کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/05/31]

جلسه: 2 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 20 خرداد ماه 1335  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - اجرای مراسم تحلیف از طرف شش نفر آقایان نمایندگان

3 - تصویب 93 فقره اعتبارنامه

4 - اعلام رسمیت دوره نوزدهم مجلس شورای ملی

5 - تصویب 30 فقره اعتبارنامه

6 - انتخاب رئیس

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 2

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 20 خرداد ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - اجرای مراسم تحلیف از طرف شش نفر آقایان نمایندگان

3 - تصویب 93 فقره اعتبارنامه

4 - اعلام رسمیت دوره نوزدهم مجلس شورای ملی

5 - تصویب 30 فقره اعتبارنامه

6 - انتخاب رئیس

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و سى و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى اردلان تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس  - صورت‌جلسه قبل از طبع و توزیع شده و چون آقایان نظرى ندارند تصویبش را اعلام می‌کنم‏.

2 - اجراى مراسم تحلیف از طرف شش نفر از آقایان نمایندگان‏

رئیس - چون چند نفر از آقایان قسم یاد نکرده‌اند اول آقایان قسم یاد می‌کنند بعد شروع مى‌کنیم به اعتبار‌نامه‌ها. فعلاً آقاى اورنگ که قسم یاد می‌کنند وقتى قسم‌نامه را قرائت کردند آقایان هم با خودشان بگویند که بعد تشریف بیاورند و قسم‌نامه را امضا کنند. بفرمایید آقاى اورنگ

(در این موقع کلام‌الله مجید را با احترامات لازم به مجلس آورده و در محل نطق قرار دادند و عموم حضار به احترام قیام نمودند و آقاى اورنگ در محل نطق قسم‌نامه را به شرح ذیل قرائت و امضا کردند)

ما اشخاصى که در ذیل امضا مى‌کنیم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به ما رجوع شده است مهماامکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظورى نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران.

(آقایان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى رئیس احضار و در محل نطق حاضر و قسم‌نامه را امضا نمودند)

آقایان: دکتر اسفندیار دیبا - دهقان - اخوان - ساگینیان - دکتر دادفر

3 - تصویب 93 فقره اعتبار نامه‏

رئیس - اعتبارنامه‌ها مطرح است. آقاى دکتر بینا مخبر شعبه اول بفرمایید.

(آقاى دکتر بینا مخبر شعبه اول گزارش شعبه راجع‌به انتخابات آباده و نمایندگى آقاى امید سالار را به شرح ذیل قرائت نمودند)

به نام یزدان پاک و قادر توانا - پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى از حوزه آباده حاکى است که به استناد ماده 14 قانون انتخابات و دستور وزارت کشور در تاریخ 5 بهمن ماه 1334 فرماندارى از سى و شش نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب امضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و انجام سایر تشریفات قانونى در روزهاى 17 و 18 و 19 بهمن ماه جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى در نظر گرفته شد. و در خلال این مدت مجموعاً 10990 رأى اخذ و آقاى محمدرضا امید سالار به اکثریت 10429 رأى حائز اکثریت شناخته شده‌اند سپس انجمن به استناد ماده 41 قانون آگهى حائز اکثریت را اعلان و مدت یک هفته جهت وصول اعتراض تعیین می‌نماید در خلال این مدت یک فقره اعتراض به انجمن واصل و چون معترض معروفیت محلى نداشته از طرف انجمن جهت تشخیص هویت شاکى اقدام و مراجع صلاحیت‌دار معترض را اهل محل و ساکن آباده ندانسته لذا انجمن به استناد ماده 43 قانون انتخابات شکایت وارده را مردود تشخیص و در تاریخ 28 بهمن ماه 1334 اعتبار‌نامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه اول پس از مداقه در اوراق پرونده مذکور و با توجه باعتراضى که به انجمن نظارت مرکزى انتخابات آباده داده شده و عین آن به مجلس تقدیم گردیده بود و با توجه به دلایل ابراز شده از طرف انجمن شکایات وارده را مستند به دلیل ندانسته و صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه شهرستان آباده و نمایندگى آقاى محمدرضا امید سالار را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس - چون اعتراضی نیست اعتبارنامه آقای امید سالار تصویب می‌شود. (مبارک است)

رئیس - آقاى خرازى مخبر شعبه دوم اعتبارنامه آقاى بوشهرى از بوشهر مطرح است.

(آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات بوشهر و نمایندگى آقاى بوشهرى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى بوشهر حاکى است که طبق ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه 35 از طرف فرماندارى طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت مى‌شوند در این جلسه 9 نفر اعضا اصلى و نه نفر اعضا على‌البدل انجمن انتخابات تعیین و پس از انتخاب هیئت‌رئیسه مدت سه روز از تاریخ 16 اردیبهشت ماه 35 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى معین گردید و در این مدت مجموعاً 23083 رأى اخذ گردید و پس از قرائت آرا مأخوذه آقاى باقر بوشهرى در درجه اول با 22369 رأى و آقاى عبدالله دشتى در درجه دوم با 18366 رأى حائز اکثریت شناخته شدند که به وسیله آگهى حائزین اکثریت جهت استحضار اهالى اعلام و مدت یک هفته براى وصول شکایت تعیین گردید و چون در مدت مقرر اعتراضى واصل نشده بود انجمن اعتبارنامه به نام آقایان فوق‌الذکر صادر و انحلال خود را اعلام مى‌نماید.

+++

پرونده مزبور که به شعبه دوم ارجاع شده بود با توجه به مندرجات پرونده و این که شکایتى در مدت قانونى به مجلس شوراى ملى نرسیده شعبه دوم صحت انتخابات دوره 19 قانونگذارى بوشهر و نمایندگى آقاى باقر بوشهرى را که از 23083 رأى مأخوذه داراى 22369 رأى بوده تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى باقر بوشهرى تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى

(آقاى دکتر جهانشاهى مخبر شعبه سوم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات دشت میشان و نمایندگى آقاى سید اسدالله موسوى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

خلاصه جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى از شهرستان دشت میشان حاکى است که بنا به دستور ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 18 فروردین ماه 35 از طرف فرماندارى 36 نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و انجام سایر تشریفات قانونى در روزهاى 26 و 27 فروردین ماه به توزیع تعرفه و اخذ رأى اقدام و بلافاصله شروع به استخراج و قرائت آرا گردیده در نتیجه از 9227 رأى مأخوذه آقاى سید اسداللّه موسوى باکثریت 9074 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان دشت میشان انتخاب و در مدت قبول اعتراض نیز شکایتى به دفتر انجمن واصل نگردیده لذا در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه 1335 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام مى‌دارد.

شعبه سوم پس از مطالعه پرونده و عدم وصول شکایت به مجلس شوراى ملى صحت جریان انتخابات دوره 19 قانونگذارى دشت میشان و همچنین نمایندگى آقاى سید اسدالله موسوى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى موسوى از دشت میشان تصویب مى‌شود (مبارک است) شعبه چهارم آقاى محمودى

(آقاى محمودى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات سمنان و دامغان و نمایندگى آقاى عنایت‌اللّه نصیرى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخاب دوره 19 قانونگذارى سمنان و دامغان حاکى است که در تاریخ 17 بهمن ماه 34 از طرف فرماندار از سى و شش نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل می‌آید که در فرماندارى حضور یابند در این جلسه اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى تعیین و هیئت‌رئیسه خود را انتخاب و پس از تشکیل انجمن‌هاى فرعى انجمن براى توزیع تعرقه و اخذ رأى روزهاى 21 و 22 و 23 اسفند ماه 34 را تعیین در این مدت مجموعاً 18141 رأى اخذ شد که پس از استخراج و قرائت آرا آقاى عنایت‌اللّه نصیرى با 10992 رأى حائز اکثریت شناخته شدند و مراتب ضمن آگهى براى اطلاع اهالى منتشر و مدت یک هفته براى قبول شکایات تعیین شد در این مدت شکایتى نرسید و انجمن اعتبارنامه به نام آقاى عنایت‌اللّه نصیرى صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و توجه به محتویات آن و این که در مدت قانونى شکایتى به مجلس شوراى ملى نرسیده است شعبه چهارم صحت جریان انتخابات دوره نوزدهم قانونگذارى سمنان و دامغان و نمایندگى عنایت‌اللّه نصیرى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس  - نمایندگى آقاى نصیرى از سمنان تصویب مى‌شود (مبارک است) شعبه پنجم آقاى فرشى

(آقاى قرشى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات کاشان و نمایندگى آقاى محمدکاظم شیبانى صالح را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان کاشان حاکى است که در تاریخ بیستم فروردین ماه 35 فرماندارى از 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و انجام سایر تشریفات قانونى در روزهاى 21 فروردین ماه اول و دوم اردیبهشت ماه توزیع تعرفه و اخذ رأى اقدام و بلافاصله شروع به استخراج و قرائت آرا گردید در نتیجه از 14356 رأى مأخوذه آقایان محمد کاظم شیبانى صالح به اکثریت 14292 رأى در درجه اول و آقاى مهندس شیبانى به اکثریت 13085 رأى در درجه دوم بنمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى انتخاب و نتیجه آگهى و هفته شکایات اعلام در خلال هفته اعتراضى به دفتر انجمن نرسیده و لذا در تاریخ 16 اردیبهشت ماه اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و رسیدگى به آن چون در مدت مقرر دو فقره شکایت به مجلس مى‌رسد که یکى مربوط بعدم صلاحیت رئیس انجمن انتخابات بود چون در این مورد دلایل موجهى ابراز نشده و از طرفى در پرونده هم انعکاسى نیافته لذا شعبه شکایت را مردود تشخیص مى‌دهد.

شکایت دیگر که جنبه کیفرى داشته است چون در گذشته هم موضوع مطرح و مورد توجه قرار نگرفته است.

شعبه به اکثریت آرا جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان کاشان و نمایندگى آقاى محمدکاظم شیبانى صالح را که در درجه اول به اکثریت 14292 رأى از 14356 رأى انتخاب گردیده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - نمایندگى آقاى سرتیپ شیبانى از کاشان تصویب شد (مبارک است) آقاى مسعودى

(آقاى محمدعلى مسعودى مخبر شعبه ششم گزارش راجع‌به انتخابات محلات و نمایندگى آقاى عباس حشمتى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان پرونده انتخاباتى محلات در نوزدهمین دوره تقنینیه حاکیست که به موجب ماده 14 قانون انتخابات فرماندارى در روز 12 فروردین ماه 1335 از سى و شش نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت به عمل آورده و در روز مذکور پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و سایر تشریفات قانونى روزهاى 20 و 21 فروردین ماه 35 براى اخذ رأى آگهى منتشر و در خلال مدت این دو روز جمعاً 18387 رأى اخذ می‌شود پس از انجام تشریفات استخراج او قرائت آرا شروع و در نتیجه آقاى عباس حشمتى با 17219 رأى حائز اکثریت گردیده و چون در خلال مدت مقرره شکایت و اعتراضى به انجمن نمی‌رسد در تاریخ30/ 1/ 35 انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام مى‌دارد.

پرونده مزبور در شعبه ششم مورد مطالعه قرار گرفته و چون در مدت هفته اول افتتاح مجلس اعتراضى نرسیده بود لذا شعبه صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه شهرستان محلات و نمایندگى آقاى عباس حشمتى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس  - نمایندگى آقاى عباس حشمتى از محلات تصویبت مى‌شود (مبارک است) آقاى دکتر بینا

(آقاى دکتر بینا مخبر شعبه اول گزارش راجع‌به انتخابات اراک و نمایندگى آقاى حسن سراج حجازى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره تقنینیه از اراک حاکیست که به دستور ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 20 فروردین ماه 1335 از سى و شش نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه در فرماندارى دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و تعیین حوزه‌هاى فرعى و سایر تشریفات قانونى روزهاى سه‌شنبه 28 و چهارشنبه 29 و پنجشنبه 30 فروردین ماه توزیع تعرفه و اخذ رأى گردیده و در نتیجه از 34428 رأى مأخوذه آقاى حسن سراج حجازى به اکثریت 31120 رأى در درجه اول به نمایندگى دوره نوزدهم تقنینیه انتخاب چون در خلال هفته وصولى شکایات اعتراضى به دفتر انجمن و اصل نگردیده بود در تاریخ نهم اردیبهشت ماه اعتبارنامه به نام حائزین اکثریت صادر و انجمن انحلال خود را اعلام داشت. شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مذکور چون در مدت قانونى اعتراضى به مجلس شوراى ملى واصل نگردید لذا شعبه صحت انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى اراک و نمایندگى آقاى حسن سراج حجازى را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى سراج حجازى از اراک تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى خرازى (آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات بوشهر و نمایندگى آقاى عبدالله دشتى را به شرح ذیل قرائت نمودند) پیرو گزارش 1 راجع‌به صحت انتخابات دوره 19 قانونگذارى بوشهر و نمایندگى آقاى باقر بوشهرى چون آقاى عبداللّه دشتى در درجه دوم از مجموع 23089 رأى مأخوذه داراى 18366 رأى بودند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را هم تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى عبدالله دشتى از بوشهر تصویب شد (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى

(آقاى دکتر جهانشاهى مخبر شعبه سوم گزارش راجع‌به انتخابات دماوند و نمایندگى آقاى محمد على مسعودى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات نوزدهمین دوره تفنینیه در دماوند حاکى است به دستور قانون انتخابات در تاریخ یازدهم فروردین ماه 1335 از طرف فرماندارى طبقات شش‌گانه و معتمدین در فرماندارى دعوت و در همان جلسه اعضا انجمن مرکزى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه آن انتخاب و در جلسه بعد آگهى توزیع تعرفه و اخذ رأى براى مدت سه روز منتشر و در روزهاى 19 و 20 و 21 فروردین توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل مى‌آید و در تاریخ 22 فروردین ماه بلافاصله شروع به استخراج و قرائت آرا مى‌گردد و از مجموع 11352 رأى مأخوذه آقاى محمدعلى مسعودى به اکثریت 10991 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى انتخاب و نتیجه استخراج آرا از طرف انجمن به اطلاع اهالى رسیده و هفته وصول شکایات تعیین می‌شود در خلال هفته وصول اعتراضات یک فقره شکایت به دفتر انجمن واصل و پس از رسیدگى چون شکایت را فاقد دلیل تشخیص و مقرون به حقیقت نمی‌دانند آن را مردود و اعتبارنامه به نام آقاى محمدعلى مسعودى صادر و انجمن انحلال خود را اعلام مى‌دارد.

+++

شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و تطبیق آن با مقررات و موازین قانونى صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه شهرستان دماوند و فیروز کوه و نمایندگى آقاى محمد على مسعودى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - نمایندگى آقاى محمد على مسعودى از دماوند تصویب می‌شود (مبارک است) آقای محمودى

(آقا محمودى مخبر شعبه چهارم گزارش راجع‌به انتخابات سنندج و نمایندگى آقاى عبدالحمید سنندجى را به شرح ذیل قرائت نمودند.)

پروند انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه در سنندج حاکى است که در تاریخ 26/10/34 از طرف وزارت کشور دستور شروع انتخابات به فرماندار سنندج داده می‌شود و طبق دستور ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 11/1/35 از سى و شش نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمد که در فرماندارى حضور یابند در این جلسه اعضا اصلى و اعضا على‌البدل انجمن انتخابات تعیین و هیئت‌رئیسه خود را انتخاب نمودند و پس از تشکیل شعبات فرعى براى توزیع تعرفه و اخذ رأى روزهاى 28و 29 و30 فروردین ماه 35 تعیین و اعلان گردید در این مدت مجموعاً 28825 تعرفه توزیع و رأى اخذ مى‌گردد پس از استخراج و قرائت آرا آقاى عبدالحمید سنندجى (سالار سعید) با 26571 رأى و آقاى امان‌اللّه اردلان (حاج عزالممالک) با 25756 رأى و آقاى دکتر محمدهاشم وکیل با 24991 رأى حائز اکثریت شناخته شدند. مراتب ضمن آگهى براى اطلاع اهالى منتشر و مدت یک هفته براى وصول شکایت تعیین وقت گردید که در این مدت شکایتى نرسید و انجمن اعتبارنامه به نام آقایان فوق‌الذکر صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و قرائت پرونده با توجه به این که در مدت قانونى شکایتى به مجلس شوراى ملى نرسیده صحت جریان انتخابات دوره 19 مجلس شوراى ملى در سنندج و نمایندگى آقاى عبدالحمید سنندجى را که از مجموع 28825 رأى مأخوذه داراى 26571 رأى بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس  - نمایندگى آقاى سنندجى ( سالار سعید ) (از سنندج تصویب شد (مبارک است) آقاى قرشى

(آقاى قرشى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع‌به انتخابات کاشان و نمایندگى آقاى مهندس مهدى شیبانى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 1 دایر به صحت جریانات انتخابات شهرستان کاشان و نمایندگى آقاى محمدکاظم شیبانى صالح آقاى مهندس مهدى شیبانى به اکثریت 13085 رأى در درجه دوم به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى انتخاب شعبه نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقا مهندس شیبانى تصوب می‌شود (مبارک است) آقاى محمدعلى مسعودى.

