کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/24]

جلسه: 2 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه چهارم مرداد ماه 1326  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- تصویب 74 فقره اعتبارنامه و مخالفت با 14 فقره از طرف نمایندگان

3- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

جلسه: 2

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه چهارم مرداد ماه 1326

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- تصویب 74 فقره اعتبارنامه و مخالفت با 14 فقره از طرف نمایندگان

3- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت هشت و پنج دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

[1- تصویب صورت مجلس]

 صورت مجلس روز پنجشنبه 25 تیر ماه را آقاى محمد‌على مسعودى (منشى) به شرح زیر قرائت کردند.

صورت مجلس روز پنجشنبه بیست و پنجم تیر ماه‏ 1326

مجلس دو ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست سنى آقاى محمود محمود و منشى‌گرى آقایان، ناصر ذوالفقارى- محمد‌حسین قشقایى- محمد‌على مسعودى و معتمد‌دماوندى تشکیل و طبق آئین‌نامه داخلى براى نظارت در استخراخ آراء مربوطه به انتخاب رئیس و دو نایب رئیس موقتى آقایان، ملک‌مدنى- طباطبائى بروجردى و محمد آخوند جرجانى به حکم قرعه تعیین شده بدواً براى انتخاب رئیس اخذ و استخراج آراء به عمل آمده آقاى رضا حکمت به اکثریت 71 رأى از 107 نفر نمایندگان حاضر به سمت ریاست موقتى مجلیس انتخاب گردیدند. پس از آن براى انتخاب یک نفر نایب رئیس نیز اخذ و استخراج آراء شده آقاى امیر‌حسین ایلخان به اکثریت 65 از 105 نفر نمایندگان حاضر به سمت نیابت ریاست انتخاب سپس نسبت به انتخاب یک نفر نایب رئیس دیگر نیز اخذ رأى شده آقاى حسین نبوى به اکثریت 74 رأى از صد و یک نفر رأى‌دهندگان حاضر انتخاب شدند.

در این موقع آقاى رضا حکمت به صندلى ریاست جلوس و شرحى مبنى بر اظهار تشکر از حسن ظن آقایان نمایندگان در انتخاب ایشان و استعانت از خداوند متعال در توفیق خدمتگزارى به ملت بیان نموده و براى تعیین شعب اقتراع به عمل آمده یکصد و نه نفر نمایندگان حاضر به شش شعبه تقسیم گردیدند بدین ترتیب که هر شعبه هیجده نفر و بعداً یک نفر به شعبه اول اضافه نمودند.

جلسه آینده روز یکشنبه چهارم مرداد‌ ماه هشت ساعت و نیم بعد از ظهر و دستور آن رسیدگى به گزارش شعب راجع به اعتبارنامه‌هاى نمایندگان تعیین و مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد.

رئیس- نسیت به صورت جلسه اعتراضى نیست؟ آقاى اردلان.

اردلان- با آن که ده روز است از مذاکرات جلسه گذشته می‌گذرد معهذا صورت جلسه در روزنامه رسمى درج نشده و بدست نمایندگان داده نشده است ممکن است مطالبى در آن درج بشود ما حالا که به صورت مجلس رأى می‌دهیم درست تطبیق نکند این است که بنده از مقام ریاست تقاضا می‌کنم و روزنامه رسمى هم براى این منظور تأسیس شده است که حداکثر تا 24 ساعت مذاکرات نمایندگان درج بشود که ما بتوانیم از جریان مذاکرات مستحضر بشویم.

رئیس- بسیار خوب اقدام می‌کنم. دیگر اعتراضى به صورت جلسه نیست؟ (اظهارى نشد) تصویب گردید.

 [2- تصویب 74 فقره اعتبارنامه و مخالف با 14 فقره از طرف نمایندگان‏]

رئیس- حالا شروع می‌کنیم بگزارش شعبه‌ها، آقاى امیر‌تیمور.

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه 1 را راجع به نمایندگى آقاى محمد‌حسین قشقائى از آباده به شرح زیر قرائت نمودند)

+++

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

پرونده انتخابات آباده حکایت می‌کند که انجمن نظارت انتخابات دوره پانزدهم تقنینیه بنا به دعوت فرماندار در تاریخ 11 اسفند 1325 از بین طبقات شش گانه و معتمدین محلى تشکیل یافته و آقاى احمد امام جمعه به ریاست انجمن تعیین می‌شوند و در تاریخ 14 اسفند 325 آگهى انتخابات در حوزه انتخابیه منتشر و از صبح 24 اسفند تا پنج روز در شهر آباده و در هر یک از 9 حوزه فرعى به تناسب جمعیت سه روز دو روز یک روز به توزیع تعرفه و اخذ رأى مشغول می‌شوند و از 98727 رأى مأخوذه و قرائت شده در درجه اول آقاى محمد‌حسین صولت قشقایى با اکثریت 8322 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى معلوم و از طرف انجمن نظارت انتخابات به نام ایشان اعتبار‌نامه صادر می‌شود.

به شهادت پرونده در جریان انتخابات در مدت مقرر قانونى هیچ گونه شکایتى به انجمت نظارت انتخابات و به مجلس شوراى ملى واصل نگردیده است و شعبه اول صحت نمایندگى آقاى محمد‌حسین صولت قشقایى را از شهرستان آباده تائید و گزارش آن اینک تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس- رأى می‌گیریم به گزارش شعبه یک راجع به انتخاب آقاى محمد‌حسین قشقائى از آباده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.‌‏آقاى حسین مکى.

 (آقاى حسین مکى گزارش شعبه دو راجع به نمایندگى آقاى جعفر کفایى از تربت حیدرى را به شرح زیر قرائت نمودند)

گزارش از شعبه دوم به مجلس شوراى ملى‏

شعبه دوم پرونده انتخاباتى تربت حیدرى مربوط به وکالت آقاى جعفر کفایى نماینده پانزدهمین دوره تقنینیه رسیدگى و اینک مختصراً گزارش از پرونده مربوطه را ذیلاً به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

در تاریخ 17 دى ماه 1325 انجمن نظارت از طبقات شش گانه بنا به دعوت فرماندار در حوزه اصلى تشکیل و آقاى عبدالحسین بهشتى به ریاست انجمن تعیین و در تاریخ 18 دى ماه آگهى انتخابات در حوزه‌هاى اصلى و فرعى منتشر و از روز 25 تا 29 دى شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء گردیده و تاریخ اول بهمن شروع به قرائت آراء نموده بالنتیجه ار 14092 رأى آقاى جعفر کفایى داراى 11263 بوده و چون در تاریخ قبول شکایات به انجمن شکایتى نرسیده انجمن در هشتم بهمن ماه 1325 مبادرت به صدور اعتبار‌نامه نموده است.

شعبه دوم بعد از مداقه و شور در پرونده چون شکایتى هم به مجلس شوراى ملى نرسیده بود صحت نمایندگى آقاى جعفر کفایی را به اتفاق آراء تصدیق و اینک براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- اعتراضى نسبت به این گزارش نیست؟ آقایانی که موافق با این گزارش و انتخاب آقاى جعفر کفایى هستند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

 (آقاى دکتر اعتبار گرازش شبعه 3 راجع به نمایندگى آقاى ملک مدنى از ملایر را به شرح زیر قرائت نمودند)

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

انتخابات شهرستان ملایر در تاریخ 17/ 10/ 325 آغاز و پس از طى مقدمات قانونى در تاریخ 28 دى ماه 1325 شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء شده و در تاریخ سوم بهمن 1325 خاتمه یافته است و در نتیجه آقاى هاشم ملک‌مدنى باکثریت 36106 رأى از 36823 آراء مأخوذه در درجه اول به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى ملاى انتخاب می‌شوند.

در مدت مقرر در قانون یک فقره شکایت به انجمن نظارت می‌رسد که قابل توجه نبوده و انجمن در تاریخ دهم بهمن ماه 1325 به  نام آقاى هاشم ملک‌مدنى اعتبار‌نامه صادر می‌نماید.

شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده انتخاب ملایر صحت انتخابات ملایر و همچنین نمایندگى آقاى هاشم ملک مدنى را تصدیق و گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى ملک‌مدنى از ملایر آقایانی که موافقت دارند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امینى‏

 (آقاى ابوالقاسم امینى گزارش شعبه چهار راجع به نمایندگى آقاى عزت‌الله بیات را از اراک به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوراى ملى‏

راجع به انتخابات اراک (سلطان آباد).

بنا به ماده 14 قانون انتخابات بر حسب دستور فرماندار در تاریخ 11 دی ماه 1325 از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضاء اصلى و على‌البدل و بعد از انتشار آگهى انتخابات از تاریخ 5 بهمن ماه 1325 تا نهم بهمن ماه در حوزه اصلى و حوزه هاى فرعى 26014 تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمده در نتیجه آقاى عزت‌الله بیات باکثریت 20583 رأى در درجه اول به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى اراک انتخاب شدند.

در مدت مقرره ده فقره شکایت به انجمن نظارت مرکزى می‌رسد ولى انجمن شکایات مزبور را مردود دانسته و در تاریخ 28 بهمن 1325 اعتبارنامه به نام آقاى عزت‌الله بیات صادر می‌نماید.

شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده انتخابات اراک و همچنین رسیدگى به شکایات واصله براى دقت بیشترى پرونده را به سوى کمیسیون ارجاع می‌نماید سو کمیسیون پس از دو جلسه رسیدگى گزارش خود را مبتنى بر غیر وارد بودن اعتراضات به شعبه تسلیم می‌نماید.

شعبه چهارم نظریه سو کمیسیون را تأیید و نمایندگى آقاى عزت‌الله بیات و صحت انتخابات شهرستان اراک را تصدیق و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى عزت‌الله بیات از اراک آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى نبوى‏

 (آقاى نبوى گزارش شعبه 5 را‌جع به نمایندگی آقاى محسن گنابادى از فردوس به شرح زیر قرائت نمودند)

گزارش از شعبه 5 به مجلس شوراى ملى‏

انتخابات پانزدهمین دوره تقنینیه شهرستان فردوس به دستور وزارت کشور در تاریخ 19 دى ماه 1325 شروع شده بدواً طبق مقررات از 36 نفر طبقات ششگانه و 12 نفر معتمدین محل دعوت و انجمن اصلى و على‌البدل مرکزى فردوس انتخاب شده و سپس دستور داده‌اند که در بخش‌هاى طبس- بشرویه- گناباد انجمن‌هاى فرعى تشکیل شود در آن نقاط نیز با رعایت کامل مقررات انجمن‌ها تشکیل در تمام حوزه از روز 7 بهمن ماه 25 شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء شده مدت توزیع تعرفه 5 روز تعیین و روز 11 بهمن خاتمه یافته است. در مدت مزبور در انجمن و انجمن‌هاى فرعى و شعب مجموعاً 16515 تعرفه توزیع و اخذ رأى شده است پس از خاتمه مدت توزیع تعرفه و اخذ رأى انجمن مرکزى و انجمن‌هاى فرعى شروع به قرائت آراء نموده و در نتیجه آقاى محسن گنابادى فرزند حسن به اکثریت 14948 رأى به نمایندگی دوره 15 تقنینیه از فردوس انتخاب شده‌اند به هیچ وجه شکایتى از انخاب مزبور از هر حیث مطابق مقررات به عمل آمده شعبه پنجم پس از قرائت پرونده و مداقه در محتویات آن محسن گنابادى را به اکثریت آراء تصویب و اینک گزارش آن براى طرح در مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- نسبت به این گزارش اعتراضى نیست؟ رأى می‌گیریم به نمایندگی آقاى محسن گنابادى از فردوس آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى عباس مسعودى.

 (آقاى عباس مسعودى گزارش شعبه 6 راجع به نمایندگی آقاى دکتر مظفر بقایى کرمانى از کرمان را به شرح زیر قرائت نمودند)

گزارش از شعبه 6 به مجلس شوراى ملى‏

پرونده انتخابات حوزه کرمان در شعبه ششم مورد رسیدگى قرار گرفت انجمن نظارت انتخابات کرمان طبق قانون در تاریخ 11/ 10/ 25 تشکیل گردید و از تاریخ 27 دى ماه تا تاریخ دوم بهمن ماه 1325 در حوزه اصلى و از 27 دى ماه تا 30 دى ماه 1325 در حوزه‌هاى فرعى توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده و از مجموع آراء قرائت شده در 18 حوزه انتخابیه که به اکثریت 20295 رأى در درجه اول به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى کرمان تعیین شده‌اند.

در جریان انتخاب سه فقره شکایت به انجمن واصل می‌گردد و چون انجمن مرکزى نظارت انتخابات آنها را مستند به دلیل ندانسته و مردود شناخته در تاریخ 16 بهمن ماه 1325 صحت انتخابات شهرستان کرمان را تصدیق و اعتبار‌نامه به  نام آقاى دکتر مظفر بقایى صادر می‌نماید.

شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده انتخاباتى کرمان و عدم وصول شکایت در مدت مقرره صحت انتخابات کرمان و نمایندگى آقاى دکتر مظفر بقایى را تأیید و گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

+++

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگی آقاى دکتر بقایى از کرمان آقایانی که قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امیر‌تیمور

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه 1 راجع به نمایندگی آقاى محمد‌رضا آشتیانى زاده را از ایوانکى به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

به شرحى که در صورت مجلس انتخابات شهرستان ایوانکى مندرج است. بنا به دعوت بخشدارى مدعیون طبقات ششگانه و معتمدین محلى براى تشکیل انجمن نظارت در ساعت 8 صبح روز 14 دی ماه 25 در اداره بخشدارى ایوانکى حاضر و از بین خود با رأى مخفى 9 نفر اعضاء اصلى و 9 نفر اعضاء على‌البدل انجمن نظارت انتخابات را معلوم و آقاى شکرالله سعید پازکى هم به ریاست انجمن تعیین می‌شوند بدواً انجمن براى تشکیل انجمن‌هاى فرعى گرمسار و ورامین نمایندگانى از طرف خود اعزام و چون در باقى نقاط تابعه هم تشکیل انجمن‌هاى فرعى متعسر بوده مقرر می‌دارند که طبق ماده 16 قانون انتخابات و تحت نظر یک نفر از کارمندان اصلى و 9 نفر از معتمدین محل یک صندوق براى توزیع تعرفه و اخذ رأى به قریه گلستانک و توابع آن و یک صندوق نیز به قراء احمد‌آباد و غیره ارسال شود و سپس انجمن آگهى انتخابات را تهیه و در حوزه انتخابیه منتشر و مقرر مى‌دارند که از روز 25/ 10/ 25 تا 29/ 10/ 25 در مرکز حوزه انتخابیه به توزیع تعرفه و اخذ رأى مشغول شوند و در شعب فرعى هم بتناسب جمعیت هیئت‌هاى اعزامى در روزهاى 25/ 26/ 27/ 28/ 29 به توزیع تعرفه و اخذ رأى پرداخته و آقاى محمد‌رضاى آشتیانى‌زاده اکثریت را حائز و در درجه اول با 11847 رأى به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب می‌شوند و چون در مدت قانونى به انجمن شکایتى نرسیده انجمن صحت جریان انتخابات را تصدیق و به  نام آقاى محمد‌رضا آشتیانى‌زاده اعتبار‌نامه صادر میکند و شعبه اول پس از دریافت یک فقره شکایت مبنى بر عدم آزادى انتخابات در ایوانکى به پرونده انتخاباتى و همچنین به شکایت مزبور رسیدگى کرده و چون شکایت واصله مستند به دلیل و برهان نبود و در پرونده انتخابات ایوانکى و نمایندگى آقاى محمد‌رضا آشتیانى‌زاده را تصدیق و گزارش آن اینک تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگی آقاى آشتیانى‌زاده از ایوانکى آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى حسین مکى.

 (آقاى حسین مکى گزارش شعبه 2 راجع به نمایندگی آقاى ابوالفضل حاذقى را از جهرم به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه دوم به مجلس شوراى ملى‏

در تاریخ 8 بهمن ماه 132 انجمن نظارت مرکزى انتخابات جهرم بنا به دعوت فرماندار از طبقات ششگانه تشکیل و به اکثریت آراء آقاى هنر را به ریاست انجمن تعیین و در دومین جلسه خود آگهى انتخابات را منتشر و از روز 18 بهمن 1325 تا آخر روز 22 بهمن ماه 325 شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء می‌نمایند و از روز 23 بهمن ماه شروع به قرائت نموده و در نتیجه از 4521 رأى مأخوذه آقاى ابوالفضل حاذقى به اکثریت 3560 رأى به نمایندگی دوره پانزدهم تقنینیه از جهرم تعیین در مدت رسیدگى به شکایت فقط یک فقره شکایت به انجمن انتخابات مرکزى رسیده و چون شکایت مزبور مستند به دلیلى نبود غیر وارد تشخیص، در تاریخ 1/ 12/ 1325 انجمن مرکزى به اکثریت 7 رأى در مقابل یک رأى صحت انتخابات جهرم را تصدیق و اعتبارنامه به  نام آقاى ابوالفضل حاذقى صادر می‌نماید.

شعبه دوم بعد از رسیدگى به پرونده آقاى ابوالفضل حاذقى چون اشکالى در پرونده مزبور ندید صحت نمایندگى ایشان را به اتفاق آراء تصدیق و اینک جهت تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به انتخاب آقاى حاذقى از جهرم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

 (آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه 3 راجع به نمایندگى آقاى ظفرى از ملایر را به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره 1 راجع به انتخابات ملایر آقاى اسمعیل ظفرى باکثریت 32177 رأى از کل 36823 آراء مأخوذه در درجه دوم به نمایندگی از طرف اهالى ملایر بر پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب و انجمن نظارت انتخابات در تاریخ دهم بهمن 1325 اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر نموده است شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوارى ملى می‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به انتخاب آقاى ظفرى از ملایر آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امینى.

 (آقاى ابوالقاسم امینى گزارش شعبه 4 راجع به نمایندگی آقاى حسین مکى را از اراک به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره--- از شعبه چهارم راجع به نمایندگی آقاى عزت‌الله بیات نظر به این که آقاى حسین مکى در درجه دوم داراى 18124 رأى از 26014 رأى مأخوذه از اراک و نقاط تابعه بودند در تاریخ 28 بهمن ماه 25 اعتبار نامه به  نام ایشان از طرف انجمن مرکزى اراک صادر می‌شود.

شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مزبور به شرحیکه در گزارش قبلى به عرض رسید انتخابات اراک و همچین نمایندگى آقاى حسین مکى را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به انتخاب آقاى حسین مکى از اراک آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى نبوى.

 (آقاى نبوى گزارش شعبه 5 راجع بانتخاب آقاى ارباب مهدى یزدى را از بلوچستان به شرح زیر قرائت نمودند).

