

نایب رئیس - ماده 356

ماده 356 - از هزینه‌هایى که براى اداره کردن ترکه می‌شود باید صورت کاملى به دادستان داده شود

نایب رئیس - 357

فصل دهم - در تصدیق انحصار وراثت‏

ماده 357 - در صورتی که وراث متوفى یا سایر اشخاص ذی‌نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند و درخواست کننده و متوفى و ورثه و اقامتگاه آنها تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید

نایب رئیس - ماده 358

ماده 358 دادگاه بخش درخواست نامبرده را سه دفعه ماهى یک مرتبه آگهى می‌نماید

نایب رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - مطابق قانون انحصار وراثت این آگهى‌ها در مجله رسمى وزارت دادگسترى و یکى از روزنامه‌ها بایستى منتشر شود این جا تصریح نشده است که این سه مرتبه در کجا است اگر موافقت بفرمایید تصریح شود هم در مجله رسمى و هم در یکى از روزنامه هاى کثیر الانتشار.

+++

کفیل وزارت دادگسترى - این جا مطلب به طور اجمال نوشته شده البته تشخیص این که بایستى در جراید آگهى شود یا نه بسته به نظر دادرس است و البته سوابق عمل در این مورد رعایت خواهد شد.

نایب رئیس - ماده 359:

ماده 359 - پس از انقضای سه ماه از تاریخ نشر اولین آگهى در صورتی که معترض نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهى کواه و غیره در نظر گرفته تصدیقى مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفى صادر می‌نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه أى براى رسیدگى خواهد داد و این حکم قابل پژوهش و فرجام است.

نایب رئیس - ماده 360:

ماده 360 - دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهى آنان را استماع کند - چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.

نایب رئیس - ماده 361:

ماده 361 - در صورتی که بهاى ترکه بیش از پانصد ریال نباشد انتشار آگهى مذکور در ماده (358) به عمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و اظهارات گواه‌هاى درخواست کننده رسیدگى کرده و درخواست تصدیق را به حسب اقتضا و دلایل قبول یا رد می‌نماید

نایب رئیس - ماده 362:

ماده 362 در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا براى تصفیه ترکه و غیره قبلاً براى معرفى ورثه آگهى شده باشد صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به آگهى جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذی‌نفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

نایب رئیس - ماده 363:

ماده 363 - رأى دادگاه دائر برد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

نایب رئیس - ماده 364:

ماده 364 - در کلیه موارد که دادستان تشخیص دهد که متوفى بلاوارث بوده و درخواست اشخاص براى صدور تصدیق بى‌اساس است می‌تواند به درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی که متوفى را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهى نبوده است اعتراض کند و در حال دادستان حق دارد از رأى دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

نایب رئیس - ماده 365

ماده 365 - مادامی که براى محجور قیم و براى غایب امین معین نشده دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.

نایب رئیس - ماده 366

ماده 366 - در مورد ماده 361 اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقى که در موضوع وراثت صادر می‌شود اعتراض نمایند و رأى دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

نایب رئیس - ماده 367:

ماده 367 - اشخاصى که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند می‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفى را از کسانى که مدیون یا متصرف مال متوفى هستند مطالبه نمایند مدیون یا متصرف اموال متوفى باید ترکه و مطالبات متوفى را به آنها تسلیم نمایند. و در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعى وراثت برى محسوب خواهند شد و مدعى نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصى خواهد داشت که طلب متوفى را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.

نایب رئیس - ماده 368.

ماده 368 - مدیون که بدهى خود را به وارث متوفى می‌دهد می‌تواند رونوشت گواهى شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

+++

نایب رئیس - ماده 369:

ماده 369 - در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتى را که درخواست کنندگان تصدیق با مورث خود دارند و همچنین نسبت به سهم الارث آنها از متروکات به نحو اشاعه معین شود

نایب رئیس - ماده 370:

ماده 370 در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می‌نماید.

نایب رئیس - ماده 371

ماده 371 - در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولى که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وارثت یا رونوشت گواهى شده و آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.

نایب رئیس - ماده 372

باب هشتم - در اختلافات راجع به اسناد سجلى‏

ماده 372 - درخواست تصحیح یا ابطال اسناد سجلى از دادگاه شهرستان‌ها محلى به عمل می‌آید که اسناد سجلى در آن محل تنظیم گردیده.

در صورتی که در محل تنظیم سند سجلى دادگاه شهرستان نباشد رسیدگى به اسناد سجلى به دادگاه بخش آن محل یا دادگاه بخش نزدیکتر راجع است.

نایب رئیس - ماده 373:

ماده 373 - تقاضاى تصحیح یا ابطال سند سجلى باید مشتمل بر نام و مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده و موجبات درخواست باشد.

نایب رئیس - ماده 374:

ماده 374 - رونوشت گواهى شده سند سجلى و مدارک درخواست باید به درخواست نامه پیوست شود

نایب رئیس - ماده 375:

ماده 375 درخواست تصحیح یا ابطال اسناد سجلى را صاحبان اسناد نام برده و قائم‌مقام آنها می‌توانند بنمایند.

نایب رئیس - ماده 376:

ماده 376 - اشخاصى که به سن 15 سال تمام رسیده‌اند می‌توانند تصحیح یا ابطال اسناد سجلى خود را درخواست نمایند.