(آقاى محمدعلى مسعودى مخبر شعبه ششم گزارش راجع‌به انتخابات مشکین شهر و نمایندگى آقاى ابوالحسن حکیمى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره تقنینیه از مشکین شهر حاکى است که در تاریخ دهم اردیبهشت ماه 35 از طرف فرماندار از 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت به عمل آمده که در فرماندارى حضور به هم رسانند.

در این جلسه پس از انجام تشریفات قانونى اعضا اصلى وعلى‌البدل انجمن انتخاب و سپس هیئت‌رئیسه آن نیز تعیین و پس از انتشار آگهى از روز 19 اردیبهشت ماه تا روز 21 همان ماه جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین مى‌گردد و در خلال این سه روز مجموعاً 7631 رأى اخذ که بلافاصله آرا مأخوذه استخراج و قرائت و در نتیجه آقاى ابوالحسن حکیمى به اکثریت 75000 رأى حائز اکثریت شناخته شده و مراتب ضمن آگهى به اطلاع اهالى رسید تا در مدت مقرر قانونى چنانچه اعتراضى داشته باشند به دفتر انجمن تسلیم نمایند لکن در خلال این مدت اعتراضى نرسیده لذا انجمن در تاریخ 31 اردیبهشت ماه اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از رسیدگى به محتویات پرونده در شعبه ششم و تطبیق آن با مقررات قانونى صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان مشکین‌شهر و نمایندگى آقاى ابوالحسن حکیمى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى ابوالحسن حکیمى از مشکین‌شهر تصویب شد (مبارک است) آقا دکتر بینا.

(آقا دکتر بینا مخبر شعبه اول گزارش راجع‌به انتخابات اراک و نمایندگى آقاى مهندس فروهر را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 2 دایر به صحت انتخابات اراک در نوزدهمین دوره تقنینیه و نمایندگى: آقاى حسن سراج حجازى آقاى مهندس فیروز فروهر به اکثریت 29528 رأى از 34428 رأى مأخوذه در درجه دوم به نمایندگى انتخاب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌دارد.

مخبر شعبه اول دکتر بینا

رئیس - نمایندگى آقاى مهندس فروهر تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى خرازى

(آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات بیجار و گروس و نمایندگى آقاى عبدالحسین اورنگ را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه از بیجار و گروس حاکى است که به دستور ماده 14 قانون انتخابات از طرف فرماندار از سى و شش نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمد که در روز شنبه پنجم اسفند ماه 34 در فرماندارى حضور یابند در این جلسه 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر اعضا على‌البدل انجمن نظارت انتخاب تعیین و هیئت‌رئیسه را نیز انتخاب نمودند و براى توزیع تعرفه و اخذ رأى در تمام شعبات مدت سه روز ارز تاریخ دوشنبه 14 اسفند ماه تعیین گردید و در این مدت 6322 رأى احذ گردید که پس از استخراج و قرائت آرا آقاى عبدالحسین اورنگ با 5309 رأى حائز اکثریت شناخته شدند مراتب ضمن آگهى براى اطلاع اهالى منتشر و مدت یک هفته از تاریخ 19 اسفند ماه 34 براى پذیرفتن شکایات و اعتراض معین گردید و چون در مدت مقرره شکایتى نرسید لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقاى عبدالحسین اورنگ صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

پس از ارجاع پرونده امر به شعبه دوم با توجه به مندرجات پرونده و این که در مدت قانونى شکایتى به مجلس نرسید شعبه دوم انتخابات دوره 19 قانونگذارى بیجار و گروس و نمایندگى آقاى عبدالحسین اورنگ را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس – (نمایندگى آقاى اورنگ از گروس تصویب شد (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى (آقاى دکتر جهانشاهى مخبر شعبه سوم گزارش راجع‌به انتخابات رشت و نمایندگى آقاى مهندس جفرودى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

خلاصه جریان پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى در شهرستان رشت حاکیست که به موجب ماده 14 قانون انتخابات روز دوشنبه 12 فروردین ماه 1335 از سى و شش نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین در فرماندارى دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى در روزهاى چهارشنبه بیست و دوم و پنجشنبه بیست و سوم فروردین ماه توزیع و تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده و بلافاصله به استخراج و قرائت آرا مبادرت و در نتیجه از 33934 رأى مأخوذه آقایان مهندس کاظم جفرودى به اکثریت 31421 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان رشت انتخاب می‌گردند در خلال مدت وصول اعتراض شکایت به دفتر انجمن و اصل نگردیده لذا در تاریخ سوم اردیبهشت ماه اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان رشت و همچنین نمایندگى آقا مهندس کاظم جفرودى را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - نمایندگى آقاى مهندس جفرودى از رشت تصویب شد (مبارک است) آقاى محمودى (آقاى محمودى مخبر شعبه چهارم گزارش راجع‌به انتخابات سنندج ونمایندگى آقاى امان‌اللّه اردلان را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 2 درمورد جریان انتخابات دوره نوزده قانونگذارى در سنندج و نمایندگى آقاى عبدالحمید سنندجى نظر به این که آقاى حاج امان‌اللّه اردلان از مجموع 28825 رأى مأخوذه داراى 25726 رأى در درجه دوم بوده‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - با اجازه آقایان محترم نمایندگى اردلان را تصویب اعلام می‌کنم (مبارک است) آقاى قرشى‏

(آقاى قرشى مخبر شعبه چهارم گزارش راجع‌به انتخابات کاشمر و نمایندگى آقاى منوچهر تیمور تاش را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان پرونده انتخاباتى کاشمر در نوزدهمین دوره تقنینیه حاکیست که به موجب ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 16 فروردین ماه 35 از سى و شش نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و سایر تشریفات قانونى در روزهاى 22 و 23 فروردین ماه براى اخذ رأى آگهى شده و در حلال این دو روى جمعاً 12844 رأى اخذ و پس از استخراج و قرائت آرا آقاى منوچهر تیمور تاش با اکثریت 11579 رأى حائز اکثریت کرده و چون در خلال مدت مقرر قانونى اعتراضى به انجمن نمی‌رسد در تاریخ سى و یکم فروردین ماه 35 از طرف انجمن اعتبار‌نامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلم می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و مطالعه کامل آن چون در مدت مقرر قانونى اعتراض و شکایتى به مجلس شوراى ملى نرسیده بود لذا شعبه صحت انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه شهرستان کاشمر و نمایندگى آقا منوچهر تیمور تاش را تأیید و اینک

+++

گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى تیمور تاش از کاشمر تصویب شد (مبارک است) آقاى مسعودى

(آقاى مسعودى مخبر شعبه ششم گزارش راجع‌به انتخابات مشهد و نمایندگى آقا دکتر محمود ضیایى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

خلاصه جریان پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى از شهرستان مشهد حاکیست که به موجب ماده 14 قانون انتخابات از طرف فرماندارى در روز بیست و دوم فروردین ماه 1335 از 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و انجام سایر تشریفات قانونى و تعیین تعداد صندوق‌ها و انجمن‌هاى فرعى در روزهاى ششم و هفتم اردیبهشت ماه توزیع و تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده و بلافاصله به استخراج و قرائت آرا مبادرت و در نتیجه از 49748 رأى مأخوذه آقایان دکتر محمود ضیایى به اکثریت 41784 رأى و على قرشى به اکثریت 41296 رأى و رضا کدیور به اکثریت 40155 رأى و عیسى مشار قائم مقام رضوى به اکثریت 36443 رأى حائز اکثریت شناخته و نتیجه براى اطلاع عموم آگهى می‌گردد و هفته وصول شکایات تعیین لکن در این مدت هیچ‌گونه اعتراضى به دفتر انجمن واصل نگردید لذا در تاریخ 20 اردیبهشت ماه اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام مى‌دارد.

شعبه ششم پس از ارجاع پرونده و رسیدگى به محتویات آن صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان مشهد و همچنین نمایندگى آقاى دکتر محمود ضیایى را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس  - نمایندگى آقاى دکتر محمود ضیایى از مشهد تصویب شد (مبارک است) از آقایان خواهشمندم تشریف نبرید بیرون براى این که اگر عده کافى نباشد نمى‌شود تصویب اعتبارنامه را اعلام نمود باید 89 نفر همیشه حاضر باشند. آقاى دکتر بینا.

(آقاى دکتر بینا مخبر شعبه اول گزارش راجع‌به انتخابات اصفهان و نمایندگى آقاى حسام‌الدین دولت‌آبادى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه در اصفهان به شرحى است که ذیل شرح مى‌دهد: در تاریخ 23/ 1/35 بنا به دعوت فرماندار طبقات شش‌گانه در محل فرماندارى حاضر می‌شوند پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل در تاریخ 25/ 1/35 اعضا حوزه‌هاى فرعى معین می‌گردند پس از انجام تشریفات قانونى به قدر احتیاج تعرفه توزیع و قرار می‌شود از تاریخ 6/ 2/35 در بعضى نقاط سه روز و در برخى جاها دو روز تعرفه توزیع و اخذ رأى شود پس از خاتمه اخذ آرا شروع به قرائت گردیده در نتیجه از 59104 رأى مأخوذه آقاى حسام‌الدین دولت‌آبادى با 48493 رأى و آقاى دکتر عبدالحسین مشیر فاطمى با 46524 رأى و آقاى محمد باقر برومند با 45532 رأى در درجه اول و دوم و سوم حائز اکثریت شناخته می‌شوند و بقیه آرا به نام آقایان دیگر بوده است.

پس از خاتمه امر قضیه براى اطلاع اهالى آگهى و انجمن از تاریخ 12/ 2/35 به مدت یک هفته براى قبول شکایات تعیین مى‌نماید نظر به آن که در مدت مقرر هیچ‌گونه شکایتى نمی‌رسد و از طرف آقایان مزبور قبولى نمایندگى واصل می‌گردد انجمن در تاریخ 19/ 2/35 اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پرونده مزبور در شعبه اول رسیدگى پس از مطالعه و قرائت صورت مجلس انتخابات چون انتخابات اصفهان بر طبق مقررات صورت گرفته و در مدت مقرر قانونى هم به مجلس شوراى ملى شکایتى نرسیده است شعبه صحت انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه اصفهان و نمایندگى آقاى حسام‌الدین دولت‌آبادى را که در درجه اول از اصفهان انتخاب شده‌اند تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم به مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - نمایندگى آقاى حاج حسام‌الدین دولت‌آبادى از اصفهان تصویب شد (مبارک است) آقاى خرازى

(آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات تربت حیدریه و نمایندگى آقاى عماد تربتى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان پرونده انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى تربت حیدریه حاکى است به دستور ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 8/ 11/34 از 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت و نه نفر اعضا اصلى و نه نفر اعضا على‌البدل انجمن نظارت انتخابات تعیین و هیئت‌رئیسه را نیز انتخاب نمودند و مدت سه روز از تاریخ 20 بهمن ماه 34 برای توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین شد و در این مدت مجموعاً 21102 رأى اخذ گردید که پس از استخراج و قرائت آرا آقاى عماد تربتى با 19395 رأى حائز اکثریت شناخته شدند مراتب ضمن آگهى براى اطلاع اهالى منتشر و مدت یک هفته از تاریخ 24 بهمن 34 جهت دریافت شکایات و اعتراضات تعیین و چون در مدت مقرر شکایتى نرسید لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقاى عماد تربتى صادر و انحلال خود را اعلام مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم با توجه به محتویات پرونده و این که در مدت قانونى شکایتى به مجلس شوراى ملى نرسیده لذا شعبه دوم صحت جریان انتخابات دوره 19 تربت حیدریه و نمایندگى آقاى عماد تربتى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس  - نمایندگى آقاى عماد تربتى از تربت حیدریه تصویب شد (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى.

(آقا دکتر جهانشاهى مخبر شعبه سوم گزارش راجع‌به انتخابات رشت و نمایندگى آقاى محسن اکبر را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 3 دایر به صحت جریان انتخابات شهرستان رشت و نمایندگى آقاى مهندس کاظم جفرودى آقاى محسن اکبر به اکثریت 31421 رأى در درجه دوم بنمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى انتخاب شعبه سوم نمایندگى ایشان را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى محسن اکبر از رشت تصویت شد (مبارک است) آقاى محمودى.

(آقاى محمودى مخبر شعبه چهارم گزارش راجع‌‌به انتخابات سنندج و نمایندگى آقاى دکتر محمد هاشم وکیل را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 2 راجع‌به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه سنندج و نمایندگى آقا عبدالحمید سنندجى نظر به این که آقاى دکتر محمد هاشم وکیل از مجموع 28825 رأى داراى 24991 رأى بوده و در درجه سوم حائز اکثریت شناخته شده‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگى ایشا ن را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر محمد هاشم وکیل از سنندج تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى قرشى.

(آقاى قرشى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع‌به انتخابات ساوجبلاغ و شهریار و نمایندگى آقاى مهندس دهستانى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان پرونده انتخاباتى کردان (ساوجبلاغ و شهریار) در نوزدهمین دوره تقنینیه حاکى است که به موجب ماده 14 قانون انتخابات فرماندارى در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 35 از سى و شش نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و سایر تشریفات قانونى روزهاى 18 و 19 اردیبهشت ماه براى توزیع و تعرفه و اخذ رأى تعیین و در این مدت مجموعاً 12204 تعرفه توزیع و اخذ رأى می‌شود که پس از استخراج و قرائت آرا آقاى مهندس عبدالعلى دهستانى با اکثریت 11396 رأى حائز اکثریت شناخته می‌شوند در خلال مدت مقرر قانونى یک فقره شکایت به انجمن می‌رسد که انجمن پس از مداقه شکایت را غیر وارد تشخیص داده و در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1335 اعتبارنامه به نام آقاى مهندس عبدالعلى دهستانى صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و مطالعه کامل آن چون مدت هفته اول افتتاح مجلس اعتراضى که وارد تشخیص شود نرسیده و فقط همان شکایتى که به انجمن شده بود به مجلس فرستاده بودند و شعبه هم آن را غیر وارد تشخیص داد لذا صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه شهرستان کردان و نمایندگى آقاى مهندس عبدالعلى دهستانى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى مهندس دهستانى از کردان تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى مسعودى

(آقاى محمدعلى مسعودى مخبر شعبه ششم گزارشى راجع‌به انتخابات مشهد و نمایندگى آقاى على قرشى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 3 دایر به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذاری از شهرستان مشهد و نمایندگى آقاى دکتر محمود ضیایى آقاى على قرشى به اکثریت 41296 رأی در درجه دوم حائز اکثریت شناخته شده و صحت اعتبار‌نامه ایشان را تأیید و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - نمایندگى آقاى على قرشى از مشهد تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى دکتر بینا. (آقاى دکتر بینا مخبر شعبه اول گزارشى راجع‌به انتخابات اصفهان و نمایندگى آقا دکتر مشیر قاطمى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه در اصفهان به شرحى است که در گزارش شماره 4 راجع‌به نمایندگى آقاى حسام‌الدین دولت‌آبادى ذکر شده بنابراین چون در درجه دوم آقاى دکتر عبدالحسین مشیر قاطمى با 46524 رأى حائز اکثریت بوده‌اند شعبه نمایندگى ایشان را هم تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر مشیر قاطمى از اصفهان تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى خرازى

(آقا خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات تهران نمایندگى آقا فتح‌اللّه فرود را به شرح ذیل قرائت نمودند)

+++

پرونده انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى در تهران حاکى است که طبق دستور وزارت کشور مبنى بر شروع انتخابات دوره 19 تقنینیه تهران براى روز یکشنبه 19 فروردین ماه 35 به موجب ماده 14 قانون انتخابات از سى و شش نقر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمد که در فرماندارى حضور به هم رسانند در این تاریخ 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر اعضا على‌البدل انجمن نظارت انتخابات تعیین و هیئت‌رئیسه خود را انتخاب نمودند و براى توزیع تعرفه و اخذ رأى در تمام شعبات و حوزه‌ها روزهاى دوم و سوم و چهارم اردیبهشت ماه در نظر گرفته شد که پس از آگهى لازم و انجام تشریفات قانونى شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأى شود. در این مدت 87423 رأى اخذ می‌گردد سپس از تاریخ چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه 35 به استخراج شروع و پس از تطبیق با دفاتر و استخراج آرا 12 نفر حائزین اکثریت به شرح ذیل شناخته می‌شوند.

1 - آقاى فتح‌اللّه فرود 53202 رأى‏

2 - آقاى دکتر محمد شاهکار 49120 رأى‏

3 - آقاى دکتر محمد على هدایتى 47206 رأى‏

4 - آقاى حسن کورس 47114 رأى

5 - آقاى احمد اخوان 46503 رأى‏

6 - آقاى سید جعفر بهبهانى 46422 رأى‏

7 - آقاى محمدرضا خرازى 46408 رأى‏

8 - آقاى دکتر عباس نفیسى 42884 رأى‏

9 - آقاى دکتر حسن افشار 42712 رأى‏

10 - آقاى دکتر موسى عمید 42707 رأى‏

11 - آقاى مهندس محسن فروغى 41352 رأى‏

12 - آقاى دکتر غلام‌حسین جهانشاهى 41309 رأى‏

پس از خاتمه استخراج آرا انجمن تشکیل و از آقایان استعلام نمایندگى تهران را مى‌نماید. نظر به این که 12 نفر آقایان فوق‌الذکر قبولى خود را اعلام می‌دارند انجمن نتیجه را آگهى نموده و یک هفته براى قبول شکایات تعیین می‌کند در مدت مقرر شش فقره شکایت و اعتراض به انجمن واصل می‌شود که در انجمن مورد رسیدگى قرار گرفته ولى چون هیچ یک از آنها مستند به دلیلى نبوده آنها را غیر وارد تشخیص و اعتبارنامه به نام آقایان صادر و پس از معدوم نمودن اوراق انجمن انحلال خود را اعلام مى‌دارد.