خبر از شعبه پنچم به مجلس شوراى ملى‏

انتخابات پانزدهمین دوره تقنینیه بلوچستان به دستور وزارت کشور در تاریخ 21 دی ماه 1325 شروع شده است. ابتدا در ایرانشهر که مطابق ششگانه و معتمدین دعوت به عمل آمده و انجمن مرکزى مرکب از اعضاء اصلى و على‌البدل انتخاب شده‌اند سپس دستور تشکیل انجمن‌هاى فرعى زاهدان- خواش- سراوان- سرباز- قصرقند- پزمان- چابهار داده شده پس از تعیین و انتخاب انجمن‌ها مدت پنج روز در تمام حوزه بلوچستان از 27 دیماه 325 تا آخر روز اول بهمن اقدام به توزیع تعرفه و اخذ آراء شده است و پس از انقضاء مدت مذکور تمام شعب نتیجه عملیات خود را به انجمن مرکزى گزارش داده سواى شعبه چا‌بهار که چون در موعد مقرر عمل انتخابات را انجام نداده طبق ماده 36 از قانون انتخابات انجمن مرکزى انتخابات را خاتمه داده کلیه در مدت پنج روز مجموعاً 30135 تعرفه توزیع و اخذ رأى شده است. در روز دوم بهمن شروع به قرائت آراء نموده در نتیجه قرائت آراء انجمن مرکزى و شعب از مجموع 30135 رأى آقاى ارباب مهدى یزدى فرزند رضا باکثریت 28825 رأى به نمایندگی دوره 15 تقنینیه انتخاب شده‌اند بقیه آراء به  نام اشخاص مختلف بوده است.

چون هیچ گونه شکایتى در موعد نرسیده انجمن به  نام آقاى ارباب مهدى یزدى اعتبار‌نامه صادر کرده است در چهارم اسفند 25 شکوائیه به وزارت کشور رسیده که خلاصه آن این است که تشکیل انجمن جریان انتخابات در بخش سراوان مطابق مقررات نبوده چون این اظهار مستند به هیچ دلیلى نبوده مورد رسیدگى به موضوع در جلسه مورخه سوم مرداد به اعتبارنامه آقاى ارباب مهدى رأى گرفته شد به اکثریت آراء تصویب اینک گزارش آن به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگى آقاى مهدى ارباب از بلوچستان آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى عباس مسعودى.

 (آقاى عباس مسعودى گزارش شعبه 6 راجع به نمایندگی آقاى مهندس احمد رضوى را از کرمان به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه ششم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره یک از شعبه ششم راجع به انتخابات کرمان، آقاى مهندس سید احمد رضوى که به اکثریت 19327 رأى از 21475 رأى در درجه دوم به نمایندگی از طرف اهالى کرمان تعیین و در تاریخ 16 بهمن ماه 1325 اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر گردیه شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده انتخاباتى کرمان و عدم وصول شکایت نسبت به انتخاب ایشان صحت نمایندگى آقاى مهندس سید احمد رضوى را تأیید و گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- به نمایندگى آقاى مهندس رضوى از کرمان رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امیرتیمور.

 (آقاى امیر تمیور گزارش شعبه 1 راجع به نمایندگی

+++

آقاى اردشیر شادلو را از بجنورد به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

پرونده انتخابات بجنورد در شعبه اول ملاحظه و تحت شور و دقت قرار گرفت به شرح پرونده مزبور در تاریخ 11 دى ماه 1325 اعضاء اصلى و اعضاء على‌البدل انجمن نظارت انتخابات بجنورد طبق دعوت فرماندارى از بین طبقات شش گانه و معتمدین محل معلوم و آقاى نصرالله شادلو بریاست انجمن تعیین می‌شوند.

بدواً انجمن نظارت آگهى انتخابات را براى شهر بجنورد و حوزه انتخابیه تهیه و در پنجم دى به وسایلى که داشته آگهى‌ها را منتشر و از صبح روز 22 دى تا روز 27 در شهر بجنورد به توزیع تعرفه و اخذ رأى مشغول می‌شوند. در هفت حوزه فرعى هم مدت توزیع تعرفه به تناسب جمعیت متفاوت بوده و بالنتیجه در حوزه انتخابیه بجنورد 22736 تعرفه توزیع و اخذ رأى می‌شود و آراء مأخوذه از روز 28 دى در انجمن مرکزى قرائت و در درجه اول آقاى اردشیر شادلو اکثریت را حایز با 21407 رأى به نمایندگی پانزدهمین دوره مجلس شوراى ملى انتخاب و انجمن نظارت انتخابات هم صحت جریان انتخابات و صحت نمایندگى آقاى اردشیر شادلو را تصدیق و به  نام ایشان اعتبار‌نامه صادر می‌کند و چون در مدت مقرر قانونى به انجمن نظارت انتخابات و به مجلس شوراى ملى هیچ گونه شکایتى از جریان انتخابات بجنورد نرسیده است شعبه اول نیز صحت نمایندگى آقاى اردشیر شادلو را تأیید و گزارش آن اینک به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- به نمایندگی آقاى شادلو از بجنورد رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى مکى.

 (آقاى حسین مکى گزارش شعبه 2 راجع به نمایندگى آقاى سلیمان ضیاء ابراهیمى را از جیرفت به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه دوم به مجلس شوراى ملى‏

در تاریخ 15/ 2/ 26 برحسب دعوت فرماندار به مأمور انتخابات جیرفت از طبقات شش گانه دعوت به عمل آمده و هیئت رئیسه انجمن انتخاب و سپس از تاریخ 24/ 2/ 1326 لغایت 28/ 2/ 26 در حوزه‌هاى اصلى و فرعى شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء گردیده و از روز 29/ 2/ 26 شروع به قرائت آراء گردید، در نتیجه آقاى سلیمان ضیاء ابراهیمى از 7810 رأى داراى 6915 رأى و حایز اکثریت بوده‌اند پس از خاتمه انتخابات در هفته رسیدگى به شکایات چند فقره شکایت به انجمن رسیده که در صورت مجلس قید شده و انجمن آنها را وارد ندانسته و بالنتیجه براى آقاى ضیاء ابراهیمى در تاریخ 8/ 3/ 26 اعتبار‌نامه صادر نموده است شعبه دوم پس از مداقه در پرونده صحت نمایندگى آقاى سلیمان ضیاء ابراهیمى را تصدیق و اینک جهت تأیید به مجلش شوراى ملى تقدیم می‌داد.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى ضیاء ابراهیمى آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

 (آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه 3 راجع به نمایندگى آقاى حسن اکبر را از رشت به شرح زیر قرائت نمودند.)

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

انتخابات شهرستان رشت در تاریخ 14 د یماه 325 آغاز و پس از طى مقدمات مشروح در قانون انتخابات از تاریخ 26 دی ماه 325 شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء شده و در تاریخ 30 دی ماه 1325 پایان یافته است. در نتیجه آقاى (حسن اکبر) به اکثریت 38053 رأى از 39269 آراء ماخوذه در درجه اول حائز اکثریت گردیده‌اند در مدت قانونى در فقره شکایت مبنى بر غیر قانونى بودن انجمن نظارت انتخابات و اصل انجمن پس از رسیدگى شکایات مزبور را مردود دانسته و در تاریخ 17 بهمن ماه 325 صحت انتخابات و همچنین نمایندگى آقاى حسن اکبر را تصدیق و اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر می‌نماید.

شعبه 3 پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایات در مدت مقرر انتخابات شهرستان رشت را قانونى دانسته و صحت نمایندگى آقاى حسن اکبر را تأیید گزارش آن را براى تصویب به مجلس شورى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- به نمایندگی آقاى حسن اکبر از رشت رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امینى.

 (آقاى ابوالقاسم امینى گزارش شعبه 4 راجع به نمایندگی آقاى جواد عامرى را از سمنان و دامغان به شرح زیر قرائت نمودند.)

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شواراى ملى‏

در تاریخ 12 دی ماه 1325 بر طبق ماده 14 قانون انتخابات از 36 نفر از طبقات ششگانه و معتمدین محل در فرماندارى سمنان دعوت شد و پس از انتخاب اعضاء اصلى و على‌البدل طبق ماده 21 قانون انتخابات از صبح روز سه‌شنبه 22 بهمن ماه 1325 تا آخر روز شنبه 26 بهمن 325 توزیع تعرفه و اخذ رأى از 20122 تعرفه توزیع شد به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه از سمنان و دامغان انتخاب شدند.

چون در مدت مقرره شکایتى نرسیده است شعبه 4 با مطالعه پرونده به اکثریت آراء صحت انتخابات آقاى جواد عامرى را تصدیق و براى تأیید به ساحت مقدس مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگی آقاى عامرى از سمنان و دامغان آقایان موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى نبوى.

(آقاى نبوى گزارش شعبه 5 راجع به نمایندگی آقاى محمد على دادور از فومن را به شرح زیر قرائت نمودند).

خبر از شعبه پنجم به مجلس شوراى ملى‏

در تاریخ 22 دی ماه 25 انجمن نظارت مرکزى فومن با رعایت کامل مقررات تشکیل پس از انتخاب اعضاء اصلى و على‌البدل و تعیین هیئت رئیسه اقدام به تعیین انجمن‌هاى شعب شده سپس آگهى انتخابات در تاریخ 25 دی ماه منتشر مدت توزیع تعرفه 5 روز از 30 دی ماه تا چهار بهمن ماه تعیین و در مدت مرقوم در تمام حوزه فومنات اهم از انجمن اصلى و انجمن‌هاى فرعى و شعب اقدام به توزیع تعرفه و اخذ آراء خاتمه یافته. در انجمن اصلى و ده شعبه فرعى جمعاً 20542 تعرفه توزیع و اخذ رأى شده است سپس روز پنجم بهمن ماه 1325 شروع به قرائت آراء شده در نتیجه آقاى محمد‌على دادور فرزند غلامرضا به اکثریت 20325 رأى به نمایندگی دوره 15 مجلس شوارى ملى تعیین شده‌اند در مدت مقرر به هیچ‌وجه شکایتى نرسیده، انجمن مبادرت به صدور اعتبار‌نامه کرده است.

شعبه پنجم به پرونده امر مراجعه پس از بررسى کامل چون جریان انتخابات از هر حیث طبق مقررات انجام یافته و هیچ ‌گونه شکایتى نشده است در جلسه سوم مرداد ماه 1326 به اتفاق آراء صحت نمایندگى آقاى دادور را تصدیق و تصویب و اینک گزارش آن براى طرح در مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- به نمایندگى آقاى دادور از فومن رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى عباس مسعودى.

 (آقاى عباس مسعودى گزارش شعبه 6 راجع به نمایندگى آقاى عباس قبادیان را از کرمانشاه به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه ششم به مجلس شوراى ملى‏

پرونده حوزه انتخاباتى کرمانشاه در شعبه ششم مورد رسیدگى قرار گرفت و اینک گزارش آن به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد انجمن نظارت انتخابات طبق قانون در تاریخ 11/ 10/ 25 تشکیل گردید و از تاریخ نهم بهمن تا تاریخ 12 بهمن در حوزه اصلى و حوزه‌هاى فرعى توزیع تعرفه و اخذ آراء به عمل آمده و از مجموع آراء قرائت شده که 20008 رأى بوده آقاى عباس قبادیان به اکثریت 14796 رأى در درجه اول به نمایندگی پانزدهمین دوره تفنینیه از طرف اهالى کرمانشاه تعیین گردیدند.

انجمن نظارت انتخابات کرمانشاهان در مدت مقرر قانون چند فقره اعتراض دریاف داشته ولى چون مستند به دلیل نبوده آن را مردود دانسته و در تاریخ ششم اسفند ماه 1325 صحت انتخابات کرمانشاه و نمایندگى آقاى عباس قبادیان را تصدیق و اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر می‌نماید.

شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده و شکایات واصله در مدت مقرره چون شکایات مزور غیر وارد بوده صحت انتخابات کرمانشاه و نمایندگى آقاى عباس قبادیان را تأیید و گزارش آن را براى تصویب به مجلس شوراى مل تقدیم می‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى قبادیان از کرمانشاه آقایان موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امیر‌تیمور.

آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه 1 راجع به آقاى دکتر عبدالحسین اعتبار را از بروجرد به شرح زیر قرائت نمودند.)

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

پرونده انتخابات بروجرد در شعبه اول ملاحظه و تحت شور و رسیدگى قرار گرفت در تاریخ 18/ 10/ 25 براى تعیین اعضاء اصلى و على‌البدل از

+++

طبقات ششگانه و معتمدین محل از طرف فرماندار دعوت به عمل آمده و اعضاء اصلى و على‌البدل معلوم و آقاى اسمعیل یار‌احمدى به ریاست انجمن انتخاب می‌شوند انحمن نظارت آگهى انتخابات را در شهر بروجرد و حوزه‌هاى تابعه در تاریخ 22 دی ماه 1325 منتشر و از صبح روز دوم بهمن ماه 1325 به توزیع تعرفه و اخذ رأى مشغول می‌شوند مدت توزیع تعرفه و اخذ رأى 6 روز بوده است لیکن در همین هنگام به دستور تلگرافى وزارت کشور فرماندار بروجرد به طهران عزیمت و جریان انتخابات متوقف می‌شود بعداً در تاریخ 16 بهمن 25 فرماندار به اتفاق یک نفر بازرس بروجرد آمده و مدت توزیع تعرفه و اخذ رأى را از تاریخ 17 بهمن تا 20 بهمن معلوم می‌کنند و همین که توزیع تعرفه و اخذ رأى تمام می‌شود استخراج و قرائت آراء شروع و بالنتیجه آقایان دکتر عبدالحسین اعتبار و آقاى محمد طباطبایى سلطان‌العلماء اکثریت را حایز و به نمایندگی مجلس شوراى ملى معلوم می‌شوند در مدت مقرره قانونى یک فقره شکایت به انجمن رسیده و شاکیان اظهار داشته‌اند که شکایات خود را در هفته اول به مجلس شوراى ملى تقدیم خواهند نمود و انجمن هم به استناد این اظهار مدعى است که دگر شکایتى دریافت ننموده و به همین جهت در تاریخ 26 بهمن ماه صحت جریان انتخابات را تصدیق و  به  نام منتخبین اعتبار‌نامه صادر می‌کند در شعبه اول که پرونده انتخابات بروجرد مورد رسیدگى قرار گرفت شکایات بسیارى کتباً و تلگرافاً واصل گردید که شکایت کنندگان غیر‌قانونى بودن انتخابات را متذکر و نمایندگان را تحمیلى ذکر کردند شعبه اول هم رسیدگى به پرونده و رسیدگى به شکایات به سو کمیسیونی که از آقایان یمین اسفندیارى- برزین- دادور و آقاى سلطانى تشکیل یافته بود واگذار و سو کمیسیون هم پس از احضار آقاى قاسم فولادوند که یکى از شاکیان و کاندید انتخابات بروجرد بوده به استماع اظهارات ایشان پرداخته و پرونده را رسیدگى و بالنتیجه به شرحى که سو کمیسیون به شعبه گزارش داده شکایت شاکیان مستند به دلیل و برهانى نبوده و صحت انتخابات بروجرد را تصدیق کرده‌اند شعبه اول هم پس از شور و مداقه در پرونده و باستناد صحت نمایندگى آقاى دکتر عبدالحسین اعتبار را که با 20459 رأى از 22697 رأى به نمایندگی مجلس شوارى ملى تعیین شده‌اند تأیید و گزارش آن اینک تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس- به نمایندگی آقاى دکتر اعتبار از بروجرد رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى حسین مکى.

 (آقاى حسین مکى گزارش شعبه 2 راجع به نمایندگی آقاى کشاورز صدر را از خرم آباد به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه دوم به مجلس شوراى ملى‏

به استناد پرونده انتخابات خرم آباد در تاریخ 20 دی ماه 1325 بنا به دعوت قرماندارى از طبقات شش گانه جهت تعیین اعضاء اصلى و على‌البدل دعوت به عمل آمد و طبق مقررات آگهى انتخابات منتشر و از تاریخ 9 بهمن در حوزه اصلى 5 روز و در حوزه‌هاى فرعى سه روز بتوزیع تعرفه و اخذ آراء پرداخته‌اند. و در تاریخ 16 بهمن آراء استخراج و قرائت شده و در نتیجه آقاى صدر کشاورز باکثریت 24663 رأى از 26392 در درجه اول از طرف اهالى خرم‌آباد به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب و در مدت مقرره چند فقره شکایت به انجمن انتخابات و اصل که به واسطه مستند نبودن به دلیل و برهان انجمن شکایت مزبور را مردود دانسته و در تاریخ 23 بهمن 1325 انجمن نظارت انتخابات خرم آباد صحت انتخابات خرم‌آباد و همچنین نمایندگى آقاى کشاورز صدر را تصدیق و اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر می‌نمایند.

شعبه دوم پس از رسیدگى صحت انتخابات خرم آباد و همچنین نمایندگى آقاى کشاورز صدر را تأیید و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى کشاورز صدر از خرم‌آباد رأى گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

 (آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه 3 را راجع به نمایندگى آقاى ابوالقاسم امینى را از رشت به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره 4 راجع به انتخابات رشت آقاى ابوالقاسم امینى به اکثریت 37977 رأى از 39369 آراء مأخوذه در درجه دوم از اهالى رشت به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب گردیده‌اند یک فقره تلگراف از طهران مبنى بر عدم صلاحیت آقاى ابوالقاسم امینى به انجمن نظارت حوزه انتخابات رشت مخابره شد انجمن اعتراض را وارد ندانسته و در تاریخ 17 بهمن 1325 اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر می‌نماید.

شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت نمایندگى آقاى ابوالقاسم امینى را تصدیق و گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم میدارد.

رئیس- به نمایندگى آقاى امینى از رشت رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امینى.

 (آقاى امینى گزارش شعبه 4 راجع به نمایندگی آقاى مرآت اسفندیارى را از سیرجان به شرح زیر قرائت نمودند).

خبر از شبعه چهارم به مجلس مقدس شوراى ملى‏

انجمن انتخابات بر طبق ماده 14 قانون در تاریخ 11 دی ماه 1325 از 36 نفر از طبقات 6 گانه و معتمدین محل تشکیل و پس از انتخاب اعضاء اصلى و على‌البدل طبق ماده 21 قانون انتخابات از روز شنبه 28 دی ماه تا روز پنجشنبه سوم بهمن اخذ آراء به عمل آمد و بالنتیجه آقاى حسن مرآت اسفندیارى به اکثریت 9887 رأى از 10821 رأى به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب شدند، اعتراض و شکایتى به انتخاب ایشان نبوده و شعبه 4 به اتفاق آراء صحت انتخاب ایشان را تصدیق و براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى مرآت اسفندیارى از سیرجان آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى نبوى.