نایب رئیس - ماده 377

ماده 377 - اداره ثبت احوال می‌تواند تصحیح یا ایطال اسناد سجلى را بخواهد و رسیدگى به این درخواست به طرفیت صاحب سند به عمل می‌آید

نایب رئیس - ماده 378:

ماده 378 - پس از وصول درخواست دادگاه جهت رسیدگى تعیین وقت می‌کند و موضوع درخواست و وقت معین براى رسیدگى به اداره ثبت احوال مربوطه اطلاع داده می‌شود که چنانچه بخواهند توضیحى بدهند کتباً بفرستند و یا شفاهاً به توسط نماینده در جلسه رسیدگى اظهار شود.

نایب رئیس - ماده 379:

ماده 379 - دادگاه پس از رسیدگى به دلایل درخواست را در نظر گرفته آن را قبول یا رد می‌نماید.

نایب رئیس - ماده 380:

ماده 380 - در صورتی که تصمیم دادگاه مبنى بر قبول درخواست تصحیح یا ابطال سند سجلى باشد دادستان و اداره ثبت احوال مربوطه می‌توانند از تصمیم مزبور پژوهش بخواهند و در صورتی که تصمیم دادگاه مبنى بر رد درخواست باشد درخواست کننده می‌توانند پژوهش بخواهند.

نایب رئیس - ماده 381:

ماده 381 اداره ثبت احوال تصمیم دادگاه را در دفتر مخصوصى بایگانى و در حاشیه دفتر اصلاح را قید و بر طبق تصمیم نامبرده برگ جدید صادر می‌نماید.

نایب رئیس - ماده 382:

ماده 382 - احکام راجع به تصحیح یا ابطال اسناد سجلى فقط درباره متداعین و قائم‌مقام قانونى آنها معتبر است.

نایب رئیس ماده 383:

باب هفتم - در هزینه‏

ماده 383 - هزینه رسیدگى به امور حسبى منحصر به موارد

+++

زیر بوده و در هر موقع درخواست بیست ریال گرفته می‌شود:

1. درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه.

2. درخواست حکم موت فرضى.

3. درخواست پژوهش از رد و درخواست حکم موت فرضى.

4. درخواست مهر و موم ترکه.

5. درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.

6. درخواست تحریر ترکه.

7. درخواست تصفیه ترکه.

8. درخواست تقسیم ترکه.

9. درخواست تصدیق انحصار وراثت.

10. درخواست راجع به اختلافات مربوطه به ثبت احوال.

نایب رئیس - ماده 384:

ماده 384 - درخواست‌هایی که دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه ندارد.

نایب رئیس - ماده 385:

ماده 385 - هزینه آگهى تصدیق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تقسیم ترکه از ترکه برداشته می‌شود.

نایب رئیس - ماده 386:

ماده 386 - هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل در دادگاه بخش براى هر دو صفحه دو ریال و در سایر دادگاه‌ها سه ریال است.

بیست و پنج کلمه یک سطر پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب است.

نایب رئیس - ماده 387:

ماده 378 - براى سایر تصدیقاتی که از دفتر دادگاه در حدود صلاحیت داده می‌شود در دادگاه بخش دو ریال و در دادگاه‌هاى دیگر چهار ریال است.

نایب رئیس - ماده 388:

ماده 388 - مقررات راجع به اجرای مواد امور حسبى در آیین‌نامه وزارت دادگسترى تعیین می‌شود.

نایب رئیس - آقاى اوحدى:

اوحدى - در این قانون امور حسبى یک قوانینى ذکر شده است که قبلاً به تصویب رسیده است استدعا می‌کنم آقاى کفیل وزارت دادگسترى قبول بفرمایند که یک ماده 389 هم اضافه شود و در آن ماده تصریح شود قوانینى که 389 هم اضافه شود و در آن ماده تصریح شود قوانینى که قبلاً تصویب شده و مخالف با این قانون است منسوخ است‏

کفیل وزارت دادگسترى - پیشنهاد ایشان قابل توجه است و در شور دوم مورد بررسى واقع خواهد شد.

نایب رئیس - شور اول لایحه امور حسبى تمام شد. رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

3. تصویب چهار فقره مرخصى‏

نایب رئیس - چند فقره مرخصى است که گزارش آنها خوانده می‌شود.

گزارشى مرخصى آقاى معدل:

آقاى معدل درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ هشتم بهمن 1318 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

نایب رئیس - رأى گرفته می‌شود به مرخصى آقاى معدل موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد

آقاى رضوى از تاریخ نهم آبان 1318 در فارس مریض شده‌اند و قادر به حرکت نبوده‌اند در نتیجه 55 روز غایب و از حضور در مجلس معذور کمیسیون عرایض و مرخصى با چهل روز از این مدت بیست روز آن بابت مرخصى سالیانه محسوب شود موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

نایب رئیس - موافقین با مرخصى آقاى رضوى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى دکتر سنگ درخواست هفده روز مرخصى از

+++

تاریخ بیست و سوم دی ماه 1318 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

نایب رئیس - موافقین با مرخصى آقاى دکتر سنگ برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد.

آقاى اعظم زنگنه درخواست بیست روز مرخصى از 20 آبان 1318 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

نایب رئیس - موافقین با مرخصى آقاى اعظم زنگنه برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب گزارش شد.

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز شنبه 27 بهمن سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - دکتر طاهرى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293747!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)