پرونده تهران به شعبه دوم ارجاع و مورد رسیدگى قرار می‌گیرد چون محتویات پرونده حاکى است که انتخابات تهران جریان طبیعى خود را طى و خلاف مقرراتى صورت نگرفته و به علاوه در مدت مقرر قانونى شکایتى راجع‌به آقاى دکتر جهانشاهى هم به مجلس شوراى ملى رسیده است که مورد توجه قرار نگرفت لذا صحت انتخابات تهران مورد تصدیق شعبه قرار گرفته و چون از مجموع 87423 رأى مأخوذه آقاى فتح‌الله فرود در درجه اول با 53202 رأى حائز اکثریت بودند شعبه دوم با نمایندگى ایشان موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - نمایندگى آقا فرود از تهران تصویب می‌شود (مبارک است) آقا ى دکتر جهانشاهى. (آقاى دکتر جهانشاهى مخبر شعبه سوم گزارش راجع‌به انتخابات رضاییه و نمایندگى آقاى دکتر فریدون افشار را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى از شهرستان رضاییه حاکیست که به دستور وزارت کشور و دعوت فرماندارى به موجب ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ دوم اردیبهشت ماه 1335 سى و شش نقر معتمدین و طبقات شش‌گانه در فرماندارى حضور به هم رساند و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین شعب فرعى در روزهاى 16 و 17 و 18 اردیبهشت ماه به توزیع تعرفه و اخذ رأى اقدام و بلافاصله شروع به استخراج و قرائت آرا نموده در نتیجه از 14569 رأى مأخوذه آقاى دکتر فریدون افشار به اکثریت 14421 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى از شهرستان رضاییه انتخاب و پس از اعلام حائز اکثریت انجمن یک هفته جهت وصول اعتراضات تعیین و در خلال این مدت شکایتى به دفتر انجمن واصل نگردیده لذا در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و تطبیق آن با قانون و مقررات صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه شهرستان رضاییه و همچنین نمایندگى آقاى دکتر فریدون افشار را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر فریدون افشار از رضاییه تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى محمودى.

(آقاى محمود مخبر شعبه چهارم گزارش راجع‌به انتخابات سیرجان و نمایندگى محسن مرآت اسفندیارى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات دوره 19 قانونگذارى سیرجان حاکیست که در تاریخ 15 فروردین ماه 35 توسط فرماندار از 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل می‌آید که در فرماندارى حضور یابند در این جلسه اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخابات تعیین و هیئت‌رئیسه خود را انتخاب نمودند و نیز انجمن‌هاى فرعى انتخاب و براى توزیع تعرفه و اخذ رأى از تاریخ شنبه 25 فروردین لغایت سه روز تعیین مى‌شود در این مدت 11992 رأى اخذ شد که پیش از استخراج و قرائت آرا آقاى محسن مرآت اسفندیارى با 11766 رأى حائز اکثریت شناخته شدند مراتب ضمن آگهى برا اطلاعیه اهالى منتشر و مدت یک هفته براى قبول شکایات تعیین وقت گردید در این مدت شکایاتى به ا نجمن نمی‌رسد و در نتیجه انجمن اعتبارنامه به نام آقاى محسن مرآت اسفندیارى صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و مطالعه آن چون شکایتى هم مجلس شوراى ملى نرسیده بود شعبه چهارم صحت جریان انتخابات دوره نوزده قانونگذارى سیرجان و نمایندگى آقا محسن مرآت اسفندیارى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى مرآت اسفندیارى از سیرجان تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى قرشى‏

(آقاى فرشى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع‌به انتخابات کرمان و نمایندگى آقا امان‌الله عامرى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان خلاصه پرونده انتخاباتى کرمان در نوزدهمین دوره قانونگذارى حاکیست که به موجب ماده 14 قانون انتخابات فرماندارى در تاریخ 21 فروردین ماه 35 از معتمدین و طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و سایر تشریفات قانونى در روزهاى 16 و 17 و 18 اردیبهشت ماه 35 براى اخذ رأى آگهى منتشر و در خلال مدت این سه روز جمعاً 16979 تعرفه توزیع و اخذ رأى نموده که پس از استخراج و قرائت آرا آقایان امان‌الله عامرى با 15368 رأى و مجید ابراهیمى با 15293 رأ ى حائز اکثریت گردیده و چون در مدت قانونى شکایتى به انجمن نمی‌رسد انجمن در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 35 اعتبارنامه به نام آقایان فوق‌الذکر صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و مطالعه کامل پرونده و چون در مدت هفته اول افتتاح مجلس اعتراضى نرسیده بود لذا شعبه صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى کرمان و نمایندگى آقاى امان‌الله عامرى را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى امان‌الله عامرى از کرمان تصویت می‌شود (مبارک است) آقا مسعودى (آقاى مسعودى مخبر شعبه ششم گزارش راجع‌به انتخابات مشهد و نمایندگى آقا رضا کدیور را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 3 دایر به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى از شهرستان مشهد و نمایندگى آقا دکتر محمود ضیایى آقاى رضا کدیور باکثریت 40155 رأى در درجه سوم حائز اکثریت و صحت اعتبارنامه ایشان تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس  - نمایندگى آقاى کدیور از مشهد تصویب می‌شود (مبارک است) آقا دکتر بینا

(آقاى دکتر بینا مخبر شعبه اول گزارش راجع‌به انتخابات اصفهان و نمایندگى آقاى محمد باقر برومند را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات نوزدهمین دوره تفنینیه در اصفهان به شرحى است که در گزارش شماره 4 راجع‌به انتخاب آقاى حسام الدین دولت‌آبادى ذکر شده چون در درجه سوم آقاى محمد باقر برومند حائز اکثریت شناخته شده و از مجموع 59104 رأى مأخوذه 45532 رأى داشته‌اند شعبه با نمایندگى ایشان موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى محمدباقر برومند از اصفهان تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى خرازى.

(آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى دکتر محمد شاهکار به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش راجع‌به صحت انتخابات دوره 19 قانونگذارى تهران و نمایندگى آقاى فتح‌الله فرود چون آقاى دکتر محمد شاهکار در درجه دوم از مجموع 87423 رأى مأخوذه داراى 49120 رأى بوده‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر شاهکار از تهران تصویت می‌شود (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى.

(آقاى دکتر جهانشاهى مخبر شعبه سوم گزارش راجع‌به انتخابات رفسنجان و نمایندگى آقاى مهدى معین‌زاده باقرى را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات رفسنجان در نوزدهمین دوره تقنینیه حاکى است که انتخابات بر

+++

طبق مقررات صورت گرفته و از طرف فرماندارى در تاریخ 17 فروردین ماه 35 طبقات شش‌گانه دعوت و پس از انتخاب اعضا على‌البدل و انجام سایر تشریفات قانونى از تاریخ اول اردیبهشت ماه 35 شروع به توزیع تعریفه و اخذ رأى می‌شود پس شروع از خاتمه اخذ رأى استخراج و قرائت آرا شروع و در نتیجه 10916 رأى قرائت و آقاى مهدى معین‌زاده باقرى به اکثریت 9735 رأى به سمت نمایندگى دوره نوزدهم انتخاب می‌شوند.

انجمن مدت مقرر قانونى براى قبول شکایات را معین می‌کند ولى در این مدت شکایتى نمى‌رسد و اعتبارنامه به نام آقاى مهدى معین‌زاده باقرى صادر می‌شود. شعبه سوم پس از مطالعه پرونده و عدم وصول شکایت صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى مهدى معین‌زاده باقرى در دوره نوزدهم را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى مهدى معین‌زاده از رفسنجان تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى محمودى

(آقاى محمودى مخبر شعبه چهارم گزارش راجع‌به انتخابات شهررى و نمایندگى آقاى مشایخى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

طبق محتویات پرونده انتخابات شهررى از طرف بخشدارى طبقات شش‌گانه و معتمدین محل براى روز 7 فروردین ماه 35 دعوت به عمل آمده که از بین خود اعضا اصلى و على‌البدل انجمن انتخابات را تعیین می‌نمایند. در جلسه مزبور پس از انجام تشریفات قانونى و انتخاب اعضا انجمن از تاریخ 4/ 1/35 مدت دو روز در تمام حوزه‌ها تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل می‌آید بعد از استخراج و قرائت آرا آقاى مهدى مشایخى با اکثریت 5070 رأى از مجموع 5328 رأى مأخوذه به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى انتخاب می‌گردد. و چون در مدت یک هفته مقرر جهت رسیدگى به اعتراضات شکایتى به دفتر انجمن نرسیده انجمن پس ار اعلام قبولى مشارالیه در تاریخ 26 فروردین ماه اعتبارنامه به نام ایشان را صادر و آرا را معدوم و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پرونده مزبور در شعبه چهارم قرائت و مورد رسیدگى قرار گرفت شعبه با توجه به محتویات آن صحت جریان انتخابات شهررى و نمایندگى آقاى مهدى مشایخى را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى مشایخى از شهررى تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى فرشى (آقاى فرشى گزارش راجع‌به انتخابات کرمان و نمایندگى آقاى ابراهیمى را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 2 راجع‌به صحت انتخابات کرمان و نمایندگى آقاى امان‌الله عامرى در نوزدهمین دوره قانونگذارى نظر به این که آقاى مجید ابراهیمى در درجه دوم به اکثریت 15293 رأى از کرمان خائز اکثریت شده‌اند شعبه پنجم نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى ابراهیمى از کرمان تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى مسعودى‏

‌(آقاى مسعودى مخبر شعبه ششم گزارش راجع‌به انتخابات مشهد و نمایندگى آقاى عیسى قائم مقام رضوى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 3 دایر به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى از شهرستان مشهد و نمایندگى آقاى دکتر محمود ضیایى آقاى عیسی قائم مقام رضوی مشار به اکثریت 36443 رأى در درجه چهارم حائز اکثریت و صحت اعتبارنامه ایشان از طرف شعبه ششم تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس  - نمایندگى آقا مشار از مشهد تصویب می‌شود (مبارک است) آقا دکتر بینا.

(آقاى دکتر بینا گزارش راجع‌به انتخابات اهر و نمایندگى آقاى دکتر سعید حکمت را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان اهر حاکیست که بنا به ماده 14 قانون انتخابات در روز 27 فروردین ماه 1335 از سى‌و‌شش نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه در شهرستان اهر دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و تعیین هیئت‌رئیسه و شعب فرعى و انجام سایر تشریفات قانونى در روزهاى پنجم و ششم اردیبهشت ماه توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده و بلافاصله شروع به استخراج گردیده و در نتیجه از 18993 رأى مأخوذه آقاى دکتر سعید حکمت به اکثریت 18525 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان اهر انتخاب و چون در مدت هفته قانون شکایتى به دفتر انجمن نرسیده لذا در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه انجمن به صدور اعتبارنامه مبادرت و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگى به محتویات آن چون در هفته اول افتتاح مجلس شکایتى نرسیده بود لذا صحت انتخابات شهرستان اهر و نمایندگى دکتر سعید حکمت را تأیید اینک گزارش آنرا تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر سعید حکمت از اهر تصویب شد (مبارک است) آقاى خرازى.

(آقاى خرازى گزارش راجع‌به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى دکتر هدایتى را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش 5 راجع‌به صحت انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه تهران و نمایندگى آقاى فتح‌الله فرود نظر به این که آقاى دکتر محمد على هدایتى از مجموع 87413 رأى مأخوذه با 47206 رأى در درجه سوم حائز اکثریت شده‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر هدایتى از تهران تصویت مى‌شود (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى.

(آقاى دکتر جهانشاهى گزارش راجع‌به انتخابات زنجان و نمایندگى آقاى محمود ذوالفقارى را به شرح زیر قرائت کردند.)

خلاصه جریان پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان زنجان حاکیست که در تاریخ یکشنبه 26 فروردین ماه 35 به موجب ماده 14 قانون انتخابات از سى و شش نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین در فرماندارى دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و انجام سایر تشریفات قانونى در روزهاى سوم و چهارم و پنجم اردیبهشت ماه توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده و در نتیجه از 20017 رأى مأخوذه آقایان محمود ذوالفقارى به اکثریت 18517 رأى و احمد افخمى به اکثریت 16071 رأى و مهندس سعید هدایت به اکثریت 13660 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى از شهرستان زنجان انتخاب و مراتب وسیله انجمن اعلام در خلال مدت قبول اعتراضات شکایتى به دفتر انجمن نرسیده لذا در تاریخ 17 اردیبهشت ماه اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه سوم پس از رسیدگى به اوراق پرونده صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى زنجان و همچنین نمایندگى آقاى محمود ذوالفقار را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى محمود ذوالفقارى از زنجان تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى محمودى.

(آقاى محمودى گزارش راجع‌به انتخابات شاهرود و نمایندگى آقاى دکتر امیر حکمت را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شاهرود حاکى است که در تاریخ 21/ 1/35 از طرف فرماندار از 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده که در فرماندارى حضور یابند در این جلسه 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر اعضا على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخابات تعیین و هیئت‌رئیسه خود را انتخاب نمودند و همچنین مقارن همین تاریخ انجمن‌هاى فرعى تشکیل شد و براى توزیع تعریفه و اخذ رأى روزهاى 30 و 31 فروردین و اول اردیبهشت ماه 35 تعیین گردید در خلال این مدت مجموعاً 14884 رأى اخذ می‌گردد که پس از استخراج و قرائت آرا آقاى دکتر على امیر حکمت با 14399 رأى حائز اکثریت شناخته شدند و مراتب ضمن آگهى براى اطلاع اهالى منتشر و مدت یک هفته براى قبول شکایاتى اعلان گردید گه در این مدت شکایتى واصل نشد لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقاى دکتر على امیر حکمت صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم مطالعه آن چون در مدت قانونى شکایتى به مجلس شوراى ملى نرسیده بود لذا شعبه چهارم صحت جریان انتخابات دوره 19 قانونگذارى شاهرود و نمایندگى آقاى دکتر على امیر حکمت را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر على امیر حکمت از شاهرود تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى قرشى

(آقاى قرشى گزارش راجع‌به انتخابات کرمانشاهان و نمایندگى آقاى اعظم زنگنه را به شرح زیر قرائت کردند)

خلاصه پرونده انتخاباتى کرمانشاهان در نوزدهمین دوره قانونگذارى حاکى است که به موجب ماده 14 قانون انتخابات از طرف فرماندارى در تاریخ 29 فروردین ماه 1335 از سى و شش نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از حضور آقایان و انتخاب اعضا اصلی انجم انتخابات و اعضا على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و سایر تشریفات قانونى از طرف انجمن روزهاى 16 و 17 اردیبهشت ماه 35 براى اخذ رأى آگهى و در خلال مدت این روز جمعاً 21726 تعرفه توزیع و اخذ گردیده است پس از استخراج و قرائت آرا آقاى عزیز اعظم زنگنه با 18268 رأى و آقاى ابوالفتح دولتشاهى با 18266 رأى و آقاى محمدعلى علامه وحیدى با 17874 رأى و آقاى خسرو قبادیان با 17544 رأى حائز اکثریت شناخته می‌شوند. مراتب مزبور ضمن آگهى براى اطلاع اهالى منتشر و مدت یک هفته از تاریخ 20 اردیبهشت ما. 35 براى قبول شکایات تعیین گردیده و چون در مدت مقرر شکایت و اعتراضى نمى‌رسد انجمن انتخابات اعتبار نامه به نام آقایان فوق‌الذکر صادر و انحلال خود را اعلام نموده است

+++

پرونده کرمانشاهان به شعبه پنجم ارجاع و پس از رسیدگى و مطالعه کامل نظر به آن که در جریان عمل خلاف مقرراتى نبوده و در مدت قانونى شکایتى هم به مجلس نرسیده شعبه پنجم صحت انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى کرمانشاهان و نمایندگى آقاى عزیز اعظم زنگنه را که در درجه اول از مجموع 21716 رأى مأخوذه داراى 18268 رأى بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى عزیر اعظم زنگنه از کرمانشاهان تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى مسعودى

(آقاى مسعودى گزارش راجع‌به انتخابات ملایر و نمایندگى آقاى على‌اکبر جلیلوند رضایى را به شرح زیر قرائت کردند)

خلاصه جریان پرونده انتخاباتى نوزدهم دوره قانونگذارى شهرستان ملایر به شرح زیر است. در تاریخ 18/ 1/35 فرماندارى ملایر بر حسب ماده 14 قانون انتخابات از طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین شعب فرعى در نهاوند و توسرکان و انجام سایر تشریفات قانونى در روزهاى 29 و 30 فروردین ماه جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى اعلام و بلا فاصله استخراج و قرائت آرا شروع گردیده و در نتیجه از 32742 رأى مأخوذه آقایان على‌اکبر جلیلوند رضایى به اکثریت 32612 رأى و غلام‌حسین بوربور به اکثریت 31512 رأى حائز اکثریت شناخته شده و نتیجه براى اطلاع عموم آگهى و مدت 7 روز مقرر در ماده 14 براى قبول شکایات نزد اعلام می‌گردد و چون در مدت مذکور هیچ‌گونه شکایتى به دفتر انجمن واصل نمی‌شود در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 35 اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام مى‌دارد.