 (آقاى نبوى گزارش شعبه 5 راجع به نمایندگى آقاى عسگر صاحب‌جمع را از قزوین به شرح زیر قرائت نمودند)

گزارش از شعبه پنجم به مجلس شوراى ملى‏

پس از صدور فرمان همایون و دستور وزارت کشور در شهرستان قزوین روز 25 دى ماه 1325 از طرف فرماندار از طبقات 6 گانه و معتمدین 36 نفر دعوت شده سواى 1 نفر همه حاضر شده در همان جلسه اعضاء اصلى و على‌البدل و هیئت رئیسه انجمن انتخاب شده براى اطراف 22 حوزه فرعى قائل و در هر حوزه به دستور انجمن مرکزى اعضاء على‌البدل و هیئت رئیسه انجمن‌ها تعیین و شروع به کار کرده‌اند روز 12 بهمن ماه 25 در تمام حوزه قزوین آگهى انتخابات منتشر، مدت توزیع تعرفه اخذ رأى را پنج روز از 17 بهمن تا آخر وقت روز 21 بهمن تعیین و چون به واسطه فوت آیت‌الله حاج آقا حسین یک روز تعطیل شده یک روز بر مدت اخذ رأى افزوده شد روز 23 بهمن اخذ آراء خاتمه یافته است در تمام حوزه‌ها جمعاً 60117 تعرفه توزیع و اخذ رأى شده است سپس از روز 23 تا 25 بهمن 325 اقدام به قرائت آراء نموده در نتیجه آقاى عسگر صاحب‌جمع فرزند خانبابا با اکثریت 56807 رأى به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند. چون در موعد مقرر هیچ گونه شکایتى نرسیده است روز 15 اسفند 1325 اعتبارنامه آقاى صاحب جمع صادر و روز 19 اسفند انجمن منحل شده است. آخر وقت روز سوم مرداد ماه 1326 شعبه پنجم با رسیدگى و مداقه کامل و محتویات پرونده چون انجام انتخابات از هر حیث مطابق موازین قانونى بوده و هیچ نوع شکایتى نرسیده صحت انتخاب آقاى عسگر صاحب‌جمع را تصدیق و به اتفاق آراء تصویب نمود اینک گزارش آن براى طرح در مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس- به نمایندگى آقاى صاحب جمع از قزوین رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى عباس مسعودى.

 (آقاى عباس مسعودى گزارش شعبه 6 راجع به نمایندگی آقاى عزیز اعظم زنگنه را از کرمانشاهان به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه ششم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماه 3 از شعبه ششم راجع به انتخابات کرمانشاه با نهایت تأسف به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد که آقاى دکتر حسن معاون در درجة دوم حائز اکثریت بودند و به واسطه حادثه اسف‌انگیزى دارفانى را وداع نمودند و پس از ایشان آقاى عزیز اعظم زنگنه در درجه سوم به اکثریت 10856 رأى از 20008 رأى به سمت نمایندگى دوره پانزدهم قانونگذارى از کرمانشاهان انتخاب شدند و در تاریخ 6/ 12/ 25 انجمن نظارت انتخابات اعتبار نامه به  نام ایشان صادر نموده است.

+++

شعبه ششم پس از رسیدگى صحت نمایندگى آقاى عزیز اعظم زنگنه را تأیید و گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌گردد.

رئیس- با‌ کمال تأسف از واقعه‌اى که براى آقاى دکتر معاون پیش آمد رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى عزیز اعظم زنگنه آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. آقاى امیر‌تیمور.

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه 1 راجع به نمایندگى آقاى محمد طباطبایى سلطان‌العلماء را از بروجرد به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

جریان انتخابات بروجرد ضمن گزارش شماره 4 به عرض مجلس شوراى ملى رسید و آقاى محمد طباطبایى سلطان‌العلماء که یکى از دو نفر منتخبین بروجرد می‌باشند از 22697 تعرفه توزیع شده داراى 18852 رأى بوده و به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند. شعبه اول صحت جریان انتخابات بروجرد و نمایندگى آقاى سلطان‌العلماء را تصدیق و گزارش آن این که از عرض مجلس شوراى ملى می‌گذرد.

رئیس- به نمایندگى آقاى محمد سلطان‌العلماء از بروجرد رأى گرفته می‌شود. آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. آقاى حسین مکى.

 (آقاى حسین مکى گزارش شعبه 2 راجع به نمایندگى آقاى محمد‌على غضنفرى را از خرم‌آباد به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه دوم به مجلس شوراى ملى‏

در پیرو گزارش شماره از شعبه دوم راجع به انتخابات خرم آباد و نمایندگى آقاى صدر کشاورز نظر با این که آقاى محمد‌على غضنفرى به اکثریت 12402 رأى از 26392 رأى در درجه دوم به نمایندگی از طرف اهالى خرم‌آباد تعیین شده‌اند و شعبه دوم پس از رسیدگى صحت نمایندگى آقاى محمدعلى غضنفرى را تصدیق و گزارش آن را جهت تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- به نمایندگى آقاى محمد‌على عضنفرى از خرم‌آباد رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

 (آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه 3 راجع به نمایندگى آقاى مهدى معین‌زاده باقرى را از رفسنجان به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

انتخابات شهرستان رفسنجان در تاریخ 11 دى ماه 325 آغاز گردیده پس از طى مقدمات مشروح در قانون انتخابات از تاریخ 24 دى ماه 325 شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء شده و در تاریخ 28 دى ماه 1325 خاتمه یافته است و در نتیجه آقاى مهدى معین‌زاده باقرى باکثریت 11306 رأى از 12111 آراء مأخوذه حایز اکثریت گردیده و انجمن نظارت پس از مراعات مدت قانونى و عدم وصول شکایات اعتبار‌نامه به نام مشارالیه صادر می‌نماید.

شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده انتخابات شهرستان رفسنجان را قانونى تشخیص داده گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى معین‌زاده از رفسنحان آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. آقاى امینى.

 (آقاى امینى گزارش شعبه 4 راجع به نمایندگى آقاى غلامرضا فولادوند را از شاهرود به شرح زیر قرائت نمودند).

خبر از شوراى چهارم به مجلس شوراى ملى‏

بر حسب دعوت فرماندارى شاهرود روز 12/ 10/ 1325 طبق ماده 14 قانون انتخابات از 36 نفر از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت شد و پس از انتخاب اعضاء اصلى و على‌البدل و تعیین بیست شعبه مختلفه براى اخذ رأى از روز 25/ 10/ 25 تا آخر روز 29/ 10/ 25 با رعایت مقررات اخذ رأى به عمل آمده است در نتیجه آقاى غلامرضا فولادوند متولد سال 1281 باکثریت 16449 رأى از 16659 رأى به نمایندگى پانزدهمین دوره تقنینیه از شاهرود انتخاب شدند چون در مدت مقرره شکایتى نشده است شعبه 4 به اکثریت آراء صحت انتخاب ایشان را تصدیق می‌نماید.

اینک گزارش مربوطه براى تأیید تقدیم ساحت مقدس مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس- به نمایندگی آقاى فولادوند از شاهرود رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثریت قیام نمودند) تصویب شد. آقاى نبوى.

 (آقاى نبوى گزارش شعبه 5 راجع به نمایندگى آقاى لاهوتى را از قزوین به شرح زیر قرائت نمودند).

خبر از شعبه پنجم به مجلس مقدس شوراى ملى‏

پس از صدور فرمان همایونى و دستور وزارت کشور در شهرستان قزوین روز 25 دى ماه 1325 از طرف فرماندار از 36 نفر معتمدین و طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و در همان جلسه اعضاء اصلى و على‌البدل و هیئت رئیسه انجمن‌ها تعیین و شروع به کار کرده‌اند.

آگهى انتخابات در تمام حوزه در روز 12 بهمن هزار و سیصد و بیست و پنج منتشر، مدت توزیع تعرفه 5 روز از 17 الى 21 بهمن تعیین و چون یکروز بر اثر فوت مرحوم آیت‌الله قمى تعطیل شده یک روز بر مدت افزوده تا آخر روز 22 بهمن نشر تعرفه و اخذ رأى ادامه داشته است جمعاً 60117 تعرفه توزیع و رأى اخذ شده است از روز 23 تا 25 بهمن کلیه آراء قرائت و در نتیجه آقاى نصرالله لاهوتى فرزند ذبیح‌الله با 56516 رأى حائز اکثریت شده‌اند فقط یک نفر از آقاى لاهوتى شکایت کرده و انجمن قابل توجه ندانسته روز 15 اسفند اقدام به صدور اعتبار نامه کرده است. شعبه پنجم با مداقه در محتویات پرونده و شکایتى که از آقاى لاهوتى شده بود رسیدگى دقیق نموده و محق شد که شکایت مزبور به هیچ وجه وارد نیست و چون جریان انتخابات از هر حیث مطابق موازین قانونى انجام شده در آخر وقت روز سوم مرداد ماه 1325 به اکثریت آراء صحت نمایندگى آقاى لاهوتى را تصدیق، اینک گزارش آن تقدیم محلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس- به نمایندگى آقاى لاهوتى از قزوین رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. آقاى عباس مسعودى.

 (آقاى عباس مسعودى گزارش شعبه 6 را راجع به نمایندگى آقاى پالیزى از کرمانشاه به شرح زیر قرائت نمودند)

گزارش از شعبه ششم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره 3 از شعبه ششم راجع به انتخابات کرمانشاه آقاى هدایت‌الله پالیزى ‏به اکثریت 8064 رأى از 20008 رأى در درجه چهارم به سمت نمایندگى اهالى کرمانشاهان انتخاب شده و در تاریخ 6/ 12/ 1325 اعتبار‌نامه به نام ایشان صادر گردیده است.

شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده انتخاباتى کرمانشاه صحت جریان انتخابات را تصدیق و نمایندگى آقاى هدایت‌الله پالیزى را تأیید و گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى می‌رساند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى هدایت‌الله پالیزى از کرمانشاه آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. آقاى امیر‌تیمور.

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه 1 راجع به نمایندگى آقاى معتمد‌دماوندى را از بندر پهلوى را به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

پرونده انتخابات بندر پهلوى در شعبه اول ملاحظه و مورد رسیدگى قرار گرفت اعضاء اصلى و على‌البدل انجمن نظارت انتخابات طبق دعوت فرماندار‌ از بین مدعون طبقات ششگانه و معتمدین محل تعیین و آقاى على اصغر طالب پور به ریاست انجمن با رأى مخفى انتخاب می‌شوند آگهى انتخابات که در تاریخ 10/ 11/ 25 انجمن نظارت از حوزه انتخابیه منتشر و از صبح روز 15 تا 19 بهمن در حوزه اصلى و حوز‌ه‌هاى فرعى به توزیع تعرفه و اخذ رأى مشغول می‌شوند تعرفه‌هاى توزیع شده در 20 بهمن ماه استخراج و قرائت شده است و از 14890 رأى مأخوذه آقاى ابوالمکارم معتمد دماوندى اکثریت را حایز و با 13701 رأى از طرف اهالى بندر پهلوى به نمایندگى مجلس شوراى ملى تعیین می‌شوند در مدت قانونى یک فقره شکایت با امضاء عده زیادى از اهالى و انجمن نظارت تقدیم و رونوشت نیز به مجلس شوراى ملى داده شده و شکایت مزبور مشعر است که انجمن نظارت همگى از افراد حزت دمکرات انتخاب و افراد مزبور نیز براى انتخاب آقاى ابوالمکارم از هیچ اقدامى مضایقه نداشته و به انواع وسایل متشبث تا ایشان را تحمیل کنند و می‌نویسند که انتخابات با وضع بدى جریان داشته و تعرفه‌هاى توزیع شده با جمعیت محل تطبیق نمى‌کند و زیادتر از جمعیت محل می‌باشد و شاهد دفتر ثبت احوال شهرستان بندر پهلوى و دفتر ثبت احوال استان یکم را آورده اند و نیز شواهد دیگر ذکر شده که یک نفر با یک شناسنامه چندین تعرفه گرفته و حتى به نام طفل دوازده ساله هم تعرفه داده اند و دیگر از مواد شکایت این است که آراء مردم در

+++

انجمن عوض و آراء دیگرى را به صندوق داخل کرده‌اند انجمن انتخابات شکایت مزبور را چون مقرون به دلیل ندانسته آن را مردود تلقى و صحت قانونى جریان انتخابات و نمایندگى آقاى ابوالمکارم معتمد دماوندى را تصدیق و در اول اسفند 325 به  نام ایشان اعتبار‌نامه صادر کرده است و چون به مجلس نرسید شعبه اول نیز با نمایندگى آقاى ابوالمکارم معتمد دماوندى موافقت نموده و گزارش آن اینک به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

رئیس- رأى گرقته می‌شود به نمایندگى آقاى دماوندى از بندر پهلوى آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى حسین مکى.

 (آقاى حسین مکى گزارش شعبه 2 راجع به نمایندگی آقاى دکتر عبدالحسین راجى از خرمشهر به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه دوم به مجلس شوراى ملى‏

در تاریخ 13/ 11/ 1325 انجمن نظارت از طبقات شش گانه بنا به دعوت فرماندار در انجمن تشکیل انتخابات در حوزه اصلى و حوزه‌هاى فرعى منتشر و از روز 25 بهمن ماه 325 تا 29 بهمن 25 شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء به عمل آمده و در تاریخ 30 بهمن ماه شروع به استخراج و قرائت آراء نموده بالنتیجه از 17909 رأى مأخوذه 17928 رأى به  نام آقاى دکتر عبدالحسین راجى بوده و چون در تاریخ قانونى شکایتى به انجمن نرسیده انجمن در تاریخ دهم اسفند 325 صحت نمایندگى آقاى دکتر عبدالحسین راجى را تصدیق و به صدور اعتبار نامه مبادرت ورزید.

شعبه دوم پس از بررسى پرونده چون شکایتى در موعد مقرر واصل نشد و اشکالى در پرونده ایشان نبود صحت نمایندگى آقاى دکتر عبدالحسین راجى را به اتفاق آراء تصدیق و براى تأیید به ساحت مقدس مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- به نمایندگی آقاى دکتر راجى از خرمشهر رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

 (آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه 3 را راجع به نمایندگی آقاى عبدالله وثوق از زابل به شرح زیر قرائت نمودند.)

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

انتخابات شهرستان زابل در تاریخ 24 دی ماه 325 شروع و پس از طى مقدمات مدکور در قانون انتخابات از تاریخ 30 دی ماه شروع بتوزیع تعرفه و اخذ رأى شده و در تاریخ 4 بهمن ماه 325 خاتمه یافته است و در نتیجه آقاى عبدالله وثوق معتمدالسلطنه به اکثریت 14118 رأى از 17036 آراء مأخوذه انتخاب می‌شوند.

انجمن نظارت انتخابات پس از مراعات مدت قانونى اعتبار‌نامه به  نام مشارالیه صادر می‌نماید.

شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت انتخابات شهرستان زابل را قانونى تشخیص داده و گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگى آقاى وثوق از زابل آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امینى.

(آقاى امینى گزارش شعبه 4 را راجع به نمایندگى آقاى مهدى مشایخى از شهررى به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوراى ملى به تاریخ 4 مرداد ماه 26 شماره 6

در تاریخ 15/ 10/ 25 بر طبق ماده 14 قانون انتخابات از سى و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل براى تشکیل انجمن انتخابات شهررى و بلوک غار و فشافویه دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضاء اصلى و على‌البدل در تاریخ 22/ 10/ 25 در حوزه اصلى و حوزه‌هاى فرعى آگهى انتخابات منتشر و از تاریخ 28 دی ماه 32 تاتاریخ 5 بهمنماه 325 توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمد در نتیجه آقاى مهدى مشایخى به اکثریت 11186 رأى از 11484 رأى از طرف اهالى شهررى و بلوک و غار و فشافویه به نمایندگی دوره پانزدهم مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. در مدت مقرره قانونى فقز یک فقره شکایت به انجمن نظارت واصل گردیده و چون شکایت مزبور مستند به دلیل و برهان نبود انجمن آن را مردود تشخیص داده و در تاریخ 16 بهمن 1325 اعتبار‌نامه به  نام آقاى مهدى مشایخى صادر می‌نماید. شعبه چهارم پس از رسیدگى پرونده انتخابات شهررى و توابع و ملاحظه شکایات واصله پرونده را به سو کمیسیون احاله و سو کمیسیون گزارش خود را مبنى بر صحتت انتخابات شهررى و مردود بودن شکایات به شعبه تسلیم و شعبه چهارم در جلسه چهارم مرداد ماه پرونده مزبور را مطرح نموده و پس از ملاحظه و دقت نمایندگى آقاى مهدى مشایخى را از شهررى تصدیق و اینک براى تأیید گزراش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- به نمایندگى آقاى مشایخى از شهررى رأى گرفته می‌شود.

حائرى‌زاده- مخالفم.

حسین مکى- مخالفم.

رئیس- به واسطه مخالفت آقایان حائرى‌زاده و مکى به جلسه بعد موکول می‌شود. آقاى نبوى‏

 (آقاى نبوى گزارش شعب 5 را راجع به نمایندگى آقاى تولیت از قم به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه پنجم به مجلس شوراى ملى‏

پس از وصول دستور وزارت کشور در روز 9 دیماه 1325 فرماندار قم طبقات ششگانه و معتمدین را دعوت نموده اعضاء اصلى و على‌البدل و هیئت رئیسه را انتخاب کرده و براى اطراف 8 شعبه در نظر گرفته اعضاء اصلى و على‌البدل و هیئت رئیسه شعب نیز تعیین، آگهى انتخابات را منتشر می‌کنند از روز چهارم بهمن تا روز 8 ماه مزبور در مدت 5 روز تعرفه توزیع و اخذ رأى گردید در مدت مرقوم در شهر و 8 شعبه اطراف جمعاً 19611 رأى اخذ شده است سپس شروع به قرائت آراء نموده در نتیجه آقاى ابوالفضل تولیت به اکثریت 18916 رأى به نمایندگی انتخاب شده‌اند.

در موعد فقط یک فقره شکایت به امضاى چند نفر رسیده و بر صلاحیت اعضاء انجمن اعتراض کرده‌اند چون اظهار آنها بلا‌دلیل بوده مورد توجه واقع نشده در روز 16 بهمن ماه 325 اعتبار‌نامه صادر شده است.

شعبه پنجم پس از بررسى و تعمق در محتویات پرونده و رسیدگى کامل به موضوع از این جهت که جریان انتخابات طبق مقررات انجام یافته و شکایت مدللى نبوده به اتفاق آراء نمایندگى آقاى ابوالفضل تولیت را تصویب اینک گزارش آن براى طرح در مجلس شوراى ملى تقدیم می‌‌شود.

رئیس- به نمایندگی آقاى تولیت از قم رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى عباس مسعودى.

 (آقاى عباس مسعودى گزارش شعبه 6 را راجع به نمایندگى آقاى دکتر فلسفى از گرگان به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه ششم به مجلس شوراى ملى‏

پرونده انتخابات گرگان در شعبه ششم مورد رسیدگى قرار گرفت انجمن نظارت انتخابات درتاریخ 11/ 10/ 325 طبق قانون تشکیل گردیده و از تاریخ 26 دی ماه 325 الى 30 دی ماه در حوزه اصلى و حوزه‌هاى فرعى توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده و در نتبجه قرائت آراء آقاى دکتر خلیل فلسفى به اکثریت 13426 رأى از 13567 رأى به نمایندگى دوره پانزدهم قانونگذارى از طرف اهالى گرگان تعیین و در مدت مقرره هیچ گونه شکایتى به انجمن واصل نگردیده بنابراین انجمن نظارت انتخابات اعتبارنامه به  نام ایشان صادر و صحت نمایندگى آقاى دکتر فلسفى را تصدیق نموده است.

شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده انتخاباتى گرگان صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى دکتر خلیل فلسفى را تأیید و گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى دکتر فلسفى از گرگان رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى امیر‌تیمور.

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه 1 را راجع به نمایندگی آقاى سلطانى از بهبهان به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

صورت مجلس انتخابات شهرستان بهبهان حکایت می‌کند بدواً براى اجراى امر انتخابات حکومت نظامى که در آنجا برقرار بوده رسماً و عملاً موقوف‌الاجرا گردیده و بعد بر اثر دعوتى که از طرف فرماندار می‌شود در تاریخ 12 اسفند ماه 25 بین مدعیون طبقات 6 گانه و معتمدین محلى معلوم و آیت‌الله حاج سید على مرتضوى مجتهد به ریاست انجمن انتخاب می‌شوند انجمن نظارت آگهى انتخابات را فوراً در تمام حوزه انتخابیه منتشر و از تاریخ 23 اسفند تا 6 جلسه صبح و عصر شروع بتوزیع تعرفه و اخذ آراء می‌کنند و از روز 26 اسفند آراء مأخوذه

+++

استخراج و قرائت گردیده و بالنتیجه آقاى سلطان على شیخ‌الاسلامى (سلطانى) با اکثریت 11966 رأى از 13086 رأى از طرف اهالى بهبهان به نمایندگی مجلس شوراى ملى تعیین می‌شوند.

در مدت مقرره قانونى به انجمن نظارت انتخابات شکایت نرسیده و انجمن صحت انتخابات بهبهان و نمایندگى آقاى سلطانى را تصدیق و در تاریخ 6 فروردین 1326 اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر می‌شود.

شعبه اول هم که پرونده انتخابات بهبهان را مورد مداقه قرار داد صحت حریان انتخابات را تأیید و چون به مجلس شوراى ملى هم هیچ گونه شکایتى نرسید به اتفاق آراء با نمایندگى جناب آقاى سلطانى موافقت و خبر آن این که به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

رئیس- به نمایندگی آقاى سلطانى از بهبهان رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى مکى.

 (آقاى حسین مکى گزارش شعبه 2 را راجع به نمایندگى آقاى نورالدین امامى از خوى به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه 2 به مجلس شوراى ملى‏

شعبه دوم به پرونده انتخابات (خوى- شاهپور- ماکو- مرند) مربوط به وکالت آقاى نورالدین امامى نماینده دروه پانزدهم تقنینیه رسیدگى اینک مختصراً گزارشى از پرونده مزبور راجع به وکالت آقاى نورالدین امامى نماینده اول را ذیلاً به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

در تاریخ 23/ 12/ 325 انجمن نظارت مرکزى از طبقات شش گانه بنا بدعوت فرماندار در حوزه اصلى تشکیل و در تاریخ 16 فروردین 326 آگهى انتخابات در حوزه اصلى و حوزه‌هاى فرعى منتشر و از تاریه 22/ 1/ 326 تا تاریخ 28/ 1/ 326 شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء می‌شود و در تاریخ 30/ 1/ 326 شروع به استخراج و قرائت آراء نموده بالنتیجه از 35122 رأى مستخرجه آقاى نورالدین امامى به اکثریت 27223 رأى در درجه اول انتخاب گردیدند.

نظر به این که در کتابچه ثبت اسامى نمایندگان شعبه فرعى قطور شماره شناسنامه افراد ثبت نگردیده بود لذا انجمن تصمیم گرفت که 1044 رأى آن حوزه را که علیحده استخراج شده بود از جمع کل آراء کسر نماید بنابراین پس از کسر آراء آقاى نورالدین امامى از 34078 رأى مأخوذه داراى 26190 رأى بوده است و چون در تاریخ قانونى شکایتى به انجمن نسبت به نمایندگی آقاى نورالدین امامى نرسیده بود در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه 1326 انجمن صحت نمایندگى آقاى نورالدین امامى را تصدیق نموده و اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر می‌نماید. شعبه 2 بعد از رسیدگى در پرونده آقاى نورالدین امامى چون شکایتى نسبت به پرونده مزبور نرسیده و اشکالى به نظر نمی‌رسد صحت نمایندگى ایشان را به اتفاق آراء تصدیق می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى نورالدین امامى خویى از خوى رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

 (آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه 3 را راجع به نمایندگی آقاى رستم گیو از طرف زرتشتیان به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

انتخابات نماینده زرتشتیان ایران براى دوره پانزدهم مجلس شوراى ملى در تاریخ 15/ 11/ 25 شروع و پس از طى مقدمات لازم در حوزه اصلى از تاریخ پنجشنبه 22 اسفند 25 شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء می‌شود همچنین در حوزه‌هاى فرعى یزد- کرمان- شیراز بترتیب تعرفه توزیع و رأى گرفته می‌شود پس از وصول نتایج انتخابات زرتشتیان شهرستان‌ها و استخراج آراء تهران آقاى رستم گیو با 2761 رأى از کل 2868 رأى مأخوذه حائز اکثریت می‌شوند.

انجمن نظارت در تاریخ 21 خرداد 26 پس از گذشتن مدت قانونى براى وصول شکایات صحت نمایندگى آقاى رستم گیو را تصدیق و اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر می‌نماید.

شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مزبور و عدم وصول شکایات نمایندگی آقاى ارباب رستم گیو را تصدیق و براى تأیید به ساحت مقدس مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- به نمایندگی آقاى رستم گیو رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امینى.

 (آقاى امینى گزارش شعبه 4 را راجع به نمایندگى آقاى ابوالفتح قهرمان از شهرضا به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شورای ملى به تاریخ 4 مرداد ماه 26 شماره 7

در تاریخ 24 دی ماه 1325 بنا به دعوت فرماندار براى تعیین اعضاء اصلى و على‌البدل از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و بعد از تعیین اعضاء اصلى و على‌البدل آگهى انتخابات منتشر و از تاریخ دهم اردیبهشت 1326 تا 14/ 2/ 26 تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمده در نتیجه آقاى ابوالفتح قهرمان به اکثریت 26760 رأى از مجموع 27449 آراء مأخوذه به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرضا انتخاب و چون در مدت مقرره شکایتى به انجمن نظارت نمی‌رسد انجمن نظارت انتخابات در تاریخ 28/ 2/ 26 به ‌نام آقاى ابوالفتح قهرمان اعتبار‌نامه صادر می‌نماید. شعبه چهارم پس از زسیدگى به اعتراضات و شکایات رسیده و ارجاع پرونده به سو کمیسیون صحت انتخابات شهرضا را تأیید و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى قهرمان از شهرضا رأى گرفته می‌شود.

حائرى‌زاده- مخالفم.

رئیس- براى مخالفت آقاى حائرى‌زاده به جلسه بعد موکول می‌شود. آقاى نبوى.

 (آقاى نبوى گزارش شعبه 5 را راجع به نمایندگى آقاى رحیمیان از قوچان به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه 5 به مجلس شوراى ملى به تاریخ 4 مرداد ماه 1326

پس از وصول فرمان همایونى و دستور وزارت کشور فرماندار قوچان روز 19 دی ماه 1325 طبقات شش گانه و معتمدین را دعوت نموده پنج نفر از قبول خوددارى کرده به جاى آنها 5 نفر دیگر دعوت شده اکثریت مدعیون حاضر و اقدم به تعیین اعضاء اصلى و على‌البدل و هیئت رئیسه شده سپس نایب رئیس استعفا داده مجدداً انتخاب شده‌اند و براى اطراف جمعاً ده شعبه قائل شده شعب نیز اعضاء اصلى و على‌البدل و هیئت رئیسه خود را انتخاب براى هر حوزه بازرس‌هایى تعیین شده و آگهى انتخابات منتشر مدت توزیع تعرفه و اخذ رأى پنج روز از 27 دی ماه 325 تا آخر وقت روز شنبه اول بهمن ماه 1325 معین و در آن روز در شهر و اطراف تحت نظر انجمن بازرس‌ها و مأمورین انتظامى توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده مجموعاً 16303 تعرفه توزیع و اخذ رأى شده است سپس از روز دوم بهمن 1325 شروع به قرائت آراء نموده روز 4 بهمن قرائت آراء خاتمه یافته است در نتیجه آقاى غلامحسین رحیمیان فرزند مرحوم رحیم با 16005 رأى حائز اکثریت شده‌اند قبل از شروع به انتخابات و در جریان انتخابات و در دو هفته بعد از قرائت آراء شکایات زیادى به انجمن رسیده انجمن در موعد رسیدگى نسبت به تمام شکایت‌ها اظهار نظر کرده و چون شکایات را وارد ندانسته است در تاریخ 18 بهمن ماه 25 مبادرت به صدور اعتبار‌نامه کرده است و پس از آن انجمن منحل گشته است شعبه پنجم پرونده انتخاباتى قوچان را مورد مداقه و رسیدگى کامل قرار داده و سه روز تمام این پرونده در شعبه مطرح و تحت رسیدگى و امعان نظر بود، به حکایت پرونده از روز شروع انتخابات در تمام مدتى که انتخابات جریان داشته و بعد از خاتمه و پس از افتتاح مجلس شوراى ملى شکایات کتبى و تلگرافى زیادى از جریان انتخابات شده و در جریان انتخابات هم عده اى که مخالف بوده‌اند و تصمیم داشته‌اند که مانع از جریان انتخابات شوند و در شهر قوچان دست به عملیات شدیدى زده عده از اعضاى انجمن و کسبه را تهدید کرده‌اند که در نتیجه دکاکین تعطیل شده و یک روز به فرماندارى حمله کرده‌اند به وسیله قواى انتظامى متفرق شده‌اند فعلاً هم چند نفرى از قوچان به تهران آمده و شکایات خود را تقدیم کرده‌اند. از طرفى تلگرافات و نامه و اعلامیه‌هاى زیادى از بدو شروع انتخابات تاکنون از قوچان رسیده که اظهار رضایات کامل از جریان انتخابات کرده‌‌اند که این شکایت و عملیات فقط بر اثر تحریک چند نفر معدود است که سابقه ضدیت و دوئیت با آقاى رحیمیان دارند آن اوراق و تلگرافات را هم عده زیادى امضاء کرده‌اند.

محتویات پرونده و سایر تحقیقات و گزارش‌هاى مأمورین می‌رساند که از سابق در قوچان در دستتگى و اختلاف مفصلى موجود بوده و شکایات عمد ماجراى اعمال دوئیت و ضدیت است نه صرفاً شکایت از انتخابات و طرفین بر علیه یکدیگر اقداماتى کرده و نسبت‌هایى داده‌اند که مسوق به سوابق مفصلى هست و غرض شکایت‌کنندگان از بدو شروع انتخابات

+++

این بوده است که محیط ناامنى ایجاد و مانع از جریان انتخابات شوند از طرفى عده کثیرى از اهالى شهرستان قوچان جزء موافقین آقاى رحیمیان بوده و با تمام قوا کوشیده‌اند نظر خود را که انتخاب آقاى رحیمیان است پیشرفت دهند و در این کار موفق شده‌اند. طبق محتویات پرونده و گزارش مأمورین انتظامى و گزارش‌هاى بازرس‌هاى اعزامى و نامه‌ها و تلگرافات فرماندارى و غیره در جریان انتخابات عملى که بر‌خلاف مقررات باشد نشده از هر حیث رعایت قانون و آئین نامه به عمل آمده و شکات و مخالفین که کاندیدى هم نداشته‌اند فقط مقصودشان ایجاد ناامنى و جلوگیرى از انتخاب آقاى رحیمیان از طریق غیر مجاز بوده است بنابراین شعبه پنجم در روز سوم مرداد ماه 1326 به اکثریت آراء نمایندگى آقاى رحیمیان را تصویب و اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- رأى مى‌گیریم به نمایندگی آقاى رحیمیان از قوچان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى عباس مسعودى.

 (آقاى مسعودى گزارش شعبه 6 راجع به نمایندگى آقاى حاج آقا رضا رفیع از گرگانرود بر شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه ششم به مجلس شورا ملى‏

پرونده انتخابات حوزه گرگانرود در شعبة ششم مورد رسیدگى قرار گرفت و انجمن نظارت انتخابات گرگانرود طبق قانون تشکیل و از تاریخ 21 دى ماه 1325 تا 23 دى ماه در انجمن اصلى و انجمن‌هاى فرعى توزع تعرفه و اخذ آراء به عمل آمده در نتیجه آقاى حاج آقا رضا رفیع به اکثریت 9259 رأى از 9506 آراء مأخوذه به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخاباتى گرگانرود تعیین و در تاریخ پنجم بهمن ماه 1325 انجمن نظارت انتخابات گرگانرود به  نام ایشان اعتبار‌نامه صادر نموده است.

شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده انتخاباتى گرگانرود صحت جریان انتخابات مزبور و همچنین نمایندگى آقاى حاج آقا رفیع را تأیید و گزارش آن براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌گردد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگى آقاى رفیع از گرگانرود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امیر‌تیمور.

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه 1 را راجع به نمایندگى آقاى اورنگ از بیجار به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

پرونده انتخابات شهرستان بیجار در شعبه اول ملاحظه شد- انجمن نظارت انتخابات که در تاریخ 3 بهمن 25 به دعوت فرماندار از بین مدعیون طبقات ششگانه و معتمدین محل تشکیل می‌شود با رأى مخفى آقاى سید على امام جمعه را به ریاست انتخاب می‌کند و بلافاصله در حوزه اصلى و هفت حوزه فرعى آگهى انتخابات منتشر و از روز سوم اسفند تا پایان روز هشتم اسفند به توزیع تعفرفه و اخذ رأى مشغول می‌شوند آراء مأخوذه در تاریخ 13 استخراج و قرائت گردیده و بالنتیجه از 8237 رإى مأخوذه آقاى عبدالحسین اورنگ اکثریت را حایز و با 7797 رأى به نمایندگی مجلس شوراى ملى انتخاب می‌شوند. در مدت قانونى 8 فقره شکایت به انجمن نظارت انتخابات تقدیم شده و انجمن در تاریخ 30 اسفند صحت نمایندگى آقاى اورنگ را تصدیق و اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر می‌کند توضیح آن که در پرونده انتخابات بیجار تلگرافات و نامه‌هاى شکوائیه به عنوان مجلس شوراى ملى و جناب آقاى نخست وزیر موجود است که همه آنها از عدم آزاد انتخابات و تحمیلى بودن آقاى اورنگ به اهالى بیجار، شکایت کرده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده و شور و مداقه در آن چون شکایات مزبوره را مستند به دلیل ندید و از طرفى در مدت قانونى هم دیگر شکایتى به مجلس نرسد صحت انتخابات بیجار و نمایندگى آقاى اورنگ را تأیید و گزارش آن اینک به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

رئیس- به نمایندگى آقاى اورنگ از بیجار رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثریب برخاستند) تصویب شد. آقاى مکى.

 (آقاى مکى گزارش شعبه 2 را راجع به نمایندگی آقاى کامل پاشاخان ماکویى از خوى، ماکو، شاهپور، مرند به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه دوم به مجلس شوراى ملى‏

شعبه دوم به پرونده انتخاباتى خوى شاهپور- ماکو- مرند- مربوط بوکالت آقاى کامل پاشاخان نماینده دوره پانزدهم تقنینیه رسیدگى اینک مختصراً گزارش پرونده مزبور را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

در تاریخ 22/ 12/ 25 انجمن نظارت مرکزى از طبقات 6 گانه بنا به دعوت فرماندار در حوزه اصلى تشکیل و در تاریخ 16/ 1/ 326 آگهى انتخابات در حوزه اصلى و حوزه هاى فرعى منتشر و از تاریخ 23/ 1/ 326 تا تاریخ 28/ 1/ 326 شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء می‌شود و در تاریخ 30/ 1/ 326 شروع به استخراج آراء و قرائت آن نموده بالنتیجه از 34078 رأى مستخرجه 19347 رأى به  نام آقاى کامل پاشا ماکویى بوده.

توضیح این که مجموع تعرفه توزیع شده 35122 برگ بوده و 1044 برگ آن به علت عدم ثبت شماره شناسنامه افراد باطل می‌گردد.

چون در تاریخ قانونى شکایتى به انجمن نسبت به نمایندگى آقاى کامل خان ماکویى نرسیده در تاریخ 14/ 2/ 26 انجمن صحت نمایندگى آقاى کامل ماکویى را تصدیق و اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر مى‌نمایند و ایشان نماینده دوم شناخته می‌شوند.

شعبه 2 بعد از رسیدگى در پرونده آقاى کامل پاشاخان چون شکایتى نسبت به پرونده مزبور نرسیده و اشکالى به نظر نمی‌رسد صحت نمایندگى ایشان را تصدیق می‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگى آقاى کامل ماکویى از خوى آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

 (دکتر اعتبار گزارش شعبه 3 را راجع به نمایندگى آقاى محمد ذوالفقارى از زنحان به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

انتخابات شهرستان زنجان در تاریخ 22/ 11/ 25 شروع و پس از جریان مقدمات مشروح در قانون انتخابات از تاریخ 3 اسفند 325 شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأى شده و در تاریخ 7/ 12/ 1325 خاتمه یافته است در نتیجه آقاى محمد ذوالفقارى به اکثریت 27909 رأى از 28554 آراء مأخوذه در درجه اول حایز اکثریت گردیده.

انجمن نظارت پس از مراعات مدت قانونى و عدم وصول شکایت اعتبار‌نامه به ‌نام مشارالیه صادر می‌نماید.

شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت در مدت مقرره صحت انتخابات شهرستان زنجان و همچنین صحت نمایندگى آقاى محمد ذوالفقارى را تأیید و اینک گزارش آن را براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- به نمایندگى آقاى محمد ذوالفقارى از زنجان رأى گرفت می‌شود. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امینى.

(آقاى امینى گزارش شعبه 4 را راجع به نمایندگی آقاى آقا خان بختیار از شهرکرد به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوراى ملى‏

طبق ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 17/ 11/ 325 تحت نظر فرماندارى از 24 نفر از طبقات ششگانه و دوازده نفر معتمدین محل دعوت به عمل آمده و طبق ماده 21 قانون انتخابات از روز یک اسفند تا آخر روز چهارم اسفند اخذ آراء به عمل آمد.

در نتیجه آقاى آقاخان بختیار که سن او 36 است با اکثریت 20314 رأى از 21934 رأى به نمایندگی مجلس شوراى ملى از شهرکرد انتخاب گردیده در مدت مقرره نسبت به انتخاب ایشان اعتراضى نرسیده است شعبه به ا‌کثریت آراء انتخابات شهرکرد را صحیح دانسته اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- به نمایندگی آقاى آقاخان بختیار از شهرکرد رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى نبوى.

 (آقاى نبوى گزارش شعبه 5 را راجع به نمایندگی آقاى احمد اخوان از کاشان به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه پنجم به مجلس شوراى ملى‏

بر اثر وصول فرمان همایونى و دستور وزارت کشور فرماندار شهرستان کاشان در روز شنبه پنجم بهمن ماه 25 از 36 نفر طبقات ششگانه و 12 معتمدین دعوت به عمل آورده 33 نفر حاضر شده اعضاء اصلى و على‌البدل و هیئت رئیسه را تعیین و براى اطراف 7 شعبه و 2 انجمن فرعى قائل شده پس از آن که تشکیلات داخلى انجمن‌ها تکمیل شد و مأمورین اعزامى شعب تعیین گشتند آگهى انتخابات در تمام حوزه در روز 15 بهمن منتشر و از روز 21 بهمن 25 تا روز 25 ماه مزبور در مدت 5 روز در تمام انجمن‌ها نشر تعرفه و اخذ آراء ادامه داشته جمعاً 21522 تعرفه توزیع و رأى اخذ شده است ازروز 26 بهمن شروع به قرائت آراء و تا روز 6 اسفند 1325 ادامه داشته است در نتیجه آقاى

+++

 احمد اخوان فرزند مرحوم حاج على اکبر با 2793 رأى حایز اکثریت شده‌اند. انجمن یک هفته بعد از ختم قرائت آراء شکایات را اخذ و در شعبه رسیدگى و نسبت به تمام شکایات مبسوطاً اظهار نظر و خلاصه شکایات را وارد ندانسته در تاریخ هفتم اردیبهشت 1326 اقدام به صدور اعتبار‌نامه کرده است.

در جریان انتخابات چند نفر شکایاتى کرده‌اند از قبیل این که درخواست ازدیاد شعب کرده و انجمن بع درخواست آنها توجه نکرده و این که در شعبه آران رعایت مقررات نمی‌شود. که درمورد اول تشخیص لزوم ازدیاد شعب با انجمن است و در مورد ثانى در همان موقع با اعزام بازرس رسیدگى شده معلوم گردیده اقدامى که حاکى از عدم رعایت مقررات باشد نشده و نیز در هفتة که براى اخذ شکایت مقرر است چند فقره شکایت واصل شده حاکى از این که بعضى از اعضاء انجمن‌ها صلاحیت نداشتده و بخشدار اخیر جوشقان به جرابمى متهم بوده و صندوق جوشقان قریب چهارصد رأى اضافه داشته بالجمله رعایت مقررات نشده است با توجه به محتویات پرونده و توجه به رسیدگى‌هاى انجمن نظارت محقق است که در کاشان بین دو دسته مبارزه انتخاباتى بوده دسته‌اى که موفق نشده‌اند اقدام به شکایت نموده و اظهاراتى کرده‌اند که بدون دلیل بوده و در موضوع آراء اضافى مطابق قانون عمل شده و قبل از قرائت آراء از مجموع کسر شده و صرف زیادى رأى دلیل بر بطلان عملیات انجمن جوشقان نیست. شعبه پنجم پس از مداقه و رسیدگى کامل شکایات را غیر وارد تشخیص در تاریخ سوم مرداد 1326 به اتفاق آراء صحت نمایندگى آقاى احمد اخوان را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوارى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى احمد اخوان از کاشان رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى عباس مسعودى.

 (آقاى عباس مسعودى گزارش شعبه 6 را راجع به نمایندگى آقاى دکتر عبدالله معظمى از گلپایگان به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه ششم به مجلس شوراى ملى‏

پرونده انتخابات حوزه گلپایگان در شعبه ششم رسیدگى شد.

انجمن نظارت انتخابات گلپایگان طبق قانون در تاریخ 11 دیماه 1325 تشکیل و از 25 تا 29 دى در حوزه اصلى و حوزه‌هاى فرعى توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده است و از مجموع آراء قرائت شده آقاى دکتر عبدالله معظمى به اکثریت 17641 رأى از 18460 رأى به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب و انجمن نظارت انتخابات در تاریخ 16 بهمن 25 اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر نموده است.

شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده صحت انتخابات گلپایگان و نمایندگى آقاى دکتر عبدالله معظمى را تأیید و گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى دکتر معظمى از گلپایگان رأى می‌گیریم آقایان موافقین قیام نمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. آقاى امیر‌تیمور.

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه یک راجع به نمایندگى آقاى منصف از بیرجند به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

پرونده انتخابات بیرجند ناطق است که از طبقات ششگانه و معتمدین محل براى تشکیل انجمن نظارت انتخابات در تاریخ 21/ 10/ 25 از طرف فرماندار دعوت به عمل آمده و اعضاء اصلى و على‌البدل انجمن نظارت انتخابات در همان جلسه معلوم به آقاى شیخ جواد عارفى به ریاست انجمن تعیین می‌شوند بدواً انجمن مرکزى انجمن‌هاى فرعى حوزه انتخابیه را معلوم و آگهى انتخابات را در پنجم بهمن ماه به تمام حوزه‌هاى انتخابیه منتشر ساخته و از صبح روز 12 بهمن تا آخر روز 16 بهمن به توزیع تعرفه و اخذ رأى مشغول می‌شوند آراء مأخوذه را در 17 بهمن ماه استخراج و قرائت و بالنتیجه از 22519 تعرفه توزیع شده آقاى محمد‌على منصف با 19959 رأى به نمایندگی مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در مدت قانونى به انجمن نظارت انتخابات شکایت نرسیده انجمن صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محمد‌على منصف را تصدیق و به  نام ایشان اعتبار‌‌نامه صادر می‌کند.

شعبه اول هم پس از رسیدگى به پرونده انتخابات بیرجند و عدم وصول شکایت صحت انتخابات بیرجند و نمایندگى آقاى منصف را تأیید و گزارش آن اینک تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس- به نمایندگی آقاى منصف از بیرجند رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. آقاى مکى.

 (آقاى مکى گزارش شعبه دوم را راجع به پرونده انتخابات دزفور و انتخاب آقاى امیر‌حسین خان ظفر بختیار به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه دوم به مجلس شوراى ملى‏

شعبه دوم به پرونده انتخاباتى حوزه دزفول مربوط به آقاى امیر حسین ظفر بختیار رسیدگى و اینک مختصراً گزارش از پرونده مزبور را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

در تاریخ 13/ 11/ 1325 انجمن نظارت مرکزى انتخابات دزفول بنا به دعوت فرماندار از طبقات ششگانه تشکیل و به اکثریت آراء آقاى نظام مستوفى را به ریاست انجمن تعیین و در 15 بهمن ماه آگهى انتخابات را در حوزه اصلى و حوزه‌هاى فرعى منتشر و از تاریخ 21/ 11/ 325 تا 25/ 11/ 25 توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده و از 26/ 11/ 325 شروع ب استخراج و قرائت آراء می‌نماید. در نتیجه از 9861 تعرفه توزیع شده 7906 رأى به نمایندگی پانزدهمین دوره قانونگذارى راجع به انتخاب ایشان به انجمن واصل و مورد رسیدگى قرار گرفته و انجمن در موعد خود پاسخ داده و آنها را غیر وارد دانسته و در تاریخ 4 اسفند 325 انجمن صحت انتخابات دزفول را تصدیق و اعتبار‌نامه به  نام آقاى امیر‌حسین خان ظفر بختیار صادر می‌نماد.

شعبه دوم بعد از رسیدگى به پرونده آقاى امیر‌حسین ظفر بختیار چون اشکالى در پرونده نبوده و در مدت قانونى هم شکایتى نرسیده بود صحت نمایندگى ایشان را به اتفاق آراء تصدیق و براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى امیر‌‌حسین ایلخان از دزفول آقایان موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

 (آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه سوم را راجع به نمایندگی آقاى ناصر ذوالفقارى از زنجان به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره 10 راجع به انتخابات زنجان و نمایندگى آقاى محمد ذوالفقارى نظر به این که آقاى ناصر ذوالفقارى در درجه دوم 27263 رأى از کل 28554 آراء مأخوذه زنجان را داشته‌اند لذا شعبه سوم صحت نمایندگى آقاى ناصر ذوالفقارى را براى پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى ناصر ذوالفقارى از زنجان رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر امینى.

 (آقاى دکتر امینى گزارش شعبه 4 را راجع به نمایندگى آقاى ابوالقاسم بهبهانى از شوشتر به شرح زیر قرائت نمودند):

خبر از شعبه چهام به مجلس مقدس شوراى ملى‏

بر طبق ماده 14 قانون انتخابات از تاریخ 15 بهمن ماه 1325 از 36 نفر از طبقات ششگانه و معتمدین محل در فرماندارى شوشتر دعوت به عمل آمده پس از انتخاب 9 نفر اعضاى اصلى و على‌البدل روزهاى 25/ 11/ 325 تا 28 بهمن 325 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین گردید در نتیجه اخذ آراء آقاى ابوالقاسم بهبهانى به اکثریت 18056 از 18599 رأى به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب شدن و در پرونده مشارالیه شکایتى دیده نشده است و در مدت هفته وصول شکایت در مجلس شوراى ملى ایرادى به انتخاب مشارالیه نرسید است.

شعبه 4 به اکثریت آراء صحت انتخاب مشارالیه را تصدیق و براى تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى ابوالقاسم بهبهانى از شوشتر رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى نبوى.

 (آقاى نبوى گزارش شعبه پنج را راجع به نمایندگی آقاى عباس نراقى از کاشان به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه پنجم به مجلس شوراى ملى‏

بر اثر وصول فرمان همایونى و دستور وزارت کشور فرماندار شهرستان کاشان در روز شنبه پنجم بهمن ماه 25 از 36 نفر طبقات ششگانه و 12 نفر معتمدین دعوت به عمل آورده 36 نفر حاضر شده اعضاء اصلى و على‌البدل و هیئت رئیسه را تعیین و براى اطراف 7

+++

شعبه و 2 انجمن فرعى قائل شده پس از آن که تشکیلات داخلى انجمن تکمیل شد و مأمورین اعزامى شعب تعیین گشتند آگهى انتخابات در تمام حوزه در روز 15 بهمن منتشر و از روز 21 بهمن 25 تا روز 25 ماه مزبور به مدت 5 روز در تمام انجمن‌ها نشر تعرفه توزیع و رأى اخذ شده است از روز 26 بهمن شورع به قرائت آراء و تا روز 6 اسفند 1325 ادامه داشته است در نتیجه آقاى عباس نراقى فرزند مرحوم آقا على یک هفته بعد از ختم قرائت آراء شکایات را اخذ و در شعبه رسیدگى و نسبت به تمام شکایات مبسوطاً اظهار نظر و خلاصه شکایات را وارد ندانسته در تاریخ هفتم اردیبهشت 326 اقدام به صدور اعتبار‌نامه کرده است.

در جریان انتخابات چند نفر شکایاتى کرده‌اند از قبیل این که درخواست ازدیاد شعب کرده و انجمن به درخواست آنها توجه نکرده و این که در شعبه آران رعایت مقررات نمی‌شود که در مورد اول تشخیص لزوم ازدیاد شعب با انجمن است و در مورد ثانى در همان موقع با اعزام بازرس رسیدگى شد معلوم گردید اقدامی که حاکى از عدم رعایت مقررات باشد نشده و نیز در هفته که براى اخذ شکایات مقرر است چند فقره شکایات واصل شده حاکى از این که بعضى از اعضاء انجمن‌ها صلاحیت نداشته و بخشدار اخیر جوشقان به جرایمى متهم بوده و صندوق جوشقان قریب چهار صد رأى اضافه داشته بالجمله رعایت مقررات نشده است.

با توجه به محتویات پرونده و توجه به رسیدگی‌هاى انجمن نظارت محقق است که در کاشان بین دو دسته مبارزه انتخاباتى بوده، دسته‌اى موفق نشدند اقدام به شکایت نموده و اظهاراتى کرده‌اند که بدون دلیل بوده و در موضوع آراء اضافى مطابق قانون عمل شده و قبل از قرائت آراء از مجموع کسر شده و صرف زیادى رأى دلیل بر بطلان عملیات انجمن جوشقان نیست.

شعبه پنجم پس از مداقه و رسیدگى کامل شکایات را غیر وارد تشخیص در تاریخ سوم مرداد ماه 1326 به اکثریت آراء صحت نمایندگى آقاى عباس نراقى را تصدیق و اینک گزارش آنرا براى تأیید به مجلس شورای ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى نراقى از کاشان رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى عباس مسعودى.

 (آقاى عباس مسعودى گزارش شعبه ششم را راجع به انتخاب آقاى محمد گرگانى از گنبد‌کاوس به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه 6 به مجلس شوراى ملى‏

پرونده انتخابات حوزه گنبد‌کاوس در شعبه ششم مورد رسیدگى واقع شد انجمن نظارت انتخابات گنبد کاوس در تاریخ سوم بهمن 1325 تشکیل گردید و از تاریخ سوم بهمن ماه تا 23 بهمن ماه 1325 در حوزه‌هاى اصلى و فرعى توزیع تعرفه و اخذ آراء به عمل آمده است و در نتیجه آقاى محمد گرگانى به اکثریت 1884 رأى از 15492 رأى به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى گنبد کاوس انتخاب شده‌اند و در جریان انتخابات شکایاتى به انجمن نظارت انتخابات واصل گردیده انجمن نظارت انتخابات واصل گردیده انجمن مزبور شکایات واصله را چون مستند به دلیل نبوده مردود دانسته و در تاریخ 3/ 11/ 325 اعتبار‌نامه به  نام آقاى محمد گرگانى صادر می‌کند.

شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده و رسیدگى به چند فقره شکایاتى که به شعبه رسیده بوده پرونده را به سو کمیسیون احاله نموده سو کمیسیون مزبور پس از رسیدگى به پرونده و احضار چند نفر از شاکیان چون شکایات وارده را منطبق با قانون ندانسته صحت انتخابات گنبد‌کاوس و نمایندگى آقاى محمد گرگانى را تصدیق و گزارش آن را تقدیم شعبه نموده و شعبه هم نظر سو کمیسیون را تأیید و صحت انتخابات گنبد‌کاوس و نمایندگى آقاى محمد گرگانى را تصدیق نموده و گزارش آن را براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- به نمایندگی آقاى گرگانى از گنبد‌کاوس رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام نمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. آقاى امیرتیمور.

آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه اول را راجع به نمایندگی آقاى دکتر طباء از نائین به شرح زیر قرائت کردند.

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

به استناد پرونده انتخابات شهرستان نائین براى تشکیل انجمن نظارت انتخابات در تاریخ 12 دی ماه 1325 از طرف فرماندار از طبقات ششگانه و معتمدین مجل دعوت به عمل آمده و اعضاء اصلى و على‌البدل انجمن نظارت در همان جلسه معلوم و آقاى حسین معصوم خانى به ریاست انجمن در تاریخ 14 دی ماه منتشر و از روز 20 دى تا پایان روز 24 دى 8936 تعرفه توزیع و اخذ رأى شده است در تاریخ 27 دى آراء مأخوذه قرائت و در نتیجه آقاى عبدالحسین طبا اکثریت را حایز و با 8442 رأى به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى نائین انتخاب و چون در مدت قانونى شکایتى به انجمن نرسیده انجمن درستى انتخابات را تأیید و به  نام آقاى طبا در سوم بهمن 25 اعتبار‌نامه صادر می‌کند توضیح آن که یک فقره شکایت تلگرافى ازطرف اهالى نائین به پیشگاه اعلیحضرت همایونى تقدیم شده و معروض داشته‌اند که آقاى دکتر عبدالحسین طبا را به اهالى نائین تحمیل می‌کنند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده انتخابات و عدم وصول شکایت در مدت مقرره قانونى و مستند نبودن تلگراف شکوائیه به دلیل و برهان صحت جریان انتخابات نائین و نمایندگى آقاى دکتر عبدالحسین طبا را تصدیق و مراتب اینک به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

رئیس- به نمایندگی آقاى دکتر طبا از نائین رأى گرفته می‌شود. آقایان موافقین قیام نمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى مکى.

 (آقاى مکى گزارش شعبه دوم راجع به نمایندگی آقاى اسدالله موسوى از دشت میشان به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه دوم به مجلس شوراى ملى‏

در تاریخ 19 بهمن ماه 1325 انجمن نظار مرکزى انتخابات دشت میشان به دعوت فرماندار از طبقات ششگانه تشکیل و به اکثریت آراء آقا شیخ تامر به ریاست انجمن تعیین و در تاریخ 1 بهمن آگهى انتخابات منتشر و از تاریخ 29 بهمن شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء به عمل آمد و از 30 بهمن شروع به استخراج و قرائت آراء گردید در نتیجه از 11614 رأى آقاى اسدالله موسوى به اکثریت 10362 رأى به نمایندگی دوره پانزدهم تقنینیه از دشت میشان انتخاب چون در مدت قانونى شکایتى نرسیده انجمن در تاریخ 11/ 4/ 1325 صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر می‌نماید.

شعبه دو بعد از رسیدگى به پرونده آقاى اسدالله موسوى چون اشکالى در پرونده مزبور نبوده و شکایتى هم نرسیده صحت نمایندگى ایشان را به اتفاق آراء تصدیق و براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى موسوى از دشت میشان رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه سوم را مبنى بر تأیید نمایندگى آقاى سلطان ابراهیم افخمى از زنجان به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره 11 راجع به انتخابات زنجان و نمایندگى آقاى ناصر ذوالفقارى نظر به این که آقاى سلطان ابراهیم افخمى در درجه سوم 23419 رأى از 28554 آراء مأخوذه زنجان را داشته‌اند لذا شعبه سوم صحت نمایندگى آقاى سلطان ابراهیم افخمى را براى پانزدهمین دوره تقنینیه به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- به نمایندگی آقاى افخمى از زنجان رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادى براى ختم جلسه رسیده است. پیشنهاد آقاى وکیل، ختم جلسه را پیشنهاد می‌نمایم.

ملک‌مدنى- مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

ملک‌مدنى- عرض کنم به عقیده بنده تا ساعت 12 می‌توانیم کار کنیم (صحیح است) بنده اعترا ض دارم. مجلس شووراى ملى پس از مدت‌ها که تعطیل بود حالا که افتتاح گردیده است باید به سرعت شروع بکار کند یکى از قدم‌هاى سریعى که باید بردارد این است که باید خودش را حاضر براى انجام کار و وظیفه نماید (صحیح است) به عقیده بنده آقایان موافقت فرمایند تا ساعت 12 کار کند.

رئیس- پیشنهاد خودتان را مسترد می‌فرمائید؟ (اشاره به آقاى سید هاشم وکیل) (جمعى از نمایندگان پس می‌گیرند)

سید هاشم وکیل- پس گرفتم.

رئیس- آقاى امینى.