شعبه ششم پس از ارجاع پرونده و مطالعه محتویات آن صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى ملایر و همچنین نمایندگى آقاى على‌اکبر جلیلوند رضایى را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - نمایندگى آقاى جلیلوند از ملایر تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى دکتر بینا

(آقاى دکتر بینا گزارش راجع‌به انتخابات ایرانشهر و نمایندگى آقاى کیکاوسى را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى از ایرانشهر فهرج حاکیست که طبق دستور ماده 14 قانون انتخابات در روز هفتم اسفند ماه 1334 از سى‌وشش نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه در فرماندارى دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى در روزهاى 22 و 23 اسفند ماه 34 به توزیع تعرفه و اخذ رأى مبادرت و بلافاصله به قرائت آرا مأخوذه آقاى روح‌الله کیاوسى به اکثریت 23103 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى در شهرستان ایرانشهر انتخاب و چون در مدت قانونى شکایتى به انجمن نرسیده در تاریخ 28 فروردین ماه 1335 اعتبارنامه صادر و انجمن انحلال خود را اعلام داشته. شعبه اول پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایتى در مدت قانونى صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى روح‌الله کیکاوسى را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى کیکاوسى از ایرانشهر تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى خرازى. (آقاى خرازى گزارش راجع‌به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى حسن کورس را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 5 راجع‌به صحت انتخابات تهران و نمایندگى آقاى فتح‌الله فرود چون آقاى حسن کورس با 47114 رأى از مجموع 87423 رأى مأخوذه در درجه چهارم حائز اکثریت شناخته شدند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى حسن کورس از تهران تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى‏

(آقاى دکتر جهانشاهى گزارش راجع‌به انتخابات زنجان و نمایندگى آقاى احمد افخمى را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 7 دایر به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه شهرستان زنجان و نمایندگى آقاى محمود ذوالفقارى آقاى احمد افخمى در درجه دوم به اکثریت 16075 رأى انتخاب و شعبه سوم نمایندگى ایشان را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى احمد افخمى از زنجان تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى محمودى.

(آقاى محمودى گزارش راجع‌به انتخابات شهرضا و نمایندگى آقاى سلطان‌مراد بختیار را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه شهرضا حاکى است که طبق دستور ماده 14 قانون انتخابات از طرف فرماندار برای روز 16/ 1/35 از سى و شش نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل می‌آید و در این روز 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر اعضا على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخابات تعیین سپس هیئت‌رئیسه خود را انتخاب نمودند پس از انجام تشریفات قانونى براى توزیع تعرفه و اخذ رأى در تمام شعبات روزهاى 28 و 29 و 30 تعیین می‌گردد و در این مدت مجموعاً 31154 رأى اخذ گردید که پس از استخراج و قرائت آرا آقاى سلطان‌مراد بختیار با 27529 رأى حائز اکثریت شناخته شدند و مراتب ضمن آگهى براى اطلاع اهالى از تاریخ 2/ 2/35 تا مدت یک هفته براى وصول شکایات تعیین وقت گردیده که در این مدت شکایتى نرسید لذا انجمن اعتبارنامه خود را به نام آقاى سلطان‌مراد بختیار صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و مطالعه کامل آن و این که در مدت قانونى شکایتى به مجلس شوراى ملى نرسید لذا شعبه چهارم صحت جریان انتخابات دوره 19 قانونگذارى شهرضا و نمایندگى آقاى سلطان‌مراد بختیار را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى سلطان‌مراد بختیار از شهرضا تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى قرشى

(آقاى قرشى گزارش راجع‌به انتخابات کرمانشاهان. و نمایندگى آقاى ابوالفتح دولتشاهى را به شرح زیر قرائت کردند.)

پیرو گزارش شماره 7 نسبت به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى کرمانشاهان نمایندگى آقاى عزیز اعظم زنگنه چون آقاى ابوالفتح دولتشاهى در درجه دوم از مجموع 21716 رأى مأخوذه با 18266 رأى حائز اکثریت شناخته شده‌اند لذا شعبه پنجم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دولتشاهى از کرمانشاهان تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى مسعودى‏

(آقاى مسعودى گزارش انتخابات ملایر و نمایندگى آقاى غلام‌حسین بور بور را به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره 7 دایر به صحت جریان انتخابات ملایر و نمایندگى آقاى جلیلوند رضایى آقاى غلام‌حسین بوربور به اکثریت 31512 رأى در درجه دوم به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى انتخاب و صحت اعتبار‌نامه ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - نمایندگى آقاى غلام‌حسین بوربور از ملایر تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى دکتر بینا

(آقاى دکتر بینا گزارش راجع‌به انتخابات ایوانکى و نمایندگى آقاى شمس‌الدین قنات‌آبادى را به شرح زیر قرائت کردند).

جریان پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى از حوزه ایوانکى حاکیست که به دستور ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 35 از 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل در بخشدارى دعوت و پس از انجام تشریفات قانونى و انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین شعب فرعى روزهاى 17 و 18 و 19 اردیبهشت ماه به توزیع تعرفه و اخذ رأى مبادرت و در نتیجه پس از استخراج و قرائت آرا آقاى حاجى سید شمس‌الدین قنات‌آبادى به اکثریت 16801 رأى از 17393 رأى مأخوذه به نمایندگى نوزدهمین دوره تقنینیه انتخاب و چون در خلال مدت قانونى شکایتى به دفتر انجمن واصل نگردیده در تاریخ 28 اردیبهشت ماه به صدور اعتبارنامه مبادرت و انحلال خود را اعلام مى‌دارد. شعبه اول پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت در مدت مقرر ایوانکى و نمایندگى آقاى حاج سید شمس‌الدین قنات‌آبادى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى قنات‌آبادى از ایوانکى تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى خرازى. (آقاى خرازى گزارش راجع‌به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى احمد اخوان را به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره 5 راجع‌به صحت جریان انتخابات تهران و نمایندگى آقاى فتح‌الله فرود نظریات که آقاى احمد اخوان از مجموع 87423 رأى مأخوذه با 46503 رأى در درجه پنجم حائز اکثریت شده‌اند شعبه دوم به صحت نمایندگى ایشان رأى داده و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى احمد اخوان از تهران تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى.

(آقاى دکتر جهانشاهى گزارش راجع‌به انتخابات زنجان و نمایندگى آقاى مهندس سعید هدایت را به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره 7 دایر به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان زنجان و نمایندگى آقاى محمود ذوالفقارى آقاى مهندس سعید هدایت در درجه سوم به اکثریت 13660 رأى از شهرستان زنجان به نمایندگى انتخاب و شعبه سوم نمایندگى ایشان را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى مهندس هدایت از زنجان تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى محمودى.

(آقاى محمودى گزارش راجع‌به انتخابات شیراز و نمایندگى آقاى رضا حکمت را به شرح زیر قرائت کردند)

انتخابات دوره 19 قانونگذارى شهرستان شیراز به شرحى است که ذیلاً به اطلاع می‌رساند.

+++

از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل به منظور تشکیل انجمن نظارت انتخابات دعوت مى‌شود در تاریخ 14/ 1/35 آقایان در فرماندارى حاضر و اعضا اصلى و على‌البدل انجمن مرکزى انتخاب مى‌گردد منتخبین در اولین جلسه‌ هیئت‌رئیسه انجمن و شعب فرعى را تعیین و پس از انحام تشریفات قانونى از تاریخ 4/ 2/35 مدت 3 روز در تمام حوزه‌ها تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل می‌آید بعد از استخراج و قرائت آرا از مجموع 33211 رأى مأخوذه جناب آقاى رضا حکمت (سردار فاخر) به اکثریت 31748 رأى و آقاى على قوام به اکثریت 31167 رأى و آقاى على محمد دهقان به اکثریت 31068 رأى آقاى مهدى صدر‌زاده به اکثریت 30380 رأى و آقاى محمد حسین استخر با 20229 رأى به نمایندگى دوره 39 قانونگذارى انتخاب می‌گردند.

چون در مدت یک هفته مقرر جهت رسیدگى به اعتراضات هیچ‌گونه شکایتى به دفتر انجمن واصل نمى‌گردد انجمن پس از وصول قبولى آقایان منتخبین اعتبارنامه به نام آقایان صادر و آرا را معدوم و انحلال خود را اعلام مى‌نماید.

پرونده مزبور در شعبه چهارم مطرح شده و مورد رسیدگى قرار گرفت شعبه با توجه به محتویات آن و گزارش انجمن صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان شیراز و نمایندگى جناب آقا رضا حکمت را که در درجه اول انتخاب شده‌اند تأیید و گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى رضا حکمت از شیراز تصویب مى‌شود (مبارک است، مبارک است) آقاى قرشى.

(آقاى قرشى گزارش راجع‌به انتخابات کرمانشاهان و نمایندگى آقاى محمدعلى علامه وحیدى را به شرح زیر قرائت کردند.)

پیرو گزارش شماره 7 نسبت به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى کرمانشاهان و نمایندگى آقاى عزیز اعظم زنگنه چون آقاى محمدعلى علامه و حیدى در درجه سوم از مجموع 21716 رأى مأخوذه با 17874 رأى حائز اکثریت شناخته شده‌اند لذا شعبۀ پنجم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى علامه وحیدى از کرمانشاهان تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى مسعودى.

(آقاى مسعودى گزارش راجع‌به انتخابات نائین و نمایندگى آقاى دکتر حسین پیرنیا را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات نوزدهمین دوره تفنینیه نائین حاکى است که طبق دستور ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 16 فروردین ماه 35 فرماندار از 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى در روزهاى 23 و 24 و 25 فروردین ماه به توزیع تعرفه و اخذ رأى اقدام و مجموعاً 7435 رأى اخذ گردیده که پس از استخراج و قرائت آرا آقاى دکتر حسین پیرنیا با 6348 رأى حائز اکثریت شناخته شدند و چون در مدت مقرر شکایتى به دفتر انجمن نمی‌رسد لذا اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه ششم پس از مطالعه پرونده و عدم وصول اعتراضى در مدت قانونى به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى نائین و نمایندگى آقاى دکتر حسین پیرنیا را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر حسین پیرنیا از نائین تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى دکتر بینا.

(آقاى دکتر بینا گزارش راجع‌به انتخابات بابل و نمایندگى آقاى ارسلان خلعتبرى را به شرح زیر قرائت کردند)

جریان پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى از شهرستان بابل حاکى است که در تاریخ 18 فروردین 35 به دستور ماده 14 قانون انتخابات از سى و شش نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه در فرماندارى دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و انجمن‌هاى فرعى در روزهاى اول و دوم و سوم اردیبهشت ماه به توزیع تعرفه و اخذ رأى مبادرت و در تاریخ چهارشنبه پنجم اردیبهشت شروع به استخراج و قرائت آرا گردیده و در نتیجه از 45375 رأى مأخوذه آقایان ارسلان خلعتبرى به اکثریت 40054 رأى و دکتر مجید آهى به اکثریت 39850 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره تقنینیه انتخاب گردیده‌اند در خلال مدت قانونى وصول شکایت اعتراضى به دفتر انجمن واصل نگردیده لذا روز 17 اردیبهشت ماه 35 اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام داشته.

شعبه اول پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت صحت انتخابات شهرستان بابل و نمایندگى آقاى ارسلان خلعتبرى را که در درجه اول انتخاب شده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى ارسلان خلعتبرى از بابل تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى خرازى. (آقاى خرازى گزارش راجع‌به انتخابات و نمایندگى آقاى سید جعفر بهبهانى را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 5 راجع‌به صحت جریان انتخابات دوره 19 تهران و نمایندگى آقاى فتح‌الله فرود چون آقاى سید جعفر بهبهانى از مجموع 87423 رأى مأخوذه داراى 46422 رأى در درجه ششم بوده‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى جعفر بهبهانى از تهران تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى.

(آقاى دکتر جهانشاهى گزارش راجع‌به انتخابات سارى و نمایندگى آقاى تجدد را به شرح زیر قرائت کردند)

خلاصه جریان پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى از شهرستان سارى حاکى است که در تاریخ 14 فروردین ماه 1335 فرماندارى از سى‌وشش نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و تعداد صندوق‌هاى آرا در روزهاى 27 و 28 و 29 فروردین ماه توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده و در نتیجه استخراج و قرائت آرا آقاى مصطفى تجدد به اکثریت 40300 رأى از 41409 رأى مأخوذه و آقاى محمد فضایلى به اکثریت 39164 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى انتخاب و در مدت قبولى اعتراضات شکایتى به دفتر انجمن واصل نگردیده لذا در تاریخ دهم اردیبهشت ماه 1335 اعتبار‌نامه به نام آقایان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام مى‌دارد.

شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان سارى و همچنین نمایندگى آقاى مصطفى تجدد را که به اکثریت 40300 رأى انتخاب شده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - نمایندگى آقاى مصطفى تجدد از سارى تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى محمودى.

(آقاى محمودى گزارش راجع‌به انتخابات شیراز و نمایندگى آقاى على قوام را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 9 دایر به صحت جریان انتخابات شهرستان شیراز و نمایندگى جناب آقاى رضا حکمت شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى على قوام را که به اکثریت 31167 رأى از مجموع 33211 رأى مأخوذه در درجه دوم از آن شهرستان انتخاب گردیده‌اند تأیید و گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى على قوام تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى قرشى

(آقاى فرشى گزارش راجع‌به انتخابات کرمانشاه و نمایندگى آقاى خسرو قبادیان را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 7 نسبت به صحت جریان انتخابات و نوزدهمین دوره قانونگذارى کرمانشاهان و نمایندگى آقاى عزیز اعظم زنگنه چون آقاى خسرو قبادیان در درجه چهارم از مجموع 21716 رأى مأخوذه با 17544 رأى حائز اکثریت شناخته شده‌اند لذا شعبه پنجم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى قبادیان از کرمانشاهان تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى دکتر بینا. (آقاى دکتر بینا گزارش راجع‌به انتخابات بابل و نمایندگى آقاى عمیدى نورى را به شرح زیر قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 10 دایر به صحت انتخابات بابل ونمایندگى آقاى ارسلان خلعتبرى آقاى ابوالحسن عمیدى نورى در درجه دوم به اکثریت 40054 رأى از 45375 رأى مأخوذه انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى عمیدى نورى از بابل تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى مسعودى (آقاى محمدعلى مسعودى مخبر شعبه ششم گزارش راجع‌به انتخابات نجف‌آباد و نمایندگى آقاى دکتر امیر نیرومند را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان نجف‌آباد حاکى است که طبق دستور ماده 14 انتخابات طبقات شش‌گانه و معتمدین در فرماندارى دعوت و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و تعداد صندوق‌ها در روزهاى دوم و سوم و چهارم اردیبهشت ماه اخذ رأى به عمل آمده و در این مدت مجموعاً 16323 رأى اخذ گردید که پس از استخراج و قرائت آرا آقاى دکتر عیسى امیر نیرومند با 15185 رأى حائز اکثریت شناخته شدند. در مدت قانونى وصول شکایات نیز شکایتى به دفتر انجمن واصل نگردیده لذا انجمن در تاریخ 12 اردیبهشت ماه اعتبار‌نامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پرونده مزبور به شعبه ششم ارجاع و پس از مطالعه محتویات آن به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه از حوزه نجف‌آباد و نمایندگى آقاى دکتر عیسى امیر نیرومند رأى گرفته تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر امیر نیرومند تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى خرازى

+++

(راجع‌به انتخابات طهران و نمایندگى آقاى محمدرضا خرازى را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 5 راجع‌به صحت جریان انتخابات دوره نوزده قانون‌نگذارى و نمایندگى آقاى فتح‌الله فرود نظر به این که آقاى محمد رضا خرازى از مجموع 87423 رأى مأخوذه داراى 46408 رأى در درجه هفتم حائز اکثریت شناخته شده‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى خرازى از طهران تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى

(آقاى دکتر جهانشاهى مخبر شعبه سوم گزارش راجع‌به انتخابات سارى نمایندگى آقاى محمد فضائلى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 10 دایر به صحت جریان انتخابات سارى و نمایندگى آقاى مصطفى تجدد آقاى محمد فضایلى به کثریت 39164 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره تقنینیه انتخاب و شعبه سوم صحت اعتبارنامه ایشان را تأیید می‌نماید.

مخبر شعبه سوم - دکتر جهانشاهى‏

رئیس - نمایندگى آقاى فضایلى تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى محمودى.

(آقاى محمودى گزارش راجع‌به انتخابات شیراز و نماینده آقاى دهقان را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 9 راجع‌به صحت جریان انتخابات شهرستان شیراز و نمایندگى جناب آقاى رضا حکمت شعبه چهارم صحت انتخاب آقاى على محمد دهقان را که از مجموع 33211 رأى مأخوذه به اکثریت 31068 رأى درجه سوم به نمایندگى دوره 19 قانونگذارى از شهرستان شیراز انتخاب گردیده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس  - نمایندگى آقاى دهقانى از شیراز تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى فرشى. آقاى قرشى گزارش راجع‌به انتخابات کلیمیان و نمایندگى آقاى مراد اریه را به شرح زیر قرائت کردند.

خلاصه جریان پرونده انتخابات کلیمیان در نوزدهمین دوره تقنینیه حاکیست که به موجب ماده 14 قانون انتخابات از طرف فرماندارى تهران و شهرستان‌هاى کاشان - کرمانشاه - همدان - گلپایگان - کرمان - آبادان - یزد - اصفهان - رشت -شیراز انجمن‌هاى نظارت با انجام تشریفات قانونى تشکیل و روزهاى 22 و 23 فروردین ماه 35 در تهران و سایر شهرستان‌ها به توزیع و تعرفه و اخذ رأى اقدام و پس از استخراج و قرائت آرا مأخوذه در نتیجه از 8301 رأى آقاى مراد اریه به اکثریت 7942 رأى حائز اکثریت شناخته شده‌اند و پس از اعلام نتیجه آرا و انقضا مدت وصول اعتراضات چون شکایتى نرسیده لذا انجمن مرکزى انتخابات کلیمیان در تاریخ 20 ماه اردیبهشت اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه پنجم پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه کلیمیان ایران و نمایندگى آقاى مراد اریه را تأیید و اینک گزارش آنرا تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى مراد اریه تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى مسعودى.

(آقاى مسعودى گزارش راجع‌به انتخابات نیشابور و نمایندگى آقاى عبدالله سعیدى را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات دوره نوزدهم قانونگذارى در شهرستان نیشابور حاکى است که طبق دعوت فرماندار در تاریخ 15/ 1/35 طبقات شش‌گانه و معتمدین در عمارت شهردارى تشکیل جلسه داده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخابات و تعیین هیئت‌رئیسه و انجام سایر تشریفات قانونى در روزهاى 21 و 22 و 23 فروردین ماه اخذ رأى و توزیع تعرفه به عمل آمده و بلافاصله آرا مأخوذه استخراج و قرائت در نتیجۀ از مجموع 24539 رأى مأخوذه آقاى عبدالله سعیدى به اکثریت 22653 رأى به نمایندگى دوره نوزدهم قانونگذارى انتخاب می‌گردد و چون در ظرف مدت یک هفته مقرر اعتراضى به دفتر انجمن نمى‌رسد لذا اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پرونده مزبور در ششم مطرح و مورد رسیدگى قرار گرفت و با توجه به محتویات آن صحت جریان انتخابات شهرستان نیشابور و نمایندگى آقاى عبدالله سعیدى را تأیید و گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى عبدالله سعیدى از نیشابور تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى دکتر بینا.

(آقاى دکتر بینا گزارش راجع‌به انتخابات بابل و نمایندگى آقاى دکتر مجید آهى را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 10 دایر به صحت انتخابات بابل و نمایندگى آقاى ارسلان خلعتبرى آقاى دکتر مجید آهى در درجه سوم به اکثریت 39850 رأى از 45375 رأى مأخوذه انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر آهى از بابل تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى خرازى

(آقاى خرازى گزارش راجع‌به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى دکتر عباس نفیسى را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 5 راجع‌به صحت جریان انتخابات دوره 19 تهران و نمایندگى آقاى فتح‌الله فرود چون آقاى دکتر عباس نفیسى از مجموع 87423 رأى مأخوذه با 42884 رأى در درجه هشتم حائز اکثریت شناخته شده‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر عباس نفیسى از تهران تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى

(آقاى دکتر جهانشاهى گزارش راجع‌به انتخابات شهرستان ساوه و نمایندگى آقاى ناصر بهبودى را به شرح زیر قرائت کردند)

خلاصه جریان پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان ساوه حاکیست که بنا به دستور وزارت کشور و طبق ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1335 فرماندارى از 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و تعداد صندوق‌ها در روزهاى 25 و 26 و 27 اردیبهشت ماه به توزیع تعرفه و اخذ رأى اقدام و بلافاصله شروع به استخراج و قرائت آرا گردیده در نتیجه از 15736 رأى مأخوذه آقاى مهندس ناصر بهبودى به اکثریت 15036 رأى حائز اکثریت شناخته شدند. در مدت هفته وصول اعتراض نیز شکایتى نسبت به انتخابات به دفتر انجمن نرسید لذا در تاریخ ششم خرداد ماه اعتبار‌نامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام مى‌دارد.

شعبه سوم پس از رسیدگى به اوراق پرونده و تطبیق آن با مقررا ت قانونى صحت جریان انتخابات شهرستان ساوه را همچنین نمایندگى آقاى مهندس ناصر بهبودى را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى ناصر بهبودى از ساوه تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى محمودى. (آقاى محمودى گزارش راجع‌به انتخابات شیراز و نمایندگى آقاى صدر‌زاده را به شرح زیر قرائت کردند.)

در تعقیب گزارش شماره 9 دایر به صحت انتخابات شهرستان شیراز و نمایندگى جناب آقاى رضا حکمت انتخاب آقاى مهدى صدرزاده را که از مجموع 33211 رأى مأخوذه به اکثریت 30380 رأى در درجه چهارم به نمایندگى دوره 19 قانونگذارى تعیین شده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى صدرزاده از شیراز تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى فرشى.

(آقاى فرشى گزارش راجع‌به انتخابات گرگان و نمایندگى آقاى رحیم دادگر را به شرح زیر قرائت کردند)

خلاصه جریان پرونده انتخابات گرگان در نوزدهمین دوره قانونگذارى حاکى است به‌موجب ماده 14 قانون انتخابات فرماندارى روز اول اردیبهشت ماه 35 از سى‌وشش نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آورده و در روز مذکور پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و سایر تشریفات قانونى روزهاى 10 و 11 و 12 اردیبهشت ماه 35 براى اخذ رأى آگهى منتشر و در خلال مدت این سه روز جمعاً19240 تعرفه توزیع دو اخذ رأى مى‌شود پس از انجام تشریفات و استخراج و قرائت آرا آقاى رحیم دادگر با 18245 رأى از مجموع کل آرا حائز اکثریت گردیده و چون در خلال مدت مقرره قانونى شکایت و اعتراضى به انجمن نمی‌رسد انجمن در تاریخ 22 اردیبهشت ماه 35 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و مطالعه کامل آن چون در مدت هفته اول افتتاح مجلس شکایتى نرسیده بود لذا شعبه صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه شهرستان گرگان و نمایندگى آقاى رحیم دادگر را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى رحیم دادگر از گرگان تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى مسعودى.

(آقاى مسعودى گزارش راجع‌به انتخابات همدان و نمایندگى آقاى منوچهر قراگزلو را به شرح زیر قرائت کردند)

طبق محتویات پرونده انتخابات دوره 19 قانونگذارى شهرستان همدان به منظور تعیین انجمن نظارت از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل براى روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه 1335 از طرف فرماندارى دعوت به عمل می‌آورد و در جلسه مزبور اعضا اصلى و على‌البدل انجمن مرکزى انتخاب می‌گردند بلافاصله هیئت‌رئیسه انجمن تعیین می‌شود و پس از تشکیل انجمن‌هاى فرعى در تاریخ 14 اردیبهشت ماه مدت سه روز در تمام حوزه‌هاى تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل می‌آید و بعد از استخراج و قرائت آرا از مجموع 57576 رأى مأخوذه آقاى منوچهر قراگزلو به اکثریت

+++

48255 رأى در درجه اول و آقاى مهندس اسکندر فیروز به اکثریت 45350 رأى در درجه دوم به نمایندگى شهرستان مزبور انتخاب می‌گردند و چون در مدت مقرر جهت رسیدگى به شکایات اعتراضى به دفتر انجمن واصل نمی‌گردد در تاریخ 26 اردیبهشت ماه اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه ششم پس ار رسیدگى به محتویات پرونده و با توجه به گزارش انجمن نظارت مرکزى انتخابات همدان صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى همدان و همچنین نمایندگى آقاى منوچهر قراگزلو را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى منوچهر قراگزلو از همدان تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى دکتر بینا.

(آقاى دکتر بینا گزارش راجع‌به انتخابات بجنورد و نمایندگى آقاى یار محمد شادلو را به شرح زیر قرائت کردند)

خلاصه جریان پرونده انتخاباتى بجنورد در نوزدهمین دوره تقنینیه حاکیست که به موجب ماده 14 قانون انتخابات فرماندارى در تاریخ 18 فروردین ماه 1335 از سى‌وشش نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و سایر تشریفات قانونى در روزهاى 29 و 30 و 31 فروردین ماه آگهى اخذ آرا نمود و در خلال این سه روز مجموعاً 21288 رأى اخذ و پس از استخراج و قرائت آرا آقاى یارمحمد شادلو ایلخانى به اکثریت 19809 رأى حائز اکثریت گردیده و چون در خلال مدت مقرر قانونى اعتراضى به انجمن نمی‌رسد در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 1335 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه اول مطالعه کامل آن چون در مدت هفته اول افتتاح مجلس هم اعتراضى نرسیده بود لذا شعبه صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه شهرستان بجنورد و نمایندگى آقاى یارمحمد شادلو ایلخانى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى یارمحمد شادلو از بجنورد تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى خرازى (آقاى خرازى گزارش راجع‌به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى دکتر افشار را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 5 راجع‌به صحت جریان انتخابات تهران و نمایندگى آقاى فتح‌الله فرود چون آقاى دکتر حسن افشار با 42712 رأى از مجموع 87423 رأى مأخوذه در درجه نهم حائز اکثریت شناخته شدند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر افشار از تهران تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى

(آقاى دکتر جهانشاهى مخبر شعبه سوم گزارش راجع‌به انتخابات سبزوار و نمایندگى آقاى على بزرگ‌نیا را به شرح ذیل قرائت نمودند)

خلاصه جریان پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان سبزوار حاکیست که به استناد ماده قانون انتخابات و دستور وزارت کشور در تاریخ 23 اردیبهشت ماه فرماندارى از سى و شش نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و تعداد صندوق‌ها و انجام سایر تشریفات قانونى در روز شنبه ششم اردیبهشت ماه توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده و بلافاصله شروع به استخراج و قرائت آرا گردیده در نتیجه 9855 رأى مأخوذه آقاى على برزگ‌نیا به اکثریت 9680 رأى و آقاى دکتر قاسم رضایى به اکثریت 4184 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى از شهرستان سبزوار انتخاب مى‌گردند.

در خلال هفته وصول شکایات یک فقره اعتراض در مورد عدم تکافوى سن آقاى دکتر رضایى جهت احراز نمایندگى مجلس به دفتر انجمن واصل لکن انجمن به استناد داد نامه شماره 19 مورخ 3/ 2/ 35 دادگاه شهرستان سبزوار که سن آقاى قاسم رضایى را 21 سال قلمداد نموده شکایت وارده را مردود تشخیص و در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1335 اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه سوم پس از رسیدگى پرونده و تطبیق آن به موازین قانونى صحت جریان انتخابات سبزوار در نوزدهمین دوره قانونگذارى و نمایندگى آقاى على بزرگ‌نیا را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى على بزرگ‌نیا از سبزوار تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى محمودى (آقاى محمودى مخبر شعبه چهارم گزارش راجع‌به انتخابات شیراز و نمایندگى آقاى استخر را به شرح ذیل قرائت نمودند) پیرو گزارش شماره 9 راجع‌به صحت جریان انتخابات شیراز و نمایندگى جناب آقاى رضا حکمت شعبه چهارم نظر خود را دایر به صحت انتخاب آقاى محمد حسین استخر که به اکثریت 30229 رأى از مجموع 33211 رأى مأخوذه در درجه پنجم به نمایندگى دوره 19 قانونگذارى تعیین گردیدند تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى استخر از شیراز تصویب مى‌شود (مبارک است) آقاى قرشى. (آقاى قرشى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع‌به انتخابات گلپایگان و نمایندگى آقاى مهندس کیقباد ظفر را به شرح ذیل قرائت نمودند) خلاصه جریان پرونده انتخابات گلپایگان در نوزدهمین دوره نقنینیه حاکى است که به موجب ماده 14 قانون انتخابات فرماندارى در تاریخ 18 فروردین ماه 35 ازسى و شش نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضای اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و سایر تشریفات قانونى روزهاى 24 و 25 و 26 فروردین ماه براى اخذ رأى آگهى نموده و در خلال مدت این سه روز جمعاً 17067 تعرفه توزیع و اخذ رأى گردیده پس از استخراج و قرائت آرا آقاى مهندس کیقباد ظفر با 16538 رأى حائز اکثریت گردیده و چون در خلال مدت قانونى اعتراض و شکایتى به انجمن نمی‌رسد در تاریخ 3 اردیبهشت ماه 35 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و مطالعه کامل آن چون در مدت هفته اول افتتاح مجلس اعتراض و شکایتى نرسیده بود لذا شعبه صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان گلپایگان و نمایندگى آقاى مهندس کیقباد ظفر را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى مهندس قباد ظفر از گلپایگان تصویب شد (مبارک است) آقاى دکتر بینا

(آقاى دکتر بینا مخبر شعبه اول گزارش راجع به انتخابات بم و نمایندگى آقاى سالار بهزادى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى بم حاکیست که به دستور ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 17 فروردین ماه 1335 سى و شش نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه در فرماندارى دعوت و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و انجام تشریفات قانونى در روزهاى 24 و 25 فروردین ماه به توزیع تعرفه و اخذ رأى مبادرت و پس از استخراج و قرائت در نتیجه از مجموع 7614 رأى مأخوذه آقاى زین‌العابدین سالار بهزادى به اکثریت 6945 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان بم انتخاب و چون در مدت قانونى اعتراضى به انجمن نرسید لذا در تاریخ سوم اردیبهشت ماه اعتبارنامه صادر و انجمن انحلال خود را اعلام داشت.

شعبه اول پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول اعتراض در مدت مقرر صحت جریان انتخابات شهرستان بم و نمایندگى آقاى زین‌العابدین سالار بهزادى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى سالار بهزادى از بم تصویب شد (مبارک است) آقاى خرازى

(آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى دکتر موسى عمید را به شرح ذیل قرائت نمودند.)

پیرو گزارش شماره 5 راجع‌به صحت انتخابات دوره 19 قانونگذارى تهران و نمایندگى آقاى فتح‌الله فرود چون آقاى دکتر موسى عمید ار مجموع آرا مأخوذه با 42707 رأى در درجه دهم حائز اکثریت شناخته شده‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر عمید از تهران تصویب شد (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى

(آقاى دکتر جهانشاهى مخبر شعبه سوم گزارش راجع‌به انتخابات سبزوار و نمایندگى آقاى دکتر قاسم رضایى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 13 دایر به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى از شهرستان سبزوار و نمایندگى آقاى على بزرگ‌نیا آقاى دکتر قاسم رضایى به اکثریت 4184 رأى به نمایندگى سبزوار انتخاب و شعبه سوم در مورد اعتراضى که نسبت به سن ایشان به عمل آمده بود رسیدگى و با توجه به حکم صادره از محاکم صلاحیت‌دار که سن معین نموده رأى به اعتبار‌نامه ایشان داده و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر قاسم رضایى از سبزوار تصویب شد (مبارک است) آقاى محمودى

(آقاى محمودى مخبر شعبه چهارم گزارش راجع‌به انتخابات فومن و نمایندگى آقاى محمودى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

به طورى که از پرونده انتخابات فومن مستفاد می‌گردد در تاریخ 15/ 11/34 از طرف فرماندارى از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل به منظور تشکیل انجمن نظارت انتخابات دعوت به عمل می‌آید در جلسه 16 بهمن ماه 34 اعضا اصلى و علی‌البدل از بین دعوت‌شدگان انتخاب مى‌شوند و پس

+++

از تعیین هیئت‌رئیسه شعب فرعى از تاریخ 24 بهمن 34 مدت دو روز در کلیه حوزه‌هاى تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل می‌آید و بعد از استخراج و قرائت آرا از مجموع 15616 رأى مأخوذه آقاى محمود محمودى با اکثریت 14851 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى انتخاب مى‌گردد و در مدت یک هفته مقرر جهت وصول شکایات اعتراضى به دفتر انجمن واصل نمی‌گردد لذا در تاریخ سوم اسفند ماه 34 انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پرونده مزبور در شعبه چهارم مطرح و مورد رسیدگى قرار گرفت و شعبه با توجه به محتویات آن صحت جریان انتخابات فومن و نمایندگى آقاى محمود محمودى را به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى محمودى از فومن تصویب شد (مبارک است) آقاى مسعودى

(آقاى مسعودى مخبر شعبه ششم گزارش راجع‌به انتخابات همدان و نمایندگى آقاى مهندس اسکندر فیروز را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 12 دایر به صحت جریان انتخابات شهرستان همدان و نمایندگى آقاى منوچهر قراگزلو شعبه ششم اعتبارنامه آقاى مهندس اسکندر فیروز را که به اکثریت 45350 رأى از مجموع 57576 رأى در درجه دوم به نمایندگى آن شهرستان انتخاب گردیده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - نمایندگى آقاى مهندس اسکندر فیروز از همدان تصویب شد (مبارک است) آقاى قرشى.