امینى- (مخبر شعبه 4)- چون پرونده انتخابات تهران مطرح است قبلاً خواستم به عرض برسانم که شعبه 4 عقیده داشت که چون انتخابات پایتخت مهم بوده است و از طرفى اشخاص معروفى شکایت شده است گزارش مشروح باشد بنابراین چون گزارش مشروح است و اگر آقایان خسته

+++

می‌شوند بنا بر تصمیم شعبه بوده است. (جمعى از نمایندگان- بفرمایید آقا)

 (گزارش شعبه 4 راجع به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى دکتر امینى را آقاى امینى را به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شورای ملى‏

طبق ماده 14 قانون انتخابات 3 ساعت قبل از ظهر چهار‌شنبه دی ماه 1325 از 36 نفر از طبقات 6 گانه و معتمدین در فرماندارى تهران دعوت به عمل آمد و پس از انتخاب اعضاى اصلى و على‌البدل و تعیین شعب و کلیه مقدمات اجراى انتخابات در تاریخ شنبه 14 دی ماه 1325 اگهى انتخابات منتشر و رور شنبه 21 دی ماه تا آخر روز جمعه 27 دی ماه 325 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین گردید. از کلیه تعرفه توزیع شده که 77236 تعرفه بوده است آقاى دکتر على امینى با اکثریت 50966 رأى به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب گردید.

در جریان انتخابات شکایتى به انجمن رسیده بود که عین آن در هفته اخیر به مجلس شوراى ملى رسیده خلاصه اعتراضات و جواب‌هایى که از طرف انجمن داده شده است ذیلًا شرح داده می‌شود:

1- دعوت براى تشکیل انجمن از طرف استاندار شده در صورتی که باید فرماندار دعوت نماید. در جواب شکایت فوق انجمن اظهار داشته است که آقاى محمود محمود استاندار تهران داراى ابلاغ فرماندارى بوده‌اند ولى قبل از تصدى ایشان براى فرماندارى تهران عنوان استاندارى قائل شده‌اند.

2- بعضى از اشخاص از طبقه‌اى که به آن عنوان دعوت شده‌اند نیستند از جمله آقاى حاج مجمد‌حسین بلورفروشان و حاح محمدباقر لولاگر و آقاى على‌اکبر بازیار و نیز بعضى کاندیداى حزب دموکرات می‌باشند که با دولت بستگى دارند.

در جواب این اعتراض گفته می‌شود که در قانون انتخابات از طبقات 6 گانه تعریفى نشده و تشخیص آن با عرف است و جمع عناوین در یک نفر هم ممکن است و در عرف به عمده فروش تاجر و به خرده‌فروش کاسب می‌گویند و اگر یک نفر عمده فروش و هم خرده‌فروش باشد داراى هر دو عنوان است و زارع کسى است که اشتغال با مزارعت داشته باشد اعم از این که شغل دیگرى داشته باشد یا نداشته باشد. و معتمدین محل هم ممکن است از طبقات 6 گانه باشند و از قرار تحقیق آقاى حاج محمد‌حسین بلورفروشان و حاج محمد‌باقر لولاگر خرده فروشند و آقاى على اگر بازیار اشتغال به ا‌مر زراعت دارند و در دوره قبل هم آقاى بلورفروشان به عنوان طبقه اصناف دعوت شده‌اند.

3- اعتراض سوم این است که اعضاء شعب از افراد حزبى و بى‌شخصیت انتخاب شده و اغلب عضو حزب دموکرات هستند.

در جواب باید این اعتراض گفته شده است که اعضاء شعب از معتمدین محلى تعیین شده و اسامى ایشان و اسامى معتمدین دوره قبل در فرماندارى براى مقایسه حاضر است و ابداً حزبى در انتخاب ایشان در کار نبوده و هیچ شرط دیگرى جز معتمد بودن براى عضویت شعبه در قانون نیست و هر شخص معتمدى داراى شخصیت است به علاوه اشخاص متعینى از قضات و سردفتران و بازرگانان و اصناف و وکلاى دادگسترى و دکترها در شعب مشغول انجام این وظیفه ملى بوده‌اند که در دوره‌هاى قبل کمتر نظیر آنها در انتخابات مداخله داشتند.

4- مدت اخذ آراء مطابق نظر دولت 7 روز تعیین شده و طرز اخذ آراء صحیح نبوده است یعنى بیشتر از مقدار رأیى که در مدت معین ممکن بوده است گرفته شود در بعضى از صندوق‌ها گرفته شده است و نیز در جریان قرائت آراء در شعبه انبار کالا اسم دکتر عبده قلم زده شده و به جاى او دکتر شفق نوشته شده است که آقاى حاج سید ابوالقاسم کاشانى وکیل نشوند.

در جواب این اعتراض انجمن نظار می‌گوید در تعیین مدت اخذ آراء براى حسن جریان امر نظر به تجارب گذشه مدت هفت روز تعیین شده و از طرف دولت هم تذکرى داده نشده و هر اقدامى شده است به نظر خود انجمن بوده است و به فرض این که احیاناً نظر صحیحى از طرف دولت اظهار می‌شده است دلیل نداشته است که از طرف انجمن مورد مخالفت قرار گیرد راجع به چند صندوق از بخش 5 که اعتراض شده است در مدت 7 روز چگونه ششهزار و ششصد رأى گرفته شده است.

ضمن توضیحى که به وسیله انجمن از شعبه مزبور خواسته شده جواب داده‌اند حاضرند بر‌خلاف اعتراض معترضین صحت کار شعبه را عملاً ثابت نمایند و اعضاء شعبه مزبور به انجمن مرکزى دعوت و حضوراً عمل نموده‌اند در ‌مدت پنج دقیقه بیست و شش تعرفه صادر و در دفتر ثبت کرده‌اند و مدارک این کار در انجمن بایگانى است بنابراین در مدت هشت ساعت می‌توان دو هزار و چهار صد و نود و شش تعرفه توزیع نمود در صورتی که در این شعبه هر روز در حدود هزار و چهار صد تعرفه توزیع و رأى گرفته شد بنابراین دلیلى بر‌خلاف صحت عمل و امانت اعضاء شعبه موجود نیست و اما راجع به قلم کشیدن رأى آقاى دکتر عبده و نوشتن اسم آقاى دکتر شفق به جاى آن چون این عمل در موقع قرائت آراء که متجاوز از هزار نفر در محوطه حضور داشتند غیر‌ممکن و بعد از تعطیل هم صندوق‌ها در لفاف لاک و مهر گردیده و به مأمورین انتظامى از پاسبان و ژاندارم سپرده می‌شده و عده کثیرى افراد و افسر در آنجا بوده‌اند شب هم این عمل عادتاً غیر‌ممکن و غیر‌معقول به نظر می‌رسد و به اضافه طبق آگهى اعلام شده بود که اهالى هر محل می‌توانند دو نفر از معتمدین را به مأمور انتظامى معرفى نمایند که شب‌ها به حفاظت صندوق‌ها نظارت نمایند

5- رادیو در اختیار حزب دموکرات بوده و با وسایل دولتى و شهردارى اشخاص را براى دادن رأى می‌بردند قبلاً شناسنامه کارگران را جمع نموده آنها را براى دادن رأى پاى صندوق‌ها مى‌آوردند و در صندوق‌هاى حومه از روى لیست قند و شک تعرفه باطل و رأى در صندوق‌ها می‌ریختند و با این که دولت اعلان کرد در جریان انتخابات حکومت نظامى لغو می‌شود معذلک ضیاء‌الدین طباطبایى کاندیداى تهران بوده‌اند زندانى و عده‌اى از روزنامه‌ها توقیف بوده است.

در جواب این اعتراض گفته شده است بودن رادیو در دست دولت و توقیف بودن یکى دو نفر که به علت دیگرى قبلاً توقیف شده‌اند و بعد از طرف عده‌اى کاندیدا شده‌اند همچنین توقیف بعضى از جراید منافى با آزادى انتخابات نیست چنان که مجلس شوراى ملى هم حکومت نظامى را منافى با آزادى انتخابات ندانسته و فقط به موجب قانون مخصوصى مقررات حکومت نظامى را در زمان انتخابات راجع به امر انتخابات موقوف‌الاجرا قرار داده‌اند و در این دوره هم دولت به موجب تصویبنامه به همین نحو مقرر داشت و بهترین دلیل آزادى انتخابات و موقوف‌الاجرا بودن مقررات حکومت نظامى راجع به امر انتخابات همانا نطق و تظاهراتى است که از طرف اشخاص می‌شد و کاندیداهاى خود را با کمال آزادى منتشر و تبیلغ می‌کردند و همچنین آراء زیادى است که کاندیداهاى مختلف دارند.

6- آقاى نخست وزیر نمی‌توانند انتخاب شوند.

چون شرحى که جناب اشرف آقاى قوام‌السلطنه به انجمن مرقوم داشته و ازقبول نمایندگى معذرت خواسته‌اند براى رفع اعتراض کافى است بنابراین موضوع منتفى است ولى به هر طریق شعبه 4 این ایراد را به انجمن دارد که چون جناب آقاى نخست وزیر اصولاً بر طبق قانون نمى‌توانند انتخاب شوند پس از استخراج آراء انجمن نظارت نباید از معظم‌له استعلام می‌نمود.

7- افراد در چند شعبه رأى داده و شناسنامه آنها مهر نمی‌شده و نیز شناسنامه‌اى بى‌صاحب و یا از طرف غیر صاحب آنها مورد استفاده واقع شده و از خارج تهران اشخاصى را آورده و رأى داده‌اند در جواب این اعتراض گفته می‌شود اگر رأى زاید در صندوق ریخته شده باشد طبق ماده 30 قانون انتخابات موجب بطلان انتخابات نیست بلکه باید آراء زاید را از مجموع آراء کسر نموده و مابقیرا قرائت نمایند و آراء زاید یا از طرف رأى‌دهندگان عمداً یا سهواً یا از طرف اعضاء شعبه ممکن است ریخته شود و فرقى نیست بین این که یک نفر زاید بر یک رأى دفعه در صندوق بیندازد یا در صندوق‌هاى متعدد رأى بدهد و اگر غفلتى در مهر کردن چند شناسنامه هم شده باشد خللى به صحت انتخابات وارد نمى‌یاید و بنابر پیش از یک نوبت رأى داده نسبت به آراء زاید‌ باید مکررى که اظهار شده به دست آمده بر فرض صحت تزلزلى به اکثریت منتخبین وارد نمى‌آورد از این جهت هم اشکالى وارد نیست و به کار بردن شناسنامه از طرف غیر صاحب آن در چند مورد که کشف شد به انجمن فرستادند و تعرفه به رأى‌دهندگان فوق داده نشده است و دلیلى بر این که از خراج حوزه انتخابیه تهران کسی را به تهران آورده و رأى داده باشند به دست نیامده است.

8- دولت در انتخابات دخالت داشته است.

در جواب این اعتراض انجمن می‌گوید دخالتى از طرف دولت در امر انتخابات جز دستور شروع به انتخابات و دعوت سى و شش نفر و مراقبت در حفظ انتظام از طرف شهربانى و ژاندارم که آن هم به تقاضاى

+++

انجمن بوده مشاهده نشده و مدارکى از طرف معترضین در این زمینه ارائه نشده است.

9- تعداد آراء زیاد شده در صورتى که فعالیت کمتر بود است و این دلیل بر عدم وجود رأى‌دهنده است.

این اعتراض اینطور جواب داده می‌شود که در این دوره فعالیت انتخاباتى زیادتر و کاندیدا نسبت به دوره قبل کمتر بوده و دلیل آن این است که اولاً عده زیادى از یک سال قبل به تهران آمده‌اند و زیادى عده شعب انجمن نظار هم داد رأى را تسهیل کرد چنان که رأى عده کسانى که حایز اکثریت نشدند حتى زاید بر دوره قبل است از جمله آقاى دکتر مصدق که در دورة گذشته با 16913 رأى منتخب اول شدند و در این دوره 21504 رأى داشته‌اند و در ردیف پانزدهم واقع شده‌اند و آقاى کاشانى که دورة قبل با 9441 رأى منتخب بودند با این که در این دوره 2361 رأى داشته‌اند نفر چهارم گردیده‌اند.

10- در شعبه 5 از بخش 5 انجمن نظار آراء را می‌دیدند که این عمل مخالف ماده 25 قانون انتخابات است.

انجمن به آن اعتراض جواب داده است که در شعبه 5 بخش 5 بر اثر شکایت راجع به دیدن آراء آقاى احمد اخوان براى بازرسى فوراً اعزام گردیده‌اند و ایشان این طور گزارش می‌دهند که اعضاء شعبه نامبرده براى دقت در این که هر نفر بیش از یک رأى در صندون نیندازد و رأى‌‌دهندگان را وادار کرده بودند ورقه رأى را رو به خود گرفته بازنمایند و بعد در صندوق بیندازند و چون شاکیان مى‌خواستند به نفع کاندیداى خود به صورت دیگرى عمل کنند جریان را به صورت دیگرى وانمود کرده و شکایت نموده‌اند.

11- اغلب صندوق‌ها فقط قفل آن مهر شده است به این اعتراض انجمن جواب می‌دهد صندو‌ق‌ها به وسیله کیسه‌هاى متقال لفاف شده و نیز درزهاى لفاف لاک و مهر گردیده و به علاوه فقل در صندوق هم لاک و مهر گردیده است سر کیسه هم موقع تعطیل شعبه هر دفعه لاک و مهر می‌شده است و استحکامات لازمه هم نسبت به صندوقها از قبیل حلبى کوبیدن درون آن و پرچ کردن رزه در صندوق‌ها عملى شده است.

شعبه 4 پس از مطالعه دقیق پرونده ورسیدگى به شکایات و جواب‌هاى انجمن نظار انتخابات آقاى على امینى را صحیح دانسته اینک گزارش امر براى تأیید به ساحت مقدس مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- نمایندگى آقاى امینى از تهران رأى گرفته می‌شود.

دکتر متین دفترى- مخالفم.

رئیس- به مناسبت مخالفت آقاى دکتر متین دفترى ب جلسه بعد موکول می‌شود. آقاى نبوى (گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات کاشمر و نمایندگى آقاى على اقبال را آقاى نبوى به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه پنج به مجلس مقدس شوراى ملى‏

انتخابات دوره 15 مجلس شوراى ملى در تاریخ 19 دی ماه 1325 در شهرستان کاشمر شروع شده در آن روز از طبقات ششگانه و معتمدین دعوت شده پس از حضور و انتخاب اعضاء اصلى و على‌البدل و تعیین هیئت رئیسه براى بخش بجستان انجمن فرعى قائل و براى اطراف کاشمرده شعبه و براى بخش بجستان چهار شعبه در نظر گرفته‌اند بلافاصله شروع به تعیین اعضاء بخش‌هاى شعب نموده پس از تکمیل انجمن‌هاى فرعى و شعب آگهى منتشر و در روز چهارم بهمن براى مدت پنج روز تا غروب روز 8 ماه مزبور اقدام به نشر تعرفه و اخذ آراء شده است در مدت مزبور در شهر و اطراف کلیه 12093 تعرفه نشر و رأى اخذ شده است پس از گذشتن مدت مزبور شروع به قرائت آراء شده از مجموع آراء مذکور آقاى على اقبال به اکثریت 9051 به نمایندگی دوره 15 مجلس شوراى ملى از شهرستان کاشمر انتخاب شده‌اند در موعد هیچ گونه شکایتى نرسیده لذا روز 19 به همین انجمن اقدام به صدور اعتبار‌نامه کرده است.

پرونده انتخابات کاشمر در شعبه قرائت و مورد مداقه واقع شد چون جریان انتخابات از هر حیث مطابق مقررات قانون و آئین‌نامه انجام یافته هیچگونه مقررات قانون و آئین‌نامه انجام یافته هیچ گونه شکایتى نشده است به اکثریت آراء مورد تصویب واقع و اینک گزارش آن به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- به نمایندگی آقاى على اقبال از کاشمر رأى گرفته می‌شود موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى عباس مسعودى.

 (گزارش شعبه راجع به نمایندگی آقاى عبدالحسین فرامرزى از لار را آقاى مسعودى به شرح زیر قرائت کردند)

گزارش از شعبه ششم به مجلس شوراى ملى‏

پرونده انتخابات حوزه لار در شعبه ششم مورد رسیدگى قرار گرفت انجمن نظارت انتخابات لار طبق قانون در تاریخ 7 بهمن 1325 تشکیل گردیده و از تاریخ اول اسفند تا هفتم اسفند ماه در حوز‌ه‌هاى اصلى و فرعى توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمد و در نتیجه آقاى عبدالرحمن فرامرزى به اکثریت 10584 رأى از 11173 رأى به نمایندگی پانزدهمین دره تفنینیه انتخاب اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر می‌نماید.

شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده انتخاباتى لار صحت جریان انتخابات مزبور و نمایندگى آقاى عبدالرحمن فرامرزى را تصدیق و گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى فرامرزى از لار رأى گرفته می‌شود موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امیر‌تیمور.

 (گزارش شعبه راجع به نمایندگی آقاى رضا حکمت از شیراز را آقاى امیر تیمور به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

براى تشکیل انجمن نظارت انتخابات شیراز از طبقات شش گانه و معتمدین محل فرماندار شیراز در تاریخ 17 اردیبهشت 1326 دعوت به عمل آورده و انجمن نظارت انتخابات تشکیل می‌شود و در همان جلسه انجمن مزبور با رأى مخفى جناب آقاى میرزا ابوالفضل محلاتى را به ریاست انجمن انتخاب و آگهى انتخابات در تمام حوزه‌هاى اصلى و فرعى به وسیله انجمن در 23 اردیبهشت منتشر و از دوم خرداد تا پنج روز در شهر شیراز و به تناسب جمعیت در هر یک از حوزه‌هاى فرعى از چهار تا سه روز تعرفه توزیع و اخذ رأى می‌شود و استخراج و قرائت آراء در 7 خرداد به عمل آمده و در نتیجه آقاى محمد‌ناصر قشقایى و آقاى رضا حکمت و آقاى محمد‌قلى قوامى و آقاى ابوالحسن رضوى و آقاى جواد ملک‌پو‌ر اکثریت را حایز و گزارش نمایندگى هر یک از آقایان جداگانه به عرض مجلس شوراى ملى خواهد رسید. انتخاب آقاى محمد‌ناصر قشقایى که با 37699 رأى از 47098 تعرفه توزیع شده انتخاب می‌شوند از طرف انجمن به وسیله فرماندارى براى رد یا قبول نمایندگى به اطلاع ایشان می‌رسد و به حکایت پرونده آقاى محمد‌ناصر قشقایى از قبول نمایندگى معذرت خواسته و استعفاى خود را تقدیم می‌کنند و چون آقاى مهدى صدرزاده ششمین نفرى مى باشد که با 27911 رأى حایز اکثریت شده‌اند جانشین نماینده مستعفى قرار گرفته و به  نام ایشان هم اعتبار‌نامه صادر شده است. در موقع جریان انتخابات یک فقره تلگراف شکوائیه از طرف کمیته حزب دمکرات شیراز به وسیله استاندارى مبنى بر جریان غیر مطلوب انتخابات شیراز به انجمن نظارت انتخابات واصل و چون انجمن تلگراف واصله را مستند به دلیل نمی‌داند آن را مردود تلقى و صحت انتخابات شیراز و صحت نمایندگى آقاى رضاى حکمت را که داراى 34990 رأى می‌باشند تصدیق و به  نام ایشان اعتبار‌نامه صادر می‌کند شعبه اول نیز پس از رسیدگى به پرونده انتخابات شعبه شیراز و نمایندگى آقاى رضا حکمت را تصدیق و گزارش آن به شرحى است که از عرض گذشت.