(آقاى قرشى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع‌به انتخابات گنبد کاوس و نمایندگى آقاى عبدالله توماج را به شرح ذیل قرائت نمودند)

خلاصه جریان پرونده انتخاباتى گنبد کاوس براى دوره نوزده قانونگذارى حاکى است که به موجب ماده 14 قانون انتخابات از طرف فرماندارى در تاریخ 3 اردیبهشت ماه 35 از سى‌وشش نفر معتمدین محل و طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و سایر تشریفات قانونى روزهاى 10 و 11 اردیبهشت ماه 35 را براى اخذ رأى آگهى و در خلال مدت این دو روز جمعاً 17163 تعرفه توزیع و اخذ رأى می‌شود پس از استخراج و قرائت آرا آقاى عبدالله توماج با 6825 رأى حائز اکثریت گردیده و چون در خلال مدت قانونى شکایت و اعتراضى به انجمن نمى‌رسد در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1335 اعتبار‌نامه به نام ایشان صادر می‌نماید.

پرونده مزبور در شعبه پنجم مورد رسیدگى واقع و پس از مطالعه کامل آن و توجه به صحت جریان انتخابات چون یک فقره شکایت به مجلس شوراى ملى رسیده بود از طرف شعبه شکایات رسیدگى و شکایت را وارد تشخیص نداده و در نتیجه و صحت انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان گنبدکاوس و نمایندگى آقاى عبدالله توماج را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى عبدالله توماج از گنبدکاوس تصویب شد (مبارک است) آقاى مسعودى

(آقاى مسعودى مخبر شعبه ششم گزارش راجع‌به انتخابات یزد و نمایندگى آقاى صراف‌زاده را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى در شهرستان یزد حاکیست که به دستور ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 20 فروردین ماه 1335 فرماندارى از 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین شعب فرعى آگهى اخذ رأى براى روزهاى 29 و 30 و 31 فروردین ماه منتشر و در این سه روز مجموعاً 37995 تعرفه توزیع و اخذ رأى گردید و بلافاصله شروع به استخراج و قرائت آرا نموده و در نتیجه آقایان رضا صراف‌زاده به اکثریت 36637 رأى و محمود جلیلى به اکثریت 36148 رأى و دکتر ضیا‌ءالدین طاهرى به اکثریت 32804 رأى حائز اکثریت شناخته شده و نتیجه استخراج آرا آگهى و مدت قبول شکایات اعلام گردید در خلال این مدت شکایتى به دفتر انجمن نرسیده لذا در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 35 اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه ششم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکوائیه به دفتر مجلس شوراى ملى صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان یزد و نمایندگى آقاى رضا صراف‌زاده را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى صراف‌زاده از یزد تصویب شد (مبارک است) آقاى دکتر بینا

(آقاى دکتر بینا مخبر شعبه اول گزارش راجع‌به انتخابات بندر پهلوى و نمایندگى آقاى غلامحسین ابتهاج را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى از بندر پهلوى حاکیست که به استناد ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 20 فروردین ماه 1335 از سى‌وشش نفر معتمدین طبقات شش‌گانه در فرماندارى دعوت به عمل آمده پس از انجام تشریفات قانونى و تعیین حوزه‌هاى اصلى و فرعى و اعضا آن و انتخاب هیئت‌رئیسه در روزهاى چهارشنبه 29 و پنجشنبه 30 فروردین ماه توزیع تعرفه و اخذ رأى نموده و در نتیجه از 11380 تعرفه توزیع شده آقاى غلام‌حسین ابتهاج به اکثریت 10331 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره تقنینیه از حوزه بندر پهلوى انتخاب و پس از اعلام حائز اکثریت یک هفته نیز براى اخذ شکایات معین و چون در خلال این مدت شکایتى به دفتر انجمن نرسیده بود در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 35 به صدور اعتبارنامه مبادرت و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به‌ شعبه اول و با توجه به محتویات آن چون در خلال هفته اول افتتاح مجلس شکایت نرسیده بود لذا صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه از بندر پهلوى و نمایندگى آقاى غلام‌حسین ابتهاج را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - نمایندگى آقاى غلام‌حسین ابتهاج از بندر - پهلوى تصویب شد (مبارک است) آقاى خرازى

(آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى مهندس فروغى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 5 راجع‌به صحت انتخابات دوره 19 قانونگذارى تهران و نمایندگى آقاى فتح‌الله فرود چون آقاى مهندس محسن فروغى از مجموع 87423 رأى مأخوذه را 41352 رأى در درجه یازدهم حائز اکثریت شناخته شده‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى مهندس فروغى از تهران تصویب می‌شود (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى

(آقاى دکتر جهانشاهى مخبر شعبه سوم گزارش راجع‌به انتخابات سقز و نمایندگى آقاى محمد عباسى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان سقز حاکیست که به استناد ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ چهاردهم فروردین ماه 35 از طرف فرماندارى از سى‌وشش نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه در فرماندارى دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و تعداد صندوق‌ها و انجام سایر تشریفات قانونى در روزهاى 26 و 27 و 28 فروردین ماه به توزیع تعرفه و اخذ رأى اقدام و بلافاصله شروع به استخراج و قرائت آرا گردید در نتیجه آقاى محمد عباسى به اکثریت 9407 رأى از 9934 رأى مأخوذه حائز اکثریت شناخته شدند در خلال مدت وصول شکایات اعتراضى به دفتر انجمن نرسید لذا روز هشتم اردیبهشت ماه اعتبار‌نامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خودرا اعلام می‌دارد.

شعبه سوم پس از رسیدگى به اوراق پرونده صحت انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه حوزه سقز و نمایندگى آقاى محمد عباسى را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى محمد عباسى از سقز تصویب شد (مبارک است) آقاى محمودى

(آقاى محمودى مخبر شعبه چهارم گزارش راجع‌به انتخابات فیروزآباد و نمایندگى آقاى الیاس کشکولى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

طبق محتویات پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى فیروزآباد در تاریخ 23/ 11/34 به وسیله فرماندارى از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت مى‌شود و پس از انتخاب اعضای اصلى و على‌البدل و تعیین هیئت‌رئیسه و انجمن‌هاى فرعى از روز اول اسفند ماه 34 تا پایان روز سوم ماه مزبور در حوزه اصلى و پنج حوزه فرعى تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل می‌آید و پس از استخراج و قرائت آرا از مجموع 15131 رأى مأخوذه آقاى الیاس کشکولى با اکثریت 10676 رأى به نمایندگى دوره 19 قانونگذارى انتخاب می‌گردد و در مدت یک هفته مقرر جهت وصول اعتراضات دو فقره شکایت تلگرافى یکى از طرف آقاى سید محمد امیریان و دیگرى از طرف آقاى زکى فرهنگ دره شورى به دفتر انجمن واصل مى‌گردد که انجمن به اتفاق آرا آنها را مردود می‌شناسد و پس از پایان مدت رسیدگى به شکایات اعتبارنامه به نام آقاى الیاس کشکولى صادر می‌گردد و انجمن پس از انهدام آرا در تاریخ 12 اسفند ماه 34 انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پرونده مزبور در شعبه چهارم مطرح و مورد رسیدگى قرار گرفت دو فقره شکایات به انجمن و یک ‌نامه بدون امضا به مجلس شوراى ملى واصل شده است و شعبه با توجه به محتویات پرونده و گزارش انجمن نظارت شکایات را غیر وارد دانسته صحت جریان انتخابات فیروزآباد و نمایندگى آقاى الیاس کشکولى را در دوره نوزده قانونگذارى تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى الیاس کشکولى از فیروزآباد تصویب شد (مبارک است) آقاى قرشى

(آقاى قرشى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع‌به انتخابات لاهیجان و نمایندگى آقاى محمد على صفارى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

+++

خلاصه جریان پرونده انتخاباتى لاهیجان در نوزدهمین دوره قانونگذارى حاکى است که به موجب ماده 14 قانون انتخابات فرماندارى در تاریخ 12 فروردین ماه 35 از سى‌وشش نفر معتمدین محل و طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و سایر تشریفات قانونى در روزهاى 25 و 26 و 27 فروردین ماه 35 را براى اخذ رأى آگهى و در خلال مدت این سه روز جمعاً 33782 تعرفه و توزیع و اخذ رأى نموده که پس از استخراج و قرائت آرا آقاى محمدعلى صفارى با 28961 رأى حائز اکثریت گردیده و چون در خلال مدت مقرر قانونى شکایت و اعتراضى به انجمن نمى‌رسد انجمن در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 35 اعتبار‌نامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و مطالعه کامل آن چون در مدت هفته اول افتتاح مجلس اعتراض و شکایتى نرسیده بود لذا شعبه صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان لاهیجان و نمایندگى آقاى محمدعلى صفارى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى سرتیپ صفارى از لاهیجان تصویب شد (مبارک است) آقاى مسعودى.

(آقاى مسعودى مخبر شعبه ششم گزارش راجع‌به انتخابات یزد و نمایندگى آقاى محمود جلیلى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 14 دایر به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان یزد و نمایندگى آقاى رضا صراف‌زاده آقاى محمود جلیلى به اکثریت 36148 رأى از مجموع 37995 رأى مأخوذه به نمایندگى شهرستان یزد انتخاب و شعبه ششم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى محمود جلیلى از یزد تصویب شد (مبارک است) آقاى دکتر بینا

(آقاى دکتر بینا مخبر شعبه اول گزارش راجع‌به انتخابات خلخال ونمایندگى آقاى حبیب پناهى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه در خلخال به شرحى است که ذیلا توضیح داده می‌شود. در تاریخ 4/ 2/35 از طرف فرماندارى از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل می‌آید و پس از حضور آقایان اعضای انجمن اصلى انتخابات تعیین و سپس بر طبق قانون انتخابات و آگهى قبلى در حوزه‌هاى فرعى و انتخاب انجمن‌هاى فرعى مقرر می‌شود از تاریخ 14 اردیبهشت ماه 35 الى آخر روز 16 اردیبهشت سه روز تعرفه توزیع را اخذ رأى به عمل آید.

پس از اخذ استخراج آرا کلیه حوزه‌ها شروع به قرائت گردید و از مجموع 10337 آرا مأخوذه آقاى حبیب پناهى به اکثریت 9965 رأى به سمت نمایندگى شهرستان خلخال انتخاب می‌شوند.

انجمن پس از آگهى و انقضاى مدت قانونى اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال انجمن را اعلام مى‌دارد. پرونده انتخابات خلخال به شعبه اول ارجاع و پس از رسیدگى چون انتخابات خلخال جریان قانونى خود را طى نموده شکایتى هم نشده و نیز در مدت قانونى شکایتى به مجلس شوراى ملى واصل نگردیده بود شعبه صحت انتخابات نوزدهمین دوره خلخال و هم چنین نمایندگى آقاى حبیب پناهى را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس  - نمایندگى آقاى حبیب پناهى از خلخال تصویب شد (مبارک است) آقاى خرازى

(آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى دکتر جهانشاهى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

تعقیب گزارش شماره 5 راجع‌به صحت انتخابات تهران و نمایندگى آقاى فتح‌الله فرود نظر به این که آقاى دکتر غلام‌حسین جهانشاهى از مجموع 87423 رأى مأخوذه با 41309 رأى در درجه دوازدهم حائز اکثریت شناخته شده‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر جهانشاهى از تهران تصویب شد (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى

(آقاى دکتر جهانشاهى مخبر شعبه سوم گزارش راجع‌به انتخابات شهرکرد و نمایندگى آقاى رستم امیر بختیارى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى از شهرکرد حاکیست که به استناد ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 21 فروردین ماه 35 از 36 نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین حوزه‌هاى فرعى روزهاى 2 و 3 و 4 اردیبهشت ماه 35 جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى معین و آگهى مى‌گردد بلافاصله شروع به استخراج و قرائت گردیده و در نتیجه از 20000 رأى مأخوذه آقاى رستم امیر بختیارى به اکثریت 18437 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى از شهرستان شهر کرد انتخاب گردیدند. در مدت مقرر وصول شکایات چند فقره اعتراض از طریق وزارت کشور به انتخابات شهر کرد به عمل آمده که انجمن به اتفاق آرا آنها را غیر وارد تشخیص و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 35 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه سوم پس از رسیدگى به اوراق پرونده و دلایل انجمن دایر به مردود بودن اعتراضات صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى رستم امیر بختیارى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى رستم امیر بختیارى از شهر کرد تصویب شد (مبارک است)

4 - اعلام رسمیت دوره نوزدهم مجلس شوراى ملى‏

رئیس - آقایان توجه بفرمایند مطابق ماده آیین‌نامه الان که 22 دقیقه به ظهر روز یکشنبه بیستم خرداد ماه 1335 است رسمیت مجلس شوراى ملى اعلام می‌شود (مبارک است) ماده آ‌یین‌نامه قرائت می‌شود و بعد بسته به نظر آقایان است که الان رئیس را انتخاب می‌کنیم یا چند اعتبار‌نامه‌اى که مانده است مطرح مى‌شود (بعضى از نمایندگان اعتبار‌نامه‌ها مطرح شود) ماده قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 12 - هیئت‌رئیسه دائمى پس از تصویب اعتبار‌نامه سه ربع نمایندگان حاضر در مرکز براى مدت یک سال انتخاب می‌شود در صورتى که گزارش اعتبار‌نامه‌هاى دیگرى براى طرح در مجلس حاضر باشند بلافاصله آن گزارش‌هاى نیز در مجلس قرائت می‌شود.

رئیس - چون کلمه (نیز) دارد مى‌شود هم رئیس را انتخاب کرد و هم اعتبارنامه مطرح شود حالا رأى مى‌گیریم که اعتبار‌نامه‌ها مطرح شود آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بقیه گزارش‌ها قرائت مى‌شود. آقاى محمودى

(آقاى محمودى مخبر شعبه چهارم گزارش راجع‌به انتخابات قزوین و نمایندگى آقاى پرویز یارافشار را به شرح زیر قرائت نمودند)

پرونده انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان قزوین حاکیست که از طرف فرماندارى از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل براى روز 27 فروردین ماه 35 دعوت مى‌شود که در جلسه مزبور اعضا اصلى و على‌البدل انجمن مرکزى از بین دعوت‌شدگان انتخاب مى‌گردند و پس از تعیین هیئت‌رئیسه و انجمن‌هاى فرعى در حوزه مرکزى مدت سه روز از تاریخ 6 اردیبهشت تا آخر ررز 8 اردیبهشت و در حوزه‌هاى فرعى مدت دو روز از تاریخ 6 اردیبهشت تا آخر روز 7/2/35 تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل مى‌آید و پس از استخراج و قرائت آرا از مجموع 33734 رأى مأخوذه آقاى پرویز یاراقشار به اکثریت 31428 رأى و آقاى پروفسور جمشید اعلم به اکثریت 26916 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى انتخاب مى‌شوند و چون در مدت یک هفته مقرر جهت رسیدگى به شکایات هیچ‌گونه اعتراضى به دفتر انجمن واصل نمی‌گردد و ضمناً آقایان منتخبین قبولى خود را اعلام می‌دارند انجمن در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 35 اعتبارنامه به نام آقایان پرویز یار - افشار و پروفسور جمشید اعلم و صادر و پس از معدوم ساختن آرا انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پرونده مزبور در شعبه چهارم مطرح و مورد رسیدگى قرار گرفته شعبه مزبور با توجه به گزارش انجمن و محتویات پرونده صحت جریان انتخابات شهرستان قزوین و نمایندگى آقاى پرویز یارافشار را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى پرویز یارافشار از قزوین تصویب شد (مبارک است) آقاى قرشى

(آقاى قرشى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع‌به انتخابات بهبهان و نمایندگى آقاى مهندس سلطانى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخابات بهبهان در نوزدهمین دوره تقنینیه حاکیست که به موجب ماده 14 قانون انتخابات از طرف فرماندارى در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه 1335 از سى و شش نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضای اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى و سایر تشریفات قانونى براى روزهاى 17 و 18 اردیبهشت ماه جهت اخذ رأى آگهى نموده و در خلال مدت این دو روز جمعاً 1407 رأى اخذ و پس از استخراج و قرائت آرا آقاى مهندس سلطان - محمد سلطانى شیخ‌الاسلامى به اکثریت 11118 رأى حائز اکثریت گردیده‌اند و چون در خلال مدت مقرر قانونى اعتراضى و شکایتى به انجمن نمی‌رسد در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1335 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و مطالعه و دقت لازم چون در مدت مقرر پس از افتتاح مجلس اعتراض و شکایتى نمی‌رسد. شعبه پنجم صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه شهرستان بهبهان و نمایندگى آقاى مهندس سلطان محمد سلطانى شیخ‌الاسلامى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى مهندس سلطانى از بهبهان تصویب شد (مبارک است) آقاى مسعودى

(آقاى مسعودى مخبر شعبه ششم

+++

گزارش راجع‌به انتخابات یزد و نمایندگى آقاى دکتر ضیا‌ءالدین طاهر را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 14 دایر به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه شهرستان یزد و نمایندگى آقاى رضا صراف‌زاده آقاى دکتر ضیاء‌الدین طاهرى به اکثریت 32804 رأى از 37995 رأى مأخوذه به نمایندگى شهرستان یزد انتخاب شعبه ششم صحت نمایندگى ایشان را تأیید اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى طاهرى از یزد تصویب شد (مبارک است) آقاى دکتر بینا

(آقاى دکتربینا مخبر شعبه اول گزارش راجع‌به انتخابات قوچان و نمایندگى آقاى سعید مهدوى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

به طوری که پرونده انتخابات قوچان در دوره نوزدهم قانونگذارى حکایت می‌کند طبق دعوت قبلى فرماندار طبقات شش‌گانه و معتمدین محل در روز 25/ 1/35 در عمارت فرماندارى مجتمع و اعضا اصلى و على‌البدل انجمن مرکزى نظارت انتخابات را تعیین و پس از انتخاب هیئت‌رئیسه و تشکیل انجمن‌هاى فرعى از روز اول اردیبهشت ماه 35 مدت سه روز در تمام حوزه‌ها تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل می‌آید و پس از استخراج و قرائت آرا از مجموع 14119 رأى مأخوذه آقاى سعید مهدوى به اکثریت 10931 رأى به نمایندگى دوره 19 مجلس شوراى ملى انتخاب می‌گردند و از تاریخ 5/ 2/1335 مدت یک هفته انجمن جهت وصول و رسیدگى به شکایات آمادگى خود را اعلام و در این مدت دو فقره شکایت به دفتر فرماندارى رسیده که انجمن آنها را مورد رسیدگى قرار داده و چون مستند به دلیل نبوده غیر وارد تشخیص و اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال انجمن را اعلام می‌دارد.

 

شعبه اول پرونده مزبور را تحت رسیدگى قرار داد و با توجه به محتویات آن و گزارش انجمن صحت جریان انتخابات شهرستان قوچان و نمایندگى آقاى سعید مهدوى را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى سعید مهدوى از قوچان تصویب شد (مبارک است) آقاى خرازى

(آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات چهارم و نمایندگى آقاى غلام‌حسین صارمى را به شرح ذیل قرائت نمودند.

جریان پرونده انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى چهارم حاکى است که به دستور ماده 14 قانون انتخابات از طرف فرماندارى در تاریخ 10/ 11/34 از سى شش نفر طبقات شش‌گانه معتمدین محل دعوت به عمل آمد و در این جلسه 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر اعضا على‌البدل انجمن انتخابات تعیین و هیئت‌رئیسه خود را در همین جلسه معین می‌نماید انجمن روزهاى 27 و 28 و 29 بهمن ماه 34 را براى توزیع تعرفه و اخذ رأى در تمام شعبات اعلام می‌دارد و در این مدت جمعاً 4740 تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمد که پس از استخراج و قرائت آرا آقاى غلام‌حسین صارمى با 4669 رأى حائز اکثریت شناخته می‌شوند مراتب ضمن آگهى براى اطلاع اهالى منتشر و مدت یک هفته از تاریخ 30/ 11/34 براى وصول شکایات تعیین مى‌گردد در این مدت چون شکایتى نرسید لذا انجمن اعتبار‌نامه به نام آقاى غلام‌حسین صارمى صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم با توجه به محتویات پرونده و این که در مدت قانونى شکایتى به مجلس شوراى ملى نرسید شعبه دوم صحت جریان انتخابات دوره 19 قانونگذارى جهرم و نمایندگى آقاى غلام‌حسین صارمى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى صارمى از جهرم تصویب شد (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى

(آقاى دکتر جهانشاهى مخبر شعبه سوم گزارش راجع‌به انتخابات خود و نمایندگى آقاى نورالدین امامى را به شرح ذیل قرائت نمودند.

خلاصه جریان پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان خوى حاکى است که در تاریخ 29 فروردین ماه 1335 به استناد ماده 14 قانون انتخابات فرماندارى از 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت به عمل آورده و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و انجام تشریفات قانونى در روزهاى 9 و 10 و 12 اردیبهشت ماه اخذ رأى به عمل آمد و بلافاصله شروع به استخراج و قرائت آرا گردید و در نتیجه از 34893 رأى مأخوذه آقایان نورالدین امامى خویى به اکثریت 33938 رأى در درجه اول و شجاع‌الدین بیات ماکو به اکثریت 29094 رأى در درجه دوم به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى از شهرستان خوى انتخاب و در مدت قبول اعتراضات نیز شکایتى به دفتر انجمن نرسیده لذا در تاریخ بیست‌وسوم اردیبهشت ماه اعتبار‌نامه به نام آقایان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام مى‌دارد.

شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایتى به دفتر مجلس شوراى ملى صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان خوى و همچنین نمایندگى آقاى نورالدین امامى خوئى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - نمایندگى آقاى نورالدین امامى از خوى تصویب شد (مبارک است) آقاى محمودى

(آقاى محمودى مخبر شعبه چهارم گزارش راجع‌به انتخابات قزوین و نمایندگى آقاى پروفسور جمشید اعلم را به شرح ذیل قرائت نمودند.

پیرو گزارش شماره 16 دایر به صحت جریان انتخابات شهرستان قزوین و نمایندگى آقاى پرویز یارافشار آقاى پروفسور جمشید اعلم در درجه دوم به اکثریت 26916 رأى از مجموع 33734 رأى مأخوذه به نمایندگى نوزدهمین دوره تقینینه انتخاب می‌گردند و شعبه صحت نمایندگى ایشان را تأیید و گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى پروفسور جمشید اعلم از قزوین تصویب شد (مبارک است) آقاى قرشى

(آقاى قرشى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع‌به انتخابات تبریز و نمایندگى آقاى امیر نصرت اسکندرى را به شرح ذیل قرائت نمودند خلاصه پرونده انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى به قرار زیر است.

به دستور ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 25 فروردین ماه 1335 فرماندارى از 26 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت به عمل آورده و در همان جلسه اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه انجمن انتخاب و پس از انجام تشریفات قانونى و انتخاب انجمن‌هاى فرعى و تعیین حوزه‌هاى اخذ رأى در شهر تبریز از روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه به مدت سه روز و در اطراف شهر از دو با پنج روز جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى در نظر گرفته و پس از انتقال صندوق‌هاى آرا به حوزه مرکزى شروع به استخراج و قرائت گردیده در نتیجه از 58971 رأى مأخوذه آقایان زیر به تربیت حائز اکثریت شناخته شده‌اند.

آقاى امیر نصرت اسکندرى به اکثریت 47306 رأى آقاى مهندس بیوک اردبیلى به اکثریت 47209 رأى آقاى محمد دیهیم به اکثریت 46479 رأى آقاى احمد بهادرى به اکثریت 45266 رأى آقاى دکتر شفیع امین به اکثریت 41768 رأى آقاى موسى ثقة‌الاسلامى به اکثریت 41768 رأى آقاى دکتر سید احمد سید امامى به اکثریت 36849 رأى آقاى غلامرضا عدل به اکثریت 35901 رأى آقاى دکتر على اکبر بینا با اکثریت 34512 رأى پس از اعلام نتیجه استخراج آرا مدت یک هفته جهت وصول شکایات تعیین و در خلال این مدت تعدادى اعتراض نسبت به جریان انتخابات و حائزین اکثریت به انجمن می‌رسد که انجمن در جلسات متعدد خود نسبت به یک یک آنها رسیدگى و با دلایلى مردود تشخیص و در مورد اعتراض یکى از کاندیداها نسبت به اشتغال آقاى دکتر شفیع امین به ریاست دانشگاه تبریز انجمن از اظهارنظر صریح خوددارى و قضاوت آن را به مجلس شوراى ملى موکول می‌نماید و اعتبارنامه هشت نفر آقایان فوق‌الذکر را صادر و در تاریخ پنجم خردادماه 35 انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه پنجم به محتویات پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان تبریز دقیقاً رسیدگى و شکایتى که از طرف یکى از کاندیداها نسبت به آقاى دکتر شفیع امین به مجلس شوراى ملى رسیده بود مطالعه کامل نموده و با توجه بقانون انتخابات و سوابق امر که برخى از رؤساى دانشکده‌ها و دانشگاه در ادوار گذشته به نمایندگى انتخاب و منعى نداشته است رأى به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى و نمایندگى آقایان فوق‌الذکر داده و اینک صحت اعتبار‌نامه آقاى امیر نصرت اسکندرى را که در درجه اول به اکثریت 47306 رأى از 58971 رأى مأخوذه به نمایندگى شهرستان تبریز انتخاب شده‌اند تأیید و گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى نصرت اسکندرى از تبریز تصویب شد (مبارک است) آقاى مسعودى

(آقاى مسعودى مخبر شعبه ششم گزارش راجع‌به انتخابات فسا نمایندگى آقاى عباسقلى عرب شیبانى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان فسا حاکى است که روز 25 فروردین ماه از 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین در فرماندارى دعوت به عمل آمده و پس از انجام تشریفات قانونى در روزهاى اول و دوم و سوم اردیبهشت ماه توزیع تعرفه و اخذ رأى اقدام و در این مدت 16569 رأى اخذ و بلافاصله شروع به استخراج و قرائت آرا گردیده و در نتیجه آقاى عباسقلى عرب شیبانى به اکثریت 16306 رأى و آقاى مرتضى حکمت به اکثریت 15713 رأى حائز اکثریت شناخته می‌شوند و در نتیجه طى آگهى اعلام و هفت روز براى قبول شکایات معین می‌شود ولى در این مدت هیچ‌گونه شکایت و اعتراضى نمی‌رسد و انجمن اعتبارنامه به نام آقایان صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه ششم پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان فسا و همچنین نمایندگى آقاى عباسقلى عرب شیبانى را

+++

تأیید اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى عرب شیبانى از فسا تصویب شد (مبارک است) آقاى خرازى

(آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات جیرفت و نمایندگى آقاى سید جلاالدین شادمان را به شرح ذیل قرائت نمودند.)

پرونده انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى جیرفت حاکى است که طبق دستور ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 14 فروردین ماه 35 از طرف فرماندارى 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت می‌شوند که در فرماندارى حضور یابند در این جلسه ابتدا 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر اعضای على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخابات تعیین و سپس هیئت‌رئیسه خود را انتخاب نمودند همچنین انجمن‌هاى فرعى مقارن همین تاریخ تعیین شدند و براى توزیع تعرفه و اخذ رأى روزهاى دوم و سوم اردیبهشت معین گردید و در این مدت مجموعاً 7943 رأى اخذ گردید که پس از استخراج و قرائت آرا آقاى سید جلال‌الدین شادمان با 7550 رأى حائز اکثریت شناخته شدند و مراتب ضمن آگهى براى اطلاع اهالى اعلام و مدت یک هفته از تاریخ 5 اردیبهشت ماه 35 براى قبول شکایات وقت تعیین می‌شود و چون در این مدت شکایتى نرسید لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقاى سید جلال‌الدین شادمان صادر می‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و مطالعه پرونده نظر به آن که در مدت قانونى شکایتى به مجلس شوراى ملى نرسید لذا شعبه دوم صحت انتخابات دوره 19 قانونگذارى جیرفت و نمایندگى آقاى سید جلال‌الدین شادمان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى شادمان از جیرفت تصویب شد (مبارک است) آقاى دکتر جهانشاهى

(آقاى دکتر جهانشاهى مخبر شعبه سوم گزارش راجع‌به انتخابات خوى و نمایندگى آقاى شجاع‌الدین بیات ماکو را به شرح ذیل قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 17 دایر به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان خوى و نمایندگى آقاى نورالدین امامى خویى آقاى شجاع‌الدین بیات ماکو به اکثریت 29094 رأى از 34893 رأى مأخوذه حائز اکثریت شده و اعتبارنامه ایشان مورد تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى شجاع‌الدین بیات ماکو تصویب شد (مبارک است) آقاى محمودى

(آقاى محمودى مخبر شعبه چهارم گزارش راجع‌به انتخابات بیرجند و نمایندگى آقاى امیرحسین خزیمه علم را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخابات دوره نوزده قانونگذارى بیرجند حاکى است که از طرف فرماندارى روز 23 فروردین ماه 35 از طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت می‌شود پس از حضور و انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و تعیین هیئت‌رئیسه و حوزه‌هاى فرعى براى مدت پنج روز از تاریخ 5/ 2/35 تا آخر روز 9/ 2/35 در تمام حوزه‌ها تعرفه توزیع و اخذ آرا به عمل می‌آید و پس از استخراج و قرائت آرا از مجموع 27867 رأى مأخوذه آقاى امیر حسین‌خان خزیمه علم به اکثریت 17088 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى انتخاب می‌شوند و نتیجه به وسیله آگهى به اطلاع اهالى رسیده و ضمناً انجمن مدت یک هفته آمادگى خود را براى قبول اعتراضات اعلام می‌دارد و چون در مدت مقرر هیچ‌گونه اعتراضى به دفتر انجمن واصل نمى‌گردد و آقاى خزیمه علم نیز قبولى خود را اعلام می‌دارند انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر و در تاریخ 1/ 3/53 انحلال خود را اعلام و آرا مأخوذه را معدوم می‌نماید.

پرونده انتخاباتى مزبور در شعبه چهارم مطرح و مورد رسیدگى قرار گرفت و چون انتخابات این شهرستان طبق موازین و مقررات قانونى انجام یافته و در مدت مقرر نیز شکایت و اعتراضى به مجلس شوراى ملى نرسیده شعبه صحت انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان بیرجند و نمایندگى آقاى امیرحسین خان خزیمه علم را تأیید و تصدیق نموده اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى خزیمه علم از بیرجند تصویب شد (مبارک است) آقاى قرشى.

(آقاى قرشى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع‌به انتخابات تبریز و نمایندگى آقاى مهندس اردبیلى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 17 دایر به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینیه شهرستان تبریز و نمایندگى آقاى امیر نصرت اسکندرى آقاى مهندس بیوک اردبیلى به اکثریت 47209 رأى در درجه دوم به نمایندگى شهرستان تبریز انتخاب و صحت اعتبارنامه ایشان را تأیید و گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى مهندس اردبیلى از تبریز تصویب شد (مبارک است) آقاى مسعودى

(آقاى مسعودى مخبر شعبه ششم گزارش راجع‌به انتخابات فسا و نمایندگى آقایى مرتضى حکمت را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 17 راجع‌به صحت جریان انتخابات فسا و نمایندگى آقاى عباسقلى عرب شیبانى آقاى مرتضى حکمت به اکثریت 15713 رأى در درجه دوم به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و شعبه اعتبارنامه ایشان را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى مرتضى حکمت از فسا تصویب شد (مبارک است) آقاى خرازى.

(آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات خرم‌آباد و نمایندگى آقاى على‌محمد غضنفرى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى خرم‌آباد حاکى است که در تاریخ 26/ 10/34 از طرف وزارت کشور دستور شروع انتخابات به فرماندارى داده شده در تاریخ 23/ 1/35 از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل براى انتخاب 9 نفر اعضای اصلى و 9 نفر اعضای على‌البدل و انتخاب هیئت‌رئیسه قرار شد روزهاى 6 و 7 و 8 اردیبهشت ماه 35 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى در تمام شعبات تعیین و آگهى شود پس از انجام تشریفات مزبور در مدت مقرر 38817 رأى اخذ گردید که پس از قرائت آقاى على‌محمد غضنفرى با 18479 رأى و آقاى امیر‌حسین فولادوند با 16234 رأى در درجه دوم حائز اکثریت شناخته شدند و انجمن مدت یک هفته از تاریخ 9/2/35 براى وصول شکایات آگهى نمود و چون در این مدت شکایتى نرسید لذا انجمن اعتبارنامه به تمام آقایان فوق صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و با توجه به محتویات آن و این که در مدت قانونى شکایتى به مجلس شوراى ملى نرسید صحت جریان انتخابات دوره نوزده قانونگذارى خرم‌آباد و نمایندگى آقاى على‌محمد غضنفرى که از 38817 رأى مأخوذه داراى 18479 رأى بود تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى غضنفرى از خرم‌آباد تصویب شد (مبارک است) آقاى محمودى (آقاى محمودى مخبر شعبه چهارم گزارش راجع‌به انتخابات سراب و نمایندگى آقاى دکتر اسفندیار دیبا را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان پرونده انتخاباتى نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان سراب حاکى است که در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 35 بنا به دعوت فرماندار به استناد ماده 14 قانون انتخابات 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل در فرماندارى حضور به هم رسانید و پس از انتخاب اعضا اصلى و على‌البدل و هیئت‌رئیسه و سایر تشریفات قانونى در روزهاى 23 و 24 اردیبهشت ماه توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمد در نتیجه 13362 رأى اخذ و آقاى دکتر اسفندیار طباطبایى دیبا به اکثریت 12704 رأى به نمایندگى نوزدهمین دوره قانونگذارى از شهرستان سراب انتخاب در مدت قبول اعتراض شکایتى به دفتر انجمن نرسیده لذا در تاریخ سوم خرداد ماه 35 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌دارد.

شعبه چهارم پس از رسیدگى محتویات پرونده صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى سراب و همچنین نمایندگى آقاى دکتر اسفندیار دیبا را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر اسفندیار دیبا از سراب تصویب شد (مبارک است) آقاى قرشى (آقاى قرشى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع‌به انتخابات تبریز و نمایندگى آقاى محمد دیهیم را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 17 دایر به صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره تقنینه از شهرستان تبریز و نمایندگى آقاى امیر نصرت اسکندرى آقاى محمد دیهیم به اکثریت 46479 رأى در درجه سوم حائز اکثریت شده و اینک اعتبارنامه ایشان را تأیید و گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى محمد دیهیم از تبریز تصویب شد (مبارک است) آقاى مسعودى.

(آقاى مسعودى مخبر شعبه ششم گزارش راجع‌به انتخابات مهاباد و نمایندگى آقاى بزرگ ابراهیمى را به شرح ذیل قرائت ننمودند)

خلاصه پرونده انتخاباتى مهاباد در نوزدهمین دوره قانونگذارى حاکى است که به موجب ماده 14 قانون انتخابات فرماندار براى روز سوم اردیبهشت ماه 35 از سى‌وشش نفر معتمدین و طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آورده و در روز مذکور پس از تعیین اعضا اصلى و على‌البدل و انتخاب هیئت‌رئیسه و تعیین انجمن‌ها فرعى و سایر تشریفات قانونى روزهاى 16 و 17 و 18 اردیبهشت ماه براى اخذ رأى آگهى منتشر و در خلال این مدت جمعاً 13303 تعرفه توزیع و اخذ رأى مى‌شود پس از انجام تشریفات و استخراج و قرائت آرا آقاى بزرگ ابراهیمى با 11661 رأى حائز اکثریت گردیده و چون در خلال مدت مقرر قانونى شکایت و اعتراضى به انجمن نمی‌رسد انجمن در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 35 اعتبار‌نامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام مى‌دارد پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و مطالعه کامل آن چون در مدت هفته اول افتتاح

+++

مجلس اعتراضى نرسیده بود لذا شعبه صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان مهاباد و نمایندگى آقاى بزرگ ابراهیمى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى بزرگ ابراهیمى از مهاباد تصویب شد (مبارک است) آقاى خرازى (آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات خرم‌آباد و نمایندگى آقاى امیرحسین فولادوند را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش 19 راجع‌به صحت انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى خرم‌آباد و نمایندگى آقاى على‌محمد غضنفرى چون آقاى امیرحسین فولادوند در درجه دوم از مجموع 38817 رأى مأخوذه داراى 16234 رأى بوده‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى امیرحسین فولادوند از خرم‌آباد تصویب شد (مبارک است) آقاى قرشى

(آقاى قرشى مخبر شعبه سوم گزارش راجع‌به انتخابات تبریز و نمایندگى آقاى احمد بهادرى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 17 مبنى بر صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان تبریز و نمایندگى آقاى امیر نصرت اسکندرى نظر به این که آقاى احمد بهادرى از مجموع آرا مأخوذه با 45266 رأى حائز اکثریت در درجه چهارم شناخته شده‌اند لذا شعبه صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى احمد بهادرى از تبریز تصویب شد (مبارک است) چون چند اعتبارنامه بیشتر نمانده و انتخاب رئیس هم بهتر است که امروز بشود خواهش می‌کنم آقایان بیرون تشریف نبرند. آقاى خرازى.

(آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات خرمشهر و آبادان و نمایندگى آقاى دکتر راجى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان پرونده انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى خرمشهر و آبادان حاکیست که به دستور ماده 14 قانون انتخابات از طرف فرماندارى در تاریخ یکشنبه 2/2/35 از 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و در این جلسه اعضا انجمن و اعضا على‌البدل تعیین و سپس هیئت‌رئیسه انتخاب و روزهاى 14 و 15 و 16 اردیبهشت ماه 35 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین و بلافاصله استخراج و قرائت آرا به عمل آمده و مجموعاً 19891 رأى اخذ و آقاى دکتر عبدالحسین راجى به اکثریت 17920 رأى حائز اکثریت شناخته شده‌اند و مراتب ضمن آگهى براى اطلاع عموم منتشر و در مدت یک هفته وصول اعتراضات شکایتى به دفتر انجمن نرسیده لذا شعبه دوم صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى شهرستان خرمشهر و نمایندگى آقاى دکتر عبدالحسین راجى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر راجى از خرمشهر و آبادان تصویب شد (مبارک است) آقاى قرشى

(آقاى قرشى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع‌به انتخابات تبریز و نمایندگى: آقاى دکتر شفیع امین را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 17 دایر به صحت جریان انتخابات دوره 19 قانونگذارى و نمایندگى آقاى امیر نصرت اسکندرى از شهرستان تبریز چون آقاى دکتر شفیع امین با 43761 رأى در درجه پنجم حائز اکثریت شناخته شده‌اند لذا شعبه پنجم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر شفیع امین از تبریز تصویب شد (مبارک است) آقاى خرازى

(آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات طوالش و نمایندگى آقاى هلاکو رامبد را به شرح ذیل قرائت نمودند.)

جریان پرونده انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى خمسه و طوالش حاکى است که در تاریخ 26/ 10/34 از طرف وزارت کشور دستور شروع انتخابات به فرماندارى داده شده و در تاریخ 14/1/35 از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل به منظور تشکیل انجمن مرکزى انتخابات دعوت به عمل آمده و ن 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر على‌البدل انتخاب شدند و همچنین در بخش‌هاى تابعه نیز انجمن‌هاى فرعى تعیین شد و مدت 3 روز از تاریخ 23 فروردین ماه 35 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى در تمام حوزه‌ها معین گردید و در مدت مزبور مجموعاً 11382 رأی اخذ گردید که آقاى هلاکو رامبد با 10758 رأى حائز اکثریت شناخته شدند و از تاریخ 27/ 1/35 براى مدت یک هفته جهت وصول و رسیدگى به شکایات آگهى شد و چون در این مدت شکایتى واصل نشد انجمن انتخابات اعتبارنامه به نام آقاى هلاکو رامبد صادر و در تاریخ 3/2/35 انحلال خود را اعلام نمود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم با توجه به محتویات پرونده و این که در ظرف مدت قانونى شکایتى نرسیده بود صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى خمسه و طوالش و نمایندگى آقاى هلاکو رامبد را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى هلاکورامبد از طوالش تصویب شد (مبارک است) آقاى قرشى (آقاى قرشى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع‌به انتخابات تبریز و نمایندگى آقاى ثقة‌الاسلامى را به شرح ذیل قرائت نمودند) پیرو گزارش شماره 17 مبنى بر صحت جریان انتخابات دوره 19 قانونگذارى شهرستان تبریز و نمایندگى آقاى امیر نصرت اسکندرى نظر به این که آقاى موسى ثقة‌الاسلامى از مجموع آرا مأخوذه با 41768 رأى در درجه ششم حائز اکثریت شناخته شده‌اند شعبه پنجم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى ثقة‌الاسلامى از تبریز تصویب شد (مبارک است) آقاى خرازى

(آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات دزفول و نمایندگى آقاى صادق بوشهرى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى دزفول حاکى است که در تاریخ 2 اردیبهشت ماه 35 از طرف فرماندارى از 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و در این جلسه 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر على‌البدل انجمن انتخابات تعیین و سپس هیئت‌رئیسه خود را انتخاب نمودند.

براى توزیع تعرفه و اخذ رأى روزهاى 8 و 9 و 10 اردیبهشت ماه معین و در این مدت مجموعاً 10851 رأى اخذ گردید که پس از استخراج و قرائت آرا آقاى محمد صادق بوشهرى با 9120 رأى حائز اکثریت شناخته شدند و مراتب ضمن آگهى براى اطلاع اهالى منتشر و یک هفته براى قبول شکایات تعیین می‌شود و در این مدت شکایت واصل نمی‌شود لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقاى محمدصادق بوشهرى صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و با توجه به محتویات پرونده و این که در مدت قانونى شکایت به مجلس شوراى ملى نرسیده لذا شعبه صحت جریان انتخابات دوره 19 قانونگذارى دزفول و نمایندگى آقاى محمدصادق بوشهرى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى صادق بوشهرى از دزفول تصویب شد (مبارک است) آقاى قرشى.

(آقاى قرشى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع‌به انتخابات تبریز و نمایندگى آقاى دکتر سید امامى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 17 مبنى بر صحت جریان انتخابات دوره 19 قانونگذارى شهرستان تبریز و نمایندگى آقاى امیر نصرت اسکندرى نظر به این که آقاى دکتر سید امامى با 36849 رأى در درجه هفتم حائز اکثریت شده‌اند لذا شعبه پنجم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر سید امامى از تبریز تصویب شد (مبارک است) آقاى خرازى (آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات اهواز و نمایندگى عبدالحمید بختیار را به شرح ذیل قرائت نمودند.)

پرونده انتخابات دوره 19 قانونگذارى اهواز و شوشتر حاکى است که در تاریخ 18 فروردین ماه 35 از طرف وزارت کشور دستور شروع انتخابات به فرماندارى داده شده روز شنبه 20 فروردین ماه 35 از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر اعضای على‌البدل انجمن انتخابات تعیین شدند و در همان جلسه هیئت‌رئیسه خود را انتخاب نمودند و همچنین در بخش‌هاى تابعه نیز انجمن‌هاى فرعى تعیین شدند و روزهاى اول و دوم و سوم اردیبهشت ماه 35 جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى در تمام شعبات تعیین و آگهى شد و در مدت مزبور مجموعاً 18927 رأى اخذ گردید که آقاى عبدالحمید بختیار با 18185 رأى حائز اکثریت شدند و چون طبق مقررات مدت یک هفته براى وصول و رسیدگى شکایات اعلام شده بود و در این مدت اعتراضى به عمل نیامد انجمن انتخابات اعتبارنامه به نام آقاى عبدالحمید بختیار صادر و در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 354 انحلال خود را اعلام نمود.

پس از ارجاع پرونده امر به شعبه دوم با توجه به مندرجات پرونده و عدم وصول شکایت در ظرف مدت قانونى صحت جریان انتخابات نوزدهمین دوره قانونگذارى اهواز و شوشتر و نمایندگى آقاى عبدالحمید بختیار تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى عبدالحمید بختیار از اهواز تصویب شد (مبارک است) آقاى قرشى

(آقاى قرشى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع‌به انتخابات تبریز و نمایندگى آقاى دکتر غلامرضا عدل را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 17 دایر به صحت جریان انتخابات دوره 19 تقنینیه و نمایندگى آقاى دکتر غلامرضا عدل از مجموع آرا مأخوذه با 35901 رأى در درجه هشتم حائز اکثریت شناخته شده‌اند لذا شعبه پنجم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر عدل از تبریز تصویب شد (مبارک است)

 +++

آقاى خرازى

(آقاى خرازى مخبر شعبه دوم گزارش راجع‌به انتخابات اردبیل و نمایندگى آقاى فضلعلى هدى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخابات دوره 19 قانونگذارى اردبیل حاکى است که در تاریخ 26 فروردین ماه 1335 از طرف فرماندارى 36 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت می‌شوند که اعضا اصلى انجمن نظارت و على‌البدل را انتخاب نمایند پس از تعیین و انتخاب هیئت‌رئیسه براى توزیع تعرفه و اخذ رأى روزهاى 17 و 18 و 19 اردیبهشت ماه 35 معین می‌گردد که در این مدت مجموعاً 17132 رأى اخذ گردید که پس از استخراج و قرائت آرا آقاى سید فضلعلى هدى با 16967 رأى حائز اکثریت شناخته شدند و نتیجه براى اطلاع اهالى ضمن آگهى منتشر و مدت یک هفته از تاریخ 24 اردیبهشت براى وصول شکایت معلوم میگردد در این مدت یک فقره شکایت به انجمن واصل شد که پس از رسیدگى آن را مدلل ندانسته و رد می‌نماید و اعتبارنامه به نام آقاى فضلعلى هدى صادر و انجمن انحلال خود را اعلام نمود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و با توجه به محتویات پرونده و چون در مدت قانونى شکایتى به مجلس شوراى ملى نرسیده بود شعبه دوم صحت جریان انتخابات دوره 19 قانونگذارى اردبیل و نمایندگى آقاى فضلعلى هدى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى هدى از اردبیل تصویب شد (مبارک است) آقاى قرشى

(آقاى قرشى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع‌به انتخابات تبریز و نمایندگى آقاى دکتر بینا را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 17 دایر به صحت جریان انتخابات دوره 19 تقنینیه و نمایندگى آقاى امیر نصرت اسکندرى از تبریز چون آقاى دکتر على اکبر بینا از مجموع آرا مأخوذه با 34512 رأى در درجه نهم حائز اکثریت شناخته شده‌اند لذا شعبه پنجم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - نمایندگى آقاى دکتر بینا از تبریز تصویب شد (مبارک است)

6 - انتخاب رئیس‏

رئیس - شروع می‌کنیم به انتخاب رئیس دائمى. قبلاً سه نفر به قید قرعه براى نظارت انتخاب می‌شوند.

کاظم شیبانى‏ - رئیس رأى نمى‌خواهد جناب آقاى سردار فاخر رئیس هستند.

قنات‌آبادى - تیمسار سه دوره وکیل هستند. هنوز آیین‌نامه را نخوانده‌اند.

(آقاى سعیدى (منشى) اقتراع نموده آقایان دکتر حسن افشار - دکتر حمید آهى و مهندس ناصر بهبودى تعیین شدند)

رئیس - دو نفر آقایان منشی‌ها: آقاى سعیدى و آقاى جلیلوند نظارت خواهند کرد. شروع می‌کنیم به انتخاب رئیس دائمى. خواهش می‌کنم مطابق آیین‌نامه اسم هر یک از آقایان را که خواندند تشریف بیاورند.

)اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى سعیدى اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: اورنگ – دولتشاهی – قنات‌آبادی - محمودى - تیمور تاش - خرازى قرشى - دکتر راجى - پرفسور جمشید اعلم - دکتر بینا - قوام - مهندس شیبانى - دکتر عدل - مشایخى - صادق بوشهرى - بهادرى - صدرزاده - مهندس اردبیلى - دکتر مشیر فاطمى - امید سالار - فضائلى - صفارى - شادمان - ثقة‌الاسلامى - باقر بوشهرى - مهندس جفرودى - مهندس ظفر - مهندس فروهر - سراج حجازى - عباسى - غضنفرى - ساگینیان - بزرگ ابراهیمى - دکتر سعید حکمت - دکترشفیع امین - دکتر فریدون افشار - علامه وحیدى - عماد تربتى - صارمى – بزرگ‌نیا - دکتر جهانشاهى - ابتهاج - رستم امیر بختیار - پناهى - محسن اکبر - رامبد - دکتر شاهکار - عزیز اعظم زنگنه - دولت‌آبادى - یار افشار - مهندس فروغى - دکتر عمید - کیکاوسى - دادگر مهندس دهستانى - بوربور - دکتر امیر حکمت - توماج - دکتر نیرومند - برومند صراف‌زاده - دکتر نفیسى - دکتر سید امامى - سعید مهدوى – قبادیان - کدیور - شادلو - دکتر ضیایى - اسکندرى - فولادوند - خلعتبرى - بهبهانى - دکتر دادفر - شجاع بیات ماکو - دیهیم - حکیمى - عمیدى نورى - مشار قائم‌مقامى - نصیرى - دکتر پیرنیا - عامرى - ابراهیمى - سالار بهزادى - معین‌زاده - عرب شیبانى - دهقان - استخر - مهندس هدایت - عبدالله دشتى - فرود - اخوان - دکتر طباطبایى دیبا - افخمى - جلیلى - مرآت اسفندیارى - محمود ذوالفقارى - مرتضى حکمت - اریه - کشکولى - مهندس فیروز - مهندس سلطانى - دکتر حسن افشار - مهندس بهبودى – جلیلوند - دکتر آهى - عبدالله سعیدى - اردلان.

(آرا مأخوذه و مهره‌هاى تقنینیه شماره شده نتیجه به قرار زیر بود)

مهره تقنینیه 113

اوراق رأى 113

آقاى رضا حکمت 108 رأى

آقایان دکتر عمید. دیهیم. دولت‌آبادى هر کدام یک رأى

ورقه سفید 2 برگ‏

رئیس - جناب آقاى سردار فاخر حکمت به ریاست دائمى مجلس انتخاب شدند.

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه شنبه ساعت 9 صبح دستور انتخاب بقیه هیئت‌رئیسه مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد.

رئیس - مجلس شوراى ملى - اردلان‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295064!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)