رئیس- راجع به این گزارش معترضى نیست؟

اردلان- خیر آقا.

رئیس- به نمایندگی رضا حکمت از شیراز رأى گرفته می‌شود موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى مکى.

رضوى- مبارک است.

 (گزارش شعبه دوم راجع به انتخاب آقاى محمد على مسعودى از دماوند را آقاى مکى به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش شعبه دوم به مجلس شوارى ملى‏

در تاریخ 17 بهمن ماه 325 انجمن نظارت بنا به دعوت بخشدارى در مرکز اصلى تشکیل و آقاى حاج سید على‌اکبر خان به سمت ریاست انجمن تعیین و در تاریخ 24 بهمن آگهى انتخابات را منتشر از تاریخ 29 بهمن 25 تا تاریخ 23/ 11/ 325 توزیع تعرفه و اخذ آراء می‌نماید و در تاریخ 4 اسفند ماه 1325 شروع به قرائت آراء نموده و در نتیجه از 12749 رأى مأخوذه آقاى محمد‌على مسعودى به اکثریت 12271 رأى به نمایندگی از طرف اهالى دماوند براى پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب و چون در مدت قانونى شکایتى نرسیده بود انجمن نظارت صحت انتخاب ایشان را تصدیق و در تاریخ اسفند 325 اعتبار‌نامه جهت ایشان صادر می‌نماید.

شعبه دوم بعد از رسیدگى به پرونده آقاى محمد‌على مسعودى چون اشکالى به نظر نمی‌رسد و شکایتى واصل نگردیده بود صحت نمایندگى ایشان را تصدیق

+++

و اینک گزارش آن براى تأیید به مجلش شوراى ملى تقدیم می‌گردد.

رئیس- به نمایندگی آقاى محمد على مسعود از دماوند رأى گرفته میشود آقایان موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

 (آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه 3 را راجع به نمایندگى آقاى سزاوار از ساوه را به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

انتخابات شهرستان ساوه در تاریخ 17/ 2/ 326 شروع و پس از طى مقدمات مشروح در قانون انتخابات از تاریخ سى و یکم اردیبهشت 326 تا سه روز شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأی می‌شود و در نتیجه آقاى عماد‌الدین سزاوار باکثریت 17281 رأى از 1136 آراء مأخوذه حائز اکثریت گردیده و فقط یک فقره شکایت از طریق فرماندارى به انجمن نظارت انتخابات می‌رسد که انجمن پس از رسیدگى به آن شکایت مزبور را مستند به دلیل ندانسته و مردود تشخیص داده و در تاریخ 12 خرداد 326 اعتبار‌نامه به  نام آقاى عمادالدین سزاوار صادر مى‌نماید.

شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده انتخاباتى ساوه و عدم وصول شکایت در مدت مقرر صحت انتخابات ساوه و همچنین نمایندگى آقاى عمادالدین سزاوار را تأیید و گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى سزاوار از ساوه رأى گرفته می‌شود موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امینى.

 (آقاى امینى گزارش شعبه 4 راجع به نمایندگی آقاى مهندس خسرو هدایت از طهران را به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس مقدس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره راجع به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى دکتر على امینى نظر به آن که آقاى مهندس خسرو هدایت در درجه دوم داراى 46637 رأى از کل 77236 آراء مأخوذه تهران داشته‌‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى خسرو هدایت را براى پانزدهمین دروه تقنینیه تصدیق و اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوراى تقدیم می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى مهندس خسرو هدایت از تهران رأى گرفته می‌شود موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند). تصویب شد. آقاى نبوى‏

 (آقاى نبوى گزارش شعبه 5 راجع به نمایندگی آقاى کهبد از کردان را به شرح زیر قرائت نمودند)

گزارش از شعبه پنجم به مجلس شوارى ملى‏

انتخابات حوزه کردان در روز 5 اردیبهشت ماه 26 شروع شده و از طرف فرماندار اقدام به دعوت از طبقات شش گانه و معتمدین محلى شده پس از حضور و انتخاب اعضاء اصلى و على‌البدل و هیئت رئیسه براى اطراف یازده شعبه فرعى قائل و روز 28 دیماه 325 آگهى انتخابات نشر و مدت توزیع تعرفه و اخذ رأى را پنج روز از دوم تا ششم بهمن ماه 1325 تعیین و براى نقاط کوهستانى از لحاظ قطع طرق و تیاطیه بر مدت افزوده و در روز 8 بهمن 25 نشر تعرفه و اخذ آراء خاتمه یافه جمعاً 16918 تعرفه نشر و رأى اخذ شده است.

دکتر حسن افتخار رئیس انجمن شهریار ضمن نامه نسبت به صندوق ملارود اظهار سوء‌ظن کرده و دلیلى براى اظهار خود ذکر نکرده است. سپس شروع بقرائت آراء شده از مجموع آراء مرقوم آقاى بهاء‌الدین کهبد فرزند مرحوم محسن به اکثریت 12913 رأى به نمایندگی دوره 15 قانونگذارى تعیین شده‌اند چون در موعد هیچ گونه شکایتى نرسیده انجمن در تاریخ 1 بهمن ماه 325 اقدام به صدور اعتبار‌نامه کرده است.

در موقع مقرر شکوائیه بامضاى چند نفر به دفتر مجلس شوراى ملى تقدیم شده خلاصه این که در انجمن‌هاى شعب مقررات قانون در تشکیل انجمن‌ها نشده و از طرف اشخاصى اعمال نظر شده و کدخدایان را مجبور می‌کرده‌اند که به نفع کاندید معین رأى دهند.

شعبه پنجم در روز چهارم مرداد ماه به پرونده امر رسیدگى چون هیچ یک از شکایات را وارد ندانسته به اکثریت آراء نمایندگى آقاى بهاء‌الدین کهبد را تصدیق نموده اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

دکتر معظمى- مخالفم.

قبادیان- مخالفم.

مرآت اسفندیارى- مخالفم.

رئیس- به مناسبت مخالفت آقاى دکتر معظمى و آقاى قبادیان و آقاى مرآت اسفندیارى به جلسه بعد موکول می‌شود. آقاى عباس مسعودى.

 (آقاى عباس مسعودى گزارش شعبه 6 راجع به نمایندگی آقاى امیر‌تیمور از مشهد را به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه ششم به مجلس شوراى ملى‏

پرونده انتخابات حوزه مشهد در شعبه ششم مورد رسیدگى قرار گرفت انجمن نظارت انتخابات مشهد طبق قانون در تاریخ 14 دی ماه 1325 تشکیل گردید و از تاریخ چهارم بهمن 25 تا هشتم بهمن 25 توزیع تعرفه و اخذ آراء در حوزه‌هاى اصلى و فرعى به عمل آمده و در نتیجه قرائت آراء آقاى محمد ابراهیم امیر تیمور در درجه اول با 44211 رأى از 49165 رأى به نمایندگی دوره پانزدهم قانونگذارى انتخاب و انجمن نظارت در تاریخ 25 بهمن 1325 اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر نموده است.

شعبه ششم پس از رسیدگى پرونده انتخابات مشهد صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محمد‌ابراهیم امیر‌تیمور را تصدیق و گزارش آن را براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- به نمایندگی آقاى امیر‌تیمور از مشهد رأى گرفته می‌شود موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امیر‌تیمور.

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه اول راجع به نمایندگى آقاى محمد‌قلى قوامى را از شیراز به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

جریان انتخابات شیراز به شرح گزارش شماره 11 به استحضار مجلس شوراى ملى رسد و چون آقاى محمد‌قلى قوامى به اکثریت 33691 رأى 47098 رأى به نمایندگی مجلس شوراى ملى منتخب شده‌اند شعبه اول نیز صحت نمایندگى ایشان را تأیید و گزارش آن اینک به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

رئیس- به نمایندگی آقاى محمد‌قلى قوامى از شیراز رأى گرفته می‌شود موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى مکى.

 (آقاى مکى گزارش شعبه 2 راجع به نمایندگی آقاى حسن نبوى از نیشابور را به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه دوم به مجلس شوراى ملى‏

به شرحی که از پرونده انتخاباتى نیشابور استنباط می‌شود در تاریخ 20 دی ماه 1325 اعضاء اصلى و على‌البدل انجمن نظارت انتخابات بنا به دعوت فرماندار تشکیل بلافاصله آگهى انتخابات منتشر و از تاریخ 27 دی ماه تا تاریخ اول بهمن ماه در حوزه اصلى و حوزه‌هاى فرعى شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء نموده و و از تاریخ 3 بهمن 1325 شروع به استخراج و قرائت آراء کرده در نتیجه آقاى حسن نبوى به اکثریت 13063 رأى از 14416 به نمایندگی دوره پانزدهم تفنینیه از طرف اهالى نیشابور تعیین و چون در مدت قانونى به انجمن شکایتى نرسیده بود انجمن نظارت انتخابات نیشابور صحت نمایندگى آقاى حسن نبوى را تصدیق و در تاریخ جمعه یازدهم بهمن ماه 1325 به صدور اعتبار‌نامه مبادرت ورزید.

شعبه دوم پس از مداقه و رسیدگى به پرونده مزبور چون در مدت معینه شکایتى نسبت به پرونده انتخاباتى نیشابور نرسیده و اشکالى در پرونده موجود نبود صحت نمایندگى آقاى حسن نبوى را به اتفاق آراء تصدیق و براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- به نمایندگی آقاى نبوى از نیشابور رأى گرفته می‌شود موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

(آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه سوم مبنى بر نمایندگى آقاى گلبادى از سارى را به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

در تاریخ 3/ 11/ 325 آغاز و پس از طى مقدمات قانونى در تاریخ 20/ 11/ 25 شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء شده و در تاریخ 25/ 12/ 25 خاتمه یافته است و در نتیجه آقاى منوچهر گلبادى به اکثریت 49421 رأى از 56634 آراء مأخوذه در درجه اول به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى سارى انتخاب می‌شوند.

در مدت مقرره شکایتى نسبت به انتخابات سارى به انجمن واصل نمی‌گردد ولى در خلال جریان انتخابات شکایات زیادى به انجمن رسیده انجمن نظارت انتخابات پس از رسیدگى به شکایات آنها را مردود دانسته و در تاریخ 18// 1326 به  نام آقاى منوچهر گلبادى اعتبار‌نامه صادر می‌نماید. شعبه سوم پس از به پرونده و وصول چندین فقره شکایت در

+++

جلسات عدیده خود به شکایات مزبور رسیدگى کرده و آنها را غیر وارد دانسته و بنابراین صحت انتخابات شهرستان سارى و نمایندگى آقاى منوچهر گلبادى را تصدیق و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

قبادیان- مخالفم.

رئیس- به مناسبت مخالفت آقاى قبادیان به جلسه بعد موکول شد. آقاى امینى.

 (آقاى امینى گزارش شعبه 4 مبنى بر نمایندگى آقاى دکتر عبده از طهران را به شرح زیر قرائت کردند):

خبر از شعبه چهارم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره 11 راجع به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى خسرو هدایت نظر به این که آقاى دکتر جلال عبده در درجه سوم داراى 44005 رأى از کل 77236 آراء مأخوذه طهران داشته‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى دکتر جلال عبده را براى پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوارى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى دکتر جلال عبده از تهران رأى می‌گیریم موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى مسعودى.

 (آقاى عباس مسعودى گزارش شعبه 6 راجع به نمایندگی آقاى مسعود ثابتى از مشهد را به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه ششم به مجلس شوراى ملى به تاریخ 4 مرداد ماه 26 شماره 13

عطف به گزارش شماره 11 از شعبه ششم راجع به انتخابات مشهد آقاى مسعود ثابتى در درجه سوم به اکثریت 41674 رأى از 49165 رأى به نمایندگی دوره پانزدهم قانونگذارى انتخاب و در تاریخ 25 بهمن 1325 اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر شده است. شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده انتخاباتى مشهد صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى مسعود ثابتى را تصدیق و گزارش آن را براى تأیید به ساحت مقدس مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- به نمایندگی آقاى مسعود ثابتى از مشهد رأى گرفته می‌شود.

مشایخى- مخالفم.

مکى- اعلام رأى شد.

رئیس- مخالفت کردند. آقاى امیر‌تیمور.

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه اول مبنى بر نمایندگى آقاى رضوى از شیراز را به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

جریان انتخابات شیراز به شرح گزارش شماره 11 باطلاع مجلس شوراى ملى رسید و چون آقاى ابوالحسن رضوى به اکثریت 30371 رأى از 47098 رأى به نمایندگی مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول نیز صحت نمایندگى آقاى رضوى را تصدیق و گزارش آن اینک به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

رئیس- به نمایندگی آقاى رضوى از شیراز رأى گرفته می‌شود موافقین قیام نمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى حسین مکى.

 (آقاى مکى گزارش شعبه دو راجع به نمایندگی آقاى آصف از سنندج را به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه دوم به مجلس شوارى ملى‏

به استناد پرونده انتخاباتى سنندج بنا به دعوت فرماندار انجمن نظارت تشکیل و در تاریخ 13 خرداد 1326 اگهى انتخابات از طرف انجمن منتشر و از تاریخ 23 خرداد تا تاریخ 28 خرداد شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده سپس در تاریخ 29 خرداد استخراج و قرائت آراء شروع و در نتیجه از مجموع 33308 آراء مأخوذه آقاى فرج‌الله آصف باکثریت 33170 رأى به نمایندگی پانزدهمین دوه قانونگذارى از شهرستان سنندج انتخاب و در مدت قانونى دو فقره شکایت واصل و چون مستند به دلیل نبوده انجمن نظارت انتخابات شکایت مزبور را مردود دانسته و در تاریخ 18 تیر ماه 1326 صحت نمایندگى آقاى فرج‌الله آصف را تصدیق و اینک جهت تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى آصف از سنندج رأى گرفته می‌شود موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

 (آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه 3 راجع به نمایندگی آقاى شریف‌زاده از سارى را به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى تاریخ 4 مرداد ماه 26

در پیرو گزارش شماره قبل راجع به انتخابات شهرستان سارى و نمایندگى آقاى منوچهر گلبادى نظر به این که آقاى مرتضى شریف‌زاده خاورى در درجه دوم و داراى 38036 رأى از کل 56634 آراء ماخوذه بوده شعبه سوم صحت نمایندگى آقاى مرتضى شریف‌زاده را تصدیق و براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

قبادیان- مخالفم.

رئیس- به مناسیبت مخالفت آقاى قبادیان به جلسه بعد موکول می‌گردد. آقاى امینى.

 (گزارش شعبه 4 راجع به نمایندگى آقاى دکتر آشتیانى از طهران را به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره 12 راجع به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى دکتر جلال عبده نظر به این که آقاى دکتر آشتیانى در درجه چهارم داراى 43207 رأى از کل 77236 آراء مأخوذ‌ تهران داشته‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى دکتر جواد آشتیانى را براى پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى دکتر آشتیانى از تهران رأى گرفته می‌شود موافقین قیام کنند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امیر‌تیمور.

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه اول راجع به انتخابات شیراز و نمایندگى آقاى جواد ملک پور را به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

جریان انتخابات شیراز به شرح گزارش شماره 11 به عرض نمایندگان محترم رسید و چون آقاى جواد ملک پور با اکثریت 30141 رأى از 47098 رأى به نمایندگی مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه به نمایندگی مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگى معزى‌الیه را تأیید و به شرح این گزارش مراتب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

رئیس- به نمایندگی آقاى ملک‌پور از شیراز رأى گرفته می‌شود موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى مکى.

 (آقاى مکى گزارش شعبه دو مبنى بر انتخاب حسین وکیل ا‌ز سنندج را به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه دوم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره 13 راجع به انتخابات سنندج و نمایندگى آقاى فرج‌الله آصف نظر به این که آقاى حسین وکیل در درجه دوم داراى 27851 رأى از کل 33308 رأى سنندج را داشته‌اند لذا شعبه دوم صحت نمایندگى آقاى حسین وکیل را براى پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوارى ملى تقدیم مى‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى حسین وکیل از سنندج رأى گرفته می‌شود موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

 (آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه 2 راجع به نمایندگی آقاى حائرى‌زاده از سبزوار را به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوارى ملى به تاریخ 4 مرداد ماه 26 شماره 13

انتخابات شهرستان سبزوار در تاریخ 8/ 10/ 25 آغاز گردیده پس از طى جریان مقدمات مشروح در قانون انتخابات از تاریخ 18 بهمن 25 در حوزه‌هاى اصلى و فرعى شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأى شده و در تاریخ 23 بهمن ماه خاتمه یافته است در نتیجه آقاى سید ابوالحسن حائرى‌زاده به اکثریت 14752 رأى از 25025 رأى مأخوذه در درجه اول حائز اکثریت گردیده‌اند در جریان انتخابات چند فقره شکایت و پس از اخذ آراء شکایاتى به انجمن نظارت رسید که اغلب آنها بعداً مسترد می‌گردد انجمن پس از رسیدگى آراء یک صندوق را باطل و بقیه شکایات وارده را مردود دانسته و اعتبار نامه آقاى سید ابوالحسن حائرى‌زاده را صادر می‌نماید. شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده انتخاباتى سبزوار یک فقره شکایت وارده صحت انتخابات شهرستان سبزوار و همچنین نمایندگى آقاى سید ابوالحسن حائرى‌زاده را تأیید و گزارش آن را براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدمى می‌دارد.

+++

مشایخى- مخالفم بنده را ثبت کنید چون خیلى از آقایان مخالفت کرده‌‌اند.

رئیس- به واسطه مخالفت عده‌اى از آقایان به جلسه بعد موکول می‌شود. آقاى امینى.

 (آقاى امینى گزارش شعبه چهار مبنى بر نمایندگى آقاى نیک‌پور از تهران را به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوارى ملى به تاریخ 4 مرداد 1326 شماره 14

پیرو گزارش شمار 14 راجع به انتخابات طهران و نمایندگى آقاى دکتر جواد آشتیانى نظر به این که آقاى نیکپور در درجه پنجم داراى 42794 رأى از کل 77236 آراء مأخوذه طهران داشته‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى عبدالحسین نیکپور را براى پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مهندس رضوى- مخالفم.

رئیس- به جلسه بعد موکول می‌شود.

عده‌اى از نمایندگان- ختم جلسه.

دماوندى- تا ساعت 12 رأى گرفتیم باید کار کنیم.

حاذقى- قبلاً رأى گرفتند تا ساعت 12 به اعتبارنامه‌هاى رسیدگى شود (صحیح است)

رئیس- آقاى عباس مسعودى.

 (آقاى مسعودى گزارش شعبه شش مبنى بر نمایندگى آقاى یونس وهاب‌زاده از مشهد را به شرح زیر قرات نمودند):

گزارش از شعبه ششم به مجلس شورای ملى به تاریخ 4 مرداد 26 شماره 14

عطف به گزارش شماره 11 از شعبه ششم راجع به انتخابات مشهد آقاى یونس وهاب‌زاده در درجه چهارم به اکثریت 39392 رأى از 49165 رأى به نمایندگی دوره پانزدهم قانونگذارى انتخاب شده و در تاریخ 25 بهمن 1325 اعتبار‌نامه به  نام ایشان صادر شده است شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده انتخابات مشهد صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى یونس و‌هاب‌زاده را تصدیق و گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

عباس مسعودى- مخالفم.

على اقبال- مخالفم.

محمد‌على مسعودى- مخالفم.

رئیس- به واسطه مخالفت به جلسه بعد موکول می‌شود. آقاى امیر‌تیمور.

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه اول مبنى بر نمایندگى آقاى صدر‌زاده از شیراز را به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

جریان انتخابات شیراز به شرح گزارش شماره 11 به اطلاع مجلس شوراى ملى رسیده است و چون بعد از استعفاى آقاى محمد‌ناصر قشقایى آقاى مهدى صدر‌زاده با 27911 رأى حایز اکثریت بوده و به نمایندگی مجلس شوارى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و گزارش آن اینک به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

رئیس- به نمایندگی آقاى صدر‌زاده از شیراز رأى گرفته می‌شود موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى مکى.

آقاى مکى گزارش شعبه 2 مبنى بر نمایندگى آقاى اردلان از سنندج را به شرح زیر قرائت کردند.

گزارش از شعبه دوم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره 14 راجع به انتخابات سنندج و نمایندگان آقاى حسین وکیل نظر به این که آقاى ناصر‌قلى اردلان در درجه سوم داراى 24577 رأى از کل 33308 آراء مأخوذه سنندج را داشته‌اند لذا شعبه دوم صحت نمایندگى آقاى ناصر‌قلى اردلان را براى پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى اردلان از سنندج رأى گرفته می‌شود موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

 (آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه 3 راجع به نمایندگى آقای عبدالقدیر آزاد از سبزوار به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى به تاریخ 4 مرداد ماه 26 شماره 14

پیرو گزارش شماره 13 راجع به انتخابات سبزوار نمایندگى آقاى سید ابوالحسن حائرى‌زاده نظر به این که آقاى عبدالقدیر آزاد در درجه دوم 11279 رأى از کل 25025 آراء مأخوذه سبزوار را داشته‌اند لذا شعبه سوم صحت نمایندگى آقاى عبدالقدیر آزاد را براى پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

ارسنجانى- مخالفم.

رئیس- به واسطه مخالفت آقاى ارسنجانى به جلسه بعد موکول می‌شود. آقاى امینى.

 (گزارش انتخابات تهران مبنى بر انتخاب ابوالحسن صادقى را آقاى امینى به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوراى ملى به تاریخ 4 مرداد ماه 1326 به شماره 15

پیرو گزارش شماره 12 راجع به انتخابات طهران و نمایندگى آقاى عبدالحسین نیکپور و نظر به این که آقاى ابوالحسن صادقى در درجه ششم داراى 41733 رأى از کل 77236 آراء مأخوذه طهران داشته‌اند لذا شعبه چهارم قسمت نمایندگى آقاى ابوالحسن صادقى را براى پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شواى ملى تقدیم مى‌نماید.

دکتر متین دفترى- مخالفم.

امامى- مخالفم.

رئیس- به واسطه مخالفت آقاى امامى خویى و آقاى دکتر متین دفترى به جلسه بعد موکول شد. آقاى دکتر اعتبار.

 (آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه 3 راجع به نمایندگى آقاى بهادرى از سراب را به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

در تاریخ 25 فروردین ماه 1326 انتخابات سراب آغاز گردید پس از طى مقدمات مشروح در قانون انتخابات از تاریخ 6/ 2/ 326 شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأى شده و در تاریخ 15/ 2/ 326 خاتمه یافته است در نتیجه آقاى احمد بهادرى به اکثریت 18614 رأى از 24174 آراء مأخوذه به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب می‌شوند.

در مدت مقرره 14 فقره شکایت مبنى بر غیر‌قانونى بودن انتخابات و تحمیل آقاى بهادرى به اهالى میانه به انجمن رسیده و مورد دقت قرار گرفته است نتیجه انجمن نظارت انتخابات شکایات مزبور را وارد ندانسته و در تاریخ 30/ 2/ 1326 به  نام آقاى احمد بهادرى اعتبار‌نامه صادر می‌نماید.

شعبه سوم بعد از رسیدگى به پرونده انتخاباتى سراب و عدم وصول شکایت در مدت مقرره صحت انتخابات سراب و همچنین نمایندگى آقاى احمد بهادرى را تصدیق و گزارش آن را براى تأیید به ساحت مقدس مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگی آقاى بهادرى از سراب آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى امینى‏

 (آقاى امینى گزارش شعبه 4 مبنى بر نمایندگى آقاى سید هاشم وکیل طهران را به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوارى ملى به تاریخ 4 مرداد ماه 26 شماره 18

پیرو گزارش شماره 000 راجع به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى سید على بهبهانى نظر به این که آقاى سید هاشم وکیل در درجه نهم داراى 37502 رأى از کل 77236 آراء مأخوذه تهران دانسته‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى سید هاشم وکیل را براى پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

دکتر اعتبار- مخالفم.

رئیس- به واسطه مخالفت آقاى دکتر اعتبار به جلسه بعد موکول می‌شود. آقاى امینى.

 (آقاى امینى گزارش شعبه 4 راجع به نمایندگی آقاى عباس مسعودى از تهران را به شرح زیر قرائت کردند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره--- راجع به انتخابات طهران و نمایندگى آقاى ابوالحسن صادقى نظر به این که آقاى عباس مسعودى در درجه هفتم داراى 40970 رأى از کل 77236 آراء مأخوذه طهران داشته‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى عباس مسعودى را براى پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگی آقاى عباس مسعودى از تهران موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر اعتبار.

 (آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه 3 راجع به نمایندگی آقاى احمد دهقان از خلخال را به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

انتخابات شهرستان خلخال در تاریخ 16/ 1/ 26 آغاز گردیده پس از تهیه مقدمات مشروح در قانون انتخابات از تاریخ پنجشنبه سوم اردیبهشت 1326 شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء شده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه پایان یافته است در نتیجه آقاى

+++

احمد دهقان به اکثریت 13477 رأى از 14101 آراء ماخوذه حایز اکثریت میگردند.

در مدت مقرره قانونى نسبت به انتخابات خلخال فقط یک فقره شکایت به امضاء بیست نفر از اهالى مبنى بر غیر قانونى بودن انتخابات به انجمن رسیده انجمن نظارت با حضور امضاء‌کنندگان شکایت مزبور را رسیدگى چون مستند به دلیل نبوده غیر وارد تشخیص داده و در تاریخ 27/ 2/ 326 اعتبار‌نامه به  نام آقاى احمد دهقان صادر می‌نماید.

شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده و رسیدگى به دو فقره شکایت واصله در مدت قانونى چون شکایات مزبور را مردود دانسته لذا صحت انتخابات خلخال و همچنین نمایندگى آقاى احمد دهقان را تصدیق و گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

خسرو قشقایى- مخالفم.

رئیس- به جلسه بعد موکول می‌شود.

بعضى از نمایندگان- اکثریت نیست.

حاذقى- باید مجلس هیچ وقت از اکثریت نیفتد مگر اعلام ختم جلسه بشود جریان را باید از حالا مراعات کرد.

رئیس- بعضى از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که جلسه صبح باشد موافقید؟

جمعى از نمایندگان- صحیح است.

[3- تعیین جلسه بعد- ختم جلسه]‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه پس فردا روز سه‌شنبه ساعت هشت و نیم صبح الى یک ساعت بعد از ظهر.

اردلان- موافقت بفرمایید که چون ماه رمضان است ساعت 9 صبح جلسه بشود.

رئیس- مثل سایر ادارات ساعت هشت و نیم صبح.

 (جلسه ساعت بیست و سه و 50 دقیقه ختم شد)

رئیس موقتى مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

 

اخبار مجلس‏

پرونده انتخابات ارامنه شمال در تاریخ 3/ 5/ 26 از طرف وزارت کشور به مجلس شوراى واصل به شعبه چهارم ارجاع گردید.

عده حاضر مرکز هنوز 114 نفر است.

شعب ششگانه مرتب مشغول رسیدگى به پرونده‌هاى انتخاباتى هستند تا ظهر روز 3/ 5/ 26 شعبه‌هاى او ل و دوم و پنجم گزارش‌هاى خود را نسبت به عده‌اى از اعتبار‌نامه‌ها تهیه کرده‌اند که امروز از طرف مخبرین امضاء شده و پس از تقدیم به مقام ریاست براى جلسه علنى امشب حاضر باشد و مطرح شود شعب سوم و ششم روز 3/ 5/ 26 عصر تشکیل جلسه داده و تا پاس از شب مشغول رسیدگى و تهیه گزارش نسبت به اعتبارنامه‌‌ها بودند و شعبه چهارم ساعت 9 صبح 4/ 5/ 26 تشکیل شد و اکنون مشغول رسیدگى می‌باشد.

ایوانکى- آباده- بجنورد- بندر پهلوى- دماوند- بهبهان- بیجار- بیرجند- نائین- شیراز

شعبه دوم:

جیرفت- خرم‌آباد- دماوند- تربت- جهرم- خرمشهر- خوى- دزفول- دشت میشان- نیشابور- سنندج.

شعبه پنجم:

فردوس- کاشان- کاشمر- قم- فومن- قوچان- قروین- فهرج.

شعبه سوم:

دولت آباد- رشت- رفسنجان- زابل- زردشتیان- زنجان- ساوه- سراب- سبزوار- نجف آباد.

شعبه ششم:

کرمان- کرمانشاه- گرگان- گرگانرود- گلپایگان- گنبد کاوس- لار- مشهد.

اخبار شعب‏

قبل از ظهر روز دو‌شنبه پنجم مرداد ماه 26 شعبه اول مجلس شوراى ملى به ریاست آقاى یمین اسفندیارى تشکیل پرونده انتخابات اصفهان مطرح آقاى حاج امین‌التجار راجع به انتخابات اصفهان توضیحاتى داده و بقیه اعتراضات به جلسه بعد موکول شد.

شعبه پنجم مجلس شوراى ملى به ریاست آقاى ملک‌مدنى قبل از ظهر تشکیل پرونده انتخابات یزد مطرح قسمت از اعتراضات قرائت بقیه موکول بروز چهار‌شنبه گردیده به علاوه کمیسیون‌هاى مختلفى براى مراجعه به پرونده‌هاى بعضى نقاط در مجلس نسبت به آنها مخالفت شده بود تشکیل و مطالعاتى نمودند.

تصویبنامه‌ها

شماره 641/ 9094           30/ 4/ 1326

وزارت دارایى‏

هیئت وزیران در جلسه 27 تیر ماه 326 پیشنهاد شماره 33927- 13378 وزارت کشور تصویب نمودن که از تاریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر:

1- از هر کیلو وات برق مصرفى در اهواز 50% ریال از مصرف کنندگان.

2- از آب بها صدى ده از مصرف کنندگان.

3- از هر قالب 35 کیلویى یخ یک ریال از فروشنده.

4- از تلفن‌هاى شهر ماهیانه 5 ریال از مشترکین.

5- از دارندگان رادیو ماهیانه ده ریال‏

6- از معاملاتى که در دفاتر اسناد رسمى انجام می‌شود نیم درصد از طرفین معامله به منظور اجراى تبصره 1 و 2 ماده 8 قانون آموزش و پرورش اجبارى به نفع شهردارى اهواز دریافت و عیناً در اختیار اداره فرهنگ گذارده شود.

م- 2094 از طرف نخست وزیر

اخبار رسمى کمیسیون در وزارت بهدارى‏

ساعت 9 صبح روز 3/ 5/ 26 کمیسیونى با حضور آقاى دکتر ثمرى مدیرکل فنى و آقاى کهبد نماینده مجلس و رؤساى بهدارى کرج و بیمارستان علیشاه عوض در وزارت بهدارى تشکیل و براى رفع نواقص و برقراى پست‌هاى بهدارى در قراء کرج و شهریار تصمیمات مقتضى اتخاذ و ضمناً آقاى کهبد داوطلبانه حاضر شدند دو دستگاه جیپ براى بهدارى کرج و بیمارستان علیشاه عوض اهداء نمایند.

رئیس بهدارى در بیمارستان فیروزکوه‏

از وزارت بهدارى اطلاع می‌دهند آقاى دکتر هدایت که به ریاست بهدارى و بیمارستان فیروزکوه منصوب شده بودند به محل وارد گردیده و بهدارى و بیمارستان آنجا را از آقاى دکتر شکیبى بازرس اداره کل فنى که موقتاً اداره می‌کردند تحویل گرفته و مشغول به کار شدند.

اعانه به اردبیل‏

از جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران اطلاع می‌دهند که این آقایان نیکوکار به ستمدیدگان اردبیلى کمک نموده‌اند.

آقاى تقى لاچینى توسط روزنامه کیهان 15000 ریال‏

آقاى عبدالحسین احمد بختیارى بانک ملى 500 ریال‏

آقاى امیر شاهى 250 ریال‏

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران از این اقدام نوع‌پرورانه سپاسگذارى نموده است.

میزان درجه هوا

از وزارت کشاورزى اطلاع می‌دهند که درجه حرارت هواى روز 2/ 5/ 26 به این شرح بوده است.

ساعت 7 5/ 29 درجه بالاى صفر

ساعت 12 39

ساعت 21 32

حداقل درجه حرارت 5/ 27 درجه بالاى صفر و حداکثر آن 5/ 40 بالاى صفر بوده است.

استمداد

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران بار دیگر به اطلاع عموم می‌رساند که جمعى از هموطنان گرامى ما که بر اثر حریق در اردبیل از هستى ساقط شده‌‌اند چشم امید خود را به همت و فتوت نوع‌پروران کشور دوخته‌اند. براى کمک به ایشان شماره 46941 بانک ملى مرکز را فراموش نفرمایید.

اعانات خود‌تان را می‌توانید توسط کلیه شعبات بانک ملى در شهرستان‌ها و تمام باجه‌هاى بانک ملى در مرکز به این حساب فرستاده و در این امر خیر شرکت فرمایید.

کمیسیون تشدید مجازات‏

آمار پانزده روز کمیسیون تشدید مجازات از روز 16 تیر ماه 26 تا آخر ماه مزبور تعداد 112 پرونده دزد- جیب‌بر- چاقو کش- و اشخاص شرور از کلانترى‌ها و شعب اداره آگاهى براى طرح در کمیسیون بدوى تشدید مجازات فرستاده شده که درباره 400 نفر از متهمین آن از دو ماه تا یک سال بازداشت اظهار نظر گردیده و 72 نفر دیگر تبرئه شدند.

+++

انتصابات و احکام‏

در وزارت دادگسترى

 26/ 4/ 21 آقاى محمد‌على طوسى       بازرس اداره حسابدارى         به سمت ریاست کارپردازى‏

آقاى آقا بالا کادى                                رئیس کارپردازى                  بازرسى اداره حسابدارى‏

آقاى عبدالعلى سخایى                         کارمند منتظرخدمت             دادیارى دادسراى‏

شهرستان آبادان

22/ 4/ 22 جعفر دادگو                           کارمندى على‌البدل‏

دادگاه استان یکم‏

عبدالحسین جهانشاهى                        بازرس قضایى اداره‏نظارت

24/4/26 کاظم کاشف                           دادیار دادسرای رضاییه                         بازپرسی شعبه دوم دادسرای رضاییه

             محمدرضا اشک‌ریززاده                                                                                بازپرسی شعبه    دوم دادسرای رضاییه          

   على‌اصغر تقوى                     بازپرس شعبه 1 دادسراى رضایی           امانت شعبه دوم‏

دادگاه بخش رضائیه

 26/ 4/ 27 کاظم زند                     بازپرس دادسراى آبادان                 دادیارى دادسراى شهرستان‏

تهران مأمور اداره تصفیه

 26/ 4/ 30 شکرالله قریب               مستشاردادگاه استان نهم             مستشارى دادگاه استان 1 و 2

صدرالدین موثق                           مستشار دادگاه استان 1 و 2            مستشارى دادگاه استان نهم‏

موسى دانش                            معاون اداره کارگزینى                      بازرس وزارتى‏

غلامرضا عدل طباطبایى              کارمند اداره حقوقى                          معاونت اداره کارگزینى

26/ 4/ 31 مهدى مجتهدى           کارمند منتظر                                 خدمت دادیارى دادسراى تهران‏

داود منشى کریمى                    امین دادگاه بخش بندرپهلوى              ریاست دادگاه شهرستان اهواز

قدرت‌الله حسامى                      لیسانسه حقوق                       دادیارى  دادسراى شهرستان تهران‏

در وزارت فرهنگ‏

آقاى علی‌نقى بهمنیار کرمانى از طرف وزارت فرهنگ به معاونت اداره تعلیمات اجبارى منصوب و مشغول کار شده‌اند.

در وزارت کار و تبلیغات‏

آقاى مهندس على‌اصغر غفارى به سمت معاونت مدیریت کل بازرسى و محاکمات وزارت کار و تبلیغات منصوب و مشغول به کار شدند.

در وزارت دارایى‏

رئیس اداره بازرسى اداره کل غله و نان آقاى مرتضى منصورى به سمت ریاست اداره کل غله و نان منصوب و مشغول به کار شدند.

در وزارت دارایى‏

از طرف وزارت دارایى آقاى اسدالله منتصر معاون اداره کل املاک به معاونت اداره کل مالیات مستقیم تعیین گردیدند.

انتصابات ارتش‏

تیمسار سرتیپ مهین معاون دانشکده افسرى به فرماندهى لشگر 8 خراسان- فرمانه لشگر هفت خراسان منتصب به ستاد ارتش.

سرکار سرهنگ مظهرى به معاونت دانشکده افسرى منصوب و مشغول کار شدند.

در وزارت کشور

آقاى على‌اکبر میر شب به سمت فرماندار ساوه‏

آقاى هادى شهنواز به سمت فرماندار شهرضا

آقاى نصرت‌الله محتشم به سمت بازرس وزارتى‏

آقاى حسام‌الدین علایى به سمت بازرس وزارتى‏

 +++                      

یادداشت ها
Parameter:294311!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)